Nieuwsbericht

Raad stemt in met Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord en vervolgstappen

Gepubliceerd: 9 april 2021Laatste wijziging: 16 april 2021

De Haagse gemeenteraad sprak donderdag 15 april onder meer over het raadsvoorstel ten aanzien van het Standpunt over het advies van belangenorganisaties Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord en vervolgstappen. Ook sprak de raad over het de aanvraag herziening bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier voor het oprichten van een dakopbouw op Cartesiusstraat 316, het herstelbesluit bestemmingsplan Madestein – Vroondaal 3e herziening en het voorstel Bouwen aan een verbonden stad. Daarna ging de gemeenteraad in debat over het initiatiefvoorstel “Bomen maken de stad: buiten de gebaande paden op zoek naar ruimte voor extra bomen", de Nota stadsbomen en het voorstel van het college inzake bekrachtiging geheimhouding. Tot slot zijn vijf commissiedebatten afgerond.

De raad ving aan met het afscheid van de raadsleden Hanneke van der Werf (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) die vorige maand in de Tweede Kamer zijn geïnstalleerd.

Vervolgens zijn Marije Mostert (D66) en Judith Kloppenburg (ChristenUnie/SGP) beëdigd als raadslid.

Ook legden twee nieuwe fractievertegenwoordigers de eed af: Mhamed el Makhloufi van NIDA en Steven Datema van de fractie ChristenUnie/SGP.

Tijdens Stad in de raad spraken 21 inwoners in op 7 agendapunten.

Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord en vervolgstappen

De raad begon allereerst met een debat over het raadsvoorstel ten aanzien van het standpunt over advies van belangenorganisaties Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord en vervolgstappen. De belangrijkste maatregelen uit het adviesrapport zijn bedoeld om doorgaand autoverkeer in Centrum-Noord buitenom te leiden via de Teldersweg, Koningskade en Raamweg of via de (Vaillantlaan en) Neherkade richting Rotterdamsebaan. Daarnaast hebben de organisaties veel maatregelen en aanbevelingen opgenomen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren.

De fractie bedankt voor de coproductie waarin het voorstel tot stand is gekomen en de tomeloze inzet van 25 bewoners- ondernemers en belangenorganisaties. Deze coproductie smaakt naar meer, aldus de fractie. Luchtkwaliteit verbeteren moet in heel Centrum-Noord. Daarom diende de fractie een motie in om de S-100 (Centrumring) te ontlasten en ervoor te zorgen dat de vervolgstappen voor de Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord leiden tot een verbetering van de leefkwaliteit van bewoners, onder meer door oog te hebben voor de luchtkwaliteit. Ook vindt GroenLinks het belangrijk dat fietsers niet uit het oog verloren worden. Daarom diende GroenLinks ook een motie in om bij de vervolgstappen expliciete aandacht te besteden aan dat de verbetering ook positief uitpakt voor voetgangers en fietsers in en door Centrum-Noord. Beide moties zijn aangenomen.

Haagse Stadspartij

Ook de Haagse Stadspartij vindt dat er een fantastisch voorstel met een breed draagvlak ligt en bedankt alle bewoners, ondernemers en belangenorganisaties voor hun inzet hiervoor. Nadeel is dat verkeer verplaatst en dat dit een toename betekent voor het verkeer op de Vaillantlaan. Daarom vindt de fractie het van belang dat dit succes van coproductie in ook Centrum-Zuid wordt gevolgd en er een klankbordgroep van bewoners-, ondernemers- en andere belangenorganisaties wordt ingesteld om te werken aan een pakket van maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid. De motie die hiervoor werd ingediend is aangenomen.

CDA

Alle lof voor het gevolgde proces in Centrum-Noord, maar de fractie ziet naast de afname van het verkeer op bepaalde wegen, ook een toename van het verkeer in andere delen van de stad. Is die toename op te vangen, vraagt het CDA zich af. Daarom diende de partij een motie in om de effecten van de maatregelen vanaf de start strak te monitoren en deze maatregelen direct te pauzeren of terug te draaien op het moment de afwikkeling van het verkeer en/of de gevolgen daarvan op de luchtkwaliteit op de wegen buiten Centrum Noord tot (onverwacht) ongewenste situaties leidt. Deze motie is aangenomen.

D66

D66 steunt maatregelen om sluipverkeer door woonwijken te verminderen en daarmee de leefbaarheid in de woonwijken van Centrum-Noord te verbeteren. De coproductie wordt met recht geroemd als een sterk staaltje bewonersparticipatie, aldus de fractie. D66 verwacht dat met de aangekondigde maatregelen in Centrum-Zuid ook het verkeer kan verminderen op die plek. De fractie diende een amendement in om een fout in het voorstel (onbedoelde verschrijving) te herstellen. Dit amendement is aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos benadrukte dat wegen in Den Haag zijn niet voorbehouden aan bepaalde groep mensen. We betalen met z’n allen wegenbelasting, dus de wegen in Den Haag zijn voor alle inwoners van Den Haag, aldus de partij. De fractie diende een motie in om bij grote verkeersprojecten en plannen voor de stad die grote gevolgen hebben voor alle inwoners en ondernemers, hen ook mee te nemen in de besluitvorming van deze plannen. Deze motie werd verworpen. Verder diende de fractie een motie in om met de gemeente Rijswijk en de MRDH aan tafel te gaan zitten om de mogelijkheden te bespreken om samen een Beatrixtunnel te realiseren en daartoe en (lobby)plan te presteren. Deze motie is aangenomen.

NIDA

NIDA is blij met de coproductie die voorligt waarbij belanghebbenden grote rol hebben gespeeld. Verbeteringen zullen wel hun rol eisen in andere gebieden, onder andere de Waldeck Pyrmontkade en de Koningin Emmakade; wegen die al niet goed scoren op veiligheid. In plaats van de broodnodige verbeteringen voor de Vaillantlaan, ziet de fractie dat de druk hier weer zal toenemen. NIDA steunt daarom het voorstel van de Haagse Stadspartij voor zelfde aanpak voor Centrum-Zuid. Ook steunt de fractie de motie van het CDA om strak te monitoren.

VVD

De VVD is blij met het voorstel, maar maakt zich ook zorgen of de voordelen voor Centrum-Noord niet leiden tot nadelen elders in de stad. Daarom diende de fractie een motie in om in het implementatieplan ervoor te zorgen dat de op- en afritten van het Hubertusviaduct voldoende capaciteit hebben om de toegenomen verkeerstroom te kunnen verwerken en indien nodig, hiervoor maatregelen te treffen. Ook diende de VVD een motie in om te voorkomen dat voordelen in centrum Noord niet leiden tot achteruitgang van de leefbaarheid, veiligheid, doorstroming en luchtkwaliteit elders in de stad. De fractie riep verder per motie op om andere maatregelen die de doorstroming van de Raamweg/Koningskade nog verder kunnen verbeteren in kaart te brengen en met het implementatieplan Centrum-Noord aan de raad te overleggen. En er werd een motie ingediend om bij MKB Den Haag en VNO-NCW Den Haag draagvlak te verwerven voor het maatregelenpakket Centrum-Noord door hen te betrekken bij de vorming van het implementatieplan. Deze vier moties zijn aangenomen. Tot slot diende de VVD een motie in voor een ongelijkvloerse kruising Scheveningseweg-Teldersweg zodat de doorstroming van de S100 na de maatregelen Centrum-Noord wordt gewaarborgd. Deze motie werd verworpen.

Islam Democraten

Op de Vaillantlaan was het altijd al druk. Nog komt er nog meer drukte, vervuiling en verkeersonveiligheid in Schilderswijk. Daarom diende Islam Democratie een motie in om alsnog in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers van Schilderswijk en Transvaal over de verkeersplannen. Deze motie is aangenomen. Daarnaast gaf de fractie aan de motie van de HSP voor participatie te steunen.

PvdA

De plannen zien er goed uit vindt de PvdA. Het doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd en het wordt veiliger voor voetgangers en fietsers. Gevolg van dit plan is wel dat verkeer toeneemt op andere plekken, zoals de Vaillantlaan. Daarom is het goed dat er een werkbespreking is geweest over de verkeerssituatie daar. Er moeten snel maatregelen worden genomen. Daarom steunt de PVDA de motie van de Haagse Stadspartij voor een klankbordgroep Centrum-Zuid.

College

Het college benadrukte dat het voorliggende voorstel is gemaakt samen met de scherpe blik van 25 bewoners-, ondernemers- en belangenclubs en is trots op dit plan dat met enorm veel inspanning van deze partijen is gemaakt. Vervolgens beantwoordde wethouder Van Asten de gestelde vragen en ging hij in op de ingediende moties en het amendement.

Stemmen

Het collegevoorstel ‘Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord en vervolgstappen' is tijdens het stemmen op de raadsvergadering van 15 april om 20 uur aangenomen.

Herziening bestemmingsplan Regentesse- /Valkenboskwartier

Vervolgens sprak de raad over het voorstel aanvraag herziening bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier voor het oprichten van een dakopbouw op Cartesiusstraat 316. Nadat op een daartoe ingediende aanvraag om vergunning op grond van de Wabo, voor het oprichten van een dakopbouw op de woning Cartesiusstraat 316 op 11 november 2019 door ons college negatief was besloten en deze beslissing op 17 april 2020 ook in bezwaar is gehandhaafd heeft de aanvrager daarvan een verzoek ingediend om herziening van het voor dit perceel vigerende bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier. Hoewel het verzoek gericht is aan het college berust de bevoegdheid tot het vaststellen c.q. wijzigen van een bestemmingsplan bij de gemeenteraad. Daarom ligt dit verzoek tijdens deze raadsvergadering ter besluitvorming voor.

CDA

Het CDA diende een motie in om als de Raad van State de weigering van de vergunning vernietigd alsnog te beoordelen of een dakopbouw kan worden toegestaan (onder de voorwaarde dat de woning de komende 15 jaar niet kan wordt gesplitst). De stemmen staakten op deze motie, wat betekent dat de motie op de volgende raadsvergadering weer in stemming zal worden gebracht.

GroenLinks diende op dit agendapunt een amendement ‘scheid besluiten’ in omdat het hier feitelijk alleen gaat om het besluit om geen medewerking te verlenen aan het ingekomen verzoek tot een aanpassing van het bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier. Dit amendement werd aangenomen. Over het al dan niet toestaan van een dakopbouw op het bewuste adres is een andere procedure gaande.

College

Het college ging in op de ingediende motie en het amendement en gaf aan dat de weigering van de vergunning van de dakopbouw los staat van het bestemmingsplan en op dit moment hierover wordt beslist door Raad van State.

Stemmen

Het collegevoorstel ‘Herziening bestemmingsplan Regentesse- /Valkenboskwartier’ is tijdens het stemmen op de raadsvergadering van 15 april om 20 uur aangenomen.

Herstelbesluit bestemmingsplan Madestein – Vroondaal

De raad vervolgde haar vergadering met het agendapunt over het herstelbesluit bestemmingsplan Madestein – Vroondaal 3e herziening. Op 16 april 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Madestein-Vroondaal 3e herziening gewijzigd vastgesteld. De Raad van State heeft op 7 september 2020 een voorlopige voorziening toegekend, waardoor in een deel van het plangebied het bestemmingsplan Madestein-Vroondaal uit 2015 is blijven gelden. In samenspraak met De Levende Have en de Gem Vroondaal is een voorstel voor aanpassing van de regels en toelichting opgesteld. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het voorliggende bestemmingsplan.

Partij voor de Dieren

Partij van de Dieren constateerde dat het bestemmingsplan van de rechter moest worden aangepast vanwege het geluid van het politiehonden- en paardencentrum. Omdat onduidelijk is hoe deze maatregelen uitpakken voor het welzijn van de honden en paarden diende de fractie een motie in om in gesprek te gaan met het trainingscentrum over de gevolgen van deze maatregelen voor het welzijn van de honden en paarden alsook over de berichtgeving rond de trainingsmethodes. Deze motie werd aangenomen.

College

Het college gaf dat dat de gemeente hier geen rol in heeft; deze bevoegdheid ligt niet bij college, maar bij nationale politie en de landelijke inspectie. Stemmen Het collegevoorstel ‘Herstelbesluit bestemmingsplan Madestein – Vroondaal’ is tijdens het stemmen op de raadsvergadering in de avond van 15 april aangenomen.

Bouwen aan een verbonden stad

Hierna besprak de raad het voorstel ‘Bouwen aan een verbonden stad’. Den Haag bestaat intussen voor meer dan de helft uit bewoners met een migratieachtergrond. Voorheen kwamen mensen vooral uit Marokko, Turkije, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Inmiddels is de situatie anders en komen mensen uit alle delen van de wereld, westers en niet-westers. Naast een toename van de diversiteit in herkomst zien we ook een groeiende verscheidenheid binnen die diversiteit. We hebben niet alleen te maken met een veelheid aan landen van herkomst, maar ook met een verscheidenheid aan talen, culturen, religies, verblijfsstatussen, gender en sociaaleconomische posities. Het is te simpel om Hagenaars in te delen op basis van hun migratie-achtergrond. Met inmiddels al een derde en soms zelfs een vierde generatie Hagenaars met een migratieachtergrond is er ook heel veel diversiteit binnen die groepen en gemeenschappen. De nota schetst vijf uitgangspunten die ons op weg helpen naar een verbonden stad.

Het debat gaat over universele waarden. Het gaat over geboorterecht, bestaansrecht en over mens zijn. De samenleving bestaat uit een dynamiek van verschillende mensen. Steden zijn sinds de oudheid een plaats waar mensen bij elkaar komen. GroenLinks ziet het plan niet als iets nieuws, maar een voortzetting van ideeën om mensen nader tot elkaar te brengen. Daarmee doet GroenLinks afstand van groepsdenken en erkent de partij de gelijkwaardigheid tussen burgers. Alleen zo kan er onderling respect en vertrouwen ontstaan. GroenLinks is ook tevreden over de toenemende aandacht voor het slavernijverleden van Nederland. Het plan biedt niet alleen geld, maar laat ook ruimte voor initiatiefnemers.

SP

De SP hecht waarde aan het begrip ‘universele waarden’. Wat de partij betreft wordt aan universele waarden niet getoornd. Het is van belang ook met religieuze organisaties in gesprek te blijven, wanneer zij de waarden van de democratische rechtsstaat ondersteunen. Ook moet er ondersteuning komen voor de vrijheid een geloof te verlaten, zonder geïntimideerd te worden. Daarom dient de SP de motie ‘Steun geloofsverlaters in’. Wat betreft de SP betreft kunnen zij die oorlog hebben meegemaakt de vrede het beste op waarde schatten. Dat biedt een kans om het thema ‘vrede en recht’ eens niet door de internationale bril te bekijken, maar door die van gewone Hagenaars. De SP dient daarom de motie ‘Breng vrede en recht de buurten in’. Het thema vrijheid behelst voor de SP meer dan alleen de vrijheid om te kunnen doen wat je wil. Het maakt uit waar je wieg staat. Zeker in de meest gesegregeerde stad van Nederland. De SP dient daarom een motie in om aan de hand van een aantal indicatoren de segregatie in kaart te brengen, om het College te vragen sociaaleconomische ongelijkheid aan te pakken. Alle moties werden aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt het onaanvaardbaar dat de vrijheidsbeginselen van de democratische rechtsstaat worden verkwanseld door te weinig eisen te stellen aan nieuwkomers. De partij dient twee moties in om het beleid van het college op dit thema te veranderen. Ten eerste diende Hart voor Den Haag/Groep de Mos de motie ‘Integratiebeleid dé sleutel voor goed samenleven’ in, om ervoor te zorgen dat nieuwkomers beter geïntegreerd raken. De motie werd verworpen. Ten tweede diende de partij de motie ‘Uitgangspunten van onze democratische rechtsstaat als voorwaarde bij verstrekken (integratie)subsidies’ in. Deze motie werd aangenomen.

D66

Den Haag is tegelijk de mooiste en de meest gesegregeerde stad van Nederland. Veel stadsgenoten komen eigenlijk nooit in elkaars buurt. ‘Onbekend maakt onbemind’ zegt D66 Den Haag. Elkaar willen leren kennen, kan bruggen slaan tussen inwoners. Met ontmoetingen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom vindt de partij het goed dat hiervoor aandacht is op Haagse scholen. Hagenaar zijn we allemaal.

ChristenUnie/SGP

Integratie betekent je verbinden aan de mensen waarmee je een woonplek deelt. Je binden en verbinden. Daarom is het belangrijk je onderdeel te voelen van een gemeenschap. Vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn belangrijke kernwaarden. Maar met vrijheid komt altijd verantwoordelijkheid. In een gemeenschap steunen en helpen we elkaar. Daarom heet het ook een samenleving. Maar juist aan de gedeelde waarden ontbreekt het. Daarom dient ChristenUnie/SGP samen met de SP en de Haagse Stadspartij een amendement ‘Verbinden op kernwaarden’ in op het voorstel van het college. Dit amendement is aangenomen. Daarnaast is de partij voor meer doen. Maar daarvoor moeten wel middelen beschikbaar zijn. De partij dient daarom een motie in om kaders te stellen aan de regeling “verbindingssubsidie”. De motie werd aangenomen.

PVV

De PVV vindt dat het integratiebeleid in Den Haag compleet gefaald is. Er komen jaarlijks teveel nieuwe inwoners bij, die niet goed integreren. Volgens de PVV wordt er door het college te weinig gedaan om integratie te verbeteren. Immigratie kost de stad een hoop geld aan sociale voorzieningen en deze kosten zullen alleen maar oplopen. Daarom merken inwoners al dat hun belastingen zijn opgelopen. Om dit tij te keren dient de PVV de motie ‘remigratie is beter dan integratie’ in. De partij denkt dat veel mensen terug willen naar het land van herkomst, maar dat zij daarin geholpen moeten worden. De motie werd verworpen.

CDA

Het zoeken van verbinding is een centraal punt in de visie van het CDA op de samenleving. Integreren is een noodzakelijke voorwaarde voor verbinding. Door integratie raak je verbonden aan het grotere geheel van de samenleving. Maar als het CDA het voorstel van het college leest, heeft de partij het idee dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt. Integratie is een wederzijds proces, dat ook inspanning vraagt van individuen. Normen en waarden zijn hierin belangrijk. Je moet volgens het CDA van individuen kunnen verwachten dat zij zich de heersende normen en waarden eigen maken. Maar hiervoor is in de nota van het College onvoldoende aandacht. Daarom steunt het CDA het amendement van de VVD. Tot slot vindt het CDA het belangrijk dat maatschappelijke organisaties betrokken worden bij de integratie. Daartoe dient de partij een motie in. De motie werd aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij is blij dat er in het voorstel niet meer gefocust wordt op integratie, maar op verbinden. Normen en waarden zijn fluïde en ontwikkelen zich in de loop der tijd. Den Haag is rijk aan verscheidenheid. Daarom is de partij tegen het amendement van de VVD. Rechts-extremisme is een bedreiging voor de samenleving, maar hiervoor is nog te weinig aandacht. Daarom dient de Haagse Stadspartij een motie in om onderzoek te doen naar rechts-extremisme. De motie werd later aangehouden en is dus niet in stemming gebracht.

PvdA

Verbinding is een uitdaging in een stad als Den Haag, maar ook voor de gemeente als organisatie. Door de jaren heen zijn er al vele pogingen gedaan om het integratiebeleid te verbeteren, met wisselend succes. De PvdA dient de motie ‘de trein rijdt nog steeds’, om ervoor te zorgen dat er geleerd wordt van gemaakte fouten uit het verleden. De motie werd aangenomen. Normen en waarden moeten elkaar niet opgelegd worden, maar door met elkaar in gesprek te gaan gevormd worden.

NIDA

NIDA is teleurgesteld dat het amendement van de VVD dat een meerderheid vindt in de raad. De partij vindt dat de kern van het voorstel van het college zo afbreuk wordt gedaan.

VVD

De VVD wil met de nota en haar amendement de verschillen tussen links en rechts overbruggen. Zodoende hoopt de partij zo veel mogelijk steun te vinden voor het voorstel van het college. Den Haag is een diverse stad. Daarom is een duidelijk verhaal nodig over wat de normen en waarden zijn die inwoners verbinden. Vrijheid en verbinding zijn wederzijdse principes: ze vragen van iedereen een inspanning om elkaars vrijheden en opvattingen te respecteren. Binnen de kaders van de democratische rechtsstaat staat het iedereen vrij om verschillende opvattingen te hebben. Het amendement dat de VVD hierover indiende, werd aangenomen.

Stemmen

De wethouder ging in op de gestelde vragen. Tijdens het stemmen is het collegevoorstel ‘Bouwen aan een verbonden stad’ op de raadsvergadering in de avond van 15 april aangenomen.

Bomen maken de stad

Het initiatiefvoorstel ‘Bomen maken de stad: buiten de gebaande paden op zoek naar ruimte voor extra bomen’ is het onderwerp dat vervolgens besproken wordt. Den Haag is een groene stad en kent verschillende groene parken zoals het Westbroekpark, de Scheveningse Bosjes, de bosjes van Pex, het Zuiderpark en het Haagse Bos. Daarnaast staan er ook vele prachtige bomen in woonwijken en langs (doorgaande) wegen, straten en kades in de stad. Deze bomen vormen ons groene kapitaal. Toch zijn er nog veel wijken waar men minder groen woont, versteende wijken waar huizen dichter op elkaar staan en er weinig bomen in de openbare ruimte staan. De kern van dit initiatiefvoorstel is dan ook het komen tot een regeling zodat bewoners, Verenigingen van Eigenaren (VVE’s), (sport)verenigingen en het midden- en klein bedrijf gratis een boom kunnen laten planten op hun eigen terrein.

GroenLinks lichtte het initiatiefvoorstel dat zij twee jaar geleden hebben ingediend toe om ervoor te zorgen dat er meer bomen aan de stad toegevoegd worden. De fractie heeft het dictum aangepast toe en gaf aan het dictum te hebben aangepast zodat alle particulieren (woningbezitters en huurders), scholen en woningcorporaties in aanmerking kunnen komen voor een boom en er meer aandacht is voor de meest versteende wijken.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk om meer bomen in de stad te planten en daar particulieren en bewoners ook in te stimuleren. Jammer dat het voorstel twee jaar op de plank heeft gelegen, want daarmee zijn twee jaar verspild om extra bomen aan de stad toe te voegen. De partij wilde weten om hoeveel bomen het nu precies gaat in het voorstel, want de 1 miljoen die hiervoor vrijgemaakt moest worden is inmiddels bijgesteld naar 300.000 in het initiatiefvoorstel. Gaat het 75 bomen? Ook de dekking is aangepast en moet nu uit de extra middelen voor groen komen. De fractie vroeg opheldering hierover en wilde ook weten hoeveel er naar de meest versteende wijken gaat.

PvdA

De PvdA gaf complimenten voor dit initiatiefvoorstel. De aanvankelijk zorg van deze partij was dat deze bomen in eerste instantie terecht zouden komen in de betere wijken waar bewoners grote voor- en achtertuinen hebben. Daarom is de PvdA blij dat het initiatiefvoorstel is aangepast en ook huurders en woningcorporaties in aanmerking komen voor een gratis boom en prioriteit wordt gegeven aan de versteende wijken.

VVD

De VVD bedankte voor het initiatiefvoorstel en gaf aan dat de partij overtuigd voor het voorstel zal stemmen.

SP

De SP bedankte voor het initiatiefvoorstel en vooral voor de aanpassing van de twee punten in het dictum namelijk de bomen een weg te laten vinden in de meest versteende en armere wijken van Den Haag en het feit dat ook huurder van woningcorporaties aanspraak kunnen maken op de regeling.

College

Wethouder Bredemeijer complimenteert GroenLinks met het initiatiefvoorstel. De aanpassingen komen het voorstel ten goede. Het college denkt met het voorstel zo’n 1.000 bomen per jaar te kunnen gaan planten. De regeling kent een open einde, dus als er meer bomen worden aangevraagd, wordt budget vrijgemaakt.

Stemmen

Het gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Bomen maken de stad’ is tijdens het stemmen op de raadsvergadering van 15 april om 20 uur aangenomen.

Nota stadsbomen

Hierna vervolgde de raad met het debat over het voorstel voor de Nota stadsbomen. In de Agenda groen voor de stad (RIS294705) heeft het college de ambitie benoemd om door middel van het groenbeleid bij te dragen aan een zo hoog mogelijke leefkwaliteit in de stad. Door in te zetten op het verbeteren van de ecosysteemdiensten van de stadsbomen wordt gewerkt aan deze ambitie. In de nota is dat concreet gemaakt met twee hoofddoelen voor de Haagse stadsbomen: een toekomstbestendig Haags stadsbomennetwerk en het verhogen van de ecosysteemdiensten door te streven naar meer kroonoppervlak in de stad. De nota stadsbomen vormt een drieluik samen met het Routeboek stadsbomen in beheer en het Routeboek stadsbomen in projecten.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij diende een amendement ‘Houdt Hoefkade in Hoofdboomstructuur ’ in om te voorkomen dat de Hoefkade wordt afgewaardeerd en uit de Hoofdboomstructuur wordt gehaald. Ook diende de partij een motie in om de Rekenkamer Den Haag de doelmatigheid van het Bomenfonds te laten onderzoeken en voorstellen te doen voor een systematiek waarmee inzichtelijk wordt hoeveel bomen er jaarlijks worden gekapt, voor hoeveel bomen er jaarlijks een kapvergunning wordt aangevraagd en verleend, hoeveel bomen er daadwerkelijk worden herplant, hoeveel hiervan met het bomenfonds worden gefinancierd en wat precies de werkvoorraad is. Verder diende de fractie een motie in om alle onderzoek, inventarisaties en effectanalyses over bomen in onze stad door middel van extra pagina’s op de website www.hethaagsegroen.nl te ontsluiten. Ook diende de fractie een motie in om te onderzoeken hoe initiatiefnemers van bouw- en andere economische ontwikkelingen verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor het realiseren van de vereiste toename van het bomenbestand. Tot slot werd een motie ingediend om in de voorjaarsnota het tekort aan beheerbudget voor groenonderhoud en de groeiende werkvoorraad voor de herplant en aanplant van extra bomen als knelpunt aan te merken en met voorstellen te komen voor extra geld om de groeiende groenachterstanden in te lopen en ambities waar te maken. Het amendement en de moties werden verworpen.

Partij voor de Dieren

De gemeente Den Haag moet mensen die zonder vergunning een boom kappen een consequente straf opleggen. Dat vindt de Partij voor de Dieren Den Haag die een amendement indiende voor consequent handhaven bij illegale kap. Het college geeft aan bij illegale bomenkap in te grijpen door aangifte te doen bij het OM. De Partij voor de Dieren vindt deze strafrechtelijke stap te prijzen. Het college kan echter ook bestuursrechtelijk ingrijpen door de overtreder een herplantplicht op te leggen. Daarom diende de fractie het amendement ‘Bescherm bomen in de wijken beter’ in om ook boomstructuren in de buitenwijken in aanmerking te laten komen voor de Hoofdboomstructuur. Beide amendementen werden verworpen. Ook diende de Partij voor de Dieren een motie ‘Koppel budget aan beleidsdoelen Nota Stadsbomen’ in die werd verworpen.

D66

D66 is blij met de bomennota en ondersteunt een aantal moties van andere partijen. De fractie heeft getwijfeld of zij een motie zou indienen over de legeskosten voor het kappen van een boom in Den Haag. De kosten zijn aan de lage kant vindt de fractie. Omdat de wethouder bij de begroting met een raadsvoorstel over de legeskosten komt, heeft D66 besloten dat voorstel eerst af te wachten en dan te besluiten of ze een amendement in zal dienen om de kapvergunning voor de eerste vijf bomen te verhogen.

PVV

Er is geen grotere bomenvriend in Den Haag dan de PVV, aldus de partij. De partij heeft zorgen omdat de bevolkingsgroei tot meer verdichting leidt en ten koste gaat van het groen in de stad. De partij diende daarom een motie ‘meer bomen of meer mensen’ voor een raadsuitspraak in waarin de partij aangeeft dat de ongeremde bevolkingsgroei van Den Haag en de daarmee gepaard gaande verdichting en overbevolking in de weg staan van een leefbare, groene stad waar planten en dieren floreren. De motie werd verworpen.

GroenLinks gaf aan dat zij de nota zal steunen tijdens de stemming. De fractie diende twee moties in voor de nota Stadsbomen. Een motie om transparant te communiceren over de projecten waarbij geen mogelijkheden voor herplant aanwezig is en als gevolg daarvan een financiële compensatie in het bomenfonds wordt opgelegd. En een motie om een plan van aanpak te ontwikkelen om meer aanplant van kustbomen mogelijk te maken om het kroonvolume ook aan de kust toe te laten nemen. Beide moties werden aangenomen.

PvdA

De PvdA steunt de motie van de HSP om de Hoefkade weer toe te voegen aan de hoofdboomstructuur. Omdat de rest van de Schilderswijk en Transvaal ook een groene boost kunnen gebruiken diende de fractie een motie in om te inventariseren of er in het vervolg meer bomen vanuit het bomenfonds en andere middelen voor stadsbomen en groen in versteende wijken zoals de Schilderswijk en Transvaal geplant kunnen worden. Ook diende de fractie een motie in om te onderzoeken of het initiatief van de fietsvlonders uitgebreid kan worden met boomvlonders, waarmee meer bomen, groen en bankjes toegevoegd kunnen worden in straten. Beide moties zijn aangenomen.

VVD

Voor een leefbare stad is groen essentieel. De VVD sluit zich dan ook aan bij de vorige sprekers.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP gaf aan dat de geboorte van een kind een mooi moment is om nieuw leven te planten in de vorm van een (jonge) boom en diende daarom een motie in om bij het uitwerken van de regeling waarbij bomen worden verstrekt aan inwoners ook ouders van nieuwgeboren kinderen te betrekken. Deze motie is aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos gaf aan dat Den Haag beschikt over een uniek Bomenmuseum in de Haagse wijk Wateringse Veld, namelijk tientallen zieke en dode bomen langs de Laan van Wateringse Veld. De partij vroeg aandacht voor dit ‘Bomenmuseum ‘en diende een motie in om de dode en zieke bomen te vervangen. Deze motie werd aangenomen.

Islam Democraten

Islam Democraten vindt het belangrijk dat de gemeente inwoners van versteende wijken betrekt bij vergroening van hun wijken en diende daarom twee moties in. Allereerst een motie om te onderzoeken hoe de communicatie over stadsbomen in Den Haag richting de burgers intensiever en gebruiksvriendelijker kan. En een motie om te onderzoeken hoe bewoners in versteende wijken beter betrokken kunnen worden bij het vergroeningsproces van hun wijken. Beide moties zijn later aangehouden en dus niet in stemming gebracht.

Stemmen

Het collegevoorstel ‘Nota Stadsbomen’ is tijdens het stemmen op de raadsvergadering van 15 april 20.00 uur aangenomen.

Bekrachtiging geheimhouding

Het agendapunt ‘Zienswijze Leiding door het Midden’ is aan het begin van de vergadering op de besluitenlijst geplaatst. Het voorstel van het college inzake bekrachtiging geheimhouding is vanuit de besluitenlijst aan de agenda toegevoegd. Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende een amendement ‘Openheid Stedelijke Energie Academie’ in om bekrachtiging geheimhouding te beperken tot de namen en functies en andere specifiek tot personen herleidbare zaken die in de stukken worden genoemd. Dit amendement werd verworpen.

Stemmen

Het raadsvoorstel ‘bekrachtiging geheimhouding’ is tijdens het stemmen op de raadsvergadering in de avond van 15 april aangenomen.

Afronding commissiedebatten

Tot slot zijn de volgende vijf commissiedebatten afgerond:

  • Zorgen woontoren Waldeck
  • Brede agendering maatschappelijke opvang
  • Versterking Haags pandbrigade, beleidskader ‘Handhaven met ambitie’ en Jaarplan VTH Den Haag 2021
  • Prestatieafspraken 2021 met woningcorporaties en huurdersorganisaties en Regionale woningmarktafspraken
  • Actieplan projectontwikkeling, -beheersing en verantwoording

De negen commissiedebatten die ook geagendeerd stonden, zijn doorgeschoven naar de raadsvergadering van 20 mei 2021.

    De vergadering terugkijken?

    De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad. Deze raadsvergadering was vanwege de lockdown-maatregelen volledig digitaal. Bij de beraadslagingen nam één woordvoerder per fractie deel aan de vergadering. Stemmen gebeurde door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 15 april om 20.00 uur. Ook die vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.