Nieuwsbericht

Raad stemt in met parkeerstrategie Den Haag 2021-2030

Gepubliceerd: 16 juli 2021Laatste wijziging: 16 juli 2021

De Haagse gemeenteraad sprak op donderdag 15 juli onder meer over het voorstel van het college voor de Parkeerstrategie 2021-2030, het initiatiefvoorstel ‘Ruimte in Rustenburg-Oostbroek, de evaluatie en herijking afrekenmethodiek WOM Den Haag Zuidwest en de verordening doelgroepen woningbouw Den Haag 2021. Ook spreekt de gemeenteraad over het uitvoeringsprogramma visie Westbroekpark en Scheveningse Bosjes met de Waterpartij, de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en de nota's van uitgangspunten Dreven-Gaarden-Zichten. Tot slot zijn vier commissiedebatten afgerond.

Op de verschillende agendapunten werd door 12 inwoners en organisaties ingesproken.

De raad startte met twee actualiteitendebatten

Actualiteitendebat vergunningverlening bebouwing park Sorghvliet

De Partij voor de Dieren geeft aan het college van plan is om een vergunning te verlenen voor een (tijdelijke) bebouwing naast het Catshuis in het ‘Park Sorghvliet’. De fractie wil dat het historisch landgoed en de natuur worden beschermd. Dat plan moet wat betreft de fractie van tafel en daarom wordt een motie ingediend om de bezwaren tegen een vergunningverlening te honoreren, geen vergunning te verlenen voor (tijdelijke) bebouwing in ‘Park Sorghvliet’ en het Rijksvastgoedbedrijf geen bebouwing of aanpassingen toe te staan binnen de contouren van het park. Deze motie is aangenomen.

Actualiteitendebat Jeugdzorg

Dit actualiteitendebat is aangevraagd door Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Het gaat hier over kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Informatie over hoeveel kinderen het gaat en hun mate van urgentie moet inzichtelijk zijn. Daarom dient de partij hier een motie voor in die werd aangenomen. Verder vraagt de partij de wethouder hoe de wachtlijsten in de jeugdzorg weggewerkt kunnen worden. Het gaat hier om kwetsbare kinderen die snel hulp nodig hebben.

De wethouder is blij dat Hart voor Den Haag/Groep de Mos de motie indient en deze vraag stelt. Het is belangrijk dat er aandacht gevraagd blijft worden voor dit onderwerp. De wethouder zegt de motie te omarmen en zal de raad na de zomer informeren over de situatie.

Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030

De raad vervolgde haar vergadering met de de beraadslaging van het voorstel van het college inzake Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030. Met het stijgende autobezit hebben we de afgelopen decennia te maken gekregen met schaarste aan parkeerplaatsen. Eerst in het stadscentrum en de badplaats Scheveningen, later in winkelstraten en vervolgens ook in de dichter bevolkte woonwijken, zijn parkeerproblemen ontstaan: automobilisten (bezoekers en bewoners) hebben moeite met het vinden van parkeerplaatsen, de straten staan vol geparkeerde auto’s. Dat heeft een negatief effect op de omgevings- en leefkwaliteit en de veiligheid. Om hier iets tegen te doen, voert de gemeente al enige decennia parkeerbeleid. Het voorstel ‘Parkeerstrategie 2021-2030’ zorgt voor de noodzakelijke aanpassingen van het parkeerbeleid. Het streven is en blijft om Den Haag bereikbaar, verkeersveilig, leefbaar en economisch vitaal te houden.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos betreurt dat er in de afgelopen jaren veel parkeerplekken verdwenen zijn. Ondanks dat er minder auto’s door Den Haag rijden, is er nog altijd te weinig plaats om te parkeren. Dat komt vooral doordat veel normale parkeerplaatsen vervangen zijn door elektrische laadpalen en plaatsen voor deelauto’s. De parkeerdruk is daardoor enorm hoog in Den Haag. De wethouder doet actief zijn best om de auto uit de stad te laten verdwijnen. De partij dient een motie in om al het parkeergeld dat de gemeente heft te oormerken. De motie werd verworpen. De partij roept andere raadsfracties op om goed na te denken of er nog genoeg ruimte is voor de auto in de stad. Ook diende de partij de motie ‘Actieplan 5000’ in. Deze motie werd verworpen. Daarnaast diende de partij een motie in ‘Practice what you preach’, omdat veel anti-autopartijen en collegeleden zelf nog wel auto rijden. De motie moet ervoor zorgen dat voor diegenen de (dienst)auto teruggedraaid wordt. De motie werd verworpen. De partij diende ook een motie in, waarin het college gevraagd wordt te registreren op welke woonadressen meer dan drie auto’s geregistreerd staan. Dat vindt de partij namelijk te veel. De motie werd aangenomen. Tot slot diende Hart voor Den Haag/Groep de Mos nog twee moties in. Ten eerste roept het op om van oplaadplekken voor elektrische auto’s ook ruimte de bieden voor het uitladen van bijvoorbeeld bestelwagens. Deze motie werd aangenomen door de raad. Ten tweede roept de partij op te onderzoeken of er meer ondergrondse parkeergarages bijgebouwd kunnen worden. Deze motie werd verworpen.

PvdA

Onlangs kreeg de stad haar 500.000ste bewoner. Maar niet voor iedereen is er een parkeerplaats voor de deur. Dat is begrijpelijk, maar het moet voor inwoners wel mogelijk blijven om een parkeerplaats voor de deur te hebben. Het aanscherpen van het parkeerbeleid of ontmoedigende maatregelen moeten niet ten kosten gaan van de normale ruimte die nodig is voor autogebruikers. De partij vraagt de wethouder of onderzocht kan worden of in buurten waar de parkeerdruk heel hoog is, parkeergeld gevraagd kan worden. Tot slot vraagt de partij de wethouder of er beleid geformuleerd kan worden ter voorkoming van weesauto’s. Dit zijn auto’s die onbeheerd en lang op een parkeerplaats staan.

D66

D66 benadrukt dat het belangrijk is dat er niet meer parkeervergunningen uitgegeven worden,dan er parkeerplekken zijn. Daarnaast kunnen inpandige parkeerplekken een mooie oplossing zijn om meer parkeerplaatsen te creëren. Maar dat kan niet in alle buurten. De partij dient een motie in om bij toekomstig te bouwen sociale huur- en koopwoningen genoeg ruimte te reserveren voor inpandige parkeerplaatsen. De motie werd aangenomen. Het tweede zorgpunt gaat over het oude centrum. De huidige strategie doet geen recht aan de praktijksituatie. Er is meer maatwerk nodig voor parkeerplekken in het oude centrum. Daarom dient de partij hiervoor een motie in. Dit moet ervoor zorgen dat parkeerplaatsen in het oude centrum vooral ten goede komen van vergunninghouders. De motie werd aangenomen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP ziet dat er weinig onderwerpen zijn die zoveel emotie oproepen als de parkeerstrategie van de gemeente. In de strategie is ruimte voor deelauto’s, elektrische auto’s en ruimte voor het gebruik van het openbaar vervoer. Over het algemeen wordt er in de parkeerstrategie ook rekening gehouden met ouderen en kwetsbaren, die een dichtbijzijnde parkeerplaats nodig hebben. Maar door aangepaste regelingen op Scheveningen is hier minder ruimte voor. Bijvoorbeeld voor kerkgangers op Scheveningen is het moeilijker parkeren. De partij diende daarom een motie in om kerken meer ruimte te geven voor het aanvragen van bezoekersvergunningen. De motie werd aangenomen. Ook diende de partij een motie in waarin het college wordt opgeroepen te onderzoeken of op zondagen en feestdagen een ontheffing voor betaald parkeren kan worden ingesteld. De motie werd verworpen. De partij steunt moties van D66 en de SP.

Haagse Stadspartij

De auto neemt in een dichtbevolkte stad veel ruimte in beslag. Grond is schaars in Den Haag. Daarom is het vreemd dat de gemeente parkeerplaatsen subsidieert. Er zou meer ingezet moeten worden op het gebruik van het openbaar vervoer. Daarvoor is er meer plaats voor andere ruimtelijke ontwikkeling, zoals groen en speelplaatsen. Ook leidt de huidige parkeerstrategie tot ongelijkheid. In bepaalde gebieden wordt wel parkeergeld gevraagd en in andere niet. Het is ook goed dat de gemeente in het vervolg niet meer parkeervergunningen gaat uitgeven dan er parkeerplaatsen zijn. Het is onhaalbaar om voor iedereen in de stad een parkeerplaats te realiseren. De partij diende een motie in om te onderzoeken of er een overgangsregeling kan worden ingesteld voor historisch uitgegeven parkeervergunningen. De motie werd verworpen.

PVV

De parkeerstrategie is een camouflageterm die het gebrek aan regie van het college verbergt. Veel geparkeerde auto’s dragen niet bij aan een geluksgevoel, maar auto’s bestaan nu eenmaal in de stad, gaf de fractie aan. De PVV diende een motie in om in de toekomst meer geld te reserveren voor de bouw van ondergrondse parkeerplaatsen. De motie werd verworpen.

SP

De SP kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel van het college, maar heeft zorgen over de bezoekersvergunning. Dit is een belangrijk middel tegen eenzaamheid in de stad. Dit recht moet worden geborgd in de strategie. De motie ‘bezoekers welkom’ die de SP indiende werd aangenomen.

VVD

Het is van belang om voldoende parkeerplaatsen in de stad te realiseren. In vooroorlogse buurten, met een hoge parkeerdruk, moet worden onderzocht of er ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor diende de partij een amendement in. Dit amendement werd aangenomen. Ook diende de VVD een amendement in om draagvlag voor meer parkeerplaatsen als voorwaarde mee te nemen in de parkeerstrategie. Het amendement werd aangenomen. Daarnaast diende de partij een motie in om een overconcentratie van gehandicaptenparkeerplaatsen te voorkomen. Op sommige plaatsen in de stad bestaan hele straten uit dergelijke parkeerplaatsen. Dat is volgens de VVD nadelig voor reguliere automobilisten. De motie werd verworpen. Ook diende de partij een motie in om garagebedrijven vijf bezoekersparkeerplaatsen te vergeven in parkeergarages, zodat zij hun bedrijfsvoering behoorlijk kunnen houden. De motie werd aangenomen. De VVD vroeg de wethouder te bekijken of parkeerplaatsen aan de Keizerstraat gebruikt kunnen worden door gasten van de aangelegen horeca. Ook verzoekt de partij of inwoners bij het kopen van een nieuwe auto dezelfde parkeervergunning kunnen blijven behouden. Beide moties werden aangenomen door de raad.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor groen in de stad. Veel ruimte voor de auto en autoparkeerplaatsen staat daar haaks op. In het voorstel van het college is ruimte voor verbetering. De partij diende een motie in getiteld ‘Geef onze straten terug’, om te voorkomen dat er teveel auto’s geparkeerd staan in de stad. De motie werd verworpen. Ook diende de partij een amendement in om het college eerder in te laten grijpen bij het ontstaan van een te hoge parkeerdruk. Het amendement werd verworpen. Den Haag is de dichtstbevolkte stad van het land. Het is belangrijk dat andere keuzes gemaakt worden met betrekking tot mobiliteit. Daarom vindt ook de Partij voor de Dieren het belangrijk om niet meer dan drie parkeerplaatsen te vergeven per woonadres.

GroenLinks ziet de parkeerstrategie als een bredere vraag over de indeling van de openbare ruimte. Niet alleen gaat het over voldoende ruimte voor auto’s in de stad, maar ook over genoeg groen en speelplaatsen. De partij diende een motie in om te onderzoeken hoe Hagenaars verleid kunnen worden hun auto vaker in parkeergarages te parkeren, zodat meer ruimte ontstaat op straat. In een motie roept GroenLinks het college op te onderzoeken of inwoners die hun bewonersvergunning inleveren beloond kunnen worden. De motie werd aangenomen. In Rustenburg-Oostbroek is de parkeerdruk enorm hoog. De partij vraagt of deze buurt tot een prioritair gebied kan worden gevormd.

CDA

Het is goed dat het college in de strategie kijkt naar buurten waar de parkeerdruk hoog is. De partij wil terughoudend zijn om parkeergeld te vragen om de parkeerdruk tegen te gaan. De partij vraagt zich af of dit een effectief middel is om auto’s te weren.

College

De wethouder gaat in op de gestelde vragen. Het collegevoorstel Parkeerstrategie 2021-2030 werd aangenomen door de raad.

Initiatiefvoorstel ‘Ruimte in Rustenburg-Oostbroek

Vervolgens sprak de gemeenteraad over het gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Ruimte in Rustenburg-Oostbroek, meer parkeerplaatsen in wijk met de hoogste parkeerdichtheid’ dat is ingediend door hart voor Den Haag/Groep de Mos. Rustenburg-Oostbroek kent momenteel de hoogste parkeerdichtheid van Nederland, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Den Haag staan gemiddeld 1.955 auto’s per vierkante kilometer. In Rustenburg-Oostbroek is het vele malen drukker, daar staan 5.645 auto’s per vierkante kilometer. Het invoeren van betaald parkeren in 2006 heeft niet geholpen. In het begin van dit millennium is er een wijkplan opgesteld voor Rustenburg-Oostbroek. De gemeente en bewoners richtten zich destijds op het opknappen in plaats van mogelijke sloop van de wijk onder door de openbare ruimte aan te pakken, de parkeerproblemen op te lossen en het woningonderhoud te verbeteren. Echter, de parkeerproblemen zijn de afgelopen jaren groter dan ooit. Na intensief overleg met bewoners en diverse wijkschouwen staan in dit initiatiefvoorstel diverse maatregelen die de gemeente kan nemen om meer ruimte te realiseren dan wel effectiever met de ruimte voor auto’s, voetgangers en fietsen om te gaan.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos gaf een korte toelichting op het gewijzigde initiatiefvoorstel waarin alle kritiekpunten van uit de commissievergaderingen zijn overgenomen. De fractie zei de dekking kan komen uit het programma Parkeren of het programma Mobiliteit.

PVV

De PPV bedankt de indieners voor het voorstel. Maatwerk is de maat van alles gaf de fractie aan.

D66

D66 bedankte Hart voor Den Haag/Groep de Mos voor het gewijzigde initiatiefvoorstel gericht op de oorzaak van de parkeerdruk in deze wijken. Te veel vergunningen en te veel auto’s. In het licht van de terechte zorgen die in het voorstel worden geadresseerd, vindt D66 het vreemd te horen dat Hart voor Den Haag/Groep de Mos niet voor de parkeerstrategie gaat stemmen, want dat is nou juist een stukje beleid dat gelijk kan worden uitgevoerd als het voorstel voor de parkeerstrategie vanavond wordt aangenomen. Het kan de instroom van meer tweede of derde vergunningen beperken.

Haagse Stadspartij

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil de groen schoolpleinen en speelruimte opofferen voor blik pleitte de Haagse Stadspartij. De Haagse Stadspartij wil niet de parkeerproblemen voor Rustenburg-Oostbroek centraal stellen, maar de leefbaarheid en dan kom je tot hele andere maatregelen. Daarom zal de fractie tegen dit initiatiefvoorstel stemmen.

College

Het college reageerde op het gewijzigde initiatiefvoorstel. De mogelijkheden die in het parkeerbeleid zijn opgenomen geven alle ruimte om in Rustenburg-Oostbroek echt een verschil te gaan maken, benadrukte het college en zij wil ook aan de slag met punten uit het gewijzigde initiatiefvoorstel.

Tijdens het stemmen in de raadsvergadering in donderdagavond 15 juli is het gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Ruimte in Rustenburg-Oostbroek, meer parkeerplaatsen in wijk met de hoogste parkeerdichtheid’ aangenomen.

Evaluatie en herijking afrekenmethodiek WOM Den Haag Zuidwest

Hierna besprak de raad het voorstel van het college met betrekking tot valuatie en herijking afrekenmethodiek WOM Den Haag Zuidwest. De Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest BV is opgericht op 9 april 2014 met als doel de door Vestia ingezette herstructurering in Den Haag Zuidwest voort te kunnen zetten op het moment dat Vestia hier in 2012 vanwege ernstige financiële problemen niet meer bij machte toe was. Aangezien de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang in de WOM heeft, is de WOM DHZW een Verbonden Partij van de gemeente. In de raamovereenkomst van 12 juni 2013 tussen de gemeente en Vestia is op verzoek van de gemeenteraad opgenomen dat de gemeente de WOM halverwege de looptijd evalueert. Deze evaluatie is ook wenselijk in het kader van het beleidskader Verbonden Partijen 2017. Vanuit een wens om meer inzicht te krijgen in de verschillende Verbonden Partijen van de gemeente, heeft ook de Rekeningcommissie in 2018 de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD) opdracht gegeven een audit uit te voeren naar de WOM DHZW. De belangrijkste conclusie daarvan betrof de eindafrekening bij ontbinding van de WOM DHZW; deze werd als zeer complex en moeilijk voorspelbaar en beheersbaar betiteld. Dit sloot aan bij een eerdere constatering van de aandeelhouders, dat de omstandigheden inmiddels dermate waren gewijzigd dat een herijking van de afrekenmethodiek gerechtvaardigd en noodzakelijk is. Met dit raadsvoorstel wordt een integraal voorstel uitgebracht, waarin de resultaten van de evaluatie en de onderhandelingen tussen de gemeente en Vestia over de herijking van de afrekenmethodiek in samenhang worden behandeld.

SP

Behalve de afrekenmethodiek zijn ook de programmatische uitgangspunten van de WOM aan herziening toe. Daarom dient de SP het amendement om naast de afrekenmethodiek, de uitname van de woningen en de verlenging van de looptijd, ook de programmatische uitgangspunten van de WOM DHZW te herzien en ten minste voor de besluitvorming over De Venen in lijn worden gebracht met de Woonagenda. Dit amendement is verworpen. Daarnaast diende de SP een motie in om de aanpak van het Vestia-bezit in De Venen in lijn te brengen met de Woonagenda en bewoners door middel van participatie zeggenschap te geven over de concrete uitvoering van de aanpak: denk aan de keuze tussen sloop en renovatie. Deze motie is verworpen.

College

Wethouder ging in op het ingediende amendement en de motie. Tijdens het stemmen in de raadsvergadering donderdagavond 15 juli is het voorstel van het college met betrekking tot evaluatie en herijking afrekenmethodiek WOM Den Haag Zuidwest aangenomen.

Verordening doelgroepen woningbouw Den Haag 2021

De raad vervolgt met de bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening doelgroepen woningbouw Den Haag 2021. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten de mogelijkheid om per deelgebied in bestemmingsplannen te eisen dat een bepaald percentage van categorieën sociale en middeldure huurwoningen wordt gerealiseerd in nieuwbouwplannen. De doelgroepenverordening vormt daarmee de wettelijke basis voor het doorvoeren van gemeentelijk woonbeleid in bestemmingsplannen. De doelgroepenverordening heeft alleen betrekking op nieuwbouw. Sinds 1 juli 2017 kan de gemeente ook sturen op toevoeging van de categorie middeldure huurwoningen. Deze mogelijkheid, de woningbouwplannen, de Woonagenda 2021, het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad 2019-2022’ gelden als aanleiding voor het opstellen van deze Verordening. Om de doelgroepenverordening toe te passen moet dit in het betreffende bestemmingsplan of het bijbehorende exploitatieplan vastgelegd worden. Alleen dan kan de doelgroepenverordening worden toegepast. In deze verordening zijn de sociale huurwoning en de middeldure huurwoning opgenomen. De maximale aanvangshuurprijs voor middeldure huurwoningen dient door de gemeente in de verordening te worden bepaald. De maximale aanvangshuurprijzen voor middeldure huurwoningen zijn in de Woonagenda vastgelegd.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP vindt het goed dat deze doelgroepenverordening wordt vastgesteld. De fractie maakt zich nog zorgen over de betaalbare koopwoningen. We kunnen betaalbare koopwoningen niet afdwingen, maar de fractie streeft wel naar 20% betaalbare koop en wil dit ook monitoren. Daarom diende de ChristenUnie/SGP de motie ‘monitor betaalbare koop’ in om het aantal opgeleverde betaalbare koopwoningen te monitoren, binnen de voorwaarden van de AVG te rapporteren over de inkomensgroepen die deze woningen kopen en de raad hier jaarlijks over te rapporteren bij de programmarekening. Deze motie is aangenomen.

College

De wethouder gaf aan de motie te kunnen omarmen.

Tijdens het stemmen in de raadsvergadering donderdagavond 15 juli is het voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening doelgroepen woningbouw Den Haag 2021 aangenomen.

Uitvoeringsprogramma visie Westbroekpark en Scheveningse Bosjes met de Waterpartij

De raad gaat verder met de bespreking van het voorstel van het college van het uitvoeringsprogramma Visie Westbroekpark en Scheveningse Bosjes met de Waterpartij (WSBW). De Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark vormen een van de grotere groengebieden binnen de gemeente. Het trekt bezoekers vanuit de gehele stad die er komen wandelen, fietsen, BBQ-en of een bezoek brengen aan de horeca of aan een van de speeltuinen. Kortom een voor natuur en recreatie belangrijk bos- en parkgebied dat een kwaliteitsslag verdient. Om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven is een traject ingezet dat, na een herziene aanpak, uiteindelijk heeft geleid tot een, door een 12-koppige denktank van inwoners uit de stad opgestelde visie op Westbroekpark en Scheveningse Bosjes met de Waterpartij (visie WSBW). De visie WSBW is in 2017 vastgesteld. De vijf doelstellingen / principes uit de visie zijn: behouden of uitbreiden van het oppervlak van duinbos en park en koesteren van de landschappelijke diversiteit, verbeteren van verbindingen voor natuur en voor mensen als gasten in die natuur, waarderen van natuur en groen inclusief cultuurhistorische waarden als Haagse kernkwaliteiten, veranderen uitsluitend op basis van overtuigende meerwaarde voor de kernkwaliteiten van het gebied en verhogen van participatie bij het beheer van het gebied. Ook geeft de visie richting aan hoe die principes nagestreefd kunnen worden. Het definieert daartoe 18 zogenaamde actiepunten.

Haagse Stadspartij

Goed dat er eindelijk wordt gestart met de uitvoering van de visie Scheveningse Bosjes uit 2017 waaraan de Denktank destijds hard heeft gewerkt. Het budget dat hiervoor is, moet ten volle worden besteed aan de uitvoering van de visie van de Denktank. We moeten de grote betrokkenheid vanuit de stad koesteren en een plek geven in het beheer vindt de fractie. Daarom diende de fractie een motie in om naast de ingestelde digitale inspraak een Beheerplatform voor Westbroekpark en Scheveningse Bosjes inclusief Waterkant in te stellen die belangrijke ontwikkelingen in het gebied en de uitvoering van het Beheerplan bespreekt en bewaakt. Deze motie is aangenomen.

D66

De Scheveningse bosjes zijn een fantastische groene long in de stad met een fantastische natuurbeleving. In de loop van het traject werd de vergroening van de Ver Huëllweg betrokken bij de plannen voor het gebied. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden om aan de wensen van de wandelaars, natuurliefhebbers en omwonenden en de ouders met spelende kinderen bij de zandvlakte te voldoen. Daarom diende D66 een amendement ‘eerst Scheveningse Bosjes daarna Ver Huëllweg’ in. Dit amendement is aangenomen.

PvdA

De PvdA gaf aan zich aan te sluiten bij het amendement dat is ingediend door D66.

Partij voor de Dieren

Er liggen niet vaak kansen voor om meer vergroening in onze stad te creëren zei de Partij voor de Dieren. En om er voor het reces met een groene knal uit te gaan diende de fractie een motie in om te onderzoeken of de Duinweg en de Hogeweg (in het verlengde van de Dwarsweg) kunnen worden omgevormd tot fietspaden. Deze motie is verworpen. De verpretparking van dit stuk groen, zoals klimmen, bootverhuur en lasergames schaadt de biodiversiteit schaden en verstoort de rust in het broedseizoen. Daarom diende de fractie een motie in om bezoekers tijdens het broedseizoen met bebording bij de ingangen van groengebieden te attenderen op broedende vogels en meer prioriteit te geven aan veiligheid, toezicht en handhaving in groengebieden, door onder andere een vaste boswachter aan te wijzen voor de Scheveningse Bosjes, Westbroekpark en de Waterpartij. Deze motie is verworpen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft grote moeite met het afsluiten van de Ver Huëllweg Noord. Verder diende motie de fractie een motie in voor een toiletvoorziening bij de speeltuin in de Scheveningse Bosjes. Deze motie is verworpen.

GroenLinks vindt het uitvoeringsprogramma een goed voorbeeld van participatie en samenwerking met de Denktank waar bewoners- en belangenorganisaties in zaten. De fractie steunt het amendement van D66 waarmee ook gelijk een toilet bij de zandspeelplaats wordt gerealiseerd. De fractie vindt de kosten van 1,5 ton hoog en vraagt hierop een toelichting van het college.

College

Het college beantwoordde de gestelde vragen en ging in op de ingediende moties en amendementen.

Tijdens het stemmen in de raadsvergadering donderdagavond 15 juli is het voorstel van het college van het uitvoeringsprogramma Visie Westbroekpark en Scheveningse Bosjes met de Waterpartij (WSBW) aangenomen.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

De raad vervolgt haar vergadering met de bespreking van het voorstel van het college inzake verordening tot derde wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Op grond van de onderwijswetgeving voor het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs stelt de gemeenteraad bij verordening criteria en normen vast voor de bekostiging van voorzieningen in de onderwijshuisvesting. Hiertoe heeft de raad de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 2015 vastgesteld en daarna nog tweemaal gewijzigd. De voorgestelde wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 2015 voor het jaar 2021 betreft zes inhoudelijke wijzigingen en verder enkele technische wijzigingen ter verduidelijking van de bestaande regelgeving en herstel van omissies.

Haagse Stadspartij

De Haage Stadspartij diende een motie in om het bestuur van Haagse scholen te wijzen op het ontbreken van een vergunning voor de bouw van de Annie M.G. Schmidtschool. De motie werd verworpen.

De wethouder ging vervolgens in op de gestelde vragen van de Haagse Stadspartij. Het voorstel van het college inzake de derde wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Den Haag 2015 werd aangenomen door de raad.

Nota's van uitgangspunten Dreven-Gaarden-Zichten

Verder sprak de gemeenteraad over het afschrift van het besluit van het college over de nota’s van uitgangspunten Dreven, Gaarden en Zichten; drie buurten in de wijk Bouwlust/Vrederust in Den Haag Zuidwest. Drie buurten waar de woningvoorraad sterk is verouderd en die kampen met grote sociaal-maatschappelijke problemen. Dit vraagt om een krachtige integrale aanpak zoals voor Zuidwest is afgesproken in het collegeakkoord ‘Samen voor de Stad’. Een aanpak waarbij de toekomst van de bewoners centraal staat. De nota’s bieden een ruimtelijk en functioneel kader waarbinnen de plannen verder ontwikkeld kunnen worden. De nota’s omschrijven op hoofdlijnen het beoogde programma en omschrijven de beleidsmatige randvoorwaarden en condities waaronder dit gerealiseerd kan worden. De complete herstructurering zal 15 tot 20 jaar duren.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij snapt dat er moet worden verdicht in de stad. Maar de manier waarop laat te wensen over. De problematiek in de Schilderswijk en Laak zijn met de stadsvernieuwing niet opgelost. Verschillende wijken in Den Haag zijn met zorg ontworpen, maar door slecht onderhoud van wooncorporaties is de achteruitgang van buurten hard gegaan. Ook aan de sociale woningbouw wordt getoornd. De partij diende een motie in waarin het verzoekt om per complex te onderzoeken of renovatie mogelijk is. De motie werd verworpen. De Haagse Stadspartij diende tevens een motie in over het passend toewijzen van nieuwbouwpanden. De motie werd verworpen. Daarnaast diende de partij een motie waarin het oproept te monitoren en onderzoeken of een terugkeergarantie voor bewoners van de buurten gerealiseerd kan worden. De motie werd aangenomen. De fractie diende ook een motie in over het maken van bindende afspraken over bijkomende kosten door de herstructurering. Deze motie werd verworpen. Tot slot verzocht de partij het college alternatieven te ontwikkelen voor de extreme verdichting in de stad. De motie werd verworpen.

Partij voor de Dieren

Het lijkt alsof Dreven-Gaarden-Zichten geen onderdeel is van Den Haag. Het college lijkt de wijk van de kaart te willen vegen. Zuidwest is vooral een wingewest voor woningcorporaties. De Partij voor de Dieren hoopt dat de sloop van de wijk afgewend kan worden en dat de wijk wordt opgeknapt. Tot slot dient de partij nog een motie in waarin het oproept de voorzieningen in Zuidwest vast te leggen. De motie werd unaniem aangenomen. Ook een motie waarin de partij oproep de ecologische zone in de buurt met rust te laten werd aangenomen door de raad.

SP

Dit jaar namen we uitgebreid de tijd om de bouwplannen rondom het station tegen het licht te houden. In Zuidwest gaat het er heel anders aan toe. Er is een miljoenendeal gesloten met het rijk en Heijmans is exclusief geselecteerd als bouwer van 5.500 woningen. Participatie is ook een wassen neus. Burgers worden niet betrokken bij de bouwplannen. De SP hamert er al maanden op dat er een verschil is in de kwaliteit van de complexen. Huizensloop is zeer ingrijpend en daarom moet de noodzaak van sloop goed onderbouwd worden. Daarom moet er, net als in andere steden, een onafhankelijke risicoanalyse worden opgesteld. Hiertoe dient de partij een motie in. Deze motie werd verworpen. Ook diende de partij een motie in om 30 procent sociale huur te bouwen, en niet een groter percentage koopwoningen te bouwen. De motie werd verworpen. Daarnaast verzocht de SP het college om te komen met een sloopkader. De motie werd aangenomen. De wethouder lijkt haast te hebben, maar de SP vindt het belangrijk dat zaken zorgvuldig plaatsvinden. Daarom diende de partij een motie in om te voorkomen dat het college voortijdig onomkeerbare stappen neemt. De motie werd verworpen.

GroenLinks is blij dat de raad goed wordt meegenomen in de besluitvorming, zeker omdat de impact op de buurt groot is. Sommige mensen vinden de sloop vreselijk, maar anderen zien dat de woningen in slechte staat zijn en willen dat de woningen het liefst zo snel mogelijk vervangen worden. GroenLinks vindt participatie belangrijk, en daarom is er ook een klankbordgroep ingericht. De partij diende een motie in om kinderen te betrekken bij de plannen. De motie werd aangenomen. Ook vraagt GroenLinks de wethouder of er niet jaarlijks, maar halfjaarlijks aan de raad gerapporteerd kan worden, omdat de verbouwing zo impactvol is. De motie werd unaniem aangenomen. GroenLinks is blij om te zien dat de wethouder genoeg ruimte geeft voor de bouw van sociale huur- en koopwoningen. Wel moet er voorkomen worden dat de koopwoningen in handen komen van speculanten. Daarover dient de partij een motie in. De motie werd aangenomen. Van de nieuw te bouwen woningen moet 10% van de woningen voor bijzondere woonvormen, zoals groepswonen, gereserveerd worden. Daarover dient GroenLinks een motie in om dit te verzegelen. De motie werd unaniem aangenomen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP is blij dat er een onafhankelijke partij wordt ingeschakeld voor de ondersteuning van inwoners. De partij diende een motie in, waarin het oproept geen studio’s te realiseren in de middensector. Zo blijft er genoeg woonruimte in Zuidwest. De motie werd verworpen. Ook diende de partij een motie in om de verwachte toekomstige inkomens van inwoners mee te wegen in de toetsingseis. Mensen met een fluctuerend inkomen moeten niet buiten de sociale boot vallen. De motie werd unaniem aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is tegen het wegvagen van deze buurt. Er moet maatwerk geleverd worden. Niet alle gebouwen zijn er even slecht aan toe. In veel wijken kunnen ook complexen worden opgeknapt. Tot slot diende de partij een motie in waarin het college verzocht wordt ook ruimte voor studentenwoningen in het plan op te nemen. De motie werd aangenomen.

D66

De woonomstandigheden van veel te veel inwoners van deze buurten zijn slecht. D66 diende graag een motie in over het ontwerp van de nieuwe woningen. Er moet een moderne vertaling komen van de stijl van de oude woningen bij nieuwbouw, en hier niet uit kostenbesparende overwegingen op te bezuinigen. De motie ‘Haagse pracht in Dreven, Gaarden, Zichten’ werd aangenomen.

PVV

De nota komt erop neer dat een wijk wordt weggeveegd, omdat de PvdA de wijk in de loop der jaren totaal verwaarloosd heeft. Ook komt er in de nieuwbouwplannen ruimte voor meer woningen in deze wijk. Er ligt geen woningbouw, maar een renovatieopgave. Veel van de woningen, die slechts zo’n 70 jaar oud zijn, zijn prima te redden. En nu zijn veel burgers boos en teleurgesteld. De PVV steunt daarom de meeste moties van de Haagse Stadspartij en de SP.

PvdA

De PvdA vindt de herstructurering van de wijken ingrijpend, maar noodzakelijk. Veilig en gezond wonen is een belangrijk recht van inwoners van de stad. Te veel woningen zijn slecht onderhouden en moeten daarom gesloopt worden. Veel inwoners maken zich wel zorgen over hun terugkeerrecht. Zij willen graag terugkeren in de nieuwbouwwoningen in dezelfde buurt. Dat moet ook gegarandeerd worden, met het behoud van de sociale structuren. Dat wil zeggen dat oude buren weer naast elkaar moeten kunnen wonen in de vernieuwde wijk.

College

De wethouder begrijpt de zorgen die door veel partijen worden geuit over de herstructurering. De wethouder ging in op de gestelde vragen en ingediende moties.

Afronding commissiedebatten

Tot slot zijn vier commissiedebatten afgerond: (h)erken huwelijksdwang, meer aandacht voor thuiszittende kinderen, overlast ORAC's en horrorpollor aan de Escamplaan.

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad. De raadsvergaderingen waren vanwege de corona-maatregelen zonder publiek. Bij de beraadslagingen nam één woordvoerder per fractie deel aan de vergadering. Het stemmen op alle voorstellen, moties en amendementen gebeurde door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 15 juli om 19.00 uur. Ook die vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad