Nieuwsbericht

Raad stemt in met fietsstrategie 2040

Gepubliceerd: 18 oktober 2019Laatste wijziging: 28 oktober 2019

De gemeenteraad sprak op donderdag 17 oktober over de fietsstrategie 2040, over het voorontwerp verkeersmaatregelen Schilderswijk/Stationsbuurt en over de bedrijfshuisvestingsstrategie Den Haag. Verder rondde de raad 6 commissiedebatten af. Ook sprak de raad over de uitkomsten van het onderzoeksrapport inzake de vreugdevuren van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De raad ving aan met een herdenking van oud-raadslid, oud-wethouder en ereburger van Den Haag, de heer Rob van de Laar. De heer Van de Laar is enige tijd geleden op 72-jarige leeftijd overleden.

Benoeming gemeentelijke ombudsman

Hierna benoemde de raad mevrouw Addie Stehouwer per 1 januari 2020 als gemeentelijke ombudsman voor de duur van zes jaar.

Fietsstrategie 2040

De raad sprak over het  Raadsvoorstel Ruim baan voor de fiets, fietsstrategie Den Haag 2040. De afgelopen jaren is het fietsgebruik in Den Haag flink gegroeid. Het college heeft de ambitie om deze groei door te zetten en om van Den Haag een echte fietsstad te maken, voor alle Hagenaars. De fiets is onmisbaar om de mobiliteit in de verdichtende stad op een leefbare en aantrekkelijke manier te organiseren. Dat vraagt om een nieuwe fietsstrategie. In de nota Ruim baan voor de fiets worden visie, doelstellingen, uitgangspunten en ontwikkelrichtingen gegeven voor het fietsbeleid van de gemeente.

Haagse Stadspartij

Haagse Stadspartij vindt het hard nodig om met andere ogen naar de stad kijken en voetgangers en fietsers centraal te zetten. Het succes hangt volgende de partij af van het lef van het college om ruimte voor de auto in te perken. De fractie vroeg aandacht voor alternatieven om geasfalteerde fietspaden vlak naast bomen aan te leggen. De partij wil verbetering van de Grote Marktstraat waar drukte en conflicten toenemen. In de nota wordt geen woord gesproken over de Gedempte Gracht. Juist hier is ruimte voor de fiets door parkeerplaatsen te verijdelen. Tot slot diende de partij een motie in om de route van het Trekfietstrace richting Centrum vanaf de Laakmolen tot en met het Rijswijkseplein aantrekkelijker en comfortabeler voor de fietser te maken. Deze motie is aangenomen.

GroenLinks

GroenLinks is blij met het voorstel en hoe het op een goede participatieve manier tot stand is gekomen. De fractie is benieuwd naar de concretere uitwerking en wacht op de toegezegde evaluatie. GroenLinks vroeg het college naar de fietsenstalling onder het KJ en is benieuwd of dat nog op schema ligt. De fractie verwijst. De gemeente Rotterdam heeft in de nota een paragraaf opgenomen over fiets en data inclusief fietsinnovatie. GroenLinks is hier positief over en vraagt de wethouder of dit aan worden meegenomen in de uitwerking.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren deelt de ambitie om van Den Haag een echte fietsstad te maken. De fractie steunt het voorstel voor de fiets als dominant vervoermiddel. De fractie maakt zich wel zorgen over dichtslibbende stroken, grote voertuigen, zoals scooters en gevaarlijke kruisingen, stijging van ongelukken met fietsers en de druk in het centrum loopt die toeneemt. De fractie diende een motie in om als uitgangspunt te nemen dat alle 50 km/u-wegen aan te leggen met gescheiden fietsvoorzieningen van voldoende breedte of dat deze wegen worden ingericht op een maximumsnelheid van 30 km/u. Deze werd aangenomen. Ook pleitte de fractie voor het publiceren van een openbare kaart van de maximumsnelheden op de wegen binnen de Haagse gemeentegrenzen op het geoportaal. Een motie hierover werd aangenomen. Een motie om een Deens model toe te passen met flexibele fietspaden werd na beantwoording van het college aangehouden. Fietsen mag niet ten koste gaan van de natuur en daarom diende de fractie een amendement in om het geasfalteerde fietspad in het Oostduinpark uit het plan te verwijderen. Deze werd verworpen.

PvdA

PvdA noemde de nota een bijna overcomplete nota om fietsen in Den Haag veiliger te maken. De fractie deed een oproep om bij de uitwerking van concrete plannen prioriteit te geven aan het aanpakken van de Zoutmanstraat, de Goudenregenstraat, fietsvoorlichting op scholen in bijvoorbeeld Schilderswijk en Transvaal en fietslessen voor kinderen in deze wijken. De PvdA gaf tot slot aan voorstander te zijn van grote en duidelijke voorsorteerplekken.

Islam Democraten

Islam Democraten vindt het belangrijk de veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen. De fractie vroeg aandacht voor de situatie op de Grote Marktstraat en diende een motie in om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het fietspad op de Grote Marktstraat herkenbaar te maken. De motie werd later aangehouden na beantwoording van het college. Fietsvoorlichting laat volgens de partij te wensen over, vooral in de Schilderswijk. De fractie diende een motie in om te onderzoeken welke specifieke maatregelen genomen kunnen worden om de fietsveiligheid in en rondom de scholen in de Schilderswijk verbeterd kunnen worden. Deze motie is aangenomen.

50PLUS

50PLUS vroeg aandacht voor de scootmobiel en snorfiets. In de nota is weinig of geen aandacht voor de scootmobiel. De fractie vroeg het college om bij de verdere uitwerking van de plannen en bij het nemen van maatregelen op straat rekening te houden met de scootmobiels. Ook vindt 50PLUS dat het college moet overwegen om net als in Amsterdam snorfietsers naar de rijbaan te verplaatsen. De fractie vindt het belangrijk om daar in een commissievergadering met elkaar van gedachte over te wisselen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP is trots op de fietscultuur. Het is echter nog niet helemaal gemeengoed en de fractie hoopt dat het aandeel van de fiets in wijken waar weinig wordt gefietst zal stijgen. Daarom diende de fractie een amendement in voor extra inzet op de groei van het fietsgebruik in delen van de stad waar het fietsgebruik relatief laag is. Dit amendement werd aangenomen. Ook vroeg de fractie per motie om in overleg met sport- en wijkorganisaties en scholen te bezien welke projecten die 'sport en fiets' verbinden kunnen worden opgezet en dit uit te werken in het Meerjarenplan Fiets 2019- 2022. Deze motie is aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos gaf aan dat veel inwoners de auto keihard nodig hebben. Mensen willen een keuze maken over een vervoersmiddel en niet onder dwang. De fractie is blij met de sterfietsroutes, deze moeten wel veilig zijn en goed doorstromen. De fractie vindt dat er meer bekeken moet worden of ontvlechten mogelijk is voor een betere doorstroming. De fractie diende een motie in om minimaal 40 miljoen euro vrij te maken om ongelijkvloerse kruisingen mogelijk te maken op de drukste kruispunten. Ook vindt de fractie dat de snelheid op fietspaden beter gecontroleerd moet worden. Tot slot diende de fractie een motie in om geen parkeerplekken op te offeren voor de fiets. De moties werden verworpen.

D66

D66 is blij met de voorliggende fietsstrategie. Het college maakt keuzes voor veiligheid en duidelijkheid. De fractie vroeg aandacht voor compromisstraten waar trams, auto’s, bromfietsers en fietsers en auto’s geparkeerd staan. denktank in de zoutmanstraat over keuzes voor iedereen veilig.

College

Het college zegt dat het voorstel laat zien hoe we omgaan met de schaarse ruimte in de stad, op een veilige, schone en betaalbare manier. Dit zijn drie van de uitgangspunten van de mobiliteitstransitie.

Uitslag

De gemeenteraad stemde in met het voorstel.

Amendementen en moties fietsstrategie 2040 (PDF, 3,9 MB)

Voorontwerp verkeersmaatregelen Schilderswijk/Stationsbuurt

De raad sprak vervolgens over de vaststelling van het voorontwerp verkeersmaatregelen Schilderswijk/Stationsbuurt. In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om te investeren in de buitenruimte van en rond de stadsentrees. Een belangrijke stadsentree is de Loper Oude Centrum (LOC). Deze verbinding tussen het (internationale) treinstation Hollands Spoor en de Grote Marktstraat is niet duidelijk herkenbaar en onvoldoende aantrekkelijk. Daarnaast is de ambitie om de sterfietsroutes via de Stationsweg – Wagenstraat (LOC) en via de Hoefkade te verbeteren.

Op dit moment zijn de werkzaamheden aan de Loper Oude Centrum afgerond. De Stationsstraat en Wagenstraat kennen nu een aantrekkelijke en hoogwaardige inrichting, waarbij de aantrekkelijkheid en veiligheid voor voetgangers en fietsers als route en als verblijfsplek is vergroot. Dit geeft een krachtige impuls aan de ontwikkeling van het gebied en een positieve uitstraling die past bij deze belangrijke omgeving. Het beperken van het doorgaande autoverkeer is daarbij van cruciaal belang. Bij de vaststelling van het voorontwerp Loper Oude Centrum, heeft de gemeenteraad besloten om doorgaand autoverkeer door de Schilderswijk te weren, door het realiseren van vier afsluitingen in de Schilderswijk en Stationsbuurt en het instellen van een linksaf verbod op één kruispunt in Laak.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos kan het plan verbeterd worden. De partij vindt pollers geen goed idee, aangezien ondernemers aangeven dat dit schadelijk is voor hun bedrijven. Uit Elsevier onderzoek blijkt dat mensen die met de auto zijn meer besteden dan met de fiets of lopend. Daarom dient de partij een viertal moties in. Zo roept de partij op om de pollers alleen tijdens de spitsuren omhoog te zetten in de Stationsbuurt. Verder vraagt de partij in een motie om de pollers alleen tijdens de spitsuren omhoog te zetten in de Stationsbuurt. In een andere motie roept Hart voor Den Haag/Groep de Mos op om in de toekomst bij nieuwe verkeersbesluiten en/of verkeersmaatregelen altijd de economische gevolgen in kaart te brengen. Tot slot verzoekt de partij in een motie het college om in de toekomst een verslag van de overleggen met buurtbewoners en/of ondernemers vast te leggen. Deze moties zijn alle vier verworpen.

NIDA

NIDA is van mening dat dit een zeer ingrijpend voorstel is. De partij had liever dat dit plan besproken werd tegelijkertijd met de met plannen voor de Vaillantlaan. Het is hoognodig om verkeersmaatregelen te nemen, maar de partij staat niet achter de praktische uitvoering van dit plan. Zo wordt er te weinig stil gestaan bij de gevolgen op de maatschappij, bereikbaarheid en het verkeer van dit plan. Ook zijn er zorgen bij de bewoners en ondernemers, want door het plan wordt de wijk in tweeën gesplitst. Hierdoor is er sprake van extra reistijd. Daarom dient de partij twee moties in. Een motie roept op om voor taxi's dezelfde eisen te hanteren voor het passeren van de afsluitingen op de Hoefkade en Parallelweg als bij de eisen voor de ontheffing in het centrumgebied. Deze motie is aangehouden na een toezegging van het college. In de tweede motie vraagt de partij de routes via de Hoefkade en Parallelweg ook open te stellen voor huisartsen en verloskundigen. Deze motie is aangenomen.

Ook vrezen ondernemers voor omzetverlies door deze maatregelen. Verder heeft de partij moeite met het participatietraject. De partij is van mening dat de ‘usual suspects’ telkens betrokken worden. NIDA vindt dat bewoners en ondernemers actief moeten worden opgezocht. De partij dient nog twee moties in. Zo roept de partij op om ondernemers op de Hoefkade, Parallelweg en Stationsplein/Stationsweg zowel tijdens de wegwerkzaamheden als na de afronding daarvan, actief te betrekken bij de communicatie over de bereikbaarheid van de ondernemingen. Verder dient de partij een motie in waarin ze het college vraagt om de praktische problemen voor Schilderswijk/Stationsbuurt in kaart brengen. Beide moties zijn aangenomen.

Haagse Stadspartij

Haagse Stadspartij vindt het ingrijpende plannen, omdat het ingrijpt in het doorgaande autoverkeer in Schilderswijk. Dit gebeurt om de leefkwaliteit hier te verbeteren. De partij is blij dat dit voorstel er eindelijk ligt en wijst erop dat het verplaatsen van pollers nadelige gevolgen voor dit voorstel heeften daarmee dupeer je alle belanghebbenden in dit gebied. Verder vindt de partij het belangrijk om alle belanghebbenden goed te informeren over de uitvoering van het plan. Tot slot vindt de Haagse Stadspartij het belangrijk dat er vervolgstappen komen voor de Vaillantlaan.

GroenLinks

GroenLinks ziet dat de Stationsbuurt wacht op maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan. De partij vindt de maatregelen goed om de straten veiliger te maken en de lucht schoner. Uitstel is dan ook niet aan de orde voor de partij.

Islam Democraten

Het college wil een groener Den Haag waar fietsers ruim baan krijgen en waarbij het gebruik van auto’s ontmoedigd wordt. Islam Democraten heeft kanttekeningen bij dit beleid. Zo is de partij van mening dat er maar weinig begrip is voor mensen die genoodzaakt zijn om met de auto te gaan. Het college moet er voor alle bewoners zijn. De verkeersmaatregelen die getroffen worden, getuigen van weinig begrip voor de wensen van de bewoners. Bewoners moeten hiermee een andere manier vinden om boodschappen te meenemen of kinderen naar school te brengen. Daarom dient de partij een tweetal moties in. Hierin roept de partij op om geen pollers te plaatsen op de Parallelweg en geen pollers te plaatsen op de Hoefkade. Deze moties zijn beide verworpen.

CDA

Het CDA is altijd voor veilig verkeer, maar wijst er wel op dat niet alleen auto’s veroorzaken ongelukken. Ook fietsers doen dat. Alle vervoersmiddelen moeten veilig deel kunnen nemen aan het verkeer. CDA vindt dat er bij plannen voldoende draagvlak moet zijn bij bewoners en ondernemers. Nu blijkt dat er groot draagvlak is bij de bewoners, maar deze gering is bij ondernemers. De ondernemers zijn nu de dupe van de plannen. Daarom dient de partij een motie in om niet over te gaan tot plaatsing van de polier op de Parallelweg, voordat een verkeerskundige onderbouwing aan de raad is overlegd waaruit blijkt dat dit de meest optimale locatie is. Deze motie is aangenomen.

PvdA

De PvdA vindt het een ingrijpend, maar noodzakelijk plan. De talloze ongelukken in de wijk laten zien dat er iets moet gebeuren aan de verkeerssituatie. Ook is het een mooie kans om van de wijk een nog fijnere en leefbare omgeving te maken. Wel vraagt de partij om snel met concrete plannen te komen voor de herinrichting van de Hoefkade. Daarbij moeten bewoners goed betrokken worden.

D66

D66 is van mening dat sluiproutes naar de snelweg niet door woonwijken moeten gaan. Hierdoor wordt er vaak gevaarlijk hard gereden en ook zorgt het voor veel luchtvervuiling. Daarom vindt de partij dat de voorliggende plannen moeten worden uitgevoerd.

College

De knips moeten zorgen voor verkeersveiligheid in de wijk. Deze plannen zorgen ervoor dat verkeer dat er niks te zoeken heeft, er niet meer mag komen. Het is goed dat we deze stappen nu kunnen nemen.

Uitslag

De gemeenteraad stemde in met het voorstel.

Moties voorontwerp verkeersmaatregelen Schilderswijk/Stationsbuurt (PDF, 4 MB)

Bedrijfshuisvestingsstrategie Den Haag

Hierna sprak de raad over de Bedrijfshuisvesting Den Haag: vernieuwen, intensiveren en verduurzamen. Den Haag groeit hard. Het aantal inwoners is sinds 2000 met 95.000 gestegen. Het aantal banen is in diezelfde periode ook gestegen: van 223.000 naar 273.000. Voor de komende jaren blijft de groei van het aantal inwoners doorzetten. Een groeiende stad moet ook ruimte bieden aan nieuwe succesverhalen van ondernemers. Meer ruimte voor bedrijvigheid is dan ook belangrijk voor de werkgelegenheid en levendigheid voor de huidige en de toekomstige inwoners van de stad. Daarnaast biedt het kansen door schuifruimte te bieden aan bedrijven die gevestigd zijn op kansrijke locaties voor de groei van Den Haag. Bedrijventerreinen en bedrijfshuisvesting in wijken spelen een belangrijke rol als locatie voor bedrijven gericht op verzorging van bewoners en stuwende bedrijvigheid zoals bouw- en reparatiebedrijven, maar ook bedrijven in de (high-tech) maakindustrie en bouw- en installatiesector. 

D66

25.000 mensen werken in Den Haag op bedrijfsterreinen. Maar sommige terreinen zijn verouderd. Den Haag heeft niet altijd een prettig ondernemersklimaat en dit is voor de partij reden tot zorg. Ook is D66 verbaasd over het feit dat er geen veiligheidsparagraaf in het plan is meegenomen. De partij roept in een motie op om in de gesprekken met de bedrijventerreinen over een convenant tussen de gemeente en de stichting bedrijventerreinen Haaglanden specifiek aandacht te besteden aan de veiligheid op de bedrijventerreinen. Verder dient de partij ook een motie in waarin wordt opgeroepen om in de gebiedspaspoorten van bedrijventerrein ZKD op te nemen dat de identiteit van het bedrijventerrein een focus heeft op duurzaamheid, energietransitie en mobiliteittransitie. Beide moties zijn aangenomen. Tot slot zegt D66 voor een beter, veiliger en duurzamer ondernemersklimaat te zijn.

VVD

Volgens de VVD zijn bedrijven het cement van onze stad. Als we investeren in bedrijven, dan kunnen we meer banen behouden en creëren. Den Haag is een kenniseconomie en heeft daarom veel banen voor hogeropgeleiden. Maar de stad kent ook praktische opgeleiden en deze groep kan nu onvoldoende aanhaken op de arbeidsmarkt. Deze mismatch moet worden verminderd. Volgens de partij mist er één punt in het plant: een impuls op de maakindustrie. Het is van groot belang om de maakindustrie aan te trekken en daarom moet er maximaal worden ingezet hierop. Daarom dient de partij een motie in om bij het opstellen van een gebiedspaspoort voor een nieuw bedrijventerrein goed te kijken naar de mogelijkheden voor en behoeftes van de maakindustrie. Deze motie is aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is van mening dat voldoende ruimte voor ondernemers op bedrijfsterreinen goed is voor de economie. De partij ontvangt daarom goede geluiden over dit plan. De partij is blij dat er in dit plan aandacht is voor behoud en uitbreiding voor de bedrijfsruimte, dat er gebiedspaspoorten zijn over wat wel of niet mag op een terrein en dat er een convenant komt voor nog snellere samenwerking op bedrijfsterreinen. De opgave voor meer bedrijfsterreinen is acuut en daarom is het goed dat hier nu aan gewerkt wordt. Zeker aangezien deze terreinen belangrijk zijn voor de werkgelegenheid van praktisch opgeleiden. Bedrijfsterreinen zijn bovenal bedoeld voor meer banen en bedrijvigheid. Daarom dient de partij een motie in waarin ten aanzien van wonen op bedrijventerreinen het 'nee-tenzij' principe te hanteren. Deze motie is aangenomen. De partij hoopt dat de strategie snel uitgevoerd wordt en er daarmee duidelijkheid is voor bedrijven. Dat is goed voor de economie van Den Haag.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is van mening dat het plan op één punt wringt: er is namelijk geen onbeperkte ruimte in de stad. Er moeten meer woningen komen, maar ook meer ruimte voor bedrijven. Er wordt in het plan naar de Vlietzone gekeken voor bedrijfshuisvesting, maar dit is een groene omgeving. Daarom dient de partij een amendement in waarin het oproept om geen bedrijfsruimte in het groen te bouwen. Dit amendement is aangenomen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP merkt op dat er steeds meer mensen in Den Haag willen wonen en werken. Dit is niet altijd makkelijk, ook niet voor bedrijven. In Den Haag is bedrijfsterrein namelijk duur en de goedkope plekken verdwijnen. De partij dient daarom een motie in waarin de partij het college oproept om zich in te spannen voor de realisatie van voldoende goedkope bedrijfshuisvesting. Deze motie is aangenomen.

GroenLinks

GroenLinks ziet een aantal mooie aspecten in het voorstel. Zo is de partij heel blij dat duurzaamheid deel uit maakt van het plan. Ook vindt GroenLinks het goed dat er rekening wordt gehouden met alle vormen van opleidingen. De partij ziet ook een rol voor bedrijven in de circulaire economie.

SP

SP merkt op dat er haast geboden is bij het toevoegen van bedrijfsruimte in de stad. De partij vindt hierbij ook kleinschalige bedrijfsruimte belangrijk. De partij is bang dat door de functiemenging van wonen en werken op bedrijfsterreinen bedrijven die geur of herrie produceren uit de stad gejaagd worden. Ook is de partij blij dat een bestemmingwijziging bij een acute opgave nu ook worden teruggedraaid kan worden. De partij hoopt snel vaart te maken met dit ook door ondernemers gedragen voorstel.

Haagse Stadspartij

De HSP vraagt de raad vragen om ook te stemmen vóór een motie van de partij over bedrijfsruimte in de afronding van het commissiedebat over de gebiedsvisie van de internationale zone.

College

Het college merkt op dat de stad vol is en het daarom belangrijk is om goed om te gaan met bedrijfsterreinen. Daarin is verduurzaming belangrijk.

Uitslag

De gemeenteraad stemde in met het voorstel.

Amendementen en moties bedrijfshuisvestingsstrategie Den Haag (PDF, 2,1 MB)

Afronding commissiedebatten

Verder rondde de raad 6 commissiedebatten af over de volgende onderwerpen:

Sinterklaasintocht en Zwarte Piet

Haagse Stadspartij diende een motie in waarin ze het college oproept om voor 2020 de organisatie van de intocht van Sinterklaas stadsbreed uit te zetten. Deze motie is verworpen.

PVV diende twee moties in. Eén waarin de partij verzoekt om dit jaar bij de Sinterklaasintocht zo streng mogelijk te handhaven op afspraken met demonstratiegroepen en demonstraties tegen de afspraken te beperken. Deze motie is aangenomen. De tweede motie is een oproep om geen protesten toe te staan in de directe omgeving van de Sinterklaasintocht. Deze motie is verworpen.

NIDA diende twee moties in. Eén waarin de partij het college vraagt om in gesprek te gaan met het Haags Platform Primair Onderwijs en in dat gesprek het verzoek neer te leggen aan het platform om een oproep te doen aan alle Haagse basisscholen en hun koepelorganisatie(s) om vanaf 2019 met ouders mee te werken indien zij hun kind thuis willen houden vanwege mogelijke gewetensbezwaren die zij hebben, omdat zij hun kinderen niet willen blootstellen aan Zwarte Piet bij de Sinterklaasviering op school. De tweede motie verzoekt de partij om wederom in gesprek te gaan met het Haags Platform Primair Onderwijs en in dat gesprek het verzoek neer te leggen aan het platform om een oproep te doen aan alle Haagse basisscholen en hun koepelorganisatie(s) om vanaf 2019 alsnog te voldoen aan hun eigen opgestelde bestuurlijke kaders inrichting Sinterklaasfeest op Haagse scholen voor primair onderwijs uit 2015. Beide moties zijn verworpen.

PvdA diende een motie waarin ze het college oproept om alles uit de kast te halen om ervoor te zorgen dat de intocht van 2019 overeenkomt met de landelijke lijn van het Sinterklaasjournaal en de landelijke intocht, waarbij de Pieten zijn ontdaan van de volgende kenmerken: de zwarte (huids)kleur, pagekleding, kroeshaar, gouden oorringen, dikke rode lippen en de gezagsverhouding tussen Sinterklaas en (domme) Zwarte Piet. Deze motie is aangenomen.

Moties Sinterklaasintocht en Zwarte Piet (PDF, 2,3 MB)

Voortgang ontwikkeling De Kust Gezond en ontwikkelingen strand

CDA diende een motie in waarin de partij vraagt duidelijkheid te verschaffen over de status van de projecten op het Noordelijk Havenhoofd. Deze motie is aangenomen.

ChristenUnie/SGP diende een motie in waarin de partij het college oproept om de eerder in het kader van de Gebiedsontwikkelingsovereenkomst gemaakte afspraken na te komen en zich in te spannen nog dit jaar met UFA tot een overeenkomst te komen, zodat de renovatie van de visafslag snel van start kan. Deze motie is aangenomen.

Haagse Stadspartij diende een motie in waarin de partij vraagt om geen verdere uitbreiding van jaarrondexploitatie toe te staan. Deze motie is verworpen.

Moties Voortgang ontwikkeling De Kust Gezond en ontwikkelingen strand (PDF, 1,2 MB)

Planuitwerkingskader Shell Campus Carel van Bylandslaan

Partij voor de Dieren diende een motie in waarin ze het college vraagt zich in te zetten op het behoud van de volledige voortuin van Oostduinlaan 23. Deze motie is verworpen.

Haagse Stadspartij diende een tweetal moties in. De eerste motie, die de partij na een toezegging van het college heeft aangehouden, vraagt om in het PUK expliciet op te nemen dat de plannen moeten leiden tot een lagere milieubelasting van verkeer dan nu het geval is. De tweede motie roept op om Shell op te dragen alternatieve plannen te ontwikkelen waarin het kantoorgebouw van Dirk Roosenburg niet wordt gesloopt, maar in de geest van zijn ontwerp wordt gerenoveerd. Deze motie is verworpen.

Moties Planuitwerkingskader Shell Campus Carel van Bylandtlaan (PDF, 967,6 kB)

Gebiedsvisie Internationale Zone

PvdA diende een motie in waarin ze verzoekt om met de eigenaar en beheerder van het Park in overleg te treden om de toegankelijkheid te vergroten voor dagjesmensen en voor mensen met een ooievaarspas. Deze motie is verworpen.

Partij voor de Dieren diende twee moties in. Eén motie verzoekt het college om af te zien van het toestaan van nieuwe bouwontwikkelingen op het huidige defensieterrein vlak naast Meijendel. De tweede motie vraagt het college in contact te treden met de Rijksoverheid over de mogelijkheid om het natuurgebied hier uit te breiden. Beide moties zijn aangenomen.

Haagse Stadspartij diende twee moties in. In de eerste motie vraagt de partij het college om het bedrijfsverzamelgebouw De Stadhouder niet te slopen en deze in te blijven zetten als bedrijfsverzamelpand. In de tweede motie roept ze op om de Martelaren van Gorcumkerk niet te slopen. Beide moties zijn verworpen.

Moties Gebiedsvisie Internationale Zone (PDF, 1,5 MB)

Gratis drinkwater op festivals

PvdA diende een motie waarin ze het college vraagt met een voorstel te komen hoe het aanbieden van gratis drinkwater op festivals opgenomen kan worden in de vergunningsvoorwaarden. Deze motie is verworpen.

Motie Gratis drinkwater op festivals (PDF, 343,3 kB)

Voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang

Haagse Stadspartij diende een motie in waarin de partij het college oproept om zo spoedig mogelijk te komen met een actieplan voor de gezinsopvang waarin de kinderrechten en mensenrechten centraal staan. Deze motie is verworpen.

ChristenUnie/SGP diende een motie in waarin de partij vraagt onder dak- en thuislozen te onderzoeken wat de precieze behoefte is aan kluisjes c.q. stallingsmogelijkheden van bezittingen en de toegezegde 75 kluisjes zo snel mogelijk te realiseren. Deze motie is aangenomen.

PvdA diende een motie in waar in ze het college vraagt de raad binnen een maand te informeren over hoe zij erin slaagt er zorg voor te dragen dat niemand deze winter op straat hoeft te slapen. Deze motie is aangenomen.

Moties Voortgangsrapportage Maatschappelijke opvang (PDF, 1.014,8 kB)

  Vreugdevuren

  Vanaf 16 uur spreekt de raad over de uitkomsten van het onderzoeksrapport inzake de vreugdevuren van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Op 3 oktober 2019 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport over het vliegvuur, de vuurstapel en de organisatie van het jaarlijkse evenement van de vreugdevuren in Duindorp en op Scheveningen. Uit het rapport blijkt dat het noodzakelijk is de organisatie fundamenteel anders aan te pakken. De vuren moeten benaderd worden als een publieksevenement met grote veiligheidsrisico’s. Zowel de bouwers, als de hulpdiensten en de gemeente Den Haag moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van bouwers, omwonenden en het publiek.

  De raad sprak over het rapport en de reactie van het college op het rapport. In deze reactie zegt het college de kritiek van de OvV te herkennen en te erkennen en alle conclusies en aanbevelingen die de OvV doet in haar rapport te omarmen.

  De bespreking ving aan met 3 insprekers.

  PVV

  PVV heeft vorig jaar een jaarwisseling gezien waarbij de gemeente aan alle kanten tekort schoot. Veel Scheveningers zitten na 9 maanden nog met schade. De fractie vindt dat iedereen schadeloos moet worden gesteld. De gemeente moet haar financiële verantwoordelijkheid nemen. Volgens de OVV moeten de risico’s beter worden ingeschat. De fractie heeft vragen over het voorstel van vuurstapels van 10 bij 10 bij 10 meter. Wat de fractie betreft moeten de vreugdevuren doorgaan, uiteraard wel op een verantwoordelijke manier. Het is een traditie die hoort bij Den Haag.

  VVD

  Iedereen zal de beelden op het netvlies hebben staan van de vorige jaarwisseling: de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. Een mooie traditie, die afgelopen jaar is geëindigd in een ramp. Het is goed dat er uitgebreid onderzoek is gedaan door de OVV over hoe het uit de hand heeft kunnen lopen. Hier zijn stevige conclusies en aanbevelingen uitgekomen en de partij is blij dat het college deze volledig overneemt. De ambitie om de vreugdevuren komend jaar door te laten gaan is de fractie erg blij mee, maar dit moet wel op een verantwoordelijke en veilige manier. De partij acht het noodzakelijk dat de gemeente de schouders eronder zet om het dit jaar door te laten gaan.

  PvdA

  De vreugdevuren van vorig jaar was een gebeurtenis die bij iedereen in het geheugen gegrift staat: een feestelijke nacht met een enorme impact. Wat het ons zou moeten leren is dat een traditie nooit een doel op zich moet zijn, hoe groot de politieke druk of intimidatie ook is. Volgens de partij werd de stad van vrede en recht, de stad van de lieve vrede waarbij het recht later wel kwam. Het is met de kennis van nu, dat we de zeer kritische conclusies van de OVV bespreken en er over oordelen. De vuren moesten doorgaan en er werd niet opgetreden bij de overschrijding van veiligheidsnormen. Niemand was de baas in de handhaving in de afspraken. Er is bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en daar heeft de partij respect voor. Nu moeten er lessen worden getrokken en moet de raad naar zichzelf kijken.

  De partij is nog niet gerustgesteld over de samenwerking in de driehoek, de crisiscommunicatie en de schadeafhandeling. Daarom dient de partij een motie in waarin de partij het college oproept om bewoners en bezoekers met schade of extra kosten door de vreugdevuren reeds in deze schade tegemoet te komen via praktische ondersteuning en/of een voldoende financiële vergoeding. Deze motie is na de beantwoording van het college ingetrokken. Verder dient PvdA een motie in waarin de partij het college oproept om te onderzoeken hoe de onafhankelijke positie van de partijen in en rond de driehoek gewaarborgd kan worden en kan worden versterkt rond risicovolle evenementen. Deze motie is verworpen.

  Ook wijst PvdA erop dat intimidatie en de veiligheid van de bouwers niet zijn onderzocht door het OVV. De partij verbaast zich erover dat er een proces van vergunningverlening in gang is gezet, zonder eerst een veiligheidskader te maken. PvdA heeft grote twijfels of het door kan gaan, er moet eerst echt een goed plan liggen.

  D66

  D66 wil geen wederkerig convenant, maar afspraken die, wanneer geschonden op consequenties komen te staan. Er moet de bereidheid zijn om verkeerd gedrag te bestraffen. De partij vroeg de burgemeester hoe hij hierover denkt. Er zijn nog steeds mensen die tussen wal en schip vallen bij de afhandeling van schade. De keuze om de vreugdevuren door te laten gaan hangt voor de partij af van op welke manier het kan, waarbij veiligheid de belangrijkste voorwaarde was, de aanbevelingen van de OVV worden meegenomen en via een vergunningsverlening. Verder vraagt D66 zich ook af hoe het zit met de gevolgen van de vreugdevuren op het milieu. Ook moeten aanvragers een veiligheidsplan indienen en de partij is benieuwd naar de tussenstand van de aanvragen en alternatieven als het dit jaar niet meer gaat lukken.

  GroenLinks

  Volgens GroenLinks is de stad aan een ramp ontsnapt, het had namelijk heel anders kunnen aflopen. Het is aan de raad om te voorkomen dat dit weer gebeurt. De partij wil dat alle aanbevelingen van de OVV worden overgenomen en dat er via een gedegen vergunningstraject initiatiefnemers de mogelijkheid moet worden geboden om met een plan voor een kleiner en veilig vreugdevuren te komen. Een volgend vreugdevuren moet gegarandeerd veilig zijn. Er moeten duidelijk afspraken en stevige randvoorwaarden zijn waaraan alle criteria getoetst worden, inclusief inspraak van de bewoners en advies van deskundigen. Er moet hard worden ingegrepen als de afspraken niet nagekomen worden. Het moeilijkste punt in dit plan lijkt nu om te garanderen dat de vreugdevuren ditmaal veilig verlopen en de partij is benieuwd hoe het college dit gaat doen.

  Verder wil GroenLinks dat er ruimhartig wordt omgegaan met compenseren van schade. Volgens de OVV kan een aansprakelijkheidsverzekering onderdeel zijn van de beoordeling of de zaken op orde zijn. Daarom dient de partij een motie in waarin het oproept om te onderzoeken of- en op welke manier het mogelijk is om de aansprakelijkheid van de vergunningshouder voor schade aan derden als gevolg van de vreugdevuren in de vergunning als voorwaarde op te nemen. Ook dient de partij een motie in waarin ze het college verzoekt om de organisatoren van een eventueel toekomstig vreugdevuur verantwoordelijk te maken voor het opruimen van al het afval. Beide moties zijn aangenomen.

  ChristenUnie/SGP

  ChristenUnie/SGP vraagt zich af hoe het kan dat er nog bewoners wachten op schadevergoeding. De partij hoopt dat de gemeente ruimhartig tegenover de getroffen Scheveningers is en naast hen gaat staan. Daarom dient de partij een motie in om zo snel mogelijk alsnog een schadevergoeding aan getroffen bewoners uit te keren. Deze motie is aangenomen.

  De partij wil geen gedoogcultuur meer. Het eindeloze gedogen van de gemeente was spelen met vuur en hiermee geef je als gemeente het signaal af dat bouwers maar hun gang mogen gaan. Het nietszeggende convenant was hiermee volgens de partij schijnveiligheid. Omdat de gemeente de lieve vrede voorop stelde, werden burgers hiervan de dupe. Daarom dient de partij een motie in om alle evenementen en activiteiten, die op gemeentelijk niveau min of meer gedoogd worden, en toezicht en handhaving daarop tegen het licht te houden. Deze is na beantwoording van het college ingetrokken.

  Verder roept de partij in een motie op om met een uitwerking van de verschillende overgenomen aanbevelingen te komen, waaruit duidelijk wordt welke rol de gemeente op welk moment aanneemt. Deze motie is aangenomen.

  Tot slot is CU/SGP van mening dat de brandweer onvoldoende betrokken is door de gemeente bij de voorbereiding van de vreugdevuren. Daarom dient de partij een motie in waarin ze verzoekt om voortaan bij alle vergunningaanvragen van evenementen, waarbij vuur(werk) een belangrijke rol speelt, advies in te winnen bij politie en brandweer voordat de vergunning wordt verleend. Deze is na een toezegging van het college ingetrokken.

  ChristenUnie/SGP maakt tot slot duidelijk dat het geen streep door de vreugdevuren wilt zetten. De partij is voor het in stand houden van deze traditie, maar dan wel op een veilige manier.

  Partij voor de Dieren

  Volgens de Partij voor de Dieren stond de gemeente bij de vreugdevuren en keek er naar. De vuren zijn wettelijk gezien een vergunningsplichtig evenement. In plaats van een vergunning was er een convenant zonder duidelijke en geldige afspraken. Ook de locatie voldeed volgens het OVV niet. Wat betreft de handhaving valt niet alleen de gemeente maar ook de bouwers het nodige te verwijten. De bouwers hebben hun eigen verantwoordelijkheid, maar hebben deze verzaakt. Ook treft de gemeente hier blaam. De gemaakte afspraken zijn niet nagekomen en de partij vraagt zich af waarom er niet werd ingegrepen? De fractie spreekt van puur amateurisme. De fractie heeft vraagtekens bij de vergunningsprocedure en of de termijnen gehaald kunnen worden. De partij diende een motie in om geen toestemming te geven voor de vuurstapels als niet wordt voldaan aan alle inhoudelijke en procedurele wet- en regelgevende eisen. Deze motie is verworpen. Ook dient de partij een motie in om het advies van de brandweer te volgen voor de maximale grootte voor vuurstapels in Den Haag. Deze motie is aangenomen.

  De partij diende nog een tweetal moties in over de jaarwisseling. Zo was er een motie waarin de fractie vraagt om tijdens de jaarwisseling de vuurwerkvrije zone "Festivalterrein Hofvijver" uit te breiden, bijvoorbeeld met de gebieden Plein en Grote Markt. Deze motie is verworpen. Verder pleitte de fractie met een motie om voortaan in de evaluatie van de jaarwisseling, naast de voorgestelde indicatoren, ook cijfers per wijk of stadsdeel op te nemen. De motie is ingetrokken na beantwoording van het college.

  Hart voor Den Haag/Groep de Mos

  Hart voor Den Haag/Groep de Mos blijft de vreugdevuren steunen. Voor de fractie is het wel evident dat het veilig moest en moet gebeuren. Het is belangrijk dat er kaders worden opgesteld die op draagvlak kunnen rekenen. Dit is nu ook de lijn van het college en de fractie is hier blij mee. Hart voor Den Haag/Groep de Mos roept per motie op om de traditie van de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen te blijven ondersteunen. Deze motie is verworpen.

  SP

  Naar aanloop naar oud en nieuw is er vooral gecommuniceerd via mail en whatsapp. De fractie is benieuwd hoe de gemeente gaat waarborgen dat er voldoende formele overleggen zijn met de organisatoren. De fractie vroeg ook aandacht voor omgang met omwonenden na het vliegvuur. SP vindt het belangrijk dat de gemeente in gesprek blijft hoe om te gaan met bewonersklachten. De fractie diende een motie in om een Nederlandse universiteit opdracht te geven om verder onderzoek te doen naar de ideale combinatie van factoren waarmee vliegvuur andere risico's van vreugdevuren kunnen worden ondervangen. Deze motie is verworpen. Hierna volgde een motie om voor de jaarwisseling van 2020-2021 een participatietraject op te zetten waar invulling wordt gegeven aan de invulling van de vreugdevurentraditie op Scheveningen, in Duindorp, Laak en Escamp. Deze motie is aangenomen.

  NIDA

  NIDA is van mening dat bijna alles wat kon misgaan is misgegaan. De handelswijze van gemeente heeft het overschrijden van de grenzen in de hand gewerkt. Wegkijken terwijl grenzen worden overschreden en het waarborgen van de veiligheid in de stad gaan niet samen. De belangrijkste conclusie voor NIDA is dat overtredingen zijn gedoogd en dat de vorige burgemeester heeft gefaald. Verder is de partij van mening dat de aanbevelingen van de OVV moeten worden overgenomen. De partij doet een oproep aan de burgemeester om dit jaar de vreugdevuren over te slaan, zodat er goed kan worden gekeken hoe we de volgende keer goed kunnen doen. NIDA heeft er geen vertrouwen in dat dit jaar de vreugdevuren veilig kunnen worden gerealiseerd.

  De partij merkt op dat er een gedoogcultuur is voor allerlei gevaarlijke overtredingen en intimidatie als het gaat om de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Dit vindt de partij opmerkelijk, want hiermee wordt gemeten met twee maten. De partij is van mening dat alle burgers op dezelfde manier moeten worden behandeld. Wat NIDA betreft stopt de samenwerking met bouwers die de grenzen hebben overschreden. Tradities kunnen mooi zijn, maar we moeten niet blind zijn voor de gevolgen.

  CDA

  Scheveningen is aan een ramp ontsnapt en daarom zijn de conclusies van de OVV volgens het CDA terecht hard. Het handelen van de gemeente was gericht op het bewaren van de lieve vrede, waarbij veiligheid ondergeschikt was. Dit leidde er toe dat er in Den Haag een cultuur ontstond waarin de vuren kostte wat het kost door moesten gaan en hiermee werden klachten van de burgers genegeerd. De bouwers waren de baas op het strand, maar hoe zorgen we ervoor dat de gemeente dit weer wordt?

  Ook noemt de partij de sfeer van intimidatie en bedreigen. De bouwers bedreigden en intimideerden als ze hun zin niet kregen en het CDA is benieuwd hoe de gemeente dit gaat aanpakken. Het is noodzakelijk om vertrouwen omwonende terug te winnen. De partij is van mening dat de gemeente eerst het gesprek moet aangaan met de omwonenden.

  Verder vraagt CDA zich af onder welke voorwaarden we de vreugdevuren gaan toestaan? Daarom dient de partij een motie in om alleen over te gaan tot het toekennen van een vergunning voor vuurstapels nadat advies is ingewonnen bij de diverse deskundigen. Deze motie is na een toezegging van het college ingetrokken.

  Het CDA sluit af met de opmerking dat de de vreugdevuren alleen mogen doorgaan als het duidelijk, haalbaar en veilig kan en als handhaving kan worden gegarandeerd. Want dit mag nooit meer gebeuren.

  50PLUS

  50PLUS steunt de motie van de HSP om een jaar over te slaan om expertise in te schakelen. De raad heeft ieder jaar de jaarwisseling geëvalueerd en daar was duidelijk dat een aantal dingen niet deugden, zoals het convenant. 50PLUS is niet tegen de vreugdevuren. De afwezigheid van Krikke draagt niet bij aan een goed beeld hoe het nu precies is gegaan.

  Islam Democraten

  Volgens Islam Democraten horen festiviteiten volgens de regels te verlopen. De fractie is dan ook te spreken over de reactie op het rapport dat de aanbevelingen geheel worden overgenomen. Alle partijen hebben een steek laten vallen, maar de gemeente is het meest aansprakelijk. De partij hoopt op een goede oplossing.

  Partij voor de Eenheid

  De Partij voor de Eenheid is blij over en dankbaar voor het duidelijke rapport van de OVV en deelt de bevindingen van deze raad. De partij wil dat er niet meer gewerkt wordt met vage convenanten, maar alleen met een helder en degelijk vergunningsysteem. De vreugdevuren is een belangrijke traditie en de partij hoopt dat deze in stand blijft. De fractie hoopt dat er vaart wordt gemaakt, zodat we de komende jaarwisseling weer vreugdevuren hebben. Ook wil de Partij voor de Eenheid dat er haast wordt gemaakt met de schadevergoeding wat betreft de vreugdevuren.

  Haagse Stadspartij

  Haagse Stadspartij wil graag dat de raad een duidelijke uitspraak doet of de vreugdevuren wel of niet doorgaan. De partij is verbaasd dat er gesprekken zijn gevoerd met de organisatoren van de vuurstapels. De Haagse Stadspartij wijst er op dat de OVV heeft gesteld dat het werken met vergunningen geen garantie is voor een veilig evenement is. De OVV heeft onderzoek gedaan naar de vreugdevuren, maar niet naar de bedreigingen van de bouwers, de risico's op vliegvuur (CHECK), de milieu-effecten van vreugdevuren en de arbovereisten. De partij dient een motie in waarin het oproept om de vreugdevuren een jaar over te slaan. Deze motie is verworpen. Tot slot onderstreept de partij dat de raad verantwoordelijk is voor de gedoogcultuur en het heeft de veiligheidsrisico’s onderschat.

  College

  De jaarwisseling heeft grote indruk achtergelaten bij de bewoners van Scheveningen en heel Den Haag. Het college vindt het goed dat er onderzoek heeft plaatsgevonden door de OVV en dat daar in deze vergadering over wordt gesproken. Het college is van mening dat er lessen getrokken moeten worden voor de komende jaarwisseling. Het rapport van het OVV is helder: er was geen sprake van een heldere procedure en er zijn onduidelijke afspraken gemaakt met diffuus georganiseerde partijen. De afspraken werden vervolgens niet gerespecteerd en nageleefd. De gemeente koos ervoor om aan de schending van grenzen geen consequenties te verbinden, terwijl dit wel mogelijk was. Het risico op vliegvuur is hierbij onvoldoende door de gemeente en brandweer onderkend. De gemeente heeft de vuurstapels gefaciliteerd, gefinancierd en was toezichthouder en hierdoor is rolvermenging ontstaan. Het OVV gaf een heldere aanbeveling: stel proportionele eisen door middel van een vergunning.

  Het college heeft op korte termijn een gesprek met beide stichtingen, waarbij de vragen worden gesteld over hoe deze stichtingen tegen het raamwerk aankijken en wie van hen verplichtend als serieuze gesprekspartner kan worden benoemd, en met wie van hen sluitende afspraken kunnen worden gemaakt. Er moet altijd een helder aanspreekpunt zijn. Als hier geen sprake van is, is het onverantwoord om door te gaan, en dat geldt niet alleen voor de vreugdevuren.

  Het college geeft een vooruitblik voor 2019-2020: er moet lering worden getrokken en de veiligheidsrisico’s moeten worden beheerst. Evenementen kunnen alleen plaatsvinden als er een vergunning wordt verleend en hiermee stopt de gedoogcultuur. Een vergunning biedt namelijk de mogelijk om specifieke eisen te stellen aan organisaties en over de rolverdeling. Ook kan hiermee een zienswijze worden ingediend en bezwaar worden gemaakt. Deze procedure is er ook voor burgers uit Scheveningen, Duindorp en andere betrokkenen. Hulpdiensten worden hierbij uiteraard betrokken. Het is ondenkbaar dat in de vergunningverlening wordt afgeweken van brandweeradvies. De brandweer zegt dat het onder strikte condities maximaal 10 bij 10 bij 10 meter mag. Het kan noodzakelijk zijn om de vreugdevuren af te blazen of stil te leggen.

  De gemeente heeft tot verschijnen van het onderzoek van de OVV geen schadevergoedingen in behandeling genomen. Wel is de gemeente hiervoor aansprakelijk te stellen. Daarom gaat de gemeente vanaf morgen schadeclaims in behandeling nemen. Doel is om eind dit jaar de schadeafhandelingen van bewoners te hebben behandeld. Hierin is het trefwoord ruimhartig.

  Moties vreugdevuren (PDF, 5,9 MB)

  De vergadering terugkijken?

  De volledige vergadering is online terug te zien.