Nieuwsbericht

Raad stemt in met Nota Dierenwelzijn

Gepubliceerd: 5 maart 2021Laatste wijziging: 3 augustus 2021

De raad stemde donderdag 4 maart in met de Nota Dierenwelzijn. Ook stemde de raad in met de beleidsnota ‘Op weg naar een inclusieve samenleving’ en het gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Van nationaliteit onbekend naar staatloos’. Verder rondde de raad elf commissiedebatten af.

Dierenwelzijn, 113 plannen voor dieren in de stad

De gemeenteraad ving aan met bespreking van het gewijzigd initiatiefvoorstel Nota Dierenwelzijn, 111 plannen voor de dieren in de stad’. De Partij voor de Dieren heeft een concept voor de nieuwe dierenwelzijnsnota gepresenteerd met 111 plannen voor een diervriendelijk Den Haag. Het huidige beleid voor dierenwelzijn van de gemeente Den Haag is vastgelegd in de Nota Dierenwelzijn uit 2011. Sindsdien is er het een en ander veranderd aan het perspectief op dierenwelzijn in de wetenschap en in onze maatschappij. Met dit nieuwe initiatiefvoorstelwil de Partij voor de Dieren een diervriendelijke stad verankeren in het gemeentelijke beleid. Partij voor de Dieren gaf als eerste een toelichting op het plan.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De partij stemt niet in, omdat er al voldoende punten uit het voorstel zijn opgenomen in de nota Dierenwelzijn.

Haagse Stadspartij

Dierenwelzijn heeft te weinig aandacht gekregen in de gemeenteraad. De Haagse Stadspartij vindt het goed dat er goed beleid wordt gevoerd en dankt de Partij voor de Dieren voor dit voorstel.

PVV

De PVV dankte de indiener en was positief over alle werkzaamheden en tijd die de partij heeft besteed aan dit voorstel.

De partij uitte complimenten voor het initiatiefvoorstel. De wethouder heeft serieus gekeken naar het voorstel en de Partij voor de Dieren heeft het voorstel hierop aangepast. Helaas blijven er maatregelen in het voorstel die niet uitvoerbaar zijn. GroenLinks stelde voor om het derde dictum te schrappen in het voorstel, zodat de partij alsnog kan instemmen met het voorstel.

PvdA

Dank aan de Partij voor de Dieren. Ook de PvdA ziet in het voorstel maatregelen waar geen financiële dekking voor is en wacht de reactie van de wethouder af.

SP

De SP gaf complimenten over het mooie initiatiefvoorstel. De SP vroeg extra aandacht voor het voorstel om voor ooievaarspashouders mogelijk te maken dat een deel van de medische kosten voor hun huisdier wordt gedekt. Wat de SP betreft moeten we hiermee aan de slag gaan.

D66

Complimenten aan de hele fractie voor alle initiatiefvoorstellen die de laatste tijd zijn opgesteld door de Partij voor de Dieren. D66 is blij dat er een flink aantal punten is opgenomen in de Nota Dierenwelzijn. Sluit zich aan bij de opmerking van PvdA over de financiële dekking.

CDA

Waardering voor de Partij voor de Dieren. Er is een aantal voorstellen waar de partij niet achter staat, zoals het willen stoppen van de mooie traditie van Vlaggetjesdag en Sea Life.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP kan met veel van de 111 voorstellen instemmen, maar er zijn wel enkele voorstellen waar de partij niet achter staat. Daarom diende de partij een amendement in. Met dit amendement wordt geregeld dat de maatregelen op het gebied van Vlaggetjesdag, visserij, Sea Life en Avonturia, die in het initiatiefvoorstel staan, worden geschrapt. Met de meeste visbestanden in de Noordzee gaat het goed1. Er is naar de mening van de indiener geen reden om de visserij voor de Nederlandse kust verder aan banden te leggen. Sea Life en Avonturia moeten zich houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Het welzijn van de dieren is daarmee, inclusief toezicht en handhaving, geborgd. Bovendien hebben deze instellingen een belangrijke educatieve functie, welke niet veronachtzaamd mag worden. Het amendement werd verworpen.

College

Het college gaf complimenten aan de Partij voor de Dieren en vindt dat de partij trots kan zijn wat zij neergezet heeft. Het college neemt 66 voorstellen over uit het initiatiefvoorstel. Dictum drie van het voorstel kan het college niet omarmen.

Er was geen meerderheid voor het gewijzigd initiatiefvoorstel Nota Dierenwelzijn, 111 plannen voor dieren in de stad.

Dierenwelzijn

De raad vervolgde met bespreking van de Nota Dierenwelzijn. Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Het zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel en ze verdienen een respectvolle behandeling. Al het leven om ons heen - dieren, planten en micro-organismen - is van belang. Den Haag, stad van vrede en recht; ook voor dieren!01 is het eerste initiatiefvoorstel geweest van de Partij voor de Dieren Den Haag. Aan de hand van dit voorstel is de huidige dierenwelzijnsnota van de gemeente tot stand gekomen in 2012.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Het college heeft, wat Hart voor Den Haag/Groep de Mos betreft, niet voldoende zicht op het aantal bijtincidenten in Den Haag. Slachtoffers geven te vaak aan dat bijtgrage honden zonder muilkorf over straat lopen. Daarom diende de partij een motie in om bijtincidenten beter te registreren. De motie werd verworpen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt dat het in de nota moet gaan om de belangen van dieren en niet om de bestrijding van dieren. Overlast van dieren wordt vaak veroorzaakt door menselijk handelen. Helaas zijn voorbeelden van stelselmatige dierenmishandeling aan de orde van de dag. Daarom zijn meer maatregelen nodig. De partij diende twee moties in om dierenwelzijnsorganisaties te verduurzamen en om diervriendelijkheid de norm te maken. Beide moties werden verworpen. Verder bevreemdt het de partij van de dieren dat er wel ingegrepen wordt bij huiselijk geweld, maar dat dit nog te weinig gebeurt bij geweld tegen dieren. De motie die de partij indiende om in te grijpen bij dierenmishandeling werd door de raad unaniem aangenomen. Daarnaast functioneren de huisdier informatiepunten nog niet voldoende. De wethouder heeft aangegeven hier iets aan te doen, maar de Partij van de Dieren vindt dat dit gemonitord moet worden. De motie die de partij hierover indient werd verworpen. Tot slot diende de partij een motie in om een omheind hondenuitlaatveld te openen voor het najaar van 2021. De motie werd aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij vindt de nota van het college te mager en ondersteunt de aanvullende moties van de Partij van de Dieren. Daarnaast zijn er nog andere zaken van belang, zoals het fokbeleid. Hierover zal de partij later in gesprek gaan wethouder Bredemeijer. Tot slot diende de partij een motie in over het HIP, het huisdier informatiepunt. Naast dat het belangrijk is dat er beter gemonitord moet worden, vindt de Haagse Stadspartij dat het HIP bekender moet worden gemaakt onder Haagse bewoners. De bijbehorende motie ‘Maak het HIP hip’ werd aangenomen door de gemeenteraad.

GroenLinks is positief gestemd over dierenwelzijn en is hier trots op. Dieren maken integraal deel uit van de Haagse samenleving. De partij is blij dat de wethouder zich gaat inspannen om dierenwelzijnsinstanties bij te staan met structurele middelen. Tot slot vroeg GroenLinks de wethouder of gekeken kan worden hoe de dierenambulance verder verduurzaamt kan worden.

PVV

De PVV vindt de nota dierenwelzijn te summier. Er staan weliswaar goede punten in, maar er staat niks in over halal slachten. Halalvlees is een pijnlijk teken van dierenleed, omdat dieren onverdoofd worden geslacht. Daarom diende de partij een motie in om halalvlees aan banden te leggen en halal slachten te verbieden. De motie werd verworpen.

D66

D66 gaf complimenten aan de wethouder voor de opgestelde nota. Als een dier mishandeld wordt, dan kan het een signaal zijn voor huiselijk geweld. Mishandeling van een dier is een belangrijke indicator voor huiselijk geweld en D66 vindt het belangrijk dat het zodanig wordt verankerd.

VVD

In de nota wordt best veel waarde gehangen aan het Huisdier Informatiepunt. Maar de (online) vindbaarheid van het informatiepunt laat te wensen over. Via Google is het bijvoorbeeld niet eens te vinden. Daarnaast maakte de partij nog een opmerking over het bijhouden van bijtincidenten met honden. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van burgers. Een muilkorf en aanlijnplicht zou kunnen bijdragen aan het vergroten van veiligheid. Juist kan dit ook werken als preventief middel, en niet pas als er al een incident heeft plaatsgevonden. De VVD diende een motie in om sneller de muilkorf en aanlijnplicht in te zetten bij mogelijk gevaarlijke honden. De motie werd aangenomen.

College

De Nota Dierenwelzijn werd door de gemeenteraad aangenomen.

Op weg naar een inclusieve samenleving

Iedereen moet gelijk worden behandeld en gelijke kansen krijgen. Het werken aan gelijke behandeling en het wegwerken van verschil in kansen is een opgave voor de hele samenleving. In deze nota wordt beschreven wat het college de komende jaren gaan doen om vooroordelen en discriminatie, in de samenleving, in het maatschappelijk leven van mensen en in onze eigen organisatie te voorkomen en tegen te gaan.

PVV

Positieve discriminatie voor de een, is negatieve discriminatie voor de ander. Allochtonen of vrouwen voortrekken bij sollicitaties is het achterstellen van autochtonen of mannen. Het moet gaan om kwaliteit. De partij diende een motie in om alle vormen van discriminatie tegen te gaan, waaronder positieve discriminatie. Deze motie is verworpen. Er zijn veel groepen die worden vergeten in deze nota, zoals vrouwen op de Scheveningse boulevard die worden geïntimideerd en homo’s die niet hand in hand kunnen lopen. In een inclusieve samenleving moet wat de PVV betreft geen tolerantie zijn voor intolerantie. De partij diende daarom een motie in om alles in het werk te stellen om de As-Soennah moskee te sluiten. Beide moties werden verworpen.

Islam Democraten

Diversiteit, inclusie, integratie en acceptatie. Er wordt veel gesproken over deze onderwerpen, maar de Islam Democraten vinden dat er nog te weinig stappen worden gezet. De partij diende een motie in om meer vrouwen en meer mensen met een niet Westerse achtergrond toe te laten tot de top van overheidsinstellingen. De motie haalde het niet.

PvdA

De overheid heeft een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol als het gaat om het aanpakken van racisme en discriminatie. Wat is het motto Den Haag als Internationale stad van Vrede en Recht waard als we artikel 1 van onze grondwet niet verdedigen? De PvdA vindt dat op punten de nota concreter had gekund. Discriminatie en racisme moet concreet worden aangepakt op scholen, in wijken, sportverenigingen. Het is een goed begin en de PvdA ondersteunt enkele moties, zoals de moties van de Haagse Stadspartij, ChristenUnie en NIDA. De partij vindt de voorstellen goede aanvullingen op de nota die er ligt. De partij is blij dat de gemeente met Haagse kinderen in gesprek gaan door middel van lespakketten. PvdA zal de uitvoering kritisch blijven volgen.

NIDA

NIDA vindt dat er een inhaalslag nodig is in de aanpak van discriminatie en islamofobie. Het wordt tijd dat er verschil wordt gemaakt in plaats van dat wordt gesproken over algemene campagnes. NIDA deed verschillende voorstellen. Een motie voor een aanpak online racisme en een motie voor een pilot discriminatierechercheurs werden aangenomen. Voorstellen over een integrale aanpak islamofobie en moslimdiscriminatie, grensoverschrijdend discriminerend gedrag bij de politie, inrichten van een informatie- en meldpunt onderwijsdiscriminatie en doorlichting onderwijsprogramma’s Haagse scholen haalden het niet. Een motie om bij de acties die worden ingezet door de gemeente en Den Haag Meldt om de meldingsbereidheid van racisme en discriminatie te vergroten ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor het vergroten van de aangiftebereidheid werd aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij vindt de nota is uiterst teleurstellend. De partij vindt dat er geen concrete punten in staan die direct leiden tot verbetering. Instemmen met nota is afhankelijk van moties om de nota te verbeteren. Om de nota te verscherpen heeft de partij vier moties ingediend. Een motie waarin wordt verzocht om direct de inwoner van Den Haag te beschermen van etnisch profileren door de Haagse politie en om (opnieuw) rond de tafel te zitten met expertise organisaties zoals BLM Den Haag, Controle Alt Delete, meldpunt Islamofobie en Den Haag Meldt om op zeer kort termijn gezamenlijk concrete acties te ontwikkelen op gemeentelijk niveau om etnisch profileren door de politie binnen de stad aan te pakken. De motie werd verworpen. Een motie om gezamenlijk met de Haagse politie een campagne te gericht op het doen van aangifte op grond van discriminatie. De motie haalde het. Een motie voor een aanpak discriminatie arbeid- en stagemarkt werd na beantwoording van het college aangehouden. Tot slot diende de Haagse Stadspartij een motie in om in de verschillende wijken laagdrempelige spreekuren/meldpunten op te zetten. Deze werd verworpen.

D66

Sinds de uitbraak van corona is er een toename van discriminatie. Een inclusieve samenleving nog steeds geen werkelijkheid. De partij vroeg aandacht voor het uitgaansleven en de taxibranche. D66 is blij dat de inzet van mysterie guests wordt gecontroleerd en uitgebreid. D66 kunnen de initiatieven van scholen waarbij contacten en uitwisselingen centraal staan niet snel genoeg starten. Uitwisseling en ontmoetingen alleen zijn niet genoeg om discriminatie aan te pakken. De meldingsbereidheid moet omhoog wat de partij betreft en is benieuwd naar de effectiviteit van de aanpak.

CDA

Racisme is een groot kwaad en moet uitgeroeid worden. Het is van belang over discriminatie na te denken vanuit de samenleving. Het CDA vindt dat er meer aandacht moet zijn voor normen en waarden. Het gedeelte in de nota over de politie heeft de verkeerde insteek. Er wordt gesteld dat de Black Lives Matter- demonstraties hebben laten zien dat etnisch profileren en discriminatie een probleem is binnen de politie. Het CDA vindt het zeer onterecht dat het korps negatief wordt afgeschilderd. Het CDA diende een amendement in waarmee wordt geregeld dat de eerste zin na de paragraaftitel ‘Politie’ geschrapt wordt. Het amendement is aangenomen. In de beleidsnota wordt een opsomming gegeven van gedenkdagen waaraan in het kader van bewustmaking, erkenning, herkenning en stimulering van dialoog aandacht wordt gegeven. De dag van de Hindoestaanse immigratie ontbreekt nog aan dat rijtje, vindt CDA. Met dit amendement wordt geregeld dat deze gedenkdag aan dit rijtje van gedenkdagen wordt toegevoegd. Het amendement is aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De nota draag volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos niet bij aan een weerbare samenleving. De partij diende een motie in waarin wordt uitgesproken dat Den Haag geen racistische stad is. Zonder vertrouwen kan de politie gaat werk geen doen en de partij diende een motie in dat het Haagse politiekorps niet structureel racistisch is, maar bestaat uit hardwerkende agenten die dankbaarheid, respect en vertrouwen verdienen. Bij beide moties staakten de stemmen. De moties worden tijdens de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht. Tot slot diende de fractie een motie in om bedrijven niet op te zadelen met symboolpolitiek. In plaats daarvan samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven pilots en projecten op te zetten met video-solliciteren, “speed dates” en “open hiring” en het meten van competenties en soft skills van kandidaten. Deze motie werd later ingetrokken.

VVD

Een aanpak discriminatie is van groot belang. De VVD deed een voorstel te onderzoeken wat de meldings- en aangiftebereidheid per groep is, op basis hiervan te bekijken hoe we de meldings- en aangiftebereidheid kunnen verhogen en het belang van aangifte doen te vermelden op de website van denhaagmeldt.nl. Deze motie is aangenomen. Om geen twijfel te laten bestaan over het fantastische werk van de politie steunt de partij de moties van Hart en CDA hierover. Intolerantie moet worden aangepakt en daarom een motie om alles in het werk te stellen en alle mogelijke juridische instrumenten in te zetten om overschrijdingen van onze democratische rechtstaat aan te pakken en wanneer mogelijk over te gaan tot het sluiten van ondemocratische organisaties. Deze motie werd verworpen.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP is geschrokken van de berichtgeving dat de meerderheid van de Haagse makelaars wel eens discrimineert op basis van huidskleur of achtergrond. Dit moet worden aangepakt, want iedere inbreuk in het gelijkheidsbeginsel tussen mensen is kwalijk. Daarnaast diende de partij een motie in om te voorkomen dat mensen door de gemeente op basis van algoritmes gediscrimineerd worden, zoals bij de toeslagenaffaire. De motie werd aangenomen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat er erkenning is van ongelijkheid in de samenleving. Daarbij hoort ook het erkennen van privileges, die ongelijkheid in stand houden. De partij diende daarom een motie in, waarin zij het college oproept bewustwording van ‘white privilege’ te stimuleren, dit te onderwijzen op scholen en gemeenteambtenaren bewust te maken van hun privileges. De motie werd verworpen. 

De raad stemde in met de beleidsnota.

Van nationaliteit onbekend naar staatloos

In Den Haag wonen staatlozen. Staatlozen zijn mensen die door geen enkel land als burger worden erkend. Ze bezitten geen paspoort en geen nationaliteit. Sommige van de ‘Haagse staatlozen’ zijn buiten de landsgrenzen van Nederland geboren, maar velen zijn ook hier in Den Haag geboren en staatloos, omdat hun ouders dat zijn. Niet alle staatlozen staan als zodanig ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) In de Haagse BRP stonden op 1 november 2018 in totaal 343 personen als staatloos geregistreerd. Hiervan waren er 114 kinderen (tot 18 jaar). Wat ontbreekt is enig inzicht in de staatlozen die niet als staatloos staan ingeschreven.

GroenLinks ziet het initiatiefvoorstel als basis om geluid te geven aan de staatloze burgers. De partij hoopt dat het initiatief brede steun krijgt en dankte NIDA als voortrekker van het initiatief. PvdA is blij dat het voorstel voorligt en dat het college er mee uit de voeten kan. Niemand wordt er beter van als deze mensen last hebben van omslachtige regels en bureaucratie. De partij dankte voor de prettige samenwerking. ChristenUnie/SGP is trots op het initiatiefvoorstel. De positie van mensen met de status nationaliteit onbekend is Schrijnend. Goed dat we als lokale overheid naast de burgers staan en helpen waar het kan. De partij hoopt dat het echt tot resultaten gaat leiden. Ook D66 dankte voor de moeite.

Het college dankte de initiatiefnemers en de aanpassingen in het initiatiefvoorstel zodat het gerealiseerd kan worden. Met de aanpassingen kan het college het voorstel ondersteunen.

De raad stemde in met het initiatiefvoorstel.

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad. Deze raadsvergadering was vanwege de lockdown-maatregelen volledig digitaal. Bij de beraadslagingen nam één woordvoerder per fractie deel aan de vergadering. Stemmen gebeurde door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 4 maart om 20.00 uur. Ook die vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.