Nieuwsbericht

Raad stemt in met herziening bestemmingsplan Zeeheldenkwartier

Gepubliceerd: 17 december 2021Laatste wijziging: 17 december 2021

De Haagse gemeenteraad sprak woensdag 15 december en donderdag 16 december onder meer over de aanvraag herziening bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 2010, de vaststelling bestemmingsplan Schaloenstraat en het gewijzigd voorstel over het Grondstoffenplan. Ook sprak de gemeenteraad over wijziging van de Regeling vermindering leges Den Haag 2020 en het gewijzigd initiatiefvoorstel Opknapbeurt voor Haagse binnentuinen ‘voor meer leefbaarheid en meer sociale cohesie’. De vergadering op woensdag werd geschorst na het agendapunt ‘verzoek om inlichtingen’. Op donderdag vervolgde de gemeenteraad de beraadslaging met het voorontwerp Spuiplein, het planuitwerkingskader Anna van Hannoverstraat 4 (voormalig ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, de verordening tot tweede wijziging van de Verordening marktgelden Den Haag 2018, het initiatiefvoorstel ‘Maak werk van energie: een wind op zee campus op Scheveningen’, het initiatiefvoorstel Nationaal Ereveld Den Haag en het voorontwerp Kraayenstein fase 2, De Brinken. Tot slot zijn twintig commissiedebatten afgerond.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. Deze raadsvergadering spraken ruim twintig inwoners in.

Beëdiging fractievertegenwoordigers

Tijdens de raadsvergadering zijn mevrouw Minke Hofstra en de heer Rutger de Ridder beëdigd als nieuwe fractievertegenwoordigers van de VVD.

Aanvraag herziening bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 2010

De raad ving aan met de bespreking van het voorstel van het college met betrekking tot de aanvraag herziening bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 2010. Namens omwonenden van het Anna Paulownaplein is een verzoek tot het wijzigen van het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 2010 ingediend met betrekking tot de bestemming en horecamogelijkheden van panden rondom het Anna Paulownaplein. Tevens wordt de raad verzocht een voorbereidingsbesluit te nemen om te voorkomen dat er onder het huidige regime medewerking moet worden verleend aan nieuwe aanvragen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

We moeten ervoor waken dat het Anna Paulownaplein en de wijk niet aan haar eigen succes ten onder gaan, zei Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Het blijft bovenal een woonwijk. De fractie diende een motie toekomstvisie Zeeheldenkwartier in om het voorstel voor de herziening van het bestemmingsplan aan te houden en in overleg met bewoners, horeca, pandeigenaren en andere betrokkenen tot een passende herziening van het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 2010 te komen. Deze motie is aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij gaf aan zeker niet doof te zijn voor de problemen die er spelen rond het Anna Paulownaplein en vindt dat er iets moet gebeuren aan de groei van de horeca. De fractie vindt het vreemd dat die groei ongebreideld plaats kon vinden en het bestemmingsplan hier alle ruimte voor bood. De Haagse Stadspartij wil het voorstel om zaken even on hold te zetten en in overleg te gaan daarom steunen, maar wil wel weten of dit juridisch mogelijk en wat anders eventuele alternatieven zijn.

Ook GroenLinks gaf aan de zorgen van de bewoners over overlast te horen. Een van de insprekers stelde voor om te kijken of er met de nieuwe Omgevingswet een rol kan spelen bij het oplossen van de problemen. GroenLinks vroeg hier een reactie van het college op.

College

Het Zeeheldenkwartier is een mooie buurt en het Anna Paulownaplein een mooi plein, maar we kunnen concluderen dat er wat broeit. Daarom heeft het college ook toegezegd graag met de bewoners en ondernemers aan tafel te gaan om te praten over de overlast en te kijken wat er precies speelt en wat daaraan te doen is.

Het voorstel van het college voor herziening van het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 2010 is aangenomen door de Haagse gemeenteraad.

Vaststelling bestemmingsplan Schaloenstraat

Hierna werd gesproken over het voorstel van het college voor vaststelling van het bestemmingsplan Schaloenstraat. De locatie Schaloenstraat e.o. ligt aan de zuidzijde van het Loevesteinlaan nabij de grens met de gemeente Rijswijk en vormt de zuidelijke begrenzing van Moerwijk-Zuid in het stadsdeel Escamp. Om de herontwikkeling van het bestaande vastgoed van sociale huurwoningen in de Schaloenstraat en omgeving, naar nieuwbouw mogelijk te maken moet er een bestemmingswijziging plaatsvinden. In het bestemmingsplan ‘Schaloenstraat e.o’ is deze herontwikkeling zodanig ingepast en opgenomen dat de herontwikkeling planologisch wordt geregeld, als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt.

Partij voor de Dieren

De Partij van de Dieren heeft va begin af aan aangegeven zorgen te hebben over het groen. Nu, na een jaar is er nog steeds geen buitenruimteplan en dus geen duidelijkheid over het groen. De Partij voor de Dieren diende een motie ‘geen bomenkap zonder plan’ in waarin wordt verzocht een plan aan de raad te sturen over het (her)planten van bomen in de omgeving voordat kapvergunningen zijn verleend. De Haagse Stadspartij en GroenLinks gaven aan zich aan te sluiten bij de ingediende motie ‘geen bomenkap zonder plan’.

SP

Het bouwplan voldoet niet aan de woonagenda want ook bij verdichting moet 30% van de toe te voegen woningen sociaal zijn. De sociale huurwoningen die erbij komen in de Schaloenstraat zijn op paar handen te tellen. De fractie hoopt de komende tijd plannen te zien die wel voldoen aan de woonagenda.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende een motie in om het kunstwerk ‘De Muurvogel’, aan de gevel van de Lichtenbergweg op de hoek van de Loevesteinlaan, na de eerste renovatie weer een plek te geven in de buurt van ‘de Schaloen’. Deze motie is aangenomen.

College

Het college beantwoordde de gestelde vragen en ging op de ingediende moties.

Het voorstel van het college voor vaststelling van het bestemmingsplan Schaloenstraat werd aangenomen.

Grondstoffenplan

Het volgende agendapunt was het gewijzigd voorstel van het college over het Grondstoffenplan. Het Grondstoffenplan zet een stap naar een nieuwe manier van denken over afval, namelijk als iets dat we kunnen hergebruiken als grondstof. Alles wat we nu weggooien, kan de grondstof zijn voor iets nieuws. Dat is de essentie van dit plan. Het plan is aangekondigd in het Coalitieakkoord en de Kadernota Duurzaamheid en is een vervolg op de Nota Circulair Den Haag.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren pleit voor een systeemverandering. Het gescheiden afvalpercentage in Den Haag is schrikbarend laag stelde de fractie. De fractie wil het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen van maart een vliegende start geven en diende daarom een motie in om voor een nieuw coalitieakkoord in kaart te brengen welke beleidsmaatregelen het college voor meer afvalscheiding en te onderzoeken hoeveel elk van die maatregelen zou kosten. Deze motie is verworpen. Daarnaast diende de fractie een motie in om op basis van wetenschappelijk onderzoek over inwoners actief te informeren over (het belang van) afvalscheiding. Na beantwoording door het college is deze motie aangehouden. Ook vroeg de Partij voor de Dieren om ervoor te zorgen dat het gecomposteerde boomblad als gratis compost kan worden aangeboden aan inwoners van Den Haag. De motie hierover is verworpen. Verder werd er een motie ingediend om te onderzoeken waar in Den Haag het gezamenlijk inzamelen van bedrijfsafval tot meer hergebruik van grondstoffen zal leiden. Deze motie is verworpen. Tot slot diende de fractie bij dit agendapunt een motie in om biobased bouwen en hergebruik zoveel mogelijk te stimuleren. Deze motie is ook verworpen.

D66

Afval zien als grondstof voor nieuwe producten onderschrijft D66 volledig. Er is nog een lange weg te gaan; in Den Haag hebben we vorig jaar slechts 33% van ons afval gescheiden ingezameld, stelde D66. De fractie diende een motie in om de doelen voor gescheiden afval concreet te maken. Na beantwoording door het college is deze motie aangehouden. D66 zei dat het voor veel mensen nog steeds onduidelijk is waar zij met hun glas, papier en plastic afval naartoe kunnen. Daarom diende zij een motie in om via de gebruikelijke communicatiemiddelen inwoners te wijzen op de digitale kaart waarop de locaties van alle afvalcontainers te vinden zijn. Deze motie is aangenomen. Ook diende de fractie een motie in om kerstbomen circulair te gebruiken naar voorbeeld van de kerstbomenchallenge in Rotterdam. Deze motie is aangenomen.

PvdA

PvdA zei dat mensen hun afvalpas voor het wegbrengen van afval naar het afvalbrengstation vaak kwijt zijn en diende daarom een motie in om grofvuil ook naar afvalbrengstations te kunnen brengen zonder afvalpas. Deze motie is verworpen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos zei dat het voor veel mensen vaak niet duidelijk is welke verpakking in welke afvalbak moet. De fractie diende een motie in om er bij het Rijk op aan te dringen dat producenten verplicht worden op de verpakking van producten aan te geven in welke afvalbak het moet. Deze motie werd verworpen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP diende een motie in om Haagse fabrikanten en Haags MKB te stimuleren om productieprocessen zo in te richten dat producten geschikt zijn voor hergebruik, recycling of reparatie en hier ook bij de gemeentelijke inkoop rekening mee te houden. Deze motie werd verworpen.

GroenLinks is blij met het grondstoffenplan. Het zou fijn zijn als er geen sprake van afval meer is, alleen van grondstoffen die nog niet gebruikt De fractie vroeg de gemeente in gesprek te gaan met de supermarkten in Den Haag om het mogelijk te maken hier oud frituurvet in te leveren en er zo voor te zorgen dat oud frituurvet kan worden gerecycled in fossielvrije biodiesel. De motie hierover is aangenomen.

College

Het college beantwoordde de vragen en ging in op ingediende moties.

De Haagse gemeenteraad stemde in met het grondstoffenplan.

Wijziging van de Regeling vermindering leges Den Haag 2020

De gemeenteraad ging vervolgens in debat over het voorstel van het college tot wijziging van de Regeling vermindering leges Den Haag 2020. De Regeling vermindering leges Den Haag 2020 bevat twee hoofdbestanddelen: legesvermindering voor sociale huurwoningen en legesvermindering voor duurzaam bouwen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren sprak over de mogelijkheid voor gemeentes om heffingen te verduurzamen en diende een motie in voor een onderzoek naar invoering van een groene heffingskorting gerelateerd aan de OZB. Deze motie werd aangenomen.

College

Het college stuurt de raad binnenkort een overzicht met de mogelijkheden om fiscaal verduurzaming te stimuleren.

Het voorstel van het college tot wijziging van de Regeling vermindering leges Den Haag 2020 is aangenomen.

Initiatiefvoorstel opknapbeurt voor Haagse binnentuinen

Hierna is gesproken over het gewijzigd initiatiefvoorstel van Hart voor Den Haag/Groep de Mos voor een opknapbeurt voor Haagse binnentuinen ‘Voor meer leefbaarheid en meer sociale cohesie’. Een collectieve binnentuin is een door bebouwing omsloten onbebouwd oppervlak waartoe formeel alleen direct omwonenden toegang hebben. In dit voorstel wordt een binnentuin beschouwd als een terrein dat in eigendom en beheer is van een woningcorporatie. Binnentuinen kunnen een belangrijke rol spelen bij het woongenot van mensen. In dit initiatiefvoorstel wordt een voorstel gedaan voor een plan van aanpak om binnentuinen beter te kunnen benutten.

SP

De SP gaf complimenten voor het initiatiefvoorstel. De fractie vroeg aandacht voor participatie en diende een motie in om in het plan van aanpak ook op te nemen op welke wijze omwonenden de kans krijgen om mee te praten en -beslissen over de herinrichting van hun binnentuin. Deze motie werd aangenomen.

D66

D66 vindt het een fantastisch initiatiefvoorstel en is ook blij met vraag om participatie van bewoners. De fractie zal voor het initiatiefvoorstel stemmen.

Haagse Stadspartij

Ook de Haagse Stadspartij sloot zich aan bij de positieve reacties van de andere partijen en stelde dat het plan wat de fractie betreft voor de hele stad kan gelden en alleen voor Zuidwest en Mariahoeve. De Haagse gemeenteraad nam het gewijzigd initiatiefvoorstel opknapbeurt voor Haagse binnentuinen aan.

Initiatiefvoorstel ‘Heet onder de voeten’

Het initiatiefvoorstel ‘Heet onder de voeten’ dat is ingediend door de Partij voor de Dieren is het volgende voorstel waarover de raad sprak. Den Haag wordt steeds warmer. Door klimaatverandering is de temperatuur in Nederland sinds 1906 al met 1,9 °C gestegen. Stedelingen zweten het hardst. Door het stedelijk hitte-eiland effect ligt de temperatuur in Den Haag zo’n 8 tot 13 °C hoger dan in de koelere, landelijke omgeving. Wetenschappers hebben de gemeente Den Haag in 2018 daarom geadviseerd om onder andere onnodige verharding te verwijderen en binnenterreinen te vergroenen. De Partij voor de Dieren heeft Hagenaren opgeroepen versteende pleinen in hun omgeving te melden. Dit heeft een shortlist opgeleverd die kan dienen als inspiratie voor de aan te pakken pleinen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren gaf een korte toelichting op het initiatiefvoorstel en gaf aan hiermee Den Haag nog leefbaarder te willen maken. Laten we nu die schop in de grond zetten en onze pleinen gaan vergroenen, zei de fractie.

CDA

Het CDA deelt de ambitie om de stad mooier en groener te maken en diende een amendement ‘Leefkwaliteit pleinen omhoog’ in dat ervoor zorgt dat de adviezen van het college op het initiatiefvoorstel ook in het voorstel worden verwerkt. Dit amendement is aangenomen.

College

Het college gaf complimenten voor het initiatiefvoorstel. Het is een belangrijk onderwerp en eer worden goede voorstellen gedaan. Dat heeft het college ook verwoord in een preadvies. Het initiatiefvoorstel ‘Heet onder de voeten’ waarin een shortlist staat van ideeën van inwoners als inspiratie voor de aan te pakken versteende pleinen in de stad werd ook aangenomen.

Verzoek om inlichtingen

De raadsvergadering is op donderdag 16 december voortgezet met de bespreking van een verzoek om inlichtingen (artikel 32). Aan het college werd het verzoek gedaan om de 'nota's portefeuillehouder (en daarmee vergelijkbare stukken)' waar in de afdoening van de motie 'Maak stukken coalitieonderhandelingen openbaar' naar verwezen wordt, al dan niet vertrouwelijk, te leveren.

Partij voor de Dieren

We hebben het steeds over transparante besluitvorming. Hier is ook een duale werkgroep voor opgericht, maar in de praktijk zien we weinig op dit gebied. In uitzonderlijke gevallen hoeft informatie niet gedeeld te worden met de raad, namelijk als het openbaar belang zich daar tegen verzet. De fractie wil weten wat in dit geval het openbare belang is waardoor informatie achtergehouden kan worden.

SP

De gemeenteraad heeft op 25 maart 2021 de motie ‘Maak stukken coalitieonderhandelingen openbaar’ aangenomen. De reden van deze motie was dat het onderzoek van de Rekenkamer naar het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) de indruk wekte dat er al tijdens de coalitieonderhandelingen afspraken zijn gemaakt over een package deal, terwijl het coalitieakkoord stelde dat het gebouw ‘conform vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden’ zou worden afgerond. Uit de afdoening van de motie (30 november 2021) blijkt dat tijdens de coalitieonderhandelingen ook ‘een aantal nota’s portefeuillehouder (en daarmee vergelijkbare stukken)’ zijn behandeld tijdens de collegevergadering. Het college wil die niet vrijgeven, ook niet nadat hier tijdens een rondvraag in de commissie ruimte van 1 december 2021 nogmaals om is gevraagd. Daarom diende de SP tijdens de vergadering een motie in om vooruitlopend op de raadsenquête alle nota’s portefeuillehouder die betrekking hebben op de package deal gedurende de coalitieonderhandelingen, al dan niet vertrouwelijk, aan de raad te doen toekomen. Deze motie werd aangenomen.

College

Het college geeft aan graag wat ruimte te willen om in het college vrij te discussiëren over stukken die niet tot besluitvorming leiden en wil voorkomen dat dit niet meer mag.

Subsidieregeling ‘Samen sociaal en vitaal’

De subsidieregeling samen sociaal en vitaal Den Haag 2021 heeft als doelstelling het versterken van de vitaliteit, zelfredzaamheid en participatie van Haagse kwetsbare inwoners. De gemeente Den Haag wil dat alle inwoners naar hun behoefte en mogelijkheden een zelfstandig leven kunnen leiden en volwaardig en betekenisvol kunnen deelnemen aan de maatschappij. Waar dit niet zelfstandig of met hulp van de omgeving lukt, wil de gemeente inwoners ondersteunen. In het bijzonder zet de gemeente Den Haag zich met deze regeling in voor de ondersteuning van senioren, inwoners die kampen met de gevolgen van eenzaamheid, mantelzorgers, inwoners met een beperking en kwetsbare inwoners die ondersteund worden door vrijwilligers.

CDA

Het CDA stelt dat we organisaties die met vrijwilligers werken moeten koesteren. Door de nieuwe regeling vallen deze organisaties buiten de boot. De fractie diende een motie in zodat elke organisatie in het overgangsjaar 2021-2022 de subsidie houdt volgens de oude regeling en deze te evalueren. Deze motie is aangenomen. Ook pleitte het CDA voor vergoeding van kosten die vrijwilligers maken, zoals transportkosten.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos bracht een motie in om het subsidiebeleid te herzien en om te vormen waarin kwaliteit van vrijwilligerswerk voorop staat. Deze motie is aangenomen. Daarnaast vroeg de fractie naar de tussenoplossing waar het college mee bezig is.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP stelde dat vrijwilligerswerk het fundament zijn van onze samenleving. De fractie vindt het schrijnend dat jarenlange activiteiten niet kunnen doorgaan en pleitte ervoor organisaties aan de voorkant te betrekken en bij de uitvoering mee te nemen. Ook vindt ChristenUnie/SGP dat er op korte termijn een oplossing moet komen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vroeg ook om de subsidieregeling te evalueren. GroenLinks GroenLinks sluit zich aan bij de motie om 2021-2022 als overgangsjaar te markeren. De fractie wil ook weten waarom de vergoeding voor vrijwilligers wordt geschrapt en stelt dat door het tendersysteem het vertrouwen in gemeente wegebt.

PvdA

De PvdA steunt de motie om in het overgangsjaar 2021-2022 de subsidie volgens de oude regeling te houden en deze te evalueren. De PvdA wil dat de loting in de evaluatie wordt meegenomen.

College

Het college zegt een versnelde evaluatie van de regeling toe in voorjaar 2022 en neemt daarin ook de vergoeding voor vrijwilligers mee en gaat ook een overgangsregeling na voor organisaties die voor het nieuwe jaar buiten de boot vallen. Het college gaf aan met hen in gesprek te gaan en omarmt de motie om het subsidiebeleid te herzien en om te vormen waarin kwaliteit van vrijwilligerswerk voorop staat.

Voorontwerp Spuiplein

Vervolgens werd gesproken over het voorstel van het college voor het voorontwerp Spuiplein. Het Spuiplein wordt een hoogwaardig verblijfsplein in de stad. Het ontwerp bestaat uit een groot gebied met halfverharding, plantvakken met bomen en een waterbassin die de zichtlijnen naar de Nieuwe Kerk, het Filmhuis en Theater aan het Spui versterken. De gevel en de entree van Amare blijven vrij en geheel zichtbaar. Dit is ook de vrije ruimte waarop evenementen tot 800/1.000 personen plaats kunnen vinden. Er is ruimte voor eigen cultureel initiatief, ook vanuit de omliggende culturele instellingen. Het Spuiplein wordt volledig autovrij. De route ‘Haagse loper’ vanaf station Den Haag Centraal over de Turfmarkt wordt over het Spuiplein doorgetrokken naar het Spui. Het Spuiplein wordt een plek waar mensen kunnen verblijven en kunnen zitten op de randen van de plantvakken en het waterbassin.

GroenLinks is blij dat het gelukt is om ruimte te maken voor de skaters in het ontwerp. De fractie wil weten op welke manier invulling wordt gegeven aan het kunstwerk.

PVV

De PVV wil skaters weren van het Spuiplein en de skateplek op het Malieveld upgraden. De fractie diende hiervoor de motie ‘voel je beter zonder skater’ in. Deze motie werd verworpen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij complimenteerde het college en skaters met plek die de skaters nu krijgen. De fractie vindt 800 tot 1.000 bezoekers op het plein voor evenementen wat weinig en diende een motie in om meer ruimte voor evenementen mogelijk te maken, zoals met flexibele elementen op het plein. Deze motie werd verworpen. Verder vroeg de fractie naar de erfpacht.

VVD

De VVD stelt dat de drie culturele instellingen Spuitheater, Filmhuis en Nieuwe Kerk worden afgesneden van Amare, onder meer door de tramlijn ervoor. De fractie diende een motie in voor een onderzoek om de verkeersstromen voor het Spuiplein om te leiden, om de vier instellingen aan elkaar te verbinden. Deze motie is aangenomen.

PvdA

De PvdA vindt dat het voorontwerp weinig mogelijkheden biedt voor evenementen en wat minder speels is. De fractie steunt dan ook de motie van de Haagse Stadspartij voor meer speelsheid en flexibiliteit.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP diende een motie in om het college over te halen om voor het kunstwerk op te nemen dat de voorkeur uitgaat naar een kunstenaar met een binding met Den Haag. Deze motie is aangenomen.

SP

De SP complimenteerde het college dat het heeft geluisterd naar de skaters.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos pleitte met een amendement voor onderzoek hoe een groot plein gerealiseerd kan worden, waarbij Filmhuis, Spuitheater en Nieuwe Kerk eveneens aansluiten op het plein. Dit amendement is verworpen.

De gemeenteraad stemde ook in met het voorstel van het college voor het voorontwerp Spuiplein.

Planuitwerkingskader Anna van Hannoverstraat 4

De raadsvergadering vervolgde met een debat over het voorstel van het college inzake Planuitwerkingskader Anna van Hannoverstraat 4 (voormalig ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid). Sinds de aankoop van het pand door MRP Development en Vorm Ontwikkeling (MRP SoZa bv) voert de gemeente gesprekken met de ontwikkelaar. In eerste instantie over de realisatie van huisvesting van statushouders in dit pand en daarna over de ontwikkelmogelijkheden van deze locatie. Daarvoor heeft de ontwikkelaar diverse stedenbouwkundige, programmatische en financiële studies gedaan. Met het vaststellen van de Gebiedsagenda Laan van NOI/ ICT Security Campus in december 2018, heeft het college de ambities voor deze locatie geformuleerd. Daarin zijn er naast richtlijnen voor de ruimtelijke inpassing van de herontwikkeling van deze locatie ook uitgangspunten geformuleerd voor de programmering en kwaliteit van de ontwikkeling (bebouwing en buitenruimte). Het voorliggende PUK is het resultaat van een langdurig proces waarin een balans is gezocht tussen belangen, (beleids-) doelstellingen, haalbaarheid en maakbaarheid.

Partij voor de Dieren

De partij voor de Dieren diende een amendement in om voldoende voorzieningen te bouwen en de groennormen te volgen, alsook een amendement om met het oog op duurzaamheid met hergebruik van materialen en biobased te bouwen. Beide amendementen zijn aangenomen. Ook diende de fractie in motie in om te zorgen voor meer sociale woningen (30% norm). Deze motie werd verworpen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij wil dat sociale woningbouw in de eerste fase plaatsheeft en diende hiervoor een amendement in. Dit amendement is verworpen. Ook pleitte de fractie voor behoud en herontwikkeling van het gebouw, alsook om hierin 500 sociale huurwoningen te realiseren. De Haagse Stadspartij diende hiertoe eveneens een amendement in dat werd verworpen. Het derde amendement dat de fractie indiende, moet ervoor zorgen dat exploitatie van de nieuwe sociale huurwoningen alleen in handen is van de zogeheten toegelaten instellingen, woningcorporaties. Dit amendement werd verworpen. Verder diende de fractie een ‘motie van verwarring’ en opnieuw de participatie te starten over de vier verschillende varianten en regie te pakken in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad in de vorm van breed gedragen plannen die tegemoetkomen aan de eisen en verwachtingen van de stad en de markt. Deze motie werd verworpen. Ook diende de fractie een motie in om geen onomkeerbare stappen te nemen met de herontwikkeling voordat het WOB-verzoek van Wijkberaad Bezuidenhout is afgehandeld. Deze motie werd verworpen. Tot slot diende de Haagse Stadspartij een motie in om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van hergebruik en dóórontwikkeling van het gebouw van Hertzberger. Deze motie is aangenomen.

PVV

De PVV noemde het project een grote aanfluiting en stelde dat het college geen enkele regie heeft op gebiedsontwikkelingen in Den Haag en ook niet op participatie van bewoners hierbij. De fractie diende een motie in om bij wijze van een pilot Hagenaars met voorrang te huisvesten in het nieuwe complex. Deze motie is verworpen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is het eens met omwonenden in Bezuidenhout die tegen de bouwhoogte, hoger dan 100 meter, zijn. De fractie stelt zich achter hen voor het plan voor vier torens tot maximaal 75 meter, waardoor 600 woningen gerealiseerd kunnen worden.

D66

D66 stelde dat dit een ingewikkeld dossier is geworden en wordt regelmatig door mensen bevraagd waar betaalbare woningen blijven. De fractie vindt dat dat zwaar weegt en dat er stappen moeten worden gemaakt. D66 diende een amendement in om onder meer minimaal 50 procent betaalbare woningen te realiseren in het plan, waarvan 15 tot 30 procent sociale huurwoningen. De fractie pleit daarin ook voor diverse aanpassingen in het plan, voor wat betreft onder meer bouwhoogtes en parkeergarages. Het amendement is tijdens de stemmingsvergadering niet meer in stemming gebracht het amendement van de VVD, met een verderstrekkend voorstel, al was aangenomen.

GroenLinks stond stil bij de huidige bewoners van het voormalige SZW-gebouw, zo’n 90 statushouders en evenveel studenten. Per september 2022 moeten zij het gebouw verlaten. GroenLinks diende een motie in om hen er langer te huisvesten. Deze motie is aangenomen. Ook diende de fractie een motie in om te zorgen voor mogelijke terugkeer van huidige bewoners en gebruikers na realisatie van de nieuwbouw. Deze motie is ook aangenomen. Tot slot diende GroenLinks een motie in om samen met omwonenden te komen tot een plan voor het groen bij de nieuwbouw. Deze motie werd aangenomen. De fractie steunt het amendement van D66 voor meer sociale woningbouw in het plan.

PvdA

De PvdA pleitte voor het omhoog brengen van sociale woningbouw naar 30 procent en steunt de motie van GroenLinks voor langere huisvesting van statushouders en studenten en mogelijke terugkeer van hen in de nieuwbouw.

VVD

De VVD diende een amendement in voor parkeergelegenheid bovengronds en toegankelijk hoogwaardig groen. Ook brengt de fractie het bouwvolume daarin terug, met een correctie van 10.000 m2 op de kantoorruimte. Verder pleit de VVD ervoor om recht te doen aan de wens van omwonenden onder meer over bouwhoogtes, zoals die in het participatietraject naar voren zijn gekomen. Het amendement is aangenomen.

CDA

Het CDA pleit voor behoud van het casco en stelt ook dat er ruimte is voor ruimere woningen. De fractie diende een motie in om het casco te behouden. Deze motie werd aangenomen. Het CDA wil via een amendement geen horeca in de plint toestaan. Dit amendement is verworpen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP stelt dat het een rommeltje was, zoals de behandeling tot nu toe ging. De fractie diende een amendement in om binnen het woningbouwplan geen studio’s, ‘kippenhokjes’ te realiseren, maar minimaal tweekamerappartementen. Dit amendement is aangenomen. Daarnaast diende de fractie een motie in voor een pilot naar Amsterdams model waarin bewoners voorkeur krijgen bij een deel van de nieuwe woningen. Deze motie werd verworpen. Tot slot kwam ChristenUnie/SGP ook met een motie om geen definitieve invulling te geven aan de plint voor een plintstrategie door de raad is vastgesteld. Deze motie is aangenomen.

SP

De SP diende twee amendementen in. Een amendement om de hotelfunctie te schrappen werd verworpen en een amendement voor meer sociale woningbouw (30% sociaal) wer aangenomen. De SP steunt het amendement van de Haagse Stadspartij voor hergebruik van het huidige gebouw en wil weten of 1.000 m2 minder kantoorruimte, die de VVD bepleit, worden gebruikt voor sociale woningbouw.

College

Er zijn veel moties en amendementen ingediend, maar zelfs Jupiter kan het niet iedereen naar de zin maken, zei het college. Het college ging in op de gestelde vragen en ingediende moties en amendementen.

Het voorstel van het college voor planuitwerkingskader Anna van Hannoverstraat 4, voormalig ministerie van SZW is aangenomen.

Verordening marktgelden Den Haag 2018

De Haagse gemeenteraad ging vervolgens in debat over het voorstel van het college over de verordening tot tweede wijziging van de Verordening marktgelden Den Haag 2018. Het uitgangspunt van het marktgeld en de leges voor de markten is dat deze kostendekkend zijn. De tarieven voor 2021 zijn ten opzichte van het jaar 2020 niet geïndexeerd gelet op het onderzoek naar de verzelfstandiging van de Haagse Markt. In juni 2020 is door de Raad een motie aangenomen over het herberekenen van de tarieven. Hier is een aanvang meegemaakt. In de 2e helft van 2021 is echter besloten om dit proces uit te stellen om ervoor te zorgen dat het proces van de verzelfstandiging van de Haagse Markt hierdoor geen vertraging oploopt. Nu wordt voorgesteld de huidige marktgeldtarieven en de leges voor de markten voor 2022 met het trendpercentage van 2,39% te verhogen. Mocht besloten worden dat de tarieven 2022, zoals deze in dit voorstel zijn opgenomen, op basis van de herberekening aangepast moeten worden, dan kan dit per kwartaal. De eerste mogelijkheid hiertoe is per 1 april 2022.

SP

Het college wilde het proces van de verzelfstandiging niet verstoren. Daarom is de SP verrast dat het college nu wel tot indexatie over wil gaan en diende een amendement voor pas op de plaats van indexatie marktgelden in. Dit amendement is aangenomen. De motie die de fractie indiende voor herberekening van tarieven met terugwerkende kracht werd aangehouden.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende een motie in om geen verhogingen in te voeren voor de markttarieven, zolang er nog niet herberekend en verzelfstandigd is. Deze motie werd verworpen.

GroenLinks vraagt hoe het college wil werken aan de transparantie van de toegenomen kosten. Ook gaf de fractie aan uit te kijken naar de notitie over de verschillende varianten voor verzelfstandiging van de markt die in het eerste kwartaal van 2022 aan de raad wordt gestuurd.

College

Het college gaf aan dat de afgelopen periode zeer intensief is gesproken over de vorm van verzelfstandiging en hoe daar zo snel mogelijk naar toe gewerkt kan worden. De meningen daaroveer lopen op de markt en bij de vertegenwoordigers van de markt uiteen. Gezien dit proces wil het college het amendement van de SP omarmen. De gemeenteraad stemde in met het voorstel van het college over de verordening marktgelden Den Haag 2018.

Initiatiefvoorstel Maak werk van energie: een wind op zee campus op Scheveningen

Het initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks over ‘Maak werk van energie: een wind op zee campus op Scheveningen’ was het volgende agendapunt waar de raad over spreekt. De jaren ’20 van deze eeuw wordt het decennium van de structurele groei van het areaal windmolens op de Noordzee, er liggen concrete plannen voor zeker tien grote windparken. Deze razendsnel groeiende sector, die uiteindelijk een groot deel van de Nederlandse duurzame energie moet gaan leveren, biedt veel kansen voor Den Haag als hoofdstad van de Noordzee. Dit levert veel werkgelegenheid op, maar vraagt wel om gespecialiseerde opleidingen. Met de wind op zee campus versterken we de Haagse energietransitie op het gebied van onderwijs, eerlijke werkgelegenheid, duurzame energie, en toekomstbestendige economische groei vanuit het cluster nieuwe energie. Bovendien vormt het initiatief een basis voor samenwerking met onderwijsinstellingen, ondernemingen actief in offshore- en duurzame energie en de vakbeweging.

GroenLinks wil met het initiatiefvoorstel aanjagen dat de technologie rond wind op zee wordt opgenomen in het aanbod van Haagse opleidingsinstituten en er een samenwerking wordt gezocht met Haagse bedrijven voor het creëren van duurzame banen voor inwoners.

PVV

De PVV vindt het initiatiefvoorstel een slecht voorstel. Als je van de zee houdt, ben je tegen windenergie en alle windmolens op zee.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt het een prachtig plan om in Den Haag meer werk te maken van windenenergie. De fractie diende een amendement in om rekening te houden met ecologie bij windenergie. Dit amendement is aangenomen.

College

Het college gaf aan het amendement te kunnen omarmen. De Haagse gemeenteraad stemde in met het initiatiefvoorstel Maak werk van energie: een wind op zee campus op Scheveningen.

Initiatiefvoorstel Nationaal Ereveld Den Haag

Het initiatiefvoorstel Nationaal Ereveld Den Haag dat is ingediend door Hart voor Den Haag/Groep de Mos werd hierna besproken. Het militaire Erehof aan de Kerkhoflaan was eerder een noodmassagraf. De beste en mooiste plekken op de Haagse begraafplaats gingen naar gesneuvelde Duitsers, die weliswaar de Slag om Den Haag hadden verloren, maar de oorlog om Nederland hadden gewonnen. Terwijl de Duitse soldaten met militaire eer en veel vlagvertoon werden begraven, werden aan de andere kant van de heg de Nederlandse mannen in twee geulen gestapeld. Daar liggen ze nog steeds. Terwijl na de oorlog overal in het land her-begravingen plaatsvonden gebeurde dat niet aan de Kerkhoflaan. Dit tot groot verdriet van de nabestaanden. En niet alleen nabestaanden willen een beter graf. Ook anderen pleiten daarvoor.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil meet het nationale ereveld aan de roemloze versnippering van de oorlogsgraven.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij vindt het initiatiefvoorstel om de 167 militaire oorlogsslachtoffers die nu in twee massagraven liggen individueel te eren heel sympathiek. Het openen van massagraven is heel ingewikkeld, het is heel moeilijk om alle restanten van de slachtoffers in het graf te scheiden. Maar het wordt nog ingewikkelder als niet alle nabestaanden medewerking willen verlenen aan het verstoren van grafrust. Hierover is geen overleg met de projectgroep geweest en moet wel worden onderzocht. Voordat de fractie instemt wil het weten of alle nabestaanden instemmen met het verstoren van de grafrust.

D66

D66 stelde dat het initiatiefvoorstel kan rekenen op de sympathie van nabestaanden, raadsleden en inwoners van Den Haag, maar niet uitgevoerd kan worden. De fractie diende daarom een motie in om samen met de Oorlogsgravenstichting het Erehof op de Kerkhoflaan grondig op te knappen en te onderzoeken of hier een 'Haags veld vol eer' kan worden gerealiseerd, het monument te voorzien van de meest relevante informatie over deze oorlogsslachtoffers en ter plekke educatie over Meidagen 1940 en de Slag om Den Haag mogelijk te maken. Deze motie is aangenomen. Ook stelde de fractie dat Defensie, de juridische eigenaar van het massa verzamelgraf niet van plan is het graf te openen. De fractie is van mening dat het voorstel beter bij de minister van Defensie ingediend en verdedigd kan worden.

GroenLinks sluit zich aan bij de vraag van Haagse Stadspartij over de nabestaanden. Grafrust is een ingewikkeld onderwerp en in de commissie is aangegeven dat in ieder geval drie nabestaanden al aangegeven hadden geen grafrust te willen schenden.

SP

De SP vindt het initiatiefvoorstel in de kern erg sympathiek. Maar dit initiatiefvoorstel roept ook een ethische discussie op over het opgraven van overledenen waarvan de nabestaanden mogelijk geen toestemming zullen geven of hebben gegeven. De fractie hoopt dat het college een rol wil spelen om de ethische implicaties te onderzoeken.

College

Het college beantwoorde de gestelde vragen en gaf aan het amendement te kunnen omarmen.

Het initiatiefvoorstel Nationaal Ereveld Den Haag is niet aangenomen door de Haagse gemeenteraad.

Voorontwerp Kraayenstein fase 2, De Brinken

De vergadering werd vervolgd met een debat over het voorstel van het college voor het voorontwerp Kraayenstein fase 2, De Brinken. In de voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen (juni 2016) is besloten te starten met de integrale herinrichting van Kraayenstein, omdat de openbare ruimte er in deze wijk slecht aan toe is. Ontwerp en uitvoering van de openbare ruimte in Kraayenstein zijn opgesplitst in 2 fasen. Kraayenstein fase 1 is gesplitst in 2 delen waarvan het voorlopig ontwerp Rietvoorndaal – Brasemdaal in voorjaar 2018 en het voorlopig ontwerp Karperdaal – Steurendaal in het voorjaar van 2019 in de raad zijn vastgesteld. In okt 2019 is gestart met het participatieproces voor de herinrichting van Kraayenstein fase 2 (de Brinken) en dit is in april 2020 afgerond. Daarna zijn de inzichten en conclusies verwerkt in het voorlopig ontwerp.

VVD

De VVD vindt het fijn dat het voorontwerp er nu ligt. De fractie diende een motie in om in het voorontwerp rekening te houden met het initiatief van de Stichting Erfgoedpark Loosduinen voor de Molenweide (Molenpark) door in de uitwerking toekomstige initiatieven mogelijk te houden. Deze motie is aangenomen.

D66

D66 is voorstander van deze grote opknapbeurt voor Kraayenstein fase 2, De Brinken en bedankt voor het voorontwerp

GroenLinks gaf aan dat het belangrijk is om ook te leren van andere herinrichting in Kraayenstein waarbij de stoep versmald werd en als er dan twee fietsen stonden, konden met mensen met een rollator of rolstoel er niet meer langs. De fractie wil zeker weten dat hier ook voor is.

College

Het college beantwoorde de gestelde vragen en gaf aan dat de situatie met de stoep hier niet aan de orde is omdat het een woonerf betreft.

Welzijn

Hierna sprak de raad over het voorstel van het college over Welzijn. Professioneel welzijnswerk is van onschatbare waarde. Deze vakmannen en – vrouwen staan met beide benen midden in de Haagse wijken en buurten. Zij dragen bij aan hoe onze jeugd opgroeit. Zijn vertrouwde gezichten in de wijk en een belangrijke steun wanneer het even niet lekker loopt in het leven. Veel van dit werk vindt plaats achter de schermen, naast en met bewoners. Van onschatbare waarde, maar minder zichtbaar voor mensen waarmee alles goed gaat. Tijdens de Coronaperiode zijn tientallen initiatieven aangejaagd en/of ondersteund door het welzijnswerk. Voor veel mensen hebben deze initiatieven de corona periode meer dragelijk gemaakt. Deze aanwezigheid van vakmensen in de frontlijn is belangrijk. Daarom worden met het beleidsplan Professioneel Welzijnswerk 2021 – 2024 “Versterken en Verbinden” deze professionals herwaardeerd. Doel van het beleidsplan is om, na jaren van veranderingen, rust en continuïteit te bieden aan het professioneel welzijnswerk en weer een stevige basis neer te zetten. Dit vraagt meer dan enkel kijken naar efficiëntie. Dat gaat ook over het effectief inzetten van middelen, en het maken van impact voor onze inwoners. De Haagse inwoners zijn meer dan een nummer, daarom is een gezonde balans van menselijkheid en zakelijkheid nodig.

Islam Democraten

De Islam Democraten stelden dat er een grote groep mensen is waar de drempel van het huis van de wijk te groot voor is. De fractie diende dan ook een motie oor het “er op af principe” in waarmee het welzijn zo veel mogelijk achter de voordeur moet komen. Deze motie werd aangenomen.

CDA

Het CDA bedankt voor het beleidsplan en stelde de uitgangspunten te kunnen ondersteunen. De fractie diende een motie in om meerjaren subsidie in subsidieregelingen al mogelijk maken in 2023. Deze motie werd aangenomen.

PvdA

De PvdA diende bij dit agendapunt een motie in om extra behoefte aan welzijnswerk in kaart te brengen naar aanleiding van de uitdagingen door de coronacrisis. Ook deze motie werd aangenomen.

D66

Den Haag heeft hele goede welzijnswerkers met hart voor inwoners, kennis van structuren en geloofwaardigheid in de buurt. Het geld moet naar die mensen gaan en de overheid moet effectief ten dienste staan van deze mensen. D66 mist wel wat vernieuwede ideeën en lef in het voorstel.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij is positief over het voorstel, en wilde weten op welke manier bewoners - en niet alleen directeuren - betrokken zijn bij de totstandkoming van dit voorstel en hoe gegarandeerd wordt dat andere aanbieders in de stad ook hun plek hebben.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP vroeg extra aandacht voor jongeren in de uitwerking van het beleidsplan, specifiek voor de leeftijdsgroep van 16 tot 23 jaar. De fractie diende hiervoor een motie in die is aangenomen.

Ook GroenLinks sprak veel waardering uit voor het beleidsplan. De fractie diende een motie in om bij de uitwerking van het plan ervaringsdeskundigen te betrekken om hun kennis en expertise te benutten voor het Haagse welzijnswerk. Deze motie werd aangenomen

College

Het college beantwoordde de gestelde vragen en ging kort in op de ingediende moties en amendementen.

Het voorstel van het college over welzijn werd aangenomen door de Haagse gemeenteraad.

Afronding commissiedebatten

Tot slot zijn twintig commissiedebatten afgerond over de volgende onderwerpen:

 • Beantwoording schriftelijke vragen ‘Maak haast met regenwateropvang’
 • Brief over voornemen voor inspraak vrijgeven concept-transitievisie warmte
 • Beantwoording schriftelijke vragen over toestemming Dunea voor opgraven verzetshelden
 • Raadsmededeling gemeenteraadsverkiezingen 2022
 • Brief over strategisch personeelsbeleid modern werkgeverschap Den Haag
 • Brief over permanente winteropvang
 • Vrouwenzwemuur Moerwijk
 • Brief over implementatie Haagse inburgering
 • Raadsmededeling inzet Jupiterkade asielopvang minderjarigen
 • HMC (verzekeringen)
 • Stand van zaken verplaatsing raamprostitutie
 • Beantwoording schriftelijke vragen ‘Verbied verkoop bont en levende kreeften en krabben op markten’
 • Raadsmededeling afdoening motie: Fossielvrije bushokjes
 • Beantwoording schriftelijke vragen ‘Meer doen tegen houtstook’
 • Flitsbezorgers in Den Haag
 • Deelname gemeente in Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – Oude Centrum BV/CV
 • Brief inzake ter kennisname – nota Cultuureducatie 2021
 • Binckhorst
 • Raadsmededeling afdoening motie ‘Bezuinig niet op LKP-subsidies’
 • Raadsmededeling Roadmap Participatieverordening

De vergadering terugkijken?

De gemeenteraadsvergadering vond vanwege de coronamaatregelen met een quorum en zonder publiek plaats. Een quorum is een minimaal aantal raadsleden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te openen en te beraadslagen (voor Den Haag is dat minimaal 23 leden). Bij de beraadslagingen was één woordvoerder per fractie aanwezig. Inspreken gebeurde digitaal. De vergaderingen zijn live uitgezonden.

De volledige vergadering van 15 december (vanaf 12 uur) en 16 december (vanaf 10 uur) is online terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad. Het stemmen op alle voorstellen, moties en amendementen gebeurde tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 16 december om 21.00 uur. Ook deze raadsvergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.