Nieuwsbericht

Raad stemde in met Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur en Programmabegroting

Gepubliceerd: 6 november 2020Laatste wijziging: 19 november 2020

De gemeenteraad sprak woensdag 4 november over het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Ook sprak de raad over de Programmabegroting 2021-2024, inclusief bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2020.

    Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur

    De Haagse gemeenteraad sprak over het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. In het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het Kunstenplan genoemd, staat het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar beschreven. Ook staat hierin welke culturele instellingen een subsidie voor meerdere jaren krijgen van de gemeente.

    Er waren 46 insprekers op het meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur.

    Hart voor Den Haag/Groep de Mos

    Opgroeien met kunst en cultuur is helaas geen vanzelfsprekendheid, zeker niet voor jongeren. Het is belangrijk om met de veelzijdige wereld van kunst en cultuur kennis te maken om je eigen verhaal te creëren, pleitte Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De instellingen met een groot publieksbereik worden gedupeerd door dit advies. Voor het bereiken van jongeren is een gevarieerd aanbod van grote en kleine instellingen van belang. De partij diende een motie van afkeuring tegen de wethouder Cultuur in vanwege het met een onrechtmatig juridisch advies buiten spel willen zetten van de gemeenteraad en de kleine cultuurinstellingen. Ook diende Hart voor Den Haag/Groep de Mos een motie in ‘Laat de Haagse gerenommeerde cultuurinstellingen gen bedelnap voorhouden’ in voor een werkgroep van vertegenwoordigers vanuit het veld die de gemeenteraad adviseert over de toekomstige inrichting van het kunstenplan. De fractie pleitte daarnaast voor een verruiming van een open call voor cultuuranker Haagse Hout en het betrekken van bewonersorganisaties bij het aanstellen van het nieuwe cultuuranker en diende daartoe een motie in. Tot slot diende de partij een motie ‘Red de stichting Zuiderparktheater’ in. Alle moties zijn verworpen.

    Haagse Stadspartij

    Het is een spannende dag voor de kunst- en cultuursector in Den Haag. Het Kunstenplan is voor veel instellingen een kwestie van leven of dood. Dat is vooral het gevolg van het advies van de adviescommissie. Zo’n 20 min of meer gerenommeerde instellingen kregen onverwacht een negatief advies, vooral in het midden- en kleinsegment. Haagse Stadspartij hoopt dat in de toekomst meer geld beschikbaar komt, want dat is een groot probleem gebleken. Den Haag loopt qua kunstbudget veel achter op Amsterdam en Rotterdam en de partij doet een oproep aan alle partijen om in de sector veel meer aandacht te geven in hun verkiezingsprogramma. Haagse Stadspartij pleitte voor het verbeteren van de systematiek van het meerjarenbeleidsplan en onderzoek te doen naar verbetering van het ecosysteem voor kunst en cultuur en de cyclus, rekening houdend met onder meer de opties voor het versterken van het middensegment, een nieuw financieringsstelsel, het verstevigen van de rol van het publiek en de makers, monitoren van fair play en inclusie en een evenwichtige verdeling van subsidie. De partij diende hiervoor een motie in die is aangenomen. Ook kwam de fractie met een motie ‘Oude sokken legen’ om te kijken naar voorzieningen en reserveringen die kunnen vrijvallen ten behoeve van kunst en cultuur. Deze motie is verworpen.

    PvdA

    De afgelopen tijd viel de kennis, kunde, creativiteit en veerkracht van culturele instellingen op. Ze weten je steeds weer te verrassen. We willen die rijkheid voor de stad behouden gaf de PvdA aan. Kunst en cultuur moet betaalbaar, toegankelijk en dichtbij zijn voor iedereen. Het instant houden en ontwikkelen van een breed cultuuraanbod moeten we koesteren. De PvdA diende een amendement ‘Meerjarenbeleidsplan Kunst- en Cultuur 2021-2024’ in om het subsidiebedrag per kalenderjaar met 1,5% te verlagen voor het Dans- en Muziekcentrum DenHaag(Amare), Residentie Orkest Den Haag, Het Nationale Theater, Korzo, Nederlands Dans Theater, Kunstmuseum, Haags Historisch Museum en Museon en een jaarlijks bedrag van 400.000 euro uit het programma Cultuur en Bibliotheek te reserveren voor versterking van het meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Beide bedragen worden als subsidie toegekend en verdeeld over aan Ciconia Consort, Crossing Border, Dutch Don't Dance Division, Lonneke van Leth Dans, Matangi Strijkkwartet, Theater Branoul, LOOS, Jan Campert, Theatergroep Drang, Rabarber (tbv 'de Appelloods') AIGHT, Beweigi Foundation, Regentenkamer, Filmhuis, Another Kind of Blue, Popdistrict, The Grey Space in the Middle en TodaysArt. Dit amendement is aangenomen.

    D66

    D66 zou het liefste een blanco cheque hebben om iedereen in de culturele sector te steunen, maar helaas kan dat niet en gaat politiek ook over keuzes maken. D66 gaf de wethouder een suggestie mee van de werkgroep Kunst en Cultuur om te kijken naar een mentorrol voor nieuwe instellingen. D66 stelde voor om, samen met de culturele instellingen die de Cultuurankerfuncties Haagse Hout en Scheveningen gaan vervullen en de culturele instelling die de openluchttheaterfunctie in het Zuiderpark gaat vervullen, te onderzoeken hoe het budget van 0,1 min. kan worden ingezet voor verdere ontwikkeling en versteviging van deze instellingen en te kijken of een eventueel resterend budget ingezet kan worden ter versteviging van de positie van de Cultuurankers in Den Haag, bijvoorbeeld door samenwerking of uitwisseling op het gebied van bedrijfsvoering. De partij diende hiervoor een motie in die is aangenomen.

    SP

    De krater die het voorliggende voorstel in het cultuurlandschap wordt geslagen is vooral een gevolg van te weinig budget. Er is extra geld gevonden, maar niet genoeg om een aantal waardevolle organisaties te behouden. De partij vindt het een heikel punt dat het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest een extra subsidiebedrag krijgen met de uitdrukkelijke reden dat zij straks meer huur moeten betalen en deze redenatie niet opgaat voor Theater De Nieuwe Regentes. De fractie diende daarom een motie in om de huurverhoging door de afdeling vastgoed te compenseren voor de jaren 2021-2024. Deze motie is verworpen.

    Partij voor de Dieren

    Jong en oud krijgen door kunst en cultuur kansen op het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Kunst en cultuur verrijken daarmee het leven en zijn van levensbelang wat betreft de Partij voor de Dieren. De partij heeft zorgen over de dreigende culturele kaalslag in Den Haag. De Partij voor de Dieren diende een motie in voor onderzoek naar het instellen van een aparte subsidieregeling voor kunst en cultuurprojecten waarbij cultuur het middel is maar waar maatschappelijke doelen centraal staan. Deze motie is verworpen.

    GroenLinks sprak haar waardering uit voor het werk dat is verzet de afgelopen periode. De partij is blij met de toezeggingen die de wethouder in de commissievergadering heeft gedaan. GroenLinks adviseerde de volgende keer steviger in te zetten op het profiel van stad van vrede en recht, want dat we Humanity House laten gaan vindt de fractie een grote flater van de stad van vrede en recht. De gaat om de partij niet om de instelling zelf, maar om de functie die het biedt voor een podium voor verhalen, debat, educatie en mensen in conflict wereldwijd. GroenLinks diende een motie in om samen met (culturele) instellingen en eventuele andere betrokken NGO's op het gebied van Vrede en Recht en mensenrechten te onderzoeken of het mogelijk is om een deel van de functies van Humanity House zoals de publieksplek voor verhalen, inspiratie en debat over Vrede en Recht over te dragen aan deze andere instellingen. Deze motie is aangenomen. Daarnaast diende de fractie een motie ‘aanvullende voorwaarde financieel beleid kunst- en cultuurinstellingen’ in om voorwaardelijk subsidies te verlenen voor de instellingen waarbij de bedrijfsvoering reden was tot afwijzing. Na 2 jaar - op basis van een evaluatie en tussentijdse monitoring –wordt vervolgens besloten of subsidie voor de jaren 2023 en 2024 wordt verleend afhankelijk van of er voldoende verbeteringen binnen de bedrijfsvoering zijn gedaan. Financiering van dit voorstel wordt gedekt door 1.5% subsidieverlaging voor topinstellingen. Deze motie is aangenomen.

    Fractie Hoijnck

    Fractie Hoijnck vindt dat er structureel meer geld beschikbaar moet zijn voor kunst en cultuur. Dat zou 5 tot 10% meer moeten zijn dan nu begroot, in ieder geval een bedrijf van meer dan 60 miljoen jaarlijks.

    VVD

    De VVD pleitte voor noblesse oblige: het moreel verplicht zijn een reikende hand uit te steken naar degenen die het moeilijker heeft. Daarom Kleine solidariteitsbijdrage van de culturele elite van deze stad. Daarom heeft de VVD samen met de PvdA het amendement opgesteld waarin 1,5% van d subsidie van grote instellingen en 400.000 euro van het programma Cultuur en Bibliotheek wordt vrijgemaakt om subsidies aan een aantal kleine en middelgrote culturele instellingen toe te kennen. De partij hoopt dat er bij volgende coalitieonderhandelingen meer budget voor kunst en cultuur beschikbaar komt.

    NIDA

    NIDA gaf aan het belangrijk te vinden dat subsidies voor kunst en cultuur goed verdeeld worden en kleinere instellingen niet opgeslokt worden door grotere instellingen die veel meer subsidie ontvangen. NIDA diende vier moties in. Allereerst een motie om te voorkomen dat (toekomstige) extra kosten van Amare en de Amare-partners ten koste gaan van het cultuurbudget van voor andere beleidsdoelen en/of kleinere instellingen. Gevolgd door een moties ‘Maak gedragcodes laagdrempelig, toegankelijk en toepasbaar’ om bij het eerstvolgende meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur relatief kleinere en nieuwe instellingen te coachen om de Code Diversiteit en Inclusie, de Fair Practice Code, en Fair Pay in het bijzonder toegankelijk en toepasbaar te maken. Ook verzocht NIDA per motie om de Beweigi Foundation tegemoet te komen in haar aanvraag voor een jaarlijks budget van 25.000 euro. Deze drie moties zijn verworpen. De motie die de partij indiende om te onderzoeken op welke wijze de nieuwe, relatief kleine en/of middelgrote aanvragers voldoende in staat zijn om toegang te krijgen tot de (meerjarige) subsidieregelingen en op welke wijze de nieuwe, relatief kleine en/of middelgrote aanvragers beter aansluiting zouden kunnen krijgen met het cultureel veld en beter toegang kunnen krijgen tot de (meerjarige) subsidieregelingen werd aangenomen.

    ChristenUnie/SGP

    Het is vandaag kiezen in de schaarste. Er gaat 100 euro per Haagse burger naar cultuur. Hier moeten inwoners ook wat van merken. Het moet dichtbij hen staan en relevant zijn voor heel de stad. Een belangrijke schakel bij de verbinding met de stad zijn de cultuurankers, aldus de partij. Helaas krijgen twee daarvan – het Diamanttheater en Muzee – een negatief advies. ChristenUnie/SGP diende een motie in om bij de uitwerking criteria voor de cultuurankerfuncties in te gaan op de vraag hoe op de langere termijn de cultuurankers stabiel en kwalitatief hoogwaardig kunnen blijven voortbestaan. Ook diende de ChristenUnie/SGP een motie in voor een betere werkwijze bij de verdeling van meerjarige culturele subsidies. Beide moties zijn aangenomen.

    PVV

    De PVV vindt dat cultuur zichzelf moet kunnen bedruipen en als het dat niet kan, wordt het waarschijnlijk ook niet genoeg gedragen door de mensen die het uiteindelijk moeten omarmen. De PVV heeft het te doen met de instellingen op dit moment. Door de coronamaatregelen zijn ze dicht en daardoor zitten veel mensen met de handen in het haar hoe dit opgelost moet worden. Zet al die creativiteit in om zelf inkomsten te generen.

    CDA

    Samen hebben we kaders opgesteld, de commissie opgedragen maandenlang werk te doen, samen wilden we een gewogen traject. Dat ligt nu voor en nu wordt ervoor gekozen hier volledig aan voorbij te gaan en een aantal grote organisatie te straffen in de vorm van het vragen van een solidariteitsbijdrage ofwel een korting op een toegezegd budget. Dat is straffen gaf de fractie aan.

    College

    Het college spreekt haar dank uit aan de commissie en instellingen voor hun bijdragen, de gesprekken en de inzet. Er is een hartstochtelijke passie voor cultuur en instellingen. In 2018 is het college aan de slag gegaan met thema’s voor ht Kunstenplan. Er vonden onder meer gesprekken plaats over inclusie en bedrijfsvoering. Open gesprekken, waarin werd aangegeven, maak een keuze. Die ligt nu voor in de vorm van het huidige voorstel.

    Amendementen en moties Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur (PDF, 1 MB)

    Het voorstel Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur is door de gemeenteraad aangenomen.

    Programmabegroting 2021-2024

    Vervolgens sprak de gemeenteraad over het voorstel van het college voor de Programmabegroting 2021-2024, inclusief bijstellingen van het huidige uitvoeringsjaar 2020. De gemeente maakt ieder jaar een begroting om te laten zien waaraan zij geld besteedt.

    Er waren twee insprekers op de programmabegroting.

    Hart voor Den Haag/Groep de Mos

    De moord op de Franse leraar Samuel Paty, onthoofd vanwege het tonen van spotprenten, heeft ook bij Nederlandse docenten veel los gemaakt. De partij diende daarom een motie in om te monitoren of en hoe vaak leraren, uit angst voor conflicten in de klas, bepaalde lessen nauwelijks of niet meer geven. Deze motie is aangenomen. Hart voor Den Haag wil bevolkingsgroei - en de gevolgen daarvan - tot beleid te maken en inzichtelijk maken welke beleidskeuzes hierbij gemaakt kunnen worden en diende hiertoe een motie in. Ook diende de fractie een motie in om belastingopbrengsten te oormerken aan waar zij voor worden geïnd en hiertoe een plan uit te werken en een motie om de meeropbrengsten uit de afvalstoffenheffing te oormerken aan een afvalbestrijdingsplan. Daarnaast diende Hart voor Den Haag/Groep de Mos moties in om de afvalstoffenheffing kwijt te schelden voor adoptanten van afvalcontainers die bijdragen aan een schonere stad en om de gelden in het parkeerfonds te oormerken aan het aanleggen van extra autoparkeerplaatsen. De partij diende een motie in om de raad te informeren met concrete plannen voor de realisatie van een as uitstrooiplek voor de Hindoe gemeenschap en anderen die via deze weg zijn of haar laatste wens in vervulling wil laten gaan. Hart voor Den Haag constateerde verder dat het aantal spuugincidenten toeneemt in het open vervoer en pleitte daarom met een motie om het invoeren van een reisverbod te bespreken met de HTM. Daders van spuugpraktijken kunnen aan de hand van DNA worden opgespoord met een spuugzat. In Engeland is dat een succes. Het aantal spuugincidenten is afgenomen. De fractie diende een motie in overleg te treden met de HTM om de spuugkit ook in Den Haag te gebruiken. Ook pleitte de fractie per motie om de voor duurzaamheid gereserveerde gelden te bevriezen, teneinde te zien hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. En tot slot werd er een motie ingediend om kwetsbare ouderen niet de dupe te laten worden van mismanagement en/of fouten van aannemers vanuit de WMO. Deze moties zijn verworpen.

    Moties Hart voor Den Haag/Groep de Mos (PDF, 312,9 kB)

    VVD

    De VVD ziet door de Coronacrisis een toename in het aantal mensen zonder baan én een afname in de vraag naar personeel. Onzekere tijden. Tegelijkertijd moet de Hagenaar door. De partij uitte aardering voor de mensen die ook de zorg voor een ander hebben en riep per motie op om extra aandacht te hebben voor mantelzorger en vrijwilligers. Deze motie is aangenomen. Veel plannen die in de begroting staan zijn niet alleen investeringen voor volgend jaar, maar ook voor de langere termijn. De gemeenteraad moet keuzes maken om de gemeente financieel gezond te maken en diende een motie in om een overzicht te maken van mogelijke bezuinigingen, hervormingen en lastenverhogingen en de financiële en maatschappelijke effecten daarvan. Deze motie is aangenomen. Moties die de fractie indiende voor het aanpakken van het afvalprobleem, een makelaar om vraag en aanbod van werk bij elkaar te brengen, inwoners te wijzen op mogelijkheden van omscholing en de gevolgen van de groei van de stad in kaart te brengen werden verworpen.

    Moties VVD (PDF, 193 kB)

    Haagse Stadspartij

    In aansluiting op het vorige debat over het Kunstenplan, diende de Haagse Stadspartij een motie in om het herstelfonds voor cultuur ook open te stellen voor NIET gesubsidieerde instellingen en individuele kunstenaars. Deze motie werd verworpen. Ook diende de partij een motie in met het verzoek om niet reactief maar proactief te communiceren met de stad, en de raad wekelijks te informeren over de ontwikkeling en geografische spreiding van COVID-19. Deze motie is aangenomen. Verder diende de partij de motie ‘Laat horecamedewerkers aan het werk in de zorg’ in. Deze motie is aangenomen. Ook gaf de fractie aan dat het huis- en zwerfafval op straat de spuigaten uitloopt. Daarom werd een motie ingediend voor voorstellen om meer geld in te zetten voor versneld opruimen, meer containers en vaker legen. Deze motie is verworpen. Op economisch vlak dreigt de coronacrisis een diepere kloof te slaan tussen arm en rijk. Solidariteit ook het uitgangspunt moeten zijn, ook voor de energietransitie. Daarom diende de Haagse Stadspartij een motie in ‘Bestrijding van energiearmoede en het ‘warmte-of-eten’-dilemma’ in. Deze motie is verworpen. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen uit zich ook in geweld van mannen tegen vrouwen in de huiselijke sfeer met de dood als gevolg. De fractie diende een motie in om in samenwerking met politie en OM een pilot te ontwikkelen waarin femicide centraal staat en het monitoren en verzamelen van data over femicide in Den Haag speerpunt is. Deze motie is aangenomen. Voor het tegengaan van institutioneel racisme en het gelijkwaardig behandelen van iedereen in de stad ongeacht afkomst, religie of seksuele voorkeur wacht de raad al meer dan een jaar op een ‘integratienota’. Bij integratie wordt uitgegaan van een groter geheel dat tegenwoordig juist wordt gekenmerkt door de superdiversiteit. Daarom diende de partij de motie ‘Samenlevingsbeleid in plaats van Integratiebeleid’ in om deze term in alle beleidsstukken aan te passen. En omdat niet iedereen rekenschap neemt of wil nemen van onze superdiverse samenleving diende de fractie ook de motie Cursus diverse stad in. Beide moties zijn verworpen. Over de verkoop van gemeentelijk vastgoed diende de Haagse Stadspartij twee moties in: de motie ‘Voorrang voor plan met hoogste maatschappelijke waarde bij verkoop vastgoed’ en de motie ‘Betrekken buurt bij verkoop vastgoed’ om dit proces zo in te richten dat buurtbewoners kunnen meebeslissen over de mogelijke ontwikkelingen van het gebouw. Ook deze moties zijn verworpen. Verder diende de fractie de motie ‘Hergebruik Zuiderstrandtheater’ in die werd aangenomen waarmee het college verzocht is te onderzoeken in hoeverre er belangstelling bestaat voor hergebruik. De fractie diende daarnaast de motie ‘Taskforce en monitoring bomen’ in die tot taak heeft om de stad af te speuren op alle kansen voor realisatie van extra bomen en bij deze zoektocht bewoners actief te betrekken. Voor ouders die nu vaker met hun kinderen naar speeltuinen in het groen gaan werd de motie ‘Toiletten bij speelvoorzieningen in het groen’ ingediend. Deze twee moties zijn verworpen.Tot slot diende de Haagse Stadspartij een motie ‘open call’ in om de gemeenteraad te consulteren over het advies van de adviescommissie over de open call voordat het college hier een besluit over neemt. Deze motie is aangenomen.

    Moties Haagse Stadspartij (PDF, 538 kB)

    D66

    D66 stelt een ding voorop: we laten iedereen vrij, maar niemand vallen. D66 gaf complimenten voor het sociaaleconomisch herstelplan en is blij met de toezegging van de wethouder om extra onderzoek te doen naar de staat van het onderwijs na een klein jaar corona. Horeca, ondernemers, middenstanders, ZZP’ers en werknemers zijn allemaal getroffen en er moet geprobeerd worden de schade zo klein mogelijk te houden. Ook is de partij blij met de toezegging om te onderzoeken of de Bieb Moerwijk gefinancierd kan worden uit de derde tranche van de regiodeal. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen diende D66 een motie in om de minima digitaal te laten meekomen. Deze motie is een oproep om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om vanuit het armoedebeleid naast de jeugd ook toegang tot laptops te verlenen aan ouders, statushouders en andere minima in kwetsbare posities. Deze motie is aangenomen. Verder diende D66 een motie in om te onderzoeken of winkel- of kantoorruimte gebruikt kunnen worden om woningen van te maken. Ook diende de partij een motie om meer Park & Bikes mogelijk te maken vóór het volgende strandseizoen en een motie om - in navolging van Parijs en Rotterdam - te onderzoeken hoe we in Den Haag van zogenaamde lawaaiflitsers gebruik kunnen maken. Tot slot diende D66 een motie in om in het strandseizoen een campagne te starten waarin de leden van de reddingsbrigade als helden worden afgebeeld en waarbij wordt opgeroepen hen te respecteren tijdens hun werkzaamheden en verzoeken op te volgen. Dit naar aanleiding van een aantal asociale en levensgevaarlijke incidenten afgelopen zomer. Alle moties zijn aangenomen.

    Moties D66 (PDF, 148,1 kB)

    Partij voor de Dieren

    De reserves worden opgemaakt met deze begroting. Ook de natuurlijke reserves raken op. Onze consumptie moet dalen om de ecologische crises te bestrijden. De druk op ruimte neemt toe en er is geen totaal plaatje van wat verdwijnt aan groen. Daarom diende de Partij voor de Dieren een motie in om een jaarlijks overzicht van de totale toename/afname van de onverharde oppervlakte op basis van het al per bouwproject in kaart gebrachte effect. Ook diende de fractie een motie in om inwoners de mogelijkheid te geven om 'maai me niet'-tegels aan te vragen om hun groene boomspiegelinitiatieven in de toekomst beter te beschermen. Met de motie ‘Bijen Totems’ werd verzocht bewonersorganisaties te informeren over de bijdrage van BijenTotems voor groen in de wijken en het bevorderen van biodiversiteit. Deze moties zijn verworpen. Een motie om alle Haagse boerderijdieren oud te laten worden op de Haagse stadsboerderijen en de aanschaf van nieuwe dieren eerst via andere stadsboerderijen of dierenopvangcentra te laten verlopen voordat fok wordt overwogen, haalde het niet. Ook de motie die de Partij voor de Dieren indiende om maatregelen te onderzoeken die de benutting van het Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag kunnen verbeteren, werd verworpen. De motie om in het aangepaste concernbrede energiebesparingsbeleid nieuwe reductiedoelstellingen voor C02-uitstoot en energieverbruik te formuleren tot in elk geval 2030 werd aangenomen. Dat geldt ook voor de motie om de Omgevingsdienst te vragen vanaf volgend jaar actief te handhaven op de energiebesparingsplicht.

    Amendement en moties Partij voor de Dieren (PDF, 269,9 kB)

    GroenLinks kwam met voorstellen om het beleid socialer, groener en inclusiever in een koers die wat de betreft de partij al behoorlijk de goede richting op gaat. De partij diende acht moties in. Allereerst de motie ‘meer kansen voor kinderen door cultuurcoaches’ om te onderzoeken of er ook meer combinatiefunctionarissen ingezet kunnen worden op het gebied van cultuur. Verder diende GroenLinks een motie in ter versterking van het Informatie Knooppunt Ondermijning om de spreiding over de stad van verschillende vormen van ondermijning, waaronder drugscriminaliteit, malafide bedrijvigheid en mensenhandel op wijkniveau in beeld te brengen en hierop gebaseerd mogelijke nieuwe focusgebieden te identificeren. Deze moties werden aangenomen. Ook de motie om onderzoek te doen naar mogelijke wijzen van invulling geven aan flankerend beleid voor het Haagse MKB bij de invoering van de milieuzone, met name gericht op het overstappen naar emissieloze voertuigen en oplossingen die ook de bereikbaarheid van de stad ten goede komen werd aangenomen. De motie ‘Introduceer de groene golf ambtenaar’ om te onderzoeken of een coördinerende 'groene golf ambtenaar' kan worden ingesteld om bewoners te helpen bij het ontwikkelen van maatschappelijke initiatieven en deze vanuit een oplossingsgerichte insteek verder te brengen is tevens aangenomen. En dat geldt ook voor de motie om het jaar 2021 tot het jaar van het dak te benoemen om nog meer Hagenaars en Hagenezen te enthousiasmeren voor het duurzaam of groen inrichten van hun dak. De motie die de partij indiende voor om herbruikbare verpakkingen in de afhaal- en maaltijdbezorging te stimuleren haalde het niet bij de stemming. Tot slot werd de motie ‘Breng voortgang aanpak onderadvisering in kaart’ om interculturele sensitiviteit bij docenten te verhogen; de communicatie tussen school, ouders en leerlingen te verbeteren en met schoolbesturen over onderadvisering in gesprek te gaan, aangenomen.

    Moties GroenLinks (PDF, 290,6 kB)

    PVV

    We zitten midden in de tweede Corona-golf en er wordt overal in de stad keihard gewerkt om deze gezondheidscrisis het hoofd te bieden. De PVV spreekt haar diepe respect uit voor alle medewerkers in de zorg, handhaving en bij de politie die zich het vuur uit de sloffen lopen. Naast een gezondheidscrisis bevindt Den Haag zich ook in een enorme financiële crisis, aldus de PVV. Veel bewoners zijn hun baan kwijt. Die pijn en onzekerheid staan haaks op realiteit in de gemeenteraad benadrukte de partij. Meer geld naar kunst en cultuur, meer geld naar duurzaamheid, meer geld naar migranten en pamperbeleid… Wie moeten dat allemaal betalen en hoe lang gaan ze dat volhouden? De PVV diende drie moties in op de programmabegroting. Een motie om alle bedrijfsvoertuigen (in ieder geval tijdelijk) een ontheffing te geven voor de milieuzone. Deze motie werd verworpen. Daarnaast diende de partij een motie in om te onderzoeken welk effect de toename van het aantal bijstandsgerechtigden door de Coronacrisis zal hebben op de kosten van de armoedevoorzieningen in Den Haag. Deze motie is aangenomen. Tot slot diende de PVV een motie in om het tegengaan van bevolkingsgroei tot doelstelling van beleid te maken. Deze motie werd verworpen.

    Moties PVV (PDF, 56,2 kB)

    CDA

    Het CDA gaf aan dat we op zoek moeten naar een nieuw evenwicht tussen markt, overheid en samenleving. Daarbij ziet de partij drie kerntaken voor de overheid: veiligheid, volkshuisvesting en een sterke schil zijn voor zij die het nodig hebben. Het CDA uitte haar waardering voor het optreden van BOA's in Den Haag die dagelijks in het heetst van de strijd staan en hun verantwoordelijkheid nemen. Het CDA diende een motie in om te onderzoeken of het mogelijk is eenmalige bonus uit te keren aan alle Haagse BOA's. Deze motie is aangenomen. Daarnaast diende het CDA een motie in om de gemeenteraad in positie te brengen door nog dit kalenderjaar de raad te informeren over de handhaving van de AHOJG-criteria bij coffeeshops in Den Haag en een overzicht te maken van de afgelopen vijf jaar van de uitgevoerde handhavingsacties, per handhavingsactie aan te geven of er wel of niet sprake was van overtreding van een van de AHOJG-criteria en om wat voor overtreding het ging en aan te geven welke sanctie of ander gevolg er aan een eventuele overtreding is gegeven en waarom daarvoor is gekozen. Deze motie werd aangenomen. Tot slot diende de partij een motie in om Den Haag aanjager te maken van regionale afspraken over volkshuisvesting en nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met de Provincie en omliggende gemeenten op het gebied van volkshuisvesting en wonen. Deze motie is ook aangenomen.

    Moties CDA (PDF, 173,9 kB)

    Islam Democraten

    De Islam Democraten voelde de noodzaak stil te staan bij de gruwelijke daden van de afgelopen dagen. Er zijn mensen vermoord door terroristen en de partij deed de oproep aan alle mensen om te stoppen met het zien van moslims als collectief gevaar. De miljoenen moslims die vreedzaam samenleven zijn hiervoor het grote tegenbewijs. De aanslagen van terroristen in islamitische landen ontkrachten de zogenaamde beschavingsoorlog. Het demoniseren van moslims heeft geen enkele zin; het dient alleen een populistische agenda en bevordert het wij-zij denken. Waarom zou een moslim zich verantwoordelijk moeten voelen voor iets wat een terrorist heeft gedaan? Natuurlijk zijn moslims tegen aanslagen en veroordelen zij geweld. Overal wordt van moslims verwacht dat die zich nog eens extra uitspreken. De Islam Democraten doen dit nu oor een laatste keer en dan hopelijk nooit meer want wie dit eist maakt van moslims ook een slachtoffer van terreur. De partij ging vervolgens terug tot de orde van de dag en diende vijf moties in. De fractie vroeg om onderzoek te doen naar de naleving van de 30% sociale huurwoningen norm in de afgelopen 10 jaar. Ook vroegen de Islam Democraten in een motie om meertalige communicatie rondom corona, op drukke locaties, in publieke ruimtes op abri's, mupi's en waarschuwingsborden te tonen. Beide moties werden verworpen. De motie om het woord 'Allochtoon', in navolging van het Wettenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek, af te schaffen in de Haagse Raad haalde het ook niet tijdens de stemming. De motie van de partij om in gesprek te gaan met het rijk en te onderzoeken hoe een huurgrens gerealiseerd kan worden om de ongeremde huurstijgingen tegen te gaan bij huurwoningen in de vrije sector werd aangenomen. Tot slot diende de fractie nog een motie in om in navolging van gemeente Arnhem de religieuze instellingen te betrekken in het coronaherstelplan. Deze motie werd verworpen.

    Moties Islam Democraten (PDF, 177,1 kB)

    PvdA

    Dit is de belangrijkste begroting in jaren, inclusief een sociaaleconomisch herstelplan voor de komende tijd, aldus de fractie De PvdA is trots op deze begroting: we investeren in de stad en bezuinigen niet. Er wordt meer geld gestoken in de woningmarkt, investeringen worden naar voren gehaald en er wordt voor gezorgd dat mensen niet buitenspel komen te staan door deze crisis. Werk is voor de PvdA van essentieel belang om ervoor te zorgen dat niemand buitenspel komt te staan door deze crisis. Met het sociaaleconomisch herstelplan dat het college heeft gepresenteerd, doen we er alles aan om mensen aan het werk te houden: met investeringen in de woningbouw, duurzaamheid, ov en met beleid om de werkgelegenheidsaanpak verder te versterken en een grote focus op jongeren. Het is voor de PvdA van groot belang dat het economische beleid banen oplevert. Investeringen in bouw, de aanleg van zonnepanelen, geveltuinen, groene daken, het opknappen van woningen levert een mooie stad op, en banen. De PvdA riep het stadsbestuur op bij al die investeringen te zorgen voor social return en te kijken hoe investeringen werk opleveren. De fractie vroeg of het college bereid is te onderzoeken of de buurtbeheerbedrijven teruggebracht kunnen worden en de servicepunten arbeid uit te breiden om lokale werkgelegenheid te koppelen aan mensen die op zoek zijn werk. De zwakte van de Haagse economie zit in het gebrek aan banen voor praktisch en middelbaar opgeleiden. Daar moet alle energie in. Duurzaamheid, zorg, bouw, openbare ruimte, onderwijs, bieden hier prachtige kansen voor aldus de fractie. Verder vroeg de PvdA het college hoe zij ervoor gaat zorgen dat het coronavirus de gezondheidsverschillen in de stad niet groter maakt, hoe het staat met de uitvoering van de Haagse decenniumdoelen en wanneer het college met de langverwachte preventienota en de aanpak gezondheidsverschillen komt. Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe wet op de ouderbijdrage in, die tegengaat dat scholen ouders dwingen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Dat is mooi, maar het college wil met het ingaan van die wet meteen de ouderbijdrage uit de ooievaarspas halen. Dat is voor de PvdA te snel en ze vraagt het college dan ook een overbrugging te verzinnen. Het mag niet zo zijn dat kinderen in armere delen van de stad straks niet meer op schoolreisje kunnen omdat hun ouders geen ouderbijdrage kunnen betalen en de gemeente niet meer bijspringt. De partij diende daarom een motie in om in gesprek te gaan met schoolbesturen om tot goede afspraken te komen, waarbij alle scholen duidelijk wordt gemaakt dat zij ouders niet met brieven en aanmaningen mogen dwingen de vrijwillige ouderbijdrage te betalen en kinderen niet mogen uitsluiten van schoolactiviteiten. Deze motie is aangenomen. Ook diende de PvdA een motie in bom bij het Rijk aan te dringen om het abonnentstarief af te schaffen en opnieuw een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren voor Wmo voorzieningen als de huishoudelijk hulp. Deze motie is aangenomen.

    Moties PvdA (PDF, 95,3 kB)

    ChristenUnie/SGP

    ChristenUnie/SGP staat op deze dag voor gewas en arbeid stil bij dankbaarheid. Ook al zit alles tegen, er is reden tot dankbaarheid. Persoonlijk, en natuurlijk voor al die werkers in de zorg, die soms met gevaar voor eigen leven zorg verlenen. Voor Hagenaars, die zich belangeloos inzetten voor de mensen om hen heen. En ook voor de voorgestelde begroting, die ondanks alle crisis, zij het piepend en krakend, sluitend is en waarmee we weer veel mensen die hulp nodig hebben, kunnen gaan helpen. De coronapandemie mag geen ongelijkheidsvergroter worden, maar dat dreigt wel. Tussen veen en zand, tussen werkend en werkloos, tussen ziek en gezond. Het college doet wat binnen zijn vermogen ligt om de nood te lenigen geeft de ChristenUnie/SGP aan, toch moet er hier en daar een tandje bij en daarom dient de partij een aantal moties in. Allereerst een motie om ervoor zorg te dragen dat gedurende de huidige (semi)lockdown iedereen een dak boven het hoofd heeft en thuis kan blijven. Deze motie is aangenomen. Ook diende de fractie een motie in om te onderzoeken of het mogelijk is de HAGA-locatie Sportlaan te handhaven als huisvesting voor doelgroepen uit de maatschappelijke opvang zolang de planvorming voor deze locatie nog niet is afgerond. Deze motie werd aangenomen. Vanaf 1 december wordt de milieuzone uitgebreid en mogen ondernemers met hun historische bedrijfskar met tweetaktmotor de stad niet meer in. Daarom diende de partij een motie in om ondernemers een ontheffing te verlenen voor hun ‘historische bedrijfskar met tweetaktmotor’ zodat zij hun standplaats kunnen blijven innemen in Den Haag. Deze motie is verworpen. Ook diende ChristenUnie/SGP een motie in om het traineeprogramma van de gemeente Den Haag voor HBO- en WO-afgestudeerden uit te breiden naar in totaal 30 trainees en in samenspraak met de Haagse MBO-studenten, te onderzoeken of er weer behoefte is aan een traineeprogramma voor MBO-afgestudeerden en dit bij voldoende behoefte weer op te starten. Deze motie is ook verworpen. Voor sociale huurwoningen diende de partij een motie in voor een onafhankelijk advies om te komen tot een ontmoedigende én objectiveerbare standaard afkoopsom per type sociale huurwoning, zodanig dat afkopen minder aantrekkelijk wordt dan bouwen, en dit advies om te zetten in een raadsvoorstel. Deze motie is aangenomen. Ook werd een motie ingediend om de raad te informeren over de jaarlijkse maatschappelijke kosten van (v)echtscheidingen in Den Haag en inzichtelijk te maken wat er wordt gedaan in Den Haag om (echt)paren bij relatieproblemen te ondersteunen. Deze motie is aangenomen. En een motie voor een herstelplan voor de Reserve Grondbedrijf, zodat deze voldoende gevuld blijft om toekomstige risico’s te dekken. Deze motie is verworpen. Om naast beleidsmatige doelen ook maatschappelijke doelen in het oog te houden bij de verkoop van vastgoed, en bij verkoop derhalve niet altijd uit te gaan van het principe dat wordt verkocht aan de hoogste bieder diende ChristenUnie/SGP een motie in. Deze motie werd aangenomen. Verder werd per motie verzocht om bij de voorgenomen verkoop van gemeentelijk vastgoed de buurt het recht op overname (right to bid) te geven. Deze motie is verworpen. Wat betreft de duurzaamheidsplannen diende de fractie een motie in om te onderzoeken op welke manier het streven naar 50% lokaal eigendom - of meer - kan worden bevorderd en verwerkt in de wijkenergieplannen en het stedelijk energieplan met betrekking tot de ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteit en warmte. Deze motie is aangenomen. Jongeren spelen een belangrijke rol binnen onze wijken en daarom diende de fractie een motie in om een game te laten ontwerpen waardoor jongeren worden gestimuleerd initiatieven aan te dragen en deze in samenwerking met het jongerenwerk in de wijk te laten spelen. Deze motie werd verworpen. ChristenUnie/SGP gaf tot slot aan dankbaar te zijn voor onze stad en de kracht en inzet van veel van haar inwoners. En ondanks enkele mitsen en maren, ook voor de begroting.

    Moties ChristenUnie/SGP (PDF, 405,4 kB)

    SP

    De SP staat voor een inclusieve stad met gelijke kansen voor iedereen. Al jarenlang wordt er gefaald om segregatie te bestrijden. Een onderzoek van het LUMC laat zien dat wijken als Moerwijk en Laak tot de ongezondste wijken van Nederland behoren. Wie een klein inkomen heeft en op zoek is naar een woning, is al gauw tot bepaalde wijken veroordeeld, aldus de SP. De SP vindt het in dit licht moeilijk te verteren dat slechts 1,7% van de geplande woningbouw de komende jaren, bestaat uit sociale woningbouw in de rijkere helft van de Haagse wijken. De kans om een social huurwoning te vinden, slinkt onmiddellijk zodra je de Laan van Meerdervoort bent overgestoken. Daarom diende de SP een motie in om sociale huurwoningen beter te spreiden over de stad en nog niet definitieve plannen voor nieuwe hotelkamers in onze stad zoveel mogelijk om te zetten in plannen voor betaalbare woningbouw en de hotelvisie in lijn te brengen met dit doel. Dee motie werd aangenomen. Ook diende de SP een motie in om ten aanzien van elk uit Enecomiddelen gefinancierd project groter dan € 2,5 miljoen, concrete ambities te formuleren met betrekking tot het aantal Hagenaars met afstand tot de arbeidsmarkt dat hiermee aan betaald werk kan worden geholpen en deze ambities in elk afzonderlijk raadsvoorstel op te nemen. Deze motie is verworpen. Tot slot diende de SP een motie in om te onderzoeken welke gemeentelijke panden op de verkooplijst geschikt zouden zijn voor sociale woningbouw, kleinschalige bedrijfsruimte of maatschappelijke initiatieven. Vervolgens te onderzoeken hoe het stimuleren van deze gewenste ontwikkelingen onderdeel kan zijn van de verkoopstrategie, welke financiële gevolgen dit zou hebben en het verkoopproces niet in gang te zetten voordat de raad over de resultaten van dit onderzoek is geïnformeerd. Deze motie werd aangenomen.

    Amendement en moties SP (PDF, 148,1 kB)

    NIDA

    Deze coronatijd staat in het teken van de vreselijke gevolgen van het virus op de gezondheid, maatschappij en economie. De verwachting is dat er de komende maanden en in 2021 nog veel klappen zullen vallen: banenverlies, faillissementen, groeiende depressie en mentale klachten. NIDA diende zes moties in. Allereerst een motie om meetbare doelstellingen te formuleren en met concrete maatregelen te komen bij de vergroeningsopgave in versteende wijken. Deze motie is aangenomen. Ook diende de fractie een motie in om buurtinterventieteams en bewoners structureel advies te vragen en te betrekken in de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van buurten en wijken. Deze motie is ook aangenomen. NIDA diende ook een motie in voor steun aan lokale media en te inventariseren welke campagnes de gemeente via advertenties gaat voeren en deze deels in te kopen bij lokale media die niet onder de landelijk steunmaatregelen vallen. Deze motie werd verworpen. De motie die NIDA indiende om te onderzoeken hoe deelauto gebruik in wijken met veel autobezit gestimuleerd kan worden en dit mee te nemen in de te ontwikkelen Agenda Autodelen, werd aangenomen. En tot slot diende de partij een motie in voor het tegengaan van alcoholoverlast in buurten en wijken door gebieden met alcoholverboden te behouden en uit te breiden. Deze motie is verworpen.

    Het voorstel voor de Programmabegroting 2021-2024 inclusief bijstellingen van het huidige uitvoeringsjaar 2020 is aangenomen door de Haagse gemeenteraad. Ook de tariefvoorstellen inzake de Verordeningen hondenbelasting 2021, afvalstoffenheffing 2021 en begraafrechten 2021 zijn aangenomen.

    Moties NIDA (PDF, 177,1 kB)

    Stemmingen

    Op 4 november vond alleen beraadslaging plaats. Stemmen gebeurde digitaal tijdens de raadsvergadering van 5 november, zodat alle raadsleden hun stem konden uitbrengen.

    De vergadering terugkijken?

    De volledige vergadering is terug te zien op  denhaag.nl/uitzendingenraad.