Nieuwsbericht

Raad stemt in met Huisvestingsverordening 2019

Gepubliceerd: 14 juni 2019Laatste wijziging: 14 juni 2019

De gemeenteraad stemde donderdag 13 juni in met de Huisvestingsordening 2019. Ook stemde de raad in met het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek 'Tel uit je winst' naar economisch beleid gemeente Den Haag. Verder rondde de raad 9 commissiedebatten af.

Stad in de Raad

Tijdens Stad in de raad gaven 12 insprekers hun visie aan de raad over de Huisvestingsverordening 2019, het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek 'Tel uit je winst' naar economisch beleid gemeente Den Haag en de stand van zaken coffeeshops/experiment gesloten coffeeshopketen.

Huisvestingsordening 2019

De raad ving aan met de bespreking van de Huisvestingsordening Den Haag 2019. In dit collegebesluit en Nota van Beantwoording wordt verslag gedaan van de inspraakprocedure, de ingediende zienswijzen en de reactie hierop van het college. De verordening is een uitwerking van de Woonagenda 2019-2023.

PvdA ziet dat het moeilijk is om in Den Haag betaalbare huizen te vinden. De partij vindt dat het college de schaarste niet oplost, want het college bouwt duur, klein en hoog. Met deze huisvestingsverordening kiest het college volgens de PvdA om het kwetsbare mensen nog moeilijker te maken om aan een huis te komen en de stad te segregeren. De partij diende 2 moties en 4 amendementen in. De eerste motie roept op om onderzoek te doen naar mogelijkheden om bij vergunningverlening voor kamerverhuur rekening te houden met een verbod op kamerverhuur. De tweede motie pleit ervoor om onderzoek te doen naar de omstandigheden rondom bedverhuur en reguleringsmogelijkheden in Den Haag en in regionaal verband. Beide moties zijn verworpen. Het eerste amendement moet ervoor zorgen dat alle vormen van kamerverhuur vergunningplichtig worden in het kader van huisvestingverordening en dat het stadsbestuur kan sturen op gewenste en ongewenste ontwikkelingen. Het tweede amendement vraagt o.a. om een maximum van 30 dagen per kalenderjaar voor vakantieverhuur. Het derde amendement beoogt mensen die scheiden en noodgedwongen hun sociale huurwoning moeten verlaten alsnog woonduur te geven bij scheiding, zodat de kans op een betaalbaar huis toeneemt. Het vierde amendement beoogt de situatie voor mensen die vanuit een herstructureringspositie moeten verhuizen niet te verslechteren, maar te houden zoals deze onder het huidige beleid is. Het vinden van een vervangende woning blijft daarmee beter mogelijk. Alle vier amendementen zijn verworpen.

ChristenUnie/SGP vindt het goed dat er niet alleen gefocust wordt op nieuwbouw, maar ook op de bestaande woningvoorraad. De aanleiding van het nemen van de inkomensmaatregel is dat de schaarste eerlijker verdeeld moet worden, zodat mensen met een middeninkomen ook kunnen huren in Den Haag. Maar de partij vraagt zich af of deze maatregel echt zorgt voor meer betaalbare woningen. Daarom dient de partij een motie in om de aangekondigde jaarlijkse evaluatie expliciet na te gaan in hoeverre deze maatregel de doelgroep daadwerkelijk helpt, welk effect de maatregel heeft op het aantal beschikbare middeldure huurwoningen en tegen welke knelpunten bij de uitvoering wordt aangelopen. Ook vindt de partij dat verkamering grote gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid in de stad. Daarom dient de partij een motie in die oproept om bij de uitwerking van de jaarlijkse monitor van de woonagenda nadrukkelijk de impact van verkamering op de omgeving mee te nemen. Beide moties zijn aangenomen. Ook dient de partij een amendement in die er voor moet zorgen dat er helder verwoord wordt welke aspecten de reden zijn waarom woningvorming in zijn geheel wordt verboden. Dit amendement is aangenomen.

CDA vindt dat woningsplitsing in bepaalde gebieden in de stad wel mogelijk zou moeten zijn. Daarom dient de partij een motie in om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn woningsplitsing toe te staan bij grote panden waaruit woningen gecreëerd kunnen worden, mits de leefbaarheidseffecten voor de buurt in acht worden genomen. De partij kan zich niet vinden in de regulering van de middeldure huur, omdat deze maatregel zorgt voor verlies en financiële problemen voor beleggers. Er zijn nog te veel vragen onbeantwoord over onder meer de handhaving van de maatregelen. Daarom dient de partij een motie in om de maatregelen voor regulering van middeldure huur middels het puntensysteem niet vast te stellen in de huisvestingsverordening, tot er meer duidelijkheid wordt gegeven over de werkwijze en de effecten die dit zal hebben op de vrije woningmarkt. Ook dient de partij een motie om een campagne te starten die mensen op de voordelen van het kopen van een woning wijst. Deze drie moties zijn verworpen.

PVV geeft aan dat Den Haag vol is en er maar weinig betaalbare woningen zijn. De stad schreeuwt moord en brand om meer betaalbare woningen. Er komen veel migranten naar Den Haag, die ergens moeten wonen. De partij vindt het belangrijk dat de vraag wordt gesteld voor wie we bouwen en moeten we dat wel willen?

VVD vindt dat het tijd is voor een liberale aanpak van problemen. En om de problemen aan te pakken moeten we bouwen en tot die tijd moeten we de schaarste zo eerlijk mogelijk verdelen. Op dat laatste ziet de huisvestingsverordening toe. De partij wil drie accenten zitten in de huisvestingsverordening, middels drie moties. De eerste roept op om te onderzoeken of de huisvestingsvergunning sneller afgegeven kan worden dan de acht weken die nu als termijn wordt genoemd, zodat leegstand voorkomen kan worden. Deze motie is aangenomen. De tweede motie verzoekt het college om een informatiecampagne te starten om de nieuwe regels die volgen uit de huisvestingsverordening onder de aandacht te brengen in de stad. Alle moties zijn aangenomen.

Partij voor de Dieren is van mening dat het voorstel effectiever en socialer kan. Het huidige systeem werkt niet en de partij vindt dat het bestuur eerst ervoor moet zorgen dat het systeem werkt, alvorens het uit te breiden. De fractie dient een motie in om de bij de begroting 2020 aanvullende middelen te reserveren voor de pandbrigade, omdat er met de nieuwe huisvestigingsverordening veel nieuwe handhavingstaken bijkomen. Deze motie is verworpen

50Plus noemt de huisvestigingsverordening stevige juridische en bureaucratische kost. Daarom vindt de partij het belangrijk dat het college er goed zorgt voor draagt dat verhuurders en huurders op een begrijpelijke manier te horen krijgen waar de huisvestigingsverordening over gaat.

GroenLinks vindt het goed dat er maatregelen worden genomen om de problemen in de huizenmarkt op te lossen en is van mening dat er nog forsere maatregelen zouden mogen worden genomen. De partij vindt dat kwetsbare mensen niet de dupe mogen worden en dient daarom een motie in die oproept om met zorgjongeren in gesprek gaan over hun specifieke behoeften in woonvormen en hun ideeën daarvoor. Deze motie is aangenomen

Haagse Stadspartij maakt zich zorgen dat het voorstel weinig gaat opleveren. Daarom dient de partij een viertal moties in. De eerste roept op om geen toepassing te geven aan de mandaatregeling bij middenhuur, omdat vergunningverlening niet aan de markt moet worden overgelaten. Deze is verworpen. De tweede motie verzoekt het college bij de communicatie over de nieuwe regels naar huurders en verhuurders tevens te wijzen op de rechten die huurders hebben om de aanvangshuurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie. Deze motie is aangenomen. De derde motie pleit ervoor om de handhaving van de huisvestingsvergunning ook in de particuliere sector met kracht ter hand te nemen. Deze motie is aangenomen. De vierde motie verzoekt het college om mensen die dat nodig hebben te helpen bij het formuleren en indienen van een urgentieaanvraag. Deze motie is aangenomen.

D66 onderstreept dat Den Haag is de eerste stad is die de middeldure huurmarkt gaat reguleren. Er is veel landelijke aandacht voor dit voorstel en dat geeft aan dat het nodig is om in te grijpen. De echte druk op de huizenmarkt zal pas over een paar jaar verdwijnen, maar met deze verordening is de ergste druk eraf. D66 heeft er vertrouwen in dat we de effecten zien van goedwerkende beleid.

NIDA vindt het terecht dat er nu maatregelen komen om de problemen op de woningmarkt op te lossen. Op het eerste gezicht lijkt dit een sympathiek voorstel, maar er zijn nog verbeterpunten. De partij ziet als oplossing het bouwen van veel meer sociale en middeldure huurwoningen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos geeft aan dat starters en mensen met een middeninkomen moeilijk aan een woning komen in Den Haag. De huisvestingsvergunning zou mensen met een middeninkomen aan een betaalbare woning moeten helpen. De partij dient 4 moties in. De eerste motie verzoekt het college prestatieafspraken te verkennen met de particuliere verhuursector. De tweede motie roept op om de maatregelen ook echt als tijdelijk te beschouwen en in de jaarlijks toegezegde evaluatie te blijven bezien of de maatregelen bijdragen aan het gestelde doel. De derde motie pleit voor onderzoek naar of de huidige wet- en regelgeving duidelijker en inzichtelijker kan worden gemaakt. De vierde motie roept op om de jaarlijkse monitor van de woonagenda af te stemmen met relevante (markt)partijen die vanuit hun eigen expertise de gemeente kunnen ondersteunen om zo tot een evenwichtige monitor te komen.

SP heeft zorgen over de handhaving en mogelijke neveneffecten van de huisvestingsverordening. Ook heeft de partij bedenkingen bij het nieuwe beleid ten aanzien van woningsplitsing. Daarom dient de SP een motie die oproept om de raad inzage te geven in de concrete motivatie per wijk voor het al dan niet invoeren van een verbod op woningvorming. Ook dient de partij een amendement in om Leyenburg, Spoorwijk, Rivierenbuurt, Duindorp en Groente- en Fruitmarkt aan de lijst van kwetsbare gebieden toe te voegen. De motie en het amendement worden beide verworpen.

Het college geeft aan dat deze huisvestingsverordening het resultaat en een uitwerking is van afspraken en maatregelen uit de Woonagenda. De huidige woningmarkt vraagt om maatregelen en deze huisvestingsverordening maakt daar deel van uit.

De raad stemde in met de Huisvestingsverordening Den Haag 2019.

Moties en amendementen Huisvestingsverordening 2019 (PDF, 967,4 kB)

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek 'Tel uit je winst' naar economisch beleid gemeente Den Haag

De raad vervolgde met de bespreking van het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek 'Tel uit je winst' naar economisch beleid gemeente Den Haag. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het economisch beleid van de gemeente Den Haag. In het onderzoek is de vraag beantwoord wat de kwaliteit is van het economisch beleid zoals uiteengezet in de strategische lijnen Stedelijke economie en Kenniseconomie. Het onderzoeksrapport 'Tel uit je winst' bestaat uit een bestuurlijk deel, met conclusies en aanbevelingen en een feitelijk deel, waarin de bevindingen van het onderzoek zijn opgenomen.

De Haagse Stadspartij is blij dat de aanbevelingen van de Rekenkamer door het college worden overgenomen. Daar zullen lokale Haagse bedrijven van profiteren en de Haagse economie sterk verbreden.

De PvdA vroeg aandacht voor meer baankanssectoren en de monitoring van de doelmatigheid vooraf en tijdens de uitvoering van het economiebeleid. Moties hierover werden na beantwoording van het college aangehouden.

De PVV vindt dat in het economisch beleid een duidelijke structuur in doelen, beleidsinstrumenten en middelen ontbreekt, waardoor onvoldoende helder is of de besteding voldoende effectief en doelmatig is. De fractie vindt het goed dat het college met een nieuwe visie komt. De fractie gaf aan dat het tijd is voor echte economische groei en echte banen met duidelijke doelen en indicatoren. Het MKB heeft er voor gezorgd dat het aantal banen is gegroeid. De fractie vroeg de wethouder of daar aandacht voor is.

50PLUS noemde het een uitstekend rapport. Wat de fractie is bijgebleven uit het rapport is dat evenementen soms worden overschat. Het college geeft aan dat de economische bijdrage de doorslag heeft gegeven bij de financiering van grootschalige publieksevenementen, terwijl in het rekenkamerrapport juist wordt aangegeven dat het instrumentarium op dat gebied juist tekortschiet.

GroenLinks ziet economie niet als doel op zich, maar als een middel om het leven van mensen beter te maken. Hoe zetten we ons geld zo effectief mogelijk in. De rekenkamer mist ook deze koppeling. De fractie is tevreden dat het college de aanbevelingen van de rekenkamer overneemt in haar nieuwe economische visie met concretere instrumenten en doelen. Een visie die uitgaat van de mensen.

Volgens het CDA is het MKB de motor van de lokale economie. Het economisch beleid moet erop gericht zijn om ondernemers uit het MKB alle ruimte te geven en de fractie is voorstander voor de ONL-regeling. Wat de partij betreft is een van belangrijkste aanbevelingen dat de inzet van publieke middelen en de toegevoegde waarde hiervan geëvalueerd kunnen worden.

NIDA gaf aan dat het rapport inzicht geeft in wat uitgeven geld heeft opgeleverd. De fractie vroeg aandacht voor MKB. Het MKB moet optimaal meeprofiteren van evenementen en congressen en Den Haag.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij met het rapport en ziet het als een beginpunt van de economische visie en noemde het een constructieve leidraad.

ChristenUnie/SGP riep per motie op om ervoor te zorgen dat in de nieuwe economische kadernota nadrukkelijk te focussen op evident economische structuurversterking, zoals investeringen in de infrastructuur en de kenniseconomie. Deze motie is aangenomen.

Het college antwoordde dat er hard wordt gewerkt aan de economische visie kadernota. Het is belangrijk om altijd goed te kunnen beargumenteren waarom investeringen worden gedaan en op welke manier dit wordt gemonitord en beoordeeld.

De raad stemde in met raadsvoorstel Rekenkameronderzoek 'Tel uit je winst' naar economisch beleid gemeente Den Haag.

Moties Rekenkameronderzoek Tel uit je winst (PDF, 123,1 kB)

Afronding commissiedebatten

Tot slot rondde de gemeenteraad 9 commissiedebatten af over de volgende onderwerpen:

Meerjarenbegroting Rekenkamer

PvdA verzocht het presidium per motie om in gesprek te gaan met het college over het verhogen van het budget van de rekenkamer en een dekking hiervoor te vinden. De PVV diende een motie in om het budget structureel te verhogen en hiervoor dekking te zoeken in het programma duurzaamheid, milieu en energietransitie. Beide moties zijn verworpen.

Moties Meerjarenbegroting Rekenkamer (PDF, 59,8 kB)

Voorjaarsnota

De ChristenUnie/SGP diende een motie in om de opbrengst van de verkoop van Eneco van € 11,3 miljoen in te zetten voor energietransitie (30%), duurzame mobiliteit (50%) en gebiedsontwikkeling (20%). Deze motie werd verworpen. De PVV diende een motie in om verdere bezuinigingen op het gebied van zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid te voorkomen. Verder diende de PVDA een motie in om positieve programmareserves in te zetten voor verlaging van het tekort op jeugdhulp en Wmo. Beide moties werden verworpen en een motie over bezuinigingen op zorg en welzijn. Deze moties zijn verworpen.

Moties Voorjaarsnota (PDF, 126,7 kB)

Schriftelijke vragen "ouders met mindervalide kinderen verdienen een eerlijker beleid m.b.t. parkeervergunning mindervaliden".

NIDA verzocht per motie om een eerlijker parkeerbeleid voor ouders/verzorgers mindervalide passagiers. Deze motie is verworpen.

Parkeervergunning minder validen (PDF, 84,3 kB)

Stand van zaken coffeeshops/experiment gesloten coffeeshopketen

De VVD pleitte voor een aanpak overconcentratie coffeeshops in het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat. Een motie hierover is aangenomen. De PvdA diende een motie in om het actief mogelijk te maken kleine coffeeshops te openen in Den Haagen een goede spreiding van deze coffeeshops over de hele stad. Deze motie is verworpen. GroenLinks diende  2 moties in: een motie om in gesprek te blijven over experiment gesloten coffeeshops en een motie om in de toegezegde brief aan de raad over het J-criterium (dat houdt in dat verkoop van softdrugs aan minderjarigen niet is toegestaan) ook wordt ingegaan op de mogelijkheden van sanctionering. Beide moties zijn aangenomen.

Moties Experiment gesloten coffeeshopketen (PDF, 169,9 kB)

Financiële bijdrage Grootschalige Publieksevenementen 2019

De SP diende een motie in om een nieuwe invulling te geven aan het meten van de advertentiewaarde van evenementen en hierbij niet de mediawaarde, maar de interacties te meten. Deze motie is verworpen. Een motie van Partij voor de Dieren om het criterium duurzaamheid bij subsidieverstrekking voor evenementen mee te wegen werd aangenomen.

Moties Financiële bijdrage Grootschalige Publieksevenementen (PDF, 77,8 kB)

Herontwikkeling Florence Loevesteinlaan

Partij voor de Dieren diende een motie in voor het behoud van groen op de Loevesteinlaan. Deze motie werd verworpen.

Herontwikkeling Florence Loevesteinlaan (PDF, 60,1 kB)

Jaarrapportage Jeugd en Wmo

ChristenUnie/SGP verzocht per motie om een onderzoek voor de inzet van e-health en technologische innovaties bij (lichte) zorg. Deze motie is aangenomen.

Motie Jaarrapportage Jeugdhulp en Wmo (PDF, 39,2 kB)

Duindorp

PVV diende een motie in om het stigmatiserende en onnodige Duindorponderzoek niet door de lectoren van de Haagse Hoge School te laten uitvoeren. Deze motie is verworpen.

Motie Duindorp (PDF, 20,8 kB)

Gasexplosie Jan van der Heijdenstraat

Partij voor de Dieren diende een motie in om Stedin op te roepen om ten minste de als hoogste risico geprioriteerde leidingen nog in 2019 te vervangen. Deze werd verworpen. Een motie van ChristenUnie/SGP om de mogelijkheden te benutten als aandeelhouder voor versnelde vervanging van gasleidingen werd aangenomen.

Moties Explosie Jan van der Heijdenstraat (PDF, 67,1 kB)

Terugkijken?

De volledige vergadering is online terug te zien.