Nieuwsbericht

Raad stemt in met bestemmingsplan Rotonde Duinstraat Scheveningseweg

Gepubliceerd: 8 november 2019Laatste wijziging: 11 november 2019

De gemeenteraad stemde op donderdag 7 november in met het bestemmingsplan rotonde Duinstraat Scheveningseweg en over de uitgangspunten voor uitwerking van Schaalsprong OV. Verder rondde de raad een commissiedebat af over parkeerplaatsen winkelgebied Goudsbloemlaan.

Beëdiging

De raad ving aan met het afscheid van raadslid Damiën Zeller voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Vervolgens werd Richard de Mos als raadslid voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos beëdigd. Hierna benoemde de raad Manus Twisk als voorzitter van de Haagse Rekenkamer voor de duur van zes jaar.

Actualiteitendebat

Hierna volgde een actualiteitendebat over de berichtgeving in de media over mogelijke gevolgen van het niet tijdig indienen van de Programmabegroting. Elk jaar moeten gemeenten een sluitende begroting naar de provincie sturen. Deze begroting moet voor 15 november bij de provincie binnen zijn. De partijen die nu onderhandelen over een coalitieakkoord (VVD, D66, GL, CDA en PvdA) hebben de wens dat de afspraken die zij maken leiden tot een gewijzigd raadsvoorstel van de programmabegroting en de Programmabegroting op een later moment in de raad te behandelen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos gaf aan dat de keuze voor uitstel van behandeling Programmabegroting ingrijpende gevolgen heeft voor de stad. Den Haag dreigt onder curatele te komen van de provincie. Den Haag mag dan geen besluiten meer nemen zonder toestemming van de Provincie. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat de raad de baas blijft in eigen huis. Het budget van de gemeenteraad is het enige instrument wat de raad in handen heeft. De partij diende daarom een motie in om de Programmabegroting met spoed te bespreken in de commissies en daarna aan de raad voor te leggen. De motie werd door de raad verworpen.

College

Het college gaf aan dat er in feite geen sprake is van curatele. De gemeente Den Haag kan gewoon uitgaven doen. Het verscherpte toezicht van de provincie heeft alleen betrekking op het overschrijden van de termijn.

Motie Berichtgeving media mogelijke gevolgen niet tijdig indienen begroting (PDF, 38,6 kB)

Vaststelling bestemmingsplan Rotonde Duinstraat Scheveningseweg

De raad sprak vervolgens over de vaststelling bestemmingsplan Rotonde Duinstraat Scheveningseweg(externe link). Het bestemmingsplan betreft een reconstructie en herinrichting van de weg door de aanleg van een rotonde ter plaatse van de kruising Duinstraat - Scheveningseweg (stadsdeel Scheveningen). Daarbij worden in het kader van Netwerk Randstad Rail (NRR) de aanwezige tramsporen (lijn 1) verlegd en wordt de tramhalte Duinstraat toegankelijk gemaakt voor minder validen. Als gevolg van de aanleg van de rotonde zal de kiosk aan de Scheveningseweg 249 op de huidige locatie verdwijnen. Voor deze kiosk was in het ontwerp bestemmingsplan een reservering voorgesteld naast de kiosk aan de Scheveningseweg 237a. Daarnaast zal mogelijk een gedeelte van de groenstrook verdwijnen of anders worden ingericht nabij de Scheveningseweg 237a. In de Prins Willemstraat worden fietsvoorzieningen gerealiseerd. Gezien de impact van de rotonde is gekeken in een breder gebied dan alleen naar het kruispunt Duinstraat - Scheveningseweg. Dit heeft geleid tot een projectgebied dat loopt vanaf de Prins Willemstraat, van de aansluiting met de Jurriaan Kokstraat, tot en met de halte Duinstraat.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren is niet blij met het plan. Veel bomen worden gekapt, veel groen verdwijnt en een rotonde komt hiervoor in de plaats. De partij diende een motie in te onderzoeken of de ecologie van de omliggende buurten kan worden verbeterd door de Statenlaan, de Van Boetzelaerlaan en/of de trambaan naast de Doornstraat te voorzien van meer inheemse (struik)beplanting en of deze (deels) kunnen worden aangewezen als ecologische verbindingszone, om zo de 'Haagse Beekzone' beter te verbinden met de 'Scheveningse Zone'. Deze motie werd door de raad aangenomen. Een motie om bij de uitvoering va het plan de Prins Willemstraat fietsveiliger in te richten dan het huidige voornemen haalde het niet.

Haagse Stadspartij

Volgens de Haagse Stadspartij maakt dit bestemmingsplan een rotonde mogelijk op een zeer onveilig kruispunt. Dit heeft positieve effecten voor fietsers en voetgangers en daarom zal de partij voor het bestemmingsplan stemmen. In dit plan zullen veel bomen moeten wijken en dat is jammer, maar onvermijdelijk. Wel wijst de partij op de mogelijkheid om bomen te verplanten en verplaatsen, want dat is altijd beter dan de bomen te kappen. Daarom dient de partij een motie in om de innovatieve oplossingen bij het Tournooiveld en de Sportlaan te evalueren en daarbij te onderzoeken hoe het verplanten van gezonde bomen zoveel mogelijk kan worden gestimuleerd. Deze motie is aangenomen.

College

Het college gaat meteen over op het advies op de drie moties.

Moties Vaststelling bestemmingsplan rotonde Duinstraat Scheveningseweg (PDF, 96 kB)

Uitgangspunten voor uitwerking van Schaalsprong OV

Hierna besprak de raad de Uitgangspunten voor uitwerking van Schaalsprong OV(externe link). Er komen steeds meer bewoners en toeristen in Den Haag en dat leidt een grote toename van het aantal verplaatsingen. Het huidige mobiliteitssysteem - zowel de weginfrastructuur, het openbaar vervoer als de fietspaden – is hier niet op berekend. Met de Uitgangspunten voor uitwerking van Schaalsprong OV wil het college richting geven aan de verdere uitwerking van Schaalsprong OV als onderdeel van de mobiliteitstransitie. Het programma Schaalsprong OV richt zich op het stedelijk gebied in en rondom Den Haag. Hiermee geeft het college nader invulling aan de rol van het OV in het kader van de Haagse mobiliteitstransitie. Hier vallen korte, middellange en lange termijn ontwikkelingen van het OV onder. Het gaat dan om de jaarlijkse nieuwe dienstregeling en netwerkontwikkelingen. Maar ook om mobiliteitsmaatregelen zoals fietsenstallingen bij haltes en hubs en ketenmobiliteit.

Haagse Stadspartij

Volgens de Haagse Stadspartij moeten we de mobiliteit in een groeiende stad als Den Haag echt anders organiseren. De partij is van mening dat er prioriteit moet worden gegeven aan langzaam verkeer en er geïnvesteerd moet worden in goed, fijnmazig en betaalbaar verkeer. De schaalsprong OV voorziet in maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn. Wel heeft de partij zorgen over de middellange termijn. Er moet een alternatieve remise aangewezen voor de bredere trams voor tram 6, 12 en 16. Ook ziet de partij de noodzaak van de Lightrail niet. De partij ziet liever dat er prioriteit wordt gegeven aan de maatregelen voor Den Haag Zuid-West. Het is daarnaast belangrijk dat er duidelijke prioriteiten op de lange termijn zijn. Er moet hard gewerkt worden aan de financiering, vooral door het rijk. De partij pleit ervoor dat de extra kosten niet mogen worden doorberekend aan reizigers. Daarom stelt de partij in een amendement een nieuw uitgangspunt in het plan voor: die van betaalbaarheid. Dit amendement is aangenomen.

VVD

Overal in de wereld wordt er nagedacht om verkeersstromen in de hand te houden. VVD ziet dit plan als enorme sprong voorwaarts in het gebruik van het openbaar vervoer. De partij steunt dan ook dit plan. Wel heeft de VVD twee aandachtspunten waar het twee amendementen over indient. De partij vraagt in een amendement om veiligheid mee te nemen in het plan en in een ander amendement de belangen van automobilisten. Beide amendementen zijn aangenomen.

Dit plan investeert in stevige corridors, waardoor het openbaar vervoer netwerk wordt verbeterd. Wel wijst de partij erop dat kleine buslijnen niet geschrapt mogen worden, zeker als het gaat om buslijn 18. De partij verwijst naar de Noord/Zuidlijn in Amsterdam.

GroenLinks

Bewoners van Den Haag verplaatsen ze zich non-stop. GroenLinks wijst er op dat het openbaar vervoer daarom enorm belangrijk is, want anders kan dit leiden tot isolatie van sommige inwoners en een kloof tussen mensen die het niet en wel kunnen betalen. De partij is het eens met openbaar vervoer als alternatief voor de auto en om het gebruik hiervan aantrekkelijker te maken. De partij mist wel iets over de betaalbaarheid van het openbaar vervoer in het plan. Investeringen in het netwerk moeten namelijk niet leiden tot hogere tarieven. Daarom steunt GroenLinks de motie van de Haagse Stadspartij.

Islam Democraten

Islam Democraten is het er mee eens dat er actie ondernomen moet worden om de leefbaarheid in de stad te waarborgen. Wel mist de partij in het plan de bescherming van bevolkingsgroepen die het meest geraakt worden door de plannen. Als er tariefsverhogingen zullen plaatsvinden en autogebruik gedemotiveerd zal worden, zullen mensen flink getroffen worden. Volgens de partij is er onvoldoende aandacht voor mensen met een laag inkomen en dit is niet acceptabel. Zeker niet in een stad met veel schuldenproblematiek. Openbaar vervoer moet dan ook betaalbaar en toegankelijk blijven. Daarom verzoekt de partij in een motie om mogelijkheden te onderzoeken voor het toepassen van een gereduceerd OV- kilometertarief voor Haagse minima. Deze motie is aangenomen. De partij vraagt in een andere motie het college om te onderzoeken of er een OV-fonds opgezet kan worden waar inwoners met een Ooievaarspas aanspraak op kunnen maken. Deze motie haalde het niet.

PvdA

Volgens de PvdA is de schaalsprong openbaar vervoer broodnodig. Niet alleen voor de Binckhorst, maar vooral voor Den Haag Zuid-West. Een goed openbaar vervoer netwerk is niet alleen goed voor de bereikbaarheid van het centrum van de stad, maar vergroot ook het zoekgebied voor een baan, maakt het makkelijker om vrienden en familie te bezoeken en zorgt er voor dat het ziekenhuis dichterbij is. Goed en snel openbaar vervoer is belangrijk, maar betaalbaar openbaar vervoer is nog belangrijker. Ieder jaar wordt het openbaar vervoer in Den Haag duurder en dat is jammer want vervoersarmoede is hiermee een reëel probleem. De partij vindt het goed dat er hierover moties worden ingediend.

SP

Volgens SP moet het een norm zijn dat haltes op loopafstand zijn. Investeringen in het openbaar vervoer zijn daarom hard nodig. Voor de partij is het cruciaal om bij de uitwerking van ieder plan voor het openbaar vervoer dat er telkens meerdere voorstellen met bijbehorende prijskaartjes komen. Ook voor deze partij is de betaalbaarheid van het openbaar vervoer essentieel. Het openbaar vervoer in Den Haag is namelijk een van de duurste van Nederland en hiermee ligt vervoersarmoede op de loer. Het is goed dat wie nu overstapt, niet het duurdere opstaptarief hoeft te betalen, maar dit is niet het geval bij deelsystemen. Bij deelfietsen en -scooters moet je dit opstaptarief wel betalen. Daarom dient de SP een motie in waarin het vraagt om in overleg met de openbaar vervoerbedrijven en aanbieders van deelsystemen te treden om te bezien hoe de financiële obstakels bij overstappen tussen het openbaar vervoer en deelsystemen weggenomen kunnen worden. Deze motie is aangenomen. Ook vraagt de partij het college om in dit plan aandacht te houden voor minder digitalevaardige mensen in Den Haag, zodat zij ook van verbeteringen in het netwerk gebruik kunnen maken.

PVV

Volgens de PVV is Den Haag vol en dit ziet de partij als aanleiding van dit plan om het openbaar vervoer te verbeteren. De partij wijst op het immigratieprobleem dat er is in de stad. De PVV pleit voor een Den Haag dat niet uit de voegen barst en waar automobilisten niet worden gecriminaliseerd. De partij spreekt dan ook liever niet van een schaalsprong, maar een kwaliteitsslag van het openbaar vervoer.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is voor een duurzaam, fijnmazig en toegankelijk vervoerssysteem. Maar dit moet niet ten koste gaan van kleine buurtlijnen, want beter openbaar vervoer moet er zijn voor iedereen.

ChristenUnie/SGP

Volgens ChristenUnie/SGP is de schaalsprong openbaar vervoer de verbindende schakel tussen alle transitieopgaven waar de stad voor staat. Investeringen in de schaalsprong levert niet alleen betere bereikbaarheid op, maar ook minder schadelijke emissies en verdichting van de bebouwing. De partij dient daarom een motie in waarin ze het college oproept om zowel in zijn (lobby)inspanningen als in zijn investeringskeuzes mee te wegen dat investeringen in de Schaalsprong OV niet alleen meerwaarde hebben voor de mobiliteitstransitie, maar ook voor de andere grote transitieopgaven, zoals op het gebied van woningbouw, klimaat en energie. Deze motie is aangenomen.

Verder vindt de partij het goed om te zien dat het openbaar vervoer beter en betaalbaarder gemaakt wordt. Maar ChristenUnie/SGP vindt ook dat omdat geld een schaars goed is de college en de raad zullen moeten prioriteren. Daarover dient de partij een motie in waarin zij verzoekt prioriteit te geven aan de ontwikkeling van de Leyenburgcorridor, wanneer de OV-ontsluiting van de Binckhorst geregeld is. Deze motie is aangehouden na beantwoording van het college.

ChristenUnie/SGP pleit ervoor om spoedig tot realisering van de schaalsprong komen.

50PLUS

50PLUS is het eens met veel moties die zijn ingediend. De partij wijst erop dat er ook aandacht moet zijn voor ouderen, want zij hebben veel belang bij de schaalsprong van het openbaar vervoer. Ouderen zijn afhankelijk van openbaar vervoer, zeker als andere alternatieven lichamelijk niet mogelijk zijn. Het ontbreken van goed openbaar vervoer en nabije opstapplaatsen kan leiden tot isolement van ouderen. Zelf op stap kunnen gaan is voor hen belangrijk, zeker ook om eenzaamheid te voorkomen. Daarom dient de partij een motie in om de fijnmazigheid van het openbaar vervoer netwerk in Den Haag te bewaken en te onderzoeken of dit nog kan worden verbeterd, tenminste zo dat géén bus- en tramlijnen worden opgeheven zonder dat er heel concreet vervoersalternatieven worden geboden. Deze motie is verworpen.

CDA

Het CDA benadrukte dat Leyenburg voor het CDA het meest prioriteit heeft. Voor veel mensen is openbaar vervoer essentieel, bijvoorbeeld voor sociale afspraken of om naar het werk te gaan. Een motie, waarmee het CDA pleitte voor een maximum loopafstand van 500 meter tot een ov-halte, werd door de raad aangenomen. Het CDA vindt ook dat zoveel mogelijk wijken in Den Haag aangesloten moeten zijn op het ov-net. Daarom diende de Haagse CDA-fractie een motie in die pleit voor ov-lijnen met gedifferentieerde eindpunten: een bus of tram rijdt dan bijvoorbeeld vier keer per uur grotendeels dezelfde route, maar rijdt vervolgens twee keer per uur naar de ene wijk als eindpunt en twee keer naar de andere wijk als eindpunt.

D66

Den Haag is al een tijdje toe aan een flink opschaling van het ov-systeem. De financiële middelen vanuit het Rijk zijn niet toereikend en te laat beschikbaar voor de ov schaalsprong. D66 mist de MRDH in de nota en diende daarom een motie in om in samenwerking met de MRDH de plannen voor de Haagse ov-schaalsprong op basis van voorliggende uitgangspunten spoedig te concretiseren, zodat deze zo snel mogelijk gereed zijn voor investeringen en binnen de MRDH het voortouw te nemen om de krachten te bundelen voor het aanboren van extra middelen. Deze motie is aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vroeg de wethouder naar statistieken van het precieze aantal auto's die de inwoners van Den Haag bezitten. De partij pleitte voor ondertunneling en ontvlechten van Koningscorridor en Leyenburgcorridor. De fractie diende drie moties in. Een motie om de afstand van ov-haltes niet groter te laten zijn dan 500 meter. Een motie om geen belasting(en) te verhogen dan wel in te voeren teneinde het mobiliteits- of bereikbaarheidsfonds te vullen. En een motie waarmee de partij pleit om de parkeergarage onder het Malieveld groter te maken en aan te passen naar de maatstaven van deze tijd. De moties werden door de raad verworpen. Tot slot vroeg de partij aandacht voor het scheiden van fietspaden en autowegen bij het ontwikkelen van het Central Innovation District (CID).

College

Het college bedankt allereerst de ambtenaren en deskundigen die de college en het raad heeft meegenomen in het belang van de schaalsprong. Het is wat het college betreft een mooi proces geweest. Hiermee is duidelijker geworden wat een schaalsprong voor de stad betekent en wat voor keuzes er daarvoor gemaakt moeten worden. Het college pleit ervoor om dit te blijven doen met verschillende werksessies. Er moeten namelijk belangrijke keuzes gemaakt worden die nodig zijn voor de groei van de stad en om het potentieel van de stad te benutten.

Moties en amendementen Uitgangspunten voor uitwerking van Schaalsprong OV (PDF, 503,5 kB)

Afronding commissiedebat

Tot slot rondde de raad een commissiedebat af over de beantwoording schriftelijke vragen Parkeerplaatsen winkelgebied Goudsbloemlaan.

Motie Parkeerplaatsen winkelgebied Goudsbloemlaan (PDF, 36,8 kB)

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is online(externe link) terug te zien.