Nieuwsbericht

Raad stemt in met Regionale Energie Strategie 1.0 Rotterdam Den Haag

Gepubliceerd: 11 juni 2021Laatste wijziging: 16 juni 2021

De Haagse gemeenteraad sprak op donderdag 10 juni onder meer over het voorstel van het college met betrekking tot de Regionale Energie Strategie 1.0 Rotterdam Den Haag, de zienswijzeprocedure Programmabegroting 2022 Industrieschap Plaspoelpolder (inclusief kennisname van Jaarrekening) en het voorstel herziening grondexploitatie Den Haag nieuw Centraal. Ook sprak de raad over de Middenboulevard, kapitaalversterking Stedin, de realisatie van verplaatsbare woonunits Henri Faas dreef – Oude Middenweg en het voorstel voor uitbreiding van de jaarrondexploitatie voor strandpaviljoens. Tot slot werden 25 commissiedebatten afgerond.

Regionale Energie Strategie 1.0 Rotterdam Den Haag

De raad vangt aan met de bespreking van het voorstel van het college inzake RES 1.0 Rotterdam Den Haag. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat decentrale overheden samen met maatschappelijke partners, netbeheerders, bedrijven en waar mogelijk inwoners een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. De RES dient minimaal betrekking te hebben op grootschalige projecten voor de productie van duurzame elektriciteit (wind en zon op land) en een Regionale Structuur Warmte (RSW) voor de gebouwde omgeving met bijbehorende infrastructuur en opslagsystemen. De RES 1.0 Rotterdam Den Haag is een regionale invulling van de (inter)nationale CO2- en energiedoelen. Het is een tussenstap naar een vrijwel CO2-vrije samenleving met een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor iedereen.

Het RES is een visiedocument, dat niet bindend is. Het laat zien hoe de gemeente ervoor staat op het gebied van duurzaamheid. Over de aanvullende zorgpunten van GroenLinks, dient de partij samen met de VVD, de PvdA en het CDA een amendement in. Het amendement werd aangenomen.

Haagse Stadspartij

De mensen in de stad hebben geen flauw idee waarover de RES gaat. Het is een regentensamenzwering. In het RES staat geen woord over het meest vervuilende gedeelte van de regio Rotterdam - Den Haag, namelijk de Rotterdamse haven. Ondanks eerder aangenomen moties om bewonersparticipatie voorop te stellen, gebeurt hier weinig mee. Het RES is een voorstel zonder participatie, zonder concrete doelen, maar met een blinde vlek voor de vervuilende Rotterdamse haven. Het RES houdt onvoldoende rekening met de belangen van Hagenaars en daarom kan de HSP niet met het voorstel instemmen.

SP

De SP sluit zich aan bij de HSP en is tegen het voorstel van het College. Aanvullend dient de SP de motie in “Meer zon op dak”, om voor elkaar te krijgen dat er de gemeente hogere ambities stelt om hernieuwbare energie te realiseren. Dat kan via veel kleinschalige opwekking van zon en windenergie op de daken van particulieren en woningcorporaties. De motie werd aangenomen.

CDA

De RES 1.0 is een visiestuk over hoe de energietransitie in de regio Rotterdam - Den Haag geregeld kan worden. Het is niet bindend. Over alle bindende afspraken met betrekking tot de energietransitie, gaat de gemeente namelijk zelf. Zo kan de gemeente Den Haag nooit door anderen iets worden opgelegd op het gebied van duurzaamheid. Het CDA dient een motie in om uit te spreken dat het Haagse duurzaamheidsbeleid nu en in de toekomst leidend zal blijven. De motie werd aangenomen.

VVD

De VVD houdt het kort. De partij dient een amendement in om in het huidige en het toekomstige duurzaamheidsbeleid het Haagse beleid altijd leidend zal zijn. De RES Rotterdam - Den Haag is daardoor nooit bindend. Het amendement werd aangenomen

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Het RES is ondemocratisch en bevat geen ruimte voor participatie. Daarom houdt de partij het kort: het is tegen het voorstel.

Partij voor de Dieren

Het RES is een ondermaats plan. Het is geen strategie en het stuurt teveel op de Rotterdamse havenwarmte, die niet duurzaam is. De RES heeft ook te weinig met de Haagse zienswijze gedaan. Daarom kan de partij niet instemmen met het plan. De motie ‘Stel de RES niet vast’ werd niet aangenomen.

PvdA

Ook de PvdA heeft zorgen over de participatie van burgers bij de RES 1.0. Bijna alle belangrijke punten worden doorgeschoven naar de RES 2.0. Ook gaat de partij niet akkoord met de passage over de Leiding door het Midden. Omdat de partij het ook belangrijk vindt dat het Haagse duurzaamheidsbeleid altijd leidend moet zijn, steunt de PvdA het amendement van de VVD.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP merkt op dat het RES 1.0 een niet-bindend voorstel is waarin door de wethouder het proces steeds vooropgesteld wordt. Het is een document voor in de kast. Maar dat is op deze manier niet wenselijk, bijvoorbeeld door de passages over de Leiding door het Midden en de nadruk op hoge temperatuur warmtenetten. Daarom steunt de partij het amendement van de VVD, waarin het voorstel over de Leiding door het Midden niet wordt meegenomen.

D66

D66 vindt het jammer dat de passage over de Leiding door het Midden er steeds uitgehaald wordt bij de bespreking van de RES. Den Haag is geen eiland, maar is ook afhankelijk van omliggende gemeentes. De Leiding door het Midden is nu eenmaal een belangrijk onderdeel en daarom snapt de partij de opmerkingen van veel andere partijen over deze passage niet goed.

College

Het college ging in op de gestelde vragen. Bij het stemmen is het voorstel van het college inzake RES 1.0 Rotterdam Den Haag aangenomen.

Zienswijzeprocedure Programmabegroting 2022 Industrieschap Plaspoelpolder

Vervolgens gaat de gemeenteraad in debat over het voorstel van het college inzake zienswijzeprocedure Programmabegroting 2022 Industrieschap Plaspoelpolder, alsmede kennisname van Jaarrekening. Het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) is een samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Zeggenschap en risico in het schap is gelijk verdeeld (50/50). Het doel van IPP is het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen. Het IPP vervult daarmee een functie voor Haagse bedrijven die huisvesting zoeken. De hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving van gronden, het bouw- en woonrijp maken en de uitgifte van deze gronden aan bedrijven. Het college stelt voor om geen zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de Programmabegroting 2022-2025 van het Industrieschap de Plaspoelpolder, kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en dit besluit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van het Industrieschap de Plaspoelpolder.

We houden te weinig de vinger aan de pols met verbonden partijen vindt GroenLinks. Zo blijkt IPP een weerstandvermogen heeft dat zo’n 3,5 keer hoger is dan ze zelf nodig vinden. Niemand weet waarom en of we dat geld terug kunnen krijgen. Volgend jaar volgt een herijking van het kader van verbonden partijen en de rekeningcommissie zal de jaarrekening vanaf nu ook bespreken. GroenLinks roept mederaadsleden op tot dan een verbonden partij uit te kiezen en die tegen het licht te houden.

Haagse

Stadspartij De Haagse Stadpartij had een vraag over de informatievoorziening van het college. Op 7 juni 2021 is een brief van de wethouder ontvangen, waarin stond dat de raad een zienswijze kan indienen binnen 8 weken na 14 april jl. Dat is dus 9 juni en er kan dus geen zienswijze meer ingediend worden. In eerder stukken stond geen deadline gaf de fractie aan en vraagt een reactie van het college hierop.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft zorgen over het parkeerterrein aan de Sylvain Poonsstraat dat dreigt te verdwijnen en diende een motie in om draagvlak voor het opheffen van het parkeerterrein in de wijk te peilen, voordat een bouwplan wordt uitgewerkt. Deze motie is aangenomen.

College

Het college gaf aan belang te hechten aan de discussie hoe we omgaan met verbonden partijen. Vervolgens werd ingegaan op de gestelde vragen. Bij het stemmen is het voorstel van het college inzake zienswijzeprocedure Programmabegroting 2022 Industrieschap Plaspoelpolder, alsmede kennisname van Jaarrekening aangenomen door de gemeenteraad.

Herziening grondexploitatie Den Haag nieuw Centraal

De raad spreekt daarna over het Voorstel van het college inzake herziening grondexploitatie Den Haag nieuw Centraal. Het plangebied van de grondexploitatie bevindt zich rondom het station Den Haag Centraal in het stadsdeel Centrum. De grondexploitatie bestond bij vaststelling uit vier deelgebieden. De deelgebieden Anna van Buerenplein en Babylon zijn grotendeels uitgegeven en herontwikkeld. Het deelgebied Busplatform is uit de grondexploitatie gelicht en wordt als investeringsproject zonder programma uitgevoerd. De laatste ontwikkelingen in de grondexploitatie betreffen de ontwikkeling van het Koningin Julianaplein en de herinrichting van de Anna van Buerenstraat. Na de oplevering van de fietsenkelder DHNC zal er door de ontwikkelaar OCKJ op het Koningin Julianaplein een woontoren ontwikkeld worden boven deze ondergrondse fietsenkelder. De omgevingsvergunning is hiervoor verleend en onherroepelijk. De gronduitgifte van het bouwplan op het Koningin Julianaplein is gepland voor medio 2021. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling rond het Koningin Julianaplein.

SP

Het voorstel is de financiële uitwerking van eerder gemaakte afspraken met ontwikkelaars. De SP heeft al eerder kritiek geuit op de manier waarop het project is aangestuurd. Het was een kluwen van risicovolle projecten met verschillende contractvormen en als klap op de vuurpijl werden ook nog eens de sociale huurwoningen aan de markt verpatst. Het kan dan ook geen verrassing zijn dat de SP verbolgen is over feit dat er extra miljoenen naar dit project gaan.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat we steeds te maken hebben met kostenoverstijgingen en we nog steeds aankijken tegen bouwput. De partij vroeg hoe het kan zijn dat al het geld in de begroting op is, terwijl daar oorspronkelijk het maken van het at in het dak van betaald zou worden.

Rondom het Centraal Station is de afgelopen jaren veel veranderd, maar een ding lijkt hetzelfde te zijn gebleven: de tijdelijke status van de fietsflat een de Rijnstraat. En steeds horen we weer dat die flat zal verdwijnen gaf GroenLinks aan. GroenLinks ziet ook de meerwaarde van de fietsflat op deze plek met alle toekomstige ontwikkelingen. De fractie riep op tot een onderzoek om mogelijkheden te onderzoeken om de flat permanent te maken diende daarvoor een motie in. Deze motie is aangenomen.

PvdA

De PvdA is benieuwd naar de reactie op de motie van GroenLinks over het permanent maken van de fietsflat met de kanttekening dat in de toekomst ook mogelijk blijft om een fiets daar gratis te stallen, ook als hij er langer dan 24 uur staat.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos betreurt de kostenverhogingen en het feit dat er nog meer kostenverhogingen op deze twee projecten zullen komen. Het voorstel dat er ligt is volgens de fractie een onvermijdelijke correctie van de financiële situatie en zal er daarom mee instemmen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadpartij sluit zich aan bij eerdere sprekers over de onbevredigende manier waarop dit project loopt. De ontwikkeling van de bovenbouw en de onderbouw is door de gemeente behoorlijk slecht gemanaged. De fractie is bedroefd dat dit tot zoveel extra kosten heeft geleid en zal tegen het voorstel stemmen.

College

Het college gaf aan dat er geëvalueerd zal worden om lessen uit deze projecten te trekken. Verder werden de vragen van de fracties beantwoord. Bij het stemmen is het voorstel van het college inzake herziening grondexploitatie Den Haag nieuw Centraal aangenomen door de gemeenteraad.

Aangepast definitief ontwerp Middenboulevard

De raad vervolgt het debat met het voorstel van het college over het aangepast definitief ontwerp (DO) Middenboulevard . Met het raadsvoorstel ‘Bestedingsvoorstel Enecomiddelen verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw’ van 2 december 2020 is een bedrag van € 18,41 mln. ‘Enecomiddelen’ gereserveerd voor het openbare ruimte programma ’De Kust Gezond’ (DKG), conform de in het coalitieakkoord afgesproken verdeling van 15%. Met dit voorstel wordt voorgesteld een bedrag van € 2,86 mln. hiervan toe te voegen aan het uitvoeringsbudget voor het DKG-deelproject Middenboulevard zoals dat met het raadsvoorstel ‘Voorstel van het college inzake Optimalisatie Voorontwerp Middenboulevard’ in 2019 is toegekend. Dit bedrag is bedoeld ter dekking van de extra kosten die het gevolg zijn van de in 2020 geconstateerde gebreken in het kelderdek van het project Vitalizee. Hierdoor kon het bestuurlijk vastgestelde Voorontwerp (VO) Middenboulevard niet meer worden gerealiseerd. Het is niet duidelijk op welke termijn welke oplossing voor het kelderdek zal worden gerealiseerd. Daarom stelt het college voor in het Definitief Ontwerp van de Middenboulevard het te realiseren ontwerp ter hoogte van Vitalizee met 6 m richting zee te verschuiven. Hiermee kan de opgetreden vertraging in de realisatie van de Middenboulevard worden beperkt.

SP

Dit is het tweede agendapunt uit de categorie ‘hoofdpijndossiers’. Omdat een projectontwikkelaar fouten heeft gemaakt, zou de gemeente hiervoor moeten opdraaien. Daar kan de SP niet mee instemmen en daarom steunt de partij het voorstel niet.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij constateert dat de beerput rondom Legoland al vier jaar duurt en alleen maar groter wordt. Het grote probleem van het lekkende kelderdek is al langer bekend, maar hiervoor is nog steeds geen oplossing. De verantwoordelijkheid voor het lekkende kelderdek ligt bij Sence Real Estate en zij zouden daarom moeten opdraaien voor de kosten. De partij dient daarover een motie in, die werd verworpen.

PVV

De PVV vraagt de wethouder in te gaan op berichtgevingen in de media. Ook dient de partij een motie in om tegen te gaan dat de bouwblunder van Legoland uit de Enecogelden gehaald worden, omdat het de verantwoordelijkheid is van de projectontwikkelaar. De motie werd verworpen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt deze kwestie een bodemloze put en vindt dat de gemeente niet nog meer geld in het project moet stoppen. Daarnaast dient de partij een motie in om ondernemers op de boulevard uit te nodigen voor een college om ze meer bewust te maken over duurzaamheid. Deze motie werd aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De partij dient een amendement in om met ondernemers in gesprek te gaan over het lekkende kelder dek. Verder nog een drietal moties. Ten onrechte is in eerdere debatten de suggestie gewekt dat ondernemers aan landjepik hebben gedaan. Hoewel de wethouder hier al over heeft uitgesproken, dient de partij een motie in om uit te spreken dat ondernemers niet aan landjepik gedaan hebben de motie werd aangenomen. Vervolgens dient de partij een motie in om tijdens de renovaties ondernemers op een redelijke manier tegemoet te komen. De motie werd verworpen. Een motie om geen erfpacht te innen voor terrassen op de Middenboulevard werd aangenomen. Tot slot dient de partij een motie dat bekeken kan worden hoe ondernemers hun terrassen uit kunnen breiden op de boulevard. De motie werd verworpen.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP vindt dat er cruciale informatie mist om voor het voorstel te kunnen stemmen en doet dat daarom ook niet.

GroenLinks baalt van deze bouwblunder. Het is goed dat de wethouder de schade gaat verhalen op de projectontwikkelaar.

D66

D66 baalt dat ondernemers al zo lang in onzekerheid zitten. De partij kan zich daarom vinden in het voorstel van het College om te zoeken naar een werkbare oplossing.

College

Het college ging in op de gestelde vragen. Bij het stemmen is het voorstel van het college inzake Aangepast Definitief Ontwerp Middenboulevard aangenomen.

Kapitaalversterking Stedin

Het voorstel van het college inzake kapitaalversterking Stedin is het volgende agendapunt dat de gemeenteraad zal bespreken. Stedin is regionaal netbeheerder voor gas en elektriciteit. Als gevolg van de energietransitie dienen de bestaande netten van Stedin in korte tijd uitgebreid, verslimd en verzwaard te worden om aan de sterk toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen. Stedin verwacht dat de benodigde investeringen tot 2030 ongeveer 7 miljard euro bedragen. In de Gaswet en de Elektriciteitswet staat dat Stedin haar afschrijvingen op investeringen die nu worden gedaan, pas na enkele jaren gefaseerd mag doorberekenen aan klanten om zo het gereguleerde rendement op haar investeringen te maken. Hierdoor moeten investeringen tijdelijk (voor)gefinancierd worden. Kleine investeringen kan Stedin voorfinancieren met vreemd vermogen. Bij grotere investeringen kan Stedin hierbij aanlopen tegen de grenzen van de huidige kredietbeoordeling. Bij een sterk toegenomen vreemd vermogen kan Stedin, bij een gelijkblijvende kasstroom en eigen vermogen, een lagere kredietbeoordeling krijgen. Als de huidige A-credit rating (kredietbeoordeling) van Stedin verlaagd wordt dan heeft dit gevolgen voor de toegang en voorwaarden op de internationale kapitaalmarkt. Om die reden heeft Stedin samen met de aandeelhouderscommissie (AHC), waar Den Haag onderdeel van uitmaakt, onderzocht of het nodig is om het eigen vermogen te versterken en op welke manieren dat mogelijk is. Als gevolg van dit onderzoek heeft Stedin, in overleg met de AHC, voorgesteld om deze kapitaalbehoefte in te vullen met een kapitaalstorting in Stedin van € 200 mln., in te vullen via de uitgifte van cumulatief preferente aandelen. Met deze kapitaalstorting wordt Stedin in staat gesteld om haar investeringsagenda van jaarlijks gemiddeld meer dan 700 mln. per jaar uit te voeren en in ieder geval voor de korte termijn haar credit rating te behouden. Gedurende de looptijd van de uitgifte van deze aandelen ontvangt de aandeelhouder een vast percentage aan preferent cumulatief dividend.

SP

Stedin heeft een belangrijke rol te vervullen in de energietransitie en om dit te voorfinancieren geeft Stedin extra aandelen uit. Naast het mooie rendement van 3% biedt dat ook de kans om extra zeggenschap op te eisen over strategie en het investeringsplan van Stedin. De SP steunt daarom het voorstel om aandelen te kopen, maar vreest dat we met de 10 miljoen aan aandelen niet aan de beurt zullen komen. Ook betreurt de fractie het dat er niet meer inzicht door het college is gegeven in de investeringsmogelijkheden.

Haagse Stadspartij

Natuurlijk moet Stedin investeren in de energietransitie en is het logisch dat daar kapitaal voor moet worden aangetrokken. De gemeente heeft hier als aandeelhouder een verantwoordelijkheid in en de aankoop van extra aandelen vindt de fractie dan ook niet onlogisch. Het jaarlijkse dividend van 3% is gegarandeerd. De vraag is alleen wat de kosten zijn. Het is gebruikelijk bij dit soort investeringen om met een interen rekenrente te werken en die is een stuk lager dan 3% zodat we hier een positief rendement op halen. De Haagse Stadspartij vindt het dan ook vreemd dat het college de aankoop wil dekken met 10 miljoen uit de pot met Enecomiddelen. Dat betekent dat de aandelen straks voor een bedrag van nihil op de balans komen en dat is niet toegestaan. Ze moeten voor 10 miljoen op de balans komen en daarom diende de partij een motie ‘aankoop aandelen is investering en geen kostenpost’ in om te bezien of de definitieve aankoop van aandelen kan worden gefinancierd door een investeringskrediet te verstekken en de baten op de gebruikelijke wijze in de jaarrekening te verwerken. Deze motie is verworpen.

Partij voor de Dieren

Stedin heeft geld nodig om het net te verzwaren en te investeren in groene energie en dat is hoognodig gegeven de mobiliteits- en energietransitie. Als Den Haag hieraan bijdraagt, sturen en stimuleren we de verduurzaming en krijgen we een vast dividend. Het voorstel van het college is om voor 10 miljoen aan aandelen te kopen. Omdat we daarmee onder rato bieden is de kans heel groot dat we dan geen aandelen gaan kopen. Dat is reden voor de fractie om een amendement in te dienen om wel ons voorwaardige deel te kopen, ook omdat het dividend weer terugvloeit in de Eneco-reserves. Dit amendement is verworpen.

De energietransitie is in volle gang en GroenLinks ziet de noodzaak dat netwerkbeheerders als Stedin moeten investeren om die energietransitie gaande te houden. Anders kunnen we ook geen nieuwe huizen bouwen of trams laten rijden. Ook daar hebben we een robuust elektriciteitsnetwerk voor nodig. GroenLinks is daarvoor voorstel om 10 miljoen te investeren in preferente aandelen. GroenLinks vraagt het college te bevestigen dat het rendement op die aandelen teruggaat naar de reserve waaruit de aandelen worden aangeschaft. Ook is GroenLinks benieuwd naar de reactie op het amendement van de Partij voor de Dieren, wat de fractie kan ook leven met een grotere investering.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP is voorstander van het aankopen van extra aandelen in Stedin zodat we meer vast dividend ontvangen. We kunnen nu strategisch eer zeggenschap krijgen over Stedin en dat is in deze energietransitie een slimme zet. De fractie heeft vraagtekens bij het bedrag en is benieuwd naar de reactie van het college op het amendement van de Partij voor de Dieren.

D66

D66 verklaarde ook in te zullen stemmen met het raadsvoorstel.

PvdA

De kapitaalinjectie is wat de PvdA betreft hoofdzakelijk bedoeld om de energietransitie veilig te stellen voor verduurzaming zodat Stedin de investeringen op korte en lange termijn kan blijven doen. Regulier onderhoud van het netwerk moet Stedin zoveel mogelijk uit de reguliere begroting bekostigen zei de PvdA en daarvoor moet het toezicht van de gemeente als aandeelhouder goed geborgd zijn. Het vergroten van de investering vraagt om een kritische en professionele aandeelhoudersrol die toeziet op de juiste besteding en investeringsstrategie van Stedin. Een kapitaalstorting nu mag niet automatisch leiden tot een kapitaalstorting in de toekomst. En uit de stukken blijkt dat Stedin die behoefte kan hebben. Tot slot vindt de PvdA de intentie van sommige gemeenten om het wettelijk mogelijk te maken dat aandelen ook door andere investeerders dan overheden kunnen worden gekocht niet wenselijk.

College

Als gevolg van de energietransitie krijgen we een zwaardere belasting van het energienet. De vraag komt vanuit duurzaamheid en daar wil de gemeente een bijdragen aan leveren. Het college beantwoordde de vragen van de verschillende fracties en ging in op het ingediende amendement. Bij het stemmen is het voorstel van het college inzake kapitaalversterking Stedin aangenomen door de gemeenteraad.

Verplaatsbare woonunits Henri Faas dreef – Oude Middenweg

De raad vervolgt de beraadslaging met het voorstel van het college over de realisatie van verplaatsbare woonunits Henri Faas dreef – Oude Middenweg. De uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen voorzieningen stagneert, vanwege onvoldoende betaalbare woningen in de stad. Een groot aantal woningzoekenden houdt daardoor een plek in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen instelling bezet, terwijl zij daar niet (meer) thuishoren. Per uiterlijk 15 augustus 2021 zijn alternatieve woonvormen nodig voor ca. 200 mensen die nu in hotels verblijven, omdat de hotels dan weer reguliere klanten willen gaan ontvangen. Het aantal vrijkomende woningen voor zorgdoelgroepen in de sociale woningvoorraad in Den Haag is onvoldoende om deze aantallen woningen op korte termijn te realiseren. Het college stelt daarom voor in te stemmen met de aankoop van 70 verplaatsbare woonunits en de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie Henri Faasdreef/Oude Middenweg en de voorbereidings- en plankosten. Jaarrondexploitatie strandpaviljoens Hierna gaat de raad in debat over het voorstel van het college voor uitbreiding van de jaarrondexploitatie van strandpaviljoens. Een beperkte uitbreiding van de jaarrondexploitatie van strandpaviljoens op het strand past bij de ambitie van het college om onze economische positie te versterken. In de commissiebrief Ontwikkelingen Strand 2019 is eerder door het college uiteengezet dat zij voornemens is om onder voorwaarden en gefaseerd een beperkte uitbreiding van jaarrondexploitatie op het strand mogelijk te maken. De uitgangspunten, die indertijd zijn uitgesproken, worden gehanteerd als kaders. Dit betekent onder andere dat jaarrondexploitatie alleen wordt toegestaan op het strand grenzend aan het stedelijke achterland, niet op het strand grenzend aan natuurgebieden (Natura 2000), niet op plekken waar al een hoge concentratie van horeca is en alleen in beperkte mate. In voorliggend raadsvoorstel geeft het college inzicht in haar overwegingen die ten grondslag liggen aan haar voorstel om jaarrondexploitatie verder uit te breiden, waar jaarrondexploitatie wordt uitgebreid, welke voorwaarden zij hieraan willen stellen en welke criteria zij hanteren voor de strandpaviljoens die in aanmerking willen komen om jaarrond te gaan exploiteren.

Partij voor de Dieren

Het participatieproces rondom dit onderwerp behoeft verbetering. Daarover is iedereen het wel eens. De partij heeft een vraag over 30 jongeren die noodgedwongen in een hotel verblijven. De partij vraagt wanneer er een oplossingen voor deze kwetsbare jongeren gevonden kan worden.

PVV

De PVV constateert dat er structureel iets misgaat bij de gemeente als het op participatie aankomst, zeker op gebied van huisvesting. Het College doet wat het wil. De PVV dient een motie in verplaatsbare woonunits tegen te gaan, omdat het geen structurele oplossing biedt voor het woonprobleem. De partij is daarom ook tegen het plan van het College. De motie werd verworpen.

CDA

Het CDA is voorstander van het kleinschalig opvangen van kwetsbare inwoners. Het voorstel is verre van ideaal, maar momenteel is er helaas geen betere oplossing. Daarom steunt het CDA het voorstel wel. Tot slot dient het CDA een motie in om voor het eind van dit jaar een norm op te stellen om op kleine schaal woningen aan te bieden aan zorg doelgroepen. De motie werd aangenomen.

ChristenUnie/SGP

De coronacrisis heeft de problemen rondom de woningnood nog meer blootgelegd. Want waar moet je binnenblijven als je geen woning hebt? Echter is dit niet alleen een Haags probleem, maar dit speelt landelijk. Wat betreft dit agendapunt had de participatie beter gekund. Daarom dient de partij een motie in om de participatie grondig te onderzoeken, zodat lering getrokken kan worden voor de toekomst. De motie werd aangenomen.

VVD

De VVD steunt het idee dat er ruimte moet worden gemaakt voor kwetsbare doelgroepen. Daarnaast dient de VVD een motie in om vooral te blijven zoeken naar nieuwe locaties voor zorg doelgroepen, en hierbij te letten op een goede spreiding door de stad om het draagvlak voor omwonenden te vergroten. De motie werd aangenomen.

D66

D66 vindt de realisatie van nieuwe woonvoorzieningen broodnodig. Maar over de participatie van omwonenden is de partij niet tevreden. Hier zijn kansen gemist. Participatie vergroot de betrokkenheid en tevredenheid van buurtbewoners.

Het voorstel helpt deze kwetsbare doelgroep in hun weg naar een zelfstandige woonplek en uit de noodopvang. Daarom hoopt de partij op brede steun in de raad voor dit Collegevoorstel.

Haagse Stadspartij

Het voorstel, hoe goed bedoeld, laat pijnlijk zien hoe het met kwetsbaren in Den Haag gesteld is. Desondanks steunt de partij het voorstel, omdat er geen beter alternatief is.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De partij vindt het onbegrijpelijk dat de participatie van bewoners te weinig in acht genomen is. (Voormalige) dak- en thuislozen hebben recht op een plek in de stad. Maar het stadsbestuur moet wel weten welke mensen zij huisvesten. De partij dient een aantal moties in. Ten eerste roept de partij op om de woon-units open te stellen voor jongeren en starters met een hulpvraag. De motie werd verworpen. Daarnaast roept de partij op de leidraad controversiële voorzieningen, zoals opgesteld in 2005, te actualiseren. De motie werd aangenomen.

College

Het college ging in op de gestelde vragen. Bij het stemmen is het voorstel van het college inzake realisatie verplaatsbare woon-units Henri Faasdreef - Oude Middenweg.

Jaarrondexploitatie strandpaviljoens

Hierna ging de raad in debat over het voorstel van het college voor uitbreiding van de jaarrondexploitatie van strandpaviljoens. Een beperkte uitbreiding van de jaarrondexploitatie van strandpaviljoens op het strand past bij de ambitie van het college om onze economische positie te versterken. In de commissiebrief Ontwikkelingen Strand 2019 is eerder door het college uiteengezet dat zij voornemens is om onder voorwaarden en gefaseerd een beperkte uitbreiding van jaarrondexploitatie op het strand mogelijk te maken. De uitgangspunten, die indertijd zijn uitgesproken, worden gehanteerd als kaders. Dit betekent onder andere dat jaarrondexploitatie alleen wordt toegestaan op het strand grenzend aan het stedelijke achterland, niet op het strand grenzend aan natuurgebieden (Natura 2000), niet op plekken waar al een hoge concentratie van horeca is en alleen in beperkte mate. In voorliggend raadsvoorstel geeft het college inzicht in haar overwegingen die ten grondslag liggen aan haar voorstel om jaarrondexploitatie verder uit te breiden, waar jaarrondexploitatie wordt uitgebreid, welke voorwaarden zij hieraan willen stellen en welke criteria zij hanteren voor de strandpaviljoens die in aanmerking willen komen om jaarrond te gaan exploiteren.

GroenLinks dient een amendement in om de drie strandpaviljoens die in of nabij het Natura2000 gebied liggen uit het plan te halen, omdat de partij de rust in het gebied vooropstelt. Het amendement werd verworpen. Daarnaast dient de partij een motie in om een emissieloze aanlevering van strandpaviljoens voor elkaar te krijgen, om ook zwerfafval en plasticgebruik te verminderen. De motie werd aangenomen.

Haagse Stadspartij

Jaarrondexploitatie maakt meer kapot dan je lief is. De natuur wordt erdoor beschadigd. De biodiversiteit holt achteruit. Daarom moet permanente bebouwing op het strand worden tegengegaan. Daarom dient HSP het eerdergenoemde amendement, samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren in, tegen een jaarrondexploitatie op het Stille Strand. Het amendement werd verworpen.

SP

De SP waardeert de rust en ruimte op het strand, die door dit plan verder onder druk komt te staan. Ook vraagt de partij zich af of door de jaarrondexploitatie de gewaardeerde nieuwjaarsvuren nog wel kunnen plaatsvinden.

D66

D66 kan niet instemmen met de jaarrondexploitatie bij Kijkduin, omdat het gebied ligt in het Natura2000 gebied. Daarom dient de partij een amendement in om dit gebied te schrappen uit het plan. Het amendement werd… Daarnaast dient D66 een motie in om te onderzoeken of het mogelijk is of het toewijzen van de jaarrondexploitatie verder opgeschoven kan worden, weg van het Natura2000 gebied. Wat betreft Scheveningen, kan D66 wel instemmen met de plannen van het College.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren heeft in de commissievergaderingen al aangegeven tegen permanente kustbebouwing te zijn, vanwege zorgen over effecten op de natuur. De partij dient daarom, samen met de SP en de HSP, een amendement in om een eind te maken aan de jaarrondexploitatie. Het amendement werd verworpen.

PVV

De PVV is tevreden over het plan van de wethouder. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen bouwgebieden en Natura2000 gebieden. De PVV vindt het wel belangrijk dat de vreugdevuren in stand gehouden kunnen worden. Daarom vraagt de partij de wethouder of dit mogelijk blijft.

ChristenUnie/SGP

De uitbreiding van de jaarrondexploitatie van strandpaviljoens druist in tegen de wensen van omwonenden. Daarom dient de partij een motie in om geen onomkeerbare stappen te zetten voordat bewoners(organisaties) meegewogen zijn. De motie werd verworpen.

CDA

Het CDA is voor een toevoeging van ten minste drie jaarrondvergunningen voor strandpaviljoens in Schevingen Bad. Daarover dient de partij een amendement in. Het amendement werd verworpen.

VVD

De VVD wil meer ondernemers de kans bieden een strandpaviljoen te openen. Daarbij biedt jaarrondexploitatie een mogelijkheid om duurzamer te ondernemen. Immers hoeven de strandpaviljoens niet eens per jaar op- en afgebouwd te worden. Bovendien zal hogere concurrentie tussen strandpaviljoens kunnen leiden tot hogere investeringen van ondernemers in hun strandpaviljoen. Daardoor zullen andere toeristen naar Scheveningen komen. Daarnaast dient de VVD een amendement in om op verschillende plaatsen seizoenshouders een jaarrondexploitatie te verlenen. Het amendement werd verworpen.

PvdA

Het debat over de uitbreiding van de jaarrondexploitatie van strandpaviljoens weegt veel belangen: die van paviljoenhouders, de natuur en het beperken van overlast door toeristen. Het voorstel van het College gaat op dit moment nog te ver, maar op punten kan de PvdA instemmen met het plan. Daarnaast dient de PvdA een motie in om in het plan het toetsingskader voor mensen met een beperking mee te nemen. De motie werd aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Het College probeert met het plan het aantal toeristen aan de Haagse kust op te krikken en dat is goed voor de concurrentiepositie. Zeker gezien er in omliggende gebieden al flink geïnvesteerd wordt in toerisme. Hart voor Den Haag is voor jaarrondexploitaties en is daarom voor de voorgestelde zes uitbreidingen, maar er kunnen er meer bij. Bovendien maakt het het speelveld eerlijker, als alle ondernemers de kans krijgen hun strandpaviljoen het hele jaar open mogen houden. Dat beperkt ook het verkeer en de overlast van het op- en afbouwen van strandpaviljoens. Daarnaast zou met de uitbreiding ook een route aangelegd kunnen worden voor mindervalide bezoekers. Zo kunnen mooie, nieuwe en duurzame strandpaviljoens aan de kust geplaatst worden. Daarom dient de partij een amendement in om meer paviljoens de mogelijkheid te geven voor een jaarrondexploitatie. Het amendement werd verworpen.

College

Het college ging in op de gestelde vragen. Bij het stemmen is een gedeelte van het collegevoorstel aangenomen, namelijk de dictums II en III van het voorstel. Deel I en IV behaalden geen meerderheid.

Afronding commissiedebatten

Tot slot worden 25 commissiedebatten afgerond over de volgende onderwerpen:

 • Raadsmededeling Programma Toekomst Scheveningen badplaats Binckhorst
 • De situatie van de heer Sabri
 • Enquête afsluiting Haagse Schilderswijk
 • Vrijstelling L2e bromfietsen
 • Pollerpech?
 • Brief over Actieprogramma Den Haag Winkelstad
 • Brief inzake Woonwagenbeleid
 • Brief over goed verhuurderschap
 • Gedachtewisseling Coronacrisis
 • SEA
 • Vrijwilligerswerk
 • Strategie duurzaamheidskring Evenementen en Festivals
 • Brief inzake beleidsevaluatie Schoolzone
 • Afdoening motie geluidsoverlast verkeer verminderen
 • Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen
 • Brief inzake Vitaliteitsonderzoek sportverenigingen 2020
 • Brief over Taalnota
 • Rondvraag verkeersveiligheid Stadhouderslaan
 • Daklozenloket
 • Voortgangsrapportage Werkoffensief +500
 • Brief inzake Tussenrapportage Regiodeal Den Haag Zuidwest
 • Halfjaarrapportage Amare Q4
 • Podium Noord, n.a.v. brief inzake opdracht evaluatie van het meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur
 • Stickers geplaatst op de fietsroute door de Grote Marktstraat

De vergadering volgen?

De vergadering is terug te kijken via denhaag.nl/uitzendingenraad. De gemeenteraadsvergadering vonden vanwege de coronamaatregelen met een quorum en zonder publiek plaats. Een quorum is een minimaal aantal raadsleden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te openen en te beraadslagen (voor Den Haag is dat minimaal 23 leden). Bij de beraadslagingen is één woordvoerder per fractie aanwezig. Inspreken gebeurde digitaal. Stemmen gebeurde door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 10 juni om 21.00 uur. Ook die vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad.