Nieuwsbericht

Raad stemt in met beleidsplan Schuldhulpverlening 2020-2024

Gepubliceerd: 27 november 2020Laatste wijziging: 2 december 2020

De Haagse gemeenteraad sprak woensdag 25 november over het beleidsplan Schuldhulpverlening Den Haag 2020-2024, het Haags Sportakkoord 2020-2022, voorstellen inzake Binckhorst, het actieprogramma mensenhandel Den Haag 2020-2023, de prostitutienota Den Haag 2020-2022, de visie op religieus erfgoed en de opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve.

Afscheid de heer Vierbergen

De raad nam afscheid van René Vierbergen. De heer Vierbergen legt per 1 december zijn functie als directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst neer. De heer Vierbergen is al 40 jaar in dienst van de gemeente Den Haag en 20 jaar de accountant van de gemeenteraad. Naast alle andere werkzaamheden als directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst heeft de heer Vierbergen jarenlang de cet een industrieel karakter voor wonen en werken.

Beleidsplan Schuldhulpverlening Den Haag 2020-2024

De gemeente sprak over het voorstel van het college inzake het Beleidsplan Schuldhulpverlening Den Haag 2020-2024(externe link) De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) bepaalt dat de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening. De gemeenteraad stelt dit plan vast voor een periode van ten hoogste 4 jaren. Het “Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019” werd op 29 september 2016 vastgesteld. Er dient daarom een nieuw beleidsplan te worden vastgesteld. In dit beleidsplan wordt aangegeven welke resultaten beoogd worden, welke maatregelen genomen worden om de kwaliteit te borgen van de wijze waarop de integrale schuldhulpverlening wordt uitgevoerd, het maximaal aantal weken dat de gemeente nastreeft met betrekking tot de wachttijd voor het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld en hoe schuldhulp in te richten voor gezinnen met inwonende kinderen.

GroenLinks noemde het voorstel een plan een plan met een hart: begripvol en laagdrempelig. De aandacht voor de onderliggende problematiek en nazorg vindt GroenLinks heel positief en hier hamert de partij al langer op. GroenLinks vroeg aandacht voor malafide bewindvoerders. Tot slot diende de partij een motie in om de zorgverzekeraars te stimuleren ook pro actief te zijn ten behoeve van schuldhulppreventie, bijvoorbeeld door klanten in een eerder stadium telefonisch te benaderen in plaats van gestandaardiseerde brieven toe te sturen. Deze motie is aangenomen.

ChristenUnie/SGP

Den Haag loopt met het schuldenlab voorop in de vernieuwende aanpak van schulphulpverlening en dat ziet de partij terug in het plan wat voorligt. ChristenUnie/SGP benadrukte wel dat lokale schuldhulporganisaties belangrijk zijn. De partij verzocht daarom per motie om de samenwerking met schuldhulporganisaties te verstevigen en te bestendigen en hierbij de mogelijkheid tot het verstrekken van meerjarige subsidies te betrekken. Deze motie werd aangenomen.

PVV

Schuld kan een gevolg zijn van een ingrijpende levensgebeurtenis. Mensen kunnen er dan weinig aan doen. De PVV vroeg aandacht voor het toevoegen van een financiële paragraaf in de nota. De partij ziet dat veel bedrijven omvallen of dreigen om te vallen en wil graag inzichtelijk krijgen wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente. Ook wil de PVV dat het college meer ervaringsdeskundigen betrekt bij het schulphulpverleningstraject, wat volgens de partij kan leiden tot een sneller herstel.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij is benieuwd naar de uitwerking van het plan. Veel mensen gaan gebukt onder grote schulden. De partij is verbijsterd over het bericht dat deurwaarders de kosten mogen verhogen en noemde het onacceptabel. Verhogen van incassokosten draagt volgens de partij niet bij aan het tegengaan van problematische schulden, maar zal de hulpverlening verder bemoeilijken. De Haagse Stadspartij pleitte daarom per motie om in G4-verband een brandbrief te sturen waarin zij in krachtige bewoordingen afstand neemt van deze geplande verhoging. Deze motie werd aangenomen. Tijdens een pandemie moet de gemeente er alles aan doen om de kwetsbaren te helpen en daarom verzocht de Haagse Stadspartij per motie om een onderzoek naar de mogelijkheden om problematische schulden kwijt te schelden en onder welke voorwaarden. Na beantwoording van het college werd deze motie aangehouden.

D66

D66 juicht toe dat wordt ingezet op preventie. De partij pleitte al in de vorige raadsperiode voor de inzet van peer educators; jongeren die in financiële problemen hebben gezeten worden ingezet om andere jongeren te helpen. D66 is blij dat het college dit instrument blijft inzetten. Ook deed D66 de oproep om dit instrument ook via digitale wegen en op social media in te zetten. De partij is voor uitbreiding van het Jongeren Perspectief Fonds en D66 vroeg tot slot aandacht voor voorkoming van huisuitzettingen.

CDA

Bij schuldhulpverlening is een laagdrempelige aanpak nodig, net als geduld. Buiten de formele kanalen zijn er veel vrijwilligers die mensen helpen bij schulden. Zij doen geweldig werk en het CDA diende daarom een motie in om aandacht te hebben voor vrijwilligersorganisaties die helpen bij schuldhulpverlening. Het CDA wil meer inzicht in wat de gemeente uitgeeft aan schuldhulpverlening en verzocht daarom per motie om in de rapportages per doel op te nemen hoeveel middelen hieraan besteed zijn. Beide moties zijn aangenomen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren pleitte voor het actiever bestrijden van schulden door laagdrempelige schuldhulpverlening en maatwerk toe te passen. Daarnaast moet er voldoende en tijdige schuldhulpverlening geboden worden om uithuisplaatsing te voorkomen. Helaas kent Den Haag nog enkele slecht bewindvoerders en daarom diende de partij mede de motie van de PvdA in.

PvdA

De PvdA is tevreden met het plan wat nu voorligt. Het is een unieke aanpak. De partij vindt het wel belangrijk dat de helpdesk Geldzaken een laagdrempelige plek is en straks overal in de stad te vinden is. Ook in Mariahoeve. De PvdA vroeg aandacht voor het stoppen van malafide bewindvoerders en verzocht per motie te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om als gemeente zelf bewindvoering aan te bieden. Deze motie is aangenomen.

VVD

De VVD vindt het goed om te zien dat er een rol is weggelegd voor vrijwilligers. Wel laat onderzoek zien dat voor blijvend resultaat op de langere termijn het nodig is dat mensen een beroep kunnen doen op het eigen sociale netwerk. Daarom diende de VVD een motie in om te kijken welke obstakels er op dit moment zijn die de hulp vanuit het eigen netwerk beletten en te kijken welke maatregelen nodig zijn om het hele netwerk van schuldhulpverlening meer aan te laten sluiten op het eigen netwerk met als uiteindelijke doel begeleiding op te zetten vanuit het eigen netwerkterugval. Ook vroeg de partij per motie om samen met de G4, MKB Nederland en de NVVK te onderzoeken tegen welke problemen kleine schuldeisers aanlopen bij schuldhulpverlenings- en saneringstrajecten en aan de hand hiervan te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Tot slot diende de VVD een motie in om initiatieven voor preventieve schuldhulp op alle Haagse middelbare scholen aan te bieden en niet alleen aan VMBO-leerlingen. De moties werden aangenomen.

NIDA

Het voorstel kan NIDA grotendeels steunen. Ook NIDA vroeg aandacht voor malafide bewindvoerders en daarom steun voor de motie van PvdA. NIDA vindt dat er goed gekeken moet worden naar kwijtschelding van schulden en steunde daarom de motie van de Haagse Stadspartij op dit punt.

SP

De SP is over het algemeen tevreden over de aanpak. De aanpak wordt urgenter door de coronacrisis. De partij constateerde dat in de aanbesteding voor de collectieve zorgverzekering is opgenomen dat de gemeente samen met VGZ een aanpak wil ontwikkelen om mensen met betalingsachterstanden in te kunnen laten stromen in de Haagse zorgverzekering en in het bijzonder de doelgroep dak- en thuislozen. De SP vindt het goed dat er aandacht is voor deze doelgroep maar pleitte ervoor dat iedereen daar aandacht voor krijgt en diende daarover een motie in. Deze motie is aangenomen. Ook steunde de SP de motie van de PvdA over malafide bewindvoerders.

Haags Sportakkoord 2020-2022

De raad vervolgde de vergadering met een bespreking van het voorstel van het college inzake het Haags Sportakkoord 2020 - 2022. Voor alle Hagenaars is het belangrijk om te bewegen en te sporten. Als je sport, werk je aan je gezondheid, je ontmoet andere mensen en sport geeft plezier. In het Haags Sportakkoord staat hoe de gemeente samen met veel andere partijen in de stad de komende jaren zoveel mogelijk Hagenaars in beweging krijgt.

PvdA

Het Sportakkoord laat een mooie samenwerking zien met de partners in de stad en geeft meer kleur op de wangen. De PvdA mist nog wel veel uitwerking en concrete stappen in het akkoord en is daarom benieuwd naar de tussenrapportage. Veel Haagse wijken kunnen ondertussen niet wachten op de bouw van een sporthal of vestigen van een vereniging. De partij diende 3 moties in. Een motie voor meer expliciete aandacht voor het stimuleren van sport en bewegen op het Hobbemaplein, Wijkpark Transvaal en het Kaapseplein. Een motie om sport voor iedereen toegankelijke te maken en in samenwerking met Stichting Leergeld te onderzoeken of er meer maatwerk mogelijk is in de financiële ondersteuning voor de aanschaf van sportattributen En tot slot een motie om proactief samen met grotere en kleinere fitnessclubs afspraken te maken ten einde dat bewoners met een ooievaarspas zich kunnen inschrijven. De moties werden aangenomen.

D66

Op papier ziet het sportakkoord er goed uit, maar het gaat om de uitvoering. Hoe gaan we verenigingen bij de uitvoering betrekken vroeg D66 en hoe halen we drempels weg op bijvoorbeeld sport en armoede zodat iedereen aan het sporten kan gaan. D66 diende twee moties in. Een motie rookvrij om na te gaan of het rookvrij maken van buitenruimten van sportaccomodaties eerder dan 2022 kan worden geëffectueerd. En een motie toegankelijkheid om aan te geven welk deel van de 750.000 euro in de nota Vanzelfsprekend is gereserveerd voor het toegankelijk maken van gemeentelijke sportvoorzieningen zoals voorgesteld in de aanbevelingen van Voorall en welke aanbevelingen hiermee kunnen worden gerealiseerd. Beide moties zijn aangenomen.

PVV

Sporten is belangrijk, maar de PVV vindt het niet nodig hier een akkoord voor te realiseren. Je hebt geen lidmaatschap nodig om te kunnen sporten. De PVV pleitte ervoor een campagne ‘Fietsen naar school’ te lanceren en diende hiervoor een motie in. De motie werd verworpen.

GroenLinks wil dat sport- en beweegparticipatie mogelijk is voor iedereen en verzocht per motie om te onderzoeken of de middelen die specifiek worden ingezet voor het stimuleren van de sporten beweegparticipatie van mensen met een beperking afdoende zijn en na te gaan of buurtsportcoaches hier een grotere rol in kunnen spelen. Ook diende de fractie een motie in om te onderzoeken of ook voor de breedtesport ondersteuning om samen te werken tussen de verenigingen mogelijk is, inclusief een passende leer- en uitwisselingsorganisatiestructuur. Beide moties zijn aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag verzocht het college per motie om met Hijs in gesprek te treden om tot een passende oplossing te komen en het voortbestaan van ijshockey op het hoogste niveau in Den Haag te waarborgen. Deze motie werd verworpen. Verder diende de partij moties in voor een Haags sportloket in de campus, hulp voor gehandicaptensport bij vereniging Kameleon en kunstgrasvelden door Duindorp SV en HMC. Deze moties haalden het niet. Ook diende de fractie een motie in om te komen met een noodfonds voor Haagse sportverenigingen. Deze werd verworpen. Een motie om een onderzoek te doen naar de problemen en wensen, waar mensen met een beperking met betrekking tot sporten in Den Haag mee te maken hebben werd door de raad aangenomen.

VVD

De VVD gaf aan dat sport ontzettend belangrijk is voor de stad. Het verbindt en verbroedert. De partij wil dat sport zoveel mogelijk aansluit op de behoefte en wensen van inwoners en vooral ook kinderen en vraagt het college hiernaar een onderzoek te doen onder schoolkinderen. De VVD diende hiervoor een motie in die is aangenomen. De VVD steunt de motie van de PvdA voor het stimuleren van sport in Transvaal door het opleuken van de sportveldjes. Tot slot verzocht de fractie het college in gesprek te gaan met de Vlietzone alliantie om de mogelijkheden vanuit het sportakkoord te bespreken en verkennen.

CDA

Het CDA is onder de indruk van sportakkoord dat inzet op het versterken van een goede en positieve sportcultuur bij alle verenigingen in de stad. Sporten doen we samen en deze verenigingen zijn de plek waar we samenleven. Het zou mooi zijn als vrouwen en meisjes met een migrantenachtergrond meer het huis uit komen om te sporten en de partij hoopt dat het college mogelijkheden ziet om hierop in te spelen bijvoorbeeld door combinaties te maken met scholen. Dat geldt ook voor het Rotterdams model Lekker Fit waarbij de gemeente Rotterdam inzet op een aantal prioriteitswijken om daar de kinderen aan het sporten en gezonde levensstijl te krijgen. Het CDA vraagt of het college kan kijken naar een Haagse variant.

ChristenUnie/SGP

Het Haagse Sportakkoord ademt betrokkenheid vanuit gemeente naar verenigingen vindt de fractie. Breedtesportverenigingen zijn het cement in samenleving en de vereniging in de buurt voelt vaak als het tweede huis. De partij vraagt het college de verenigingen zoveel mogelijk te steunen zodat -zodra de coronacrisis weer voorbij is – ze weer krachtig vooruit kunnen.

College

Het college geeft aan dat het Haags Sportakkoord mede tot stand is gekomen door verschillende gespreken die zijn gevoerd met sportverenigingen in stad. Een unicum dat we op deze manier de kaders samen vaststellen. Het sportakkoord is is gestoeld op vier pijlers: goede accomodaties voor alle typen van sport, 270 verenigingen die vitaal moeten zijn en blijven, het stimuleren van groepen mensen die minder gemakkelijk sporten vanuit zichzelf en de topsport en talentontwikkeling.

Voorstellen inzake Binckhorst

De gemeenteraad vervolgde haar beraadslaging met het agendapunt ‘voorstellen inzake Binckhorst’. Vlakbij de binnenstad is een moderne, creatieve en innovatieve stadswijk in aanbouw: de Binckhorst. Nu nog het gebied van creatieve ondernemers en stadspioniers, maar dat verandert snel. De nieuwe Binckhorst is volop in ontwikkeling. Het wordt een stadswijk met een industrieel karakter voor wonen en werken.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren vroeg het college om op de Binckhorst bedrijven die bedrijfsruimte huren en door de woningbouw moeten verdwijnen te begeleiden bij het vinden van nieuwe bedrijfsruimte en deze bedrijven ook actief te betrekken bij de vormgeving van de plannen op de Binckhorst. De motie hierover werd aangenomen. Verder constateerde de partij dat in het omgevingsplan Binckhorst is vastgelegd dat 30% van de woningen door een woningcorporatie zullen worden verhuurd en het college voor het plan 'Frank is een Binck' hiervan wil afwijken. Een motie om de raad over dit plan te laten besluiten werd verworpen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos is het belangrijke dat de ziel, het rauwe randje van de Binckhorst blijft bestaan. Meer en meer ziet het ernaar uit dat de Binckhorst op een 13 in dozijn woonwijk gaat lijken zonder voorzieningen. Daarom diende de fractie een motie in om ook bewoners, sporters en werkenden in der Binckhorst te betrekken bij participatieproces. Deze motie werd aangenomen. Verder diende de fractie een motie in om de toeristische kansen van de Binckhorst in kaart te brengen en daarbij ook de mogelijkheden voor hotels en attracties te bestuderen. Deze motie werd verworpen. In de visie van het Waterfrontpark staat dat overbruggingen of onderdoorgangen cruciaal zijn in het activeren van dit nieuwe park. Daarom diende de partij een motie in om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een loop en fiets brugverbinding tussen de Noordpolderbuurt en de Binckhorst. En een motie om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een voet- en fietsveer verbinding over de Vliet tussen de Noordpolderbuurt en de Binckhorst, waarbij het uitgangspunt is dat de exploitatie bij een marktpartij ligt. Beide moties zijn verworpen.

SP

De havens, kranen en het industrieel erfgoed zijn karakteristieke kenmerken van de Binckhorst. Maar ook de maakindustrie: de ambachtelijke bedrijven en familiebedrijven waar de Binckhorst om bekend staat. De partij waarschuwt voor mogelijke uittocht van bedrijven en de onzekere positie van bedrijven die een ruimte huren van de gemeente. De SP steunt de motie van de waardoor de Binckhorst een open lucht museum wordt waarin je kunt wonen van de partij voor de Dieren dan ook van harte. De SP diende een motie in om aan te sturen op betaalbare bedrijfsruimte in Binckhorst. Deze werd verworpen. Daarnaast diende ze een motie in om sociale huurwoningen die niet door een woningcorporatie worden niet mee te laten tellen voor de ambitie van 30% sociale woningbouw op de Binckhorst en zich ervoor in te spannen om binnen de bouwplannen het aantal sociale huurwoningen te vergroten zodat de 30% alsnog wordt gehaald. Deze motie werd aangenomen.

Haagse Stadspartij

Twee jaar na de vaststelling van het omgevingsplan Binckhorst is het plan nog steeds niet definitief goedgekeurd door Raad van State, aldus de fractie. De ambities om 5.000 woningen te realiseren valt niet zomaar te combineren met de industriële bedrijvigheid van met name de asfaltcentrale. Daar was al voor gewaarschuwd gaf de partij aan. Het omgevingsplan dreigt te stranden omdat vergeten is de geurbelasting op grote hoogte goed te regelen. De fractie diende een motie in om de schoorsteen van de HAC te verhogen. Deze motie werd verworpen. Verder diende de Haagse Stadspartij een motie in om de huidige sfeer en rauwe en levendige karakter van de Binckhorsthaven zoveel mogelijk te handhaven. Die motie is aangenomen.

D66

D66 had aandacht voor gebiedspaspoorten. De partij vindt dat dat onderdeel van de pilot teleurstellend verloopt. Er is weinig ruimte voor de commissie om mee te denken over de ontwikkelingen die komen. De partij stelde vast dat er moet worden gesproken met de roeivereniging om te zorgen dat zij kunnen verhuizen en een stevig clubhuis kunnen opbouwen. Tot slot vroeg D66 aandacht voor participatie.

De Binckhorst kunnen we niet opnieuw doen en zoals daar nu invulling aan gegeven wordt, voelt raad zich onvoldoende aangehaakt, gaf GroenLinks aan. De toezeggingen van de wethouder over informatie naar de raad, participatie, evaluatie en dergelijke in de commissievergadering waardeert de fractie, maar het is nu tijd voor boter bij de vis. Verder had de fractie een aantal opmerkingen, waaronder over de van Klingerenkavel. De fractie baalt ervan steeds te worden geconfronteerd met projecten waarbij blijkt dat de 30% sociale woningen weer niet gehaald kan worden of die naar een belegger gaan in plaats van een toegelaten instelling. De fractie vraagt de wethouder om een aantal harde toezeggingen, namelijk een overzicht van alle projecten die niet voldoen aan de Woonagenda, de status van de besluitvorming en de afspraken die met projectontwikkelaars en beleggers zijn gemaakt over de betaalbaarheid en de duur daarvan. Verder vraagt de fractie de garantie dat als sociale woningen niet naar toegelaten instellingen gaan, voldoen aan de Woonagenda en zeker 50 jaar sociaal blijven en dat afspraken daarover eerst aan de raad worden voorgelegd. Daarnaast moet de raad beter geïnformeerd en betrokken worden bij besluitvorming over de Binckhorst. Ook wil de fractie de evaluatie van de pilot in het eerste kwartaal van 2021 hebben. Als laatste diende de fractie een motie in om in overleg met de Haagse Asfaltcentrale en The Hague en Partners te treden over de acquisitie van duurzame/circulaire watergebonden bedrijven op (een deel van) de plek die de Asfaltcentrale achterlaat. Deze motie is aangenomen.

PvdA

Als het gaat over de Binckhorst komen steeds dezelfde punten terug: te weinig voorzieningen, zorgen over sociale woningen, te weinig participatie en de asfaltcentrale. De PvdA heeft veel zorgen over van Klingerenkavel. Het is weer niet gelukt om door corporaties sociale huurwoningen te laten bouwen en het is weer niet gelukt om dit voor minimaal 50 jaar te doen zoals in de huidige Woonagenda staat. De PvdA steunt daarom de motie van de SP over 30% sociale huurwoningen.

VVD

De VVD is blij dat wethouder heeft toegezegd participatieleider zal zijn zoals dat hoort en past in de nieuwe omgevingswet. De fractie is ook zeer verheugd dat het de wethouder is gelukt een bijdrage van het Rijk te krijgen voor verplaatsing van de asfaltcentrale. Het is goed dat waar bedrijvigheid verdwijnt ook bedrijvigheid terugkeert en daarom steunt de partij de motie van GroenLinks. De partij gaf aan dat we oog moeten blijven houden voor de leefbaarheid en voorzieningen in de Binckhorst, maar ook voldoende natuur en groen.

ChristenUnie/SGP

De Binckhorst is een van meest besproken onderwerpen van de laatste jaren. Er staat ook veel op het spel. De partij maakt zich zorgen over hoe we als gemeente omgaan met vrijgekomen kaderuimte in Binckhorst en dient daarom een motie in om bij het vrijkomen van kaderuimte op de Binckhorst te bezien of het mogelijk is deze te doen toekomen aan watergebonden bedrijvigheid die dreigt te verdwijnen uit dit gebied. Verder diende de fractie een motie in om in de volgende brief over de stand van zaken Binckhorst te rapporteren hoe het doel van 20% middeldure huurwoningen op de Binckhorst wordt gerealiseerd en te rapporteren over de voortgang en de eventuele struikelblokken daarbij. Deze motie is aangenomen.

Het college beantwoordde de gestelde vragen en ging in op de ingediende moties.

Actieprogramma mensenhandel Den Haag 2020-2023

Het voorstel van het college inzake het actieprogramma mensenhandel Den Haag 2020-2023(externe link) stond hierna geagendeerd. In dit actieprogramma staat beschreven hoe de gemeente Den Haag mensenhandel de komende vier jaar gaat aanpakken. Mensenhandel is ‘het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten’. De dwang die bij deze vorm van criminaliteit gebruikt wordt, kan de vorm hebben van (dreigen met) fysiek geweld, maar ook van misleiding, chantage, fraude of misbruik van een kwetsbare positie.

CDA

Complimenten voor dit voorstel en dat dit losgetrokken is van het prostitutiebeleid, want mensenhandel beperkt zich niet alleen tot de prostitutiebranche. Met name de groep arbeidsmigranten: zij maken vele uren en kunnen niet vertrouwen op de basiszekerheden die wij in dit land willen bieden aan mensen. Laten we aan de slag gaan om mensonterende criminele activiteiten uit onze stad te bannen en deze mensen te helpen.

ChristenUnie/SGP

Er ligt een goed actieprogramma. De partij vindt het fijn dat mensenhandel breed wordt aangepakt. Wat de partij betreft maken we elke Hagenaar daar bewust van daarom diende zij een motie om rondom de Europese dag tegen mensenhandel, evenals bijvoorbeeld Tilburg, een Haagse week tegen mensenhandel te organiseren, waarin aandacht wordt besteed aan bewustwording onder Haagse burgers en workshops worden georganiseerd gericht op risicobranches om hen te trainen signalen van mensenhandel te herkennen. Deze motie is aangenomen.

GroenLinks is positief over actieprogramma mensenhandel. Om bereik van actieprogramma te vergroten hebben we de hele stad nodig. Hiervoor zijn actiepunten ingebracht door de fractie. Groenlinks wil het actieplan met een motie ondersteunen en versterken en diende daarom een motie in om een informatiebijeenkomst te organiseren waar verschillende migrantenorganisaties over de risicofactoren en signalen van arbeidsuitbuiting worden geïnformeerd en bij deze informatiebijeenkomsten meer bekendheid te geven aan het meldingsloket en de anonieme chatfunctie vanuit FIER (bijvoorbeeld door het verstrekken van flyers in verschillende talen). Deze motie is aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag / Groep de Mos is bondgenoot van het stadsbestuur om mensenhandel aan te pakken. De fractie vroeg tijdens het debat extra aandacht voor twee punten. Duizenden mensen worden jaarlijks in Nederland slachtoffer van mensenhandel. Seksuele uitbuiting is daarbij de meest voorkomende vorm: duizenden slachtoffers waarvan ruim 1.300 minderjarige meisjes. Slechts 10% van de slachtoffers doet aangifte. De partij diende twee moties in. Allereerst een motie voor het verbeteren van de aangiftebereidheid en vervolgens een motie om ervoor te zorgen dat de dader van een seksueel misdrijf actief van het schoolplein geweerd wordt, waar het slachtoffer onderwijs volgt. Beide moties zijn aangenomen.

NIDA

NIDA diende twee moties in. Ten eerste een motie om in de aanpak mensenhandel meer preventieve, repressieve en curatieve maatregelen op te nemen die zich richten op de daders. Deze motie werd aangenomen. En ten tweede een motie om bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit (witwassen) ook specifiek de ondermijningsthema's mensenhandel en mensensmokkel te betrekken en daar waar het kan de branchegerichte (financiële) aanpak te integreren in de aanpak van mensenhandel. Deze motie is verworpen.

PvdA

De PvdA kijkt terug op fijn debat in commissie en vroeg of de wethouder met een specifieke aanpak voor mensenhandel bij vluchtelingen en ongedocumenteerden kan komen.

Het college beantwoordde de gestelde vragen.

Prostitutienota Den Haag 2020-2022

De raad vervolgde haar vergadering met een bespreking van het voorstel van het college inzake Prostitutienota Den Haag 2020-2022. Het doel van het Haagse prostitutiebeleid is dat sekswerkers veilig en gezond kunnen werken. De gemeente zet zich in om de positie van sekswerkers te verbeteren en pakt misstanden, zoals mensenhandel, hard aan.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij is blij met de prostitutienota en heeft het idee dat er echt met sekswerkers is gepraat in plaats van over sekswerkers. De partij vindt met name de doelen en ambities rondom het bestrijden van stigma heel erg goed en de extra aandacht voor gender en diversiteit binnen de groep sekswerkers. De fractie vroeg aandacht voor het feit dat sekswerkers financieel en emotioneel hard zijn getroffen tijdens de coronacrisis. De partij steunt van harte de moties voor financiele ondersteuning, thuiswerken door sekswerkers en onderzoek of transgenders en mannen ook vergund kunnen werken.

CDA

Prostitutie is voor het CDA een zwaar onderwerp aldus de partij en deze branche zal niet zomaar verdwijnen. Daarom vraagt de fractie aandacht voor het lot van deze mensen en dan vooral op het gebied van veiligheid en welzijn. Bij arbeidsmigranten doen we alles om louche werkgevers aan te pakken, maar bij prostituees gaan we ervan uit dat de exploitanten ons netjes alles vertellen en als nemen we alles aan als zij zeggen dat alles goed gaat. Terwijl we weten dat ze een primair belang hebben bij geld verdienen en er onderliggend leed gepaard gaat met prostitutie. Het CDA diende daarom een motie in om een grotere verantwoordelijkheid te nemen in het aanpakken van en controleren op misstanden in de prostitutie. Deze motie werd verworpen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren zou het goed vinden om een aantal keer per jaar ook andere professionals zoals de politie en exploitanten uit te nodigen om input te leveren aan het overleg van het Haags Prostitutieplatform. De motie hierover is aangenomen. Ook een motie om te onderzoeken wat de mannelijke en transgender sekswerkers nodig hebben om hun werk in de vergunde sector veilig uit te kunnen oefenen haalde het. Tot slot diende de partij een motie in om in gesprek te gaan met hulpverlenende organisaties om zo tot een maatwerkoplossing te komen waar de aangenomen motie 'Steun alle Haagse Sekswerkers' van juli 2020 toe opriep. De motie is aangenomen.

ChristenUnie/SGP

Mensen die willen stoppen met het sekswerk moeten hulp krijgen. Daarom diende de ChristenUnie/SGP een aantal moties daarover in. Een motie om sekswerkers die uit willen stappen via de erkende Haagse hulpverleningsorganisaties de mogelijkheid te geven gebruik te maken van alle gemeentelijke begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe baan werd aangenomen. Een motie om in de huisvestingsverordening uitstappende sekswerkers op te nemen als categorie die in aanmerking komt voor een urgentieverklaring is verworpen. Ook diende de fractie een amendement in waarmee wordt geregeld dat de keuzevrijheid voor sekswerkers vergroot wordt door zelf te kiezen op welke plek zij willen werken aan re-integratie in de maatschappij. Dit amendement haalde het niet. Ook riep de ChristenUnie/SGP per motie op om te onderzoeken of en hoe vertrouwenspersonen kunnen bijdragen aan het signaleren van misstanden en mensenhandel in de seksbranche. Deze werd aangenomen. Tot slot diende partij een motie in om de behoefte in Den Haag te onderzoeken samen met relevante partners voor een overweeghuis. Deze werd verworpen.

GroenLinks is blij met de toezegging om jaarlijks te rapporteren over de uitvoering. GroenLinks pleitte voor een onderzoek of sekswerk vanuit huis voor Haagse sekswerkers mogelijk is, omdat raamprostitutie niet voor iedere sekswerker de voorkeur heeft. De motie daarover werd aangenomen.

PvdA

De PvdA vroeg aandacht voor het afsluiten van een zakelijke bankrekening voor sekswerkers. De fractie diende een motie in om Een actievere rol te nemen om de belemmeringen weg te nemen die ervoor zorgen dat het voor sekswerkers moeilijk is om een zakelijke bankrekening, hypotheek of verzekeringen af te sluiten. Deze is aangenomen.

D66

D66 sprak haar dank uit voor deze nota. D66 ziet wel graag een meer concrete specifiekere uitwerking van deze nota. Wanneer spreken we van een geslaagde aanpak? En hoe gaat het college dit communiceren? De partij steunt de motie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos over de subsidiegelden en van het CDA om misstanden tegen te gaan. D66 vindt het onverteerbaar dat sekswerkers tussen wal en schip vallen. Gelukkig is er een landelijke motie aangenomen die oproept om samen met gemeenten op te trekken om sekswerkers financieel tegemoet te komen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende een motie in om de kosten en de werkwijze van de uitstapprogramma’s per gesubsidieerde organisatie te definiëren en de raad hier over te informeren evenals omtrent de besteding van subsidies voor wat betreft de prostitutienota 2020-2022. Deze motie is aangenomen.

Het college beantwoordde de gestelde vragen en ging in op de ingediende moties.

Visie op religieus erfgoed

Op 5 september 2018 is een concept-visie op religieus erfgoed besproken in de raadscommissie ruimte. Naar aanleiding van deze bespreking is de visie geactualiseerd. Met voorstel van het college inzake Visie op religieus erfgoed wordt voorgesteld om deze geactualiseerde visie vast te stellen en de voorgestelde procesafspraken van toepassing te verklaren op alle vrijkomende kerkgebouwen.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP is blij met de visie. De partij hoopt dat Jumpplanet behouden kan worden en steunt de moties hierover. De fractie diende een motie in om bij de coalitieonderhandelingen van 2022 in vervolg op de ophoging in 2021 en 2022 in te zetten op structurele verhoging van het onderhoudsfonds vanaf 2023. Deze motie is aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De partij is voor het behoud van beeldbepalende gebouwen. Hart voor Den Haag diende enkele moties in over de Martelaren van Gorcumkerk. Een motie om leegstand van de kerk te voorkomen en een motie voor een onderzoek naar varianten voor behoud van de Martelaren van Gorcumkerk zijn aangenomen. De een motie om te onderzoeken of het huisvesten van een internationale instelling mogelijk is in de Martelaren van Gorcum kerk, waarbij behoud van het gebouw wordt bekeken werd verworpen.

CDA

CDA pleitte ervoor om beeldbepalende gevels van religieus erfgoed te beschermen en te behouden en diende een motie daarover in die is aangenomen.

Haagse Stadspartij

De visie op religieus erfgoed heeft de zegen van de Haagse Stadspartij. De wethouder heeft de status sloop/nieuwbouw van de Theresiakerk gewijzigd in onderzoek. De partij gaf aan dat behoud uitgangspunt is en vroeg een toezegging van de wethouder daarover. Verder diende de partij een motie in om stakeholders en omwonenden te betrekken bij de haalbaarheidsstudies voor de Martelaren van Gorkumkerk. Deze motie is aangenomen.

PVV

De PVV gaf aan dat kerken de fractie aan het hart gaan. De partij diende een amendement in waarin is aangegeven dat de islam is geen religie maar een politieke ideologie is en moskeeën als zodanig niet onder religieus erfgoed vallen. Dit amendement werd verworpen.

PvdA

De PvdA gaf aan dat ze in de visie mist dat kerken die niet in gebruik en niet bestemd zijn, gaan ombouwen tot woningen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren gaf aan dat haar grootste zorg was en is hoe wordt omgegaan met kerkgebouwen die geen kerk meer zijn. De partij diende een amendement in om participatie van de Ontmoetingskerk serieus te nemen. Dit amendement is aangenomen.

VVD

De VVD is blij dat deze visie er ligt en gaf aan samen met de ChristenUnie/SGP de motie te hebben ingediend om het bedrag voor het onderhoud te verhogen.

Het college ging op de gestelde vragen en ingediende moties.

Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve

De raad vervolgde met bespreking van het voorstel van het college inzake Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve(externe link). Het doel van het opknappen van de drie wijken is het wegwerken van achterstallig onderhoud. Tegelijkertijd wordt gekeken naar het verbeteren van de openbare ruimte in verband met veranderend klimaat, veiligheidsbeleving en om ontmoeting te stimuleren.

Partij voor de Dieren uitte haar zorgen nog eens voor de gevolgen voor het groen en de straatbomen met deze plannen. Daarom diende de fractie een motie in om dit inzichtelijke te maken. Ook diende de fractie een amendement in om groenbehoud als uitgangspunt te nemen bij de plannen. Beide voorstellen werden verworpen.

De PVV vindt het jammer dat deze wijken pas laat aandacht krijgen en worden opgeknapt.

Afronding commissiedebatten

Tot slot zijn nog tien commissiedebatten afgerond over de volgende onderwerpen:

  • Informatie over "Vliethoeve Park" een kleinschalig verblijfs- en dagrecreatiebedrijf en de realisatie van twee woningen in het kader van een Algemene verklaring van geen bedenkingen
  • Commissiebrief Nota van uitgangspunten Twickelstraat-Zijpendalstraat
  • Raadsmededeling aanbevelingen commissie Integriteit
  • Brief Capaciteitsgebrek Haagse politie
  • Gedachtewisseling over coronacrisis
  • Vervolgvragen Kunstpost Tarwekamp
  • Afdoening motie: Hou perronopgangen in de fietstunnel bij HS open
  • Omzetting kraagregeling Laakkwartier-Oost
  • Het nut en gebruik van elektrische laadpalen
  • Beperken van de gevolgen van de coronacrisis voor het openbaar vervoer

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad. Deze vergadering vond vanwege de coronamaatregelen met een quorum plaats. Bij de beraadslagingen was één woordvoerder per fractie aanwezig. Stemmen gebeurde door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op woensdag 25 november om 20.00 uur. Ook die vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.