Nieuwsbericht

Raad stemt in met bestemmingsplan Brasserskade

Gepubliceerd: 2 juli 2021Laatste wijziging: 2 juli 2021

De Haagse gemeenteraad sprak donderdag 1 juli onder meer over het voorstel van het college met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan Brasserskade, de tussentijdse evaluatie nota Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline en het gewijzigd voorstel structuurvisie Central Innovation District (CID). Ook sprak de raad over het initiatiefvoorstel Het Haags koloniaal en slavernijverleden, het gewijzigd initiatiefvoorstel Kinderburgemeester met een klein groen-geel hartje en het gewijzigd initiatiefvoorstel Haagse evenementen vrij van dierenleed. Tot slot zijn vijf commissiedebatten afgerond.

Op de verschillende agendapunten werd door 11 inwoners en organisaties ingesproken.

Vaststelling bestemmingsplan Brasserskade

De raad ving aan met de bespreking van het voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Brasserskade. Voor een dienst van de Landelijk Eenheid met het werkveld Bewaken & Beveiligen van de Politie moet er toekomstbestendige nieuwe huisvesting komen. De huidige locatie van de dienst is geen eigendomslocatie en de eigenaren hebben de huur opgezegd. Het is belangrijk dat dit specialistische onderdeel van de Nationale Politie in onze stad van vrede en recht gehuisvest blijft. Met het Binnenhof, het Koninklijk Huis, internationale instellingen, ambassades en de ontvangsten van hoge diplomatieke gasten is Den Haag een belangrijk werkterrein van deze dienst. Daarom is de politie meerdere jaren op zoek geweest naar een passende locatie in de directe omgeving van Den Haag, waar de werkzaamheden van deze dienst zich bevinden. De huisvestingsbehoefte is afgestemd op het specifieke werkveld, waarbij onder meer eisen als een omvangrijke parkeervoorzieningen, autobereikbaarheid naar het centrum van Den Haag, hoge beveiligingseisen en ruimte voor trainingsfaciliteiten bepalend zijn.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt dat het College te weinig oog heeft voor groen in de stad met dit voorstel. Daarom kan de Partij voor de Dieren niet instemmen met het voorstel. Bovendien had de partij, gezien de afspraken in het coalitieakkoord, verwacht dat er ook meer oog was voor groen in het voorstel. Hart voor Den Haag/Groep de Mos In de commissie is uitvoerig over dit plan gesproken, daarom houdt de partij het kort. Met dit plan wordt te weinig tegemoetgekomen aan de wensen van bewoners. Met name op het gebied van de ruimtelijke inpasbaarheid. Er is te weinig ruimte voor groen in het plan. Ook de grootte van de schietbaan past niet goed. Verder liggen er nog veel vragen over de bescherming van diverse diersoorten. Het voortbestaan van deze dieren is in dit plan niet gewaarborgd. Omdat er nog te veel plooien in het plan niet zijn gladgestreken, diende de partij samen met de Partij voor de Dieren een motie in om alle genoemde punten opnieuw in overweging te nemen. De motie werd verworpen.

In het bestemmingsplan had meer ruimte geboden kunnen worden voor groen. Ook met betrekking tot de grootte van de schietbaan had beter tegemoet kunnen komen aan de wensen van bewoners. Maar uiteindelijk ligt er volgens GroenLinks toch een goed compromis, waarin het algemeen belang de doorslag krijgt. Omdat de partij graag ziet dat er in de uitvoering van het plan zo goed mogelijk rekening gehouden wordt om zoveel mogelijk groen te verwezenlijken, diende de partij een motie in. De motie werd aangenomen.

Haagse Stadspartij

Het oorspronkelijke plan van het college over de Brasserskade was terecht afgewezen, omdat er te weinig tegemoet gekomen werd aan de wensen van omwonenden. In het huidige plan is met deze wensen beter rekening gehouden. Daarom zal de Haagse Stadspartij het plan steunen.

D66

D66 sluit zich aan bij de woorden van GroenLinks. Daaraan heeft het niks toe te voegen.

CDA

Een jaar geleden is er over dit plan uitgebreid gesproken. Inmiddels is er over het plan breed gesproken met verschillende partijen. Daarin konden, jammerlijk genoeg, niet alle wensen van de omwonenden worden meegenomen. Maar het plan is een goed compromis dat op de steun van het CDA kan rekenen.

SP

In het collegevoorstel zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. Toch blijft er nog een vraag over: waarom kan niet alleen de schietbaan verlaagd worden? Deze vraag stelt de SP aan de wethouder.

PVV

De PVV is blij dat er een politiebureau bijkomt in Den Haag. Dat is bevorderlijk voor de veiligheid in de stad. Het plan is een goed compromis, en op gegeven moment moeten er ook knopen worden doorgehakt. Desondanks vindt de partij het jammer dat er daardoor groen verdwijnt in de buurt. Daarom vraagt de partij om bewoners tegemoet te komen door te kijken of er niet nog iets meer groen in de buurt geplaatst kan worden.

De wethouder ging in op de gestelde vragen en het voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Brasserskade werd door de gemeenteraad aangenomen.

Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline

De raad vervolgde de beraadslaging met het voorstel van het college over de tussentijdse evaluatie nota Haagse hoogbouw: Eyeline Skyline. De nota Eyeline en Skyline is op 25 januari 2018 vastgesteld door de Raad. Hierin staan de kwaliteitseisen en ambities aan hoogbouwontwikkelingen in Den Haag. Architectonische kwaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en groen zijn daarin belangrijke vereisten. Daarmee sluit Eyeline en Skyline goed aan bij de eisen uit het coalitieakkoord 2019-2022 op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Dit voorstel werd samen met het voorstel gewijzigd voorstel van het college inzake Structuurvisie Central Innovation District (CID) besproken. De inbreng van de verschillende partijen op deze twee agendapunten zijn bij het volgende agendapunt opgenomen. Het voorstel van het college over de tussentijdse evaluatie nota Haagse hoogbouw: Eyeline Skyline is tijdens de avondvergadering aangenomen.

Structuurvisie Central Innovation District (CID)

Om als stad aantrekkelijk te blijven voor zowel bestaande als nieuwe inwoners en bedrijven moet Den Haag ruimte bieden voor groei. Er ontstaan nieuwe woonmilieus en werkgelegenheid voor de diverse doelgroepen. Daarbij geldt als voorwaarde dat de groei bijdraagt aan een mooie en leefbare stad voor iedereen en anticipeert op de andere opgaven van Den Haag: de energietransitie, de mobiliteitstransitie, klimaatverandering en circulair bouwen. Den Haag kiest ervoor om deze groei vooral binnenstedelijk te laten plaatsvinden, waarvan een belangrijk deel vorm krijgt in het Central Innovation District, afgekort het CID (Agenda Ruimte voor de Stad). Het CID is een internationaal knooppunt waar ongeveer 90.000 mensen werken en meer dan 30.000 mensen studeren en is daarmee een economische motor van Den Haag. De strategische visie, ambities, beleidskeuzes en investeringsprioriteiten staan in de CID Agenda 2040 (Kansen voor nieuw Den Haag. CID agenda 2040). Het gewijzigd voorstel van het college inzake Structuurvisie CID vormt de ruimtelijke doorvertaling hiervan en werd besproken door de raad.

PVV

Den Haag groeit, een half miljoen inwoners is net de doen, vindt de PVV. In de komende tientallen jaren gaat er van alles gebeuren in het CID. Er worden enorme torens gebouwd om mensen te huisvesten. De fractie maakt zich ernstige zorgen dat die torens straks de verkeerde statistieken gaan symboliseren: criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid en misschien ook wel een stukje uitzichtloosheid. Als een stad nu al zo vol is, wordt het niet beter met 100.000 mensen erbij. De PVV diende een motie in om ervoor te zorgen dat de nieuwe sociale huurwoningen in het CID worden toegekend aan mensen die minimaal 5 jaar in Den Haag wonen. Deze motie is verworpen.

Partij voor de Dieren

De structuurvisie is sinds januari stuk concreter geworden. De kritiek van de Partij voor de Dieren was dat het document vaag was en alleen concreet werd over het aantal te bouwen woningen. Er waren zorgen over voldoende voorzieningen en het halen van de groennormen. Hoewel de visie niet echt is gewijzigd zijn er nu wel extra waarborgen. Er zijn nog wel zorgen, met name over het groen, daarom diende de fractie meerdere amendementen in. Allereerst een amendement om uiterlijk in de zomer 2022 beleid te formuleren met betrekking tot circulariteit en een eis te stellen aan projectontwikkelaars betreffende de Milieuprestatie Gebouwen (MPG). Dit amendement is verworpen. Daarnaast een amendement voor de ontwikkeling van een groenkaart die duidelijk maakt waar de groengebieden zullen komen, hoe groot die zullen zijn, en aan welke kenmerken deze zullen voldoen. Dit amendement werd ook verworpen. Daarnaast werd een amendement ‘sta voor beeldkwaliteit’ ingediend om ervoor te zorgen projecten getoetst kunnen worden aan beeldkwaliteitsplannen. Dit amendement is aangenomen. Het amendement ‘natuurinclusief bouwen verplicht voor hoogbouw’ dat de fractie indiende is ook aangenomen, evenals het amendement ‘Nieuwe woningen betekenen nieuwe voorzieningen’. Tot slot diende de fractie een motie in om de raad eerder te laten meebeslissen en nota’s van uitgangspunten, planuitwerkingskaders en gebiedsagenda’s als raadsvoorstellen aan te bieden. Deze motie werd aangenomen.

De verandering van de skyline van Den Haag is al langer gaande. Je weet dat je thuis bent als je het strijkijzer, de Haagse tieten en de nieuwere collega’s ernaast ziet. De groei van de stad en de beperkte woonruimte maakt het dat we de lucht in moeten om aan de toenemende vraag naar woon- en werkruimte te kunnen voldoen. Maar we moeten het wel goed doen. De evaluatie van Eyeline, Skyline laat zien dat er nog wel wat verbeteringen mogelijk zijn, onder andere op het gebied van natuurinclusief bouwen, de groenontwikkeling en de beeldkwaliteit. GroenLinks ondersteunt moties en amendementen van collega’s die hier verbeteringen voor voorstellen. Dat geldt ook voor de motie die door de SP is ingediend om niet overal de hoogte in te gaan. GroenLinks vraagt ook aandacht voor de buurten en wijken rondom het gebied. Dit nieuw te ontwikkelen gebied moet ook kansen voor hen bieden. De fractie diende daarom samen met de SP de motie voor bijzondere woonvormen in. Ook de buren moeten beter betrokken worden bij de planvorming en uitvoering. Er zijn zorgen om de woonomgeving en hoe deze wordt beïnvloed door de CID ontwikkeling. Als we het CID van de hele stad willen laten zijn, moten we vormgeven aan die betrokkenheid, pleitte GroenLinks. Het soms moeizaam tot stand komen van brede participatie en betrokkenheid is een zorg van de partij.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos sprak dank en complimenten uit voor de wijze waarop de wethouder de zorgen van bewoners en de raad deels heeft weggenomen. De fractie is blij dat de moties op de referentienormen voor het CID zijn overgenomen. In het bijzonder ook met het overnemen van de motie om de realisatie van voorzieningen en de bouw van woningen hand in hand te laten gaan. De fractie steunt de motie van de SP ‘niet overal de lucht in’ en de amendementen van de VVD over de negatieve leefbaarheidseffecten en het toetsen van lopende projecten. Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende een motie in om er bij ontwikkelaars op aan te dringen ook huur-koop constructies aan te bieden en deze als programmering niet mee te tellen als middeldure huur maar als middeldure koop. Deze motie is aangenomen.

ChristenUnie/SGP

De structuurvisie CID die voorligt is een visie op een groot gebied in onze stad waar de komende jaren bijna nieuwe stad zal verrijzen. Wat de ChristenUnie/SGP betreft wort het een gebied waar het voor iedereen prettig wonen en verblijven is, waar mensen met een kleinere en een grotere portemonnee kunnen wonen. Waar starters, singels en gezinnen kunnen wonen en ook iemand met een beperking zich makkelijk kan verplaatsen. De fractie geeft de wethouder complimenten over zijn reflecterende houding en aanpassingen op het voorstel naar aanleiding van opmerkingen van de raad. De fractie is blij dat nota Haagse hoogbouw is geëvalueerd en zal amendementen van collega’s op dit thema steunen. De fractie diende een amendement in om in de structuurvisie toegankelijkheid te waarborgen en het CID tot koploper op het gebied van toegankelijkheid te maken. Dit amendement is aangenomen. Daarnaast diende de partij een motie in om met betrekking tot het CID afspraken te maken over de woninggrootte van middeldure huurwoningen en hierbij te zorgen voor voldoende grotere woningen voor gezinnen. Deze motie is aangenomen.

SP

Plannen worden beter als bewoners ruimte krijgen om mee te denken. Complimenten voor de ruimte om bewoners en de raad mee te laten denken over de plannen. Neemt niet weg dat de SP ook zorgen heeft, met name over de betaalbaarheid van de bedrijfshuisvesting en mogelijkheden voor maatschappelijke initiatieven om een plekje te verwerven in het CID. Het schrikbeeld is toch een beetje dat de plinten het exclusieve domein worden van supermarktketens en koffieketens. Voor de SP is het cruciaal te weten of de plintenstrategie wordt besproken voor het einde van deze raadstermijn en er geen vertraging optreedt. De fractie diende een motie in om op basis van het woonbehoeften-onderzoek en wensen uit de buurt de mogelijkheden voor bijzondere woonvormen zoals groepswonen, ouderenhuisvesting, wooncoöperaties, zelfbouw en CPO in het CID in kaart te brengen. Deze motie werd aangenomen. Daarnaast diende de SP een motie in om initiatief te nemen voor een proef met lagere wooncomplexen met hogere verdichting in het CID die voldoet aan de percentages uit de Woonagenda (30% sociaal, 20% middeldure huur, 20% betaalbare koop). Deze motie is ook aangenomen.

VVD

De VVD kijkt terug op een mooi proces en samenwerking over de grenzen van de coalitie en de oppositie heen. De partij diende twee amendementen in. Allereerst een amendement om negatieve leefbaarheidseffecten vooraf tegen te gaan en bij alle ontwikkelingen de leefbaarheidseffecten - waaronder voorzieningen - in de bestaande wijken te inventariseren en bij negatieve effecten voorafgaand mitigerende maatregelen te nemen. Dit amendement werd aangenomen. Ook diende de partij een amendement in voor het toetsen van lopende projecten aan comfortbrief. De partij wil een beeldkwaliteitsdocument voor vergevorderde projecten welke meeloopt in de planologisch-juridische procedure en die getoetst wordt op de uitgangspunten voor beeldkwaliteit zoals die genoemd worden in de brief uitvoering structuurvisie (comfortbrief). Ook dit amendement is aangenomen.

Haagse Stadspartij

Ook de Haagse Stadspartij bedankte de wethouder en raad voor hun inbreng en aanpassingen in de structuurvisie. Het gebied kent een lange en turbulente geschiedenis. De partij vindt het belangrijk voort te bouwen op de bestaande stad, en wil bestaande architectonisch belangwekkende gebouwen en structuren zoveel mogelijk behouden. Er is cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de gebouwde structuren in het CID. De partij diende een motie in om te onderzoeken of de verschillende waterstructuren zoals de Trekvliet, Schenk, Laak en het Laakkanaal kunnen worden aangemerkt als te beschermen erfgoed. Deze motie is aangenomen. Uit de Leefbaarheidseffectrapportage (LER) blijkt dat er in het CID en de omliggende wijken nu al achterstanden en tekorten zijn als het gaat om voldoende maatschappelijke voorzieningen. Daarom diende de Haagse Stadspartij een motie in om met een plan te komen om ook de huidige achterstanden op het gebied van voorzieningen in te lopen. Deze motie is verworpen. Ook diende de partij een motie in om bij de verdere uitvoering van de structuurvisie CID een concrete aanpak op te stellen met onder meer een loket, een curator en een budget om bottom-up initiatieven te stimuleren en ondersteunen in het CID. Deze motie werd aangenomen. Verder werd een motie ingediend om de ontwikkelingen van het CID visueel duidelijk en inzichtelijk te maken door het plaatsen van een maquette in (bijvoorbeeld) het atrium van het stadhuis. Deze motie is aangenomen. Tot slot diende de fractie nog twee amendementen in. Het amendement ‘flexibel, toekomstgericht bouwen’ werd verworpen evenals het amendement Handhaven slanke torens.

PvdA

De PvdA sluit zich aan bij veel vragen die al gesteld zijn door GroenLinks en ook bij de vraag van de SP over de plintenstrategie. Er zijn bij de fractie nog twee zorgen. Hoewel de bouw van betaalbare woningen goed verankerd is in de structuurvisie en de tussentijdse evaluatie Eyeline en Skyline vraagt de PvdA zich af hoe er grip gehouden wordt. Ook vraagt de fractie aandacht voor het effect van de CID op de omliggende wijken. Het CID moet een fijne wijk zijn waar iedereen zich welkom voelt en alle omliggende wijken ook voordelige effecten van ondervinden. Verkeer in het CID komt een beetje in gevaar zei de PvdA. De fractie vraagt of het college op papier kan zetten wat de effecten van het autoluwe CID zijn op de rest van de stad. De fractie bedankte collega’s voor een aantal goede voorstellen die de PvdA zal steunen.

CDA

Het CDA sluit zich aan bij de mooie woorden aan het college van collega-raadsleden. Er liggen twee pagina’s A4 voor waarover wordt besloten vandaag. Het CDA vraagt of het klopt dat er nog geen onomkeerbare beslissingen worden genomen ten aanzien van de Oost-zijde van het station Laan van NOI en wil graag weten of het klopt dat dit in september in de commissie aan de orde komt. De partij diende een motie en een amendement in. Allereerst een motie om bij de ontwikkelingen in het CID, in overleg met ontwikkelaars en bouwers, ook gezinsappartementen te realiseren, in zowel de sociale huur als middenhuur. Deze motie is aangenomen. En het amendement werd ingediend om ook het periodieke verloop van bewoners van de appartementen te evalueren. Dit amendement werd aangenomen.

D66

D66 is voor de ontwikkeling in het CID als het gaat om woningbouw en de ontwikkeling van de economie. De zorgen over leefbaarheid blijven. Komt er voldoende groen, zijn de voorzieningen op orde of wordt er te veel geleund op de naburige wijken en randgemeenten? Ontwikkelingen moet hand in hand gaan met voldoende voorzieningen die snel in het proces moeten worden bijgetrokken. De lessen van de Binckhorst moeten we direct toepassen anders is het leed van de omvang van het CID niet te overzien. D66 diende een motie in om bij de verdere uitwerking van het Central Innovation District klimaatadaptieve maatregelen, zoals een park en waterberging, als randvoorwaardelijk uitgangspunt mee te nemen bij de bouw van nieuwe woontorens. Deze motie is aangenomen. Het CID moet een leefbaar, veilig en bruisend centrum in Den Haag worden. Laten we de lessons learned toepassen, riep D66 op..

Het gewijzigd voorstel van het college inzake Structuurvisie CID is aangenomen door de gemeenteraad.

Gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Het Haags koloniaal en slavernijverleden’

De partijen NIDA, PvdA, HSP, GroenLinks, CDA, IslamDemocraten, SP en de PvdD dienden gezamenlijk het gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Het Haags koloniaal en slavernijverleden’ in. Het Westerse Slavernijverleden is een tijdperk van vier eeuwen waarbij miljoenen mensen tot slaaf werden gemaakt en gedeporteerd werden van Afrika naar Indisch-Oceanische gebieden, de Caraïben en Noord- en Zuid-Amerika. Ook zijn eeuwenlang gebieden in Zuid- en Noord-Amerika, de Caraïben, Afrika, Azië en Oceanië gekoloniseerd en uitgebuit. Vele Europese landen, zo ook Nederland, maakten zich hieraan schuldig. Het initiatiefvoorstel beoogt verschillende (maatschappelijke) resultaten om het Haags koloniaal en slavernijverleden beter te verankeren in het collectief bewustzijn.

NIDA

1 juli is een bijzondere dag, omdat vandaag Keti Koti gevierd wordt. Een dag die staat voor het einde van de slavernij. Met dit initiatiefvoorstel, dat samen met zeven collega-fractieleiders is ingediend, wordt het belang van dit onderwerp onderstreept. Het slavernijverleden wordt zo hopelijk beter verankerd in het collectieve bewustzijn.

PVV

Het initiatiefvoorstel gaat over gebeurtenissen uit het verleden, die ook al lang geleden zijn. Het is vreemd te denken dat het slavernijverleden mensen vandaag de dag nog pijn kan doen. Dit is een gecreëerd beeld, door linkse partijen. Daarnaast laat het plan onbenoemd dat er vandaag veel problemen zijn waar we te weinig aan doen, zoals uithuwelijking en huwelijksdwang, of slechte huisvesting van arbeidsmigranten. Het geld kan beter besteed worden aan het bestrijden van moderne slavernij.

Haagse Stadspartij

Het is noemenswaardig dat we het vandaag kunnen hebben over ons slavernijverleden. 1 juli is een belangrijke dag, die staat voor positieve veranderingen. Daarop is dit initiatiefvoorstel een belangrijke toevoeging. Maar ook andere vormen van strijd voor emancipatie en antiracisme, zoals Kick Out Zwarte Piet, zijn belangrijk. De gemeenteraad Den Haag zou eigenlijk vandaag ook, net als de gemeenteraad Amsterdam, excuses moeten aanbieden voor het slavernijverleden.

PvdA

Vandaag is het 148 jaar geleden dat er officieel een einde gemaakt werd aan de slavernij. Slavernij staat voor de ontmenselijking van mensen. Keti Koti staat voor het breken van de ketenen, maar ook voor het memoreren dat deze ketenen er ooit waren. Ook in Den Haag zijn de monumenten te zien van de welvaart die tot stand kwam door slavenhandel, bijvoorbeeld aan de Lange Voorhout. Daarom zou daar volgens de PvdA een monument moeten komen, om het herdenken van het slavernijverleden een serieuze plek te geven in de stad.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt het initiatiefvoorstel een overbodig plan, dat onnodig geld kost. Beter zouden de initiatiefnemers zich kunnen richten op hedendaagse slavernij. Daarom dient de partij een motie in om samen met randgemeenten onderzoek te doen naar hedendaagse slavernij. De motie werd verworpen. Tot slot dient de partij een motie in om cameratoezicht te plaatsen bij het Indisch monument. Ook deze motie werd ook verworpen.

Ook GroenLinks benoemde dat 1 juli een belangrijke en bijzondere dag is om dit initiatiefvoorstel te behandelen. De nasleep van het slavernijverleden is nog altijd zichtbaar in de Haagse samenleving. Zowel in de vorm van gebouwen in de stad, als ook sociale ongelijkheid in de samenleving. Dit initiatiefvoorstel is een mooie volgende stap.

D66

D66 vindt het belangrijk om stil te staan bij het slavernijverleden en specifiek de rol van de gemeente Den Haag hierin. Daarom vindt de partij het voorstel tot het onderzoek belangrijk. D66 steunt het initiatiefvoorstel.

CDA

Vandaag zijn we begonnen met het besef dat alle mensen gelijk zijn. De herdenking van het slavernijverleden staat voor gelijke behandeling van iedereen. Daarom hoopt het CDA dat het initiatiefvoorstel kan rekenen op brede steun in de raad.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP houdt het kort. De partij hoopt op brede steun in de raad en vindt het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar het slavernijverleden.

De Haagse gemeenteraad heeft het gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Het Haags koloniaal en slavernijverleden’ aangenomen.

Gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Kinderburgemeester met een klein groen-geel hartje’

Als volgende agendapunt besprak de raad het gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Kinderburgemeester met een klein groen-geel hartje’ van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Ieder kind heeft het recht om zichzelf te ontwikkelen. Dit is bekrachtigd in een VN-verdrag in 1989. Hieronder valt ook dat kinderen in staat moeten zijn kennis te maken met vormen van democratie, participatie en inspraak. Diverse gemeenten in Nederland hebben al een kinderburgemeester ingesteld. Een kinderburgemeester zit periodiek om de tafel met de burgemeester om de belangen van kinderen in de gemeente een stem te geven. Tevens gaat een kinderburgemeester met de burgemeester of wethouder naar (kinder)evenementen zoals de intocht van Sinterklaas, Koningsdag, de Nationale dodenherdenking en bijvoorbeeld de opening van een nieuwe school. In dit initiatiefvoorstel wordt de aanleiding, context en het doel omschreven van het instellen van kinderburgemeester in Den Haag.

Hart voor Den Haag/Groep voor de Mos

De Kinderburgemeester moet de brug slaan tussen de kinderen in de gemeente Den Haag en de lokale politiek. De ervaringen in andere gemeenten zijn positief. Op het gebied van kinderparticipatie gebeurt al veel in Den Haag en dit is een mooie toevoeging. Daarom hoopt de partij op brede steun voor het voorstel.

PVV

De PVV is benieuwd hoe de wethouder de rol van de Kinderburgemeester ziet, als verbinder tussen kinderen uit verschillende wijken die elkaar normaal niet vaak tegenkomen. De PVV steunt het voorstel.

Er bestaan al veel initiatieven met betrekking tot kinderparticipatie in Den Haag. Verder ziet GroenLinks in het voorstel een aantal hobbels die de uitvoering moeilijk maken. Daarom vindt de partij het idee overbodig.

D66

Er bestaan al erg veel initiatieven om kinderen te betrekken bij de politiek, zoals het door D66 geïnitieerde kindervragenuurtje dat na de zomer start. D66 vindt het op al deze initiatieven geen toegevoegde waarde. De wethouder benoemt dat het goed en te waarderen is dat de participatie van kinderen gepromoot wordt. Maar het is nogal wat om een kind de verantwoordelijkheid te geven te verbinden tussen kinderen van Den Haag uit verschillende wijken. Het idee achter het voorstel is goed, maar de wethouder laat het verder aan de raad wat er met het voorstel gebeurt.

Het gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Kinderburgemeester met een klein groen-geel hartje’ is niet aangenomen.

Gewijzigd initiatiefvoorstel Haagse evenementen vrij van Dierenleed

Tot slot werd het gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Haagse evenementen vrij van Dierenleed’ besproken. Dit initiatiefvoorstel is ingediend door de Partij voor de Dieren. Dieren worden nog altijd gebruikt voor het vermaak van mensen en dieren lijden daaronder benadrukt de partij. De dieren die bij evenementen of bij andere standplaatsen worden gebruikt, kunnen namelijk vaak hun soorteigen gedrag niet vertonen. Ook hebben de dieren vaak geen mogelijkheid om zich terug te trekken. De Partij voor de Dieren verzoekt het college onder meer om samen met andere gemeenten de minister van LNV te vragen meer gemeentelijke mogelijkheden te krijgen om het gebruik van dieren als gemeente te kunnen beperken en de APV aan te passen zodat er bij een evenement geen dieren worden gebruikt los van de dieren die onderdeel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Partij voor de Dieren

Het gebruik van dieren voor vermaak is al lang niet meer van deze tijd. Toch zien we hier nog genoeg voorbeelden van in de stad. Op dit moment kunnen deze activiteiten nog niet verboden worden, alhoewel er hiervoor wel een nieuw voorstel ligt bij de minister. Dit voorstel biedt mogelijkheden in de tussentijd. Bijvoorbeeld om van diereneigenaren vergunningen te vragen, voor het gebruik van dieren.

GroenLinks heeft waardering voor het initiatief. De partij heeft nog een enkele vraag over een onderdeel van het initiatiefvoorstel, voor het akkoord kan gaan.

PvdA

De PvdA sluit zich hierbij aan en wil instemmen met het akkoord.

D66

D66 sluit zich aan bij het voorgaande.

De wethouder spreekt haar waardering uit voor de vasthoudendheid van de Partij voor de Dieren. Het is de wethouder helder wat er te doen staat en de wethouder onderstreept dat de meeste fracties eigenlijk hetzelfde willen. Er wordt nu gekeken hoe het initiatiefvoorstel het beste uitgevoerd kan worden.

Het gewijzigd initiatiefvoorstel ‘Haagse evenementen vrij van Dierenleed’ is aangenomen door de Haagse gemeenteraad.

Afronding commissiedebatten

Tot slot zijn vijf commissiedebatten afgerond over de volgende onderwerpen:

  • Leefbaarheidspleinen Scheveningen Haven
  • Platform Zorgvrijwilligers
  • Wachttijden Publiekszaken
  • Uitwerkingsplan Horeca Den Haag 2021 – 2023 en herstelacties
  • Vaststellingsovereenkomst Noordelijk Havenhoofd Scheveningen

    De vergadering terugkijken?

    De volledige vergadering is terug te zien op www.denhaag.nl/uitzendingenraad. De raadsvergaderingen waren vanwege de corona-maatregelen zonder publiek. Bij de beraadslagingen nam één woordvoerder per fractie deel aan de vergadering. Het stemmen op alle voorstellen, moties en amendementen gebeurde door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 1 juli om 20.00 uur. Ook die vergadering is terug te zien op www.denhaag.nl/uitzendingenraad.