Nieuwsbericht

Raad stemt in met herinrichting Mient

Gepubliceerd: 4 juni 2020Laatste wijziging: 11 juni 2020

De gemeenteraad stemde woensdag 3 juni in met het voorontwerp herinrichting Mient en omstreken. De raad stemde niet in met het raadsvoorstel inzake het rekenkameronderzoek naar de tarieven op de Haagse Markt. Wel stemde de gemeenteraad in met het Actieprogramma Zorg en Innovatie 2019-2022, de economische Visie Den Haag+ 2030 en actualisering dekkingsbesluit verwacht resultaat bedrijfsexploitatie Amare. Verder rondde de raad 7 commissiedebatten af.

Raadsvergadering in het Atrium stadhuis

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden, in elk geval tot aan het zomerreces, plaats in het Atrium van het stadhuis. Om de dienstverlening aan de balies niet te hinderen worden de vergaderingen verplaatst naar woensdagavonden. Dit was de tweede raadsvergadering op deze locatie.

De raad vergadert voor het eerst in het Atrium van het stadhuis.

Herinrichting Mient en omstreken

De raad ving aan met de bespreking van het voorontwerp herinrichting Mient en omstreken. De afgelopen periode is in overleg met bewoners en ondernemers gewerkt aan een plan voor de Mient, waarbij het riool wordt vervangen. Bovendien vindt er een herinrichting plaats, die leidt tot extra parkeerplaatsen. Het plan voorziet in een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en zijn er mogelijkheden ontstaan de ecologische structuren te verbeteren.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij verwees naar het coalitieakkoord waarin staat dat bomen alleen gekapt worden als het aantoonbaar niet anders kan. In het voorstel van de Mient worden 156 bomen gekapt voor parkeerplekken. Ook worden in het voorstel nu 10 extra parkeerplekken voorgesteld, de fractie mist de onderbouwing van deze 10 parkeerplekken. Meer dan de helft van de 70 parkeerplekken ligt in een gebied van plekken die altijd leegstaan. Het kappen van bomen voor niet aantrekkelijke parkeerplaatsen valt volgens de fractie niet uit te leggen en de fractie vroeg het college om het nog eens te onderzoeken.

De fractie verzocht verder per motie om tot een aanpassing te komen in het
definitieve ontwerp waarbij het oude riool niet wordt verwijderd zodat er
zoveel mogelijk bomen aan de Mient behouden kunnen blijven. Deze werd
verworpen. De fractie vroeg het college naar de bomenbalans en heeft het
amendement van de Partij voor de Dieren medeondertekend voor meer ruimte voor
groen.

GroenLinks snapt dat het riool vervangen moet worden, maar de partij
vraagt zich af of het écht niet kan blijven liggen. Ook heeft de partij begrip
voor het ongeduld van de bewoners van de buurt. Maar de GroenLinks is het
er niet mee eens dat de bomen moeten wijken voor parkeerplaatsen die nog niet
hebben bewezen dat ze van toegevoegde waarde zijn. Daarom dient de partij een
motie in waarin het oproept om de desbetreffende parkeergebieden zo spoedig
mogelijk samen te voegen voordat er tot werkzaamheden voor herinrichting wordt
overgegaan en de parkeereffecten hiervan te onderzoeken.

Ook is GroenLinks het er niet mee eens dat niet de hele Mient een 30 km per uur
zone kan worden. De partij ziet dit als goede kans om de Mient in te richten als 30km zone. Daarom dient de partij een motie in waarin het vraagt om een onderzoek te doen wat voor en nadelen zijn om op de hele Mient of een groter deel van de Mient dan nu voorgesteld, een maximum snelheid van 30 km/u in te stellen. Ook vraagt
de partij in deze motie een onderzoek te doen vóór het definitief ontwerp
vastgesteld wordt en bij dit onderzoek ook betrokkenen mee te nemen.

Beide moties haalden het niet.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos ziet liever links en rechts van de Mient een fietspad en een goede enquête had de fractie fijn gevonden. De fractie diende een motie in om schuinparkeren in te voeren bij de ingang van Appelstraat vanaf de Thorbeckelaan. Deze werd verworpen. Ook verzocht de fractie per motie om het samenvoegen van vergunningsgebieden 23, 35 en 36 te onderzoeken, onder meer qua effecten op de parkeerdruk. Er hadden net zoveel leden voor als tegen gestemd. De motie wordt in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is tegen ontgroening en ook het college is dat in het coalitieakkoord. Toch is dit plan in strijd hiermee. Er worden bomen gekapt, terwijl het aantoonbaar anders kan. De ontgroening op de Mient kan makkelijk voorkomen worden. Er komt meer verstening in Den Haag voor parkeerplaatsen waar geen behoefte aan is. Er wordt dus meer versteend dan nodig, daarom heeft de partij een amendement ingediend waarin het vraagt om in lijn met het oorspronkelijke
voornemen in het definitieve ontwerp minder parkeerplekken toe te voegen dan in het Voorlopig Ontwerp wordt aangegeven en zo meer ruimte te reserveren voor groen. Dit amendement haalde het niet.

ChristenUnie/SGP

De Mient moet volgens ChristenUnie/SGP echt worden opgeknapt en dit moet snel
worden uitgevoerd. Veel bomen worden hiermee uit hun lijden verlost. Het plan
is niet alleen maar goed voor alle bomen, maar het is wel goed doordacht hoe de
toekomst van de Mient eruit moet komen te zien. De parkeerdruk is hier momenteel groot en het is beloofd aan bewoners. Het is echter nog de vraag of de parkeerplekken die erbij komen worden gebruikt, maar dat is niet erg als je de parkeerplekken anders kan aanwenden. Daarom heeft de partij een motie ingediend waarin het vraagt om als na zorgvuldige monitoring blijkt dat de 70 extra parkeerplaatsen onvoldoende worden benut, deze voor zover verantwoord in de toekomst aan te wenden voor fietsparkeren, bijvoorbeeld met behulp van fietsvlonders, of ze groen in te richten.

30 kilometer per uur is niet mogelijk in de Mient, maar een adviessnelheid is dit wel. Daarom heeft de partij een motie ingediend om de herinrichting van de Mient
verkeersborden te plaatsen met een adviessnelheid van 30 kilometer. Beide moties zijn verworpen.

PVV

De PVV vindt het merkwaardig dat in dit plan ervan uit wordt gegaan dat deze
bewoners een parkeerplaats voor de deur moeten hebben, maar dit niet voor alle
buurten geldt. De partij hoopt dat dit uitgangspunt ook wordt toegepast op
andere buurten.

D66

De afspraken die met de bewoners zijn gemaakt, dateren uit 2017. D66 noemt
bewonersparticipatie een groot goed en wil hier daarom niet vanaf wijken.
Mient gaat er met dit plan op vooruit, de buurt wordt aangenamer en mooier.
Daarnaast wordt het ook beter toegankelijk voor mensen met een beperking. D66
begrijpt de zorgen over verdwijnende bomen, maar deze zijn zorgvuldig
geadresseerd. In het plan komen namelijk meer bomen terug en deze worden beter
geplaatst. Daarom is er steun vanuit D66 voor het plan en de uitvoering daarvan.

PvdA

De PvdA is positief over de fietssnelweg, de ecologische zone. Maar een dilemma blijft de extra parkeerplekken die aangelegd worden en de bomen die gekapt worden. De fractie is niet geheel overtuigd van de argumenten van het college dat de plekken aan de kant van het kerkhof ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden en steunt daarom het voorstel van GroenLinks om dit nog eens te onderzoeken.

Partij voor de Toekomst

Partij voor de Toekomst staat volledig achter het
voorstel. De fractie maakte wel een kritische opmerking over de discussie over
iedere boom die gekapt moet worden.

College

De Mient verslechtert en is toe aan opknapbeurt. De riolering moet vervangen worden en dit biedt ook de mogelijkheid om de buurt te verbeteren en aan te pakken. Het college is ook op zoek gegaan naar nieuwe parkeerplekken en er is samen met bewoners in de denktank gekeken hoe dit uitgevoerd kan worden. Er lag een plan voor 60 parkeerplekken waarbij ook het vrij liggende fietspad zou verdwijnen. Dit plan is van tafel gegaan. Er is een tekort aan 256 parkeerplekken in de Vruchtenbuurt en op de Mient zijn nu 70 plekken gevonden in het voorliggende voorstel. De parkeerplekken bij de begraafplaats worden in het voorstel aantrekkelijk gemaakt voor gebruik.

De raad stemde in met het voorstel.

Rekenkameronderzoek tarieven Haagse Markt

Vervolgens sprak de raad over het rekenkameronderzoek naar tarieven Haagse Markt. De Rekenkamer Den Haag heeft op verzoek van de raad onderzoek gedaan naar het markttarief dat de gemeente in rekening brengt bij de ondernemers op de Haagse Markt. Doel van dit onderzoek was om voor de raad inzichtelijk te maken of de doorbelasting van de kosten van de Haagse Markt aan (individuele) ondernemers in overeenstemming is met de hierover gemaakte afspraken.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Dit onderzoek is uitgevoerd na een aangenomen motie in
2018 en na vele vragen van de ondernemers van Haagse Markt die wilden weten of
ze niet teveel betaalden. Het rapport van de Gemeentelijke Accountantsdienst
(GAD) is in lijn met het Rekenkamerrapport. De fractie neemt de rapporten aan
met de conclusie dat de doorbelasting niet in overeenstemming is met de
afspraken die gemaakt zijn. De fractie diende daarom 4 moties in. Een motie om
per direct de Marktondernemers die teveel hebben betaald te compenseren uit de
meevaller van de verkoop van Eneco. Een motie om het markttarief aan te passen
en de Marktondernemers in Den Haag een eerlijke prijs te laten betalen per m2.
En een motie om een uiterste inspanning te ondernemen om de markt te verzelfstandigen. De moties zijn verworpen.

NIDA

NIDA is verbaasd en teleurgesteld over de hele zaak. De conclusie van de Rekenkamer
was helder: marktondernemers van de Haagse Markt hebben jarenlang teveel
betaald. Deze wethouder heeft de ellende geërfd, dat snapt de partij wel, maar
hij kan wel kiezen het juiste doen. NIDA spreekt haar waardering uit voor de
inzet van de Haagse marktondernemers, maar wijst er ook op dat er maar weinig bereidwilligheid is van het college. Daarom hebben moties volgens NIDA geen nut. De partij vindt het ‘not done’ dat het onderzoek van de Rekenkamer in twijfel werd getrokken door de coalitiepartijen. NIDA is van mening dat de aanbevelingen van de Rekenkamer dienen opgevolgd te worden: de marktondernemers moeten dat wat ze teveel hebben betaald, terug moeten krijgen. NIDA roept de raad op om te kiezen voor rechtvaardigheid en voor onze hardwerkende stadsgenoten. De partij wijst er op
dat dit gevolgen heeft voor het vertrouwen in de gemeente en de
marktondernemers, die het al moeilijk hebben in de coronacrisis. In de tweede termijn diende de partij een motie van treurnis in, die het niet haalde.

CDA

Het CDA staat achter de onderbouwde brief van het
college. Ondanks de aanbevelingen van de rekenkamer kan de fractie niet
instemmen met voorstel. Een aantal aanbevelingen kan wel worden opgenomen, maar de fractie wil vooral kijken naar de toekomst van de Haagse Markt en steunt het voorstel van D66 hierover om scenario’s uit te werken voor verzelfstandiging.

SP

SP vindt het wantrouwen in de politiek terecht, zeker nadat het rookgordijn werd
opgetrokken door de coalitiepartijen over het onderzoek van de Rekenkamer. Terwijl het voor de partij duidelijk is dat kooplieden teveel huur hebben betaald en daarom compensatie nodig is. De vorige wethouder gaf aan dat het om een kostendekkend tarief ging. Maar op 12 maart zei de nieuwe wethouder dat tariefdekking niet het uitgangspunt is geweest. De wethouder maakt er nu een juridische kwestie van door het Rekenkameronderzoek naast zich neer te leggen. De raad kan er vandaag voor kiezen om een betrouwbare partner te worden voor marktkooplui.

D66

D66 vindt dat in de brief van september 2019 heel duidelijk is aangegeven waar we met de markten naartoe moeten gaan en de fractie vindt het belangrijk dat we met elkaar bekijken hoe we vooruitgaan. Een belangrijk punt voor D66 is de verduurzaming van de markt en de fractie vroeg het college naar de behandeling van het aangenomen voorstel van D66 over plastic tasjes. De fractie verzocht per motie te onderzoeken wat de reden is van het uitblijven van het plaatsen van zonnepanelen en samen met de markt afspraken te maken voor het plaatsen van de zonnepanelen binnen de gestelde subsidietermijn. De motie is aangenomen. D66 vindt dat de gemeente al veel eerder de gesprekken met de marktkooplieden had moeten aangaan om te praten over de vormen van verzelfstandiging en diende een motie in om samen met experts en stakeholders onderzoek te doen en verschillende scenario’s uit te werken. Deze motie is aangenomen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren dankt de Rekenkamer. Het is voor de partij duidelijk dat
er te hoge tarieven zijn betaald door de marktondernemers en dat zij terug
betaald moeten worden. Helaas wil de wethouder de aanbevelingen van de
Rekenkamer niet overnemen. De partij vraagt zich af hoe vaak het is voorgekomen
dat een voorstel van de Rekenkamer niet wordt aangenomen. Het vertrouwen in de
gemeente en in de raad is geschaad. Om dat te voorkomen moeten de raad volgens de Partij voor de Dieren instemmen met het voorstel van de Rekenkamer.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP ziet de teloorgang van het CDA als ondernemerspartij. Ooit stond deze partij voor de markt, maar dat is nu niet het geval. ChristenUnie/SGP wil dat er recht wordt gedaan aan de marktondernemers. Daarom dient de partij een motie in waarin het oproept om bij de totstandkoming van de transparante herberekening van de tarieven de marktondernemers te betrekken en nog voor het einde van het jaar de resultaten van de herberekening van de tarieven inzake marktgeld en huur aan de raad te overleggen. Deze motie is aangenomen.

PVV

De PVV steunt het oordeel van de rekenkamer. Het is fijn dat de
ondernemers gelijk krijgen dat de tarieven te hoog zijn en de fractie vindt dat
zij gecompenseerd moeten worden. De fractie steunt de voorstellen van Hart voor
Den Haag/Groep de Mos hierover en wil meer duidelijkheid over de tarieven
Haagse Markt. De Haagse Markt is diverse markt die veel bezoekers trekt en de
PVV vindt het van groot belang dat ondernemers netjes behandeld worden en niet
teveel betalen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij dankte de Rekenkamer voor het gedegen onderzoek. Volgens de fractie is er verschil van inzicht op 2 belangrijke punten: welk deel van de investeringen in de Haagse Markt zouden door de ondernemers worden gedragen en of de niet toerekenbare kosten nu wel of niet in rekening zijn gebracht. De Haagse
Stadspartij vindt dat het raadsvoorstel van de rekenkamer volledig gesteund kan
worden en riep de partijen dit ook te doen.

VVD

VVD noemde de relatie tussen de gemeente en de markt een ongelukkig huwelijk met pijnpunten die al jarenlang spelen. De prachtige herinrichting heeft een vervelende nasmaak opgeleverd en dit proces verdient geen schoonheidsprijs. In een tijd van dalende bezoekersaantallen moet wat de VVD betreft niet gekeken worden naar het verleden omdat deze er niet voor zorgen dat ondernemers meer geld gaan verdienen. De VVD vindt het belangrijk dat de markt toekomstbestendig wordt en kan concurreren in de spannende retailbranche.

Islam Democraten

Islam Democraten dankt de Rekenkamer voor het rapport. Ondernemers zijn flink
benadeeld, hebben te veel huur betaald en hebben niet de diensten gekregen die
hen zijn beloofd. De Haagse Markt is het gezicht van Den Haag. We moeten iets
terug doen voor onze ondernemers, zeker nu. De partij verwacht daadkracht van
het college en staat achter de aanbevelingen van de Rekenkamer. De partij is
niet tevreden over de behandeling van de marktkooplui door het college.

Partij voor de Toekomst

De Partij voor de Toekomst vindt dat marktkooplui moeten terugbetaald worden. Dat neemt niet weg dat een visie en een investering in de verbetering van de Haagse
Markt hoogst noodzakelijk zijn. De partij steunt de conclusies van het rapport
van de Rekenkamer.

GroenLinks wilde weten wanneer de tarieven worden
herberekend en de fractie wilde weten welke elementen uit het rapport het
college meeneemt in raadsvoorstel. GroenLinks hoopt verder dat samenwerking en
de afstemming tussen de marktkooplieden en de gemeente soepeler gaat verlopen.
Een uitwerking van verzelfstandiging waarbij de marktkooplieden meer
zeggenschap krijgen, zal GroenLinks dan beoordelen en de fractie ziet een
actieve en deelnemende rol voor de gemeente.

College

De manier waarop het is gegaan, verdient geen schoonheidsprijs volgens het
college. Deze wil de onzekerheid bij de marktondernemers wegnemen. Het college wil een aantal aanbevelingen van de Rekenkamer overnemen, maar niet allemaal. Dit omdat de Rekenkamer uitgaat van de suggestie dat marktkooplui te veel hebben
betaald, maar dit is niet het geval. Het gaat om een misverstand over wat je
wel en niet mag meerekenen in tarieven die je doorberekent. Het begon allemaal
met de herinrichting van de Haagse markt. Op verschillende momenten heeft de
raad goedkeuring gegeven voor de plannen hiervoor. De flinke investeringen in
de Haagse Markt hebben geleid tot een tekort. Er zijn kosten meegenomen die door
het college voor eigen rekening zijn genomen.

Het voorstel is door de raad verworpen.

Actieprogramma Zorg en Innovatie

Vervolgens sprak de raad over het Actieprogramma Zorg en Innovatie 2019-2021. Het actieprogramma Zorg en Innovatie beschrijft hoe de gemeente Den Haag optimaal kan bijdragen aan het gezond lang thuis wonen van Haagse inwoners, met behulp van technologische innovaties. En hoe hiermee de zorg en ondersteuning van jong tot oud slimmer georganiseerd kan worden.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vroeg het college of er
in deze coronatijd nog 7 miljoen wordt geinvesteerd in het actieprogramma en
wilde een onderbouwd voorstel. De fractie verzocht per motie om meer bekendheid
te creëeren voor iZi ervaarwoningen en zorgmogelijkheden bekend te maken via
belangenorganisaties, maar ook via lokale wijkkranten en bewonersorganisaties.
Deze motie is verworpen. De partij vindt het belangrijk om de menselijke maat
niet uit het oog te verliezen door inzet van digitalisering en diende een motie
in om in de gesprekken met de thuiszorgorganisaties mee te nemen dat het van
belang is dat een gesprek met de client door de thuishulpmedewerker gehanteerd
moet blijven indien digitalisering wordt toegepast in de thuishulp. Deze motie
is aanvaard.

GroenLinks ondersteunt de insteek dat innovatie geen doel op zich is. Toch vindt de partij dat het plan soms wat meer op economisch beleid lijkt dan op zorgbeleid. Voor
de partij is privacy van groot belang, zeker bij innovaties die over mensen
gaan. Daarom heeft de partij motie ingediend waarin het oproept om bij de
voortgangsrapportages een aparte privacy paragraaf op te nemen en in deze
paragraaf in ieder geval in te gaan op de manier waarop vigerende
privacywetgeving in het actieplan wordt geborgd, hoe dit in de praktijk wordt
toegepast en de manier waarop dit met betrokkenen wordt gecommuniceerd. Deze motie is aangenomen.

PvdA

De PvdA vindt het van essentieel belang dat de investeringen in zorg de gezondheidsverschillen in de stad verkleinen. Mensen die niet digitaal vaardig zijn mogen niet nog verder op afstand komen. De fractie is blij dat er snel een brief komt over de aanpak met betrekking tot gezondheidsverschillen in de stad. Technologische hulpmiddelen kunnen belangrijk zijn, ook voor ouderen om de toenemende eenzaamheid tegen te gaan. De fractie vroeg het college naar de voortgangsrapportage over inzichten met oog op de coronacrisis.

D66

D66 is groot voorstander van technische innovaties in de zorg om Hagenaars met gezondheidsproblemen in eigen
omgeving te ondersteunen, om zorgverleners te ontlasten en om zorgrisico's in kaart te brengen. Technologische innovaties kunnen de zelfbeschikking van Hagenaars te vergroten, zonder dat je voor alles naar huisarts of ziekenhuis moet. Techniek kan geen vervanging worden voor menselijk contact, maar wel een goede aanvulling zijn.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP vindt dat de zorg wel wat innovatie kan gebruiken en met het voorstel wordt er vol op ingezet. De fractie gaf aan dat innovatieve technologieën nodig zijn om het leven van ouderen te vergemakkelijken, zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen. De fractie verzocht per motie om in de prestatieafspraken duidelijke afspraken op te nemen voor het levensloopbestendig maken van woningen én het geschikt maken van woningen voor technologische innovaties, zodat Haagse ouderen gezond en comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Deze motie is aangenomen.

College

Er ligt een gewijzigd voorstel voor naar aanleiding van een goed debat in de commissie. Onderwerp van dat debat toen was het financiële plaatje van dit plan. Het college heeft eerder een financiële onderbouwing gestuurd en neemt de raad graag mee in de kosten voor de komende 2/3 jaar.

De raad stemde in met het voorstel.

Economische Visie Den Haag+ 2030

Vervolgens besprak de raad de Economische Visie Den Haag+ 2030. Den Haag is een mooie stad met vele kwaliteiten, maar we staan ook voor belangrijke opgaven. We willen dat in de Haagse regio iedereen mee kan doen. Dat betekent werken aan brede economische groei. De overheid creëert geen banen, maar met heldere keuzes en een lange adem kan onze economie wel beter op koers raken. Dit gebeurt met onze samenwerkingspartners. De ambities voor 2030 staan in deze Economische Visie Den Haag+ 2030.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos deed concrete voorstellen
om de Haagse economie te herstellen na de crisis en werkgelegenheid veilig te
stellen. De fractie verzocht per motie om het coalitieakkoord open te breken en
financiële keuzes te heroverwegen ivm coronacrisis. De fractie diende een motie
in om in de begroting meer structurele middelen vrij te maken. Ook vroeg de
fractie aandacht voor de renovatie van het Binnenhof en diende een motie in om
de benodigde vergunning voor de renovatie pas af te geven als het Rijk
financiële compensatie heeft gegarandeerd en een motie om nodige vergunningen
voor de verbouwing van het Binnenhof pas in 2023 te verlenen. Deze moties haalden
het niet. Een motie om te onderzoeken of het subvention fonds verruimd kan
worden om de slagkracht voor het werven van congressen te vergroten werd
aangenomen.

Partij voor de Dieren

Den Haag wilde toewerken naar een circulaire economie, er zou daarvoor een actieplan komen. De partij vraagt zich af wat hiermee is gebeurd. De circulaire economie kan namelijk een antwoord zijn op verschillende uitdagingen waar de stad voor staat. Daarom diende de partij een motie in waarin het oproept om een strategie te ontwikkelen voor een circulaire economie in Den Haag en hierbij inspiratie te putten uit de strategie van Amsterdam. Deze is motie is aangehouden. Verdervindt de partij dat de aansturing van The Hague and Partners duurzamer kan.
Daarom roept de partij in een motie op om om per kenniscluster en organisatie
uit te werken hoe The Hague & Partners zich inzet om duurzame bedrijven of
ander activiteiten te acquireren. Deze motie haalde het niet.

SP

SP vroeg aandacht voor de uitwerking van het rekenkameronderzoek naar het economische beleid van de gemeente. De rekenkamer stelt in de brief dat met het voorliggende voorstel nog steeds niet kan controleren of de doelen bereikt worden. Daarom diende de SP 3 moties in voor heldere en meetbare doelen. Een motie om een Nota Clustervorming op te stellen waarin het college schetst hoe het effect op de lokale economische groei en werkgelegenheid van clusters verantwoord en gemonitord wordt. Een motie met verzoek om in de verslagen van economische dienstreizen verslag te doen van het aantal directe Haagse banen dat is uitonderhandeld en de te verwachten economische spin-off. En een motie om Europese definitie van sociaal ondernemerschap als aanvullende maatstaf te nemen voor het programma Impact City. De voorstellen zijn verworpen.

SP vroeg aandacht voor de uitwerking van het rekenkameronderzoek naar het economische beleid van de gemeente. De rekenkamer stelt in de brief dat met het voorliggende voorstel nog steeds niet kan controleren of de doelen bereikt worden. Daarom diende de SP 3 moties in voor heldere en meetbare doelen. Een motie om een Nota Clustervorming op te stellen waarin het college schetst hoe het effect op de lokale economische groei en werkgelegenheid van clusters verantwoord en gemonitord wordt. Een motie met verzoek om in de verslagen van economische dienstreizen verslag te doen van het aantal directe Haagse banen dat is uitonderhandeld en de te verwachten economische spin-off. En een motie om Europese definitie van sociaal ondernemerschap als aanvullende maatstaf te nemen voor het programma Impact City. De voorstellen zijn verworpen.

VVD

De economie is voor de VVD een uiterst belangrijk onderwerp, het gaat namelijk
vooral over mensen. Mensen zijn het sterkste instrument van een gezonde
economie. Voor de VVD staat de economie voor vrijheid: vrijheid om eigen keuzes
te maken, iets te kunnen maken van je leven en je eigen geld te verdienen. De
coronacrisis raakt bewoners en daarmee ook onze economie. In een crisis van
deze omvang kan het Rijk als enige steun leveren.

Een van de speerpunten is van de VVD is het familiebedrijf. Deze zijn goed voor meer dan 40.000 banen. Ze zijn gericht op de continuïteit op de lange termijn. Als we in recessie komen, zijn familiebedrijven de ruggengraat van onze samenleving. Daarom wil de partij hen op hun zwakke punt ondersteunen. De partij dient daarom een motie in waarin het pleit om onderzoek te doen naar deze bedrijven om de potentiële impact van mislukte bedrijfsoverdrachten in te kunnen schatten.

De partij diende verder een motie in waarin het vraagt om voor het 4e kwartaal met
een plan te komen wat het stimuleren, faciliteren of aantrekken van
maakindustrie in de breedste zin kan betekenen voor de Haagse werkgelegenheid
nu en in de toekomst. Beide moties haalden het.

ChristenUnie/SGP

Economie draait om relaties, bloei en goede leven. Het gaat om brede welvaart. Groei is geen doel, het is een vreugd. Daarom diende de fractie een amendement in om economische groei te vervangen door economische bloei. Het amendement werd aangenomen. Verder pleitte de fractie per motie om de raad in "de Staat van de Haagse Economie" tevens te informeren over de ontwikkeling van de 'brede welvaart' in Den Haag. Deze motie werd ook aangenomen.

D66

Dit plan is tot stand gekomen samen met mensen in de stad. D66 zou dat in meer
plannen willen zien. De partij diende een motie in waarin het college werd verzocht met o.a. VNO/NCW West MKB Den Haag in overleg te treden over de mogelijkheid om gezamenlijk met college en gemeenteraad periodieke thema-bijeenkomsten te organiseren. Deze motie haalde het. Volgens D66 moeten we samenwerken aan een economische groei waar de hele stad van kan mee genieten. Ook joopt de partij dat de stad weer gaat groeien en bloeien als de crisis over is.

PVV

De PVV diende een motie in om het tegengaan van bevolkingsgroei op te nemen als één van de beleidsdoelstelling voor de economische visie van Den Haag. Deze motie is verworpen.

PvdA

PvdA vindt dat teveel bewoners nog aan de kant staan. Den Haag blijft achter ten opzichte van andere grote steden. De fractie verzocht per motie om bij de totstandkoming van 'de staat van de Haagse economie' Haagse kennisinstellingen en de Economic Board te betrekken. Ook diende de PvdA een motie in te onderzoeken wat de mogelijkheden van de gemeente zijn om werklozen te begeleiden naar kansrijke sectoren waarin er meer mogelijkheden zijn om werk te vinden. Beide moties werden aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij noemt dit een opmerkelijk raadsvoorstel aangezien dit plan door het nieuwe college ongewijzigd is overgenomen van het vorige college. De partij diende een motie in waarin het pleit om de economische visie binnen maximaal een jaar te herzien en coronaproof te maken. Deze motie werd niet aangenomen.

Ook merkt de Haagse Stadspartij op dat de aanbevelingen die Rekenkamer heeft gedaan in een eerder onderzoek ontbreken. Daarom diende partij een motie in waarin het verzoekt binnen een halfjaar te komen met concrete doelen voor de economische visie inclusief de daarvoor benodigde middelen, waardoor de raad haar controlerende taak kan uitvoeren. Deze motie haalde het.

NIDA

NIDA vraagt zich af of we bedrijven meer kunnen verleiden om werk te maken van meer stageplekken voor Haagse studenten.

Islam Democraten

Islam Dmeocraten vroeg aandacht voor de Turkse ondernemers in Den Haag waarvan veel volgens de fractie aan hun lot zijn overgelaten in Den Haag. De fractie steunt de motie van D66 en ziet kans om de banden aan te halen met de Turkse ondernemers.

CDA

Het CDA vindt een economische visie voor de toekomst enorm belangrijk. Dit plan is
een goede leidraad. De groeiclusters duurzaamheid en de maakeconomie zijn voor het CDA van groot belang want deze creëren veel banen. De partij is
tevreden met het plan.

GroenLinks wil weten in hoeverre de juiste sectoren en profielen zijn gekozen met het oog op de coronacrisis en vroeg het college naar de gevolgen van de huisvesting. De fractie diende een motie in om te onderzoeken welk beleid kan leiden tot meer lokale economische circulatie, onder andere rondom de bewoners van (kwetsbare) Haagse wijken. Deze motie is aangenomen.

College

Het college bedankt iedereen die met totstandkoming heeft geholpen. Het is daarom
een breed gedragen plan geworden. Hiermee wordt elk jaar een uitvoeringsagenda
gemaakt, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen zoals corona.

De raad stemde in met het voorstel.

Actualisering dekkingsbesluit en verwacht resultaat bedrijfsexploitatie Amare

Ook sprak de raad over het actualisering dekkingsbesluit en verwacht resultaat bedrijfsexploitatie Amare. Sinds december 2016 wordt de gemeenteraad elk kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de gebiedsontwikkeling Spuikwartier. Gezien de ontwikkelingen in het gebied en de fase waarin de bouw van Amare op dit moment verkeert, heeft de raad besloten eens per halfjaar een rapportage te willen ontvangen over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van Amare.​

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij vroeg aandacht voor de afspraken met het Koninklijk Conservatorium en diende een motie in om de Hogeschool der Kunsten op te dragen om voor Amare een reëlere huurprijs te betalen en om werk te maken van de inspanningsverplichting om sponsorgeld te regelen. Deze motie is verworpen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos is wel duidelijk dat dit theater de belastingbetaler veel geld gaat kosten. Volgens de partij wordt geen incentive gegeven aan DMC. De partij denkt graag mee over het verbeteren van de bedrijfsexploitatie en diende daarom een motie in waarin het opriep om een sponsor te zoeken voor naamgeving van het gebouw en/of haar zalen, zodat deze gesponsorde naamgeving inkomsten zal opleveren en hiermee het exploitatietekort zal verbeteren. Verder diende Hart voor Den Haag/Groep de Mos een motie in de geprognosticeerde bezoekersaantallen in het raadsvoorstel onafhankelijk te laten beoordelen en de raad hierover te informeren, aangezien hier onduidelijkheid over was volgens de partij. Beide moties werden verworpen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren constateert dat er niets terecht is gekomen van de randvoorwaarden die zijn gesteld aan het project. De fractie verzocht per motie om een Raadsenquête over het verloop van het hele proces. De motie haalde het niet.

SP

De SP vraagt zich af waarom de coalitiepartijen met stoom en kokend water het dekkingsbesluit erdoor heen wil drukken. Volgens de SP gaat er namelijk teveel mis in dit project. De rekening van dit project ligt bij de gemeente en hierdoor de belastingbetaler. Ook betwijfelt de partij of er wel echt een onafhankelijke second opinion is gedaan. Het voorliggende dekkingsbesluit is volgens de SP een doekje voor het bloeden, maar zolang er geen echte structurele oplossing is blijft de stad met een open wond zitten. Daarom zal de partij tegen het besluit stemmen.

VVD

De VVD diende een motie in waarin het college wordt verzocht om DMC te vragen om vóór het einde van 2021 te komen met een nieuw en inzichtelijk bedrijfsplan dat inzet op optimale bedrijfsexploitatie en dit toe te zenden aan de raad. Deze motie is aangenomen.

PVV

De fractie diende een motie in om geen onomkeerbare stappen te zetten inzake de
exploitatie Amare. Deze motie is verworpen.

NIDA

Twee achtereenvolgende colleges hebben volgens NIDA gefaald om de stad te behoeden van miljoenen aan extra kosten. NIDA begrijpt waarom bewoners voelen dat ze niet serieus worden genomen. Extra kosten worden telkens uit gemeenschapsgeld betaald, in een tijd waarin dit geld beter gebruikt kan worden voor kwetsbare inwoners. De partij wil dan ook dat er geen geld meer uit gaat naar prestigeprojecten als deze.

Partij voor de Toekomst

Partij voor de Toekomst verwacht dat de investering in Amare veel waard zal zijn.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP diende een motie in om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren naar de bedrijfsexploitatie van Amare. Deze motie is verworpen. Ook diende de fractie een amendement in om de evaluatie van de bedrijfsexploitatie te vervroegen naar 2 jaar. Het amendement is verworpen.

Afrondingen commissiedebat

Verder rondt de gemeenteraad 7 commissiedebatten af op de volgende onderwerpen:

 • VvGB Duinslag ihkv de Algemene verklaring van geen bedenking 
 • Escher museum
 • Vakantieverhuur: gevolgen uitspraak Raad van State
 • Vervoerplannen MRDH 2021 van HTM en EBS
 • Afdoening motie Gebruik de Leefbaarheidseffectrapportage voor het gehele CID
 • Gevolgen Vestia problematiek in Den Haag
 • Advies Denktank Zoutmanstraat

    De vergadering terugkijken?

    De volledig vergadering is online terug te zien.