Nu:
Coronavirus
Laatste update: 12:43 uur

Nieuwsbericht

Raad stemt in met programmabegroting 2020-2023

Gepubliceerd: 21 februari 2020Laatste wijziging: 18 maart 2020

De gemeenteraad stemde tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 20 februari in met de programmabegroting 2020-2023.

Programmabegroting 2020-2023

Gemeenten stellen jaarlijks de begroting op waarin staat welke plannen zij voor een jaar hebben, wat die plannen kosten en welke inkomsten zij verwachten. De raad bespreekt deze Programmabegroting 2020-2023.

Den Haag is een mooie en leefbare stad. Het nieuwe college doet tal van investeringen om die aantrekkelijkheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers te behouden en zelfs te vergroten. Zo maakt het college de buitenruimte groener en gezonder en zorgt het ervoor dat de stad bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft. De groei van de stad faciliteren we door meer (betaalbare) woningen en voorzieningen te realiseren. Daarbij maakt het college duidelijke keuzes waar we bouwen en stellen hoge eisen aan kwaliteit en duurzaamheid, zodat de leefbaarheid niet in het geding komt. Al deze ambities, zoals verwoord in het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’, worden financieel vertaald in deze nieuwe Programmabegroting 2020-2023. Afgelopen najaar is er al een programmabegroting 2020-2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Deze is echter, door de ontstane politieke situatie begin oktober, niet behandeld en vervolgens vervangen door voorliggende begroting.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Den Haag groeit de komende jaren met 80.000 inwoners. De groei van de bevolking heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid, onderwijs etc. De fractie mist visie van het college hoe om te gaan met de groei en wat de inwoners daarvan vinden. De fractie verzocht daarom per motie om het fenomeen bevolkingsgroei in verschillende scenario’s in kaart te brengen en beleidsopties voor te leggen. Deze motie werd verworpen. Ook een motie om in het jaarlijkse inwonersonderzoek de bevolkingsgroei mee te nemen als onderzoek haalde het niet. De LER zou inzicht moeten geven in de groei van de bevolking en de effecten op de leefbaarheid daarmee. Voor het uitrollen van de LER zijn kosten niet opgenomen in de begroting. Daarom diende de fractie een motie in met een voorstel te komen voor een financiële dekking. Deze werd verworpen.

Hart voor Den Haag heeft een discussienota opgesteld met tien voorstellen die meer politiecapaciteit moeten kunnen vrijspelen of ervoor kunnen zorgen dat deze capaciteit effectiever wordt benut. Deze nota is aan de burgemeester overhandigd. Verder diende de fractie een initiatiefvoorstel in voor een onderzoek dat het stadsbestuur gaat onderzoeken hoe voor de wijk Rustenburg-Oostbroek een parkeerverbod voor bedrijfsbusjes in de algemeen plaatselijke verordening (APV) kan worden opgenomen. Met een ander initiatiefvoorstel vroeg de fractie aandacht voor overbewoning in Transvaal om de leefbaarheid te verbeteren en overbewoning tegen te gaan.

Verder ziet de partij dat het aantal inwoners groeit, maar het aantal sportvoorzieningen niet meegroeit. Zo ook op de Binckhorst. Daarom dient de partij een motie in waarin het oproept om te komen met een Sportnorm en de raad te informeren hoe zij deze gaat implementeren in beleid. Deze motie is aangenomen.

Hart voor Den Haag is niet blij met de miljoenen bezuinigingen op het gebied van economie en maakt zich zorgen over het effect daarvan op de werkgelegenheid. Zo maakt de partij zich zorgen om het bedrijfsterrein ZKD. Het college is namelijk in gesprek met het Leger des Heils om een vestiging van het Leger des Heils op bedrijventerrein ZKD toe te staan. Daarom dient Hart voor Den Haag een motie in waarin het vraagt om naast de reeds bestaande zorgfuncties, niet nog meer zorgfuncties toe te staan op het ZKD, zeker niet voordat er herontwikkeling heeft plaatsgevonden. Deze motie haalde het niet.

De partij wilde een motie indienen over het World Forum, maar omdat het college kort voor de vergadering al bericht had gemaakt dat dit al werd uitgevoerd diende de partij deze motie niet meer in. Hart voor Den Haag was niet te spreken over deze gang van zaken.

Ook is er volgens Hart voor Den Haag nog te weinig duidelijk over bezuinigingen op de promotie voor kleinschalige evenementen. Daarom dient de partij een motie in waarin ze oproept om het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen in stand te houden en de kleinschalige wijkevenementen te blijven ondersteunen. Deze motie is aangehouden na beantwoording van het college.

Hart voor Den Haag maakt zich grote zorgen over de veiligheid in de stad. Daarom dient de partij een aantal moties hierover in. Een motie vraagt om een analyse te maken en onderzoek te doen naar de problematiek van wapenbezit onder jongeren en de raad hierover te informeren. In een andere motie over schoolcops wordt gevraagd om te bezien hoe beter gebruik gemaakt kan worden van de bestaande regels, teneinde wapen- en drugsbezit onder jongeren te bestrijden. In een derde motie vraagt de partij om een plan van aanpak hoe Haagse ouders verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor wapenbezit bij minderjarige kinderen. De vierde motie roept op om in overleg met schoolbesturen het thema 'wapenbezit' minder vrijblijvend te laten zijn. De partij wil hiermee laten zien dat wapenbezit niet stoer is. In de laatste motie over veiligheid roept Hart voor Den Haag op om te komen met een voorstel voor een Haagse Pikpraat-app en/of campagne tegen straatintimidatie. Alle moties over veiligheid haalden het.

Verder diende partij een motie in om in overleg te treden met Welzijn Scheveningen en Wijkoverleg Statenkwartier om te komen tot een oplossing die ervoor zorgt dat het Couvéehuis voor de toekomst behouden kan blijven. Deze motie werd verworpen.

In een motie over de cliëntenraad in het sociaal domein vraagt Hart voor Den Haag om deze een transparante en actievere rol te laten vervullen. Ook deze haalde het niet.

Ook diende Hart voor Den Haag een motie in waarin ze het college vraagt om de mogelijkheid te onderzoeken om getijde energie voor de Haagse kust te winnen door middel van onderwaterturbines en de Raad over de uitkomst te informeren. Deze motie is aangenomen.

Verder dient de partij een motie in waarin ze oproept om een nieuwe lokale verordening aan de raad voor te leggen waarin het wettelijk bepaalde deel van de vergoeding (20%) voor de werkzaamheden van raadsleden wordt aangemerkt als presentiegeld, om zo de vergoeding voor mogelijke spookraadsleden te beperken. Ook deze motie haalde het.

Tot slot diende de fractie een motie in met het verzoek om voor het meireces een stand van zaken te ontvangen voor het verlenen van voorrang van woningen aan leraren, agenten en zorgpersoneel. Deze motie is aangenomen.

Moties Hart voor Den Haag/Groep de Mos (PDF, 581,2 kB)

VVD

Voor de VVD is de begroting het einde van periode met gedoe. De begroting straalt stabiliteit uit en dat is goed, want de stad mag niet slachtoffer worden van gedoe in het stadhuis.

De VVD is blij dat er veel woningen gebouwd worden, maar de vraag is hoe we op lange termijn leefbaarheid waarborgen. De VVD denkt - en met de partij vele burgers - dat grachten de stad mooier maken. Daarom dient de partij een motie in waarin het oproept om op basis van het plan Grachten Open samen met het Waterschap een korte en een lange termijn beleidsvisie te ontwikkelen over de Haagse Grachten.

Verder wil de partij ondermijning tegengaan. We moeten beter grenzen stellen en deze duidelijk aangeven. De partij steunt dan ook de moties van HvDH over messenbezit onder jongeren.

Ook wil de partij de financiële tekorten wegwerken. Deze tekorten slaan neer op het sociaal domein en zorg. Zo is de partij niet blij met de enorme kosten van no-shows bij AV070. Daarom dient de partij een motie in het college wordt opgeroepen om te onderzoeken wat de oorzaken zijn van deze loze ritten en welke mogelijkheden er zijn om het aantal loze ritten terug te dringen.

Tot slot dient de partij ook een motie in om meer aandacht te vragen voor het Plakkaat van Verlatinghe in ons eigen Stadhuis, door het plaatsen van een facsimile van dit 16e eeuwse origineel in een vitrine in de lobby voor de Raadzaal of in de ruimte achter de publieke tribune.

Alle moties van de VVD zijn aangenomen.

Moties VVD (PDF, 92,2 kB)

Haagse Stadspartij

Haagse Stadspartij ziet dat de gemeente het financieel zwaar heeft, terwijl het rijk juist veel geld heeft. De gevolgen van deze tekorten zijn schrijnend. Zo staat het kwaliteit van het onderwijs onder grote druk, terwijl de gemeente hierop gaat bezuinigen. Daarom dient de partij een motie in waarin het oproept om alle gemeentelijke maatregelen in het programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid die kunnen leiden tot verhoging van de werkdruk in het onderwijs te heroverwegen. Deze motie is aangenomen.

De partij is blij dat er meer geld naar dak- en thuislozen gaat. Wel wil de partij meer aandacht voor de opvang voor dakloze moeders. Daarom dient de partij een motie in waarin het oproept om zorg te dragen dat ouders bij de maatschappelijk opvang nooit voor de keuze komen te staan om een kind achter te laten. Deze motie heeft het niet gehaald.

De Haagse Stadspartij ziet een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. Wel vindt de partij dat het hoog tijd is om kamerverhuur te reguleren. Daarom dient de partij de motie in waarin het oproept om te onderzoeken of de regels voor dakopbouwen zo kunnen worden aangepast dat, naast het bouwkundig splitsen, ook verkamering de eerste 5 jaar na het plaatsen van een dakopbouw op een bestaande woning kan worden verboden en de raad hier snel over te berichten. Deze motie heeft het gehaald.

Ook dient de partij een motie in waarin het oproept om in alle toekomstige beleidsstukken prostitutie en mensenhandel te scheiden. Sekswerk is volgens de partij namelijk ook gewoon werk. Deze motie is aangenomen

Verder noemt de partij de afvalcrisis in de stad. Het goed verwerken van afval is de verantwoordelijkheid van de gemeent. Daarom dient de partij een motie in waarin het oproept om enkele aandachtspunten in het Plan van Aanpak zwerfafval en bijplaatsingen op te nemen. Deze motie is verworpen.

Verder dient de partij een motie in de mogelijkheid te onderzoeken om in die wijken waar het afval huis aan huis wordt opgehaald en er sprake is van overlast door stuk getrokken vuilniszakken tijdens het broedseizoen wekelijks een gele vuilniszak (bijvoorbeeld met de Posthoorn) huis aan huis te verspreiden en hierdoor te besparen op de schoonmaakkosten. Deze motie is na beantwoording van het college aangehouden.

Ook dient de partij een motie in waarin het oproept om een streep te zetten door Decathlon Forepark en te onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn van het verleggen van de koers met betrekking tot de ontwikkeling van de RWS-kavel en de raad hierover te berichten. Deze motie is verworpen.

Ook noemt de partij het groenbeleid van de gemeente. De ambitie om meer bomen te planten in Den Haag wordt volgens de partij niet waargemaakt. Daarom dient de Haagse Stadspartij een motie in om prioriteit te geven aan verdere uitwerking van de plannen voor groene overkluizing van de Teldersweg bij de voorbereiding van de Begroting 2021-2024. Deze motie is na beantwoording van het college aangehouden.

De partij vindt het verder onverantwoord om fietsers uit de Grote Marktstraat te weren als de Gedempte Gracht daar niet klaar voor is. Daarom dient de partij de motie in waarin het oproept om in afwachting van de realisatie van een veilige alternatieve fietsroute door de binnenstad met (tijdelijke) inrichtingsmaatregelen te komen om de veiligheid in de Grote Marktstraat te verbeteren zoals heldere belijning, brede zebra's en rode lopers voor fietsers. Deze motie heeft het niet gehaald.

Op het gebied van cultuur dient de partij ook een tweetal moties in. In één motie vraagt de partij het college om in overleg met de jazzsector een notitie op te stellen met daarin voorstellen ter ondersteuning en stimulering van het Haagse jazzklimaat. Deze motie is verworpen. De andere motie haalde het wel. In deze motie vraagt de partij om met voorstellen te komen om straatmuziek en straatartiesten ook in de binnenstad te faciliteren, met dien verstande dat overmatige geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.

Ook is de partij van mening dat de raad goed moet kijken naar zijn controlerende taak. De partij dient daarom een motie in waarin het vraagt om mede op basis van de uitkomsten van de programmarekening 2019 de wens voor capaciteitsuitbreiding van de Rekenkamer als knelpunt in de voorjaarsnota 2020 op te nemen en te bezien of er extra financiële ruimte voor de Rekenkamer kan worden gevonden. Deze motie heeft het gehaald.

Tot slot dient de partij een motie in waarin nog in het eerste kwartaal een overzicht van alle lopende onderzoeken naar de raad te sturen met de stand van zaken van alle onderzoeken. Deze motie heeft het niet gehaald.

Moties Haagse Stadspartij (PDF, 425,8 kB)

D66

D66 is van mening dat we in Den Haag flink aan de bak moeten. Zo moeten we veel bijbouwen om de huidige woningschaarste op te lossen. Maar we moeten ook naar andere oplossingen. Een mooi voorbeeld is dat de nieuwe eigenaar van Megastores ook woningen wil realiseren. Daarom dient de partij een motie in waarin het oproept om in de volgende retailmonitor te onderzoeken of het aantal winkelgebieden verder kan afnemen en of wonen boven winkels (in binnenstad veel leegstand op verdiepingen) kan worden gestimuleerd, zodat dit bijdraagt aan een levendige en veiliger omgeving. Deze motie is aangenomen.

Verder vindt D66 het jaar 2020 cruciaal om inwoners mee te nemen in het Stedelijk energie transitieplan om van het gas af te gaan.

Ook wil de partij de omgevingswet goed laten landen. Daarom dient de partij een motie in een raadscommissie te laten vormen als het gaat om de omgevingswet. Deze motie is aangenomen.

D66 vindt het van groot belang dat mensen met een beperking gelijkwaardig mee kunnen doen. Daarom dient de partij een motie in waarin het oproept om te onderzoeken om samen met belangenorganisaties voor mensen met een beperking, ondernemerskoepels en onderwijskoepels een Platform Toegankelijkheid op te richten, de uitkomsten hiervan te betrekken bij de Integrale Toegankelijkheidsvisie en de raad voor september 2020 te informeren. Ook dient de partij een motie waarin het oproept om in samenwerking met belangenorganisaties voor mensen met een visuele beperking een analyse te maken van de huidige knelpunten bij blindegeleidelijnen en deze bevindingen mee te nemen bij nieuwe plannen en aanpassingen van de buitenruimte. Beide moties hebben het gehaald.

De partij zou graag zien dat iedereen bij de openbare speel- en sportplekken in de stad een slokje water nemen van een watertappunt. Daarom dient D66 een motie in waarin het oproept om bij het plaatsen van de watertappunten voorrang te geven aan de sportlocaties waar de Special Olympics worden georganiseerd. Deze motie is aangenomen.

Volgens D66 moet ieder kind de kansen krijgen die het verdient om een gelukkig, succesvol, en zelfstandig leven op te bouwen. Het leerkansenprofiel is al uitgegroeid tot een stevig onderdeel van het reguliere schoolbeleid, maar is helaas nog steeds urgent gezien het hoge aantal brugklasleerlingen met een leerachterstand. Het is belangrijk de effectiviteit van de lessen te meten, en daarom dient D66 een motie in om de effectiviteit van de LKP (leerkansenprofiel)-lessen bij deelnemende scholen te meten naar vaardigheden zoals taal, rekenen en talentontwikkeling en in de LKP-monitor mee te nemen. Ook is er nog een motie ingediend te onderzoeken hoe de expertise bij de huidige "cultuurcoaches" uitgebreid kan worden met Wetenschap en Techniek en hiermee de scholen te ondersteunen met de ontwikkeling van goed Wetenschap en Techniekonderwijs. Beide moties zijn aangenomen.

Tot slot dient de partij een motie in waarin wordt opgeroepen om met schoolbesturen in overleg te gaan en een inspanning te plegen een school naar de verzetsheldin Ru Paré te laten vernoemen. Zij redde 52 joodse kinderen uit Den Haag van een reis naar de concentratiekampen door hen te helpen onder te duiken. Deze motie is aangenomen.

Moties D66 (PDF, 311,5 kB)

Islam Democraten

De Islam Democraten vindt dat de begroting niet veel duidelijkheid achter de investeringen verschaft. Het is niet helder of de keuzes op basis van prioriteit worden gemaakt. De fractie diende een motie in om transparantie te verschaffen in de keuzemotivering investering in de buitenruimte. De fractie is geschrokken van het bezit van messen op middelbare scholen en per motie riep de fractie op om te onderzoeken hoe effectief de huidige aanpak van messenbezit onder jongeren is. De overheid maakt steeds meer gebruik van digitale technologie. Om de privacy te waarborgen diende de fractie een motie in om in verder uit te werken opsporingsbeleid de privacywetgeving in acht te houden en ethische randvoorwaarden op te stellen. Ook diende de fractie een motie in voor meer investeringen in schuldhulpverlening en armoedebeleid en Eneco-opbrengst hiervoor te reserveren. Er volgde een amendement voor een geactualiseerd bibliotheek in Spoorwijk en te investeren in de heropening. Het college heeft grote plannen voor duurzaamheid. Het is van belang bewoners van heldere voorlichting te voorzien en daarom verzocht de factie per motie om de communicatie meertalig te maken. Tot slot een motie over de besteding van Eneco-gelden en bewoners hierbij te betrekken. De moties van de fractie haalden het niet.

Moties Islam Democraten (PDF, 269,7 kB)

PvdA

Het is de taak van de raad om de stad iedere dag een beetje beter te maken. De PvdA is blij dat het college de bezuinigingen op zorg heeft kunnen verzachten. Maar de jaren daarna staan onder druk door een nieuwe tegenvaller. De fractie vraagt zich af hoeveel incidentele middelen er nog nodig zijn om de zorg veilig te stellen. Het regionale inkooptraject voor jeugdhulp stopgezet vanwege een rechterlijke uitspraak. De PvdA diende een motie in om de raad tijdig te informeren hierover. Deze motie werd aangenomen. De woningmarkt loopt vast. Niet alleen starters hebben het moeilijk, over de hele linie is het in Den Haag moeilijk om te kopen of huren. De fractie is blij dat in begroting maatregelen staan die dit tegen moet gaan. Het is nodig dat er wordt bijgebouwd. De Raad van Kinderen ziet kansengelijkheid als een uitdaging. Helaas is dit nog niet de realiteit. Een motie om op korte termijn met een uitwerking te komen van de maatregelen die ervoor gaan zorgen dat subsidies voor onderwijsachterstanden beter benut kunnen worden werd aangenomen. Ook vroeg de fractie aandacht voor klimaatverandering. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. PvdA vindt het belangrijk dat subsidie wordt verspreid over de verschillende doelgroepen en delen van de stad. Diende een motie in te onderzoeken of de subsidie kan worden uitgebreid met andere klimaatmaatregelen. Deze motie haalde het. Ook een motie om te onderzoeken of het inzetten van scanauto's voor het signaleren van bijplaatsingen kan bijdragen aan het sneller signaleren en ophalen van afval op straat werd aangenomen. De PvdA is verder trots dat de STiP-banen behouden blijven en hoopt ook dat er met economisch beleid banen voor verschillende groepen in de stad gecreëerd kunnen worden.

Moties PvdA (PDF, 130,9 kB)

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vroeg met name aandacht voor zorg en de aanpak van klimaatverandering. Den Haag heeft als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn en dit betekent dat er geen CO2 meer zal worden uitgestoten. Een amendement hierover werd verworpen. De fractie verbaast zich erover dat het college het klimaatpact niet wil ondertekenen en diende een motie hiervoor in. Verder diende de fractie een motie in om een communicatiestrategie in te voeren waarin de subsidieregelingen actief onder de aandacht worden gebracht in wijken waar de grootste uitdaging is en een motie om in te zetten op concretere duurzaamheidseisen in de afspraken met corporaties. De moties werden verworpen. Ook een motie om het facsimile van Klimaatakkoord Parijs op te hangen in of buiten de raadzaal en een motie om de invoering van een stadsbrede milieuzone per 2021 te onderzoeken aangezien dit bijdraagt aan het beperken van de schadelijke gevolgen van stikstof voor de natuur haalden het niet. Twee voorstellen om het sein op groen te zetten voor de plannen van AVN en de bewoners voor de vergroeningsslag in de Rivierenbuurt en om haast te maken met diervriendelijke kades werden wel aangenomen. Ook vroeg de Partij voor de Dieren aandacht voor de komst van een walvissenopvang. De fractie verzocht per motie om bij het overleg met verschillende betrokken partijen te benadrukken dat een walvissenopvang als enige doel mag hebben om walvissen en/of andere zeezoogdieren te rehabiliteren en tijdelijk op te vangen en erop aan te dringen dat dieren die in dit centrum zouden worden opgevangen nooit worden doorverkocht of verhuisd naar dierentuinen of toeristische aquaria, zoals het Dolfinarium of SeaLife. Deze motie werd verworpen. Ook diende de fractie een amendement in om de dieren in de begroting niet te vergeten en dit amendement haalde het.

Moties en amendementen Partij voor de Dieren (PDF, 247,4 kB)

GroenLinks

GroenLinks haalde de kloof tussen zand en veen aan. De partij vindt het de politieke opdracht van de raad om deze kloof te verkleinen. Bij ieder voorstel bespreken, let op de kloof uit de luidsprekers. Een stem in ons hoofd. Van deze begroting dat het lukt om deze kloof een klein beetje te dichten. Met extra geld voor daklozen, werk, schuldhulp en armoedebestrijding helpen we heel concreet om de kloof te beslechten. De partij is blij dat de bezuinigingen op zorg worden teruggedraaid. Tekorten worden daarmee op de best mogelijke manier opgelost. We kunnen een beroep doen op de meer vermogende Hagenaars door de ozb te verhogen. De fractie kijkt uit naar de besteding van de Eneco-gelden en wat de fractie betreft moeten dat investeringen in duurzaamheid zijn.

GroenLinks wil verder meer prioritering in het Haags afvalbeleid. De kloof is steeds zichtbaarder in het straatbeeld. Vooral in Transvaal, Laak en Moerwijk ondervinden bewoners overlast van zwerfafval. In wijken op het veen is het te vaak een bende. In de meer toeristische delen van de stad wordt ieder snippertje opgeruimd. GroenLinks wil samen optrekken om deze Haagse afvalkloof te dichten. De fractie diende een voorstel in om naast de 8 voor de stad als geheel, ook een absoluut minimum van 7 per wijk na te streven voor de "effectindicator kwaliteit schoon" en het aantal bijplaatsingen in de stad structureel te monitoren en op basis van deze data de inzet te bepalen. Ook diende de fractie een motie in om de voorlichting en educatie over afval wijkgericht af te stemmen op de ontvangende bewoners en hierbij rekening te houden met de taalvaardigheden. Beide moties werden aangenomen. Ook een motie om met de Haagse sportwereld de noodzaak en mogelijkheid te onderzoeken van het versterken van uitwisseling tussen en versterking van de Haagse sportverenigingen en hierbij mee te nemen het initiatief voor een Haagse sportfederatie en de modellen van Rotterdam Sportsupport, SportUtrecht en de Gelderse Sport Federatie haalde het.

Moties GroenLinks (PDF, 96,3 kB)

PVV

De PVV noemde Den Haag de stad van dweilen met de kraan open. Waar we als stad 500 mensen extra uit de bijstand trekken, halen we 8.000 extra inwoners per jaar binnen vanwege buitenlandse migratie. Daardoor islamiseert Den Haag nog verder en het kost het de stad volgens de partij ook nog eens bakken met geld voor woningen, voorzieningen, uitkeringen, en armoedebeleid. De fractie diende moties in om de afvalstoffenheffing voor iedereen te verlagen, voor het handhaven van de wettelijke taaleis en een motie om iftars en feestjes niet meer subsidiëren. Ook pleitte de fractie voor een ouderenpas in plaats van een ooievaarspas. Verder verzocht de PVV met moties om personen met een bijstandsuitkering te registreren conform de systematiek van het Centraal Bureau voor de Statistieken inclusief persoonskenmerken als autochtoon en (niet-westerse) allochtoon, om het sluiten van de As-soennah moskee en het tegengaan van bevolkingsgroei tot doelstelling van beleid te maken. De moties van de fracties haalden het niet.

Moties PVV (PDF, 152,3 kB)

CDA

CDA is tevreden met begroting. Het is een eerlijke begroting waar de stad baat bij heeft. De partij benoemt de problematiek van ondermijning en dat het goed is om te kijken hoe we dit oplossen zoals de intensivering van de Bibob. De partij ziet verder ook meer verhuftering en de toename van de criminaliteit. Hier moet aan gewerkt worden vanaf thuis. Zo moeten ouders meer verantwoordelijk gemaakt worden voor wapenbezit van jongeren. Juist deze ouders moeten hun kinderen normen en waarden bij brengen.

Verder moeten er meer betaalbare woningen komen, maar er moet wel rekeningen worden gehouden met de voorzieningen rondom deze uitbreidingen. De partij kijkt uit naar de Eneco gelden en ziet de OZB-verhoging als bittere pil.

Op het gebied van mobiliteit wijst het CDA erop dat de auto belangrijk blijft voor gezinnen, want het openbaar vervoer houdt in nieuwbouwwijken wat te wensen over. Ook is de partij blij dat de parkeertarieven niet verder omhoog gaan.

De buitenruimte moet volgens de partij schoon, heel en veilig zijn. Ook moet er meer groen en minder steen komen en moeten mensen die vervuilen aangepakt worden.

Het CDA is blij dat de stad steeds toegankelijker wordt, maar ziet dit niet terug bij de gemeentelijke balies. Daarom dient het een motie in waarin het oproept om binnen afzienbare tijd een proef te starten met een gebarentolk die middels een live videoverbinding kan worden geraadpleegd bij een publieksbalie. Deze motie is na beantwoording van het college aangehouden. Ook merkt de partij dat het stadhuis en stadsdeelkantoren niet goed te vinden zijn voor blinden. Daarom dient de partij een motie in om blindengeleidelijnen naar het stadhuis en stadskantoren te plaatsen vanaf de dichtstbijzijnde tram en bushaltes zodat blinden en slechtzienden deze gebouwen makkelijker kunnen bereiken. Deze motie is aangenomen.

Ook dient de partij een motie in over de sportvoorzieningen in de Vlietzoom, waar zorgen over zijn. Hierin roept de partij op dat de wethouder sport met collega-wethouder van de gemeente Voorburg-Leidschendam onderzoekt of de grond efficiënt(er) ingezet kan worden, rekening houdend met de (aankomende) sportbehoefte vanuit de omliggende gebieden. Ook deze motie is aangenomen.

Met deze begroting ligt de basis er en nu moeten we samen aan de slag voor de stad.

Moties CDA (PDF, 100,4 kB)

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP ziet een discrepantie met hoe door de gemeente wordt omgegaan met nood in zorg en nood in volkshuisvesting. In de zorg wordt veel bezuinigd en worden dure zorgtaken door ambtenaren naar zich toegetrokken. Op het gebied van de woningnood is een duidelijke overheid nodig, maar de gemeente laat dit niet zien. Zo is verkamering een groot probleem in de stad, maar de gemeente werkt volgens de partij als een stempelmachine als het gaat om vergunningen voor kamerbewoning. Verder faalt de gemeente ook in de ontwikkeling van de Binckhorst. Hier wordt te weinig en verkeerd gebouwd.

Ook maakt de partij zich zorgen over de bezuinigingen op de zorg. Daarom dient de partij enkele moties in op dit gebied. In de eerste roept de partij het college op om zo mogelijk in de achtmaandsrapportage en in ieder geval in de programmarekening 2020 de raad te informeren over de besteding van de verzachtingsgelden tot dan toe en de te verwachten besteding. Deze motie is aangehouden na beantwoording van het college. In een andere motie over beschermd wonen vraagt ChristenUnie/SGP beschermd wonen te monitoren op een aantal punten. Deze motie is aangenomen. Verder dient de partij nog een motie in over Housing First. De partij is het er namelijk niet mee eens dat eerst de zorg voor daklozen wordt bepaald en ze dan pas een dak boven hun hoofd te krijgen. In de motie roept de partij op om in overleg met de aanbieders van Housing First een vast arrangement (al dan niet voor een opstartperiode) voor deze vorm van zorg te maken, zodat vooraf duidelijk is wat de financiering en intensiteit is. Deze motie is verworpen.

Ook maakt ChristenUnie/SGP zich zorgen over de woningnood in de stad. De partij wil zo snel mogelijk met maatregelen om verkamering tegen te gaan. De partij is ontzettend blij met de Haagse Pandbrigade en dient daarom een amendement in waarin het vraagt om extra capaciteit voor de Haagse pandbrigade. Dit amendement is verworpen. Ook vindt de partij de afspraken over het terugdringen van de warmtevraag te vaag. Daarom dient ze een motie in met de vraag om ervoor zorg te dragen dat, ondanks de komst van de Leiding door het Midden, woningcorporaties ook zullen investeren in het terugdringen van de warmtevraag en dat concreet te verankeren in de prestatieafspraken. Deze motie heeft het gehaald.

Op het gebied van financiën ziet ChristenUnie/SGP liever dat er bezuinigd wordt op relatief dure beleidsmensen en niet op mensen in de uitvoering. Daarom dient de partij een motie in waarin het oproept om bij de maatregelen om de inhouding op de loon- en prijscompensatie te realiseren voorrang te geven aan het behoud van uitvoerende functies. Ook dient de partij een motie in waarin ze het college verzoekt in het beheer van de Enecomiddelen ruimte te bieden voor de mogelijkheid om werk-met-werk te maken. Beide moties zijn verworpen.

Moties en amendement ChristenUnie/SGP (PDF, 187,4 kB)

SP

De SP ziet dat het een sluitende begroting is die wel op meerdere plekken knelt. Het Rijk heeft veel geld, terwijl de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden krijgt. De partij heeft begrip voor het lastige parket waarin het college zich bevindt, maar kan aan de andere kant ook niet wegkijken omdat er veel raadsleden van landelijke partijen in de raad zitten. De SP ziet een aantal knelpunten, zoals in de Wmo en jeugdhulp. De partij is er niet zeker van dat het college hierop kan bezuinigen zonder dat de kwaliteit van de zorg achteruitgaat. Zo wil het college 6 miljoen bezuinigen op de bijstand.

Aangezien de gemeenteraad zich met het vaststellen van de Programmabegroting 2020-2023 nog niet heeft uitgesproken over het Raadsvoorstel van de Rekenkamer waarin bovenstaande aanbeveling is verwerkt, stelt de SP in een amendement voor om alvast geld te reserveren indien de gemeenteraad besluit dat compensatie van marktkooplieden op zijn plaats is. Dit amendement heeft het niet gehaald.

Verder maakt de SP zich zorgen over de woon- en afvalcrises in de stad. In een motie roept de partij het college daarom op om samen met woningcorporaties, zorginstellingen en andere relevante organisaties maximaal in te spannen om een beroep te kunnen doen op de stimuleringsregeling van het Rijk, met het doel om passende kleinschalige woonvormen voor ouderen op te starten en hier de raad uiterlijk voor de zomer over te rapporteren. Deze motie is aangenomen. In het geval van de afvalcrisis is de partij van mening dat er per wijk een oplossing moet worden gezocht die het best werkt. Het is duidelijk dat een systeem waarin bewoners individuele afspraken niet werkt. Daarom dient de partij een motie in waarin het vraagt om naast de pilot met een vaste grofvuil ophaaldag met een container in de wijk, ook een pilot te starten met een vaste ophaaldag voor grofvuil waarbij bewoners 's avonds hun grofvuil op de stoep mogen zetten. Deze motie heeft het niet gehaald.

Moties en amendement SP (PDF, 66,1 kB)

NIDA

NIDA constateert dat veel echte problemen niet de juiste prioriteit krijgt. Er is volgens de partij een mismatch tussen de uitdagingen en investeringen van het college. NIDA is blij dat er stappen gemaakt zullen worden voor speelplekken voor minder validen. Den Haag heeft te maken met uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, zoals het afvalproblematiek. Volgens de fractie gaat er niet voldoende geld naartoe. Om de prioriteit op een aantal punten te verbeteren deed NIDA een aantal voorstellen. De fractie diende een motie in om ernaar te streven meldingen van zwerfafval binnen 1 dag te verwerken en een motie om verwarring weg te nemen over de verantwoordelijke wethouder inzake de afvalproblematiek en een aanspreekpunt aan te wijzen. Beide moties haalden het niet. Voor vergroening van versteende wijken zijn volgens NIDA nog weinig concrete stappen gemaakt. Daarom diende de fractie een motie in om met hoge prioriteit werk te maken van versteende wijken. Verder deed de fractie een voorstel om investeringen in de openbare ruimte te koppelen aan tevredenheidscijfers. Beide moties werden verworpen. Ook verzocht de fractie om een onderzoek te doen naar de staat van de huidige speelvoorzieningen in speeltuinen (aanbod voorzieningen, kwaliteit, tevredenheid etc), of hiervoor reeds beschikbare cijfers te gebruiken. Deze motie werd aangenomen. Ook verzocht de fractie om diversiteit in gemeentelijke personeelbestand meetbaar te maken. De motie om te onderzoeken hoe de veelheid aan (dichte) stenen muren langs de Haagse Markt aangepast en/of benut kunnen worden voor meer bekendheid en betere promotie van de Haagse Markt kon op steun rekenen. Ook wil de fractie het aanwezigheidspercentage van partijen bij zowel raads- als commissievergaderingen, inzichtelijk maken op de gemeentelijke website. Een motie hierover is verworpen. Ook een motie om bij het aanleggen van fietspaden extra aandacht te hebben voor oversteekplaatsen haalde het niet.

Moties NIDA (PDF, 387,5 kB)

50PLUS

50PLUS uitte haar zorgen over de overschrijding van de kosten op grote infrastructurele en bouwprojecten. De partij vindt het een nadeel dat binnen de organisatie er geen gemeentelijk bouwmeester of ingenieursbureau meer is. De partij wil dat veranderen diende daarover een motie in. Verder verzocht de fractie per motie om een zesde reserveringsfonds te realiseren uit de opbrengst van de aandelen Eneco, teneinde eenmalige duurzame investeringen te realiseren voor burgers en Mkb'er s in wijken en buurten die dat hard nodig hebben. Beide moties haalden het niet. Ook constateert 50PLUS dat de in het huidige coalitieakkoord de afschaffing van de hondenbelasting is teruggedraaid. In het bijzonder oudere alleenstaanden hebben een hond als zeer waardevol gezelschap en dit past binnen het kader van op eenzaamheidsbestrijding gericht beleid. De fractie deed daarom per motie het voorstel de hondenbelasting alsnog af te schaffen. De motie werd verworpen.

Moties 50PLUS (PDF, 208,6 kB)

Partij van de Eenheid

De Partij voor de Eenheid noemde de noodzaak voor een hardere aanpak islamofobie en discriminatie en diende een motie hiervoor in. De fractie vroeg aandacht voor de lastenverzwaring en wil dat de gemeente inzet op structurele kosten van parkeergarages en diende een motie hierover in. Ook deed de fractie een voorstel voor een uniforme regeling voor de hele stad met zelfde aantal bezoekersuren. Uitingen van islamofobie nemen toe en diende een motie in om demonstraties bij gebedshuizen permanent te verbieden. De partij vindt het verder niet goed uit te leggen aan bewoners dat er zo'n groot bedrag naar kunst en cultuur gaat en wil dat bedrag halveren en diende een motie hierover in. Tot slot wil de fractie laten onderzoeken of een halvering van de raadsvergoeding mogelijk is. De moties van de fractie haalden het niet.

Moties Partij van de Eenheid (PDF, 133,8 kB)

College

Dit is een bijzonder moment; een begroting in februari. Het college is er trots op dat er met de ondersteuning binnen een maand een begroting is gepresenteerd. De begroting begon met de voorjaarsnota 2019. Deze nota begon met een tekort. Die 70 miljoen tekort is opgelost door dit college. Dat betekent dat het college een stabiele begroting kan presenteren. Er zijn geen tekorten vooruitgeschoven en Den Haag is nog steeds de stad met de laagste woonlasten. Het college blijft bij het Rijk aandringen om geen taken erbij te krijgen zonder financiële middelen.

De verkoop van Eneco staat op stapel. Inmiddels is meer dan 95% van de raden met aandelen in Eneco akkoord gegaan met de verkoop. Het wachten is nog op goedkeuring van economische zaken en akkoord van België op de verkoop. Zodra de gelden zijn ontvangen, dan ontvangt de raad een wijziging op de begroting en een besteding van de gelden. Het college ging verder in op de gestelde vragen en moties van de partijen.

Ook wordt er door het college bezuinigd op economie. Het college zal zich buigen over hoe deze bezuinigingen moeten worden ingevuld. Want hoe ga je met minder geld zo goed mogelijk invulling geven aan economische visie? Werkgelegenheid en bedrijvigheid blijven een belangrijk deel van de economische visie.

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is online terug te zien.