Nieuwsbericht

Raad stemt in met Programmarekening en resultaatbestemming

Gepubliceerd: 15 juli 2021Laatste wijziging: 16 juli 2021

De Haagse gemeenteraad sprak op woensdag 14 juli onder meer over de gewijzigde voorstellen van het college met betrekking tot de Programmarekening 2020, de Resultaatbestemming 2020 en de Voorjaarsnota 2021. Verder sprak de raad over het voorstel van het college inzake de nieuwe GRIP rapportage. Ook werd gesproken over het raadsvoorstel aanbieding Leidraad geheimhouding, het voorstel van het college inzake politiebureau Binckhorst en het raadsvoorstel Tramlijn 16.

Op de verschillende agendapunten werd door 17 inwoners en organisaties ingesproken.

Programmarekening, Resultaatbestemming en de Voorjaarsnota

De raad ving aan met een bespreking van de gewijzigde voorstellen van het college inzake de Programmarekening 2020, de Resultaatbestemming 2020 en de Voorjaarsnota 2021, financiële impactanalyse corona 2021 en 4-maandsrapportage. De programmarekening vormt het sluitstuk van de planning- en control cyclus van 2020. Met deze programmarekening legt de gemeente verantwoording af over de realisatie van het beleid in 2020. Per programma verantwoordt het college: wat is er bereikt, wat is er gedaan en wat heeft het gekost. De gemeenteraad stelt de programmarekening 2020 vast. Het doel van het raadsvoorstel resultaatbestemming is alle verrekeningen expliciet te maken, zodat separate besluitvorming hierover mogelijk is. De resultaatbestemming bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel worden zogeheten brutoresultaten aangepast tot nettoresultaten. In het tweede onderdeel worden vervolgens deze nettoresultaten verrekend met reserves. De voorjaarsnota 2021 vormt samen met de financiële impactanalyse van de coronacrisis voor 2021 en de 4-maandsrapportage het financiële vertrekpunt voor de komende begrotingsvoorbereiding. De voorjaarsnota schetst het budgettaire beeld voor 2021 en de komende jaren. In samenhang hiermee is een financiële impactanalyse opgesteld met de huidige inventarisatie van effecten van de coronacrisis voor de gemeentelijke begroting in 2021. De 4-maandsrapportage, tenslotte, geeft informatie over de begrotingsuitvoering na vier maanden en een verwachte prognose van het begrotingsresultaat in 2021.

De Rekeningencommissie gaf een toelichting op het rapport.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

2020 was voor velen van ons een jaar om snel te vergeten. Corona hield huis en heeft vele mensen hard geraakt: eenzaamheid onder inwoners, winkeliers, MKB’ers en de horeca die alles wat ze hadden opgebouwd in rook zagen opgaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we al deze mensen zo goed mogelijk helpen? Hoe kan het dat het stadsbestuur in de jaarrekening een positief resultaat aangeeft van ruim 70 miljoen euro? Alsof er geen steunmaatregelen nodig zijn. De boodschap is glashelder volgens de fractie: bezuinigingen op de economie moeten teruggedraaid worden, sterker nog er moet geld bij. De fractie diende veertien moties op dit agendapunt in. Het Binnenhof gaat minimaal 5,5 jaar dicht voor een renovatie die grote economische schade gaat opleveren voor de ondernemers in de binnenstad, 38 miljoen euro per jaar voor Den Haag volgens een rapport van Deloitte. Omdat er geen compensatie van het Rijk geregeld is diende de partij een motie ‘alles op alles voor compensatie Binnenhof’ in. Deze motie is verworpen. Ook diende de fractie een motie in om de economische impactanalyse van de sluiting van het Binnenhof zo spoedig mogelijk te herijken en daarin mogelijke scenario’s mee te nemen. Deze motie is verworpen. Daarnaast diende de fractie een motie ‘zonder geld geen taken’ in. Er zijn geen extra middelen van het Rijk gekomen om de tekorten zoals van de jeugdzorg terug te dringen. De motie roept op dat bij de kabinetsformatie wordt geregeld dat gemeenten structureel over voldoende middelen via het Gemeentefonds kunnen beschikken, en sturingsmogelijkheden en bevoegdheden krijgen die bij hun taken en verantwoordelijkheden passen. Deze motie is verworpen. Ook diende Hart voor Den Haag/Groep de Mos een motie van wantrouwen in tegen wethouder van Alphen voor het faillissement van de Energieacademie. Deze motie werd verworpen. Voor preventieve wapencontroles diende de partij ook een motie in die werd verworpen. Een motie voor een grondig onderzoek naar fraude met invalide parkeervergunningen naar aanleiding van het enorme aantal invalidenparkeerplaatsen in veel straten in de Schilderswijk en Transvaal werd verworpen. Vervolgens werd een motie ingediend om te stoppen met het besteden van Eneco-middelen om wijken aardgasvrij te maken tot de uitkomst van onderzoek naar ervaringen van bewoners met het Programma Aardgasvrije Wijken duidelijk is. Deze motie is ook verworpen. Dat geldt ook voor de motie voor een concreet plan voor een as uitstrooiplek. De fractie diende vier moties in met betrekking tot de rol tussen college en de raad. Allereerst een motie om de raad altijd als eerste te informeren voordat collegeplannen in de media gebracht worden. Deze motie werd aangenomen. Daarnaast een motie om schriftelijke vragen altijd binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden, initiatiefvoorstellen uiterlijk binnen 3 maanden van een preadvies te voorzien en binnen 6 maanden te behandelen in commissie en raad. Deze motie is ook aangenomen. De motie om bij het toekomstige kabinet aan te dringen op mogelijkheden voor een fulltime raadslidmaatschap zodat er een beter evenwicht in tijd komt tussen de werkzaamheden van het college en de raad na de groei in het takenpakket de afgelopen jaren werd verworpen. Tot slot diende de fractie in aanvulling hierop een motie in om ten behoeve van de raad 2022-2026 te onderzoeken op welke wijze en met welk extra budget de gemeenteraad het beste kan worden versterkt, in samenhang met het bestuurlijk stelsel en waaronder extra mogelijkheden tot inwinnen dan wel bevorderen specifieke deskundigheid en tot versterken budgetrecht en controlerende rol van de raad. Deze motie is aangenomen. Na de beantwoording van vragen door het college diende de fractie in de tweede termijn nog twee moties in. De motie ‘Flexibel cameratoezicht en beveiliging opschroeven rondom Indië-herdenking’ is verworpen. Daarnaast werd de motie ‘gemeentelijke daadkracht redden ADO’ ingediend voor een pakket aan maatregelen waarin staat wat de gemeente kan doen om een faillissement van ADO af te wenden en een overname te bespoedigen en te onderzoeken hoe zij kan optreden als mediator tussen alle betrokken partijen, teneinde een goede overname en daarmee de redding van de club te bespoedigen. Deze motie werd verworpen.

VVD

Het is vandaag met de programmarekening een mooi moment om terug te kijken, maar ook een moeilijk moment omdat we voor ons ook donkere wolken zien die in de voorjaarsnota uiteen zijn gezet. Bij de laatste terugblik van deze raadsperiode is het goed om even terug te kijken op wat is gerealiseerd in deze periode. Leefbaarheid is veel meer op ons netvlies gekomen. Op het gebied van woningbouw constateren we een enorm tekort aan woningen. Maar als je tegelijkertijd overal lukraak woningen bouwt, kun je de stad ook verpesten. Het is goed dat we daarover het debat voeren en kijken waar we woningen kunnen bouwen waar de stad ook beter van wordt, zoals bijvoorbeeld in de Binckhorst, rond de grote stations en ook Den Haag ZuidWest. Er zijn de afgelopen periode grote stappen gezet, bijvoorbeeld voor het CID, de woningen rond de grote stations. Ook vraagt de VVD aandacht voor afval. Het is goed dat voor afval aso’s de boete omhoog gaat, maar we moeten ook toe naar andere maatregelen. Bovendien valt een en ander aan te merken op de ‘hardware’ op straat, zoals scheefliggende stoeptegels, achterstallig onderhoud en lantaarnpalen. Verder vraagt de fractie aandacht voor veiligheid. Vorig jaar zomer zijn we verrast door een enorme toeloop op Scheveningen. De gemeente is alle zeilen aan het bijzetten om dat op te lossen. Maar ook de ondermijningsaanpak is goed opgepakt. Ook het belang van mobiliteit mag niet onderschat worden, vooral de balans mobiliteit, ruimte en groen. De partij is blij dat hier praktisch naar gekeken wordt. Tot slot vraagt de economie van Den Haag aandacht. In Den Haag staan veel mensen aan de kant. Het is belangrijk dat zij weer aan de slag kunnen. Dit is helaas niet gelukt. De VVD wil dit dossier graag oppakken en verder brengen. Veel dingen zijn goed gegaan en daar moeten we mee doorgaan. Tegelijkertijd liggen er ook nog veel kansen die we moeten oppakken.

Haagse Stadspartij

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als jaar dat de mensheid is aangevallen door een virus dat ons leven zou gaan beheersen. Corona heerst maar heeft ons niet verslagen. Het heeft veel gevergd van ons aanpassingsvermogen, onze solidariteit en incasseringsvermogen, maar de maatschappij en de stad zijn blijven doordraaien. Er zijn wel harde klappen gevallen in de horeca, de evenementensector, het toerisme en de cultuursector. In de ziekenhuizen en zorgsector is enorm hard gewerkt om Covid te verslaan en is bovenmenselijk veel gepresteerd. Net als in het onderwijs, de kinderopvang en al die andere sectoren die plotseling hun hele organisatie moesten omgooien. Ook gemeente Den Haag heeft keihard gewerkt. Mooi voorbeeld was de opvang van daklozen in hotels. Voor dit en meer corona gerelateerde zaken verdient het college een compliment. Ook gaf de fractie complimenten voor de programmarekening dat een leesbaar stuk is geworden. De Haagse Stadspartij vindt het een zorgelijk punt dat de interne beheersing te kort komt, zeker in het licht van fraudegevallen en integriteitskwesties. Is college nog wel in control? Het financiële resultaat is een voordeel van 84 miljoen, maar aan de andere kant hebben we een structureel probleem op financieel gebied, met name door het structureel afknijpen vanuit het Rijk. Corona is en blijft een zeer zorgelijk punt. Daarom diende de Haagse Stadspartij een motie om een vaccinatiecampagne te starten speciaal gericht op nieuwe internationale studenten die de weg in Nederland nog niet kennen. Deze motie is aangenomen. In het algemeen is door Corona de vergadertijd in Nederland toegenomen door het videovergaderen. Ook na Corona zal dit niet verdwijnen. De fractie diende daarom de motie in om in de gemeentelijke organisatie het aantal vergaderuren zoveel mogelijk terug te dringen en meer daadwerkelijke actie te stimuleren. Deze motie is aangenomen. Daarnaast diende de Haagse Stadspartij twee moties over de werkgelegenheid in ZuidWest in. Allereerst een motie om er alles aan te doen om Pand Zuidwest in winkelcentrum Leyweg te houden als plek voor (door)startende ondernemers. Daarnaast werd een motie ingediend om te onderzoeken hoe de plannen voor Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek (ZKD) bedrijventerreinen integraal kunnen worden gematcht met de plannen voor Den Haag Zuidwest zodat ook ZKD kan profiteren van Rijkssubsidies en andere fondsen die worden ingezet om Den Haag Zuidwest te versterken. Beide moties zijn aangenomen. 2020 was ook jaar van Black lives matter. Het Zwart Manifest is een uitgebreid document waarin op verschillende thema’s voorstellen worden gedaan om anti-Zwart racisme (afrofobie) tegen te gaan. Per motie verzocht de fractie om kennis te nemen van het Zwart Manifest en op basis hiervan het gesprek aan te gaan met de makers en belanghebbenden over mogelijke invulling van beleid op antiracisme. Deze motie is aangenomen. De Haagse Stadspartij zei dat er goede stappen zijn gezet op gebied van wonen, maar het blijft dweilen met de kraan open. Het is van groot belang om de bescherming van Haags erfgoed in een dynamische stad actueel te houden. Daarom werd een motie ingediend om structurele versnelling aan te brengen in het aanwijzen van monumenten uit de uitgevoerde monumenteninventarisaties. Deze motie is verworpen. De fractie pleitte voor meer groen en het groen houden van de Koekamp. Voor de natuur in de Koekamp is het beste als er helemaal geen horeca komt in het gebied. De fractie diende hier een motie voor in die is verworpen. Tot slot vroeg de fractie aandacht voor de Vaillantlaan en wilde weten wanneer het college samen met de bewoners plannen gaat maken om het doorgaande verkeer uit de Schilderwijk en Transvaal te weren. Samen prioriteiten stellen met bewoners moet ook gebeuren bij de aanpak van het afval op straat en dan met name in de stadsdelen Laak, Centrum en Escamp zei de fractie.

D66

Het is alweer een jaar geleden dat we stil stonden bij de jaarrekening, midden in de Coronacrisis. Een crisis die nog voortduurt. En er gloeide licht in de tunnel voor de horecaondernemers, de flexwerkers, eenzame ouderen, stilzittende jongeren en u en mij met de komst van vaccins. We kunnen als gemeente trots zijn op de steun die we hebben gegeven. We sprongen in de bres voor culturele instellingen, vele ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, vele zzp’ers en nog veel meer mensen hebben moeten leunen op overheidssteun. Als we naar ons eigen huishoudboekje kijken heeft D66 grote zorgen over de ontwikkelingen. We gaan met grote tekorten kampen op korte termijn. De algemene reserve raakt op en we gaan in snel tempo naar het rood. D66 vroeg het college om ervoor te zorgen dat de financiële stukken in het vervolg tijdig naar de raad gaan zodat zij haar controlerende taak goed kan uitvoeren. Een belangrijk punt uit het Rekeningencommissie-rapport was de wijze van opdrachtverlening van welzijn. D66 gaf aan dat uit het onderzoek van de accountant blijkt dat een aantal welzijnstaken, naar het oordeel van de accountant, ten onrechte worden gefinancierd uit inkoop. Daarom diende zij een motie in bij het onderzoek naar de keuze voor inkoop versus subsidie te betrekken hoe andere gemeenten die Welzijn inkopen dit hebben geregeld en dit onderzoek en de behandeling ervan in de raad te amenderen ten aanzien van het subsidiekader 2020-2023 als daar aanleiding toe is. Deze motie is aangenomen. Ook riept D66 per motie op namens de gemeenteraad van Den Haag aan de onderhandelaars mee te geven dat gemeenten meer geld nodig hebben om hun kerntaken te kunnen blijven doen, hiervoor te blijven lobbyen en hierop terug te komen in het coalitieakkoord. Deze motie is verworpen. Verder riep D66 op te onderzoeken wat de huidige woonsituatie en mogelijke woonbehoefte is van studenten aan lerarenopleidingen en van leraren, werkzaam op Haagse scholen en dit onderzoek onderdeel te laten zijn van het vervolgtraject dat gericht is op plannen voor de middellange- en lange termijn. Deze motie is aangenomen. D66 gaf aan dat het hoge aantal psychische klachten en zelfmoordpogingen onder LHBTIQ+ers reden genoeg is om de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van LHBTIQ+ hulpverlening in Den Haag te verbeteren. De fractie pleitte dat een sociale kaart naar Rotterdams voorbeeld ook in Den Haag een belangrijke bijdrage kan leveren aan LHBTIQ+ers om de weg te vinden naar organisaties die gespecialiseerde hulp, ondersteuning, ontmoeting en deskundigheid bieden. De motie ‘roze reddingsscooter’ die hiervoor werd ingediend is aangenomen. D66 vroeg daarnaast aandacht voor straatafval en diende een motie in voor een pilotproject voor een jaar in Loosduinen en Laak voor een herkenbare dagelijkse veegploeg dat het goede voorbeeld te geeft en inwoners op een sociaal vriendelijke wijze betrekt bij het opruimen van zwerfafval. Deze motie is na de beantwoording van het college aangehouden. Dit is de laatste programmarekening in deze raadsperiode. De fractie kijkt trots terug op wat is bereikt en geeft aan dat alles op alles gezet moet worden om de structurele problemen in de begroting op te lossen. Alleen dan laten we een overheid achter die het verschil kan maken en blijven maken.

Partij voor de Dieren

We zitten momenteel in meerdere crises waaraan te weinig gedaan wordt. Er wordt te weinig afval gescheiden, er gebeurt te weinig in de energietransitie en daarom moet er meer actie komen. De Partij voor de Dieren heeft hiertoe al meerdere voorstellen ingediend en dat zal het ook nu weer doen. De partij wil voorkomen dat we vorderingen in de energietransitie opnieuw moeten doen. Daarom dient de partij een motie in om (eventueel door een ambtelijke studiegroep) in kaart te brengen wat de mogelijke opties zijn voor het volgende college in het kader van energiebesparing. De motie werd verworpen. Daarnaast ziet de partij dat inwoners de verschillende duurzaamheidsregelingen en overheidslagen uit elkaar te halen. Daarom dient de partij een motie in om dit op de website te verduidelijken. De motie werd verworpen. Ook ziet de partij dat evenementen nog duurzamer kunnen. Daarom dient de partij een motie in om organisatoren van evenementen een handreiking te doen op het gebied van duurzaamheid. De motie werd aangenomen. Ook dient de Partij voor de Dieren een motie in om in de jaarrapportage de visie van alle raadspartijen op te laten nemen over het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen. De motie werd aangenomen. Tevens dient de partij een motie in waarin het het college oproept uiterlijk in de eerste helft van volgend jaar beleid te formuleren om duurzamer en circulair te bouwen. Daarmee hoopt de partij strengere eisen te stellen aan nieuwbouw. De motie werd verworpen. Wat betreft duurzame afvalverwerking, dient de partij een motie in om de afvalverwerking te vergelijken met andere grote steden en de raad hierover te informeren. De motie werd verworpen. Verder ziet de partij dat er in Den Haag teveel groen verdwijnt. Warmteadaptie ligt in het verlengde daarvan. Daarom roept de partij op warmwerende materialen alleen in te zetten, daar waar groen of water niet mogelijk zijn. De motie werd verworpen. Wat betreft dierenwelzijn dient de partij tot slot een motie in, omdat veel dieren langer in de dierenopvang blijven dan nu aangenomen wordt. Dierenasiels stromen vol met corona-huisdieren. De partij dient daarom een motie in om in de volgende begroting meer ruimte vrij te maken voor de stijgende kosten van de dierenopvang. De motie werd verworpen.

Met deze programmarekening kijken we terug op het afgelopen jaar. De programmarekening lijkt rooskleurig, maar dat is de financiële situatie voor veel inwoners niet. Maar ondanks de donkere wolken worden er resultaten geboekt, zoals in de schuldenaanpak en door het STiP-banenproject. Maar psychisch kwetsbaren zouden nog een steuntje in de rug moeten krijgen en daarom dient de partij daartoe een motie in. De motie werd aangenomen. Den Haag wordt een steeds inclusievere stad. De ambitie is groot, maar kan nog beter. De partij dient een motie in om in gemeentelijke brieven geen meneer of mevrouw in de aanhef te gebruiken, omdat sommige inwoners zich niet tot een geslacht voelen aangesproken. De motie werd verworpen. Ook vraagt de partij aandacht voor de Haagse culturele sector. Deze sector is hard getroffen, omdat het grotendeels bestaat uit ZZP’ers. De partij dient een motie in waarin het oproept te onderzoeken of het steunpakket voldoende ten goede komt aan de culturele sector. De motie werd aangenomen. Aanvullend dient de partij een motie in om te onderzoeken hoe de culturele sector kan bijdragen aan gebiedsontwikkelingen, en de raad daarover te informeren. De motie werd aangenomen. Daarnaast wordt het Haagse straatbeeld te vaak vervuild door straatafval. De huidige maatregelen van het college zijn niet voldoende en daarom moet er meer gebeuren. De partij roept op om extra geld vrij te maken voor het ophalen en verwerken van afval. Wat GroenLinks betreft mag daarvoor de afvalstoffenheffing omhoog, als het geld niet uit de huidige begroting gehaald kan worden. De motie werd verworpen. Daarnaast kunnen energiecorporaties beter worden ondersteund om zonnepanelen te plaatsen op Haagse daken, omdat veel inwoners in Den Haag een huis huren en daarom geen zonnepanelen aanschaffen. De motie werd aangenomen. Ook dient de partij een motie in om een burgerberaad in te stellen, om burgers beter te betrekken bij besluitvorming in de stad. De motie werd aangenomen.

PVV

Vandaag spreken we over het boekjaar 2020, oftewel het afgelopen jaar. Veel Hagenaars en Hagenezen zijn boos om wat de multiculturele elites in de stad aanrichten. Dit is het moment om de begroting van het afgelopen jaar kritisch tegen het licht te houden. En dat moet ook, want er wordt veel geld verspild aan linkse hobby’s en slechte ideeën. De tekorten lopen op en niemand heeft de oplossing. De PVV wel, want de uitgaven moeten omlaag. De afgelopen jaren is de toestroom van migranten enorm toegenomen en daardoor voelen de inwoners van Den Haag zich in de steek gelaten. Ook is er daardoor een groot tekort op de huizenmarkt. En daardoor staan de sociale voorzieningen onder druk. De PVV wil inzetten op het bijbouwen van koopwoningen en middenhuur. Zo houden we op de lange termijn Den Haag leefbaar. Ook is de voortgaande onveiligheid een groeiend probleem in de stad. Daarom dient de partij een motie in om een pilot te starten om preventief te fouilleren in de haven van Scheveningen, om gebeurtenissen van vorig jaar te voorkomen. De motie werd verworpen. Ook vindt de PVV het belangrijk om het groen in de stad te behouden. Dat is goed en gezond voor de inwoners. Veel inwoners onderhouden zelf hun eigen groen in de stad, maar soms wordt dit weggesnoeid door plantsoendiensten. Daarom dient de partij een motie in om een pilot te starten, zodat mensen zelf kunnen aangeven welk groen zij zelf bijhouden. De motie werd aangenomen.

CDA

Het CDA kijkt terug op een relatief succesvol jaar, ondanks alle gebeurtenissen. Op verschillende terreinen, zoals cultuur, scholen, het maatschappelijk middenveld en vrijwilligers is veel steun geweest vanuit de gemeente. Maar de partij hoopt dat de raad eensgezind kan blijven, ondanks de aanstaande campagnetijd. Wat betreft de financiën, ziet het CDA dat de reserves van de gemeente geslonken zijn. De partij vraagt het college daarop te reflecteren. Het CDA vindt het belangrijk dat we blijven omzien naar kwetsbare kinderen en jongeren. Daarover is al een motie aangenomen in de Tweede Kamer, en het CDA roept middels een motie op dit ook op gemeentelijk gebied te doen. De motie werd aangenomen. Daarnaast is eenzaamheid een groot maatschappelijk probleem, wat door corona alleen maar erger wordt. Daarom dient de partij een motie in om in kaart te brengen wat er op het gebied van eenzaamheid gedaan kan worden. De motie werd aangehouden. De partij ziet dat het college hoge ambities heeft met betrekking tot duurzaamheid en de energietransitie. Maar nog veel huizen hebben het energielabel G. Daarom dient de partij een motie in waarin het college gevraagd wordt inzichtelijk te maken welke concrete plannen het gaat leveren om huiseigenaren van slecht geïsoleerde huizen helpen te verduurzamen. Deze motie is aangenomen.

Islam Democraten

We hebben het afgelopen jaar met veel problemen moeten kampen. De standaardproblemen, die de partij al vaker benoemd heeft, moeten nog altijd worden opgelost. Kwetsbare wijken worden aan hun lot overgelaten. Ook zijn de straten niet schoon, ondanks dat Islam Democraten acht maanden geleden hierover een initiatiefvoorstel unaniem aangenomen kreeg door de raad. Met een zestal moties wil Islam Democraten het college in beweging krijgen. Om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken dient de partij twee moties in. Ten eerste verzoekt de partij het college onderzoek te doen naar kleinschalige jeugdhulp. De motie werd aangehouden. Ten tweede vraagt de partij het college te onderzoeken hoe de meldingsbereidheid bij de jeugdzorg vergroot kan worden, bijvoorbeeld door anoniem te kunnen melden en door met cliënten in gesprek te gaan. De motie werd aangenomen. Buitensporten is door de coronacrisis enorm toegenomen, maar het aanbod sluit hier in Den Haag nog niet op aan. Daarom dient de partij een motie in om meer buitenfitnessplekken te realiseren in de stad en de raad hierover te informeren. De motie werd verworpen. Veel speelplaatsen in Den Haag zijn volgens de partij slecht onderhouden en daarom niet aantrekkelijk om in te spelen voor kinderen. Daarom diende de partij een motie in om te inventariseren hoe nieuwe speelvoorzieningen te realiseren en bestaande beter te onderhouden. De motie werd aangenomen. Ook diende de partij een motie in om zwerfafval tegen te gaan, bijvoorbeeld door wegwerptasjes. De motie moet het gebruik van wegwerptasjes beperken. De motie werd aangenomen. Een initiatiefvoorstel, waarin veel creatieve oplossingen staan om beter om te gaan met afval in de stad, werd unaniem aangenomen. Maar Islam Democraten ziet hier nog weinig van terug in de stad en daarom verzoekt de partij het college om de raad te informeren wat er al is gebeurd met het initiatiefvoorstel. De motie werd aangenomen.

PvdA

Het jaar 2020 heeft door de coronacrisis al een beruchte status, maar er vonden ook veel mooie initiatieven plaats. Toch hangen er veel donkere wolken boven de stad, in financiële zin. Er dreigt een structureel tekort van 190 miljoen. De PvdA is bezorgd dat bezuinigingen worden verhaald op de kwetsbaren van de stad en dient daartoe een motie in. De motie werd aangenomen. Op het gebied van woningen, dient de partij een motie in om te onderzoeken of er meer betaalbare koopwoningen gerealiseerd kunnen worden. De motie werd aangenomen. Door de coronacrisis lijkt de klimaatcrisis op de achtergrond te raken. Maar dat kan niet, want de aanpak moet door. Straat voor straat. De partij dient een motie in om de straataanpak proberen in de halen en mogelijk nieuwe straataanpakken te starten. De motie werd aangenomen. Wat betreft de zorg dient de PvdA een motie in om mensen met een hoger inkomen meer te laten bijdragen aan de WMO. De motie werd aangenomen. Onderwijs staat in sommige wijken onder druk in Den Haag. Dat komt ook door het lerarentekort. Daarom dient de partij een motie in om extra aandacht te vragen voor het lerarentekort in bepaalde Haagse wijken. De motie werd aangenomen. Daarnaast dient de partij een motie in om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn meer mensen op te leiden voor het onderwijs. De motie werd aangenomen. De partij hoopt tot slot dat de solidariteit die tussen verschillende bevolkingslagen en bevolkingsgroepen is ontstaan door de coronacrisis behouden blijft.

ChristenUnie/SGP

De coronacrisis is het afgelopen jaar niet gemakkelijk geweest voor Hagenaren. Maar het was gelukkig niet op alle vlakken kommer en kwel. Er waren ook mooie initiatieven van inwoners. Toch heeft de partij zorgen over het financiële huishouden van de gemeente. De crisis heeft tekorten doen ontstaan en deze moeten niet te hoog oplopen. Vooral op het gebied van afvalverwerking vallen veel stappen te maken. Ten eerste verzoekt de partij het college een analyse te maken van voor- of nascheiding en de raad te informeren over de voor- en nadelen hiervan. De motie werd verworpen. Ook liggen er in de stad nog teveel opengescheurde vuilniszakken rondom scholen. Daarom dient de partij een motie in om middelen vrij te maken om afval rondom scholen vaker op te halen. De motie werd aangehouden. Ook dient de partij een motie in om in het volgende college één wethouder verantwoordelijk te maken voor de afvalverwerking, om coördinatieproblemen te voorkomen. De motie werd verworpen. De partij dient ook een motie in om de wachttijden van de verschillende telefoonlijnen inzichtelijker te maken, zodat burgers op een rustiger moment kunnen bellen. De motie werd aangenomen. Vervolgens dient de partij een motie in, waarin het vraagt om meer in te zetten op het inzetten van een eigen netwerk op het gebied van zorg, zoals het Familie Groepsplan. De motie werd aangenomen. Ook draait de samenleving op voor de hoge kosten van vechtscheidingen. De partij dient een motie in om het college een actieplan te laten opstellen om relatieproblemen te voorkomen. De motie werd aangehouden. Daarnaast dient de partij een motie in, waarin het oproept op de websites van de gemeente duidelijker aan te geven waar mensen met een essentieel beroepsgroep een huis kunnen vinden. De motie werd aangenomen. 2020 was een roerig jaar, waarvan we nog steeds aan het bekomen zijn. We zijn er nog niet en daarom wenst de partij het college en de raad veel wijsheid en het beste toe.

SP

De SP constateert dat de verzorgingsstaat jarenlang is uitgekleed. Veel inwoners van Den Haag hebben daar op verschillende manieren last van. De partij dient een motie in om de achterstallige bezwaarprocedures in te halen en inwoners tijdiger en beter te informeren. De motie werd… Ten tweede roept de partij op om een evaluatie te houden over de bezuinigingen op de WMO. De motie werd aangenomen. Ook is deze tijd onzeker voor werklozen. Daarom moet de economie verbreed worden. De motie die de partij hierover indient werd aangenomen. Daarnaast dient de SP een motie in om te onderzoeken hoe werk-ontwikkeltrajecten kunnen worden verbeterd, omdat veel mensen die aan een dergelijk traject meedoen weer opnieuw in een traject belanden. De motie werd aangenomen.

College

De wethouders gingen in op de gestelde vragen en de ingediende moties. De stemming over de moties vond plaats tijdens de raadsvergadering in de avond om 21 uur. Tijdens die vergadering zijn de gewijzigde voorstellen van het college inzake de Programmarekening 2020 en de Resultaatbestemming 2020 aangenomen. De Voorjaarsnota 2021, financiële impactanalyse corona 2021 en 4-maandsrapportage is voor kennisgeving aangenomen.

GRIP rapportage

Hierna sprak de raad over het voorstel van het college voor de nieuwe’ GRIP op grote projecten’ (GRIP) rapportage. Deze rapportage heeft als doel om de gemeenteraad een overzichtelijk beeld te geven van besluitvorming en de belangrijkste maatschappelijke, programmatische en financiële aspecten van een top 15 van geselecteerde projecten. Op basis van een aantal selectiecriteria worden de projecten langs verschillende aandachtsgebieden gelegd: Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie, Kwaliteit. Kortom de GROTICK-aspecten. Naar aanleiding van het Rekenkamerrapport ‘Sturen op maatschappelijke effecten bij grote projecten’- heeft het college verzocht de M van Maatschappelijke effecten hieraan toe te voegen. De selectie van de 15 GRIP-projecten wordt door middel van een scoring gedaan. Hierbij zijn de kenmerken en onderliggende criteria bepalend voor het indelen van projecten. De kenmerken zijn in samenhang met GROTICK+M-aspecten beschreven.

PVDA

De PvdA is heel tevreden over het raadsvoorstel en de criteria die zijn gesteld en diende een amendement in om punt II ‘In te stemmen met een top 15 GRIP-projecten’, te veranderen in ‘In te stemmen met een GRIP rapportage voor projecten die hoger scoren dan een 8 en tevens te besluiten om ook projecten die onder de dienst Stadsbeheer vallen in de GRIP rapportage op te nemen. Dit amendement werd aangenomen.

GroenLinks is blij dat R van risico een wezenlijke plek krijg in GRIP rapportage. Hiermee komt er vooraf meer inzicht in risico’s en waar die zich voordoen en hoeven we dat niet achteraf te constateren. Er is in de commissie afgesproken dat er ruimte komt voor technische vragen bij de eerste rapportage in deze nieuwe vorm. De fractie is blij met deze toezegging.

College

De wethouder ging in op de gestelde vragen en het ingediende amendement. Tijdens het stemmen in de raadsvergadering in woensdagavond 15 juli is het voorstel van het college voor de nieuwe ’GRIP op grote projecten’ (GRIP) rapportage aangenomen.

Leidraad geheimhouding

De raad vervolgde met de bespreking van het raadsvoorstel aanbieding Leidraad geheimhouding. De Leidraad bevat de afspraken die college en raad met elkaar maken over de wijze waarop in Den Haag wordt omgegaan met het onderwerp geheimhouding. Rode draad daarbij is het uitgangspunt dat informatie in de gemeente openbaar is.

D66

D66 geeft aan dat met de leidraad geheimhouding belangrijke stappen vooruit worden gezet in transparantie en we hier zelfs mee voorop lopen in Nederland. Hiermee komt wat betreft de fractie de gewenste balans tussen enerzijds de maximale openbaarheid en informatievoorziening aan de raad en anderzijds de privacy van melders. De fractie bedankt iedereen die aan de totstandkoming van de leidraad heeft bijgedragen.

GroenLinks bedankt ook de duale werkgroep die aan de leidraad heeft gewerkt. Er ligt een mooi resultaat van samenwerking tussen raad en college voor waarbij grote stappen zijn gezet naar optimale transparantie. De fractie vroeg op welke manier het college deze cultuuromslag ook binnen stadhuis vorm zal geven en wat zij daarvoor nodig heeft van de raad. De fractie diende een amendement in voor toevoeging van een zesde lid aan artikel 1 van de Leidraad met als tekst: van elke vorm van onopzettelijk dan wel opzettelijk lekken van geheime stukken of informatie moet melding worden gemaakt bij de griffie. Indien bij een lek derden betrokken zijn, worden zij daarvan in kennis gesteld. Dit amendement werd aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij diende een motie in om in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering na het zomerreces een voorstel voor opheffing van de geheimhouding op het besluit tot machtiging van het ministerie EZK voor de Shell-papers, de machtigingssituatie voor 7 november 2019 en de verschillende keuze¬ mogelijkheden hoe hiermee om te gaan aan de raad voor te leggen. Deze motie is aangenomen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP bedankt alle mensen die zich bezig hebben gehouden met het tot stand komen van de leidraad. Er is een flinke stap gemaakt in het verbeteren van de transparantie. De fractie vroeg of het college bereid is om geheime stukken die recent gestuurd zijn ook digitaal ter beschikking te stellen zodat hele dossier tijdens de behandeling online in te zien is.

College

Ook het college gaf complimenten aan duale werkgroep voor de leidraad geheimhouding. Op vraag wat het college nodig heeft van de raad voor de gewenste cultuuromslag is het antwoord vertrouwen en een beetje tijd. Ook ging het college in op de ingediende amendementen en motie. Tijdens het stemmen werd het raadsvoorstel aanbieding Leidraad geheimhouding aangenomen.

Politiebureau Binckhorst

Hierna werd gesproken over het voorstel van het college inzake politiebureau Binckhorst. Er ligt een voorstel voor een besluit voor het vaststellen van de grondexploitatie Eenheidsbureau Politie Binckhorst met een positief saldo van €4.693.00 op Netto Contante Waarde per 1-1-2021. Het saldo op eindwaarde bedraagt € 5.079.000 per 31-12-2024 voordelig.

Partij voor de Dieren

De partij verzoekt het college niet in te stemmen met het voorliggend ontwerp, maar dit pas te doen als het plan voldoet aan het kwaliteitsplan. Een motie waarin de partij oproep het beeldkwaliteitsplan in het oog te houden bij het Wegapunt werd aangenomen.

De ontwikkeling van een bovengrondse parkeergarage aan de Wegastraat vindt GroenLinks geen goed idee. Het plan past niet in een aantrekkelijk gebied voor wonen en werken. Daarom steunt de partij ook een motie van D66 om te onderzoeken wat er mogelijk is op de Wegastraat.

D66

D66 heeft in de commissievergaderingen al verschillende punten van zorg benoemd over het voorstel van het college. Zo vindt de partij de bovengrondse parkeergarage niet meer van deze tijd, daarom verzoekt de partij te onderzoeken wat er hier nog mogelijk is. De partij dient een motie in om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot gebiedsontwikkeling, om meer woningen te realiseren. De motie werd aangenomen.

CDA

Het CDA vraagt het college te reageren op vragen die zijn ontstaan rondom participatie. Verder houdt de partij het op dit punt kort.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De partij dient een motie in waarin het college wordt opgeroepen er alles aan te doen om het politiebureau te realiseren en niet te goochelen met een parkeergarage. De motie werd verworpen.

SP

De SP snapt goed dat de politie moet worden gehuisvest, maar de gekozen locatie snapt de partij niet goed. Ook heeft de partij vragen over het voorstel voor de parkeergarage, omdat in eerdere plannen stond dat parkeerplaatsen op het terrein van de politie zelf gerealiseerd moesten worden.

College

De wethouder ging in op de gestelde vragen. Het voorstel van het college inzake politiebureau Binckhorst werd aangenomen door de raad.

Tramlijn 16

Tot slot sprak de raad over de raadsvoorstellen Tramlijn 16. Het gaat over de voorstellen van het college over het voorontwerpen Tramlijn 16M en 16 S Instroom Nieuwe Haagse Regio (INTHR) en het voorstel inzake Tramlijn 16 traject Waldeck Pyrmontkade ter hoogte van Obrechtstraat – Torenstraat. Den Haag zal de komende jaren blijven groeien van 538.000 inwoners in 2019 tot ca. 80.000-100.000 inwoners erbij in 2040. Hiermee groeit ook de vraag naar mobiliteit. Het college wil een transitie naar een mobiliteitssysteem dat in de toekomst alle bewoners, bezoekers en bedrijven bedient. Onder deze mobiliteitstransitie wordt verstaan de noodzakelijke doorontwikkeling van het mobiliteitssysteem, zodat de stad de komende decennia bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft. Een flink deel van de groei van de mobiliteit zal door het openbaar vervoer moeten worden opgevangen. Hiervoor moet het OV zowel in capaciteit uitgebreid als in kwaliteit worden verbeterd.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos ziet het liefst een andere route voor tramlijn 16. Dat zou een boel problemen oplossen en voorkomt ongelukken. De partij dient een motie in om een nul-meting te doen op twee plekken in de route. De motie werd aangenomen.

Haagse Stadspartij

Dat er twee nieuwe tramroutes bijkomen staat niet ter discussie, maar wel dat het plan er gehaast doorheen wordt gejaagd. Dat is een recept voor ongelukken en daar moet de raad niet in meegaan. Neem de tijd, want Den Haag is een compacte stad. De route van deze tramlijn zal drukbezocht worden. Lijn 16 is geen verbindende, maar een wijkomsluitende tramlijn. Maar er valt nog tijdswinst te boeken in de route van de lijn, als de halte in Moerwijk behouden blijft. Daarom steunt de partij de motie van de SP. Verder dient de partij twee moties in. Ten eerste verzoekt de partij de hoofdboomstructuur tussen Fres en Frankenslag verder te onderzoeken. De motie werd verworpen. Ten tweede wil de partij een second opinion om te onderzoeken of er meer ruimte voor bomen kan blijven op de Waldeck Pyrmontkade en de Koningin Emmakade. De motie werd verworpen.

PvdA

De PvdA houdt de bijdrage kort, vanwege eerdere bijdragen in de commissie. Het sluit zich aan bij enkele moties.

GroenLinks steunt het amendement van de VVD. Ook mogen er meer oversteekplaatsen komen op de Vondelstraat. Deze moeten wel duidelijk kenbaar gemaakt worden. Ook loopt de route dwars door de Erasmusweg. Hier kan volgens de partij nog een fietsroute gemaakt worden en daarom stelt de partij hierover een vraag aan de wethouder.

D66

De tramlijnen zijn niet altijd veilig. Verkeer is vaak druk en fietsers blijven haken in de tramrails. Daarom is D66 blij dat hier rekening mee gehouden wordt in het plan. D66 hoopt dat meer partijen zich aansluiten bij het voorstel van het college, zodat de tramlijn zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Ook steunt de partij het voorstel van de VVD om een bomenrij langs de route te behouden.

VVD

In het coalitieakkoord is afgesproken dat bomen alleen gekapt worden als het echt niet anders kan. Op de tramlijn kan de kap van bomen op bepaalde plekken voorkomen worden. Daarom dient de VVD een amendement in om de bomenkap van 5 van de 8 bomen op de Waldeck Pyrmontstraat te voorkomen en de tramrails door het gras te laten lopen, zodat groen behouden blijft. Het amendement werd aangenomen. Tot slot dient de partij een motie in waarin opgeroepen wordt bezorgde bewoners te informeren over mogelijke trillingen als gevolg van de tramlijn. Deze motie is aangenomen.

SP

De SP vindt dat meer gekeken moet worden naar de sociale functie van een tramhalte aan de Geisterenweg. Het plan is nu om deze halte niet te plaatsen, maar mensen uit deze buurt zullen de halte nodig hebben. Daarom dient de partij een motie in om opnieuw te onderzoeken of de halte niet beter behouden kan blijven. De motie werd verworpen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren dient een motie in om de tramlijn op verschillende punten in de route niet harder dan 30 km per uur te laten gaan. De motie werd verworpen. Ten tweede dient de partij een motie in om groen langs de lijn te sparen, door fietsnietjes te verplaatsen. Deze motie werd verworpen. Ten derde dient de partij een motie in om te onderzoeken of bomen langs de lijn een goede groeiplaats kunnen krijgen. De motie werd aangenomen.

College

De wethouder ging in op de gestelde vragen. Het voorstel van het college inzake het Voorontwerp Tramlijn 16M Instroom Nieuwe Tram Haagse Regio werd aangenomen door de raad. Ook het collegevoorstel Voorontwerp Tramlijn 16S Instroom Nieuwe Tram Haagse Regio werd aangenomen. Tot slot werd ook het collegevoorstel Tramlijn 16: traject Waldeck Pyrontkade ter hoogte van de Obrechtstraat - Torenstraat aangenomen door de raad.

De vergadering terugkijken?

De vergadering terugkijken? De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad. De raadsvergaderingen waren vanwege de corona-maatregelen zonder publiek. Bij de beraadslagingen nam één woordvoerder per fractie deel aan de vergadering. Het stemmen op alle voorstellen, moties en amendementen gebeurde door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op woensdag 14 juli om 21.00 uur. Ook die vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.