Nieuwsbericht

Raad stemt in met Nota Voorraadbeleid 2020

Gepubliceerd: 21 mei 2021Laatste wijziging: 10 juni 2021

In verband met de lockdown-maatregelen vergaderde de gemeenteraad op 20 mei in een quorum, waarbij van iedere partij een woordvoerder aanschoof. De Haagse gemeenteraad sprak donderdag 20 mei tijdens de raadsvergadering onder meer over het voorstel van het college met betrekking tot de Nota voorraadbeleid 2020, de Verordening tot derde wijziging van de Huisvestingsverordening Den Haag 2019 en de Grondexploitatie Eenheidsbureau Politie Binckhorst. Ook sprak de raad over het voorstel over de zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2022, het gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Actieve afvalvoorlichting, wijs mensen naar de prullenbak!’ en de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening parkeerbelasting Den Haag 2021. Tot slot zijn veertien commissiedebatten afgerond. Het agendapunt over de Regionale Energie Strategie (RES) Rotterdam- Den Haag is doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering,

Anno Fekkes legde als nieuwe fractievertegenwoordiger van D66 de eed af. Vervolgens werd tijdens Stad in de raad door 29 inwoners ingesproken op acht agendapunten.

Er werd tijdens de raadsvergadering naar aanleiding van aangenomen motie F5 in de gemeenteraadsvergadering van 25 maart jl. gestemd over het voorstel van het Presidium over het instellen en benoemen van de commissie vooronderzoek naar Spuikwartier en Amare. In deze commissie nemen de volgende raadsleden zitting: Lesley Arp (SP), Peter Bos (Haagse Stadspartij), Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos), Frans de Graaf (VVD), Cees Pluimgraaff (CDA), Daniël Scheper (D66) en Mariëlle Vavier, voorzitter (GroenLinks).

Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2022

De raad ving aan met een debat over het voorstel van het college inzake Zienswijze begroting MRDH 2022 geagendeerd. Het Dagelijks Bestuur van de MRDH vraagt de gemeenteraden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) om hun zienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2022 en op de ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen kenbaar te maken. De Financiële Verordening MRDH 2015 schrijft voor dat genoemde nota eens in de vier jaar geactualiseerd moet worden. Dat is nu aan de orde. Het voorliggend ontwerp bevat geen beleidsmatige wijzingen ten opzichte van de huidige beleidsnota. De tekst is geactualiseerd en waar mogelijk vereenvoudigd. Het college stelt vast dat de voorliggende begroting een beeld schetst van een ‘normaal’ begrotingsjaar. Om die reden ziet het college geen aanleiding uw raad te adviseren een zienswijze op die begroting uit te brengen. Tegelijkertijd weten we dat we met grote onzekerheden worden geconfronteerd. Pas wanneer concreet inzicht is verkregen in de budgettaire consequenties daarvan, en hoe die vorm krijgen in een voorstel tot begrotingswijziging, zullen college en raad zich opnieuw over hun standpunt moeten beraden.

SP

De SP is van mening dat je samen moet werken binnen de regio, maar dat hier geen aparte bureaucratische bestuurslaag voor nodig is. Er onvoldoende invloed op de besluitvorming bij de MRDH. De fractie is daarom blij dat het samen met andere partijen in de raad een zienswijze heeft kunnen opstellen over onder meer de democratische legitimiteit, het transitieprogramma OV en corona en het economisch vestigingsklimaat. Dit amendement is aangenomen.

PvdA

Het is goed dat er geïnvesteerd wordt in onze regio en het openbaar vervoer. De fractie maakt zich wel zonder over het openbaar vervoer nu de dienstregeling worden teruggeschroefd en haltes worden opgeheven. De PvdA sluit zich aan bij de zienswijze.

D66

D66 sluit zich aan bij het amendement dat door de SP is geïnitieerd. Het democratisch gehalte van het MRDH moet echt beter en er moet een visie ontwikkeld worden op het economisch vestigingsklimaat van bedrijven die zwaar leunen op arbeidsmigranten.

Partij voor de Dieren

De raad heeft al eerder zienswijzen ingediend op de ontwerpbegroting en kritiek geuit op de democratische legitimiteit. De fractie steunt dan ook graag het amendement van de SP.

Het voorstel van het college inzake Zienswijze begroting MRDH 2022 is aangenomen.

Huisvesting van daklozen in het Willem Dreeshuis

Hierna volgde een actualiteitendebat over huisvesting van daklozen in het Willem Dreeshuis, aangevraagd door Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De fractie vindt het belangrijk dat voormalig dak- en thuislozen een waardig bestaan kunnen opbouwen op een eigen plek. Dat vinden de omwonenden van het Willem Dreeshuis ook. Zij zijn bereidwillig om zich in te zetten voor de dak- en thuislozen, maar niet op de manier waarop nu is omgegaan met de omwonenden. Participatie is essentieel om de plannen te doen slagen. Daarom verzoekt de fractie de bewoners en omliggende scholen te betrekken bij de plannen omtrent het pand Willem Dreeshuis en in verband met de ontstane onrust het plan uit te stellen. Deze motie is verworpen.

College

Het college antwoordde dat het Willem Dreeshuis leeg is komen te staan en er jaarlijks 1.300 mensen op de wachtlijst staan die na een moeilijke tijd weer zelfstandig willen wonen en daar ook klaar voor zijn. Het is in dat kader bittere noodzaak om ferme besluiten te nemen. Het college geeft aan dat er de afgelopen weken veel gesproken is in en met de buurt, de ingestuurde vragen worden beantwoord, een begeleidingscommissie is ingesteld, er een permanente beheerder komt en zorgbegeleiding wordt geboden.

Nota voorraadbeleid 2020 en Verordening tot derde wijziging van de Huisvestingsverordening Den Haag 2019

De raad vervolgde met een gecombineerde bespreking over het voorstel van het college over de Nota voorraadbeleid 2020 en de Verordening tot derde wijziging van de Huisvestingsverordening Den Haag 2019. De bevolkingsgroei heeft gevolgen voor de bestaande woningvoorraad in Den Haag. We komen woningen te kort, maar ook de leefbaarheid staat onder druk. Hoewel het bijbouwen van woningen op lange termijn verlichting biedt, is het ook belangrijk de bestaande woningvoorraad optimaal te benutten en beschermen. De Nota voorraadbeleid 2020 is een nadere uitwerking van de woonagenda en heeft betrekking op de bestaande woningvoorraad. In het voorstel van het college over de Nota voorraadbeleid 2020 is vastgelegd welke regels worden gesteld aan het gebruik van de Haagse woningvoorraad. De nota gaat over alle vormen van voorraadbeleid en vervangt de oude Nota voorraadbeleid uit 2015. Concrete aanleidingen voor het actualiseren van de nota zijn het nieuwe beleid op bouwkundig splitsen en kamerbewoning en inwerkingtreding van de Wet toeristische verhuur van woonruimten.

Op 1 juli 2019 is de Huisvestingsverordening Den Haag 2019 van kracht geworden. Na de inwerkingtreding van deze huisvestingsverordening is de Wet Toeristische verhuur van woonruimte geïntroduceerd. Deze wet maakt het mogelijk om gericht te sturen op verschillende vormen van toeristische verhuur van woonruimte, door nieuwe maatregelen te introduceren in de huisvestingsverordening. In het voorstel van het college over de Verordening tot derde wijziging van de Huisvestingsverordening Den Haag worden hiervoor 15 nieuwe artikelen toegevoegd aan hoofdstuk 5.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

In 14 van de 32 wijken van Den Haag is verkamering niet meer toegestaan. Onlangs is de bevolkingsdichtheid van een wijk ingebracht als criterium voor het wel of niet toestaan van verkamering in een wijk. Bevolkingsdichtheid kan goed criterium zijn, mits goed onderzocht. De fractie diende een motie in om de onderzoeksvraag van het aanvullend onderzoek over of bevolkingsdichtheid in samenhang met kamerbewoning de leefbaarheid aantast te delen met de raad, zodat deze hier op kan reflecteren. De fractie benadrukte dat er woningnood is in Den Haag en het samenvoegen van woningen een vorm van woningonttrekking is. Het is belangrijk is dat de bestaande woningvoorraad optimaal benut en beschermd wordt. Daarom diende de fractie een motie in om te onderzoeken of kan worden toegestaan om in het verleden samengevoegde woningen terug te brengen naar de staat waarin deze ooit zijn opgeleverd. Ook diende Hart voor Den Haag/Groep de Mos een motie om de maximaal nog te verlenen vergunningen per 1januari 2021 per wijk zoals in tabel 2 uit het Rigo rapport is weergegeven een vast gegeven te laten zijn dat niet meebeweegt met toevoeging van woningen in die buurt. En een motie mogelijkheden te onderzoeken voor het afdragen van toeristenbelasting via toeristische verhuur platforms. Alle vier de moties zijn aangenomen.

Partij voor de Dieren

De partij vindt dat het voorstel niet klaar is voor besluitvorming omdat leefbaarheid onder sneeuwt. Wijken als Scheveningen en Bezuidenhout zullen weer verkamerd worden. De partij diende een amendement in om dichtbevolkte wijken bij kamerverhuur te ontzien en in de wijken Scheveningen, Bomen- en Bloemenbuurt, Archipelbuurt en Bezuidenhout geen verkamering toe te staan totdat de raad zich over het te verrichten leefbaarheidsonderzoek heeft kunnen uitspreken. Dit amendement is aangenomen.

D66

De Woningvoorraad voor mensen met een mobiliteitsbeperking kent in Haaglanden een tekort van 23.500 woningen. Iedereen kan zich inschrijven voor een woning voor mensen met een handicap, terwijl mensen in een rolstoel veel minder aanbod hebben. Er wonen dus mensen met twee gezonde benen in rolstoelgeschikte woningen. D66 diende daarom een motie in om in gesprek te gaan met de gemeente Amsterdam en/of Utrecht hoe zij een vrijstelling hebben geregeld voor mensen met een WMO-indicatie en dit in Den Haag toe te passen. Ook werd in de motie gevraagd in gesprek te gaan met Woonnet Haaglanden over gelijke kansen van mensen met een mobiliteitsbeperking via hun website. Deze motie is aangenomen. Verder diende de partij een amendement in voor meer flexibiliteit voor een maximum aantal verhuringen bij vakantiehuur. Dit amendement is aangenomen.

GroenLinks gaf aan dat de voorstellen van het initiatiefvoorstel ‘Laat het leefbaar, verminder verkamering’ in dat de partij met een aantal andere partijen indiende, goed zijn opgenomen in de voorliggende raadsvoorstellen. Er zijn zorgen over de leefbaarheid en worden relaties gelegd tussen verkamering, bevolkingsdichtheid en een beroerde leefbaarheid. De fractie diende daarom een motie in voor nader onderzoek naar leefbaarheid. Deze motie is aangenomen. Daarnaast riep de fractie op om in de wijken waar een verbod op verkamering is, te kijken hoe dat heeft uitgepakt en wat de invloed daarvan is op de leefbaarheid.

ChristenUnie/SGP

De woningmarkt in Den Haag staat onder enorme druk. In vele wijken is men de overbewoning en geluidsoverlast meer dan zat. Daarom is de fractie ook mede-indienaar geweest van het initiatiefvoorstel ‘Laat het leefbaar, verminder verkamering’. De fractie is blij dat vandaag de huisvestigingsverordening wordt gewijzigd. ChristenUnie/SGP diende een motie in voor een verhuurdersvergunning waarbij verhuurders van woningen aan eisen moeten voldoen voor ze hun woning mogen verhuren. Dit kan een succesvol middel zijn om intimidatie, discriminatie en disproportioneel hoge huurprijzen op de woningmarkt tegen te gaan. Deze motie is verworpen. Verder diende de fractie motie in om te onderzoeken of en hoe middeldure woningen conform de wet opkoopbescherming of op basis van het schaarstecriterium beschermd kunnen worden tegen vergunde kamerbewoning. En de fractie diende nog twee moties in, allereerst om dit jaar duidelijkheid te krijgen over de relatie tussen bevolkingsdichtheid, kamerbewoning en leefbaarheid en een motie voor tussentijdse evaluatie van de derde wijziging van de huisvestingsverordening 2019. Deze moties zijn aangenomen.

CDA

In de commissievergaderingen zijn beide agendapunten al uitgebreid besproken. De toeristische verhuur is goed uitgewerkt, maar de impact wat betreft de verdichting baart het CDA zorgen. Het CDA steunt daarom de moties van GroenLinks en ChristenUnie/SGP.

PvdA

De PvdA gaf aan dat met deze voorstellen goede stappen gemaakt worden om excessen op de woningmarkt aan te pakken. Er wordt een einde gemaakt aan woningonttrekking voor verhuren aan toeristen, een einde aan verkamering en een einde aan piepkleine woningen die ontstaan door woningsplitsing. Ook het voorstel voor maximaal 5% verkamering per wijk kan op steun van het PvdA rekenen. Wel vroeg de fractie wat de maximaal 5% verkamering doet met het aanbod van studentenkamers in de stad. Ook wilde de fractie weten of het mogelijk is om automatisch toeristische belastingen te innen.

Haagse Stadspartij

Nota is hard nodig zei de Haagse Stadspartij. In veel wijken is al jaren sprake van veel woningsplitsing en verkamering. Ook de verhuur in de toeristische sector neemt hand over hand toe. De nota biedt geen perspectief voor wijken waar we al boven de norm van 5% verkamering zitten. Daarom zal de partij binnenkort met een initiatiefvoorstel komen om aan ontkamering te doen in wijken die boven de 5% zitten. Het hanteren van een percentage van 5% leidt ook tot ongewenste bijeffecten. Daarom is in de commissievergadering ook naar andere vormen van begrenzing gevraagd zoals bevolkingsdichtheid en bewoningsdichtheid. De fractie steunt dit. De Haagse Stadspartij diende een motie in om buren te helpen die last hebben van overlastgevende panden waar veel kamerbewoning is en aan de buurt kenbaar te maken wie de eigenaar en huurder zijn. Deze motie is na de beantwoording door het college aangehouden.

VVD

De VVD diende een amendement om ook middeldure woningen te beschermen tegen verregaande verkamering. Dit amendement is aangenomen. Ook diende de fractie een amendement in dt is aangenomen en waarmee het verbod op het afgeven van onttrekkingsvergunningen voor verkamering ook van toepassing is op de middeldure woningen. Het amendement dat de VVD indiende waardoor een omzetvergunning vanaf zes personen niet meer mogelijk is om zo overlast te beperken, werd verworpen. Tot slot diende de partij een motie in om in het verleden samengevoegde woningen splitsbaar te laten blijven. Deze motie is aangenomen.

SP

Het is inzichtelijk geworden in welke wijken op basis van de 5%-norm verkamering nog is toegestaan. De vraag is of er nu ingestemd moet worden met een gemankeerd voorstel of eerst een reparatie moeten aanbrengen door bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid mee te wegen. Dit laatste heeft de voorkeur van de SP. De fractie wil graag weten wanneer het onderzoek naar de verkamering en effecten op de leefbaarheid klaar is en steunt de voorstellen die oproepen tot een duidelijk tijdspad en een aantal andere ingediende moties en amendementen.

College

Met deze voorstelen wordt een grote stap voorwaarts gemaakt. Kamerbewoning in de stad wordt aan strenge kwaliteitseisen gebonden. Vanaf drie personen is kamerbewoning straks vergund. Daar waar het nog wel kan stellen we eisen aan de oppervlakte, geluidsisolatie en maximaal aantal bewoners. We doen het alleen nog als het fatsoenlijk kan en in grote delen van de stad zullen geen nieuwe vergunningen worden afgegeven omdat daar de schaarste van betaalbare koopwoningen in het geding is en de leefbaarheid onder druk staat.

Het voorstel van het college over de Nota voorraadbeleid 2020 en het voorstel voor de Verordening tot derde wijziging van de Huisvestingsverordening Den Haag 2019 zijn door de gemeenteraad aangenomen.

Grondexploitatie Eenheidsbureau Politie Binckhorst

De Nationale Politie is zowel qua locaties als qua omvang en kwaliteit bezig met een herschikking van haar vastgoed. De locatie van het Eenheidsbureau van de politie Den Haag aan de Burgemeester Patijnlaan maakt deel uit van deze herschikking. Uit een studie naar deze locatie is gebleken dat renoveren financieel, technisch en vanuit kwalitatieve en duurzaamheidsambities minder interessant is. Nieuwbouw leidt tot een functioneel passend en duurzaam beter resultaat. Op de hoek Pegasusstraat en Wegastraat in de Binckhorst is een kavel beschikbaar waar de ambities van de politie gerealiseerd kunnen worden. Om de mogelijkheden van dit kavel verder te onderzoeken heeft het college medio 2018 een voorovereenkomst met de politie gesloten. Medio 2019 heeft dit geresulteerd in de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten en in het voorjaar van 2020 tot het aangaan van de grondreserveringsovereenkomst. De politie is voornemens om begin 2024 te verhuizen naar de nieuwbouw. Tijdens de raadsvergadering sprak de raad over het voorstel van het college inzake Grondexploitatie Eenheidsbureau Politie Binckhorst.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos beperkt zich tot het indienen van een motie. De partij roept op alles in het werk te stellen de nieuwe parkeerplaatsen voor het politiebureau te realiseren.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is tegen het plan om een bovengrondse parkeergarage te bouwen omdat dit niet prettig is voor omwonenden.

D66

D66 Den Haag ziet dat participatie een continu onderwerp is als het gaat om ontwikkeling van Den Haag. Er is niet goed vastgelegd hoe participatie geregeld is in Den Haag. Dat komt telkens terug. Daarom dient de partij een motie in om participatietrajecten te verbeteren en beter gehoor te geven aan de omgevingswet.

CDA

Het CDA roept op een nieuw participatietraject op te zetten rondom de bouw van de parkeergarage, omdat niet alle betrokken partijen tot zover voldoende betrokken zijn geweest.

PvdA

De Partij van de Arbeid sluit zich aan bij het CDA. Er zijn nog een boel vragen over het participatietraject rondom de parkeergarage.

VVD

In de Binckhorst komen verschillende mooie projecten samen. De ruimte van de stad moet zo efficiënt en effectief mogelijk worden gebruikt. Daarom dient de VVD een motie in om te onderzoeken of de bouw van een ondergrondse parkeergarage op deze locatie mogelijk is.

GroenLinks vindt dat er veel kansen gemist zijn in de participatie rondom de parkeergarage. De aanwezige bewoners moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van het project. Daarom steunt GroenLinks Den Haag de motie van D66 Den Haag.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij vindt de locatie van de parkeergarage in de Binckhorst ongelukkig. Er zijn andere gebouwen in de omgeving die, na een verbouwing, misschien beter geschikt zijn voor een parkeergarage. De ruimte in Den Haag is schaars en moet daarom goed gebruikt worden.

SP

De SP Den Haag kan zich ook niet vinden in de gekozen locatie voor de parkeervoorziening. De partij steunt wel het verzoek van de VVD Den Haag om te onderzoeken of de parkeergarage ondergrond gebouwd kan worden.

College

De wethouder heeft toegezegd dat er nog een brief naar de raad verstuurd wordt over dit agendapunt. Daarom wordt de stemming over dit agendapunt, de moties en amendementen uitgesteld naar een volgende raadsvergadering.

Gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Actieve afvalvoorlichting, wijs mensen naar de prullenbak!’

De raad vervolgde met de bespreking van het gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Actieve afvalvoorlichting, wijs mensen naar de prullenbak!’ Den Haag staat voor een fikse afvalopgave. In 2019 werd maar 31,9 procent van het afval gescheiden ingezameld. Het Rijk heeft de doelstelling dat dat in 2020 75 procent is. Om in de buurt te komen van deze doelstelling, zullen vele maatregelen moeten worden doorgevoerd. Dit voorstel richt zich op de communicatie. Informatie over afvalscheiding is op dit moment goed beschikbaar, maar wel slechts op eigen initiatief. Je moet zelf op het idee komen informatie online op te zoeken om die tegen te komen. Als dit idee je nooit te binnen schiet en je een nee/nee-sticker op de brievenbus hebt, kom je nooit gemeentelijke informatie over afvalscheiding tegen. Indieners willen met het initiatiefvoorstel bewerkstelligen dat informatie over afvalscheiding niet alleen op eigen initiatief van de individuele Hagenaar te bereiken is, maar dat deze kennis ook regelmatig actief door de gemeente wordt verspreid. Zo kan de gemeente afvalscheiding actiever stimuleren.

Partij voor de Dieren

In de gemeente Den Haag wordt slechts eenderde van het afval gescheiden ingezameld, terwijl het landelijke doel 75% is. Daarin loop de stad achter. Haagse inwoners kunnen beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden tot afvalscheiding. Vooral richting nieuwkomers. De Partij voor de Dieren kijkt uit naar de vragen van de raad.

PvdA

De Partij van de Arbeid sluit zich aan bij het idee dat inwoners van Den Haag beter gewezen kan worden op het scheiden van afval. De partij vraagt zich alleen wel af hoe Hagenaars het beste gewezen kunnen worden op het scheiden van afval. Deur-aan-deur bezorging van flyers is onwenselijk, omdat veel mensen ook gebruik maken van de “nee-nee-stickers”. De partij vraagt zich dan ook af hoe de communicatie er in dit plan uitziet.

GroenLinks Den Haag vindt ook dat er meer moet gebeuren om afval te scheiden. Maar ook GroenLinks vraagt zich af wat de beste manier is om met burgers te communiceren.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij is er voorstander van om het afvalbeleid in Den Haag te verbeteren. De basis is niet in orde in Den Haag. Daarom vindt de partij het van belang dat er extra geld vrij moet komen om het afval beleid te verbeteren. Daarom steunt de partij het initiatiefvoorstel.

D66

D66 Den Haag sluit zich aan bij de vragen van de PvdA en GroenLinks.

College

De wethouder ging in op de gestelde vragen.

Verordening tot tweede wijziging van de Verordening parkeerbelasting Den Haag 2021

Hierna is gesproken over het voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening parkeerbelasting Den Haag 2021. De parkeeroverlast in Scheveningen is ondanks de maatregelen van de afgelopen jaren niet verminderd. Daarom heeft het college besloten om in de periode 1 juni tot en met 30 september in te zetten op verlengde venstertijden, hogere straattarieven en een intensievere handhaving: er wordt vaker gecontroleerd met de scanauto en er zal sneller een wielklem worden gezet. De verlengde venstertijden (vanaf 10.00 uur) gelden in het hele vergunning gebied Scheveningen- Duindorp en de verruimde inzet van de wielklem in enkele aangewezen straten in de Kuststrook. Voor de periode 1 juni tot en met 30 september stelt het college voor een tarief van € 10,00 per uur vast te stellen voor de gebieden waar nu een tarief van € 3,90 geldt en in de Haven.

D66

D66 ziet dat het vaak te druk is op Scheveningen. Dat zet de leefbaarheid onder druk. Het verhogen van het parkeertarief is volgens de partij een goed idee om overlast te voorkomen. De partij dient een amendement in om bij het plan de boulevard en het havengebied te ontzien in de verhogingen van de parkeertarieven. Het amendement werd aangenomen. Maar om een waterbed-effect te voorkomen, dient D66 nog een aanvullende motie in. De motie werd aangenomen. Ook dient de partij een motie in om in Duindorp de maximale parkeerduur voor niet-bewoners te verlagen naar 2 uur. De motie werd aangenomen.

PVV

De PVV vindt dat Scheveningen het afvoerputje is geworden van het gemeentebeleid. Bewoners worden te weinig gehoord. Vorig jaar zomer presenteerde de PVV al een plan om de situatie op Scheveningen te verbeteren. De PVV vindt keiharde handhaving de enige goede oplossing voor de drukte op Scheveningen. Het verhogen van de parkeerkosten vormt hier geen oplossing voor. Daarom kan de partij het plan niet steunen.

CDA

Het CDA Den Haag voelt niks voor de plannen om de parkeertarieven op Scheveningen te verhogen naar €10 per uur. Het plan is ook strijdig met de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord. Dat trekt de partij zich aan.

PvdA

Scheveningen moet een fijne badplaats zijn voor bewoners en bezoekers. Daarom kan de Partij van de Arbeid wel meekomen met de intentie van het plan. Er moet iets gedaan worden aan de enorme drukte op Scheveningen. Maar de partij ziet ook dat er veel niet goed gaat. Bijvoorbeeld bieden parkeergaragehouders tegen elkaar op, wat de betaalbaarheid van parkeren niet bevorderd. De partij steunt de motie van GroenLinks GroenLinks.

GroenLinks vindt het van belang dat de enorme drukte op Scheveningen wordt aangepakt. De partij dient een motie in om parkeren voor bewoners beter te waarborgen. De motie werd aangenomen. Ook maakt de partij zich zorgen over het waterbedeffect bij het verhogen van de parkeerkosten. Daarom steunt het de motie van D66. Ook wil GroenLinks iets doen om stikstof uitstotende voertuigen te weren uit Scheveningen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP vindt de voorgestelde verhoging van de parkeerkosten onvoorstelbaar. Voor bewoners is de tariefverhoging geen oplossing. De partij is benieuwd hoe de wethouder terugkijkt op de procedure en de participatie van bewoners. Daar schort het volgens de partij nogal aan.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is het hartstochtelijk oneens met de verhoging van de parkeertarieven. Ook heeft de partij het idee dat er niet geluisterd wordt naar bewoners en ondernemers op Scheveningen. Ook wijst de partij erop dat bij de herinrichting van de boulevard veel parkeerplekken zijn verdwenen, wat bijdraagt aan de drukte. De partij vindt het van belang dat er beter geluisterd wordt naar bewoners. Daarom dient de partij een motie in om de bewonersvergunningen uit te breiden. De motie werd verworpen. Daarnaast dient de partij een motie in om te onderzoeken hoe parkeervoorzieningen bij het Malieveld en het ADO stadion beter vorm te geven. De motie werd verworpen. Ook dient de partij een motie in om het college te laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn een parkeergarage aan te leggen onder de boulevard. De motie werd verworpen. Wel werd een motie aangenomen waarin het college opgeroepen wordt te zorgen voor betere routering richting bestaande parkeergarages. Een aanvullende motie om P&R-voorzieningen te creëren bij het ADO-stadion en het Malieveld werd ook aangenomen. De motie om de doorgang naar de haven aan het einde van de Strandweg te heropenen werd verworpen, net als de motie om een garage te plaatsen aan het einde van de strandweg voor het nieuwe Inntel Hotel.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij is voor het verhogen van het parkeertarief, om ervoor te zorgen dat de drukte op Scheveningen zich beter spreidt. Daarvoor moeten wel goede afspraken gemaakt worden met parkeergaragehouders. De partij constateert dat er geen afspraken zijn gemaakt en dat een intentieverklaring niet voldoende is om de wethouder te steunen. Omdat de afspraken niet zwart op wit zijn komen te staan kon de partij het voorstel niet steunen.

VVD

De VVD kan niet instemmen met de parkeertarief verhoging. Het plan is niet doelmatig en niet effectief. Ook leidt het tot imagoschade van Scheveningen. De partij dient een motie in om te onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van slimme parkeergarages, met slimme parkeersystemen om drukte te spreiden. De motie werd aangenomen. Daarnaast steunt de VVD een motie in om ondernemers in de Keizerstraat te ondersteunen. De parkeerplekken aldaar moeten worden aangeduid als groengele zones, zodat bezoekers er maximaal 2 uur gebruik van kunnen maken.

NIDA

NIDA kijkt niet goed terug op de drukte op Scheveningen van vorig jaar. Daar moet iets aan gebeuren. Maar NIDA is het niet eens met het afschrikmiddel van het College. Daarmee doelt het op de verhoging van het parkeertarief. Scheveningen is er niet alleen voor de rijken, maar voor iedereen. Daarom kan de partij het plan niet steunen.

SP

De SP constateert dat de wethouder geen concrete plannen heeft kunnen realiseren, maar slechts mededeelt dat er intentie afspraken zijn. Harde afspraken over de betaalbaarheid van parkeergarages waren wel een voorwaarde voor de SP en daarom kan de partij het plan niet steunen.

College

De wethouder ging in op de gestelde vragen. Het voorstel werd in stemming gebracht tijdens de raadsvergadering van 21.00 uur. Omdat er geen zwart-op-wit afspraken gemaakt zijn met garagehouders over het niet verhogen van de parkeerkosten, konden verschillende partijen het voorstel niet steunen. Het voorstel vond geen meerderheid in de raad.

RES 1.0 Rotterdam Den Haag

Het agendapunt over het voorstel van het college inzake RES 1 0 Rotterdam Den Haag is doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering.

Afronding commissiedebatten

Tot slot zijn veertien commissiedebatten afgerond over de volgende onderwerpen:

 • Stand van zaken ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire
 • Voedselinitiatief faciliteren, niet belemmeren
 • Raadsmededeling plan van aanpak veilige hondenlosloopgebieden
 • Brief update aanpak rattenoverlast
 • Brief voortgangsbericht openbare toiletten
 • Raadsmededeling ontwerp-uitwerkingsplan Erasmusveld Midden
 • Raadsmededeling voortgangsrapportage huisvesting arbeidsmigranten Vervolgvragen SMI-regeling kinderopvangtoeslag
 • Beantwoording schriftelijke vragen
 • Ruim baan voor de deelscooter
 • Brief met nadere informatie aanvraag Zeesluisweg 44 t/m 76 ihkv de Algemene verklaring van geen bedenkingen Schoolkeuze Aanbiedingsbrief verkooplijst gemeentelijk vastgoed
 • Brief Seniorvriendelijk Den Haag; actieprogramma 2020-2022 Commissiebrief: ontwerpverklaring van geen bedenkingen (Wabo) tav aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotel ter plaatse van het te slopen kantoor Bleijenburg

De volgende commissiedebatten die stonden geagendeerd zijn doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering:

 • Raadsmededeling
 • Programma Toekomst Scheveningen Badplaats
 • Binckhorst
 • Situatie van de heer Sabri
 • Enquête afsluiting Haagse Schilderswijk
 • Vrijstelling L2e bromfietsen
 • Pollerpech

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is terug te zien op www.denhaag.nl/uitzendingenraad. De raadsvergaderingen waren vanwege de corona-maatregelen zonder publiek. Bij de beraadslagingen nam één woordvoerder per fractie deel aan de vergadering. Het stemmen op alle voorstellen, moties en amendementen gebeurde door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 20 mei om 21.00 uur. Ook die vergadering is terug te zien op www.denhaag.nl/uitzendingenraad.