Nieuwsbericht

Raad stemt in met Programmarekening 2019

Gepubliceerd: 1 juli 2020Laatste wijziging: 13 juli 2020

De gemeenteraad stemde dinsdag 30 juni in met de Programmarekening 2019. Ook sprak de raad over de Voorjaarsnota 2020 en financiële en maatschappelijke impactanalyse gevolgen van de coronacrisis.

Beëdiging

De raad ving aan met de beëdiging van 2 leden van de Rekenkamer, Pauline Reeuwijk en Robert-Jaap Voorn. Ook nam de raad afscheid van lid van de Rekenkamer, Wicher Schönau.

Programmarekening 2019 en voorjaarsnota 2020

De raad vervolgde met de bespreking van de Programmarekening 2019 en de resultaatbestemming 2019. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de jaarrekening op. Met deze programmarekening legt de gemeente verantwoording af over de realisatie van het beleid in 2019. Per programma verantwoordt het college: wat is er bereikt, wat is er gedaan en wat heeft het gekost.

Ook spreekt de raad over de Voorjaarsnota 2020 en de financiële en maatschappelijke impactanalyse gevolgen coronacrisisDe Voorjaarsnota 2020 geeft een tussentijds overzicht van het begrotingsjaar. Via de voorjaarsnota bepaalt de raad waar eventueel extra geld aan uitgegeven gaat worden of waarop bezuinigd moet worden.

In samenhang hiermee is een financiële impactanalyse opgesteld met de huidige inventarisatie van effecten van de coronacrisis voor de gemeentelijke begroting in 2020 en 2021. Uitgangspunt voor deze analyse is scenario 3 van de door het Centraal Planbureau (CPB) opgestelde scenario’s. De uitkomst hiervan is geen vaststaand feit, daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden over de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Wel geeft de analyse een herkenbaar en onderbouwd ankerpunt voor het vervolg.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos was 2019 een jaar van vallen, ten val gebracht worden en weer opstaan. De partij is trots op haar ombudspolitiek en wat ze heeft partij toen ze deel uitmaakte van het college, zoals de strategie 'Toerisme werkt', het helpen van 2000 inwoners uit de bijstand en het vrijmaken van extra middelen voor de economie. De partij is niet tevreden met het huidige college. Zo vraagt de partij zich af waarom er in tijden van crisis wordt bezuinigd en waar bijvoorbeeld het coronafonds blijft. Ook benoemt de partij de slechte bereikbaarheid in de stad, problemen in het onderwijs en de grote druk op de woningmarkt. Over dat laatste diende de partij een motie in waarin het oproept om onderzoek te doen naar de effecten van het eventueel invoeren van de eis van maatschappelijke of economische binding bij het huren van een woning op de Haagse woningmarkt. Ook diende de partij een motie in om de horeca te helpen meer omzet te draaien. Daarin riep Hart voor Den Haag/Groep de Mos het college op om de Haagse terrassen de mogelijkheid te bieden om een uur langer open te zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag. Beide moties zijn verworpen.

Ook maakt de partij zich zorgen over de impact van de coronacrisis op de samenleving en zeker voor de kwetsbaren onder ons. De gemeente moet zuiniger omgaan met de kostenbeheersing van de WMO, maar de partij wil niet dat het ten koste gaat van deze kwetsbaren. Daarom dient de partij een motie in waarin het vraagt om de raad te informeren op basis van wat voor criteria de kritische noot zal worden ingezet en hoe de kostenbeheersing WMO zal worden ingezet voor wat betreft personeel, het verlenen van hulpmiddelen en ondersteuning. Deze motie haalde het niet.

Verder wil de partij voorkomen dat kinderen en jongeren verder in de problemen raken. Hierin is de rol van jongerenwerkers is dan ook van groot belang. De fractie diende daarom een motie in om de verhalen van de jongerenwerkers naar de raad te brengen. Deze motie werd aangenomen.

Tot slot diende de partij een motie in te komen met een noodfonds voor culturele instellingen, sportverenigingen en zodoende bij te dragen aan de bedrijfsvoering, zoals lopende kosten voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting en de raad over de uitkomsten te informeren. Deze motie werd verworpen.

VVD

De VVD vindt dat dit jaar moet worden voorkomen dat plannen niet worden uitgevoerd. De partij pleit voor actie voor het behoud en het herstel van werkgelegenheid.

Tot voor kort was toerisme het paradepaardje van de stad. Het was een banenmotor. In de coronatijd weinig tot geen toerisme. Daarom wil de fractie actie om de toeristen deze kant op te krijgen en diende daarom een motie in om per direct de stedelijke marketingcampagne te intensiveren gericht op omliggende landen, zoals België, Duitsland en Frankrijk en de raad hier voor aanvang van het zomerreces over te informeren. Deze motie is aangenomen.

Om Den Haag een boost te geven en aantrekkelijk te maken wil de VVD geplande projecten naar voren halen, zoals het Telderstracé, het opknappen van de buitenruimte in Loosduinen en de woningbouwprojecten in Zuid-West. Daarom diende de fractie, samen met de hele coalitie een motie in met een oproep tot het opstellen van een actieplan inclusief de besteding van opbrengsten van Eneco en welke projecten er sneller kunnen worden uitgevoerd. Deze motie is aangenomen Verder vroeg de fractie aandacht voor het onderwijs en de arbeidsmarkt. De fractie wil versneld te worden opgeleid in kwetsbare sectoren.

Tot slot vroeg de fractie aandacht voor een groep jongeren die overlast geven op Scheveningen. De VVD is blij dat het college inzet op extra politie en handhaving. Ook diende de fractie een motie in met een oproep aan het college om alles te doen om vrouwelijke genitale verminking te voorkomen en bestrijden. Deze is aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij kijkt terug op een jaar met integriteitskwesties in het stadsbestuur en met een crisis waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. Een van de eerste lessen van dit jaar is dat we leerden wat vitale beroepen zijn en dat zijn de beroepen die worden onderbetaald. De partij is minder te spreken over de financiële situatie van de gemeente. Door de coronacrisis staat Den Haag voor nog een enorme opgave en daarom zijn bezuinigingen voor de partij uit den boze. Juist nu moeten we volgens de Haagse Stadspartij extra investeren in de stad. We streven af op verdere tekorten en daarom stelt de fractie voor om geld te lenen. Daarom dient de partij een motie in waarin het oproept om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om (een deel van) de financiële tekorten die door de coronacrisis ontstaan te financieren door geld te lenen bij de Bank Nederlandse Gemeentes of op de kapitaalmarkt. Deze motie is verworpen.

Verder diende de partij een motie in waarin het pleit voor een plan van aanpak om openstaande vacatures versneld in te vullen en tegelijkertijd de inhuur van personeel verder terug te dringen. Deze motie haalde het.

Zonder kunst en cultuur is een stad ten dode opgeschreven en daarom diende de Haagse Stadspartij een motie in waarin het college wordt gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om subsidieregelingen ook open te stellen voor projecten van individuele kunstenaars, danwel een nieuwe regeling voor individuele kunstenaars op te stellen. Deze motie haalde het niet. Ook diende de partij een motie in om bij de matching van geld uit het Noodpakket van het Rijk de korting op de culturele instellingen te beperken tot maximaal 25% van hun reserves. Deze motie werd verworpen.

Tot slot diende de Haagse Stadspartij een motie in om in gesprek te gaan met Black Live Matter om tafel te gaan en met een actieplan te komen. Deze motie haalde het.

D66

Ondanks de druk en de uitdagingen in 2019 is het de gemeente gelukt om het jaar af te sluiten met een plusje, ondanks de oplopende kosten van het sociale domein. De fractie stond stil bij de gevolgen van de coronacrisis. De fractie vindt dat toegang tot onderwijs altijd mogelijk moet blijven en diende daarom samen met GroenLinks een motie in om de kwetsbare leerlingen niet zonder laptops en zonder onderwijs achter te laten. D66 is trots op de creativiteit en innovatiekracht van de ondernemers om ondanks de duisternis toch kansen te zien. De fractie vindt het belangrijk om te investeren in de economie om banen te onderhouden.

D66 wil nu investeren in verduurzaming. De verwachting is dat door thuiswerken de energierekening zal toenemen. De fractie diende een motie in om thuiswerkpakketten te realiseren met daarin tips en voorbeelden om energie te besparen. Verder vroeg de fractie aandacht voor afval en een autoluwe stad. Tot slot diende de fractie een motie in voor een uitspraak van de raad om zich uit te spreken tegen verdere daling van de gemeentelijke inkomsten van het Rijk en voor een aanpak waarin de gemeentelijke inkomsten van het Rijk evenredig groeien met de gevraagde opgaaf. Deze motie haalde het.

Voor veel mensen is een gevolg van de coronacrisis meer thuiswerken en dit zal nog wel even duren. De verwachtingen zijn echter ook dat de energierekening voor particulieren toeneemt. D66 wil dat de gemeente particulieren informeert over verduurzamingsmogelijkheden van hun huizen, want dat gaan ze merken in hun portemonnee, levert ook werkgelegenheid op en is goed voor milieu. Daarom diende de partij een motie in waar het pleit voor thuiswerkpakketten met daarin tips en concrete voorbeelden om energie te besparen en informatie over de mogelijkheden om woningen verder te verduurzamen. Bij deze motie was het gelijkspel en daarom staakten de stemmen. In een volgende raadsvergadering wordt hier weer over gestemd.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wijst er op dat de CO2 uitstoot is gestegen, er maar weinig afval gescheiden wordt en bomenkap in Den Haag is goedgekeurd. Veel partijen zeggen groen te zijn, maar daar blijkt in de praktijk weinig van terecht te komen.

De Partij voor de Dieren concludeert dat er al jaren weinig vooruitgang is op het gebied van groen en duurzaamheid. De partij diende hierover een aantal moties in. Zo pleitte de partij in een motie ervoor dat voor de gebiedsagenda van de Uithof als uitgangspunt wordt vastgelegd dat er geen groen verdwijnt. Deze motie is aangenomen. Verder diende de partij een motie in om bij de eerstkomende programmabrief duurzaamheid met een plan te komen met heldere tussendoelen om de gemeentelijke C02-uitstoot te verlagen. Deze motie haalde het niet.

Verder wees de partij op 'The (Big) Sleep Out', een jaarlijks evenement georganiseerd in andere Europese steden zoals Edinburgh en London om geld op te halen voor dak- en thuislozen. In een motie roept de partij op om een gemeentelijk evenement te organiseren dat bijdraagt aan het doorbreken van het stigma dat heerst rondom dak- en, voorbeeld nemend aan 'The Sleep Out'. Deze motie is aangenomen.

Tot slot diende de Partij voor de Dieren een motie in om in de volgende begroting middelen te reserveren voor een ruimhartige invulling van het nieuwe dierenwelzijnsbeleid, zodat er meer budget overblijft om een voortvarender dierenwelzijnsbeleid uit te voeren. Deze motie haalde het niet.

GroenLinks ziet dat de stad weer tot leven komt, we mogen steeds meer. Maar de effecten van corona zullen nog lang voelbaar blijven, zeker voor al kwetsbare inwoners. De klappen vallen bij de mensen die het al moeilijk hadden.

De partij is van mening dat we juist nu moeten investeren in de stad en daarom heeft GroenLinks samen met de andere coalitiepartijen motie ingediend om als gemeente juist nu te investeren in de stad. Verder is de partij van mening dat we nú moeten doorpakken met het bouwen van betaalbare woningen en meer bestaande woningen moeten opknappen, isoleren en verduurzamen. Wat betreft dat laatste dient de partij een motie in waarin het college gevraagd wordt om concrete afspraken te maken met Haagse dierenopvangorganisaties over de manier waarop de gemeente hen zo goed en zo snel mogelijk (financieel en praktisch) kan ondersteunen bij het verduurzamen van hun panden. Deze motie is aangenomen.

Verder vindt de partij dat we zuiniger met water om moeten gaan. Daarom pleit de GroenLinks in een motie ervoor dat het college zich inspant voor het sluiten van een sportconvenant met sportverenigingen tegen extreme droogte, met daarin concrete maatregelen, waaronder terughoudend sproeien. Deze motie is verworpen.

Ook wijst de partij op de problemen met afval in Den Haag. GroenLinks diende een motie in waarin het college gevraagd wordt met Haagse BIZ'en in gesprek te gaan over de mogelijkheden om het bijplaatsen van bedrijfsafval bij ORAC's tegen te gaan. Deze motie haalde het.

Daarnaast maakt de partij zich zorgen over de jeugd. Er zijn flinke achterstanden in het onderwijs door de crisis en kwetsbare kinderen in achterstandswijken hebben hier het meeste last van. Daarom diende de partij een motie in over lesmateriaal. Hierin vraagt GroenLinks het stadsbestuur om samen met de scholen op te trekken in hun lobby richting het rijk voor lesmateriaal voor iedereen en bij schoolbesturen te verzoeken - zolang die lobby nog niet tot de gewenste resultaten heeft geleid - geen extra laptopeis te stellen. Daarnaast maakt GroenLinks zich zorgen over de toename van de werkeloosheid onder jongeren. Daarom diende de partij een motie in waarin het oproept om met een Crisisaanpak Jeugdwerkloosheid te komen. Beide moties zijn aangenomen.

GroenLinks vindt dat we nu moeten investeren om de stad te veranderen. We moeten de crisis aangrijpen om dingen anders te gaan doen.

PVV

De stad gaat door een moeilijke periode en de toekomst is ongewis. Den Haag verandert onherkenbaar en mensen zijn het zat. Ze zijn vreemd in hun eigen stad en eigen land. We moeten de problemen aanpakken en orde op zaken stellen.

Zo vroeg de fractie aandacht voor de As-Soenah moskee en de oproep van de moskee voor vrouwenbesnijdenis middels een motie. Hierin vraagt de partij het college om alles in het werk te stellen om de As Soennah moskee te sluiten. Deze motie haalde het niet.

Verder wilde de PVV een motie indienen waarin het de fractievoorzitters van GroenLinks, HSP, en D66 vraagt om plaats te maken voor iemand van kleur. Deze motie werd als buiten de orde verklaard door de voorzitter en is daarom niet in stemming gebracht.

Ook wees de partij erop dat Den Haag onveilig is en daarom diende het een motie in waarin het college verzocht wordt om zich in te spannen om stadsbreed preventief fouilleren in Den Haag zo snel mogelijk in te voeren. Deze motie is verworpen. Verder diende de partij ook nog een motie in waarin het uitspreekt dat de Haagse politie ons respect en onze waardering heeft. Deze motie haalde het.

Tot slot diende de PVV in waarin het oproept om toekomstige tekorten niet op te vangen door de belastingen voor werkende Hagenaars te verhogen, maar door te snijden in de uitgaven voor linkse hobby's zoals kunst- en cultuursubsidies, integratiesubsidies en de energietransitie. Deze motie haalde het niet.

CDA

Het CDA vroeg aandacht voor het woningtekort in Den Haag. De
fractie diende een motie in om te onderzoeken of panden buiten de
hoofdwinkelstructuur met commerciële bestemming sneller omgezet kunnen worden naar woon- en of gemengde bestemming (woonfunctie of functie/gemengd) om zo te kunnen voorzien in de vraag naar geschikte woonruimte. Deze fractie werd
verworpen. De fractie gaf verder aan dat bewoners van het Kaapseplein en de
omliggende straten veel overlast ervaren doordat groepen mensen rondhangen. Deze motie haalde het. Een motie met het verzoek aan het college om de raad met een brief te informeren over mogelijke verbeteringen in de buitenruimte werd ook
door de raad aangenomen. Verder constateerde het CDA dat verkeersdoorstroming
in Den Haag al jaren een probleem is en vroeg per motie om een evaluatie
verkeerslicht fietsen versus automobilisten. Deze motie is verworpen.

PvdA

Het was stil in Den Haag door de coronacrisis. Stadsgenoten zijn hard getroffen door het coronavirus. De gevolgen van de coronacrisis zijn gigantisch en raken iedereen. De economie heeft een harde klap gekregen. We kunnen nu voorzichtig weer uit de crisis komen. De PvdA heeft zorgen over de allerjongsten in de stad, de scholen gingen namelijk dicht. De partij wil dat we ervoor zorgen dat alle kinderen de mogelijkheid kunnen krijgen om hun leerachterstand in te halen.

De PvdA wijst op de grote tekorten op het gebied van de Wmo en jeugdzorg en financiële uitdagingen op het gebied van sociale woningbouw. Daarom diende de partij een motie waarin het college verzocht wordt om zich aan te sluiten bij bestaande initiatieven rondom het versterken van de financiële posities van gemeenten. Deze motie haalde het.

Verder maakt de PvdA zich zorgen over de grote golf van uitgesteld zorg waardoor waarschijnlijk later dit jaar een sterke toename te verwachten is. Daarom diende de partij een motie in waarin het college gevraagd wordt voorbereid te zijn op de mogelijke golf van het aantal Wmo-meldingen. Deze motie is aangenomen.

Ook vindt de partij dat de gemeenten nu de belangrijke taak hebben om er voor te zorgen dat inwoners veilig kunnen sporten. Daarover dient de PvdA twee moties in. Ten eerste eentje over veilig zwemmen. Hierin roept de partij op om er zorg voor te dragen dat het aanbod van de speciale tijdsblokken voor gezinnen en/of kinderen met ouderlijk toezicht, voor aanvang van de zomervakantie, in alle gemeentelijke zwembaden in voldoende mate zijn uitgerold. De tweede motie ging over beoordelingsscores van gemeentelijke sportaccommodaties. Het college wordt hierin verzocht om voor de behandeling van de programmabegroting 2021 met een voorstel aan de raad te komen hoe voortaan inzicht kan worden gegeven in de beoordelingsscores van de gemeentelijke sport- en zwemaccommodaties. Deze motie is aangehouden.

Tot slot benoemde de PvdA de klimaatcrisis. We moeten allemaal verduurzamen, maar dat moet voor iedereen wel betaalbaar blijven. Daarom diende de partij een motie in waarin het oproept om de onverminderde inzet voor een eerlijke energietransitie vast te houden en daarom met concrete en onconventionele plannen te komen over hoe duurzaamheidssubsidies beter gespreid worden over de stad. Deze motie haalde het.

Islam Democraten

Islam Democraten vroeg een onderzoek te doen, in samenspraak met uitgeverijen, naar deze discriminatoire passages/teksten en waar nodig te corrigeren. Een motie hierover is verworpen. Ook vroeg de fractie per motie voor een onderzoek voor huiswerkbegeleiding op iedere school, een motie voor een onderzoek naar de mogelijkheid om meer gebruik te kunnen maken van parkeergarages en een motie hoe er op korte termijn betere ventilatie en verkoeling gerealiseerd kan worden in lokalen van basisscholen. Na beantwoording werden deze moties aangehouden. De fractie wil verder dat achterstanden in het onderwijs weggewerkt worden door de inzet van docenten en of studenten en verzocht per motie om MBO en HBO
onderwijsinstellingen te betrekken bij de bijlessen en zomerscholen. Ook
pleitten de Islam Democraten ervoor om stadsbreed te onderzoeken welke
zebrapaden als onveilig worden gezien en te komen tot een actieplan om de
veiligheid te waarborgen. Deze moties werden verworpen De fractie vreest dat de
tarieven van het openbaar vervoer verhoogd zullen worden en verzocht daarom per
motie om onderzoek te doen naar de mogelijkheden, in samenspraak met
vervoersbedrijven, om minima te ondersteunen bij de verwachte verhoging van de
OV-tarieven. Deze motie is later aangehouden. De partij wil ook een onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de behoeftigen en minima. Een motie hierover werd aangenomen. Een motie om de ondernemers te steunen door werken op het stadhuis geleidelijk weer mogelijk te maken haalde het niet.

ChristenUnie/SGP

2019 was een roerig jaar. Financieel gezien was een goed jaar.  De impact van de coronacrisis is groot, maar er ontstonden ook mooie initiatieven. De jongeren hebben het meest last van de coronacrisis. De fractie is blij dat dit college jongeren expliciet uitnodigt en uitdaagt om mee te denken over de te maken keuzes met betrekking tot de postcoronasamenleving, dat er flink wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen en dat er is toegezegd binnen de plannen van +500-aanpak een speerpunt te maken van het aanpakken van jeugdwerkloosheid. De fractie diende een motie in en verzocht het college naar analogie van de landelijke noodstopprocedure een adempauze in te lassen door de verhoging van gemeentelijke schulden een jaar stop te zetten en gelijktijdig de schuldhulpverlening op te starten. De motie is aangenomen. Ook diende de fractie een motie in om gezinscoaches langer te binden aan Den Haag.


In een motie verzoekt de partij het college effectieve verkeersmaatregelen te onderzoeken en te treffen op en rond de Scheveningse boulevard. Deze motie is aangenomen. Ook diende de fractie moties in om de externe inhuur voortvarend onder de norm van 15% te brengen, een motie om in de ontwerpbegroting 2021-2024 bij bijvoorbeeld de 10 posten/onzekerheden met de grootste potentiële financiële impact het in de begroting opgenomen bedrag duidelijk te onderbouwen. Beide moties haalden het.

SP

De SP noemt de financiële vooruitzichten voor de gemeente ronduit slecht. Ook wijst de partij op de lonen die al jaren achterblijven ten opzichte van de economische groei. Honderdduizenden mensen ervoor zorgen dat onze samenleving blijft functioneren in moeilijke tijden, terwijl ze zelf rond moeten komen van minder dan 14 euro per uur. De SP diende daarom een motie in waarin het college wordt opgeroepen bij het kabinet aan te dringen het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur en de raad hierover te informeren. Deze motie haalde het. Ook diende de SP een motie in om leegstand door corona voorkomen en bestrijden. In deze motie vraagt de partij het college een scan te maken van de 'zachte' planvoorraad voor horeca, detailhandel en hotels en te inventariseren waar kansen zijn voor meer betaalbare woningbouw. Tot slot diende de SP ook een motie in voor meer groene daken in versteende wijken. Hierin verzoekt de partij om een prioritering in wijken aan te brengen binnen de subsidieregeling Groene Daken op basis van de mate van hittestress in een wijk en de subsidieregeling Groene daken het eerste halfjaar enkel open te stellen aan de geprioriteerde wijken. Beide moties haalde het niet.

NIDA

NIDA gaf mee dat in deze bizarre tijden de meest kwetsbaren het meest ontlast worden. De fractie vroeg aandacht voor het afvalprobleem en handhaving. Problemen zullen niet snel opgelost worden als onderliggende problematiek niet wordt aangepakt. Positie ondernemers. Regeling voor lage inkomens. De fractie wil dat kwijtschelding van gemeentelijke belastingen toegankelijker worden voor ondernemers. Een motie hierover werd aangenomen.

Veel mensen zullen hun baan verliezen en daarom heeft de fractie een motie
ingediend om de aanvraag van een eenmalige gratis ID-kaart ook mogelijk te
maken voor Haagse ooievaarspashouder die ouder dan 17 jaar zijn. Deze motie
werd verworpen. Ook een motie voor een onderzoek inpandige luchtkwaliteit
basisscholen en woningen haalde het niet. Tot slot diende de fracties moties in
om een hogere opkomstpercentage in wijken (of bij groepen) met een relatief
lage opkomst actiever te bevorderen en om alle studentenhuisvesters met een
woonflat te verzoeken om een scan uit te voeren naar de huidige staat van
(brand)veiligheid van de gebouwen. Beide moties haalden het niet.

De vergadering terugkijken?

De volledig vergadering is online terug te zien.