Nieuwsbericht

Raad stemt in met Nota grondbeleid

Gepubliceerd: 19 juli 2019Laatste wijziging: 26 juli 2019

De gemeenteraad stemde donderdag 18 juli in met de Nota grondbeleid en het voorstel Verkoop bloot eigendom. Verder stemde de raad in met het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024, het bestemmingsplan Madurodam en het bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos. Tot slot rondde de raad 12 commissiedebatten af.

Beëdiging en Stad in de raad

De raad installeerde Isabel Bos als fractievertegenwoordiger voor GroenLinks. Tijdens Stad in de raad gaven 7 insprekers hun visie aan de raad over het Beleidskader Kunst en Cultuur, Madurodam, Koekamp, Malieveld en Haagse Bos en over de parkeerdruk Duindorp.

Actualiteitendebat Chaos gemeentelijke dienstverlening

Op het stadhuis aan het Spui en in stadsdeelkantoor Escamp loopt de wachttijd voor het aanvragen van reisdocumenten tijdens de vrije inloopochtenden op tot soms meer dan twee uur. De raad ving aan met een actualiteitendebat over dit onderwerp op verzoek van de PvdA. De fractie diende 2 moties in. Een motie voor het permanent monitoren van de wachttijden op stadsdeelkantoren Leyweg en Centrum. Deze motie is verworpen. En een motie voor het monitoren van de gevolgen reorganisatie KCC-dienstverlening. Deze motie is aangenomen. Het college zegt dat er extra maatregelen worden getroffen voor deze piekdrukte tijdens de zomer. Zo is het stadsdeelkantoor op de Leyweg de komende 3 zaterdagen open. De wethouder gaf verder aan dat het logisch is dat mensen moeten wachten als ze geen afspraak maken, maar tijdens de vrije inloop komen.

Moties Chaos gemeentelijke dienstverlening (PDF, 82,6 kB)

Grondbeleid

De raad vervolgde met de bespreking van het grondbeleid. Hieronder valt de verkoop bloot eigendom en de Nota grondbeleid. Het grondbeleid is een middel om de ambities van het college, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, op het gebied van stedelijke ontwikkeling waar te maken. Daarnaast is in het coalitieakkoord opgenomen dat het college ernaar streeft om meer Haagse erfpachters op een eenvoudige manier de mogelijkheid te bieden volle eigenaar te worden van de grond. Voorwaarde is dat in deze wijken de hoofdfunctie ‘wonen’ is. Het raadsvoorstel verkoop bloot eigendom is de uitwerking hiervan.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos  is van mening dat erfpacht voor woningen overbodig is. Het geeft eigenaren van woningen een fijn gevoel dat zij ook eigenaar van de grond zijn. Daarom dient de partij een motie in om een informatiebrief uit te sturen naar de huiseigenaren die woonachtig zijn in het gebied waar de uitbreiding van eeuwigdurend afkopen naar aankoop bloot eigendom voor geld. Deze motie is aangenomen.

Volgens de PvdA geeft de gemeente met verkoop bloot eigendom hele belangrijke bevoegdheden om de wijk leefbaar te maken uit handen. Verder wordt niemand er volgens de partij beter van, behalve partijen met veel bezit. Daarom dient de partij 4 amendementen en 1 motie in. Het eerste amendement moet ervoor zorgen dat de gemeente blijft sturen op leefbaarheid, betaalbaarheid en stedelijke vernieuwing in de zogenaamde kantelwijken. Het tweede amendement zou er toe moeten leiden dat bloot eigendom alleen aan eigenaar-bewoners wordt aangeboden.  Het derde amendement moet zorgen voor antispeculatiebeding bij het verstrekken van bloot-eigendom. Het vierde en laatste amendement moet het mogelijk maken dat het verwerven van bloot eigendom bij uitgifte van gemeentegrond in erfpacht niet mogelijk is. Alle amendementen zijn verworpen. Ook diende PvdA een motie waarin de fractie het college vraagt om onderzoek te doen of in navolging van de gemeenten Leeuwarden, Haarlemmermeer, Arnhem en Nijmegen het mogelijk is om ook in Den Haag erfpachtfinanciering toe te passen voor verduurzaming van woningen. Deze motie is aangenomen.

Haagse Stadspartij vindt het teleurstellend dat de gemeente blijft faciliteren i.p.v. zelf actief grondbeleid voeren. Erfpachtvoorwaarden zijn onmisbare bepalingen en met het opnemen van deze voorwaarden als Bijzondere Voorwaarden in de Verkoopakte Bloot Eigendom houdt gemeente regie. Met name als het gaat om onderhoudsplicht van gebouwen. Een motie hierover werd verworpen. Juist nu de druk op schaarste grond toeneemt, moet de gemeente grip houden op stedelijke ontwikkeling en diende daarom een amendement om in te stemmen met in beginsel uitgifte in erfpacht bij een eerste uitgifte van grond. Dit amendement is verworpen.

Partij voor de Dieren vroeg aandacht voor de duurzaamheidsmaatregelen die in de nota staat en diende een motie in met verzoek om als uitgangspunt te nemen dat bij meervoudige onderhandse aanbestedingen de weging voor het criterium duurzaamheid ten minste 25% wordt. Deze motie is verworpen.

CDA kan zich in het voorgestelde grondbeleid vinden en is blij dat eeuwigdurend erfpacht wordt omgezet naar verkoop bloot eigendom. De fractie vindt dat wanneer er gebouwd wordt in de stad die vernieuwend moet zijn en dat dit ook de inwoners van Den Haag ten goede moet komen. Daarom dient de fractie een motie in om ontwikkelaars aan te moedigen hun creativiteit te laten zien bij het stimuleren van de lokale werkgelegenheid en het implementeren van leerwerktrajecten in hun plannen. Deze motie is aangenomen.

ChristenUnie/SGP vraagt zich af wat nu exact de toegevoegde waarde is om bloot eigendom te werven. Er zijn in Den Haag wijken echt te kwetsbaar voor verkoop bloot eigendom en dit is volgens de partij niet meegenomen in het voorstel. De partij wil goed zicht krijgen op wie het bloot eigendom gaat verwerven. Daarom wordt een motie ingediend om naast de aantallen, de wijken en de soorten woningen ook te registreren of de erfpachters die het bloot eigendom verwerven zelf wel of niet de bewoner zijn van de bijbehorende woning. Deze motie is aangenomen.

D66 heeft in 2004 een initiatiefvoorstel ingediend om erfpacht af te schaffen en de fractie is verheugd dat het nu makkelijker wordt om eigen grond aan te schaffen. De fractie is blij dat meer mensen die dat willen nu eigenaar kunnen worden van de grond onder hun huis.

SP zet vraagtekens bij de nut en noodzaak van verkoop bloot eigendom.

College antwoordde dat verkoop bloot eigendom belangrijk is voor sommige mensen. Er is gebruik van gemaakt in het verleden en voor de mensen die het graag willen, wil het college het mogelijk en makkelijker maken. De raad stemde in met het voorstel van het college inzake verkoop bloot eigendom en het voorstel inzake Nota grondbeleid.

Amendementen en moties grondbeleid en verkoop bloot eigendom (PDF, 339,7 kB)

Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024

Vervolgens besprak de raad het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024. In dit beleidskader wordt op hoofdlijnen richting gegeven aan het cultuurbeleid in de beleidsperiode 2021-2024. Het beleidskader is ook het beoordelingskader voor de adviescommissie meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2021-2024 die de aanvragen van de culturele instellingen beoordeelt. De adviescommissie brengt in mei 2020 een integraal advies uit aan het college.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt dat we wat trotser mogen zijn op Den Haag. Noemde de 8 cultuurmaker in het hart van Den Haag en uniek in Nederland en is daarom blij dat deze cultuurmaker nog meer verstevigd zullen worden. De fractie is ook verheugd dat jongeren een bijdrage hebben kunnen leveren aan dit beleidskader. De fractie vindt het belangrijk dat het culturele aanbod makkelijker is op te zoeken en daarom een motie in hoe de cultuuragenda op denhaag.com uitgebreid kan worden. Volgens fractie worden congresbezoeken in de stad nog niet optimaal op de hoogte gebracht van het cultuuraanbod benut en riep daarom per motie op te onderzoeken hoe congresgangers een completer aanbod van cultuur in Den Haag gepresenteerd kunnen krijgen.  Beide moties zijn aangenomen.

VVD ziet het belang in van gedurfde en ongemakkelijke denkers en kunstenaars. Kunst en cultuur zijn onmisbaar in een volwassen en alerte samenleving en daarom moeten we er geld voor over hebben. Wel moeten we kritisch blijven op vaste subsidies en creatief blijven. De partij pleit voor een festival voor moderne muziek. Daarbij vindt de partij het belangrijk om na afloop van de eerste editie een onafhankelijke evaluatie uit te voeren waarbij bovenstaande overwegingen in ieder geval aan de orde komen. Daar dient de partij dan ook een motie over in. Ook dient de partij een motie in waarbij het oproept om in overleg te treden met de sector om duidelijkheid te scheppen over de geldende regels voor het opbouwen van een weerstandsvermogen. Beide moties zijn aangenomen.

PvdA goed dat wethouder aandacht heeft voor een eerlijke beloning voor cultuursector. Aandacht is mooi, maar met aandacht alleen kun je geen boodschappen betalen. Ondersteunt daarom de motie van de Haagse Stadspartij over Fair Practice Code.

Haagse Stadspartij gaf complimenten voor de goedgeschreven beleidskader. Met name als het gaat om makersklimaat, broedplaatsen en cultuurmakers. Er is nog weinig inzicht in kosten van invoer Fair Practice Code en diende daarom een motie in. Het budget voor kunst en cultuur is niet meegegroeid met de bevolkingsgroei en de fractie vroeg het college dit mee te nemen in de begroting. Deze motie is aangenomen. Ook diende de fractie een motie in om de aanvragers van subsidie in het kader van het Meerjaren Kunstenplan 2021- 2024 te vragen om met een nulmeting te komen op het gebied van diversiteit en inclusie. Deze motie werd verworpen. De fractie is blij met de waardering voor broedplaatsen, maar de ambities zijn fors en de gemeente heeft al veel gevraagd van de cultuursector.

GroenLinks ziet kunst als eerste levensbehoefte en cultuuraanbod is volgens de partij daarom een verrijking voor de stad. GroenLinks is blij met beleidskader waarin aandacht is voor jonge kunstenaars. Verder onderstreept de partij het belang van inclusie en een eerlijke beloning in de cultuursector.

D66 is tevreden over het beleidskader. De partij is van mening dat Haagse kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking komen met kunst en cultuur. Daarom dient de partij een motie in om samen met de scholen en de culturele instellingen een verkenning te doen naar mogelijkheden en behoeftes voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs najaar 1 en 2. Ook dient de partij een motie in om Haagse Kunst- en Cultuurinstellingen die ook landelijke aanvragen indienen de mogelijkheid te geven om tot 1 februari aanvullende informatie te leveren op hun aanvraag. Beide moties zijn aangenomen.

PVV stemt tegen het beleidskader Kunst en Cultuur. De fractie gaf aan dat in de cultuursector overwegend wit publiek aanwezig is bij overwegend witte cultuurinstellingen. Diversiteit en inclusie staan in de nota haaks op wat er in de praktijk gebeurt.

SP onderschrijft ambities van het college, maar vraagt zich af hoe deze ambities worden waargemaakt. De fractie vindt het goed dat instellingen worden uitgedaagd om met plannen te komen, maar de fractie vraagt zich haf hoe er wordt getoetst op diversiteit en inclusie. De SP diende een motie in om de raad te informeren over de resultaten van het publieksonderzoek van The Hague Marketing. Deze werd verworpen. De fractie is kritisch over de Fair Practice Code, met name bij kleinere instellingen kan dit gaan knellen en steunt daarom de motie van de Haagse Stadspartij hierover. Tot slot vroeg de fractie aandacht om het OCC ook ten dienste te stellen aan de cultuurankers en de kleine theaters en podia.

CDA is trots op het diverse cultuuraanbod in Den Haag. Wel vindt de partij dat de instellingen hebben ook verantwoordelijkheid voor financiële situatie. De partij vindt het belangrijk dat er een divers en maatschappelijk relevant cultuuraanbod is.

Partij voor de Dieren vindt het goed dat er aandacht is voor het Maakklimaat met ruimte voor talentontwikkeling. De fractie diende een motie in om met onafhankelijke theatermakers in gesprek te gaan over de heersende behoefte aan (oefen)ruimte en broedplaatsen. Na een toezegging van het college op dit punt is de motie aangehouden.

NIDA vindt dat iedereen ruimte verdient om talenten te ontwikkelen. De partij onderschrijft het belang van diversiteit en inclusie. Daarom dient de partij een motie in om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om - in samenwerking tussen gemeente en culturele instellingen - te komen tot een traineeprogramma waarin trainees met een diverse culturele achtergronden worden getraind en ingewerkt in de managementlagen van de cultuursector. Deze motie is aangehouden. Ook roept de partij in een motie op om het thema gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst met de onderwerpen migratiegeschiedenis en het (Trans-Atlantische en Indisch-Oceanische) koloniaal- en slavernijverleden op te nemen in het beleidskader Kunst en Cultuur 2021 - 2022. Deze motie is verworpen.

CU/SGP vraagt zich af waarom er binnen de definitie van diversiteit niet wordt gekeken naar religie en geografische spreiding. Wel wil de partij erop wijzen dat er niet moet worden blindgestaard op diversiteit. 

Het college gaf in de beantwoording aan dat in de totstandkoming van dit plan alle gesprekken met de stad en de cultuurinstellingen zijn meegenomen. Hen is gevraagd wat cultuur voor hen betekent en wat volgens hen moest meegenomen worden in het plan. Het plan heeft twee speerpunten: breed bereik en inclusie in de bedrijfsvoering. De raad stemde in met de Beleidskader Kunst en Cultuur 2021 – 2024.

Moties Beleidskader Kunst en Cultuur (PDF, 461,9 kB)

Bestemmingsplan Madurodam

De raad vervolgde met de bespreking van het bestemmingsplan Madurodam. Madurodam heeft in 2015 de gemeente van haar wens om uit te breiden in kennis gesteld. Investeren is volgens Madurodam van groot belang voor de continuïteit van het attractiepark. Uitbreiding is nodig om een vitale speler in de (inter)nationale dagattractiemarkt en de Haagse samenleving te blijven. Met meer weersonafhankelijke attracties kunnen bezoekers het hele jaar door en ook bij slecht weer het park bezoeken.

Haagse Stadspartij heeft in 2017 ingestemd met de uitbreiding van Madurodam, maar wel onder een aantal voorwaarden. De aantasting van de groene stedelijke hoofdstructuur biedt nu onvoldoende compensatie. Hooguit 58 bomen kunnen worden bij geplant. De fractie diende een motie in om in het 4e kwartaal van 2019 aan de raad een ontwerp-bestemmingsplan voor te leggen waarin bestemmingswijzigingen voor het noordelijke gedeelte van de Ver Huëllweg en het werkterrein aan de Dr. Aletta Jacobsweg zijn opgenomen om deze locaties te vergroenen en aan de natuur terug te geven. Ook diende de fractie een amendement in om de plankaart van het bestemmingsplan in overeenstemming wordt gebracht m.b.t. begrenzing Madurodam.  De motie en amendement zijn verworpen.

Partij voor de Dieren diende 2 moties in. Een motie in om het 30 meter stuk grond naar de Hubertusviaduct als wildreservaat te promoten. En een motie om het talud ten behoeve van de veiligheid van de aanwezige dieren af te scheiden van de omliggende wegen. Beide moties zijn verworpen. Tot slot diende de fractie een amendement in. Volgens de fractie zijn de huidige passages over het PAS verouderd en in strijd met de geldende wetgeving aangezien de RvS het als passend beoordelen van een plan op basis van stikstofdepositieruimte zonder vergunning heeft vernietigd. Een zorgvuldige beoordeling dient nog plaats te vinden. Dit amendement is verworpen.

GroenLinks was altijd tegen uitbreiding van Madurodam en is dat in principe nog steeds. Volgens de partij is er nu wel een andere context ontstaan met de compensatieafspraken die gemaakt zijn.

De partij is namelijk erg blij met de groencompensatie en het convenant waarin staat dat de komende 200 jaar er geen uitbreiding komt ten koste van groen. De partij dient verder een motie in om bij de toetsing van de nog in te dienen omgevingsvergunning door Madurodam rekening te houden met de PAS uitspraak van de Raad van State. Deze motie is aangenomen.

D66 stemt in met bestemmingsplan. De fractie is blij dat duurzaamheid een grote rol heeft bij de bouw van het nieuwe gedeelte van Madurodam. De fractie vraagt wel te kijken naar de huidige gebouwen in Madurodam m.b.t. duurzaamheid, zoals het plaatsen van zonnepanelen en groene daken en een motie hierover werd aangenomen.

SP is tegen het opofferen van duinbos voor compensatiebos. Ze zijn tegen de uitbreiding van Madurodam, net als twee jaar geleden toen ze ook tegen de uitbreiding hebben gestemd.

College antwoordde dat er veel en lang gesproken is in 2017 toen de raad heeft ingestemd met het mogelijk maken van uitbreiding van Madurodam. Binnen die kaders is het plan verder uitgewerkt. Het college is trots op Madurodam en wil niet dat Madurodam ergens anders dan Den Haag zal uitbreiden. Samen met bewoners en Madurodam is een plan gemaakt om op een duurzame manier aan de toekomst van Madurodam te bouwen.  De raad stemde in met het bestemmingsplan Madurodam.

Amendementen en moties Madurodam (PDF, 394,7 kB)

  Bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos

  De raad vervolgde met een hoorzitting over het ontwerp-bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos.

  Haagse Stadspartij vindt de vele aanpassingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt te fors. De fractie vroeg aandacht voor de flora en fauna en diende daarom 3 moties in. Een motie behoud Beukenlaan en geen enkele beuk te kappen. Deze motie is aangenomen. Een motie om de mooie rustieke boswachterswoning in de Koekamp aan te wijzen als gemeentelijk monument en een motie om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Laan van NOl ter hoogte van de fietsoversteek bij het Haagse Bos te versmallen. Beide moties zijn verworpen.

  Partij voor de Dieren gaf aan dat groen onder druk staat in Den Haag en dat de natuur en de inwoners hier de dupe van zijn. De partij dient een amendement in om de wijzigingsbevoegdheid noordelijke watergang te verwijderen. Ook dient de partij een motie waarin het uitspreekt dat het onwenselijk is dat de nieuwe wijzigingsbevoegdheden zullen leiden tot het kappen van bomen. Om bomen te beschermen dient de partij een motie in waarin het oproept de Adviesraad Monumentale Bomen voor te stellen de bomenrijen naast de Koekamplaan te bestemmen tot monumentale bomen zodra zij 50 jaar oud zijn. Ook dient de partij een amendement in om de boswachterswoning te beschermen. Alle amendementen en moties zijn verworpen.

  Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij dat een bos wat nu niet toegankelijk is, nu wordt opengesteld voor publiek. De Koekamp wordt zo onderdeel van de stad, je kan vanuit het station zo de natuur in. De partij wil snel aan de slag gaan en het mooie plan uitvoeren.

  D66 vindt dat door dit bestemmingsplan Den Haag veiliger wordt. Zo wordt het kruispunt en de wirwar van mensen, auto’s en fietsers aangepakt. Daarom is de partij voor het bestemmingsplan.

  De raad stemde in met het bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos.

  Amendementen en moties bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos (PDF, 196,4 kB)

   Afronding commissiedebatten

   Tot slot rondde de gemeenteraad 12 commissiedebatten af over de volgende onderwerpen:

   Evaluatie jaarwisseling 2018-2019

   SP diende 2 moties in: een motie om met een voorstel te komen voor een systeem van vuurwerkafsteekzones waarbij in elke Haagse wijk een vuurwerkafsteekzone wordt aangewezen waar mensen hun eigen vuurwerk kunnen afsteken daar het in de rest van de stad verboden is. En een motie om een referendum uit te schrijven over het wel of niet instellen van een lokaal verbod op consumentenvuurwerk beginnend bij de jaarwisseling van 2020/2021. Beide moties zijn verworpen. Een motie van de Partij voor de Dieren om voortaan in de evaluatie van de jaarwisseling ook een overzicht van de cijfers per wijk of stadsdeel op te nemen werd verworpen.De Haagse Stadspartij verzocht per motie om voor de jaarwisseling 2019/2020 geen vuurstapels op het strand toe te staan indien de raad vóór 1 oktober 2019 nog geen conceptvoorstel over de toekomst van de vuurstapels van het college heeft mogen ontvangen. Deze werd verworpen. NIDA diende een motie in om in de voorbereiding op de jaarwisseling 2019-2020 meer burgers te activeren en mee te denken met bewoners(organisaties) die het initiatief willen nemen voor vuurwerkvrije buurten tijdens de jaarwisseling over hoe zij dit zelf kunnen organiseren. Deze motie is verworpen. Een motie van NIDA voor meer kleinschalige evenement(en) tijdens de jaarwisseling werd aangenomen. ChristenUnie/SGP diende 2 moties in. Een motie met verzoek dat het college zich, samen met de ons omringende gemeenten, blijft inzetten om te voorkomen dat we ooit nog kampioen luchtvervuiling tijdens de jaarwisseling zullen zijn. En een motie om na te gaan hoe via het omgevingsbeleid met betrekking tot de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk kan worden gestuurd op het verminderen van het aantal opslag- en verkooppunten en de raad hierover te informeren. Deze werden aangenomen.

   Moties Evaluatie jaarwisseling 2018-2019 (PDF, 294,1 kB)

   Voortgangsrapportage aanpak polarisatie en radicalisering

   PVV diende twee moties in. De partij vroeg het college om voor alle verantwoordelijken in dit debacle strafontslag te regelen, de welzijnsorganisatie Xtra op te heffen, buurthuis De Burcht te sluiten en alle subsidies die zogenaamd deradicalisering tot doel hebben te stoppen. Ook pleitte de partij ervoor in een motie om in kaart te brengen met welke salafistische organisaties wordt samengewerkt en deze samenwerkingsverbanden onmiddellijk te beëindigen. Beide moties zijn verworpen. De ChristenUnie/SGP riep op om in de toegezegde brief naar aanleiding van de berichtgeving over radicalisering en jongerenwerk een feitenrelaas aan de raad te doen toekomen en in te gaan op genomen maatregelen. Deze motie is aangenomen. De PvdA vroeg het college om te onderzoeken hoe Den Haag zich kan voorbereiden op de terugkeer en opvang van Nederlandse kinderen uit IS-gebied indien het Rijk besluit om deze kinderen terug te halen. Deze motie is verworpen. De Haagse Stadspartij riep op om te onderzoek te doen naar de resultaten van de radicaliseringsprojecten die actief zijn in Den Haag. Deze motie is aangenomen. NIDA riep op om te onderzoeken of en in welke mate het gemeentelijk beleid van de afgelopen 8 jaar en de uitvoering ervan - m.b.t. het voorkomen en/of tegengaan terrorisme, gewelddadig extremisme en radicalisering - (ongewild en onbewust) een negatief effect hebben gehad op de Haagse islamitische gemeenschappen. Deze motie is verworpen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos pleitte ervoor om de signalen over de invloed van salafisme, en ander radicaal gedachtengoed, op het Haagse jeugdwerk mee te nemen in het onafhankelijk onderzoek dat het college heeft aangekondigd. Deze motie is aangenomen.

   Moties voortgangsrapportage aanpak polarisatie en radicalisering (PDF, 234,8 kB)

   Zorgen over welzijn en sociaal isolement niqab-draagsters

   NIDA diende twee moties in. De partij vroeg het college om uit te spreken dat het handhaven van het niqabverbod geen prioriteit heeft in onze stad. Ook diende de partij een motie in om extra aandacht en inzet te tonen (via moskee-, vrouwen en andere organisaties om te voorkomen dat niqab-dragende vrouwen mogelijk niet in een sociaal isolement komen, nadat de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking is getreden. Beide moties zijn verworpen.

   Moties Zorgen over welzijn en sociaal isolement niqab-draagsters (PDF, 75,8 kB)

   Srebrenica-herdenking- en monument

   NIDA riep op om zo goed mogelijk en binnen de mogelijkheden van het college, gehoor te geven aan het verzoek van de Bosnisch-Nederlandse gemeenschap (en de mogelijke brief vanuit het ministerie over dit onderwerp), om tot een herdenkingsmonument voor Srebrenica te komen. Deze motie is ingetrokken.

   Motie Srebrenica-herdenking- en monument (PDF, 50,6 kB)

   Bespreking bouwplan Loosduinseweg 615-619 en Gaslaan 2-28a (binnenterrein) i.h.k.v. de Algemene verklaring van geen bedenkingen

   Haagse Stadspartij vindt dat er voldoende argumenten zijn voor het college om de aanvraag af te wijzen en diende een motie in om de vergunningaanvraag niet te honoreren. De motie is verworpen.

   Motie bouwplan Loosduinseweg 615-619 en Gaslaan 2-28a (binnenterrein) (PDF, 37,2 kB)

   Programma Onderwijshuisvesting 2019

   PvdA diende 2 moties in. Een motie om de Haagse schoolgebouwen rolstoelvriendelijk te maken. En een motie Onderzoek onderbesteding Onderwijshuisvestingsbudget. Beide moties zijn verworpen. ChristenUnie/SGP diende een motie in voor inventarisatie verhouding indexatie versus daadwerkelijke stijging bouwkosten. Beide moties zijn verworpen. Haagse Stadspartij diende een motie in met het verzoek een inventarisatie te maken van de beschikbare buitenspeelruimte voor alle PO-scholen met meer dan 200 kinderen. Zijn werd later aangehouden.

   Moties Programma Onderwijshuisvesting 2019 (PDF, 141,9 kB)

   ORAC's en parkeerdruk Duindorp

   Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende een motie in met het het verzoek het vergunninggebied Duindorp samen te voegen met het vergunninggebied (43) op Scheveningen en de Nieboerweg toe te voegen aan het vergunninggebied Duindorp. De motie is aangenomen.

   Motie ORAC's en parkeerdruk Duindorp (PDF, 34,9 kB)

   Inkoop Wmo-arrangementen 2020

   ChristenUnie/SGP verzocht per motie na te gaan in hoeverre het declaratiesysteem van zorg en welzijn van de gemeente Den Haag fraudegevoelig is en in hoeverre (steekproefsgewijze) controle hierop kan worden verbeterd. Ook diende de fractie een motie in om een maximale structurele winst van 10% van de omzet (comply or explain) in de gunningscriteria te hanteren voor de inkoop van zorg en welzijn. Deze motie is, na beantwoording van het college, ingetrokken. De SP diende een motie in met het verzoek te onderzoeken hoeveel gemeentelijk zorggeld niet aan zorg wordt besteed, maar naar winsten van zorgorganisaties gaat. De motie is verworpen. PvdA diende een motie in om na een jaar te evalueren in hoeverre het nieuwe inkoopmodel en het aantal zorgaanbieders wat daardoor wordt gecontracteerd, gevolgen heeft voor de controleerbaarheid, kwaliteit en samenwerking in de wijk. De motie is aangenomen.

   Moties Inkoop Wmo-arrangementen 2020 (PDF, 151 kB)

   Invoering winkelstraatregime parkeerterrein Duinzigt

   Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende 2 moties. Een motie om de winkelstraatregeling op het parkeerterrein van winkelcentrum Duinzigt niet in te voeren. Deze motie is verworpen. En een motie om het toegezegde integrale verkeer- en parkeeronderzoek voor de gehele wijk Duinzigt zo snel mogelijk uit te voeren. Deze motie is aangenomen.

   Moties Invoering winkelstraatregime parkeerterrein Duinzigt (PDF, 83,3 kB)

   Participatie- en communicatieplan CID en voortgang fysiek ruimtelijke projecten CID

   PvdA verzocht per motie om de LER te beschouwen als instrument ten behoeve van de co-creatie van planontwikkeling én de inrichting van de buitenruimte. Deze motie is verworpen. D66 diende 2 moties in. Een motie om de raad snel te informeren over de benodigde voorzieningen bij de ontwikkelingen van het CID. En een motie om in het participatie- en communicatieplan CID innovatieve ook innovatie participatiemiddelen te betrekken (IT oplossingen, zoals virtual reality-plankaarten en online-platforms) om inspraak en participatie te bevorderen. Beide moties zijn aangenomen.

   Moties CID (PDF, 104,2 kB)

   Ingekomen zienswijzen op het ter inzage gelegde bouwplan van het paviljoen aan de Noordboulevard, bekend als Strandweg ongenummerd ter hoogte van nummer 187

   Partij voor de Dieren diende een motie in om via privaat- of publiekrechtelijke weg aanvullende regels te stellen om het onderscheidend aanbod en de functie van publiekstrekker voor de toekomst te waarborgen. De motie is aangenomen. Haagse Stadspartij diende een motie in om de omgevingsvergunning voor de bouw van het paviljoen niet te verlenen. Deze motie is verworpen. CDA diende een motie in om te onderzoeken hoe gestuurd kan worden op een levensvatbare en bestendige verhouding tussen horeca, retail en kleinschalige recreatie aan de Scheveningse kust. De motie is, na beantwoording van het college, ingetrokken.

   Moties paviljoen aan de Noordboulevard (PDF, 93,6 kB)

   Poortgebouw Bronovo/Beantwoording SV Geen 30% sociaal in Bronovo

   Haagse Stadspartij diende een motie in om er zorg voor te dragen dat strak wordt vastgehouden aan de eis van 30% sociaal m.b.t. de herontwikkeling van het Bronovo Poortgebouw. De motie is verworpen.

   Moties Poortgebouw Bronovo (PDF, 42,5 kB)

   Terugkijken?

   De volledige vergadering is online terug te zien.