Nieuwsbericht

Raad stemt in met bijstelling begroting 2022

Gepubliceerd: 24 november 2021Laatste wijziging: 29 november 2021

De Haagse gemeenteraad sprak op donderdag 25 november onder meer over het preadvies intrekken beschermd stadsgezicht Dreven, Zichten en Gaarden, het voorstel voor bijstelling van de begroting 2022 en de tweede wijziging van de Verordening leges omgevingsvergunning Den Haag. Ook sprak de raad over het voorstel van de Rekenkamer Den Haag naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek 'Zorgen voor de jeugd', het voorstel van het college met betrekking tot de regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 en het voorstel ‘Toekomstperspectief jeugd- en gezinshulp’. Verder staan op de agenda van de gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘Actieplan Energiearmoede’, het voorstel ‘Investeren in een groen Hollands Spoor Kwartier’, de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Madurodam en het initiatiefvoorstel interactieve zebrapaden. Tot slot werden elf commissiedebatten afgerond.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. Deze raadsvergadering spraken vijf inwoners in.

Preadvies intrekken beschermd stadsgezicht Dreven, Zichten en Gaarden

De gemeenteraadsvergadering ving aan met de bespreking van het verzoek om het besluit tot het intrekken van het beschermd stadsgezicht van de Dreven, Zichten en Gaarden voor advies voor te leggen aan de Welstand en Monumenten Commissie en vrij te geven voor inspraak. Omdat de Dreven, een buurt in Bouwlust-Vrederust, kenmerkend is voor naoorlogse uitbreidingswijken en vanwege zijn oorspronkelijke karakter en bijzondere verkaveling cultuurhistorische waarden heeft, is deze buurt in 2004 aangewezen als gemeentelijk beschermd stadgezicht. De woningen verkeren nu in slechte staat en er zijn grote sociaal maatschappelijke problemen. Daarom is een plan ontwikkeld dat uitgaat van een grootschaliger herstructurering waardoor met name de cultuurhistorische waarde van de openverkavelingsstructuur deels zal verdwijnen.

Haagse Stadspartij 

HSP heeft geen vertrouwen meer in wethouder Balster. Uit de commissievergadering is gebleken dat de wethouder bewust cruciale informatie heeft achtergehouden. Het advies van de welstandscommissie had met de raad gedeeld moeten worden en dat is een half jaar lang niet gebeurd. In juni en juli is uitgebreid gesproken over de nota, maar dat de welstandscommissie niet met het plan van de wethouder instemde werd verzwegen. Desondanks neemt de wethouder de raad niet serieus. Hij reflecteert niet op zijn eigen handelen. Daarom diende de HSP een motie van wantrouwen in. De motie van wantrouwen werd niet aangenomen door de raad. 

SP 

Wethouder Balster wist afgelopen zomer al dat dit een heet hangijzer zou worden voor de raad. Daarom is het verbijsterend dat een negatief preadvies van de welstandscommissie onder de pet te houden. De wethouder wijst enkel op bewoners die graag willen dat de buurt gesloopt wordt. Het gaat hier om een ingrijpend sloopplan. Dan is het van belang dat de raad correct en tijdig geïnformeerd wordt en dat is niet gebeurd. Er is niets mis met wethouders met ambitie, maar dan moet de wethouder zijn plannen wel met open vizier verdedigen. Dat is hier niet gebeurd.  

Partij voor de Dieren 

Wethouder Balster heeft er bewust voor gekozen informatie achter te houden en aangegeven daar niet van te leren. Het cruciale advies niet delen met de raad, het college en de inwoners. De wethouder legt de schuld van het niet delen van de informatie bij de welstandscommissie zelf, maar dat is de verantwoordelijkheid van de wethouder. Keer op keer heeft de wethouder ervoor gekozen om de werkelijkheid te verdraaien. Daarom steunde de partij de motie van wantrouwen.  

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De wethouder heeft er keer op keer voor gekozen om de informatie van de welstandscommissie achter te houden. Ook na herhaalde verzoeken om de informatie openbaar te maken, heeft de wethouder niet thuisgegeven. Dat roept heel veel vragen op.  

PVV 

De PVV vindt dat de wethouder een politieke doodzonde begaan heeft. De wethouder heeft de welstandscommissie voor de bus gegooid door te zeggen dat zij de informatie naar de raad hadden moeten sturen. Vervolgens heeft de wethouder keer op keer de waarheid verdraaid. Opgeteld leidt dat tot de conclusie dat de wethouder zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen.  

VVD 

De VVD betreurt dat een belangrijke brief pas gisteren laat verstuurd is naar de raad. Wat betreft de brief zelf is het helder dat de welstandscommissie de informatie niet zelf naar de raad kon sturen, terwijl de wethouder de indruk gewekt heeft dat dit wel mogelijk was. Daardoor lijkt het erop dat de wethouder zijn verantwoordelijkheid afschuift. De VVD is benieuwd of het preadvies voor of na de commissievergadering in de zomer beschikbaar was voor de wethouder. In dat laatste geval heeft de wethouder de raad verkeerd geïnformeerd. De VVD is benieuwd hoe de wethouder terugkijkt op de procedure. Daarbij vraagt de VVD zich af of de wethouder niet ook van de officiële procedures af had kunnen wijken, gezien de gevoeligheid van dit onderwerp, door de raad al eerder te informeren. Het is jammer dat zo’n mooi project ondergesneeuwd lijkt te gaan worden door dit gesteggel met de wethouder.  

PvdA 

De PvdA betreurt dat het project in deze buurt te lijden heeft onder het gesteggel van de wethouder. Want het is belangrijk dat er iets verbeterd wordt in de wijk. Ook de PvdA is benieuwd naar de vragen die de VVD gesteld heeft.  

GroenLinks kan zich vinden in de punten van de VVD. Er is een verschil tussen de procedures en hoe de raad graag geïnformeerd zou willen worden. Daar had de wethouder beter op kunnen handelen. Het is een gevoelig onderwerp. Daarom is het belangrijk dat er in alle rust gereflecteerd kan worden op de gang van zaken.  

ChristenUnie/SGP 

De wethouder had tijdens de commissievergadering beter moeten reflecteren op zijn gebrekkige handelen. Er had een excuus moeten komen. Dat heeft de wethouder niet gedaan. Hij erkent niet dat hij het stuk eerder had moeten sturen en dat is jammer. 

Bijstelling begroting 2022

De vergadering werd vervolgd met de bespreking van het voorstel van het college inzake Bijstelling begroting 2022. In dit voorstel wordt verzocht in te stemmen met de volgende begrotingswijziging: het verhogen van het gemeentefonds voor 2022 met 0,75 procent (€ 9 mln.) en het verlagen van de onttrekking in 2022 aan de Algemene reserve met hetzelfde bedrag.

D66 

D66 betreurt de gang van zaken rondom de goedkeuring van de begroting. Het is vreemd dat de provincie zo moeilijk heeft gedaan. In de toekomst zou de procedure anders moeten. Er ligt een herstel van de begroting, waarmee alsnog aan de vereisten voldaan wordt. Aangezien er zo voorkomen kan worden dat de gemeente onder curatele gesteld wordt is D66 toch tevreden.  

Ook GroenLinks betreurt de reactie van de provincie. Er moet een passendere oplossing gevonden worden voor de structurele tekorten in de begroting.  

PVV 

De PVV is op zichzelf al tegen de bestuurslaag van de provincie. De provincie heeft nu invloed op de begroting van de gemeente. Dat zou niet moeten. Verder sluit de PVV zich aan bij D66. 

Haagse Stadspartij 

Ook HSP onderstreept dat de gang van zaken met de provincie een gênante vertoning geweest is. Desondanks kan HSP instemmen met de begroting.  

Hart voor Den Haag/Groep de Mos 

Structurele tekorten zouden niet gedekt moeten worden met incidentele middelen. Dat gebeurt in de huidige begroting wel, maar zou nooit meer moeten gebeuren. Daartoe dient de partij een motie in. De motie werd verworpen.  

PvdA 

PvdA sluit zich aan bij de inbreng van D66. 

Het voorstel van het college inzake Bijstelling begroting 2022 is aangenomen. 

Wijziging van de Verordening leges omgevingsvergunning Den Haag 2021

Hierna werd gesproken over het voorstel van het college voor het vaststellen van de tweede wijziging van de Verordening leges omgevingsvergunning Den Haag 2021. Het verzoek is om de tarieventabel bij de legesverordening omgevingsvergunning Den Haag 2021 te wijzigen voor de uitweg/inritvergunning, de vergunning of ontheffing voor het plaatsen van handelsreclame (geen tariefswijziging alleen verplaatsing van verordening) en de kapvergunning.

Haagse Stadspartij

Den Haag heeft hele goedkope kapvergunningen, om illegale bomenkap tegen te gaan. Maar toch is het raar dat bijvoorbeeld bedrijven die meerdere bomen willen kappen bij een verbouwing, relatief minder betalen voor bomenkap. Daarom dient de partij een amendement in om dit meer gelijk te trekken. Het amendement werd aangenomen. 

GroenLinks sluit zich aan bij de Haagse Stadspartij en steunt hun amendement.  

D66 

Ook D66 steunt het amendement van de Haagse Stadspartij. 

Het voorstel van het college voor het vaststellen van de tweede wijziging van de Verordening leges omgevingsvergunning Den Haag 2021 werd bij het stemmen tijdens de avondvergadering op 25 november aangenomen. 

Rekenkameronderzoek 'Zorgen voor de jeugd'

Vervolgens sprak de raad over de jeugdzorg. Deze agendapunten werden gebundeld besproken door de raad. Ten eerste sprak de raad over het voorstel van de Rekenkamer Den Haag naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek 'Zorgen voor de jeugd'. Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdzorg, maar geven zij meer geld uit aan de jeugdzorg dan dat zij voor deze taak hebben ontvangen. Deze problematiek speelde in 2018 ook in de regio Haaglanden. Volgens het H10 Inkoopbureau was er in 2018 sprake van een budgetoverschrijding van de H10-gemeenten van 19%. Dit was begin 2020 aanleiding voor de H10-rekenkamer(commissie)s een gezamenlijk onderzoek te doen naar de kostenstijgingen in de jeugdzorg. Naast de Rekenkamer Den Haag gaat het hierbij om de rekenkamer(commissie)s van Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

De gemeenteraad stemde in met het voorstel van de Rekenkamer Den Haag naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek 'Zorgen voor de jeugd'. 

Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026

De raad sprak ook over het voorstel van het college met betrekking tot de regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026. De verantwoordelijkheden voor gemeenten ten aanzien van de jeugdzorg liggen vast in de Jeugdwet. Daarnaast geeft de gemeente inhoud aan het jeugdbeleid mede op basis van het Internationale verdrag voor de rechten van het kind. Samenwerkende gemeenten geven in jeugdregio’s samen met regionale partners vorm aan de ambitie: kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor inwoners die aansluit bij behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin én die betaalbaar is, nu en in de toekomst. Om die ambitie waar te maken zijn samenwerking en goed opdrachtgeverschap cruciaal. Om deze reden legden de Nederlandse gemeenten verenigd in de VNG in 2020 in de resolutie ‘Norm voor opdrachtgeverschap’ (NvO) een drietal doelstellingen en acht afspraken vast, waaronder het periodiek opstellen van een regiovisie.

Het voorstel van het college met betrekking tot de regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 is aangenomen. 

Toekomstperspectief jeugd- en gezinshulp

Tegelijk met bovenstaande twee agendapunten werd ook het voorstel ‘Toekomstperspectief jeugd- en gezinshulp’ besproken. De decentralisaties in 2015 hebben ertoe geleid dat de jeugdhulp bij de gemeente is belegd. Na zes jaar zijn de werking en de knelpunten van het huidige stelsel goed in beeld. De afgelopen jaren is keihard gewerkt om de jeugdzorg na de transitie op een goede manier op te nemen in het sociaal domein van de gemeente. Er zijn echter ook zorgen. Zo is bijvoorbeeld gezinsgerichte hulp op dit moment niet vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor de eerstelijnszorg en tweedelijnszorg binnen de jeugdhulp. Daarnaast zorgen de ‘percelen’ van de huidige aanbestedingssystematiek voor schotten. Ook stimuleert de werking van de productiebekostiging (P*Q financiering) tot langdurige en zware hulp. Onder andere deze punten maken dat vernieuwing in het jeugdhulpstelsel noodzakelijk is.

ChristenUnie/SGP 

ChristenUnie/SGP diende een amendement in om een geformaliseerd samenwerkingsverband eerst te onderzoeken. Dit amendement werd verworpen door de raad. Vervolgens diende de partij een motie in om geen nieuw verstrekkend beleid te stoelen op aannames. Deze motie werd aangenomen. Tot slot diende de partij een motie in om de keuzevrijheid voor jongeren in de jeugdzorg te beschermen. Deze motie werd verworpen.  

Hart voor Den Haag/Groep de Mos 

Over de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden diende de partij twee moties in. Ten eerste een motie over de toeslagenaffaire, om zicht te geven op uithuisplaatsingen en uitzicht op hereniging mogelijk te maken. De motie werd aangenomen. Ten tweede een motie om hulp en begeleiding te bieden voor ouders door de Regionale Oudersraad Haaglanden. Ook deze motie werd aangenomen. Over het Toekomstperspectief jeugd- en gezinshulp diende de partij een motie in waarin het opriep de succesvolle pilot Buurtgezinnen uit te breiden. De motie werd verworpen.  

D66 

D66 diende een motie in om meer grip door de Haagse raad te krijgen op de Regiovisie Jeugdhulp. De motie werd aangenomen.  

PvdA 

PvdA is van mening dat de rechtspositie van kinderen, jongeren en gezinnen in de jeugdzorg verstevigd moet worden en diende hierover een motie in. De motie werd aangenomen. Ook diende het een motie in om grenzen te stellen aan de vermeende eigen kracht in de regiovisie Jeugdzorg Haaglanden. De motie werd aangenomen.  

Haagse Stadspartij 

HSP diende een motie in om een taskforce in te stellen voor de jeugdhulp. De motie werd aangenomen.  

SP 

De SP diende een motie in waarin het opriep de markt uit de jeugdzorg te halen. Marktwerking leidt tot allerlei ongewenste effecten. De motie werd aangenomen.  

CDA

Het CDA diende een motie in om een ‘No-go’ of ‘go’ te laten geven door de raad voor het besluit tot geformaliseerde samenwerkingsverbanden in de jeugdzorg worden aangegaan. De motie werd aangenomen.  

Het voorstel ‘Toekomstperspectief jeugd- en gezinshulp’ is aangenomen door de gemeenteraad. 

Initiatiefvoorstel ‘Actieplan Energiearmoede’

Verder stond op de agenda van de gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘Actieplan Energiearmoede’, Op dit moment kampen 665.000 Nederlandse huishoudens met energiearmoede. Men spreekt van energiearmoede als een huishouden 10 procent of meer van het besteedbaar inkomen aan energie uitgeeft. Onderzoeksbureau Ecorys heeft berekend dat in 2030 het aantal huishoudens dat kampt met energiearmoede zal toenemen tot 1,5 miljoen. Een verwachte stijging van 126 procent. De SP stelt met dit initiatiefvoorstel voor om een aantal maatregelen te nemen om energiearmoede in Den Haag tegen te gaan. Deze zouden moeten uitmonden in een ‘Actieplan Energiearmoede’ dat gedragen wordt door zowel de wethouder Duurzaamheid en Energietransitie als de wethouder Armoede.

SP 

Moeten kiezen tussen kleding voor jouw dochter of warmte in huis, om 20.00 uur onder een deken zitten… De SP kreeg al ruim voor de gasprijzen explodeerden deze verhalen binnen. De SP wil het initiatiefvoorstel dat het maakte voor de aanpak van de energiearmoede de kern van het Haagse duurzaamheidsbeleid maken en vooroplopen bij de aanpak van een probleem dat alleen maar groter wordt. 

Partij voor de Dieren 

De Partij voor de Dieren bedankte de SP voor vele werk dat zij heeft gehad aan het initiatiefvoorstel. Iedereen moet meekunnen in de energietransitie. De fractie constateerde dat de SP heeft ingezet op breed gedragen stuk. Om echte energiearmoede aan te pakken, moet je zorgen dat woningcorporaties ook gaan investeren. De fractie is blij dat dit punt waar zij al lang voor pleit ook opgenomen is in het voorstel. 

Haagse Stadspartij 

De Haagse Stadspartij gaf complimenten aan de SP voor het hele goede initiatiefvoorstel. De fractie ondersteunt het voorstel volledig en hoop dat de raad dit ook zal doen, met name de voorstellen voor de corporaties. Verder vraagt de fractie wat het college deze winter als perspectief ziet voor de enorm gestegen energierekening voor met name de kwetsbare doelgroep. 

PvdA 

Ook de PvdA gaf haar complimenten aan de SP voor dit voorstel om energiearmoede tegen te gaan. De PvdA ontvangt ook verontruste berichten van mensen met een zogenaamde doorwaaiwoning, voor wie het kiezen is tussen een warme maaltijd of een warm huis. De fractie is blij met aantal aanpassingen in het voorstel waartoe de fractie had verzocht. 

PVV 

De PVV gaf ook complimenten aan de SP voor het initiatiefvoorstel. Er zit een aantal aannames in het stuk waar de fractie het niet per se mee eens is, maar er zitten ook hele goede punten in het stuk. Ondanks dat de PVV het niet met alles eens is, zal het toch voor het initiatiefvoorstel stemmen om de sociale huurwoningen een upgrade te geven en voor al die mensen die met een dekentje op de bank zitten omdat ze bang zijn dat ze de energierekening niet kunnen betalen. 

D66 

D66 gaf ook complimenten aan de SP voor het voorstel en de manier waarop het tot stand is gekomen waardoor iedereen het gevoel heeft baat te hebben bij dit voorstel. 

ChristenUnie/SGP 

Veel complimenten ook van de ChristenUnie/SGP aan de SP voor het voorstel. De realiteit heeft initiatiefvoorstel ingehaald. Waar we al zorgen hadden over de energiearmoede, heeft de recente stijging van de gasprijs hier nog een schepje bovenop gedaan, zei de fractie. Daarom steunt de ChristenUnie/SGP het voorstel volledig. 

GroenLinks steunt het initiatiefvoorstel en gaf ook complimenten aan de SP. Het is goed dat de aandacht wordt gevestigd op een rechtvaardig klimaatbeleid. De fractie ziet het voorstel als een mooie toevoeging op de inzet van de fractie voor winterklaar acties, workshops en de duurzame cadeaukaart voor Ooievaarspashouders. 

College 

Ook het college gaf complimenten aan de SP en is over bijna alles positief. De wethouder begrijpt de wens voor het bevriezen van huren en woonlastengarantie (dictum 4). Corporaties kunnen daar niet toe gedwongen worden, maar het college zal zich inzetten om te kijken of die afspraken gemaakt kunnen worden.  

Het initiatiefvoorstel ‘Actieplan Energiearmoede’ werd aangenomen door de gemeenteraad. 

Investeren in een groen Hollands Spoor Kwartier

Ook werd gesproken over het voorstel ‘Investeren in een groen Hollands Spoor Kwartier’. Het Hollands Spoor Kwartier staat aan de vooravond van een wijktransformatie waar wonen, werken en studeren samen gaan komen in een stedelijke en hoogwaardig groene omgeving. Vergroening en verduurzaming zijn nodig om een gezonde leefomgeving te realiseren.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren ziet overal hotels oppoppen en wil inzetten op woningen in plaats van hotels. De fractie diende een motie in om hotels zoveel mogelijk te schrappen en in te zetten op betaalbare woningbouw. Deze motie is aangehouden na de beantwoording door het college.

Islam Democraten

Islam Democraten ondersteunt het idee om meer te investeren in een groen Hollands Spoor kwartier. Het verbetert de leefbaarheid en duurzaamheid van de wijk. Er zijn wel kanttekeningen gaf de fractie aan, vooral de wegafsluitingen die er zijn als er meer groen moet komen, zijn een doorn in het oog van de veel inwoners en ondernemers. Daarom diende de fractie een motie ‘sluit geen wegen meer voor groen’ in. Deze motie is aangehouden na de beantwoording door het college.

GroenLinks ziet dat een groene, fijne leefomgeving nodig is voor Laak. Er zijn verschillende initiatieven vanuit de wijk om de wijk te vergroenen en op te fleuren. Er gaat ontzettend veel veranderen in het Laakkwartier. Er komen nieuwe bewoners bij, het aanzicht van de wijk gaat veranderen en hopelijk krijgt ook de buitenruimte een flinke opknapbeurt zei de fractie. De fractie ziet in het voorstel voor het gebied rondom station Hollands Spoor een mooie eerste stap voor een verbetering in de wijk, en hoopt dat die met toekomstige plannen ook door zal zetten. 

SP 

De SP staat niet te springen om Enecogelden aan te wenden voor een plan waarin ruimte wordt gemaakt voor een nieuw hotel. De fractie steunt daarom motie van Partij voor de Dieren en zal tegen het voorstel stemmen. Dit doet de fractie ook omdat er, ondanks een forse bijdrage vanuit het Rijk, nog geen beeld is van het aandeel betaalbare woningen in een aantal projecten. 

College 
Het college gaf aan dat het voorliggende voorstel vooral is bedoeld om cofinanciering beschikbar te stellen zodat het geld van het Rijk binnengehaald kan worden voor dit gebied. Concrete plannen krijgt de raad nog van het college. Er worden dus geen impliciete besluiten genomen met dit voorstel. 

Het voorstel om te investeren in een groen Hollands Spoor Kwartier is aangenomen door de gemeenteraad. 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Madurodam

Verder sprak de gemeenteraad over de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Madurodam. Op 18 juli 2019 heeft de raad het bestemmingsplan Madurodam gewijzigd vastgesteld. Tegen dit vaststellingsbesluit zijn beroepschriften ingediend. Het beroep is op 4 mei 2021 behandeld in een openbare zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 1 september 2021 heeft de Afdeling een tussenuitspraak gedaan de raad via deze tussenuitspraak in de gelegenheid gesteld om door middel van een zogeheten bestuurlijke lus een gebrek in het besluit te herstellen. Dit betreft een borging in de regels van het bestemmingsplan van de beschikbaarheid van het aantal benodigde parkeerplaatsen vooral ten aanzien van de piekdagen.

Partij voor de Dieren 

De Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor groen en minder ruimte voor parkeerplaatsen. Daartoe diende het twee moties in. De eerste motie om meer te vergroenen werd aangenomen door de raad. De motie om betaald parkeren duurder te maken rond Madurodam werd verworpen.  

De gemeenteraad van Den Haag nam het voorstel voor de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Madurodam aan. 

Initiatiefvoorstel Interactieve zebrapaden

Het initiatiefvoorstel interactieve zebrapaden is het agendapunt dat vervolgens is besproken. Veel weggebruikers zijn gewend aan bepaalde routes en leggen deze af op de zogenaamde automatische piloot. Mensen raken snel gewend aan verkeerssituaties, bestaande verkeersborden en markeringen. En dit werkt, onbedoeld, onachtzaamheid in de hand. Het is daarom de kunst om op het gebied van verkeersveiligheid vaste patronen te doorbreken om de aandacht van de weggebruikers erbij te houden. Dit vereist interactieve oplossingen, zoals verkeerslichten met sensoren. Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft een initiatiefvoorstel voor interactieve zebrapaden gemaakt. Deze zijn bijvoorbeeld voorzien van een warmtecamera. Op het moment dat een voetganger het zebrapad over wil steken, gaan duidelijke oranje lampjes knipperen. Tevens gaan er bij twee borden, die naast het zebrapad zijn geplaatst, ook oranje lichtjes knipperen. Hierdoor worden de automobilisten geattendeerd op overstekende voetgangers. Momenteel zijn er al dergelijke oversteekplaatsen op verschillende plekken in Rotterdam.

Het initiatiefvoorstel interactieve zebrapaden werd aangenomen door de gemeenteraad. 

Afronding commissiedebatten

Tot slot zijn elf commissiedebatten afgerond over de volgende onderwerpen: 

 • Gedachtewisseling Coronacrisis
 • Brief inzake beleidskader jaarwisseling 2021-2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen inzake staak samenwerking met Pels Rijcken voorlopig
 • Commissiebrief stand van zaken verplaatsing raamprostitutie
 • Beantwoording schriftelijke vragen en afdoening motie ‘voorkomen vrouwelijke genitale verminking’
 • Brief inzake Erasmusvaart
 • Brief inzake jaarrapportage deelfietsen en deelscooters Den Haag
 • Beantwoording schriftelijke vragen inzake scouting is van maatschappelijke waarde
 • Beantwoording schriftelijke vragen inzake bescherm ecologie van de ondergrond
 • Brief inzake ambitiedocument internationale connectiviteit per spoor
 • Beantwoording schriftelijke vragen Keizerstraat blijft onderlopen bij hevige regenval

De vergadering terugkijken?

De gemeenteraadsvergadering vond vanwege de coronamaatregelen met een quorum en zonder publiek plaats. Een quorum is een minimaal aantal raadsleden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te openen en te beraadslagen (voor Den Haag is dat minimaal 23 leden). Bij de beraadslagingen was één woordvoerder per fractie aanwezig. Inspreken gebeurde digitaal. De vergaderingen zijn live uitgezonden. De volledige vergadering van 25 november om 10 uur is online terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad. Het stemmen op alle voorstellen, moties en amendementen gebeurde tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 25 november om 20.00 uur. Ook deze raadsvergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad