Nieuwsbericht

Raad stemt in met bekrachtiging geheimhouding integriteitsonderzoek

Gepubliceerd: 14 mei 2020Laatste wijziging: 14 mei 2020

De gemeenteraad stemde woensdag 13 mei in met de bekrachtiging geheimhouding. Ook stemde de raad in met twee voorstellen over verkeersveiligheid, de Verklaring van geen bedenkingen (Wabo) omgevingsvergunning voor Spui en Gedempte Gracht, masterplan IT, voorlopig ontwerp bediencentrale Den Haag en zienswijze ontwerpbegroting en ontwerp Treasury MRDH 2021.

Raadsvergadering voor het eerst in het Atrium stadhuis

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden, in elk geval tot aan het zomerreces, plaats in het Atrium van het stadhuis. Om de dienstverlening aan de balies niet te hinderen worden de vergaderingen verplaatst naar woensdagavonden. Dit was de eerste raadsvergadering op deze locatie.

De raad vergadert voor het eerst in het Atrium van het stadhuis.

Herdenking slachtoffers surfdrama en mevrouw Vooys

De raad ving aan met twee herdenkingen. Allereerst werden de vijf slachtoffers van het surfdrama op Scheveningen herdacht. Vervolgens herdacht de raad oud-raadslid en oud-wethouder, mevrouw Fré Vooys. Mevrouw Vooys is enige tijd geleden op 93-jarige leeftijd overleden.

Benoeming leden presidium

Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Het Reglement van Orde maakt een uitbreiding van het aantal leden van het presidium mogelijk. De raad heeft raadsleden Barker van de Partij voor de Dieren en de heer Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos benoemd als lid van het presidium.

Bekrachtiging geheimhouding integriteitsonderzoek

De raad vervolgde met bespreking van het voorstel Bekrachtiging geheimhouding. Met dit voorstel wordt geheimhouding opgelegd op de geheime bijlagen bij de raadsmededeling Integriteitsonderzoek extern bureau. In november heeft de burgemeester de raad geïnformeerd dat er naar aanleiding van een ambtelijke melding een onderzoek naar het handelen van een ambtenaar is gestart. Zoals in november vermeld hoort de gemeente als werkgever bij signalen over handelen van ambtenaren altijd uiterst zorgvuldig om te gaan met het belang van haar werknemers. Daarom wordt er in beginsel niet publiekelijk een uitspraak gedaan over een individuele ambtenaar. Met inachtneming van de privacy van betrokkenen is de raad door het college geïnformeerd.

Haagse Stadspartij

Omdat het integriteitsonderzoek geheim was, moest de raad het debat voeren op basis van een kort briefje van het college en kon de raad niet ingaan op specifieke zaken zoals die in het onderzoek naar boren zijn gebracht. De Haagse Stadspartij vindt dat dit de raad belemmerd om het college in het openbaar te controleren en tot verantwoording te roepen. Dit vindt de partij uiterst onbevredigend. De fractie diende een amendement in om de geheimhouding zo veel als mogelijk op te heffen. De Haagse Stadspartij roept op om kritisch te kijken naar welke delen openbaar kunnen worden. Dit is belang voor een goed en democratisch bestuur. Het is essentieel dat het politieke bestuur open en transparant is. De laatste jaren zijn er regelmatig integriteitskwesties aan de orde geweest. Integriteit staat bovenaan de lijst van prioriteiten. De fractie waardeert de stappen die al zijn gezet, maar vraagt nu het college door te pakken en te laten zien dat het transparant durft te zijn.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren noemde openbaarheid van bestuur een groot goed. Het vormt de kern van een goed functionerende rechtsstaat. Het rapport is zonder bijlagen aan de raad ter inzage gelegd. De informatie komt sneller bij het NRC terecht dan bij de raad. Dan moet worden teruggevallen op de beperkte gegevens die het college kiest te delen in het openbaarheid of de gelekte gegevens die mensen binnen de gemeente kiezen te delen. De fractie roept het college op om meer informatie en openbare informatie te delen. Daarom heeft de fractie het amendement van de Haagse Stadspartij mede ingediend.

PVV

De fractie noemde de heisessie over integriteit die onlangs is gehouden en waar de PVV voor bedankt heeft. Het resultaat is volgens de fractie een rapport dat achter slot en grendel zit. De rapporten moeten openbaar worden en de raad en inwoners moeten kunnen zien wat er aan de hand is.

SP

Openbaarheid van informatie is in het openbaar bestuur de norm. Privacy kan een grond zijn om het delen van informatie niet te openbaren. De fractie vindt wel dat inwoners van de stad recht hebben op informatie, zeker als meerkosten van een miljoenenproject als Amare de inwoners van de stad raken. Zij hebben recht op zoveel mogelijk openheid hierover. De SP verwijst ook naar het onderzoek naar geheimhouding van de Rekenkamer die de voorliggende situatie dik onderstreept. De fractie is benieuwd hoe de Rekenkamer in het licht van dit onderzoek naar de geheimhoudingskwesties zal kijken en hoopt hier op een ander moment nog met de raad over te spreken.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De fractie vindt het kwalijk dat NRC de informatie eerder in handen heeft dan de raad. Het rapport zat niet bij de informatie die door het college is verstrekt, terwijl het NRC het rapport blijkbaar wel had. De fractie vindt dat het argument dat het een arbeidsconflict is waar de raad niets mee te maken heeft, de raad buitenspel zet. De raad gaat niet over arbeidsrechtelijke relaties, maar wel hoe het college daarmee omgaat. Hart voor Den Haag heeft daarom het amendement van de Haagse Stadspartij mede ingediend.

D66

D66 uitte complimenten aan degene die heeft gemeld op dit punt. De fractie vindt het belangrijk dat die mogelijkheid er blijft om dat te doen binnen een veilige en integere organisatie. De fractie vroeg het college om een toelichting hoe de raad er al dan niet in beslotenheid over de informatie kan spreken en een zorgvuldige afweging kan maken. Integriteit is een groot goed en een zorgvuldige aanpak is nodig.

GroenLinks

Ook voor GroenLinks is maximale transparantie en openbaarheid van stukken van groot belang om raadswerk te kunnen doen. De fractie noemde de toezeggingen die in het commissiedebat hierover zijn gedaan om openbaarheid te geven over uitkomsten van het onderzoek en de aanpak van de gemeente. Ook komt er nog een brief met meer duiding over gang van zaken Amare. De fractie is benieuwd naar de reactie van het college naar het ter inzage leggen van de bijlagen en welke delen van het rapport openbaar gemaakt kunnen worden in de brieven die het college de raad heeft toegezegd.

College

Wethouder Bruines lichtte de overwegingen toe die in meer of mindere mate van toepassing zijn op de stukken waarop geheimhouding wordt gelegd. In beginsel wordt over dit soort onderzoeken niet intern en extern gecommuniceerd, in het belang van alle betrokkenen. Openbaarmaking van rapporten kan leiden tot persoonlijke schade van betrokkenen. Personen hebben meegewerkt aan integriteitsonderzoek in de veronderstelling dat hun privacy werd gewaarborgd en hebben de informatie in vertrouwelijkheid verstrekt. Dit vertrouwen wordt geschonden bij openbaarmaking en een gevolg kan zijn dat bereidheid zal afnemen bij toekomstige onderzoeken. Het college wil gebruik maken van de kennis van deskundigen om passages in de geheime bijlagen openbaar te maken en daar zorgvuldig mee omgaan.

Het onderwerp integriteit staat hoog in het vaandel en er is veel aanleiding om daar goed met elkaar over te spreken en verder te werken aan een cultuur binnen de organisatie - ook college en raad - om met elkaar tot een situatie te komen waarin we elkaar vertrouwen.

De raad stemde in met de bekrachtiging geheimhouding integriteitsonderzoek.

Verkeersveiligheid

De raad vervolgde met de bespreking van het voorstel Vaststelling van de nota 'Kiezen voor verkeersveiligheid' en over het voorstel Vaststelling uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2020-2022. Gemeente Den Haag zet in op verbetering van de verkeersveiligheid. In de nieuwe nota Kiezen voor verkeersveiligheid is op hoofdlijnen beschreven hoe de gemeente wil werken aan vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Dit uitvoeringsprogramma gaat verder waar de Verkeersveiligheidsstrategie 2030 stopt; het vertaalt de beleidsmatige ambities en prioriteiten in concrete projecten.

GroenLinks

Verkeersveiligheid is volgens GroenLinks van levensbelang. De trend in Den Haag is niet goed, het wordt door de drukte in onze stad onveiliger voor de meest kwetsbare deelnemers: voetgangers en fietsers. Dat vraagt om keuzes en deze keuzes worden in dit plan gemaakt. Er worden consequenties aan verbonden voor hoe kruispunten en straten worden ingericht. Essentieel is dat we kiezen voor veilige snelheden: in woonwijken 30 kilometer per uur. Het lijkt GroenLinks goed dat er een vast online meldpunt komt waar bewoners kunnen aangeven dat hun straat wel naar een lagere snelheid kan. Daarom dient de partij een motie in waarin ze het college oproept om Haagse burgers en ondernemers een makkelijk te vinden, vaste (online) meldmogelijkheid te bieden voor straten waar de hoogte van de maximumsnelheid tot gevaarlijke verkeerssituaties leidt en/of extra maatregelen nodig zijn voor de handhaving van de gehanteerde maximumsnelheid.

Ook noemt GroenLinks de Grote Marktstraat die drie functies dient: als winkelstraat, doorgaande route voor stations en een bevoorradingsroute. Dat levert conflicten op. Daarom dient de partij een motie in waarin het vraagt te onderzoeken hoe de verkeersveiligheid voor fietsers op de Grote Marktstraat in de spits verbeterd kan worden en de uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij het aangekondigde onderzoek naar een autoluwe Gedempte Gracht als fietsroute. Beide moties zijn aangenomen.

De Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij noemt verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp, waarover nu besluitvorming vereist is. Den Haag is dichtbevolkt en daarom is het hard nodig om keuzes te maken voor de veiligheid van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: voetgangers en fietsers. De ruimte en snelheid voor automobilisten moet worden teruggebracht voor een veilige en leefbare stad.

CDA

Het CDA staat achter de keuze van het college voor verkeersveiligheid. Kiezen voor verkeersveiligheid heeft zo zijn consequenties en deze liggen soms wat moeilijker bij de partij. Bijvoorbeeld als er concessies moeten worden gedaan op de doorstroming van de auto. Maar als deze keuzes goed onderbouwd zijn, is het CDA bereid om hierin mee te gaan. Als we wegen aanpakken zorgen we ervoor dat meer mensen veilig thuis komen. Het CDA geeft wel aan er niet voor te kiezen om de maximumsnelheid op nóg meer wegen terug te brengen tot 30 km per uur. Daarom vraagt de partij de wethouder om de snelheid op de wegen die niet op de lijst staan niet verlagen, tenzij het aantoonbaar de verkeersveiligheid verbetert. De partij vindt het jammer dat niet alle scholen in de stad meedoen aan het verkeerseducatieprogramma dat niet alle scholen meedoen hieraan. Het CDA vraagt het college in een motie om maximale inspanning om zoveel mogelijke scholen mee te laten doen aan de verschillende verkeerseducatie programma's. Deze motie werd na beantwoording van het college ingetrokken.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP noemt de voorstellen puike plannen, een knap kader en een uitstekend uitwerkingsprogramma. Deze zijn nodig want verkeersveiligheid een belangrijk speerpunt. Slachtoffers van verkeersongevallen zijn vaak de kwetsbare verkeersdeelnemers. De partij vindt het daarom dapper en goed dat het college kiest voor hun veiligheid. ChristenUnie/SGP dient nog wel een viertal moties in. Meer Hagenaars willen veilig op de fiets en daarvoor moet je beginnen bij de jeugd. Maar 25% van de basisscholen doet niet mee aan het fietsexamen. De partij vindt dat dit verplicht zou moeten worden. Daarom dient de partij een motie in waarin ze het college vraagt om bij het Rijk te lobbyen voor het verplichtstellen van het praktijk verkeersexamen in het regulier primair onderwijs. Deze motie haalde het niet.

Als we willen dat meer mensen gaan fietsen, moeten we ervoor zorgen dat er goede voorzieningen zijn zoals veilige en brede fietspaden. Daar zijn richtlijnen voor waar veel Haagse fietspaden niet aan voldoen. Daarom dient ChristenUnie/SGP een motie in waarin het college wordt verzocht om bij de aanleg en het onderhoud van fietspaden zoveel mogelijk de minimum-richtlijnen van het CROW te volgen en zeer drukke fietspaden bij voorkeur breder dan de richtlijn te ontwerpen. Deze motie is aangenomen.

Verder dient de partij ook een motie in die vraagt om de eerder toegezegde integrale verkeersstudie zo snel als mogelijk af te ronden en aan de raad aan te bieden, en mede als basis te gebruiken voor de herinrichting van de kruising Statenlaan-Westduinweg. Deze motie is na beantwoording van het college aangehouden.

Tot slot vroeg de partij in een motie om de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de uitkomsten van de lopende verkenning naar de mogelijkheden van het aanleggen van een voetpad langs de Houtrustweg en dit zo mogelijk als sluitstuk van de vernieuwing van de Noordwestelijke Hoofdroute binnen afzienbare termijn te realiseren. Deze motie is aangenomen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt het goed dat het college de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers voorop stelt. Het college meldde dat er er niets concreets te melden is over het wat er gedaan wordt om het gevaar tussen loslopende honden en verkeer te voorkomen, terwijl in 2019 wel een voorstel is aangenomen. De partij vraagt zich af waar de uitwerking hiervan blijft. Ook is de partij benieuwd wat er gebeurt met de input van inwoners als zij zeggen dat 30 kilometer zones niet ingericht zijn zoals het hoort. Bewoners geven aan dat het geografisch infosysteem van de gemeente niet up to date is, waardoor ze hun melding hierover nergens kwijt kunnen. Daarom dient de partij een motie in waarin ze vragen om op de gemeentelijke website bij de diverse meldingen duidelijk te maken waar meldingen omtrent het GIS gedaan kunnen worden. Deze motie is aangenomen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen vormen een groot risico voor de verkeersveiligheid. De Partij voor de Dieren wil meer aandacht voor de prioritering van kwetsbare verkeersdeelnemers bij tijdelijke verkeersmaatregelen. Daarom vraagt de partij in een motie om het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg op te roepen geen aanvragen voor de BVC-procedure goed te keuren als niet wordt voldaan aan de vastgestelde prioritering van de tijdelijke verkeersmaatregelen 2019 en op de gemeentelijke website 'Maatregelen verkeersveiligheid' te expliciteren dat voetgangers en fietsers bij tijdelijke maatregelen prioriteit hebben. Deze motie is verworpen.

D66

D66 wil gaan voor 0 verkeersslachtoffers en maakt dus een punt van nul. Daarom steunt de partij de strategie in de voorstellen. Er moeten keuzes gemaakt worden om hen te beschermen die de meeste bescherming nodig hebben: de kwetsbare verkeersdeelnemers. Voor hen komt er nu meer ruimte in dit plan. Dit moet het ook aantrekkelijker maken om aan het verkeer deel te nemen als voetganger of fietser. Hiermee vergroot je de keuzevrijheid van de inwoners van Den Haag.

PvdA

De PvdA is blij met de plannen om de veiligheid rond de scholen te verbeteren en kwetsbare verkeersdeelnemers op één te zetten. Wel komt de partij nog met een toevoeging als het gaat om maaltijdbezorgers. Zij worden vaak van roekeloos rijgedrag beschuldigd en zijn vaak betrokken bij ongevallen. Hun loon hangt af van hoeveel ze bezorgen. Daarom roept de partij het college in een motie op om bij het Rijk erop aan te dringen om met regelgeving voor bezorgplatforms te komen die de financiële prikkels om zo snel en zoveel mogelijk bestellingen af te leveren wegneemt, omdat dit de verkeersveiligheid voor maaltijdbezorgers en alle andere verkeersdeelnemers ten goede komt. Deze motie haalde het.

PVV

De PVV vindt verkeersveiligheid een belangrijk thema. Alleen een groeiende stad helpt hierbij niet, vindt de partij.

VVD

De VVD ziet een toenemende drukte op de wegen, met name door fietsers. Deze lopen een hoog risico. Deze verkeersdeelnemers willen we zoveel mogelijk beschermen en daarvoor moeten keuzes worden gemaakt. Het college stelt bij de maximumsnelheid 30 kilometer als norm. Het gaat de VVD te ver dat het college zonder met de raad te overleggen dit kan doen met wegen. Daarom dient de partij een motie in waarin het college verzocht wordt om terughoudend te zijn met voorstellen tot het verlagen van de maximumsnelheid op wijkontsluitingswegen, stedelijke- en regionale hoofdwegen en alvorens hierover een besluit te nemen, voornemens tot snelheidsverlagingen op wijkontsluitingswegen, stedelijke- en regionale hoofdwegen tijdig aan de Raad mee te delen gepaard gaande met een expliciete afweging van de in het geding zijnde belangen. Verder ziet de partij een aantal wegen waar de maximumsnelheid kan worden verhoogd naar 70 kilometer per uur om zo de doorstroming de bevorderen. De partij dient daarom een motie in met daarin het verzoek om te onderzoeken of op het wegdeel kruising Monsterseweg en kruising Escamplaan en op welke andere delen van de Lozerlaan 70 km per uur ingevoerd kan worden. Verder dient de partij ook een motie in waarin het vraagt om zo snel mogelijk een onderzoek naar de verkeersveiligheid te starten op het traject Statenlaan/ Stadhouderslaan, Koningin Emmakade/ Waldeck Pyrmontkade en naar hoe dit traject verbeterd kan worden, waarbij ook aandacht besteed wordt aan de kruising Statenlaan, Eisenhowerlaan, Willem de Zwijgerlaan. Alle moties van de VVD werden aangenomen.

NIDA

Verkeersveiligheid gaat ons allen aan. Elk slachtoffer is er een te veel. Toch is het aantal verkeersslachtoffers in Den Haag zorgwekkend en stijgende. Een verkeersongeval heeft vaak te maken met bewust verkeerd rijgedrag of onoplettendheid. Er is ook sprake van een gebrek aan handhaving om mensen hier op aan te spreken. Er is vanuit NIDA voor de plannen van het college. Volgens de partij moet er meer worden ingezet op verkeerseducatie en het afleren van verkeerd gedrag. De verlaging van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur moet met voldoende onderbouwing gebeuren. Ook is de partij van mening dat er een meer logische infrastructuur moet komen voor voetgangers en fietsers en dat de mogelijkheid om oversteken op verschillende locaties beter kan.

De partij vraagt zich af waarom handhaving niet als een van de thema’s is gekozen in het plan, omdat juist het gebrek hieraan een grote boosdoener is. NIDA wil meer focus op de stadsdelen Centrum en Laak. Specifiek noemde partij de Vaillantlaan. Deze is te belangrijk gemaakt, waardoor er nu teveel verkeer is. NIDA ziet nu meer wil om de weg aan te pakken, maar heeft nog enkele zorgen. Verder vindt de partij het goed dat er meer aandacht is voor de veiligheid bij scholen. Wel merkt de partij op dat bij oversteekplaatsen borden vaak ontoereikend zijn om verkeersdeelnemers hierop te wijzen. Daarom dient de partij een motie in waarin het vraagt om op korte termijn maatregelen te nemen om de attentiewaarde van de aanwezigheid van de school en de veel overstekende kinderen te verhogen. Deze motie haalde het.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt dat we het in Den Haag niet eens heel slecht doen. Ook de partij wil graag nul doden in het verkeer, maar realistisch gezien is dat heel moeilijk. De partij vindt dat er in de voorstellen wordt gegoocheld met cijfers. Daarom dient de partij een motie in waarin het het oproept om zo snel mogelijk met duidelijke cijfers te komen over het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden in de gemeente Den Haag met daarbij de oorzaak en uitleg van het desbetreffende ongeval. De partij merkt op dat ongelukken hebben vaak te maken met menselijke gedrag en regels naast je neer leggen. Daarom vraagt Hart voor Den Haag/Groep de Mos om eerst een uiterste poging te ondernemen om de snelheid van snorfietsen en E-bikers te controleren te meten en te handhaven en niet over te gaan tot het verplaatsen van snorfietsen naar de openbare weg. Verder maakt de partij zich zorgen over de gevolgen van het versmallen van wegen en het verlagen van de maximumsnelheid. Hulpdiensten kunnen hierdoor niet goed functioneren. De partij roept het college daarom in een motie op om eerst een goedkeuring te krijgen per straat en/of ontsluitingsweg opgenomen in het veiligheidsplan van 2020-2022 van de Ambulancediensten. Ook diende de partij een motie in om zo snel mogelijk te beginnen met het aanpakken van alle zebrapaden die niet goed zichtbaar zijn en te voorzien van een goede lik verf. Verder diende de fractie een motie in fietspaden die niet voorzien zijn van een zebrapad in kaart brengen en deze fietspaden waar mogelijk voorzien van een zebrapad. Tot slot was er nog een motie om eerst een uiterste poging te ondernemen te onderzoeken of het mogelijk is om de middelbare scholen een uur later te laten beginnen. Alle moties van Hart voor Den Haag/Groep de Mos haalden het niet.

College

Het college is van mening dat de snelheid uit het verkeer halen het beste werkt. Dat blijkt ook uit alle cijfers. Daarom is dat de kern van deze nota. We willen dat iedereen veilig thuis komt in Den Haag. In deze nota kijken we vanuit het perspectief van de voetganger en fietser, omdat dat de meeste kwetsbare deelnemers zijn.

De raad stemde in met de voorstellen verkeersveiligheid.

Verklaring van geen bedenkingen Spui en Gedempte Gracht

Toen vervolgde de raad met de bespreking van het voorstel Verklaring van geen bedenkingen (Wabo) ten aanzien van aanvraag om omgevingsvergunning voor Spui 153, 165, 167 en 169 en Gedempte Gracht 671 tot en met 683. Het betreft een aanvraag voor het gedeeltelijk slopen en renoveren van de panden Spui 149, 153 tot en met 171 en Gedempte Gracht 671 tot en met 683 en het realiseren van nieuwbouw en het kappen van 1 boom. Het advies van de Welstands- en Monumentencommissie is positief.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij diende een motie in om de integrale aanpak van het bouwblok Spui-Gedempte Gracht strak te bewaken en de ontwikkelaar te houden aan de met de PUK beoogde integrale aanpak. Deze motie is aanvaard.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende 2 moties in: een motie om met een plan te komen hoe het pand Spui 151, dat niet binnen de voorliggende Verklaring van geen bedenkingen is meegenomen, kan worden opgenomen in de ontwikkeling van deze locatie en een motie om te onderzoeken hoe het erfgoed van de hoek Spui/Gedempte Gracht behouden kan blijven. Beide moties zijn verworpen.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren pleit ervoor om het historisch erfgoed te beschermen. De fractie uitte haar voorkeur voor zorgvuldige renovatie. De fractie diende een amendement in om niet de verklaring van geen bedenkingen af te geven om dit unieke stukje te behouden en niet te slopen. Het amendement is verworpen.

De raad stemde in met het raadsvoorstel.

Masterplan IT

Dan bespreekt de raad het Masterplan IT.
De gemeentelijke organisatie is sterk afhankelijk van een goed functionerende IT-infrastructuur. De gemeente is de afgelopen jaren steeds verder gedigitaliseerd. In de nieuwe visie op Digitalisering en Dienstverlening stelt het college bovendien nieuwe ambities om digitalisering te benutten ten gunste van de stad en de maatschappelijke vraagstukken die spelen. Daarnaast krijgt de gemeente de komende jaren te maken met de implementatie van nieuwe wetgeving waarin digitalisering een prominente rol heeft (bijvoorbeeld de Omgevingswet). De huidige gemeentelijke IT-infrastructuur moet worden vervangen. Om dat te realiseren is het Masterplan IT opgesteld. Dit Masterplan geeft invulling aan deze noodzakelijke vernieuwing en loopt tot en met 2023. 

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP diende een amendement in met als besluit om een artikel toe te voegen dat de gemeenteraad naast de informatie over de voortgang van het Masterplan IT in de reguliere planning en controlerapportages aan de raad na afronding een eindevaluatie ontvangt. Het amendement is aangenomen.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren vindt het kwalijk dat het systeem dermate verouderd is dat er een berg achterstand van onderhoud gepleegd moet worden. De fractie vraagt waarom Enecogelden hieraan besteed worden, terwijl het geen duurzame besteding is. Er is nergens vastgelegd hoe raad op de hoogte wordt gehouden en daarom diende de fractie een motie in om richtlijnen op te stellen over de momenten waarop de raad op de hoogte wordt gesteld. De motie is verworpen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende een motie in om te onderzoeken wat de gemeente uitgeeft aan ICT en wat het de stad oplevert. Deze motie is verworpen.

De raad stemde in met het raadsvoorstel.

Voorlopig ontwerp bediencentrale Den Haag

Vervolgens besprak de raad het voorlopig ontwerp bediencentrale Den Haag. De Scheveningse haven is een belangrijk gebied voor de maritieme activiteiten van Den Haag (zowel beroepsvaart als recreatief). Het Norfolkterrein en het gebied rond de Visafslag incl. de boulevard zijn bovendien volop in ontwikkeling. In dit gebied staat de Haagse bediencentrale (semafoor), van waaruit het scheepvaartverkeer van en naar de haven van Scheveningen wordt begeleid en Haagse tunnels, bruggen en pollers worden bediend. In de bediencentrale wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week gewerkt. In 2018 is besloten de huidige bediencentrale te vernieuwen om daarmee het toezicht op tunnels, bruggen en pollers en de begeleiding van het scheepsvaartverkeer in Den Haag te waarborgen.

SP

SP diende een motie in om in het Voorlopig Ontwerp van de bediencentrale de tekst op het gebouw te veranderen van Port of The Hague in Scheveningen Haven. Deze motie is aangenomen.

De raad stemde in met het raadsvoorstel.

Zienswijze ontwerpbegroting en ontwerp Treasurystatuut MRDH 2021

Stedelijke regio’s zijn steeds belangrijker voor de welvaart en het welzijn van mensen. In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wonen 2,3 miljoen inwoners en naar verwachting komen er de komende decennia nog eens 400.000 mensen bij. Mensen die op zoek zijn naar een woning en werk in een prettig leefbare omgeving. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven in de metropoolregio werken samen aan vernieuwing van de economie en verbeteren van de bereikbaarheid. Dat vergroot de kans op een betere toekomst voor de mensen die hier nu en in de toekomst wonen en werken. Ook de globalisering, digitalisering en de noodzaak te komen tot een duurzame samenleving vragen om een gezamenlijke aanpak. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een vrijwillige gemeenschappelijke regeling van, voor en door 23 gemeenten en heeft als verlengd lokaal bestuur de status van vervoerregio vanuit de Rijksoverheid gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. De MRDH ontvangt hiervoor middelen van het Rijk en de 23 gemeenten. De Ontwerpbegroting MRDH benoemt hoe deze middelen worden ingezet. De raad sprak over het voorstel zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2021 en over het ontwerp Treasurystatuut MRDH 2021.

SP

SP vindt het onduidelijk hoe de MRDH concreet bijdraagt aan de regionale economie en wat het de stad oplevert aan banen die voortvloeien uit het programma. De fractie diende een motie in met de oproep aan het college zich in te spannen om de MRDH te ontdoen van haar economische taak. Deze motie werd verworpen.

De raad stemde in met het raadsvoorstel.

Afrondingen commissiedebat

Verder rondde de gemeenteraad 3 commissiedebatten af op de volgende onderwerpen:

 • Nieuw beleid kamerbewoning en tussentijdse maatregel omzettingsvergunningen
 • Stand van zaken maatregelen in aanpak coronavirus
 • Onderzoeken tarieven OV

    De vergadering terugkijken?

    De volledig vergadering is online terug te zien.