Persbericht

Raad stemt in met 5e herziening bestemmingsplan Madestein-Vroondaal 

Gepubliceerd: 9 februari 2023Laatste wijziging: 13 februari 2023

De gemeenteraad van Den Haag sprak donderdag 9 februari over de aangekondigde staking van de Haagse Straat- en Reinigingsorganisatie. De raad stemde in met de 5e herziening van het bestemmingsplan Madestein-Vroondaal en het advies van de adviescommissie bezwaarschriften over het besluit tot intrekken van het beschermd stadsgezicht De Dreven. Daarnaast stemde de raad in met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een bedrijfsgebouw aan de Singel. Tot slot werden er enkele commissiedebatten afgerond. 

Moment van stilte

Bij aanvang van de vergadering stond burgemeester Jan van Zanen stil bij de aardbevingen in Turkije en Syrië. Hij sprak over de impact van de verschrikkelijke ramp die zich daar heeft voltrokken, waarbij de mensheid is geconfronteerd met de vernietigende oerkracht van de natuur. In Den Haag, de stad waar de wereld thuis is, zijn de berichten over de aardbevingen hard aangekomen. Vooral bij de inwoners van onze stad met nauwe banden in de getroffen gebieden. De burgemeester vertelde onder de indruk te zijn van de solidariteit van Hagenaars en Hagenezen met de slachtoffers. Den Haag leeft intens mee met alle getroffenen én alle reddingswerkers. De gemeenteraad nam een moment van stilte in acht uit waardering voor de hulpverleners, in medeleven met wie vecht voor overleving en ter nagedachtenis aan de doden.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er insprekers over de volgende onderwerpen:

 • 5e herziening bestemmingsplan Madestein-Vroondaal
 • Advies van de Adviescommissie bezwaarschriften over intrekking beschermd stadsgezicht De Dreven
 • Medewerking actiegebiedaanwijzing Stuwstraat en Schaapherderstraat
 • Terrassen Binnenhof
 • Demonstratie A12

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op http://denhaag.nl/stadinderaad.

Actualiteitendebat aangekondigde staking Haagse Straat- en Reinigingsorganisatie

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren bevinden zich in een impasse. In heel Nederland voeren gemeenteambtenaren daarom actie. In Den Haag gaat naar alle waarschijnlijkheid gestaakt worden bij de straatreiniging van 13 t/m 15 februari en inmiddels zijn er geluiden dat de boa’s mogelijk minder gaan verbaliseren.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij werd de volgende motie aangenomen: 

Motie Spreek uit Onze ambtenaren die Den Haag schoon houden verdienen beter, hogere lonen en betere CAO (DENK, SP)

5e herziening bestemmingsplan Madestein-Vroondaal  

In het bestemmingsplan Madestein - Vroondaal zijn rondom de woningen in oud Vroondaal bepaalde afspraken gemaakt. Het voorgaande bestemmingsplan kende een algemene bestemmingsregeling. Dit heeft bij 9 percelen tot planschade geleid. Met deze herziening van het bestemmingsplan Madestein - Vroondaal worden voor de percelen waar planschade is geconstateerd de oude bouwrechten terug gegeven, zodat daarmee de ontstane planschade wordt gecompenseerd.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Het voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Madestein-Vroondaal 5e herziening is aangenomen.

Advies van de Adviescommissie bezwaarschiften over intrekking beschermd stadsgezicht De Dreven 

De gemeenteraad heeft besloten om de aanwijzing van De Dreven als beschermd stadsgezicht in te trekken. Tegen dit besluit zijn twee bezwaarschriften ingediend. De Adviescommissie bezwaarschriften stelt dat de inwerkingtreding van het besluit voor de gehele buurt ongewild meer ruimte biedt dan wat de gemeente ook zelf wil. De commissie stelt voor om het huidige besluit in te trekken en te vervangen door een besluit waarbij telkens de bescherming pas wordt opgeheven als voor dat deel van het gebied voldoende vast staat dat snel vervangende nieuwbouw gerealiseerd wordt. Het college stelt voor de bezwaren gedeeltelijk gegrond te verklaren en de intrekking van het besluit tot aanwijzing van De Dreven tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht ongedaan te maken.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Het voorstel van het college naar aanleiding van Adviescommissie bezwaarschriften over besluit intrekking beschermd stadsgezicht De Dreven is aangenomen.

Omgevingsvergunning voor bouw bedrijfsgebouw aan de Singel  

Eind 2020 heeft CarwashPlus Den Haag een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een bedrijfsgebouw aan de Singel. Het projectgebied ligt op het bedrijventerrein Ypenburg langs de A13, ter hoogte van de vestiging van Hornbach. Het betreft de realisatie van een nieuw bedrijfspand ten dienste van een autowasstraat.Voor deze aanvraag is een specifieke verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig is. In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de definitieve verklaring, nadat het concept ter inzage heeft gelegen.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Het voorstel van het college inzake Verklaring van geen bedenkingen (Wabo) ten aanzien van aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw aan de Singel ongenummerd naast nummer 21 (Y-Catch, kavel III) is aangenomen.

Besluitenlijst

De gemeenteraad heeft ook ingestemd met:

 • Voorstel van het college inzake bekrachtiging geheimhouding
 • Voorstel van het college inzake opheffing geheimhouding

Afronding debat commissie

 • Medewerking actiegebiedaanwijzing Stuwstraat en Schaapherderstraat
 • Veiligheid ADO Den Haag
 • Terrassen Binnenhof
 • Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport
 • Voortgang ontwikkeling De Kust Gezond

De onderstaande onderwerpen zijn wegens tijdgebrek niet behandeld en worden doorgeschoven naar de raadsvergadering van 9 maart: 

 • Demonstratie A12
 • Omgevingsvergunning voor woongebouw met stallingsgarage aan de Treublaan
 • Stand van zaken energiecrisis
 • Turfvrije potgrond
 • Aanwezigheid zwarte pieten in de stad
 • Fokkerterminal en omgevingsvergunningen woningbouw
 • Regio Deal Zuidwest 4e tranche

De vergadering terugkijken?

Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad.