Persbericht

Raad stemt in met programmabegroting 2022-2025

Gepubliceerd: 1 november 2021Laatste wijziging: 6 december 2021

De Haagse gemeenteraad sprak donderdag 4 november onder meer over de programmabegroting 2022-2025, het voorstel van de voorbereidingscommissie ten behoeve van het raadsonderzoek Amare, het bestedingsvoorstel van de Enecomiddelen voor een extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen, besteding Enecomiddelen aan kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw.

Herdenkingen

De raad ving aan met twee herdenkingen. Allereerst werd mevrouw Sandra Abbenhuis herdacht die op 19 oktober jl. overleed. Zij was van 2010 tot 2014 gemeenteraadslid namens Politieke Partij Scheveningen. Vervolgens werd stilgestaan bij het overlijden van de heer Guido Halleen. Hij maakte twaalf jaar deel uit van het Haagse stadsbestuur, namens het CDA. In 1978 werd hij geïnstalleerd als raadslid. Eind december 1982 werd hij benoemd tot wethouder Onderwijs en Kunstzaken.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. Deze raadsvergadering spraken negen inwoners in.

Wisselingen in de raad

In de raadsvergadering werd afscheid genomen van raadslid mevrouw Fonda Sahla. Zij werd vorige week als lid van de Tweede Kamer beëdigd. Met het afscheid van mevrouw Sahla kwam een raadszetel vrij die is ingenomen door de heer Anno Fekkes. Hij werd tijdens de raadsvergadering beëdigd tot raadslid voor D66. Ook de heer Andrew van Esch legde de eed. Hij is de nieuwe fractievertegenwoordiger van D66.

Voorstel voorbereidingscommissie ten behoeve van het raadsonderzoek Amare

De raad vervolgde de raadsvergadering met de bespreking van het voorstel van de voorbereidingscommissie ten behoeve van het raadsonderzoek Amare. De raad heeft op 20 mei de voorbereidingscommissie raadsonderzoek Amare ingesteld, naar aanleiding van de vervolgvragen die het Rekenkamer-rapport over Amare opriep. Die commissie heeft eind september een voorstel aan de raad gestuurd met het advies een raadsenquête te houden. Dit is het zwaarste middel dat de raad kan inzetten om haar controlerende taak uit te voeren en is vergelijkbaar met een parlementaire enquête. Aanleiding voor het raadsonderzoek is het Rekenkamer-rapport over Amare, waarin een aantal conclusies getrokken wordt die vervolgvragen oproepen. De commissie adviseert twee hoofdvragen te onderzoeken. De eerste vraag richt zich op hoe de voorgeschiedenis, ontwikkeling en exploitatie van het Spuikwartier passen in de beleidskaders van de gemeente. Het gaat hierbij om keuzes voor contractvormen, risicomanagement en welk publiek belang wordt gediend. De tweede vraag concentreert zich op de rol van de betrokkenen, het college van B&W, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad.

Als er een dossier is waar het goed is dat de raad onderzoekt, vraagt en controleert, dan is het dit dossier. GroenLinks zal dus ook instemmen met het voorstel voor de raadsenquête naar Amare.

Partij voor de Dieren

Verder onderzoek is nodig, zei de Partij voor de Dieren. De fractie mist alleen in de onderzoeksvragen het belang van lessen trekken rond contractmanagement en diende hiervoor een amendement in. Dit amendement is aangenomen.

D66

De fractie bedankt net als de voorgaande fracties de voorbereidingscommissie. De fractie vindt het belangrijk dat er lessen worden geleerd en het instrument ‘raadsenquête’ hiervoor ingezet zal worden.

De Haagse gemeenteraad heeft het voorstel van de voorbereidingscommissie ten behoeve van het raadsonderzoek Amare aangenomen.

Programmabegroting 2022-2025 (inclusief bijstellingen van het huidige uitvoeringsjaar 2021)

De programmabegroting 2022-2025 is onder grote onzekerheid en de dreiging van financieel donkere wolken opgesteld. De eerste schetsen voor de begroting zijn op 1 juni met de raad gedeeld in de voorjaarsnota. Hieruit bleek een uitdagend beeld. De gemeente voorziet op basis van de huidige inzichten een jaarlijks tekort van ruim €19 miljoen (op een begrotingsomvang van €2,9 miljard). De uitdaging is gelegen in dit tekort, maar vooral ook in het onzekere beeld in welke mate het tekort zich voordoet. De landelijke ontwikkelingen van de gemeentelijke financiën zijn omvangrijk en onzeker. Voor de verbetering van de financiële positie van de gemeente zijn principiële keuzes nodig. Deze keuzes behoren toe aan het nieuwe gemeentebestuur die hierin eigen prioriteiten kan stellen. 

Bestedingsvoorstel Enecomiddelen extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen

De Haagse woningbouwambities zijn met de vaststelling van de Woonagenda 2020-2023 fors verhoogd. Betaalbaar bouwen staat daarbij centraal. Om deze ambities te realiseren is een urgentieprogramma in het leven geroepen met een bijdrage uit de Enecomiddelen van € 50 miljoen. In dit voorstel wordt aangegeven hoe de Enecomiddelen Extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen ingezet gaan worden. In de begroting heeft nog geen toedeling van Enecomiddelen plaatsgevonden. Dit Raadsvoorstel dient om uitgaven mogelijk te maken en de besteding in 2021 en verdere jaren ter besluitvorming voor te leggen. 

Besteding Enecomiddelen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw

Naar aanleiding van het coalitieakkoord 2019-2022 ‘Samen voor de stad’ is door uw raad met de vaststelling van het Voorstel van het college inzake Toekennen verkoopopbrengst Eneco € 123 mln. Enecomiddelen beschikbaar gesteld voor het verhogen van de kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw. Naast deze genoemde Enecomiddelen zijn er voor investeringen in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw voor deze zes gebieden ook andere dekkingsbronnen beschikbaar gesteld, naar aanleiding van het Coalitieakkoord 2018-2022: twee keer € 15 mln.

Bovenstaande drie agendapunten over de programmabegroting en Enecomiddelen zijn gezamenlijk behandeld.

Hart voor Den Haag / Groep de Mos

Bekvechtend haalt deze coalitie de eindstreep. Voor de komende jaren is er een structureel tekort van minimaal 19 miljoen euro. Dat is de erfenis van dit college. Daarbij haalt dit college, van alle G4 steden, het minste geld binnen van het rijk. Dat komt door ondermaats lobbywerk. En dat terwijl het deze coalitiepartijen zijn die zulke korte lijntjes hebben met het Binnenhof. In plaats van extra geld te regelen voor de gemeente, wordt er wel extra geld vrijgemaakt voor de renovatie van het Binnenhof. Nogmaals: de tekorten in de begroting van dit college worden doorgeschoven aan het volgende. De gemeente heeft een berg taken over de schutting geworpen gekregen van het rijk, waar het helemaal niet de middelen voor heeft. Als de derde stad van Nederland nu niet doorzet om deze verantwoordelijkheden af te stoten, laat het nooit haar tanden zien en verandert er niks. De partij diende een motie in om het afstoten van deze verantwoordelijkheden voor te bereiden. De motie werd verworpen. Om de structurele tekorten van jaarlijks 19 miljoen toe te dekken, wordt er gemeentelijk vastgoed verkocht. Maar over de exacte procedures en het hoe en wat rondom de verkoop is niks bekend. Daarom diende de partij een motie in waarin opgeroepen wordt bewonersorganisaties mee te nemen in de besluitvorming hierover, om het draagvlak voor besluiten te waarborgen. De motie werd verworpen. Daarnaast heeft Hart voor Den Haag/Groep de Mos ook nog een opbouwende oproep. Het Bronovo ziekenhuis verkeerd in zwaar weer en moet gered worden. Terwijl de stad groeit, neemt ook de druk op de zorg toe. Het sluiten van een ziekenhuis hoort daar niet bij. Daartoe dient de partij een motie in, die werd unaniem aangenomen. Daarnaast diende Hart voor Den Haag/Groep de Mos een motie in om een onderzoek in te stellen naar het aanbod IC- en ziekenhuisbedden. Deze motie werd aangenomen. De groeiende bevolking is ook op de huizenmarkt voelbaar. Het college spreekt uit om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen niet verder op te laten lopen, maar aan een concreet plan ontbreekt het. Via een motie riep de partij op hier meer duidelijkheid over te verschaffen. De motie werd verworpen. Op het gebied van jeugdoverlast is een enorme toename te constateren in de afgelopen jaren. Daarom roept de partij op te onderzoeken waarom deze toename plaatsvindt. De motie werd aangenomen. Wat betreft het (openbaar)vervoer ligt er een belangrijk vraagstuk op het gebied van betaalbaarheid. Het openbaar vervoer in Nederland is namelijk gemiddeld 35% duurder dan in andere Europese landen. De partij riep via een motie daarom op te onderzoeken of het openbaar vervoer gratis gemaakt kan worden. Daardoor hebben automobilisten ook een goed alternatief, zodat zij minder gebruik hoeven te maken van de auto. De motie werd verworpen. Tot slot diende Hart voor Den Haag/Groep de Mos een aantal moties in. Ten eerste om ruimte te geven voor de Aldi op Scheveningen. Deze motie werd aangenomen. Ten tweede verzocht de partij het college te onderzoeken of het Ha-schi-ba festival van de Schilderwijk terug kan keren. Deze motie werd aangenomen. Ten derde wil Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat de Nederlandse en de Haagse vlag een prominente plek in de raadzaal krijgen, als symbool van eenheid. De motie werd verworpen. Ten vierde diende de partij een motie in om de verbouwing van de bibliotheek accuut stop te zetten, om geld vrij te maken voor de gemeentelijke financiën. Deze motie werd verworpen. Een motie waarin opgeroepen werd buurthuis de Mussen te redden werd verworpen. Ten vijfde werd een motie verworpen waarin de partij het college oproept energiearmoede geen kans te geven. Door de stijgende energieprijzen wordt de rekening voor veel inwoners immers onbetaalbaar. Deze motie werd verworpen. Ten zesde werd een motie waarin de partij oproept te zorgen voor de Haagse herdenkingsmonumenten unaniem aangenomen. Ten zevende is Hart voor Den Haag/Groep de Mos tegen het handhaven van de coronaregels middels mysterie guests. Daarom diende de partij hierover een motie in. Deze werd verworpen. Een motie waarin de partij oproep rook- en koolmonoxide melders in elke Haagse woning te plaatsen werd aangenomen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos hoopt tot slot van harte dat de aankomende gemeenteraadsverkiezingen een startsein kunnen zijn voor betere politiek.

VVD

Als het aan de Haagse VVD ligt wordt vandaag de begroting aangenomen. Desondanks kraakt en piept de huidige begroting aan alle kanten. De gemeente Den Haag heeft het financieel moeilijk, maar toch is het gelukt om de begroting sluitend te maken. De VVD dient een aantal moties in. Ten eerste wil de VVD dat onderzocht wordt of het museum over de Engenlandvaarders naar Den Haag gehaald kan worden. De motie werd aangenomen. Ten tweede over het besteden van een deel van de Enecomiddelen aan duurzaamheid. De VVD diende een motie in met een bestedingsvoorstel voor duurzaamheid en de energietransitie. Deze motie werd aangenomen. Verder moet volgens de VVD meer worden geïnvesteerd in een Haags duurzaamheidsfonds voor het isoleren en verduurzamen van woningen. Deze motie werd ook aangenomen. Daarnaast signaleert de VVD dat in veel Haagse stadsparken te weinig ruimte is om naar een openbaar toilet te gaan. Daarom diende de partij een motie in met de titel ‘De behoefte is groot, maar ook klein’, om meer openbare toiletten te realiseren. Deze motie werd unaniem aangenomen. Middels een afsluitende motie riep de VVD op reserveringen voor parkeergarages niet onbenut te laten. Deze motie werd aangenomen.

Haagse Stadspartij

Dit is de laatste kans om nog iets te verbeteren aan deze desastreus verlopen raadsperiode. Uiteenlopend van politiegeweld, de wooncrisis en problemen in de zorg. We moeten af van het liberale marktdenken. Het is tijd voor sociale, intersectionele, linkse veranderingen. Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft de Haagse Stadspartij al gereflecteerd om het slechte functioneren van het college. Daarnaast diende de Haagse Stadspartij een aantal moties in. Ten eerste om bij casussen van onderadvisering in het onderwijs een onafhankelijke adviseur mee te laten kijken, ter ondersteuning. De motie werd aangenomen. Ten tweede is de huisvesting van statushouders nog steeds niet goed geregeld. Ook moet de stad bijdragen aan de huisvesting van Afghaanse vluchtelingen. De partij dient een motie in om hiervoor de handen ineen te slaan. De motie die de partij daarover indiende werd verworpen. Ten derde laten schandalen met de belastingdienst zien dat er structurele problemen zijn met racistische en discriminerende algoritmes. Daarom diende de HSP een motie in om de algoritmes van de gemeente te screenen, om toekomstige dergelijke problemen te voorkomen. De motie werd aangehouden tot een volgende vergadering. Ten vierde diende de Haagse Stadspartij een motie in over het architectuurbeleid. Het architectuurklimaat in de stad moet wat de Haagse Stadspartij betreft worden bevorderd. De motie die de partij daarover indiende werd aangenomen. Ten vijfde streeft de fractie naar het verbeteren van de kwaliteit van de natuur op het strand. De motie hierover werd aangenomen. Ten zesde dient de Haagse Stadspartij een motie in om een tijdelijke stop in te stellen op zogeheten ‘short stay’. Dit kan bijdragen aan het oplossen van het woningtekort. De motie werd verworpen. Ten zevende dient de partij een motie in om te onderzoeken in hoeverre de algemene voorwaarden over de erfpacht aan te passen. Braakliggende grond kan worden voorkomen met erfpachtvoorwaarden. De motie werd unaniem aangenomen. Ten achtste een motie over Parkpop. Parkpop ontvangt gemeenschapsgeld en moet gehouden worden aan meerjarige verplichtingen om het festival in het Zuiderpark te organiseren. De motie werd verworpen. Ten negende dient de partij een motie in om meer openheid van zaken te geven over de financiering van politieke partijen. De motie werd aangenomen. Als tiende punt diende de Haagse Stadspartij een motie in om te bewerkstelligen dat er minder gehandhaafd wordt op het ophalen van verkeerd gestalde fietsen, zodat er meer tijd is voor handhavers om te handhaven op het voorkomen van straatvuil. De motie werd verworpen. Ten elfde dient de Haagse Stadspartij een motie in om een wormenhotel te realiseren op de Haagse Markt. De motie werd verworpen. Ten twaalfde wil de fractie dat bewoners meer worden geraadpleegd in de transitie van autoverkeer naar het ov. Deze motie werd aangenomen.  Tot slot wil de Haagse Stadspartij positief afsluiten. Binnenkort is de stad Den Haag jarig en dat wil de partij graag uitgebreid vieren. De motie hierover werd aangenomen door de raad.

D66

De bodem van de schatkist raakt in zicht zei D66. En als het geld opraakt, zullen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Die keuzes mogen niet ten koste gaan van mensen die het nu al moeilijk hebben. Het is duidelijk dat het Rijk over de brug moet komen met geld. Dat is echter niet voldoende om het hoofd boven water te houden, zei D66. Er moet ook gesproken worden over hoe de inkomsten vergroot kunnen worden. Wat D66 betreft is veel bespreekbaar om ook na 2022 de stad een sluitende begroting voor te leggen. Een aantal zaken vraagt dusdanige aandacht dat D66 daar vol voor moet kiezen. Zo lijkt een kans op een woning ver weg voor jonge mensen en vooral starters. D66 is verbaasd dat in Regentes-Valkenbos (ReVa) al gemiddeld 11 jaar veel panden leegstaan waarvan de bestemming wonen is. De motie waarin de fractie vroeg het tegengaan van leegstand prominenter onderdeel te maken van de integrale ondermijningsaanpak van dit gebied werd aangenomen. Ook vroeg D66 aandacht voor veilige elektrische rolstoelenplekken in HTM-bussen en een rolstoeltoegankelijk toilet op het busplatform bij het Centraal Station. De twee moties die hiervoor zijn ingediend zijn aangenomen. Veel kwetsbare jongeren hebben door Corona een studie achterstand opgelopen. Omdat zij vaak alleen tegen hoge kosten aanvullend onderwijs kunnen volgen bij particuliere onderwijsinstellingen verzocht D66 het college in gesprek met niet particuliere opleidingen te gaan om te onderzoeken of deze jongeren bij hen een volwaardige opleiding op het gebied van techniek, bouw, veiligheid en beveiliging en zorg kunnen volgen tegen zo min mogelijke kosten. Ook deze motie is aangenomen. Verder pleitte D66 voor het starten van een pilotproject voor een dagelijkse veegploeg in Loosduinen en Laak die inwoners helpt en betrekt bij het opruimen van zwerfafval. Dit voorstel is aangenomen. Voor het noodlijdende buurthuis De Mussen riep de fractie het college op om eenmalig 450.000 euro te alloceren ten behoeve van de zelfstandige buurthuizen en daarbinnen een bedrag van 150.000 voor De Mussen als garantstelling mocht zij niet in staat blijken het resterende tekort voor het komende jaar te dekken. Daarmee kan zorgvuldig worden gewerkt aan een structureel financieel herstelplan voor De Mussen. De motie hierover werd aangenomen.

Partij voor de Dieren

Het college heeft eerst alle spaarpotten leeggeroofd en is vervolgens het tafelzilver in een rap tempo aan het verpatsen vindt de Partij voor de Dieren. Er is een gigantisch structureel tekort op de begroting en er is geen zicht op verbetering. Grondstoffen zijn eindig, maar we gaan ons niet anders gedragen en spelen het probleem door naar volgende generaties. Onze consumptie moet dalen om de klimaatcrisis en ecologische crisis te bestrijden. Dat moet dan wel met heldere en meetbare doelen zei de Partij voor de Dieren. Die doelen waarmee we meten hoe we bijdragen aan een klimaatneutraal Den Haag zijn er nu niet. Partij voor de Dieren diende een motie in zodat geanalyseerd kan worden welke acties het meest bijdragen aan een klimaatneutraal Den Haag. Deze motie is verworpen. De fractie vroeg verder aandacht voor gerichte communicatie die inwoners stimuleert hun woning te verduurzamen en hierbij de subsidieregelingen actief onder de aandacht te brengen. De motie hierover is aangenomen. Ongeveer een half miljoen huishoudens in Nederland leeft in energiearmoede. Het Kabinet heeft 150 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak van energiearmoede van kwetsbare huishoudens. De fractie vroeg om een plan van aanpak voor een effectieve inzet van de Rijksmiddelen zodat deze de huishoudens bereiken die dit nodig hebben. Deze motie hierover werd aangenomen. Elk jaar belandt zo’n 10 miljoen kilo aan sigarettenpeuken op straat. De fractie diende een motie in om voor het nieuwe zomerseizoen de openbare vuilnisbakken op de boulevard van Scheveningen en Kijkduin en de strandopgangen te voorzien van asbakken. Deze motie is aangenomen, net als de motie voor het behoud van de kastanjebomen op de Hofplaats. Ook de motie waarin de fractie oproept woord te houden en het voorlopig ontwerp van de haven bij de Koekamp met de raad te delen werd aangenomen. Een motie voor het beperken van het fokken van dieren op stadsboerderijen werden verworpen, evenals de motie waarin de fractie een oproep deed om geld vrij te maken voor de opvang en verzorging van gewonde in het wild levende dieren en een motie om niet meer in te zetten op het grootschalig bestrijden van wespennesten. Verder vroeg de fractie aandacht voor een historische bunker die is opgegraven bij de Noordboulevard. De fractie vroeg de bunker terug te laten komen in de Boulevard en deze toegankelijk te maken. Deze motie is aangenomen. De Partij voor de Dieren diende ook twee amendementen in. Een amendement om €50.000 te reserveren voor het realiseren van veilige hondenlosloopgebieden werd aangenomen. Het amendement om structureel budget vrij te maken voor permanente winteropvang is verworpen.

Dit is de laatste programmabegroting van deze raadsperiode. Het is een begroting die als het aan GroenLinks ligt in de uitvoering standvastig blijft in de doelstelling om te bouwen aan een weerbare stad voor de toekomst. Klimaatneutraal, weerbaar om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, weerbaar om de groei van de stad op te vangen met betaalbare woningen en weerbaar in de saamhorigheid en solidariteit. We hebben elkaar hard nodig in de aanpak van de klimaatcrisis en het weerbaar maken van de stad. GroenLinks ziet kansen om binnen de programma’s op te schalen. Er zijn verduurzamingsacties om mensen een laag inkomen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis. GroenLinks vroeg per motie deze acties te intensiveren. Concreet gaat het om de duurzame cadeaukaart voor ooievaarspashouder, workshops waarbij inwoners met een laaginkomen leren hoe ze hun woning te verduurzamen en winterklaaracties waarbij huurders van woningbouwcorporaties worden geholpen om energiebesparende maatregelen te nemen, om zo de winter meer energie te besparen. Deze motie is aangenomen. Daarnaast werd een motie ingediend om extra mensen aan te trekken voor de VvE balie met expertise op het gebied van het verduurzamen van woningen. Deze motie had een gelijk aantal voor en tegen stemmers en wordt de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. Verder vroeg de fractie met de motie ‘Halt aan corona door test en uitleg’ om alle inwoners in wijken waarvan vaccinatiegraad onder de 70 procent ligt, twee gratis zelftesten te sturen en uit te nodigen voor een vaccinatie bij de mobiele GGD-priklocaties. Deze motie is aangenomen. Ook diende de fractie een motie in om initiatieven die braakliggende grond zoeken beter te koppelen aan de beschikbare braakliggende terreinen en de eigenaren hiervan. Deze motie is ook aangenomen. De proef met ORAC-tuintjes, de groene omheiningen rond de ORAC-restafval containers, mag wat betreft GroenLinks uitgebreid worden naar alle stadsdelen. De motie hierover werd aangenomen. Daarnaast vroeg GroenLinks aandacht voor de zorg voor minderjarigen in situaties waar de Pandbrigade achter de voordeur komt en te onderzoeken of het direct betrekken van het Crisis Interventie Team van toegevoegde waarde is bij zorgen over kinderen die in legale en illegale woonsituaties worden aangetroffen. De motie die hiervoor werd ingediend werd aangenomen. De fractie gaf aan dat de pilot Sociaal Hospitaal (SOHOS), waarbij gezinnen met meervoudige problematiek zonder bureaucratische rompslomp worden geholpen met een integraal plan waarbij schulden soms ook opgekocht worden, zeer succesvol was. Daarom werd een motie ingediend om alle gezinnen in problemen die baat hebben bij doorbraakmethode Sociaal Hospitaal te helpen. Deze motie is ook aangenomen De landelijke regelgeving individuele studietoeslag voor studenten met een medische beperking in Den Haag is al verhoogd naar de landelijke norm van 300 euro voor 21+ jarigen per maand. Bij deze regeling wordt onderscheid gemaakt naar leeftijd. Een motie van de fractie om deze toeslag voor alle leeftijden gelijk te maken aan de 300 euro per maand is aangenomen. Tot slot diende GroenLinks een motie in om het weerstandsvermogen van de gemeente aan te sterken door bij de programmarekening 2021 met een raadsvoorstel te komen om 10% van de ongebruikte programmagelden af te romen ten behoeve van de algemene reserve. Deze motie werd ook aangenomen.

PVV

Struikelsteentjes zijn een eerbetoon aan de mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. De stenen worden geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit zij verdreven en vermoord zijn. De PVV gaf aan dat struikelsteentjes ook een educatief doel hebben en bijdragen aan het bewustzijn van de Joodse geschiedenis in Den Haag. De fractie vroeg per motie om proactief aan de slag te gaan met het plaatsen van meer struikelsteentjes, door mensen te helpen in hun onderzoek naar slachtoffers en de verantwoordelijkheid van de financiering op zich te nemen. Deze motie is aangenomen. Verder gaf de fractie aan dat de LHBTI-gemeenschap gebaat is bij het creëren van weerbaarheid in plaats van het cultiveren van slachtofferschap De PVV diende een motie in om de subsidie aan het COC stop te zetten en dit geld in te zetten voor zelfverdedigingslessen voor de LHBTI-gemeenschap onder naam van de Rainbow Self Defence Force. Deze motie werd verworpen. Ook de motie om preventief fouilleren in de gevaarlijkste delen van Den Haag zo snel mogelijk in te voeren werd verworpen, evenals de motie om beelden van gezochte criminelen op billboards in de stad te verspreiden. De PVV gaf aan dat Den Haag te maken heeft met te veel grootstedelijke problematiek en mensen van elders die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen, zoveel mogelijk geweerd moeten worden uit de stad. De fractie diende daarom een motie in om de Rotterdamwet in Den Haag stadsbreed toe te passen en daarbij van potentiële huurders van sociale huurwoningen die van buiten de stad komen te eisen dat zij beschikken over inkomen uit werk en een VOG kunnen overleggen. Deze motie is verworpen. Tot slot diende de PVV een motie in om Inwoners uit onze stad vooraan te laten staan bij het verkrijgen van een huurwoning. Deze motie werd verworpen

CDA

Het CDA wil het graag hebben over het begrip verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid is verwant aan drie thema’s: duurzaamheid, mobiliteit en leefbaarheid. De gemeenteraad en het stadsbestuur heeft de verantwoordelijkheid om op deze thema’s de stad beter achter te laten voor volgende generaties. Op het gebied van duurzaamheid het dichtdraaien van de gaskraan een drastische maatregel. Hoewel de aanpak van het klimaatprobleem zeer urgent is, zijn er alternatieven voorhanden, zoals het beter isoleren van huizen. Daartoe dient het CDA een motie in om het Haags isolatiefonds extra te steunen. De motie werd aangenomen. Ten tweede is het van belang dat inwoners beter ingelicht worden over de ontwikkelingen rondom het isolatiefonds. Met een motie roept het CDA op te komen met een helde communicatieplan. De motie werd aangenomen. Daarnaast groeit het aantal verkeersbewegingen in de stad. Terecht wordt meer ruimte gecreëerd voor de fiets, maar de automobilist zit in de knel. Dat terwijl er veel mensen afhankelijk zijn van het gebruik van de auto. Aan de andere kant kan de luchtkwaliteit van woonwijken verbeterd worden. Dat is belangrijk, omdat de luchtkwaliteit door autoverkeer verslechtert. De wethouder heeft de Rotterdamse baan, een tunnel, aangelegd om autoverkeer meer te verspreiden over de stad. Maar in de praktijk blijkt dit om verschillende redenen nauwelijks te gebeuren. Een beter gebruik van de tunnel kan ten gunste zijn van de luchtkwaliteit in woonwijken. De motie die het CDA hierover indient werd aangenomen. Tot slot de leefbaarheid. Het college werkt aan het verbeteren van de buitenruimte. Daar hoort ook plezier bij, zoals het organiseren van het festival Parkpop. Het CDA vraagt het college om dat festival te behouden in het Zuiderpark en niet te verplaatsen naar het Malieveld

Islam Democraten

Islam Democraten constateert dat de coronacrisis veel meer vraagt van de inwoners en de gemeente dan normaal. De kwetsbare wijken worden nog steeds aan hun lot overgelaten. Ondernemers worden gepest met boetes en hebben het moeilijk. De straten in de wijken zijn nog altijd niet schoon, ondanks het aangenomen initiatiefvoorstel van Islam Democraten. Dat is ook het probleem: er wordt veel gepraat over kwetsbare wijken, maar er zijn weinig oplossingen. De Enecogelden worden ingezet voor sociale huurwoningen en daar is de partij blij mee. Daarbovenop vraagt de partij of het geld in het bijzonder besteed kan worden aan migrantenwoningen. In maart komt er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college, dat nieuw beleid kan maken. Met de huidige begroting zegt het huidige bestuur eigenlijk: we schuiven de verantwoordelijk door. Hagenaars zijn daarom blij dat er binnenkort een nieuwe raad verkozen kan worden. Over het buurthuis de Mussen is al veel gesproken. Ook Islam Democraten wil dat stichting de Mussen geholpen wordt. Daarom dient de partij een motie in om bewoners, vrijwilligers en het bestuur te blijven betrekken bij besluiten die over het buurthuis genomen worden. De motie werd verworpen. Technologie kan de stad klaarmaken voor de toekomst, maar voor sommige inwoners gaan de ontwikkelingen erg snel. 1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit internet gebruikt. Het is belangrijk dat mensen daardoor niet buitengesloten worden. Daarom moet hierop worden ingezet door het college. Met een motie wil Islam Democraten het voor elkaar krijgen om jongeren meer te betrekken bij het verder helpen van mensen die minder digitaal vaardig zijn. De motie werd aangenomen. Door de coronamaatregelen is er een enorme toename in belangstelling voor buitensporten. Daarom wil Islam Democraten dat het college meer buiten sportgelegenheden aanlegt. De motie die de partij daarvoor indient werd verworpen. Wat betreft gezondheid helpt gezonde voeding enorm bij het welzijn van inwoners van Den Haag. Een betere gezondheid kan ook vervelende gevolgen van het coronavirus voorkomen. Islam Democraten roept met een motie op om meer in te zetten op onderwijs over gezonde voeding, zodat jongeren al vanaf een jonge leeftijd in aanraking komen met het belang van gezond voedsel. De motie werd verworpen.

PvdA

Het is de laatste begroting van dit college. Het college heeft op meerdere fronten een ruk naar links gemaakt. Dat is mooi, maar hoe gaat het verder na de verkiezingen? Want hoewel er door het college hard gewerkt wordt, liggen er nog altijd grote problemen. In veel Haagse volkswijken zijn inwoners meer bezig met overleven dan met leven. Het is aan de raad om iets voor deze mensen te doen. De Partij voor de Arbeid wil met een aantal moties een zetje geven. Ten eerste moet er meer ruimte komen voor sport en bewegen in de buitenruimte. De partij verzoekt het college om samen met lokale organisaties te inventariseren hoe sporten en bewegen kan worden toegevoegd of gestimuleerd. Deze motie werd aangenomen. Ten tweede is groen belangrijk. Daarom dient de partij een motie in om meer bomen te planten in de wijk Transvaal. De motie werd aangenomen. De leefbaarheid in Laak kan verbeterd worden. Het stadsdeel dreigt vergeten te worden. De PvdA vraagt of Laak aan de lijst prioritaire gebieden kan worden toegevoegd. Maar naast een goede buitenruimte hebben inwoners ook recht op een warm thuis. Dat is op dit moment een lastig punt, omdat de gasprijzen enorm gestegen zijn. Maar een warm thuis kan ook gezien worden in de metaforische zin: zo is het voor mensen die leven van een uitkering lastig om samen te wonen, vanwege wettelijke bepalingen. Daarom wil de PvdA dat er een proef komt voor het samenwonen in de bijstand. De motie over dit voorstel werd aangenomen. Verder roept de PvdA het college op te onderzoeken hoe het woonaanbod voor studenten en starters vergroot kan worden. De motie werd aangenomen. Daarnaast over werk; door corona zitten steeds meer mensen zonder werk. Tegelijkertijd zijn er ook veel tekorten op de arbeidsmarkt. Er gaat dus iets mis in de aansluiting van werkzoekenden op de bestaande vacatures. De Partij van de Arbeid roept op om te onderzoeken hoe dit voor elkaar gekregen kan worden. De motie daarover werd aangehouden voor een volgende vergadering. De politie moet zorgen voor de veiligheid op straat. Maar er zijn problemen bij de politie, die zorgen voor en verdere afstand tussen burgers en de politie zoals etnisch profileren. Het recente geweldsincident van een politieagent die een demonstrant schopte is daar een bewijs van. De partij roept op dit te onderzoeken. De motie hierover werd aangehouden. Tot slot diende de PvdA een motie in om de leefbaarheid in Zuidwest te verbeteren. Deze motie werd aangenomen door de raad.

ChristenUnie/SGP

Het dalende vertrouwen van Nederlanders in de overheid heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Nog slechts 29% van de inwoners vertrouwt de overheid in Nederland. 37% van de inwoners vertrouwt de lokale politiek nog. Dat raakt ChristenUnie/SGP en de democratie. Niet met mooie beloften, maar met daden moet de burger tegemoet gekomen worden. Daar moeten concrete stappen voor worden gezet, bijvoorbeeld door het kwijtschelden van de schulden die de toeslagenaffaire veroorzaakt heeft. Want vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Met een motie roept de partij op meer balies en/of betere openingstijden te realiseren voor het ophalen van identiteitsbewijzen. De motie werd verworpen. Verder dient de partij een motie in, met de oproep bewoners van een stadsdeel voorrang te geven bij de oplevering van nieuwe woningen in hun buurt. De motie werd verworpen. Over de energietransitie het volgende. De partij dient een motie in om scholen te helpen verduurzamen. Deze motie werd aangenomen. Ook dient de partij een motie in om te onderzoeken of hybride warmtepompen vanuit werkgevers gerealiseerd kunnen worden. De motie werd verworpen. De verkeersveiligheid kan vergroot worden door een helmplicht in te stellen en gemotoriseerde voertuigen naar de openbare weg te verhuizen. De motie over dat laatste werd verworpen. Ook dient de partij een motie in om meer uitrustplaatsen voor ouderen te realiseren. De motie werd aangenomen. Het dalende vertrouwen in de overheid moet hersteld worden. Er is al veel gesproken over buurthuis de Mussen. Dat het buurthuis nu in zwaar weer verkeerd is een gewichtig probleem, omdat het buurthuis een belangrijke functie in de wijk heeft. De partij dient samen met andere partijen een motie in om meer structurele financiële middelen beschikbaar te stellen voor de Mussen. De motie werd aangehouden. Ook diende de partij een motie in om de straten van Den Haag schoner te houden. Deze motie werd unaniem aangenomen. Een motie over het aanstellen van een stadstekenaar om de stad te verfraaien werd ook aangenomen.

SP

De SP gaf aan dat vandaag gesproken wordt over een beleidsarme begroting van een bezorgde wethouder Financiën. De rek is eruit, de bal ligt bij het Rijk en de grote keuzes worden op de lange baan geschoven, dat is wat de wethouder ons verteld. De oproep aan het Rijk om over de brug te komen, kan niet vaak genoeg worden herhaald. De programma’s voor de zorg worden geplunderd om de woningbezitters een voordeeltje te geven. En de lopende zorgbezuinigingen zijn nog niet geëvalueerd. Miljoenen zijn al bezuinigd en het komende jaar wil het college op dezelfde voet verder. En er is nog maar amper een beeld van wat er in de wijken van wordt gevoeld. De grote noden in onze stad kunnen niet wachten, daarom vraagt de SP aandacht voor drie zaken: het afvalprobleem, de woningnood en het bieden van perspectief van hen die langdurig werkloos zijn. De SP diende een amendement in om structureel op zondag bijplaatsingen weg te halen zodat ook op zondag minder troep naast ORAC’s staat. Deze methode wordt al voor bijplaatsingen op zaterdag gehanteerd. Dit amendement werd verworpen. Ook valt het de SP op dat er vaak klein grofvuil naast de afvalcontainers staat, zoals plastic bakken, grote kartonnen dozen, fietsbanden, kleine kastjes en dergelijke. De fractie diende daarom een motie in voor een pilot met een grotere maat ondergrondse containers op plekken waar die vaak gebeurt. Deze motie werd de beantwoording door het college aangehouden. Er lopen op dit moment twee projecten met buurtconciërges in Den Haag. Het gaat hierbij om werk met behoud van uitkering: een Werkfit-traject en een traject in het kader van de instapeconomie, waarbij uitkeringsgerechtigden een vrijwilligersvergoeding bovenop hun uitkering ontvangen. De SP gaf aan dat publieke taken een fatsoenlijke beloning verdienen en vroeg per motie te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om van de buurtconciërge-functie een betaalde baan te maken. Deze motie werd aangenomen. Uit de Programmabegroting 2022-2025 blijkt dat de gemeente een initiatiefnemer begeleidt bij het realiseren van een toren van 50 meter aan de Bezuidenhoutseweg 50, met als beoogde bestemming kantoorruimte in de onderste drie bouwlagen en daarbovenop hotelappartementen. De SP diende een motie in om de hotelfunctie uit het initiatief te schrappen en hiervoor een woonfunctie op te nemen, die aansluit bij de percentages uit de Woonagenda (30% sociaal, 20% middelduur). Deze motie werd verworpen. In de begroting wordt gevraagd om in te stemmen met twee bestedingsvoorstellen voor de Enecomiddelen: 123 miljoen voor het verhogen van de kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw en 50 miljoen voor een extra impuls voor sociale huurwoningen en starterswoningen. De SP diende een motie in om de gemeenteraad jaarlijks een overzicht te sturen van de concrete resultaten die met de 123 en 50 miljoen aan Enecomiddelen voor gebiedsontwikkeling en wonen zijn behaald en dit ieder jaar te herhalen totdat alle Enecomiddelen voor gebiedsontwikkeling en wonen zijn besteed. Deze motie wordt tijdens de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht omdat er evenveel stemmers voor of tegen het voorstel waren. Tijdens een raadsconferentie kijkt de gemeenteraad naar haar eigen functioneren en de samenwerking tussen de raad en het college. De SP diende een motie in voor een nieuwe opzet voor raadconferentie waarin de kosten voor externen en locaties aanzienlijk worden teruggebracht en wordt gekeken of een dagdeel kan worden besteed aan een gezamenlijke vrijwilligersactiviteit om de onderlinge samenwerking te versterken. Deze motie is aangenomen. Tot slot is door de SP ook een motie ingediend voor meer starters- en studentenwoningen in wijken met grote huizen door het bouwkundig splitsen in deze wijken weer toe te staan totdat het tekort aan studenten- en starterswoningen is opgelost. Deze motie is verworpen.

NIDA

NIDA zei dat er veel moties ingediend zijn door collega-raadsleden die NIDA mede ondertekend heeft. NIDA gaf aan schriftelijke vragen gesteld te hebben over heimelijke onderzoeken bij moskeeën en wacht de antwoorden hierop af. Verder pleitte NIDA voor een structurele oplossing voor buurthuis De Mussen. De fractie vroeg per motie een oplossing voor twee zaken. Ten eerste vroeg NIDA om het conflict met de kavels Jacob Catsstraat op te lossen door het totaalbedrag aan schade door de vertraging als compensatie te bieden aan de zelfbouwers en samen met de kavelhouders een nieuwe, haalbare bouwtermijn en einddatum vast te stellen. Deze motie werd aangenomen. Ook vroeg NIDA met een motie aandacht voor het vergroenen van versteende wijken en dit te versnellen voor vergroening van de rotonde Vaillantplein. Deze motie werd ook aangenomen.

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering van 4 november om 10 uur is online terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad. Het stemmen op alle voorstellen, moties en amendementen gebeurde tijdens de digitale raadsvergadering van 4 november die startte op 5 november om 01.45 uur. Ook deze raadsvergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad(externe link)