Nieuwsbericht

Raad stemt in met actieprogramma preventie volksgezondheid

Gepubliceerd: 8 oktober 2021Laatste wijziging: 8 oktober 2021

De Haagse gemeenteraad sprak donderdag 7 oktober onder meer over het actieprogramma Preventie Volksgezondheid Den Haag 2020- 2023, parkeernormen 2021, wensen en bedenkingen bij één Haagse straatreinigingsorganisatie en het versneld aanbrengen van energiezuinige straatverlichting. Ook sprak de gemeenteraad over het HEA Jaarplan 2021-2022 en planuitwerkingskader Bellevue. Tot slot zijn 18 commissiedebatten afgerond. Het debat over het Rekenkameronderzoek ‘Aan de slag!’ over de begeleiding van jongeren naar werk of school is verzet naar een volgende raadsvergadering.

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. Deze raadsvergadering spraken 15 inwoners in op zes verschillende agendapunten.

Benoemingen

De raadsvergadering startte met een hoorzitting in het kader van de voorgestelde benoeming van kandidaat wethouder Kapteijns. Na de hoorzitting werd de heer A.J.F (Arjen) Kapteijns benoemd tot wethouder.

Met de benoeming van de heer Kapteijns kwam een raadszetel vrij die is ingenomen door mevrouw I. (Isabel) Bos. Zij werd tijdens de raadsvergadering beëdigd tot raadslid voor de fractie GroenLinks.

Actieprogramma Preventie Volksgezondheid

Na de benoemingen startte de raad met de beraadslaging over het voorstel van het college voor het Actieprogramma Preventie Volksgezondheid Den Haag 2020- 2023. Op 19 december 2019 is het Beleidsplan Zorg, Jeugd, Volksgezondheid “Gezond en Veerkrachtig” Den Haag 2019-2022 door de raad vastgesteld. Dit beleidsplan wordt geconcretiseerd in verschillende actieprogramma’s. Het actieprogramma preventie is één van deze programma’s en beschrijft wat de gemeente Den Haag de komende jaren gaat doen om de gezondheid van de Hagenaars te behouden en verbeteren.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De fractie gaf aan het zeer zorgwekkend te vinden dat inwoners van Zuidwest zeven jaar eerder komen te overlijden. De fractie is dan ook benieuwd naar het verloop van de aanpak ‘gezond en gelukkig Den Haag’ en is blij met de toezeggingen van de wethouder in gesprek te gaan met de wethouder Sport over gezonde sportkantines en met ouderenorganisatie voor het realiseren van bewegingspleintjes voor ouderen.

PvdA

De PvdA had vragen over de samenwerking tussen zorgverzekeraars en de gemeente. De aanpak is versnipperd doordat het losse projecten van individuele zorgverzekeraars zijn, zei de fractie. Met het geld dat zorgverzekeraars uittrekken voor preventie is volgens de PvdA meer te bereiken als dit gebundeld wordt in een preventiefonds en gezamenlijk een preventieaanpak wordt opgezet. De fractie vroeg de wethouder om met zorgverzekeraars in gesprek te gaan en de voortgang hierop over een half jaar terug te koppelen aan de raad.

GroenLinks vroeg tijdens het debat aandacht voor de grote gezondheidsverschillen tussen stadsdelen. Ook deze ongelijkheid in de stad is onacceptabel. Verschillende wijken vragen om een verschillende aanpak, ook qua preventie. Slechte luchtkwaliteit heeft een negatief effect op de volksgezondheid, zelfs direct op de levensverwachting. De fractie zegt dat ook daar per wijk verschil te zien. De fractie vraagt de wethouder hoe de gemeente zicht houdt op het verband tussen luchtvervuiling en gezondheid.

ChristenUnie/SGP

Met het Haags preventieakkoord ligt er een breed programma met actie die de gezondheidsproblemen in de stad moet terugdringen. De fractie diende een amendement in om in de eerste voortgangsrapportage de doelen concreet, meetbaar en in lijn met de doelstellingen van het Nationaal Preventieprogramma 2040 te maken. Dit amendement is aanvaard. Het is nog niet zeker dat twee miljoen euro die we moeten krijgen van het Rijk beschikbaar komt voor 2022 en 2023. De fractie diende een amendement in waarmee wordt geregeld dat als de financiële middelen niet of niet voldoende beschikbaar komen, de wel beschikbare middelen worden herverdeeld over de diverse ambities. Dit amendement is ook aanvaard. Verder diende ChristenUnie/SGP een motie ‘alcoholpreventie begint op straat’ in. De fractie roept hiermee op om in gesprek te gaan met avondwinkels en slijterijen over de gevolgen van de bestickering van hun winkel met afbeeldingen van alcoholische dranken en te onderzoeken hoe dergelijke uitingen aan banden kunnen worden gelegd. Deze motie werd verworpen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij vindt het actieprogramma heel belangrijk gezien de gezondheidsverschillen in de stad. De fractie is blij dat de wethouder heeft toegezegd te kijken naar hoe mensen aan gezonde voeding kunnen komen, zeker omdat gezonde voeding duur is. De fractie vroeg coachingsprogramma's voor meisjes en jonge vrouwen in het actieprogramma op te nemen. De fractie denkt dat dit een bijdrage zal leveren aan vrouwenemancipatie en een positief effect zal hebben op de mentale en fysieke gezondheid van vrouwen.

Islam Democraten

Gelukkig is het einde van de Corona-crisis in zicht, zeiden de Islam Democraten, maar het is nog niet voorbij. De fractie gaf aan dat veel mensen niet op de hoogte zijn van het belang van ventileren in huis en diende daarom een motie in voor een intensieve (social)mediacampagne om Hagenaars te informeren over het belang van ventilatie, inclusief tips hoe en hoe vaak te ventileren. Deze motie werd verworpen. Verder is de fractie van mening dat vaccineren vrijwillig moet zijn en blijven en diende een motie in om een statement naar buiten te brengen dat vaccineren te allen tijde vrijwillig moet blijven en dat een verplicht coronabewijs op vele vlakken niet deugt. Deze motie verworpen. Tot slot gaf de fractie aan dat synthetische drugs en wapens eenvoudig online te bestellen zijn. Daarom werd een motie ingediend om onderzoek te doen via welke kanalen jonge mensen op dit moment aan synthetische drugs en wapens komen en met preventieve voorstellen te komen om dit aanbod en daarmee het gebruik van deze drugs en wapens terug te dringen. Deze motie werd ook verworpen.

D66

De volksgezondheid staat onder druk, meer dan ooit. D66 vroeg aandacht voor jongeren die kampen met psychische problemen. Er is een toename van middelengebruik en er wordt minder gesport. D66 lanceerde dit voorjaar het actieplan jongeren, maar ziet deze punten nog onvoldoende terug in het voorliggende plan. Het wordt tijd dat jongeren een plek aan tafel krijgen en dat hun stem wordt gehoord. De fractie roept nogmaals op tot een integrale aanpak voor jongeren. Alleen als we meer inzetten op preventie kunnen we kansenongelijkheid aanpakken en toekomstperspectief bieden.

College

Het college beantwoordde de gestelde vragen en ging in op de ingediende moties en amendementen.

Bij het stemmen tijdens de raadsvergadering op 7 oktober om 21.00 uur is het voorstel van het college wat betreft het Actieprogramma Preventie Volksgezondheid Den Haag 2020- 2023 aangenomen.

Parkeernormen Den Haag 2021

Het voorstel van het college inzake Nota Parkeernormen Den Haag 2021 is het agendapunt dat daarna is besproken. Bij nieuwe ontwikkelingen van woningbouw en bedrijven zijn ook auto- en fietsparkeerplaatsen nodig. De gemeente hanteert parkeernormen om te zorgen dat daarin wordt voorzien. Op 15 juli 2021 heeft de raad de Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030 vastgesteld. Daarmee is ingestemd met de uitwerking door het college van beleidsregels autoparkeernormen voor heel Den Haag exclusief het CID en de Binckhorst. De nota parkeernormen Den Haag 2021 is opgesteld ter vervanging van de Nota parkeernormen Den Haag uit 2011 en de wijzigingen en aanvulling op de nota parkeernormen uit 2016, behalve voor het CID en de Binckhorst. Voor deze twee gebieden is op 7 oktober 2020 al een nieuw parkeernormenbeleid vastgesteld.

Partij voor de Dieren

Het is goed dat de gemeente mensen uit de auto wil lokken, maar de stad ligt ook vol met openbaar vervoergelegenheden. Het college ziet dat ook. De Partij voor de Dieren diende een amendement in omdat zij minder parkeerplaatsen rond openbaar vervoer-knooppunten willen. Het amendement werd verworpen. Ook vindt de partij het zonde als parkeerplaatsen het groen uit de stad verdrijft en dat zou niet moeten. Daartoe diende de Partij voor de Dieren een amendement in. Het amendement werd verworpen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt de nota parkeernormen een ramp. Er zijn voorbeelden te over van het niet functioneren van het beleid. Daarom doet de partij een oproep aan de coalitiepartijen om niet in te stemmen met de nota parkeernormen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende een amendement in om het hoofdstuk uit het plan te schrappen dat gaat over de vrijstelling autoparkeereis voor kleine nieuwbouwplannen. Het amendement werd verworpen. Een motie waarin de partij aandacht vraagt voor de toegenomen parkeerdruk door deelauto’s werd aangenomen. Ook diende de partij een motie in om meer duidelijkheid te krijgen over parkeervergunningen. Ook deze motie werd aangenomen.

VVD

De parkeerbehoefte in Den Haag is nog altijd groot. Er moet meer worden geparkeerd op eigen terrein en ondergronds. Het straatbeeld moet door de hoge parkeerdruk niet verder verstoord worden. Echter moet het op een aantal plekken in de stad juist wel mogelijk zijn om de momenteel aangegeven parkeeraantallen te verhogen, omdat er ruimte voor is. De VVD diende daarom een amendement in om de parkeernorm als referentienorm aan te houden. Het amendement werd aangenomen.

Het is druk op de Haagse wegen. Dat betekent veel uitstoot en veel parkeerdruk. Het voorstel van het college legt een maximum aan het aantal parkeerplekken en stimuleert deelvoertuigen. Daarom steunt GroenLinks het voorstel.

CDA

Ondanks de hardheidsclausule in het plan, is het CDA van mening dat het niet zou moeten gaan om maximum aantallen parkeerplaatsen. Waar nodig en mogelijk moeten er op plaatsen in de stad ook ruimte zijn het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Daarom steunt het CDA het amendement van de VVD.

SP

De SP kan zich in grote lijnen vinden in de nota Parkeernormen. De partij dient een motie in waarin het oproept om te voorkomen dat ondernemers prijsafspraken kunnen maken voor deelconcepten. De toegankelijkheid van deelconcepten moet gegarandeerd worden. De motie werd aangenomen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP steunt de nota Parkeernormen. De partij diende een amendement in om extra ruimte te creëren voor grotere deelbakfietsen. Het amendement werd aangenomen.

PVV

De PVV vindt dat de wethouder een anti-automobilistenbeleid voert. De VVD, die in het college zit, zou daar meer aan moeten doen. Inwoners van Den Haag hebben nu eenmaal parkeerplaatsen nodig. Het tekort aan parkeerplaatsen is een groot probleem voor gewone inwoners.

Haagse Stadspartij

De parkeernormen vergroten tweedeling en de wooncrisis. Met deze parkeernormen laat het college zich lelijk in de kaart kijken. Hoe groter je huis, hoe groter de voorgestelde norm is. Met een groter huis, heb je meer recht op parkeerruimte. Dat terwijl mensen met een groter huis niet ook meer auto’s nodig hebben. Door de verplichte bouw van deze overbodige parkeerplaatsen, stuwt dit ook de huizenprijzen op. Daarom zal Haagse Stadspartij tegen de nota parkeernormen stemmen.

College

De wethouder ging in op de gestelde vragen en opmerkingen.

De gemeenteraad stemde in met het voorstel van het college inzake Nota Parkeernormen Den Haag 2021.

Wensen en bedenkingen één Haagse straatreinigingsorganisatie

De raad vervolgde de vergadering met de bespreking van wensen en bedenkingen over het voorgenomen collegebesluit voor de vorming van één Haagse straatreinigingsorganisatie. Een efficiënte uitvoeringsorganisatie voor een schone stad en gelijke beloning voor gelijke arbeid. Dat waren enkele maanden geleden de doorslaggevende motieven om de weg in te slaan van samenvoeging van de stichting Haags Werkbedrijf (HWB) en het Haags Veegbedrijf (HVB), een bedrijfsonderdeel van de gemeentelijke dienst Stadsbeheer. Op 26 januari 2021 nam het college het besluit om eerste stappen te gaan zetten op weg naar één straatreinigingsorganisatie. Het college heeft een voorgenomen besluit genomen over de vorming van één Haagse straatreinigingsorganisatie door overname van het HWB en samenvoeging met het HVB binnen de dienst Stadsbeheer. Voordat een definitief besluit wordt genomen, wordt de raad gevraagd zijn wensen en bedenkingen over het voorgenomen collegebesluit kenbaar te maken.

SP

De SP gaf aan dat de raad gisteren van het college een brief te heeft ontvangen waarin wordt gereageerd op de wensen van de Ondernemingsraad van het Haags Werkbedrijf met betrekking tot de vorming van één Haagse straatreinigingsorganisatie. De fractie complimenteerde het college met de mooie toezeggingen die in die brief zijn gedaan. Er is nog wat onduidelijkheid over het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden waaronder de medewerkers zullen overgaan. Het eindresultaat telt en daarom diende de fractie een amendement in waarin staat dat de gemeenteraad instemt met het voorgenomen besluit ‘Vorming van één Haagse straatreinigingsorganisatie’, onder de voorwaarde dat de raad geïnformeerd wordt over de uitkomsten van de gesprekken met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van de over te nemen HWB-medewerkers en hierbij de mogelijkheid krijgt om zich ruim voor de definitieve startdatum van de nieuwe straatreinigingsorganisatie uit te spreken over het resultaat met de instrumenten die deze tot zijn beschikking heeft. Dit amendement is aanvaard.

PvdA

De PvdA bedankte de Ondernemingsraad en insprekers voor hun betrokkenheid en het kenbaar maken van hun zorgen over de samenvoeging. De fractie begrijpt de zorgen en vindt de reactie van het college hierop meer dan bemoedigend. Alleen wat de arbeidsvoorwaarden betreft is de reactie nog niet altijd concreet. Vandaar dat de PvdA het amendement van de SP ook van hart steunt en mede indient. De fractie bedankt de SP voor haar betrokkenheid, inzet en volhardendheid om dit traject zorgvuldig te laten verlopen.

Ook GroenLinks bedankt het college en de Ondernemingsraad. De fractie is van harte mede-indiener van amendement van de SP die veel lof verdient voor het werk dat hierin zit. Het is een mooie oplossing om een extra toetsingsmoment in te bouwen na de gesprekken met de vakbond en zo tegemoet te komen aan de terechte zorgen van de HWB-medewerkers. De positie van de medewerkers en hun zekerheid waar ze recht op hebben, is cruciaal.

D66

D66 sluit zich aan bij de vorige sprekers en bedankte ook de mensen van de Ondernemingsraad voor hun brief en de inspraak die zij deden. Ook het debat in de commissie was goed. De fractie bedankt ook de wethouder en ambtenaren voor hun inzet op dit dossier en de SP voor de inzet. D66 steunt het amendement van harte.

PVV

De PVV vindt het ook belangrijk dat de arbeidsvoorwaarden goed worden geregeld voor de mensen die nu bij het HWB werken. Dit zijn de mensen die we niet kunnen missen in de stad. De mensen die onze stad schoon en netjes houden. Zij zijn voor 8 uur ’s ochtends in de stad om de stad mooi, aantrekkelijk en leefbaar te maken. De fractie hoopt dat de arbeidsvoorwaarden goed worden geregeld en op de juiste manier worden gecommuniceerd naar de medewerkers zodat zij zich niet onnodig zorgen maken. Ook de PVV bedankt de SP voor het indienen van het amendement.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij steunt het goede initiatief van de SP van harte. In de commissievergadering kwam naar voren dat het HWB een werknemersstop geldt, terwijl we juist veel handen tekortkomen m de straat goed schoon te houden. Ook doet het HWB goed werk in het begeleiden van mensen naar werk. De fractie deed dan ook een oproep om meer werk van het Haags Werkbedrijf te maken. Zorg dat daar meer mensen aan de slag kunnen en daarmee die belangrijke taak om Den Haag schoon te maken volbrengen.

CDA

Het CDA vindt het een goede zaak dat de samenwerking er komt en een efficiënte organisatie te creëren. Ook het CDA sluit zich graag aan bij het amendement van de SP en zal dit steunen.

College

Het college bedankt de raad en de Ondernemingsraad voor hun inbreng. Het college vindt het mooi dat we dit op deze manier hebben kunnen doen en heeft het gevoeld dat de college en de raad dit echt samen hebben kunnen doen.

Tijdens de raadsvergadering in de avond stemde de gemeenteraad in met het voorstel wensen en bedenkingen over het voorgenomen collegebesluit van één Haagse straatreinigingsorganisatie.

Energiezuinige straatverlichting

Hierna sprak de raad over het voorstel van het college voor het versneld aanbrengen van energiezuinige straatverlichting. De gemeente Den Haag heeft zo’n 77.000 lichtpunten, waarvan op dit moment ca. 23% is voorzien van energiezuinige ledverlichting. Bij de Haagse straatverlichting is sprake van een grote besparingspotentie, aangezien de openbare verlichting de grootste energieverbruiker is en er goede mogelijkheden zijn om het energiegebruik terug te dringen. Met de eenmalige impuls van € 12 miljoen kunnen conventionele armaturen, in hoger tempo dan nu het geval is, vervangen worden door nieuwe duurzame led armaturen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt het versneld aanbrengen van energiezuinige straatverlichting een doorgeschoten duurzaamheidsambitie waarbij de kosten niet opwegen tegen de opbrengsten. De fractie diende een motie in om de lantaarnpalen en armaturen niet onnodig te vervangen en de 12 miljoen euro ENECO-middelen hiervoor aan te wenden om het ratten- en afvalprobleem aan te pakken. Deze motie werd verworpen.

PVV

De PVV Vindt dat prioriteiten verkeerd liggen en is ook van mening dat het versneld aanbrengen van energiezuinige straatverlichting een doorgeschoten duurzaamheidsambitie is. De fractie vraagt de wethouder om per keer, als een lampje kapotgaat, die te vervangen door ledlamp. Geleidelijk dus en niet in één keer.

GroenLinks is heel blij dat deze afspraak uit het coalitieakkoord nu wordt gerealiseerd. Met de vervanging van de lampen wordt 14,4 kiloton CO2 per jaar bespaard, naast een flinke financiële besparing per jaar. Het doel van de totale vervanging in 2030 komt hiermee in zicht. GroenLinks ziet dit als een mooie stap naar een klimaat neutrale stad en een groene en leefbare toekomst.

College

Het college gaf aan dat het versneld aanbrengen van energiezuinige straatverlichting nodig is voor het verduurzamen van de openbare ruimte in de stad. Er wordt begonnen met de armaturen die aan het eind van hun economische levensduur zijn en de meeste van de armaturen die nu worden vervangen zijn dit.

Het voorstel van het college voor het versneld aanbrengen van energiezuinige straatverlichting is aangenomen door de gemeenteraad.

HEA Jaarplan 2021-2022

De raad vervolgde de beraadslaging met het voorstel van het college voor het HEA (Haagse Educatieve Agenda) Jaarplan 2021-2022. Het HEA Jaarplan 2021-2022 laat de maatregelen zien die nieuw of aanvullend zijn en die gedurende het schooljaar 2021-2022 uitgevoerd worden. Er is nog een hele weg te gaan om de onderwijskansen van kinderen in Den Haag te verbeteren. In het HEA-jaarplan worden weer een aantal (vervolg)stappen gezet.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos gaf aan dat meer dan de helft van schoolgaande kinderen met een taalachterstand een migratie¬ achtergrond heeft. Jonge kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie worden daar om uiteenlopende redenen niet altijd naartoe gestuurd door hun ouders. Daarom diende de fractie een motie in om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om ouders te verplichten om hun kinderen, die daartoe een indicatie hebben, deel te laten nemen aan voorschoolse educatie. Deze motie werd verworpen. Verder gaf de fractie aan dat op dit moment ongeveer 55% van de docenten in het voortgezet onderwijs een vaste baan heeft, landelijke cijfers erop wijzen dat zo’n 27% van de leraren met een burn-out thuis komt te zitten en onderwijsbonden steeds meer signalen krijgen van docenten die het helemaal beu zijn om opnieuw te moeten solliciteren. De fractie diende daarom een motie in om te onderzoeken door welke oorzaken leraren in Den Haag vroegtijdig afhaken en de rol van de schoolbesturen en hun beleid daarin mee te nemen. Deze motie is aangenomen.

GroenLinks zei dat we bekend staan als de meest gesegregeerde stad van Nederland, maar ook als de kleurrijke mozaïek van Nederland. De aanpak van segregatie begint bij ongelijke kansen al vroeg in onze eerste levensjaren, namelijk op scholen. Een bonus en voorrang op een woning is niet voldoende om het lerarentekort en daarmee een deel van het probleem op te lossen. Er is een structurele en allesomvattende aanpak nodig, pleitte de fractie. Een van de problemen op scholen in achterstandswijken is onderadvisering. De oplossing die het college ziet, namelijk de inzet van schoolmaatschappelijk werk om het gesprek aan te gaan met ouders van groep 7 en 8 leerlingen, is teleurstellend vindt GroenLinks. Dit heeft geen waarde en toevoeging in het verhogen van kansen. De fractie wil dat een professional samen met een kind naast de ouders staan en maar mogelijkheden kijkt om de leerprestaties te verbeteren of de kansen te vergroten.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren zei dat het zelfmoordpercentage onder LHBTI+-jongeren tot wel vijf maal hoger ligt dan niet LHBTI+-jongeren. Dit komt mede doordat zij worden gepest. De fractie diende een motie in om samen met Haagse scholen een actieplan op te stellen om de veiligheid van LHBTI-i-jongeren op school te verbeteren en meer prioriteit te geven aan het tegengaan van pesten. Deze motie werd aangenomen.

D66

Zorgen voor gelijke kansen is een van de vele belangrijke taken van het onderwijs zei D66. Honderden kinderen hebben betere toekomst door brede buurtscholen. De fractie schrok zich rot toen schoolleiders en docenten belden nadat zij te horen hadden gekregen dat het mes was gezet in hun budget voor de brede buurtschool. Scholen kregen in september te horen dat ze halverwege schooljaar gekort worden. Dat kan niet op deze manier, zei D66. Niet halverwege het schooljaar en niet zonder dat schoolleiders goed zijn meegenomen. D66 diende daarom een motie in voor een overgangsregeling en in gesprek te gaan met de scholen om te inventariseren wat reële mogelijkheden zijn om de herverdeling niet ten koste te laten gaan van de gelijke kansen in het onderwijs. Deze motie is aangenomen. Daarnaast pleitte de fractie ervoor zij-instromers niet meteen voor de klas te zetten en te inventariseren hoeveel zij-instromers uiteindelijk doorstromen in het onderwijs en te onderzoeken wat we kunnen doen om de begeleiding te verbeteren. Deze motie is aangenomen.

Haagse Stadspartij

De HEA is het moment waarop we het onderwijs kunnen aansturen. De Haagse Stadspartij vindt dat er een duidelijkere aanpak moet komen voor kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet naar school gaan. De fractie krijgt namelijk veel signalen dat een shockerend aantal kinderen in de stad niet naar school gaat en deze kinderen en hun ouders en verzorgers niet tijdig geholpen worden. De Haagse Stadspartij diende een motie in om te onderzoeken hoeveel kinderen geoorloofd en ongeoorloofd thuis zitten en of hierbij een relatie is met de lange wachtlijsten van hulpverlening voor jongeren. Deze motie is na de beantwoording door het college aangehouden. Verder zei de fractie dat uit onderzoek blijkt dat kinderen van laagopgeleide of arme ouders vaker de dupe worden van onderadvisering. Om deze reden diende de fractie een motie in om samen met het onderwijs te onderzoeken op welke wijze het kindvolgsysteem en leerlingvolgsysteem bijdragen aan vooroordelen en hoe deze kunnen worden beperkt. Deze motie werd verworpen.

PvdA

De PvdA vroeg of de komende jaren op een eerder moment kan worden gesproken over HEA. Nu gebeurt dat terwijl het schooljaar al is gestart en dat is onwenselijk. De fractie benadrukte dat elk kind hetzelfde recht heeft zich te ontwikkelen door middel van onderwijs. Sommige ouders hebben nog moeite in het meekomen in de samenleving en kunnen daarom lastiger betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind. Hierdoor hebben hun kinderen minder kansen om zich te ontwikkelen door middel van onderwijs. De fractie diende daarom een motie in om op minstens twee Haagse scholen een pilot te starten voor de familieschool naar Amsterdams model. Deze familiescholen ondersteunen in opvoeding, het opbouwen van een netwerk met andere ouders, het aanvragen van hulp bij armoede of het invullen van papierwerk. Ook buitenschoolse activiteiten worden aangeboden. Deze motie werd aangenomen. Leertijdverlenging is een zeer belangrijk en bewezen instrument om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan, zei de PvdA. De fractie vroeg per motie om de raad van een (LKP) subsidieoverzicht te voorzien, de herijking na dit schooljaar te evalueren en daarna met een duidelijk verhaal te komen met hoe de subsidieregelingen voor extra- en intensieve leertijd er na de compensatie compensatieregeling uit zien. Deze motie werd ook aangenomen.

VVD

De VVD staat achter de maatregelen en koers van de HEA. Wel wringt het ergens, namelijk bij de focus. Die lijkt vooral te zijn op leerlingen met een onderwijsachterstand of ongelijke kansen in het onderwijs. De VVD mist aandacht voor hoogbegaafde leerlingen in de HEA. Dit is een complexe groep met verschillende uitdagingen en noden en moet juist daarom ook specifiek genoemd worden in de HEA. De VVD diende een motie in om bij de nieuwe HEA expliciet in te gaan op de uitdagingen en noden van hoogbegaafde Haagse leerlingen. De motie werd aanvaard.

PVV

De PVV las in de krant een artikel over leraar van 25 uit Deventer die drie dagen per week in Den Haag slaapt om les te geven in een Haagse achterstandswijk. Dit doet hij omdat hij het leuk vindt, maar ook omdat hij vindt dat hij hier meer kan bijdragen dan in zijn eigen regio. De PVV vindt het mooi dat deze leraar dat doet. In Den Haag hebben we een schreeuwend tekort aan leraren die les willen geven in achterstandswijken. De fractie zei dat het niet altijd leuk is op die scholen en pleitte ervoor om de instroom op die scholen niet zo groot te laten zijn, ook in het belang van de kinderen.

Islam Democraten

De islam Democraten gaven aan dat middelbare scholen aan basisscholen terugkoppelen in hoeverre leerlingen na verloop van tijd nog op het niveau zitten van het schooladvies. De fractie vindt het niet duidelijk in hoeverre basisscholen in deze terugkoppeling aanleiding zien hun schooladviezen nog eens tegen het licht te houden en te kijken of zij bepaalde trends zien. Daarom vroeg de fractie per motie om samen met de scholen en andere onderwijsorganisaties de terugkoppeling van middelbare scholen te monitoren gekoppeld aan een analyse om de voorspellende waarde van de schooladviezen te verhogen. Deze motie werd verworpen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP bedankte de wethouder voor de HEA. De fractie heeft geen aanvullingen hierop en vroeg of, hoe en wanneer de subsidieregeling voor scholen en oa schoolreisjes geëvalueerd gaat worden en of de scholen dan kunnen aangeven of de onderwijsachterstand-score een goede indicator is.

CDA

Het CDA gaf ook complimenten voor jaarplan de fractie vroeg aandacht voor drie punten. Ten eerste het belang van het terugdringen van het lerarentekorttekort. Dit knelt nog, tegelijkertijd ziet de fractie ook dat het college er alles aan doet om dit aan te pakken. Ten tweede de lerarenopleiding. Het CDA zei dat het goed nieuws is dat er in dit HEA-plan een perspectief is op de start hiervan. En ten derde benadrukte de fractie het belang van de koppeling van de HEA aan de taalnota.

College

Het college bedankte de raad voor haar inbreng en het goede commissiedebat over de HEA, en ging in op de gestelde vragen en ingediende moties.

De gemeenteraad stemde in met het voorstel van het college wat betreft het HEA-Jaarplan 2021-2022.

Planuitwerkingskader Bellevue

Hierna is gesproken over het voorstel van het college inzake planuitwerkingskader Bellevue. Het project 'Bellevue' betreft de herontwikkeling van het gebied tussen de Rijnstraat/Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg, de Oranjebuitensingel en de Hoftoren. Partijen hebben de ambitie de locatie te herontwikkelen tot een attractieve, groene en duurzame omgeving waar het plezierig wonen, werken en recreëren is.

D66

In de commissie is het onderwerp uitgebreid aan de orde geweest. Daarom houdt D66 het graag kort. Er blijft een aantal punten van zorg, waaronder de hittestress op de locatie door verstening. D66 hoopt dat hier rekening mee gehouden kan worden. D66 diende een motie in om aandacht te vragen voor het missende punt van concrete afspraken in de omgevingsvergunning. Er moeten voorzieningen gerealiseerd worden in het project Bellevue. Deze motie werd aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos ging in op twee thema’s, namelijk de voorzieningen en de participatie. De concrete uitwerking van de voorzieningen ontbreekt in het plan. Het is onduidelijk of en hoe de participatie doorlopen is. Is er sprake geweest van echte participatie? Volgens de partij is de participatie die heeft plaatsgevonden een wassen neus. Daarom diende de partij een motie in om te onderzoeken hoe participatie van meerwaarde kan zijn voor het project. De motie werd aangenomen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren constateert dat er keer op keer moet worden geconcludeerd dat de participatie in projecten van de gemeente tekortschiet. Dat is ontzettend treurig en het geeft geen invulling aan de plannen in het coalitieakkoord, waarin verbetering werd beloofd. De Partij voor de Dieren zou het het beste vinden als het plan teruggetrokken wordt, zodat bewoners echt kunnen meepraten. Samen met andere partijen heeft de partij aan amendementen gewerkt om het plan op een aantal punten te verbeteren. De partij wil concrete plannen zien over de omgevingsvergunning. Een amendement waarin de partij oproept de structuurvisie en hoogbouwnota te volgen werd aangenomen.

SP

De Bellevuetoren lijkt een bijzonder en modern plan. Echter gaat het hier om een woontoren met appartementen die allemaal kleiner dan 40 vierkante meter zijn. Dat kan handig zijn voor studentenwoningen, zoals die van DUWO. Maar het is te krappe woonruimte voor normale woningen. De SP diende een motie in waarin het oproept de bouw van conceptuele kippenhokken te stoppen. De motie werd verworpen. De SP diende vervolgens een amendement in om de beschikbare kamers gelijkmatig te verdelen over de verschillende doelgroepen. Maximaal 20% van de appartementen moeten kleine woningen worden. Het amendement werd verworpen. Wat de SP betreft moeten woningen in het centrum toegankelijk zijn voor alle inwoners. Daarom diende de partij een motie in om bij het verdelen van de woonruimtes niet te selecteren op opleidingsniveau. Deze motie werd aangenomen.

PvdA

De PvdA is tevreden dat dit project voor 30 procent ruimte biedt aan sociale huurwoningen. De partij steunt de motie van de SP over het verdelen van de woonruimte. Ook steunt de PvdA de motie van D66. Wat betreft de participatie vraagt de PvdA zich zeer af hoe in een wijk waar de bewonersorganisaties zo goed georganiseerd zijn nauwelijks gehoord zijn. GroenLinks komt straks met een motie die hierop aanhaakt en de PvdA steunt deze motie van harte. Het is van belang dat de participatie in dit project eindelijk in orde komt.

ChristenUnie/SGP

Nederland en Den Haag staan voor een grote woningbouwopgave. Maar we moeten niet alleen bouwen voor de nood van nu, maar ook van de toekomst. Daarom moeten bouwprojecten ook aansluiten bij de wensen van de toekomst. Het is goed dat verscheidene partijen met moties en amendementen komen om het plan van het college te verbeteren. De ChristenUnie/SGP diende een motie in waarin het oproept dat het college de raad tijdig informeert als het af wil wijken van de oorspronkelijke plannen. De motie werd aangenomen. Zoals het plan momenteel voorligt, kan de partij het plan van het college niet steunen.

Haagse Stadspartij

Het plan van het college past bij het voornemen van het college om iets te doen aan de grote woningnood. Maar bijvoorbeeld op het gebied van participatie is nog veel te wensen over. De Haagse Stadpartij steunt daarom ook enkele moties die hierop betrekking heeft. Ook zal de hoogbouw in het centrum gevolgen hebben voor de omliggende buurt. De partij diende een motie in om de looproute tussen de torens vast te leggen. Zo wordt de binnenruimte van de torens echt publiek. De motie werd aangenomen. Ook diende de partij een motie in met de titel ‘Geen brug te veel’. Over de gracht waar de brug overheen gebouwd wordt, liggen momenteel namelijk al vijf bruggen. De motie werd verworpen.

VVD

De VVD diende een motie en een amendement in. Ten eerste een motie over de bouwhoogte en het aanzicht van de toren. De motie werd aangenomen. Ten tweede een amendement over het verbeteren van het participatietraject. Er moet middels participatie gezocht worden naar draagvlak en mogelijk aanpassingen aan het plan worden gedaan. Het amendement werd aangenomen.

GroenLinks is blij dat er met dit project 1200 woningen worden toegevoegd, waarvan 30% sociale huur. Maar als er zoveel woningen worden toegevoegd, moeten er ook wel genoeg voorzieningen zijn. Daarom steunt de partij moties en amendementen die hier betrekking op hebben. GroenLinks dient een motie in om op verschillende manieren de participatie in dit project te verbeteren. De motie werd aangenomen. GroenLinks snapt de zorgen over de voorgenomen bouwhoogte en steunt oproepen van andere partijen om nog eens goed te kijken hoe realistisch de bouwhoogte is.

PVV

Inwoners die in de buurt van dit project wonen maken zich terecht zorgen. Zeker wat betreft de beperkte voorzieningen vindt de PVV dat hier snel verbetering in de plannen moet komen. Bewoners maken zich ook zorgen over de schaduw die het gebouw over hun huizen zal gaan werpen en het beeld van de skyline dat verandert. De PVV dient een motie in waarin het college opgeroepen wordt om Hagenaars en Hagenezen die nu in onze stad zijn het meeste profiteren van de vrijgekomen woningen. Zij moeten voorrang krijgen. De motie werd verworpen.

CDA

Het CDA ziet dat de torens ruimte zullen bieden voor veel woonplaatsen. Dat is nodig met de huidige wooncrisis. Het CDA vindt het goed dat er gezinswoningen komen in de penthousen, voor een aimabele prijs. Het CDA deelt zorgen van omwonenden dat het uitzicht vanaf hun huizen te veel zal veranderen. In de architectuur moet meer rekening gehouden worden met de omgeving, zodat de torens passen in het beeld van de omgeving. Het CDA dient een motie in om een de wethouder meer in gesprek te laten treden met overlegorganen. De motie werd aangenomen. De wethouder licht toe wat het idee is achter het plan voor de woontorens. De woontorens moeten bijdragen aan een oplossing voor het woningtekort, zonder plekken elders te veel vol te bouwen. De woontorens moeten het gebied ook aantrekkelijker maken en voldoen aan het gemeentelijke woonplan.

College

De wethouder ging in op de gestelde vragen en opmerkingen.

Het voorstel van het college inzake planuitwerkingskader Bellevue is aangenomen.

Afronding commissiedebatten

Tot slot zijn 18 commissiedebatten afgerond over de volgende onderwerpen:

 • Brief burgemeester inzake geactualiseerd demonstratiebeleid
 • Brief van de burgemeester inzake gedoogbeleid coffeeshops Den Haag
 • Voortgangsbericht terugdringen gebruik chemische onkruidbestrijdingsmiddelen
 • Beantwoording schriftelijke vragen verbied fossiele reclames grootvervuilers
 • Commissiebrief Bevolkingsprognose Den Haag 2021
 • Minder snorfietsen op het fietspad
 • Brief inzake Evaluatie nieuwe opleiding Hogeschool INholland
 • Registratie arbeidsmigranten in Den Haag
 • Onderzoek meeuwenoverlast
 • Debat over compostinitiatieven
 • Winteropvang
 • Bewoners Scheveningen buitenspel bij bepaling locatie ORAC’s
 • Raadsmededeling reactie van het college op het jaarverslag 2020 van de gemeentelijke ombudsman en de jeugdombudsman
 • Brief inzake toekomst van fietsers in de Grote Marktstraat
 • Beantwoording schriftelijke vragen ‘Goedkeuring kaalslag de Mient?’
 • Beantwoording schriftelijke vragen non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen
 • Beantwoording schriftelijke vragen ‘wat zijn de plannen voor Colijnplein’?
 • Speelboot Kijkduin

De vergadering terugkijken?

De raadsvergadering was voor het eerst sinds de corona-maatregelen weer met publiek. Het stemmen op alle voorstellen, moties en amendementen gebeurde door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 7 oktober om 21.00 uur. Beide raadsvergadering van 7 oktober zijn terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.