Nieuwsbericht

Raad stemt in met beeldkwaliteitsplan Spuistraat en Vlamingstraat

Gepubliceerd: 22 april 2022Laatste wijziging: 22 april 2022

De Haagse gemeenteraad sprak donderdag 21 april onder meer over het initiatiefvoorstel De Haagse lanen, het voorstel van het college met betrekking tot omgevingsvergunning Bleijenburg 1, beeldkwaliteitsplan Spuistraat en Vlamingstraat, Haagse Educatieve Agenda 2022–2026 en de concept-nota van uitgangspunten tramremise Ypenburg. Ook ging de raad in debat over herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12, meerjarenprogramma Kunstwerken IV en het initiatiefvoorstel Mariahoeve blijf(t) groen. Tot slot zijn twaalf commissiedebatten afgerond.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. Deze raadsvergadering spraken 36 inwoners in.

Beëdiging fractievertegenwoordigers

Mohammed Ghay en Nizaam Muradin van de fractie DENK en mevrouw Gezal Karabekir van de Haagse Stadspartij zijn tijdens de raadsvergadering beëdigd tot fractievertegenwoordigers.

Initiatiefvoorstel De Haagse lanen

De raad vervolgde de raadsvergadering met de bespreking van het initiatiefvoorstel De Haagse lanen: verander het hart van de binnenstad van Den Haag in een groene long, een Haagse Tuin met Haagse Lanen. Dit initiatiefvoorstel dat is ingediend door de VVD heeft als doel de as Spui-Hofweg-Buitenhof-Kneuterdijk een impuls te geven gericht op het verbeteren van de verblijfskwaliteit voor voetgangers en vergroening en op die manier ook het versterken van de aantrekkelijkheid van de gehele binnenstad.

De VVD lichtte het voorstel toe dat mevrouw Regts, voormalig raadslid voor de VVD, heeft ingediend. Dit plan is een voorstel om een als een soort groene ketting verschillende parels in de stad, beeldbepalende mooie locaties, aan elkaar te verbinden in combinatie met cultuur en horeca.

PVV

De PVV complimenteert mevrouw Regts met haar plan om de binnenstad mooier te maken. De PVV vinden dat de volledige raad zich hierachter moet scharen en doet de oproep van de binnenstad een geweldige parel te maken.

Hart van Den Haag

Hart voor Den Haag vindt het initiatiefvoorstel een omvangrijk, prachtig plan dat de fractie naar het hart geschreven is. Als je je ogen sluit, zie je het zo voor je. Deze uitgebreide visie op de binnenstad kan in principe op de steun van de fractie rekenen ware het niet dat het ontbreken van de financiële paragraaf en de gemoeide kosten vooralsnog op wat twijfel stuit.

VVD

De VVD bedankte de initiatiefnemer voor dit prachtige plan en de passie waarmee het is gemaakt. Als je de wandeling maakt vanaf de Veerkade tot aan de Kneuterdijk, dan zie je hoe versteend, grauw en rommelig deze route door de stad eigenlijk is. Het plan pakt dat aan, maar dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is een ingrijpende aanpassing van de openbare ruimte. De fractie vraagt de raad vandaag een begin te maken met plan en de binnenstad hiermee heel veel plezier te doen.

D66

D66 bedankt mevrouw Regts als initiatiefnemer van dit plan en vindt dat zij een prachtig cadeau als afscheid aan de raad heeft gegeven met dit initiatiefvoorstel. Ook D66 benoemde de financiën en het verzoek van de VVD om hier tijdens de coalitieonderhandelingen over te praten en ziet het plan dan ook als een visie voor de binnenstad voor de komende jaren dat gefaseerd kan worden uitgevoerd.

SP

De SP heeft veel waardering voor het werk dat is verricht, maar kan niet instemmen met het voorstel. Met de krappe gemeentebegroting en de grote noden in de stad ligt voor de fractie wat betreft vergroening de prioriteit bij het vergroening van versteende woonwijken zoals Laak, de Schilderswijk en Transvaal.

Het college vindt het initiatiefvoorstel een prachtig visiedocument voor de manier waarop naar toekomst voor binnenstad kan worden gekeken. Omdat er geen dekkingsvoorstel voor dit plan is en daarvoor wordt verwezen naar de coalitieonderhandelingen, geeft het college geen advies, maar laat het oordeel aan de raad.

Het initiatiefvoorstel De Haagse lanen: verander het hart van de binnenstad van Den Haag in een groene long, een Haagse Tuin met Haagse Lanen is aangenomen door de gemeenteraad.

Omgevingsvergunning Bleijenburg 1

Vervolgens spraak de raad over het voorstel van het college wat betreft de verklaring van geen bedenking (Wabo) ten aanzien van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotel op de plek van het te slopen kantoor Bleijenburg 1.

SP

De SP diende een jaar geleden een motie in voor een plan B voor Bleijenburg 1 met de voorkeur voor een woonbestemming in plaats van het zoveelste hotel. De fractie voelt er dan ook niets voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij zei dat het college met creatief rekenen onder de 1500 m2 te komen, zodat het plan voldoet aan de kantoorstrategie. De fractie diende een amendement in om te verklaren dat er een voornemen is bedenkingen uit te spreken over de omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotel ter plaatse van het te slopen kantoor Bleijenburg 1 waardoor er dus op dit moment geen verklaring van geen bedenking af wordt gegeven. Dit amendement is verworpen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt weer een nieuw hotel in de binnenstad niet nodig en pleitte voor het gebruiken van de schaarse ruimte in de stad voor woningen. De fractie ondersteunt het amendement van de Haagse Stadspartij.

Het voorstel van het college wat betreft de verklaring van geen bedenking (Wabo) ten aanzien van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotel op de plek van het te slopen kantoor Bleijenburg 1 werd aangenomen.

Beeldkwaliteitsplan Spuistraat en Vlamingstraat

Het voorstel van het college voor het beeldkwaliteitsplan Spuistraat en Vlamingstraat was het volgende agendapunt waarover de gemeenteraad in debat ging. Binnensteden veranderen in rap tempo: winkelpanden die leeg komen te staan, leegstaande verdiepingen die weer verbouwd worden naar woningen, ‘placemaking’ en winkels die ‘op-poppen’ op plekken waar eerst gewinkeld werd en horeca op bijna iedere hoek van de straat. Dit heeft invloed op de waarde van de binnenstad, juist daar waar straten voornamelijk uit monumenten en historisch erfgoed bestaat. In de Spuistraat-Vlamingstraat zien we bovendien het effect van langdurig en intensief gebruik, met allerlei gewenste en vooral ook ongewenste effecten. Het beeldkwaliteitsplan is een leidraad voor toekomstige wijzigingen in gevelaanpak, functiewijziging op verdiepingen (bijv wonen boven winkels) en invloed op de openbare ruimte.

Partij voor de Dieren

Met het doel klimaatneutraal te willen zijn in 2030, zou verduurzaming en energietransitie integraal onderdeel moeten zijn van iedere herontwikkeling zei de Partij voor de Dieren. Zij stelde dat herontwikkeling van elke winkelstraat met platte daken veel kansen biedt voor de aanleg van groene daken of het voorzien van de hele straat van zonnepanelen. De fractie diende een motie in om een quick-scan uit te laten voeren om te onderzoeken wat de verduurzamingsmogelijkheden zijn voor de daken in de Spuistraat en Vlamingstraat en in samenwerking met eigenaren en ondernemers een actie te organiseren om energiebesparende maatregelen te nemen, gezamenlijke inkoopacties te laten organiseren en te assisteren bij het aanvragen van subsidies van de gemeente en van het Rijk. Deze motie is aanvaard.

Haagse Stadspartij

Een kwaliteitsverbetering in deze straten is hoognodig vindt de Haagse Stadspartij. De fractie vindt het daarbij onvoldoende om alleen te richten op nieuwe vergunningen of leegstaande panden. Zij diende daarom een motie in om extra gemeentelijke capaciteit vrij te maken voor de handhaving van de beeldkwaliteit zodat niet alleen de eigenaren die al mee willen werken worden beloond, maar ook dat eigenaren die absoluut niet willen meewerken worden aangepakt. Deze motie is verworpen.

Het voorstel van het college voor het beeldkwaliteitsplan Spuistraat en Vlamingstraat is aangenomen door de Haagse gemeenteraad.

Haagse Educatieve Agenda 2022–2026

De vergadering werd vervolgd met de bespreking van het voorstel van het college voor de Haagse Educatieve Agenda 2022 – 2026. Elke vier jaar maken de Haagse schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs, de Haagse kinderopvangorganisaties en de gemeente Den Haag (samen de HEA-partners) een beleidsagenda voor het Haagse onderwijs. De Haagse Educatieve Agenda, kortweg HEA. De lopende HEA loopt aan het einde van dit kalenderjaar af. Voor de periode van 2022 tot 2026 is een nieuwe HEA opgesteld. De titel luidt: ‘Kiezen voor kansen’. Het overkoepelende doel van de nieuwe HEA is het bevorderen van gelijke onderwijskansen. De HEA-partners streven ernaar dat in Den Haag alle kinderen en jongeren de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

D66

Taal opent deuren die anders voor je gesloten waren. Taal verbindt, versterkt en maakt ons weerbaar, pleitte D66. Daarom zet de fractie zich in voor het beste onderwijs in Den Haag. De fractie diende een motie in om taal- en rekenachterstanden in het PO/VO met voorrang inzichtelijk te maken zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van inzet, middelen en prioriteiten. Deze motie is aanvaard.

PVV

De titel ‘kiezen voor kansen’ is eigenlijk het streven naar gelijke uitkomsten zei de PVV. Het willen gelijktrekken van iedereen, leidt tot enorm nivellering van de onderwijskwaliteit pleitte de PVV. De fractie wil het 3R model” rust, reinheid en regelmaat. Op school moeten leerlingen alleen leren rekenen, lezen en schrijven. Daar moet de focus op liggen. Laten we ervoor zorgen dat het onderwijs in alle wijken op orde is en we de toestroom stoppen om het lerarentekort tegen te gaan, pleitte de PVV.

GroenLinks is blij dat bevorderen van gelijke onderwijskansen doel is van HEA de komende 4 jaar. Hard werken en doorzettingsvermogen zijn niet altijd een garantie voor succes. Toeval en flinke dosis geluk spelen ook mee. Iedereen moet kunnen dromen en de kans om dromen te kunnen verwezenlijk moet voor iedereen gelijk zijn, zei de fractie. GroenLinks diende een amendement in om ook het middelbaar onderwijs op te nemen bij ambitie 4D Investeren in een aantrekkelijke studentenstad. Mbo’ers zijn van essentieel belang voor onze maatschappij nu en in de toekomst. Het middelbaar beroepsonderwijs verdient ook een studentenstad die is gevormd naar de behoefte en wensen van studenten uit dit type onderwijs. Den Haag is een studentenstad voor mbo’ers, hbo’ers en wo’ers. Dit amendement is aanvaard.

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag is positief over de inhoud van de HEA: de problemen op het gebied van onderwijs in de stad staan goed beschreven en er staan hiervoor ook mooie oplossingen in. Wat ontbreekt is hoe we omgaan met de middelen die we hebben en waar die op worden ingezet. Het lerarentekort ziet de fractie als allergrootste probleem. Omdat de HEA geen enkel inzicht geeft in de besteding van de middelen, is het niet mogelijk is om te beoordelen hoe het gemeentelijke en landelijke belastinggeld wordt ingezet. Ook geeft het geen enkel cijfermatig inzicht geeft in de doelstellingen waardoor niet gemonitord kan worden of de vier HEA-ambities worden bereikt. Hart voor Den Haag diende daarom een motie in om een nieuw raadsvoorstel HEA op te stellen inclusief een financiële paragraaf en streefcijfers zodat de gemeenteraad haar wettelijke taken kan uitvoeren. Deze motie is verworpen.

PvdA

De achtergrond van een kind bepaalt nog te vaak wat de kans is op fijne en succesvolle schooltijd. In kwetsbare wijken ondervinden scholen het hoogste lerarentekort en hebben zij last van een tekort aan schoolleiders zoals directeuren en adjunct-directeuren. De PvdA diende daarom een motie in om te onderzoeken in hoeverre de gemeente kleine schoolbesturen kan helpen in de coaching van leraren naar schoolleiders, het aantrekken van externe schoolleiders en te onderzoeken in hoeverre een extra bonus voor schoolleiders het tekort kan verminderen in de wijken met de grootste lerarentekorten. Deze motie is aanvaard. Helaas komt onderadvisering vaak voor in Den Haag, pleitte de PvdA. Dit heeft een grote negatieve maatschappelijke impact op de jeugd, hun vertrouwen in de maatschappij en hun loopbaanontwikkeling. De HEA omschrijft geen duidelijke doelstellingen wat betreft de onderadvisering. Schoolbesturen weigeren tot nu toe verantwoording af te leggen over scholen die te lage onderwijsadviezen geven. Daarom diende de PvdA een amendement in voor duidelijke doelen wat betreft de verlaging van onderadvisering en bij scholen en schoolbesturen af te dwingen verantwoording af te leggen over het wel of niet halen daarvan. Dit amendement is aangenomen.

VVD

Ieder kind verdient het om onderwijs te krijgen op een manier die bij hem of haar past. Kansengelijkheid en samenwerking zijn essentiële begrippen en de HEA een zeer belangrijk instrument. Segregatie, leraren die meer zorg dan les moeten geven, ouders die niet in beeld zijn bij de school of de omgeving van het kind. Ouders die niet of nauwelijks Nederlands spreken, grootouders waar de kinderen voor moeten zorgen, geen middelen of mogelijkheden om thuis te werken of leren. De VVD kan zich goed vinden in de vier ambities van de HEA. De VVD zal zich maximaal inzetten voor kansengelijkheid voor alle kinderen in Den Haag zodat zij later kunnen zeggen ‘ik had een droom, kreeg een kans en het is mij gelukt.’

DENK

DENK stelde dat onderadvisering van kinderen met ouders met een lagere sociaaleconomische status en/of een migratieachtergrond een bijdrage levert aan de kansenongelijkheid in het onderwijs en vooroordelen van sommige leraren hier een grote rol in spelen. Daarom diende de fractie een motie in om in gesprek te treden met pabo’s en hen te stimuleren hier binnen de opleiding aandacht te geven aan voor het voorkomen daarvan. Deze motie is aanvaard. Verder pleitte de fractie ervoor om tussen gemeentelijke afdelingen samenhang in de aanpak om tot kansengelijkheid te bewaken. De motie die hierover werd ingediend is verworpen. Ook diende DENK een motie in om blijvend toe te zien dat mensenrechten, antidiscriminatie, bestrijding van moslimhaat en antisemitisme een herkenbaar en belangrijk onderdeel vormen van de kerndoelen voor burgerschap en dat dit verankerd wordt in het Haags Educatieve Agenda 2022-2026. Deze motie is aangenomen. Tot slot is een motie ingediend om te onderzoeken of het lerarentekort het zwaarst gevoeld wordt op scholen die te maken hebben met achterstanden en/of uitdagingen en hiervoor praktische oplossingsrichtingen aan de uitvoeringsprogramma’s van de HEA in te zetten. Deze motie is verworpen.

ChristenUnie/SGP

Goed dat er een HEA is die de richting geeft voor het Haagse onderwijs. De ChristenUnie/SGP onderschrijft de ambities die hierin beschreven staan. De fractie maakt zich zorgen of het lukt om de komende jaren voldoende personeel in het onderwijs te krijgen, maar de ambities zijn in ieder geval op orde. En laten we zorgen dat de leraren die we hebben ook behouden. Juist voor kinderen met taalachterstand is het van belang om vroeg te beginnen met taaleducatie. ChristenUnie/SGP diende daarom een motie in om kinderen sneller aan voorschoolse educatie te helpen en in wijken met nog niet bereikte doelgroeppeuters een pilot te starten om de toeleiding naar voorschoolse educatie te verbeteren. Deze motie is aangenomen. Ook de motie om voorschoolse educatie in kwetsbare wijken te prioriteren en daar versneld extra aanbod te realiseren werd aanvaard.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij kan zich in grote lijnen vinden in de voorliggende HEA. Kansenongelijkheid is belangrijk speerpunt. De fractie steunt dan ook de moties en amendementen die hierover zijn ingediend. Verder vroeg de fractie aandacht voor het feit dat het college 2019-2022 de Haagse Educatieve Agenda 2022- 2026 heeft opgesteld, terwijl de termijn van de HEA samenvalt met de collegeperiodes waardoor de besluitvorming altijd tussen twee raadsperiodes valt.

CDA

De HEA is het moment om ambities voor het onderwijs te formuleren. Alle kinderen en studenten - met en zonder beperking- moeten samen onderwijs kunnen volgen. Het CDA diende een motie in om te onderzoeken welke kansen er liggen een of meer Samen naar Schoolklassen te realiseren en met schoolbesturen te bespreken welke gevolgen de komst van een of meer Samen naar School klassen heeft voor het Integraal Huisvestingsplan. Deze motie is aanvaard. Daarnaast diende de fractie een motie in om te onderzoeken welke scholen al inclusief onderwijs bieden en te kijken of het mogelijk is dat scholen die wel willen maar geen medewerking krijgen samen met een kwartiermaker Samen naar Schoolklassen kunnen opstarten. Deze motie is aangenomen.

SP

De SP kan zich goed vinden in de ambities van de HEA. Qua uitvoering wacht de fractie al jaren op een aanpak van stagediscriminatie. Nu komt die er eindelijk, maar er staat nog niets concreets op de planning. De fractie vraagt daarom om die plannen op te nemen in de uitvoeringsplannen met ingang van 2023. Ook riep de SP het college op om samen met de G4 steden het Rijk onder druk te blijven zetten voor verhoging van het salaris voor onderwijzers.

Het college beantwoordde de gestelde vragen en ging in op de ingediende moties en amendementen.

Het voorstel van het college voor de Haagse Educatieve Agenda 2022–2026 werd aangenomen.

Concept-Nota van Uitgangspunten tramremise Ypenburg

Hierna ging de gemeenteraad in debat over het voorstel van het college voor de concept-nota van uitgangspunten (NvU) voor de realisatie van een tramremise Ypenburg op een deel van de GAVI-kavel. De NvU heeft als doel om de ruimtelijke en functionele voorwaarden, waaraan de tramremise moet voldoen, in beeld te brengen en te beschrijven. De inhoud van de NvU is tot stand gekomen in samenwerking met HTM als initiatiefnemer en belanghebbende partijen zoals de MRDH en het Hoogheemraadschap van Delfland. Na de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten is het verzoek om een Voorlopig Ontwerp (VO) tot inpassing van de tramremise Ypenburg (fase 1a) verder uit te werken.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil graag meer duidelijkheid over hoe hierna verder wordt gegaan. De fractie diende een amendement in om de raadsrol duidelijk te maken zodat met de aanname van het raadsvoorstel de raad zich nog niet verplicht om medewerking te verlenen aan een plan dat binnen de kaders van de NvU valt omdat er nog een moment is om hierover te besluiten. Dit amendement is aanvaard. De plas Van Reef vormt tezamen met het aangrenzende deel van de GAVI-kavel onderdeel van de ecologische verbindingszone. In de plas staan in de NvU gebouwen ingetekend, terwijl het gebied nu natuur vormt. De fractie diende een motie in om niet mee te werken aan bouwplannen in de plas Van Reef en in te zetten op het behoud van de natuur. Deze motie is aanvaard.

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag vindt de GAVI-kavel een mooie plek om een nieuwe remise te realiseren. De fractie diende een motie in om in de NvU een grote P&R op te nemen op het dak van de nog te bouwen remise. Deze motie is verworpen. Ook diende Hart voor Den Haag een motie in om in gesprek te gaan met de initiatiefgroep Huygenstunnel over de eventuele aansluiting van de GAVI-kavel met de Huygenstunnel. Deze motie is verworpen. Tot slot werd er een motie ingediend om te onderzoeken of er ruimte is voor een stadscamping met de invulling van de drie tijdelijk gesitueerde initiatieven, te weten: Het Camperpark (Camperpark Den Haag), de Imker (Het Bijen ABC) en de kippenboerderij (Haagse Eitjes). Deze motie werd verworpen.

CDA

Deze tramremise moet er komen, zei het CDA. De GAVI-kavel lijkt daarvoor een geschikte locatie. Een en ander moet wel gebeuren in goed afstemming met het gebied en in aansluiting op de toekomstplannen in de omgeving. De kavel is een mooi stukje groen met voorzieningen zoals een kampeerplaats, vlakbij een nieuw stukje woonwijk en speeltuinen. Het is belangrijk bij de ontwikkeling te kijken naar de kansen om dit gebied beter te ontsluiten bij de rest van de stad en naar de beperkingen van het gebied, zoals de veiligheid cirkels en warmtekrachtcentrale.

‘De kans doet zich voor om het slagenlandschap en de Tedingerbroekplaspolder met een krachtig landschapsontwerp te vieren.’ staat in de nota. Dan gaat zo’n document toch leven, zei GroenLinks. In de commissie is goed gesproken over het voorstel en veel hiervan komt terug in het voorlopig ontwerp. De fractie heeft hoge verwachtingen van het groene, natuur inclusieve multifunctionele gebouw dat er komt dat nu al de bijnaam ‘de hangende tuinen van het GAVI-kavel’ heeft.

De gemeenteraad stemde in met het voorstel van het college voor de concept-nota van uitgangspunten (NvU) voor de realisatie van een tramremise Ypenburg op een deel van de GAVI-kavel.

Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12

De gemeenteraad vervolgde zijn vergadering met een debat over het voorstel van het college voor een investeringsbesluit herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 voor de maakindustrie. Beatrijsstraat 8-12 in Moerwijk is een voormalig schoolgebouw dat de afgelopen tijd een tijdelijke invulling had als culturele broedplaats. Het gebouw zal worden herontwikkeld als bedrijfsverzamelgebouw voor de maakindustrie, zowel voor ondernemers als ondernemende kunstenaars.

Haagse Stadspartij

Een stad maak je niet achter een bureau. De stad dat zijn de mensen. Sinds 2019 werkt het college aan een plan voor bedrijfshuisvesting in de Samenscholing zonder enige inbreng van de stad. Het college is er niet binnen geweest en heeft geen kennis gemaakt met de vele groepen die er actief zijn. De Samenscholing heeft zich bewezen vindt de Haagse Stadspartij. De buurt er de stad vinden er hun plek. Het biedt de broodnodige ruimte voor rafelranden en initiatieven die tegen het heersende marktdenken en geld als hoogste doel ingaan. De fractie diende een amendement in waarin zij het college opdraagt met 4500 m2 alternatieve culturele ruimte te komen voor de Samenscholing en Helicopter. Dit amendement werd verworpen Daarnaast is een amendement ingediend om de overeenkomst met de huidige gebruikers niet op te zeggen totdat er duidelijkheid is over de daadwerkelijke verbouwingskosten en/of de bestemmingsplanwijziging definitief is. Dit amendement is verworpen. Ook deed de fractie een oproep om geen stappen te zetten voordat er duidelijkheid is over de verbouwingskosten en de bestemmingsplanwijziging definitief is. Ook het amendement dat hiervoor werd ingediend is verworpen evenals het amendement om samen met Samenscholing plannen uit te werken voor het opknappen van het gebouw, een duurzame en langjarige exploitatie tegen broedplaatstarieven en voor de uitvoering hiervan samen met Samenscholing op zoek te gaan naar financiering.

Partij voor de Dieren

De huidige invulling voor het oude schoolgebouw aan de Beatrijsstraat is uniek voor Den Haag. Een plek waar kunst tot leven komt, waar mensen elkaar helpen, waar mensen die zich nergens anders veilig voelen, veilig voelen. Een plek die we als stad zouden moeten koesteren vindt de Partij voor de Dieren. De fractie vindt dat een aantal zaken niet goed is gegaan in de totstandkoming van dit plan. De participatie, zeker met de huidige gebruikers van het pand was onvolledig en minimaal. Dat is vervolgens niet naar waarheid gecommuniceerd met de raad. De menselijk maat is uit het oog verloren omdat er haast gemaakt moest worden om een subsidie van Europa binnen te kunnen harken. De fractie steunt alle amendementen van de Haagse Stadspartij.

PvdA

Dat we langlopende actieprogramma’s en beleidskaders met elkaar vaststellen, verzaakt de raad niet van de plicht om ook te kijken wat er daadwerkelijk in de stad gebeurt pleitte de PvdA. Daar waar mooie, waardevolle initiatieven opbloeien, waar mensen samenkomen, waar buurtbewoners een plek vinden moeten we dat koesteren. De Samenscholing is zo’n plek. Er is behoefte aan kleinschalige ruimtes voor de maakindustrie, maar er is ook behoefte aan ontmoeting, cultuur. De fractie zal moties en amendementen steunen die vragen om de Samenscholing een plek te blijven bieden, samen met hen een plan te maken en bewoners te betrekken.

GroenLinks vindt betaalbare bedrijfshuisvesting in de stad en ook zeker in Zuidwest belangrijk, maar dat mag niet ten kosten gaan van initiatieven zoals de Samenscholing. De fractie deed de oproep om meer betaalbare bedrijfsruimte in leegstaande andere panden te realiseren. Trek harder ten strijde tegen de commerciële leegstand waar private partijen aan verdienen en wat ten koste gaat van de mensen in de stad. De fractie vindt het niet uit te leggen dat een burgerinitiatief dat van onderaf is opgebouwd met als enige faciliteit een tijdelijke plek wordt opgeheven om een nieuw soort broedplaats op te bouwen met professionele ondersteuning van een community builder. De fractie diende een motie in om in gesprek te gaan met De Samenscholing en Helicopter en te inventariseren welke randvoorwaarden en mogelijkheden er zijn van alle betrokkenen om volwaardig deel uit te maken van de transformatie van de Beatrijs. Deze motie is aangenomen.

ChristenUnie/SGP

Gebleken is dat het pand aan de Beatrijsstraat van grote waarde is voor de gebruikers en de buurt. Het pand moet zijn functie voor de buurt kunnen behouden pleitte ChristenUnie/SGP. De fractie diende een amendement in om bij de uitwerking van de herontwikkeling van de Beatrijsstraat 8-12 en het concept voor het bedrijfsverzamelgebouw de wijkondernemers, buurtbewoners, buurtorganisaties en de gebruikers van het pand te betrekken. Dit amendement werd aanvaard.

SP

De SP zal het plan zoals het er nu ligt niet steunen. De fractie ziet er behoefte is aan betaalbare bedrijfshuisvesting in Zuidwest, maar het leegvegen van een vrijplaats is niet de manier waarop dit moet gebeuren. De SP stelde dat de sociale meerwaarde van de Samenscholing gekoesterd moet worden en deed oproep aan het college om de huidige gebruikers de kans te geven met de buurt een alternatief plan te ontwikkelen. Besluit samen met hen in plaats van over de buurt.

CDA

Een fijne buurt is meer dan een plak waar je anoniem woont en werkt. Den Haag is rijk aan diversiteit, netwerken en verenigingen die willen werken aan saamhorigheid en die verantwoordelijkheid nemen. Wij moeten als vertegenwoordigers van deze stad deze gemeenschapswaarde zien en steunen. Het ontwikkelen van onze buurten moet niet alleen over papieren plannen gaan, maar we moeten met de bewoners kijken hoe we buurten samen kunnen vormgeven. Afgelopen jaren hebben initiatieven als de Samenscholing en Helicopter het pand aan de beatrijsstraat gratis mogen gebruiken. Van tevoren stond vast dat het gebruik van het pand van tijdelijke aard was. CDA diende een motie in om actief mee te helpen bij het zoeken van geschikte en voor de maatschappelijke initiatieven acceptabele vervangende ruimte binnen de wijk of direct aangrenzende wijken. Deze motie is aanvaard.

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag slet dat het absurd is dat de plannen uit 2015 destijds door het college zijn gekomen. De gemeente is ruim 2 miljoen euro aan huurwaarde misgelopen om destijds een school gratis is weggegeven aan vrienden van de Haagse Stadspartij. Vervolgens is de overeenkomst niet nageleefd door de bruiklener. Er is tekortgeschoten in herstel, vervanging en vernieuwing. Hart voor Den Haag zegt dat er een beeld van structureel overlast naar voren kwam uit een enquête die de fractie in de wijk heeft gehouden en is blij dat de herontwikkeling gaat gebeuren. Tijdens de enquête kwam de wens van de inwoners voor de komst van een huisartsenpraktijk naar voren. De fractie diende daarom een motie in om bij de verdere planvorming Beatrijsstraat inclusief bestemmingsplanwijziging rekening te houden met de komst van een huisartsenpost. Deze motie is aanvaard.

D66

Het opknappen en ontwikkelen van het pand is broodnodig, stelde D66 en het voorstel van het college zorgt ervoor dat er subsidie komt om dat te doen. Voor broedplaats Helicopter is er een mogelijkheid om terug te keren naar het opgeknapte gebouw. Voor vrijplaats de Samenscholing is dat nu niet voor alle initiatieven. Daarom vraagt D66 het college om zich in te spannen om de maatschappelijke wijkinitiatieven van de Samenscholing een goede plek te geven. Daarom steunt de fractie de ingediende voorstellen van het CDA, ChristenUnie/SGP, maar ook die voor de huisartsenpost van Hart voor Den Haag.

PVV

De PVV geeft aan tegen het voorstel van het college te stemmen omdat de fractie het alternatief van het college niet beter vindt dan de situatie die er nu is. De fractie pleitte er dan ook voor de Samenscholing en Helicopter te behouden in de Beatrijsstraat zolang het college geen beter alternatief heeft.

Het college ziet heel goed wat er de afgelopen jaren is ontstaan in vrijplaats de Samenscholing. Iets als zo’n plek is van belang voor een stad. Tegelijkertijd is het college binnen het door de raad vastgestelde beleid verantwoordelijk voor het zorgen voor voldoende betaalbare bedrijfsruimte. Feit is dat dit schoolgebouw een tijd leegstond en het initiatief van de Samenscholing hierin gekomen is, onder voorwaarde van een tijdelijke overeenkomst zonder de verplichting voor vervangende ruimte.

Ook het voorstel van het college voor een investeringsbesluit herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 voor de maakindustrie is aangenomen.

Meerjarenprogramma Kunstwerken IV

Hierna stond het voorstel van het college voor het Meerjarenprogramma Kunstwerken IV op de agenda, evenals de vervangingsagenda tot 2040 & Uitvoeringsprogramma 2022-2025. De gemeente heeft een grote verzameling aan kunstwerken in beheer. Hieronder vallen 62 kilometer aan kadeconstructies waarvan nog ongeveer 20 kilometer op hout is gefundeerd, honderden fiets- en voetgangersbruggen, 289 verkeersbruggen, 4 tunnels, 3 viaducten, de Utrechtsebaan, een groot gedeelte van de haven en een verscheidenheid aan specifieke objecten zoals het busplatform van het Centraal Station. De komende jaren groeit Den Haag. Daarmee wordt de buitenruimte schaarser en tegelijkertijd intensiever gebruikt. De voorzieningen moeten naar een hoger niveau worden getild om de stad mooier, veiliger en beter bereikbaar te maken. Grote investeringen helpen hierin, maar zonder goed beheer en onderhoud verliezen deze investeringen op termijn hun waarde.

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag stelde dat het tekort aan budget zorgelijk is. De fractie wilde daarom weten welke noodscenario in werking treedt als de benodigde gelden niet kunnen worden gevonden. Verder zei de fractie dat historische verlichting langs alle grachten standaardprocedure moeten zijn. Daarom dient de fractie samen met de VVD hiervoor een motie in.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren bracht in dat de maatregelen van het aanleggen en onderhouden van de rustplanken en uitklimvoorzieningen nu niet terugkomen in het beleidskader. De fractie diende daarom een amendement in om diervriendelijke kades en walkanten vast te leggen in het Meerjarenprogramma Kunstwerken. Dit amendement is verworpen.

VVD

De VDD vroeg per motie om een overzicht te maken van kademuren van grachten die worden opgeknapt en buiten het grachtenprofiel vallen en daarbij aan te geven of het mogelijk is om hier historische verlichting te plaatsen. Deze motie is aanvaard.

Het voorstel van het college voor het Meerjarenprogramma Kunstwerken IV en de vervangingsagenda tot 2040 & Uitvoeringsprogramma 2022-2025 zijn aanvaard door de gemeenteraad.

Initiatiefvoorstel Mariahoeve blijf(t) groen

Het initiatiefvoorstel Mariahoeve blijf(t) groen, “Groenbeheer op maat, de pilot” werd vervolgens besproken in de raadsvergadering. Met dit initiatiefvoorstel wil Hart voor Den Haag het behoud en onderhoud van het karakteristieke groen in de wijk Mariahoeve een prominentere rol binnen de gemeente geven. Hart voor Den Haag wil met dit voorstel dat in samenspraak met de groene vertegenwoordigers en passend binnen de bestaande kaders als stedelijke pilot in Mariahoeve, voor het wijk en buurtgroen een beheerplan op maat wordt gemaakt. De visie wijkgroen Stadsdeel Haagse Hout kan hiervoor als basis worden gebruikt. Ook vraagt de fractie ondersteunend cultuurhistorisch onderzoek uit te voeren naar het wijk- en buurtgroen dat aanvullend is ten aanzien van de bestaande visie(s).

Het initiatiefvoorstel Mariahoeve blijf(t) groen, “Groenbeheer op maat, de pilot” is aangenomen door de gemeenteraad.

Afronding commissiedebatten

Tot slot zijn twaalf commissiedebatten afgerond over de volgende onderwerpen:

 • Commissiebrief: informatie over voortgang ontwikkelingen De Kust Gezond
 • Misleidende lesprogramma’s pluimveelobby
 • Commissiebrief: ruimtelijke en programmatische thema’s met wensen voor de Vlietzone
 • Raadsmededeling: stand van zaken m.b.t. afdoening motie "Geen omgevingsvergunning Dr. Lelykade 10
 • ORAC’s struikelblok voor ondernemer
 • Brief vijfde Voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang
 • Brief evaluatie en verlenging gemeenschappelijk regeling Industrieschap de Plaspoelpolder (GRIPP)’
 • Commissiebrief: Westduinweg - Uitkomsten verkeersstudie
 • Brief vaststelling VO Boekhorststraat
 • Afdoening motie: Breng éénrichtingsverkeer terug in de Zonnebloemstraat
 • Brief evaluatie verkeersmaatregelen Schilderswijk
 • Beantwoording schriftelijke vragen betreft Transvaal bestolen van schaarse parkeerplekken

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.