Persbericht

Raad stemt in met bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht

Gepubliceerd: 10 november 2022Laatste wijziging: 11 november 2022

De gemeenteraad van Den Haag sprak donderdag 10 november over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over stikstof. Daarnaast werd er gesproken over het initiatiefvoorstel Parkeren in Laak en het bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht. Tot slot worden er een aantal commissiedebatten afgerond.

Weergave van het plangebied.
Weergave van het plangebied.

  Stad in de raad 

  Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er insprekers over de volgende onderwerpen: 

  • Parkeren in Laak
  • Bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht
  • Plannen ANWB-terrein
  • Transitieprogramma OV en corona

  Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op http://denhaag.nl/stadinderaad.

  Actualiteitendebat Stikstof 

  Afgelopen week heeft de Raad van State geoordeeld dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Daarom bepaalde de Raad van State dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Het doel van de bouwvrijstelling was dat bij de vergunning voor een project geen rekening hoefde te worden gehouden met de stikstofuitstoot van de bouwactiviteiten. Het werd hierdoor eenvoudiger om vergunningen te verlenen voor bouw- en infrastructurele projecten. Door deze uitspraak van de Raad van State gaan we nu weer terug naar de situatie van vóór de bouwvrijstelling. Dat betekent dat er per project onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof voor de omliggende natuur. Op verzoek van de Partij voor de Dieren staat dit onderwerp op de agenda voor deze raadsvergadering, zodat de raadsleden vragen kunnen stellen over de gevolgen van deze uitspraak voor de Haagse bouwprojecten en de natuur in Den Haag.

  Partij voor de Dieren 

  Volgens de Partij voor de Dieren bedrijft de gemeente struisvogelpolitiek sinds de eerste stikstofuitspraak uit 2019. De partij stelde dat door hen keer op keer wordt gevraagd om een goede onderbouwing van de plannen van de gemeente, maar dat nooit concreet wordt gemaakt hoe de problemen eruit zien. Daarom wilde de Partij voor de Dieren nu weten wat de gevolgen zijn van deze rechterlijke uitspraak en welke conclusies het college hieraan verbindt. Gaat het college de situatie nu per bouwplan bekijken? Wanneer komt het stuk dat allang beloofd was en waarin eindelijk duidelijk gemaakt word wat de gevolgen van de stikstofcrisis zijn voor den Haag? 

  De Partij voor de Dieren benadrukte dat het belangrijk is om zowel de natuur te versterken als woningen te bouwen. Daarom is het ook van belang om een goed plan te maken voor het omgaan met de stikstofproblematiek. Want in de huidige situatie zegt de rechter keer op keer tegen de overheid: jullie hebben je zaken niet voor elkaar. Tot slot pleitte de Partij voor de Dieren voor het aanpakken van de vee-industrie om de stikstofcrisis te bestrijden. 

  Initiatiefvoorstel Parkeren in Laak  

  In 2020 hebben de gemeenteraadsleden Davituliani en Meinesz van de fractie van Hart voor Den Haag het initiatiefvoorstel ‘Parkeren in Laak’ ingediend. Met dit voorstel wordt het college gevraag zich tot het uiterste in te spannen om de parkeerdruk te verlagen in stadsdeel Laak, hierbij het realiseren van meer parkeerruimte als uitgangspunt te nemen en de oplossingen uit het voorstel voor te leggen aan de inwoners van stadsdeel Laak.

  Hart voor Den Haag 

  Volgens Hart voor Den Haag durven sommige mensen in Laak ’s avonds hun huis niet meer uit omdat ze bang zijn hun parkeerplek kwijt te raken. Bovendien worden bewoners die rondjes blijven rijden om een plek te vinden soms aangesproken door de politie omdat ze zich verdacht zouden gedragen. Dat kan zo niet langer volgens de partij. Daarom diende Hart voor Den Haag naast het initiatiefvoorstel ook nog drie constructieve moties in. In de eerste motie werd het college verzocht om een duidelijk overzicht te maken van het aantal parkeerplekken per parkeervergunnings-gebied in Den Haag en het aantal uitgegeven parkeervergunningen per gebied. Deze motie werd aangenomen. In de tweede motie deed Hart voor Den Haag het verzoek om oplaadplekken voor elektrische auto’s in Laak na 18.00 uur vrij te geven voor alle auto’s om de parkeerdruk te verlagen, totdat er een realistisch aantal elektrische auto’s in het bezit zijn van de inwoners van Laak. Deze motie werd verworpen. De derde motie van de partij ging over de kraagregeling. Die regeling in het leven is geroepen om de tijd te overbruggen naar een reguliere parkeervergunningsgebied totdat er voldoende plek is voor vergunninghouders om hun voertuig in het geldende gebied te kunnen parkeren. In de motie werd voorgesteld een Kraagregeling in te voeren in Laak en deze er pas af te halen als er voldoende plek is voor alle uitgegeven vergunningen in Laak. Ook deze motie werd verworpen.

  DENK 

  DENK steunde het doel uit het initiatiefvoorstel om te komen tot meer parkeerplekken in Laak. De partij kon zich echter niet vinden in sommige oplossingen uit het voorstel. Een ondergrondse garage zag DENK niet zittend vanwege te hoge kosten voor bewoners. Net als de initiatiefnemers had DENK grote moeite met het afschaffen van de kraagregeling. De partij noemde het onterecht om bewoners te laten betalen voor plaatsen die er niet zijn.

  ChristenUnie/SGP 

  De ChristenUnie/SGP vond het geen goed plan om kostbaar groen in te ruilen voor nog meer parkeerplaatsen. De partij ziet meer heil in het terugdringen van de parkeerdruk en gaf aan benieuwd te zijn naar de brief die het college over dit onderwerp heeft beloofd.

  SP 

  De SP gaf aan zich aan te sluiten bij de inbreng van de ChristenUnie/SGP.

  Het gewijzigd initiatiefvoorstel Parkeren in Laak werd verworpen.

  Bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht

   Het bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht is voor een kleinschalige herontwikkeling op deze locatie. Het geldende bestemmingsplan is niet toereikend om de voorgestelde ontwikkeling mogelijk te maken. Het stedenbouwkundig plan bestaat uit twee onderdelen, namelijk Ruimzicht en de bouwblokken langs Steenzicht.   

  In het hart van de Zichten liggen twee woonblokken aan de straten Ruimzicht en Het Zicht. Deze  blokken hebben woningen boven winkel- en bedrijfsruimtes. De ambitie is deze twee blokken middels renovatie weer toekomstbestendig te maken. Daarnaast is het uitgangspunt de blokken ter plaatse van de begane grond uit te breiden in het middengebied, waardoor de hoeveelheid bedrijfs- en maatschappelijke ruimte in de buurt toeneemt. Dat is gunstig voor de buurteconomie, de levendigheid op straat en de mobiliteitstransitie.   

  Binnen de ontwikkelingen rond het Steenzicht vormt het bestaande stratenpatroon met volwassen  bomen het uitgangspunt voor de verdichtingsopgave. Binnen het stratenpatroon wordt toegewerkt naar halfopen bouwblokken. Uitgangspunt is het organiseren van de diverse woningtypes en bijbehorende functies in haakvormingen gebouwen rondom een groene collectieve binnentuin: een ontmoetingsplaats voor bewoners en een veilige speelplek voor kinderen. Onder de binnentuin liggen de parkeerplaatsen en gezamenlijke fietsenstaling. 

  Hart voor Den Haag 

  Hart voor Den Haag gaf aan dat de partij zich niet kan vinden in het voorgestelde plan. Met name omdat er geen rekening is gehouden met het realiseren van extra parkeerplaatsen voor al die extra bewoners die er met de verdichting komen. Wat Hart voor Den Haag het meeste steekt was het voornemen van het college om betaald parkeren in te voeren in Den Haag Zuidwest. Bewoners van dit gebied verdienen volgens de partij ongeveer 20.000 euro per jaar en zitten niet te wachten op betaald parkeren. Daarom diende Hart voor Den Haag samen met DENK twee moties in over dit onderwerp. In de eerste motie stelde de partij voor om geen betaald parkeren in te voegen in Den Haag Zuidwest. In de tweede motie stond het verzoek om eerst het draagvlak over een betaald parkeren te onderzoeken bij de bewoners in Den Haag Zuidwest voordat dit wellicht zou worden ingevoerd. Beide moties werden verworpen.

  SP 

  Om in te kunnen stemmen met bestemmingsplan moet je er volgens de SP vanuit kunnen gaan dat het plan uitvoerbaar is en dat er geen onverantwoorde risico’s uit voortvloeien. De partij voelde zich niet senang bij het behandelen van dit bestemmingsplan voordat de uitkomsten van het onderzoek van de voorbereidingscommissie Dreven Gaarden Zichten in de raad zijn besproken. 

  De SP diende drie moties in. Samen met de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij deed de partij het voorstel om geen privaatrechtelijke overeenkomsten met Staedion en Heijmans te tekenen die betrekking hebben op het project Dreven Gaarden Zichten tot het rapport van de onderzoekscommissie is besproken in de raad. Deze motie werd verworpen. 

  Met de Partij voor de Dieren en Denk deed de SP het voorstel om voor de complexen Steenzicht en Ruimzicht afspraken te maken over de servicekosten, de kosten van een inpandige parkeerplek en de kosten en voorwaarden voor het deelvervoer, zodat deze kosten niet de pan uitreizen en de betaalbaarheid van het nieuwbouwprogramma daardoor alsnog afneemt. Deze motie werd aangenomen. 

  Tot slot deed de SP samen met de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij het voorstel om bij communicatietrajecten over nieuwbouwplannen die de gemeente (mede) organiseert voortaan te werken met illustraties en referentiebeelden die zoveel mogelijk overeen komen met de uiteindelijke bouwplannen: dus bijvoorbeeld geen afbeeldingen te gebruiken van groene gevels of daktuinen als deze geen onderdeel zijn van het plan. Deze motie werd aangenomen. 

  DENK 

  DENK vroeg de wethouder in te gaan op de financiële en juridische risico’s van het project. De partij vreesde dat de grote verdichting in Steenzicht ten koste zal gaan van het groen. Ook gaf DENK aan niet te begrijpen waarom het college het autogebruik constant wil terugdringen. Volgens de partij is het niet aan de coalitiepartijen om te bepalen welk vervoersmiddel Hagenaars kunnen gebruiken en nodig hebben. DENK maakte zich zorgen om het verdwijnen van parkeerplekken en stelde de vraag of er onderzoek is gedaan naar de gevolgen van dit project voor de toekomstige parkeerdruk. Tot slot wilde de partij weten op welke wijze er in de plannen rekening wordt gehouden met toename van OV gebruik en de daarvoor benodigde infrastructuur.

  Volgens GroenLinks verdienen de bewoners van Steenzicht en Ruimzicht een fijne woning. De partij was blij dat 60% van woningen in het plan wordt toegevoegd in de sociale sector. Ook was de partij tevreden met het realiseren met levendige plint.

  PvdA 

  De PvdA stelde dat meer betaalbare woningen in een fijne buurt hart nodig zijn. Veel starters en gezinnen zitten hierom te springen. In Zuidwest zit daarvoor volgens de partij veel potentie. De PvdA zag deze plannen voor Steenzicht en Ruimzicht als de eerste stappen om daar te komen. De partij gaf aan dat zowel zorgvuldigheid als snelheid van belang zijn. Het project kent volgens de PvdA een vrij kritisch tijdpad. Daarom steunde de partij het voorstel. Ook stelde de PvdA de vraag hoe het college eventuele vertraging wil gaan voorkomen.

  VVD 

  De VVD stelde dat er meer betaalbare huizen nodig zijn voor Hagenaars. Daarom moet er volgens de partij gebouwd worden op plekken waar dat kan: in het CID, in de Binckhorst en in Zuidwest. Volgens de VVD kan Den Haag dat niet alleen en moet er dus goed gebruik worden gemaakt van de woningbouwimpuls van 27 miljoen van het rijk. De VVD vond het belangrijk dat de gemeente werkt aan mooie wijken die lang meegaan, waar je zorgeloos kunt leven, met voldoende groen en goede voorzieningen. De partij vroeg zich nog wel af hoe de wethouder aankijkt tegen de risico’s van de stikstofuitspraak en de tekorten op de arbeidsmarkt voor dit project.

  CDA 

  Volgens het CDA zijn veel gezinnen en starters hard op zoek naar een nieuwe woning. Om deze mensen niet langer te laten wachten zijn de ruim 300 woningen uit dit plan hard nodig. De partij gaf aan dat ze voor de rest van het gebied verwachten dat er meer woningen in verschillende segmenten worden opgenomen in de plannen. Daarnaast benadrukte het CDA dat naast huisvesting voor bewoners ook rekening gehouden moet worden met huisvesting voor verenigingen en maatschappelijke initiatieven. 

  PVV 

  De PVV gaf aan tegen het plan te zijn omdat de partij tegenstander is van verdere verdichting en groei van de stad. De partij gaf aan dat er nu al sprake is van een groot tekort aan bijvoorbeeld docenten en voorzieningen en veel mensen klagen over een gebrek aan groen en voorzieningen. Volgens de PVV wordt dat door plannen als deze alleen maar erger. Tot slot gaf de partij aan de moties van Hart voor Den Haag te steunen, omdat mensen volgens de PVV recht hebben op een auto.

  ChristenUnie/SGP 

  De ChristenUnie/SGP memoreerde dat bij de behandeling van het projectdocument Dreven Gaarden Zichten ook is stilgestaan bij de risico’s van het project. Destijds is ook een motie aangenomen voor de start van het onderzoek van de voorbereidingscommissie, waarbij de afgelopen tijd steeds is aangestuurd op een gelijktijdige behandeling van de uitkomsten van het onderzoek en dit bestemmingsplan. Nu is de behandeling van dit plan ineens naar voren getrokken terwijl niet bij het rijk is nagegaan of uitstel mogelijk is. En dat terwijl het rapport van de onderzoekscommissie laat zien dat er inderdaad sprake is van flinke risico’s. Bovendien is er volgens de ChristenUnie/SGP nog  veel onduidelijkheid en onzekerheid over de risico’s en staatssteun. De partij vond het zorgelijk dat de coalitiepartijen daar geen oog voor hadden. Tot slot diende de ChristenUnie/SGP samen met de VVD een motie in met het verzoek om in overleg met Staedion, de eigenaar en verhuurder van de plint, te treden en hen te vragen de ruimte voor detailhandel niet te verhuren aan flitsbezorgdiensten. Deze motie werd aangenomen.

  Partij voor de Dieren 

  Volgens de Partij voor de Dieren is de gemeenteraad van Den Haag al jarenlang bezig met de bouwplannen voor dit gebied. De partij stelde dat er nog veel onduidelijk is, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, parkeernormen, waterberging en staatssteun. Het is volgens de Partij voor de Dieren goed mogelijk dat de onduidelijkheid over de bouwvrijstelling naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State mogelijk een groot obstakel gaat vormen. Daarnaast benadrukte de partij dat het onderzoek van de voorbereidingscommissie Dreven Gaarden Zichten nog niet besproken is. De Partij voor de Dieren sprak uit dat men toch zou verwachten dat een stadsbestuur dat bekend staat om bouwblunders zorgvuldiger zou handelen. Volgens de partij was in deze vergadering instemmen met de plannen niet zorgvuldig, daarom gaat de Partij voor de Dieren niet akkoord met de plannen. 

  De Partij voor de Dieren diende samen met de SP een motie in met de oproep om zo snel als mogelijk meer duidelijkheid te verschaffen over de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase bij dit project en welke invloed dit heeft op de uitvoerbaarheid van het bouwplan. Deze motie werd aangenomen. Ook diende de partij met de SP een amendement in om in het bestemmingsplan vast te leggen dat de daktuinen die het groen dat verdwijnt deels zouden compenseren, moeten worden gerealiseerd. Dat was in het bestemmingsplan niet juridisch vastgelegd. Dit amendement werd aangenomen.

  Haagse Stadspartij 

  Ook de Haagse Stadspartij benadrukte dat dit project is onderzocht door de voorbereidingscommissie Dreven Gaarden Zichten. De conclusies van deze commissie zijn volgens de partij niet mals. Er zijn veel vragen blijven liggen, onder andere over de staatssteun. En het baardde de Haagse Stadspartij zorgen dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle tekorten op de grondexploitatie. 

  Het huidige bestemmingsplan is het eerste plan voor dit gebied. De bespreking in de commissie stond volgens de Haagse Stadspartij onder grote druk en werd afgeraffeld. De partij vond het onbegrijpelijk dat zo wordt omgegaan met dit project.

  D66 

  D66 kondigde aan dat de partij het bestemmingsplan steunt. 

   

  Het voorstel van het college inzake bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht werd aangenomen. 

  Afronding debat commissie  

  • Plannen ANWB-terrein hebben grote impact op leefbaarheid 
  • Transitieprogramma OV en corona: herijkingsvoorstellen 2023 en 2024 
  • Afsluiting Zuiderpark voor Invictus Games 
  • Effectiviteit van de Haagse re-integratieaanpak 
  • Horrorslagboom Scheveningen 
  • Maaien en onderhoud in het broedseizoen 
  • Reactie op rapport Jeugdombudsman inzake klachten 
  • Dreigende massale bomenkap in Madestein 

  De vergadering terugkijken?

  Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad.