Nu:
Coronavirus
Laatste update: 12:43 uur

Nieuwsbericht

Raad stemt in met profielschets nieuwe burgemeester

Gepubliceerd: 18 februari 2020Laatste wijziging: 26 februari 2020

De gemeenteraad stemde tijdens een extra raadsvergadering op maandag 17 februari in met de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Verder stemde de raad in met de Verordening op de vertrouwenscommissie en de commissie klankbordgesprekken 2020. Ook werden de leden van de vertrouwenscommissie benoemd.

Profielschets nieuwe burgemeester

De raad ving aan met de bespreking van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Op 6 oktober 2019 heeft burgemeester Pauline Krikke haar aftreden als burgemeester van Den Haag bekend gemaakt. Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft bij zijn aantreden aangegeven tot juli 2020 beschikbaar te zijn om het burgemeesterschap van Den Haag te kunnen vervullen. Per 1 juli 2020 ontstaat de vacature van burgemeester van de gemeente Den Haag. De commissaris van de Koning overlegt met de raad over de eisen die aan de nieuw te benoemen burgemeester worden gesteld met betrekking tot de vervulling van het ambt. Hiertoe is een profielschets opgesteld waarin is omschreven wat de raad verwacht van de nieuwe burgemeester. Deze openbare profielschets is de basis waarop sollicitanten worden beoordeeld en dient als kader voor toekomstige klankbordgesprekken.

In deze profielschets worden de belangrijkste elementen weergegeven waaraan de nieuwe burgemeester van Den Haag moet voldoen. Hierbij heeft de gemeenteraad inbreng gevraagd van de bewoners van Den Haag, het college van burgemeester en wethouders, het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden en de leden van de lokale driehoek, i.c. de Hoofdofficier van Justitie en de politiechef van de Eenheid Den Haag.

Moties

Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende twee moties in. In één motie riep de partij het presidium op om in de profielschets op te nemen dat:

  • de nieuwe burgemeester zich bewust moet zijn van de historie en tradities van onze stad;
  • de nieuwe burgemeester vooral het IJspaleis uit moet en de wijken moet ingaan omdat daar de echte verhalen, zorgen en problemen van de mensen liggen;
  • de nieuwe burgemeester benaderbaar moet zijn als mens en op sociale media.

In het andere motie riep de fractie het presidium op om in de profielschets op te nemen dat kandidaten zichzelf (bij voorkeur) publiekelijk bekend maken. Beide moties hebben het niet gehaald.

Moties Profielschets nieuwe burgemeester (PDF, 50,4 kB)

De raad stemde in met de profielschets en werd daarna door de voorzitter van het presidium overhandigd aan de commissaris van de Koning, Jaap Smit, overhandigd.

Verordening op de vertrouwenscommissie en de commissie klankbordgesprekken 2020

Vervolgens sprak de raad over de Verordening op de vertrouwenscommissie en de commissie klankbordgesprekken 2020. In 2020 is de wens te komen tot de benoeming van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Den Haag. Op grond van de Gemeentewet is in deze procedure een belangrijke taak toegewezen aan de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad, die belast is met de beoordeling van de kandidaten en de raad adviseert bij de keuze voor een voordracht van een kandidaat. Om redenen van proces-economie stelt het presidium voor een nieuwe verordening vast te stellen die ziet op de procedure rond de benoeming van een nieuwe burgemeester, de herbenoeming van een zittende burgemeester en de te houden klankbordgesprekken met de burgemeester. Deze verordening blijft dan in stand na afloop van de procedure tot benoeming van een nieuwe burgemeester. Niet de verordening vervalt dan, maar de commissie wordt na de procedure ontbonden.

De raad stemde in met deze verordening.

Benoeming leden vertrouwenscommissie

Tot slot besprak de raad de benoeming van de leden van de vertrouwenscommissie. Deze commissie bestaat uit een aantal raadsleden die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt.

Het presidium stelde voor 7 leden te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie. Na consultatie van de fractievoorzitters zijn de volgende leden voorgedragen als lid van de vertrouwenscommissie:

  1. De heer Van der Helm als kandidaat lid-voorzitter
  2. De heer Dubbelaar als kandidaat lid
  3. Mevrouw Özmen als kandidaat lid
  4. Mevrouw Vavier als kandidaat lid
  5. Mevrouw Tseggai als kandidaat lid
  6. De heer Wijsmuller als kandidaat lid
  7. De heer Smit als kandidaat lid

Het college heeft wethouder Bruines voorgedragen als adviseur van deze commissie.

De raad stemde in met deze samenstelling.

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is online terug te zien.