Nieuwsbericht

Raad stemt in met bestemmingsplan Waldeck 2021

Gepubliceerd: 20 mei 2022Laatste wijziging: 20 mei 2022

De Haagse gemeenteraad sprak donderdag 19 mei onder meer over het gewijzigd raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Waldeck 2021, het niet opheffen van de geheimhouding op de ter inzage gelegde stukken uitnamen WOM 1-1-2016 en de Energietoeslag 2022. Tot slot zijn 7 commissiedebatten afgerond.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. Deze raadsvergadering was er een inspreker voor het agendapunt Energietoeslag 2022.

Beëdiging fractievertegenwoordigers

Tijdens deze raadsvergadering zijn er 5 nieuwe fractievertegenwoordigers beëdigd: Anno Fekkes voor D66, Gaetan Mbwete voor ChristenUnie/SGP, Jan Willem van den Bos voor de Partij voor de Dieren, Kim Vrolijk voor de Haagse Stadspartij en Lisa van de Voort voor GroenLinks.

Bestemmingsplan Waldeck 2021

De raad ving aan met de bespreking van het gewijzigd raadsvoorstel over vaststelling van het bestemmingsplan Waldeck 2021. Het plangebied ligt in het stadsdeel Loosduinen en wordt aan de westzijde begrensd door de Ockenburghstraat, aan de noordzijde door de Laan van Meerdervoort, aan de oostzijde door de Catharina van Rennesstraat en het Pauline de Haan Manifargespad en aan de zuidzijde door de Lisztstraat en de Symfoniestraat. Aanleiding tot het opstellen van dit bestemmingsplan is dat het geldende bestemmingsplan niet aan de nu geldende eisen met betrekking tot digitale raadpleging voldoet. De herziening biedt tevens de mogelijkheid om in de afgelopen jaren ontstane veranderde of nieuwe inzichten een juridisch kader te geven. Daarnaast worden in dit bestemmingsplan zowel gebruiks- als bouwwijzigingen meegenomen, waaraan in de achterliggende jaren, veelal met buitenplanse vrijstelling medewerking is verleend. Verder is het wenselijk een geactualiseerde regeling, met betrekking tot de mogelijkheden tot realisering van dakopbouwen op te nemen.

CDA

Het CDA noemde de communicatie niet een toonbeeld van helder en laagdrempelig taalgebruik. De partij stelde dat het belangrijk is dat burgers weten wat er in hun gebied gebeurt. Daarom diende het CDA, mede namens de fractie van de Partij voor de Dieren, een motie in waarmee het college wordt opgeroepen de communicatie richting inwoners rondom omgevingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst te toetsen en na te gaan of is voldaan aan richtlijnen van Helder Haags en Direct Duidelijk. Alsook, om door middel van steekproefsgewijze controle, of op andere wijze er op toe te zien dat de communicatie rondom omgevingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen aan die richtlijnen voldoet en hierover jaarlijks de gemeenteraad te informeren. Deze motie werd net als het bestemmingsplan zelf unaniem aangenomen.

Niet opheffen van de geheimhouding stukken uitnamen WOM 1-1-2016

Vervolgens sprak de gemeenteraad over het voorstel van het college voor het niet opheffen van de geheimhouding die is opgelegd op de ter inzage gelegde stukken uitnamen WOM 1-1-2016 (Tranche 1 en 2).

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren noemde in haar inbreng de termijn van tien jaar voor geheimhouding erg lang. Daarom diende de partij een amendement in om in afwijking van het voorgaande raadsbesluit de expiratiedatum, vast te leggen op uiterlijk 31 januari 2029. Daarnaast diende de Partij voor de Dieren ook een motie in om vaker te kiezen voor expiratietermijnen, in plaats van evaluatietermijnen, en als uitgangspunt bij een evaluatietermijn maximaal 5 jaar te hanteren en indien een langere tijd noodzakelijk is dit te motiveren en daarbij te motiveren, waarom in plaats hiervan niet een expiratietermijn wordt gehanteerd. De motie werd verworpen, het amendement werd aangenomen, en het geamendeerde raadsvoorstel kreeg ook een meerderheid van stemmen.

Energietoeslag 2022

Dit agendapunt is geagendeerd op verzoek van D66, Hart voor Den Haag, CDA, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij en de PVV.

D66

D66 stelde dat de gevolgen van klimaatverandering mensen met een laag inkomen het hardste raken, in sociale huurwoningen, die nauwelijks zijn geïsoleerd en waar men last heeft van schimmel. De partij gaf als voorbeeld van een gezin in Laak. In de zomer wordt het te warm in de woning en in de winter te koud. Er is geen subsidie die mensen zoals dit gezin helpt om af te komen van tocht en schimmel. D66 constateerde drie problemen bij de energietoeslag. Een belangrijk obstakel is de laaggeletterdheid. Daarom dient D66 een motie in om het college op te roepen actief in gesprek te gaan met de Servicepunten gedurende de looptijd van de regeling, op korte termijn te onderzoeken hoe de capaciteit afgestemd kan worden op het aantal hulpvragen, een evaluatie uit te voeren waarin in ieder geval het volgende wordt geëvalueerd: de manier waarop de Servicepunten zijn betrokken bij de regeling Energietoeslag 2022, hoe de overbelasting bij de Servicepunten voorkomen had kunnen worden en welke lering hieruit getrokken wordt en de rapportage daarvan voor 1 oktober 2022 naar de raad te sturen en de raad actief te informeren over de uitvoering van de bovenstaande maatregelen. +D66 diende tevens een motie in om 1 juli 2022 als peildatum te hanteren voor het bekijken hoeveel (mogelijke) gerechtigden de aanvraag nog niet hebben ingediend, deze inwoners na de peildatum zo snel mogelijk, maar vòòr 1 augustus 2022, uitsluitend een beeldbrief naar voorbeeld van de VNG ‘Beeldbrieven: zo werkt het’, te sturen. Deze dient leesvriendelijk te zijn voor bovengenoemde gerechtigden. Ook dient in deze brief expliciet duidelijk te worden gemaakt dat het mogelijk is om een afspraak te maken bij de Klantenservice SWZ, of bij een van de Servicepunten. Verder wordt de gemeentelijke deadline voor het indienen van het verkorte formulier verlengt naar 31 december 2022. En de raad wordt actief geïnformeerd over de uitvoering van de bovenstaande maatregelen. Tot slot diende D66 een derde motie in waarin het college wordt verzocht om met nieuwe maatregelen de websiteproblemen snel te verhelpen, de gemeenteraad actief te informeren over de laatste stand van zaken m.b.t. het oplossen van de websiteproblemen rondom de aanvraag van de regeling Energietoeslag 2022, een evaluatie uit te voeren, waarin in ieder geval het volgende wordt geëvalueerd: de oorzaken van de problemen, hoe dit voorkomen had kunnen worden en welke lering hieruit getrokken wordt en de rapportage daarvan vòòr 1 oktober 2022 naar de raad te sturen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren stelde dat de kwetsbaarste mensen de energiekosten nog amper kunnen betalen. De partij constateerde dat de website voor de energietoeslag slecht werkt en er geen rekening wordt gehouden met laaggeletterdheid. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente beter kan en moet handelen.

PVV

De PVV benadrukte dat ook middeninkomens in de problemen raken door de hoge energielasten. Ook deze partij constateerde dat veel mensen in slecht geïsoleerde woningen wonen, en pleit daarom voor een isolatieplan van de gemeente.

PvdA

De PvdA gaf aan dat de uitvoering met betrekking tot de toekenning van de energietoeslag allesbehalve vlekkeloos verloopt, onder meer doordat weinig rekening is gehouden met laaggeletterdheid. De partij wil weten of toekenning van de energietoeslag invloed heeft op kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Daarnaast wil de partij ook dat wethouder nagaat hoe servicepunten goede informatie verstrekken aan mensen voor wie de 900 euro niet toereikend is, onder meer over mogelijkheden via de bijzondere bijstand.

GroenLinks memoreerde dat veel partijen tijdens het kinderarmoededebat hebben uitgesproken dat we moeten gaan voor een structurele, integrale en preventieve aanpak. De partij vindt het van belang dat hier organisaties, scholen, woningcorporaties en bewoners en kinderen bij worden betrokken. Daarnaast pleitte GroenLinks voor het zo snel mogelijk nemen van extra maatregelen, zoals het verduurzamen en isoleren van woningen.

CDA

Het CDA gaf aan dat in onze samenleving een tweedeling dreigt te ontstaan. Volgens deze partij is een fundamentele en realistische aanpak voor de lange termijn nodig. Het CDA benadrukte het belang van de menselijke maat bij de uitvoering van de energietoeslag, en wilde weten wat de wethouder gaat doen om de bereikbaarheid te verbeteren. De partij pleitte ervoor om maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties te betrekken bij de hulp bij aanvragen van de toeslag. Ook diende het CDA twee moties in. In de eerste motie wordt het college opgeroepen op om de gesprekken met Haagse maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en stichtingen, die wijkbewoners kunnen helpen bij het aanvragen van toeslagen of andere zaken en communicatie met de gemeente Den Haag, te intensiveren en te betrekken bij de Alliantie financiële ondersteuning. Als ook on de gesprekken met deze organisaties te inventariseren hoe deze organisaties denken dat de gemeente beter kan aansluiten bij de dagelijkse praktijk en rol van deze organisatie in de Haagse samenleving. En de raad over de voortgang hiervan te informeren. In de tweede motie wordt het college opgeroepen voortaan in alle brieven op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid richting inwoners een telefoonnummer te vermelden waarbij inwoners hulp kunnen vragen, ervoor zorg te dragen dat de vermelde telefoonnummers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid telefonisch bereikbaar zijn en de gemeenteraad hierover te informeren.

VVD

De VVD stelde dat de communicatie van de gemeente op het vlak van de energietoeslag beter kan. De partij vindt wel dat daar een aantal problemen, zoals energiearmoede en laaggeletterdheid, aan ten grondslag liggen bij het aanvragen van de toeslag. Daarom pleit de partij er voor dat meer gewezen wordt op het taalonderwijs, waar mensen van gebruik kunnen maken.

SP

De SP memoreerde dat de slechte dienstverlening vanuit de gemeente mensenlevens beïnvloedt. De partij wilde daarom dat de gemeente de gemaakte fouten onderzoekt. De SP diende een motie in die het college oproept om zo snel mogelijk gebruik te maken van alle communicatiekanalen die de gemeente heeft (o.a. Stadskrant, website, reclameborden, etc.) om alle Haagse rechthebbenden actief te wijzen op het bestaan van de energietoeslag en de mogelijkheid om deze aan te vragen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij is teleurgesteld over de gang van zaken rond de aanvraag van de energietoeslag. De partij benoemde dat heel veel mensen in de stad de toeslag nodig hebben. Daarom pleitte de Haagse Stadspartij ervoor om de absolute bedragen per groep op denhaag.nl te plaatsen, zodat mensen die onder de 130 procent bijstandsnorm vallen en die niet weten wat de absolute bedragen per groep zijn, deze informatie direct kunnen vinden.

Forum Voor Democratie

Forum voor Democratie stelde dat in een jaar tijd de energiekosten bijna verdubbeld zijn. De partij hield een pleidooi voor lange termijn-hulp in plaats van een eenmalige toeslag. Forum voor Democratie wil dat de gemeente zich verzet tegen de landelijke maatregelen zoals het dichtdraaien van de gaskraan en het klimaatbeleid. De partij pleitte er daarnaast voor dat ook hulp wordt geboden voor middeninkomens.

DENK

DENK benoemde dat zij veel problemen zien rond de energietoeslag en de ict-systemen van de gemeente. De partij stelde ook dat het voor ondernemers moeilijk is om vast te stellen of ze recht hebben op de energietoeslag. DENK diende dan ook een motie in waarmee het college wordt verzocht om in gesprek te treden met moskeekoepel SIORH en overige religieuze koepelorganisaties over de mogelijkheden naar de rol van deze instellingen in de ondersteuning van aanvragen voor energietoeslag en de raad hierover te informeren. Daarnaast diende DENK nog een motie in waarmee zij het college verzoekt om de voorwaarden die gelden voor ondernemers/zelfstandigen om energietoeslag aan te vragen z.s.m. inzichtelijk(er) te maken op de website van de gemeente, en om hierbij met duidelijke voorbeelden en bedragen toe te lichten hoe zij kunnen berekenen of zij voldoen aan de voorwaarden van de inkomensgrens (130% van de bijstandsnorm) en welke bewijzen nodig zijn voor deze berekening. Tevens wil zij dat het college alle ondernemers/zelfstandigen die gebruik hebben gemaakt van de Tozo en/of TONK, actief informeert over de mogelijkheden voor de aanvraag van de energietoeslag, hierbij de inzichtelijker gemaakte voorwaarden te delen en de raad hierover te informeren.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP stelde dat duizenden huishoudens nog nauwelijks kunnen rondkomen, door de hogere energielasten en verhoging van de prijzen voor levensmiddelen. Daarom diende de partij een motie in met het verzoek aan het college om een papieren aanvraag zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen, zodat zij die hier recht op denken te hebben een aanvraag voor de energietoeslag kunnen doen. Daarnaast vroeg de partij hoe het college de mogelijkheden voor additionele ondersteuning, zoals energiebesparende middelen, onder de aandacht brengt van bewoners.

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag stelde dat systemen niet deugen, procedures omslachtig zijn en het lang duurt voordat mensen iemand via telefoon aan de lijn krijgen. De partij wilde weten of bij het toekennen van de toeslag rekening wordt gehouden met het energiecontract van de betreffende persoon. Hart voor Den Haag vindt het belangrijk dat naar oplossingen voor de langere termijn wordt gekeken. Daarom pleitte de partij nogmaals voor het gebruiken van een deel van de Enecogelden om huizen te verduurzamen, zodat de energiekosten dalen. Ook vroeg de partij naar de planning van woningcorporaties voor verduurzaming van woningen. Tot slot pleitte Hart voor Den Haag ook voor het rondsturen van een papieren versie van het aanvraagformulier.

Afronding commissiedebatten

Tot slot zijn zeven commissiedebatten afgerond over de volgende onderwerpen:

  • Brief verkenning verplaatsing coffeeshops bedrijventerreinen
  • Brief acties weekend 12 en 13 februari 2022
  • Brief Evaluatie Jaarwisseling 2021/2022
  • Incidenten in Laak
  • Brief inzake voortgang acties verkorten wachttijden balies en 14070
  • Aanleg padelbanen en vergunningsprocedure
  • Brief Evaluatie parkeermaatregelen auto Actieplan Scheveningen 2021

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.