Persbericht

Raad stemt in met planuitwerkingskader Bezuidenhoutseweg en Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst

Gepubliceerd: 9 juni 2023Laatste wijziging: 9 juni 2023

De gemeenteraad van Den Haag stemde donderdag 8 juni in met het planuitwerkingskader Bezuidenhoutseweg 50-58 en het masterplan bereikbaarheid CID-Binckhorst. Ook stemde de raad in met de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang en het nieuwe beleidsplan werk en participatie. Daarnaast werd er gesproken over een drietal zienswijzeprocedures en twee initiatiefvoorstellen. Tot slot werden er een aantal commissiedebatten afgerond.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er zestien insprekers over de volgende onderwerpen:

 • Planuitwerkingskader Bezuidenhoutseweg 50-58
 • Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst
 • Initiatiefvoorstel Wonen in een leefbare stad
 • Valk-Heijnsdijkstraat

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op http://denhaag.nl/stadinderaad.

Zienswijze procedure begrotingen Bedrijvenschap Harnasch Polder

Het Bedrijvenschap HarnaschPolder heeft tot doel de werkgelegenheid te bevorderen en bij te dragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Afgelopen jaren heeft het Bedrijvenschap zich voor een belangrijk deel op de logistieke sector gericht, mede vanwege de gunstige ligging aan de A4. Naast grotere kavels biedt het Bedrijvenschap ook kleinere (lokale) ondernemers de ruimte om zich te vestigen, om hiermee in voldoende mate te kunnen voorzien in de vraag naar bedrijventerrein in de regio Haaglanden. Het Dagelijks Bestuur van het Bedrijvenschap HarnaschPolder heeft de jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 vastgesteld en aangeboden aan de deelnemende gemeenten, Den Haag en Midden-Delfland.

De gemeenteraad besprak in deze vergadering of er behoefte is aan het geven van een zienswijze op de financiële stukken van het Bedrijvenschap HarnaschPolder. Daarbij is ook de volgende motie aangenomen: 

Motie Eindevaluatie de Harnaschpolder (GroenLinks, Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, SP)

Het voorstel van het college inzake zienswijze procedure begrotingen Bedrijvenschap HarnaschPolder en kennisname jaarrekening 2022 is aangenomen.

Zienswijze begroting Omgevingsdienst Haaglanden

De Omgevingsdienst zorgt voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Dat doen zij door toe te zien op de naleving van milieuwet- en regelging van ruim 31.000 bedrijven. Ook houd de Omgevingsdienst zich bezig met onder andere vergunning/toezicht op asbestverwijdering, bodemtoezicht, energiecontroles, ketentoezicht op afvalverwijdering, bestrijding van milieucriminaliteit en meer. De ontwerp begroting 2024 van de Omgevingsdienst Haaglanden is dit voorjaar aangeboden aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland en aan de gemeenteraden van de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden.

De gemeenteraad besprak in deze vergadering of er behoefte is aan het geven van een zienswijze op deze ontwerpbegroting. Daarbij is ook het volgende amendement aangenomen: 

Amendement Klimaatneutraal Haaglanden 2 (Partij voor de Dieren)

Het voorstel van het college inzake Omgevingsdienst Haaglanden: Zienswijze ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 is aangenomen.

Planuitwerkingskader (PUK) Bezuidenhoutseweg 50-58

Eén van de ontwikkelingen in het CID in de wijk Bezuidenhout is de herontwikkeling van de locatie Bezuidenhoutseweg 50. Het bestaande kantoorgebouw op de locatie is verouderd. Het plan van de initiatiefnemer betreft een nieuwbouwontwikkeling van zakelijke functies gecombineerd met hotelappartementen met een bouwhoogte van 44 meter. Voor de herontwikkeling en transformatie van het kantoorpand aan de Bezuidenhoutseweg 50-58 is een planuitwerkingskader (PUK) opgesteld.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn ook de volgende moties aangenomen: 

Motie Vrije doorgang naar Haagse Bos een harde eis (Hart voor Den Haag, VVD, D66)

Motie Duidelijke definitie voorzieningen in ruimtelijke documenten (CDA, VVD)

Motie Handhaaf op regels hotelbeleid (SP, Partij voor de Dieren)

Motie Beter sturen op shortstay en hotelfunctie (ChristenUnie/SGP, PvdA)

Motie Short stay is geen pleister voor woningnood (PvdA, ChristenUnie/SGP)

Motie Bohemenhuis is het laatste hoogteaccent (VVD)

Motie Een Bezuidenhouts Bohemian Bohemenhuis (VVD, Hart voor Den Haag)

Motie Zonder Beeldkwaliteit maakt de raad geen tijd (VVD, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP)

Het gewijzigd voorstel​ van het college inzake ​Concept voorstel PUK Bezuidenhoutseweg 50-58​ is aangenomen.

Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst

Tot 2040 komen er in het Haagse Central Innovation District (CID) en de Binckhorst naar verwachting zeker 25.000 woningen en 30.000 banen bij. De groei in bewoners en arbeidsplaatsen in CID-Binckhorst zorgt ook voor extra verkeer. Het is belangrijk om het gebied en omliggende gebieden zoals Voorburg-West en Oud-Rijswijk, ook in de toekomst prettig leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden. Op dit moment zijn in het gebied en omliggende gebieden al meerdere knelpunten in de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Als op de huidige wijze wordt doorgegaan met het faciliteren van de mobiliteit dan ontstaan problemen met de ruimte voor andere functies, leefbaarheid en aantrekkelijkheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en milieu. De ambitie van de gemeente is daarom om bij de verstedelijking van CID-Binckhorst voorrang te geven aan duurzame en schone vormen van mobiliteit: lopen, fietsen en openbaar vervoer.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken en over gestemd in de gemeenteraad. Daarbij zijn ook de volgende moties aangenomen: 

Motie Binckhorstbrug als 'Binckplek' (D66, VVD, SP, PvdA, CDA, Hart voor Den Haag)

Motie Neem naast de HOV ook de voetgangers mee (D66)

Motie Oog voor ondernemers op de Binckhorst (VVD)

Motie Om als ondernemer te kunnen acteren, moet je kunnen parkeren (VVD)

Motie Bescherm de ecologische zone en beheer tot over de grens (Partij voor de Dieren, GroenLinks)

Motie Breng stikstofgevolgen goed in kaart (Partij voor de Dieren, SP)

Motie Geef de raad aan de voorkant een stem over de lijnvoering (SP, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, D66)

Motie Lok Binckhorst-bewoners en -bezoekers nu al naar het ov (SP, Partij voor de Dieren, D66)

Motie More no regret (CDA, GroenLinks, VVD, D66)

Het voorstel van het college inzake Vaststelling Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst & Nota van Antwoord is aangenomen.

Zienswijze begrotingen Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

De gemeente Den Haag is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het Servicebureau Jeugdhulp heeft als taak om namens tien gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contractmanagement te verzorgen en administratieve processen voortvloeiende uit de contracten te beheren. De ontwerpbegroting van het Servicebureau wordt jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad bespreekt in deze vergadering welke zienswijze zij wil meegeven aan het Servicebureau.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij is het volgende amendement aangenomen: 

Amendement Impact van doorontwikkeling Toekomstperspectief Jeugd Den Haag op het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (VVD)

Het voorstel van het college inzake Concept Zienswijze begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 2023 is aangenomen.

Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2025, Samenbouwen aan maatschappelijk herstel

In aanloop naar de decentralisatie van Beschermd Wonen van Den Haag naar de regiogemeenten, hebben de vijf gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer en Den Haag een vernieuwde Regiovisie opgesteld. De nadruk ligt in deze visie op het beschermd wonen en de regionale beleidskeuzes die we voor de komende jaren maken. Binnenkort volgt er een nieuw beleidskader over de maatschappelijke opvang en dakloosheid, mede gebaseerd op het recent uitgebrachte Nationale Actieplan Dakloosheid.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Het voorstel van het college inzake Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2025, Samenbouwen aan maatschappelijk herstel is aangenomen.

Beleidsplan Werk en Participatie

Met het beleidsplan Werk en Participatie Den Haag 2023-2026 geeft de gemeente invulling aan de ambitie om zo veel mogelijk mensen naar werk te begeleiden en als dat (nog) niet lukt, hen een ander duurzaam perspectief te bieden. Naast de reguliere doelstelling om jaarlijks 3.200 tot 3.400 personen naar werk te begeleiden, heeft het college de ambitie gesteld dat zij deze collegeperiode 1.600 personen extra aan werk gaat helpen met behulp van uitbreiding van de mogelijkheden voor loonkostensubsidie. Daarnaast is als doel gesteld dat de uitstroom naar werk ook duurzaam moet zijn (minimaal 12 maanden) eventueel via oplopende contracten. Persoonlijke groei en iets terug doen voor de maatschappij zijn eveneens belangrijke doelen.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn ook de volgende moties aangenomen: 

Motie Mini-jobs werken (Hart voor Den Haag)

Motie Afspraken over goed werk niet vrijblijvend (PvdA, SP)

Motie Ondersteun plekken voor vrijwilligers (ChristenUnie/SGP)

Motie Een baan of opleiding voor jongeren (DENK)

Motie Houd rekening met privacy ex bijstandsgerechtigden (SP, Partij voor de Dieren)

Het voorstel van het college inzake vaststelling van het Beleidsplan Werk en Participatie Den Haag 2023-2026 is aangenomen.

Initiatiefvoorstel Wonen in een leefbare stad

Op 1 september 2022 heeft raadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren het initiatiefvoorstel Wonen in een leefbare stad ingediend. In het initiatiefvoorstel wordt de zorg geuit dat deze verdichting van de stad kan leiden tot een verlaging van de leefbaarheid van Haagse wijken. Hierin worden het verlies van groen, het slopen van beeldbepalende bebouwing, en een tekort aan nieuwe voorzieningen genoemd. In het initiatiefvoorstel worden vijf specifieke maatregelen voorgesteld die bijdragen aan een leefbare en sociale stad.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij is de volgende motie aangenomen: 

Motie Haagse leefbaarheidsrapportages invoeren in heel Den Haag per 1 januari 2024 (VVD, Hart voor Den Haag, D66, CDA)

De vijf maatregelen uit het initiatiefvoorstel zijn apart in stemming gebracht. Daarbij is de tweede maatregel aangenomen en de rest verworpen. De aangenomen maatregel is het voorstel om bij elk ruimtelijk plan expliciet vast te leggen hoeveel bomen zullen worden gekapt conform de Nota stadsbomen.

Initiatiefvoorstel Handel zonder dieren

Op 1 juli 2022 hebben raadsleden Robert Barker en Robin Smit van de Partij voor de Dieren het initiatiefvoorstel “Handel zonder dieren” ingediend. Het doel van dit voorstel is het invoeren van nieuwe regels voor straathandel, waardoor het gebruik van dieren voor het venten vergunningsplichtig wordt. Dit initiatiefvoorstel is op 20 april in de raad besproken, maar niet in stemming gebracht, omdat de initiatiefnemers het raadsvoorstel naar aanleiding van dit debat nog wilden wijzigen.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Het gewijzigd initiatiefvoorstel Handel zonder dieren van de Partij voor de Dieren is aangenomen.

Besluitenlijst

Op de besluitenlijst staan de voorstellen waarover een besluit kan worden genomen zonder daar over te debatteren. Deze voorstellen worden per hamerslag aangenomen. De gemeenteraad heeft in deze vergadering ingestemd met:

 • Zienswijze meerjarenbegroting VRH
 • Wijziging Algemene subsidieverordening Den Haag
 • Kader meerjarige subsidies Den Haag 2023
 • Wijziging Algemene legesverordening Den Haag
 • Voorstel meerjarenbegroting Raadsorganisatie 2024-2027
 • Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Den Haag
 • Aanpassing looptijd uitvoeringsplan regiovisie Jeugdzorg Haaglanden
 • Herbenoemen twee leden Welstands- en Monumentencommissie

Afronding debat commissie

Regelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering zijn er moties ingediend over de volgende onderwerpen:

Blokkade A12

Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Steun en waardering voor de politieagenten op straat (PVV, Hart voor Den Haag, VVD)

Arbeidsmarktpositie Haagse handhavers

Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Haagse handhavers verdienen beter (VVD, SP, PvdA, Hart voor Den Haag, D66, CDA, DENK)

Motie Houd gelijke tred met buurgemeenten (ChristenUnie/SGP)

Motie Beloon handhavers in vaste dienst (SP, VVD)

Onbegrip weggehaalde bankjes Den Haag CS

Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Geef de juiste zorg en hulp (ChristenUnie/SGP)

Motie Perspectief in plaats van pestmaatregelen (ChristenUnie/SGP, PvdA, Partij voor de Dieren, SP)

Motie Hulp bieden is beter dan wegjagen (D66, PvdA)

Benut daken voor zon

Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Energie op schooldaken (GroenLinks, CDA)

Motie Zonneschijn en zonnepanelen op zoveel mogelijk Haagse daken (CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66)

Motie Benut daken van maatschappelijke en religieuze instellingen voor verduurzaming (DENK)

Raad in de stad Scheveningen

Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie De Scheveningen goednieuwsshow (Hart voor Den Haag)

Valk-Heijnsdijkstraat

Bij de motie op die op dit onderwerp werd ingediend staakten de stemmen. Dat betekent dat hier in de volgende raadsvergadering opnieuw over zal worden gestemd.

Motie Pad voor grondlegger vegetarische keuken (Partij voor de Dieren)

De vergadering terugkijken?

Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad. De volledige agenda en veraderstukken kunt u hier bekijken.