Nieuwsbericht

Raad stemde in met het bestemmingsplan Bloemenbuurt

Gepubliceerd: 8 oktober 2020Laatste wijziging: 19 oktober 2020

De gemeenteraad sprak woensdag 7 oktober en maandag 12 oktober over het bestemmingsplan Bloemenbuurt. Ook besprak de raad de Regionale Energiestrategie, de actualisatie Woonagenda, voorontwerp President Kennedylaan, voorstellen CID/Binckhorst, het initiatiefvoorstel Schoon Den Haag, de omgevingsvergunning Zichtenburglaan 39 en het initiatiefvoorstel 'Van het lachgas af'.

Actualiteitendebat

De vergadering ving aan met een actualiteitendebat over winterkouderegeling.

De Partij voor de Dieren noemde de situatie voor veel dak- en thuislozen schrijnend. De partij wil een overzicht van locaties waar de winterkouderegeling worden gerealiseerd. De partij diende een motie om de locatie Binckhorstlaan te heropenen met voldoende beveiliging om permanente winteropvang te realiseren. De motie haalde het niet.

De wethouder antwoordde dat de raad donderdag 8 oktober een brief ontvangt met een overzicht van alle plekken. Die is bestemd voor 60 plekken met mogelijkheid tot uitbreiding naar 120. Er is overleg op welke wijze permanente winteropvang wel of niet toegepast kan worden. Het college komt daar nog op terug.

Benoeming voorzitter commissie Bestuur

Toen volgde de stemming en benoeming van de nieuwe voorzitter van de commissie Bestuur, Nino Davituliani. De huidige commissievoorzitter, Erlijn Wenink, stopt met haar rol als voorzitter.

Bestemmingsplan Bloemenbuurt

De raad vervolgde met de bespreking van het bestemmingsplan Bloemenbuurt. Het doel van het bestemmingsplan Bloemenbuurt is het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur van de Bloemenbuurt in een juridisch-planologisch kader. Met het oog op een verantwoord beheer van de ruimtelijke structuur heeft het bestemmingsplan Bloemenbuurt tot doel om de bestaande situatie zoveel mogelijk in stand te houden en indien mogelijk te versterken.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos gaf aan dat het debat in de commissie zich vooral toespitste op dakopbouwen. Het college heeft het voornemen om met dit plan wel dakopbouw toe te staan op hoekwoningen. Hierover zijn de meeste zienswijzen ingediend. Daarom diende Hart voor Den Haag/Groep de Mos een amendement in om geen dakopbouw toe te staan op hoekwoningen. Dit amendement werd verworpen.

ChristenUnie/SGP

Volgens de ChristenUnie/SGP is er behoefte aan gezinswoningen en ruimte voor thuiswerken. Daarom diende de fractie samen met CDA, VVD en Hart voor Den Haag/Groep de Mos een amendement in om dakopbouwen mogelijk te maken voor eengezinswoningen. Dit amendement is aangenomen. Ook diende de partij een motie in om bij de evaluatie van de Welstandsnota aandacht te geven aan de eenduidigheid van dakopbouwen gedurende deze periode en hierbij aan te geven hoe eenduidigheid nog beter geborgd zou kunnen worden. De motie is aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij is geen voorstander van het toestaan van uitzonderingen op het algemene dakopbouwbeleid. Het Beleid geldt voor de hele stad en hier moet 1 lijn worden getrokken. De fractie diende 3 moties in. Een motie om te onderzoeken of de Bloemenbuurt kan worden aangewezen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Een motie om een lokaal antennebeleid te ontwikkelen om de plaatsing van antennes in de stad in goede banen te leiden. Beide moties werden verworpen. De motie om bij het opstellen van bestemmingsplannen bewoners actief te betrekken door huis-aan-huis bewoners hierover te informeren werd aangenomen.

PvdA

PvdA heeft van burgers veel gehoord over dakopbouwen. Ze hebben aangegeven zich niet gehoord te voelen bij het proces. De partij is van mening dat er iets niet goed gegaan is in de participatie en vraagt zich daarom af wat de gemeente hierin beter kan doen.

VVD

VVD steunt het bestemmingsplan. De partij noemt ook dakopbouwen en is van mening dat dit in de bestaande architectuur moet, het moet passen in het straatbeeld en de gevelstructuur moeten volgen. Hierover heeft de partij een motie ingediend samen met de ChristenUnie/SGP.

GroenLinks vraagt zich af wat dakopbouwen doet met goedkopere koopwoningen. Ook is de fractie benieuwd naar de reflectie van het college op de participatie binnen dit project.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren concentreert zich op de ecologie binnen dit plan. De partij wijst erop dat de concept nota stadsnatuur in dit plan nog niet is meegenomen. Daarom heeft de fractie een amendement ingediend waarin wordt gevraagd om de uitbreiding van de ecologische zone vast te leggen. Dit amendement is aangenomen.

College

De wethouder geeft aan op een al rijdende trein in te stappen en nu vooral de afronding mag doen.

Het bestemmingsplan Bloemenbuurt is aangenomen.

Regionale Energie Strategie

Toen vervolgde de raad met de bespreking van het de Regionale Energie Strategie (RES). De RES is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzen voor:

 • de opwekking van duurzame elektriciteit;
 • de warmtetransitie in de gebouwde omgeving;
 • en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur;

De RES is ook een manier om de samenwerking tussen alle regionale partijen (overheden en maatschappelijke organisaties) te organiseren in voorbereiding op concrete projecten die voortkomen uit de RES. Tot slot is de RES een product waarin staat beschreven welke strategie de RES-regio hanteert om lokale/regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.

De commissie Leefomgeving heeft op 9 juli 2020 het college gevraagd om een reactie te geven op de concept-RES. De raad besprak deze reactie van het college.

GroenLinks vindt de reactie van het college en de reactie van de raad beide prima. Het amendement van de Haagse Stadspartij vindt de partij completer en uitgebreider en steunt daarom dit voorstel.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren vindt de concept RES een vage beschrijving van ambities hoe we in 2050 aan energie gaan komen en het antwoord lijkt restwarmte uit Rotterdam te zijn. Den Haag krijgt er ook een warmtenet voor terug. Het wordt zo extra lastig om mee te doen voor kleinschalige duurzame warmte initiatieven en daarom dient de partij mede het amendement in van Haagse Stadspartij.

Haagse Stadspartij

Volgens de Haagse Stadspartij leunt de concept-RES op regionaal transport van warmte uit de zwaar vervuilende fossielenindustrie uit de Rotterdamse Haven en op de grootschalige opwekking van elektriciteit. Voor Den Haag zou dit funest zijn. Er is in de stad geen ruimte voor grootschalig opwekken van elektriciteit en we moeten het hebben van zoveel mogelijk zonnepalen. De partij diende, samen met 11 andere partijen, een amendement in gefundeerd op de volgende pijlers: Haagse lokale ambities en kansen, de participatie, keuzevrijheid, betaalbaarheid en energiebesparing. Het amendement werd aangenomen.

PVV

PVV vraagt zich af of de inwoners wel een energietransitie willen. Het kost de belastingbetaler namelijk veel geld en mensen zijn vooral bezig met rondkomen. De partij is tegen de visie van het college wat betreft energietransitie.

ChristenUnie/SGP

Het concept is nog niet goed en daarom steunt de ChristenUnie/SGP het amendement van de Haagse Stadspartij. Er wordt niet gesproken met bewoners met ideeën en energiebesparing en dat alle burgers moeten mee kunnen doen aan hernieuwbare energie worden niet in het plan meegenomen. Het is volgens de partij goed dat het maar een concept is, want er moet nog veel aan veranderd worden.

D66

Volgens D66 is het wel duidelijk dat de raad op- en aanmerkingen heeft op de concept-RES. Daarom is er hard gewerkt aan een gezamenlijk amendement op de zienswijze. D66 kijkt uit naar een stedelijk energieplan en de concept-RES die momenteel aan de stad worden voorgelegd.

CDA

CDA steunt ook het gezamenlijke amendement. Ook dient de partij een eigen amendement in waarin gevraagd wordt om geen windmolens en zonnepanelen in onze duinen te plaatsen. Dit amendement haalde het niet.

PvdA

PvdA staat ook onder het gezamenlijke amendement want er staat veel in wat de partij belangrijk vindt. Duurzame energie moet namelijk betaalbaar blijven, meer aandacht voor energiebesparing, het betrekken van inwoners en het benadrukken van de voorwaarden die de partij stelt aan de Leiding door het midden. De partij vindt het goed dat verschillende partijen elkaar weten te vinden als het gaat om duurzaamheid, getuige dit gezamenlijke amendement.

NIDA

NIDA vindt de realiteit van duurzame energie niet rooskleurig. Vooral de betaalbaarheid en de rol van bewoners, deze moeten meer centraal staan. De partij steunt het amendement van de Haagse Stadspartij.  

Partij voor de Toekomst

Partij voor de Toekomst steunt het amendement van de Haagse Stadspartij. De partij merkte wel op dat de partij denkt dat op de langere termijn duurzame energie op basis van wind en zon op langere termijn onvoldoende soelaas gaat bieden aan huishoudens en bedrijven en is daarom voorstander voor onderzoek naar gebruikmaking van kernenergie in de toekomst op een veilige manier.

VVD

VVD vindt het een goede zienswijze van de Haagse Stadspartij, met name de betere betaalbaarheid en ruimte voor innovatie en het betrekken van inwoners. De VVD wil het college meegeven dat de zienswijze als input kan dienen voor het stedelijk energieplan dat aanscherping kan gebruiken.

College

Het college gaf complimenten aan de nestor van de raad (fractievoorzitter Haagse Stadspartij) voor de raadsbrede zienswijze. De wethouder zal de zienswijze zeker ter harte nemen in alle volgende stappen in energietransitie en het zo goed mogelijk toepassen.

De raad stemde in met het gewijzigde voorstel Reactie van het college op de Concept-RES.

Actualisatie Woonagenda

Toen besprak de raad de actualisatie Woonagenda. Den Haag groeit de komende jaren met 4 tot 5.000 inwoners per jaar. Om te zorgen dat iedereen in onze stad prettig kan wonen zijn dan ook flinke maatregelen nodig voor de Haagse woningmarkt. In de Woonagenda staan deze maatregelen. Op 23 maart 2019 heeft de Haagse gemeenteraad de Woonagenda 2019-2023 vastgesteld. Na vaststelling van de Woonagenda is er veel gebeurd. Er is een nieuw coalitieakkoord gesloten en zijn er meer (financiële) middelen vrij gemaakt om de woningmarkt aan te jagen. In het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ zijn extra maatregelen afgesproken. Dit vraagt om een actualisatie van de Woonagenda. De raad sprak over deze actualisatie.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De Haagse woningmarkt is in hele een slechte staat. De kern wordt volgens de partij niet aangepakt, de Haagse woningmarkt is overspannen en verbetering is niet in zicht. Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende enkele moties in. Een motie om in de stadsenquête een vraag op te nemen over de mening ten aanzien van voorrangsverlening voor Haagse starters bij middeldure nieuwbouwwoningen. Een motie om te onderzoeken of ontwikkeling van middeldure huurwoningen door de gemeente Den Haag realistisch is en of dit een positieve bijdrage kan leveren aan de realisatie van middeldure huurwoningen. Een motie om ook Haagse starters te helpen met het vinden van een middeldure huurwoning. En een motie om in de prestatieafspraken met de corporaties voor 2021 in te zetten op bevriezing van de huurprijzen in de sociale huur sector voor de meest kwetsbare huurders. De moties zijn verworpen.

SP

SP heeft vorig jaar tegen de woonagenda gestemd. Kritiek op deze agenda was het meetellen van duo woningen in de bouwdoelstellingen voor sociale huur, experimenten met tijdelijke contracten en de bereidheid om te experimenteren met de stigmatiserende Rotterdamwet. Deze blijven van toepassing op deze woonagenda. Gelukkig is het experimenteren met de Rotterdamwet wel uit het plan gehaald. De partij uitte haar zorgen om veryupping. Dit staat of valt met individuele bouwplannen, zoals de Parelmoer. De SP diende een motie in om alle toekomstige plannen om nieuwe sociale huurwoningen te laten verhuren door beleggers eerst aan de raad voor te leggen, voorzien van schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat geen enkele in Den Haag actieve woningcorporatie bereid was de rol van verhuurder te vervullen.

ChristenUnie/SGP

Het beleid wordt steeds beter en de ChristenUnie/SGP geeft complimenten hiervoor aan de wethouder. De partij is blij dat de aangenomen moties hierin zijn meegenomen. Het is voor diverse doelgroepen moeilijk om aan een woning te komen. Daklozen, zorgdoelgroepen en studenten hebben hier bijvoorbeeld veel last van. Op het gebied van zorgdoelgroepen diende de partij een amendement in waarin wordt gevraagd om te regelen dat de ambitie voor het aantal te realiseren woningen voor zorgdoelgroepen met 100 wordt verhoogd naar 200. Dit amendement is aangehouden.

Ook vindt de partij het jammer dat er bij studentenwoningen geen onderscheid wordt gemaakt tussen zelfstandige en onzelfstandige woningen. Daarom diende de partij een motie in waarin wordt opgeroepen om conform het initiatiefvoorstel bij de bouw van studentenwoningen expliciet ook in te zetten op de bouw van studentenkamers, ofwel onzelfstandige woonruimtes. Deze motie werd aangenomen.

Het derde voorstel van de partij gaat om draagkracht per portiek. In de motie wordt gevraagd om het principe van 'draagkracht per portiek' niet alleen in te zetten bij de woningtoewijzing van zorgdoelgroepen, maar dit breder toe te passen, zodat woningen met oog voor portiek en buurt worden toegewezen. Deze motie haalde het niet.

Het laatste voorstel van de partij gaat erom dat bestaande koopwoningen beschermd worden tegen beleggers. ChristenUnie/SGP vraagt het college per motie zich bij het Rijk te melden om te dienen als pilotgemeente voor het instrument opkoopbescherming, dit instrument in de tussentijd verder uit te werken en daarover de raad te informeren, zodat we in het belang van vooral starters op de woningmarkt geen tijd verliezen bij het beter beschermen van de bestaande koopwoningvoorraad. Deze motie haalde het.

PVV

De 17.000 immigranten die hier door het college in de stad zijn bijgekomen, kapen de sociale huurwoningen volgens de PVV. Ook zijn er expats die de prijzen opdrijven. Dit versterkt de woningnood in deze stad. De partij is van mening dat we de instroom beperken voordat we praten over het bijbouwen van woningen. PVV diende daarom een motie in waarin het college wordt gevraagd om het tegengaan van bevolkingsgroei doelstelling van beleid te maken. De partij roepte hiermee de raad op om te kiezen voor mensen die nu in de stad wonen ipv die er willen wonen. De motie haalde het niet.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij noemt de wethouder ambitieus en dat zien we in deze actualisatie. De partij ziet de goede intenties en voornemens, maar is somber over het waarmaken hiervan, We halen de 30% norm sociale huurwoningen namelijk niet. De Haagse Stadspartij wil laten zien dat 30% een harde eis is en niet alleen een streven. Daarom heeft de partij een motie ingediend waarin wordt gevraagd om de eis van 30% sociale woningbouw als voorwaarde vast te leggen in alle benodigde documenten, gronduitgiften, erfpachtvoorwaarden etc. met ontwikkelaars. Deze motie haalde het niet.

Er is een schrijnend tekort aan betaalbare woningen in Den Haag. De Haagse corporaties zijn de armste in het land. De Haagse Stadspartij wil dat de gemeente zelf betaalbare woningen gaat bouwen. Daarom vraagt de partij in een motie het college om te onderzoeken hoe de gemeente zelf woningen kan bouwen. Deze motie is aangenomen.

Ook wil de partij burgers motiveren om met eigen ideeën te komen. Zo kunnen burgers zelf ontwikkelingen in wijk sturen door zelf panden op te kopen. Daarom heeft de partij een motie ingediend waarin wordt gevraagd om samen met de bewoners van deze wijken buurtcorporaties op te richten zodat de bewoners zelf de ontwikkeling van de wijk kunnen sturen door panden op te kopen en te verhuren. Deze motie haalde het.

Ook noemt de partij betaalbare woningen niet betaalbaar. De Haagse Stadspartij wil daarom dat de definitie van betaalbare koop bijgesteld wordt naar maximaal € 200.000,- en vraagt dat middels een motie. Deze haalde het niet.

D66

D66 ziet uit naar de aankondigde doelgroepenverordening en spreiding van doelgroepen over de hele stad. De fractie diende een motie in om in overleg met de corporaties inzichtelijk te maken hoeveel geschikte woningen voor mensen met een mobiliteitsbeperking op jaarbasis vrij komen in Den Haag en in overleg met WoonNet Haaglanden geschikte woningen voor mensen met een mobiliteitsbeperking op de website inzichtelijker te maken. De motie is aangenomen.

GroenLinks kan zich vinden in het voorstel. De partij vindt dat het hier en daar wat scherper kan en steunt daarom enkele moties die daar aan bijdragen, onder andere die van de ChristenUnie/SGP, D66 en PvdA.

PvdA

PvdA stemde vorig jaar ook tegen de Woonagenda 1.0. Maar er is veel gebeurd na het coalitieakkoord. Er is meer geld vrijgemaakt en in deze actualisatie staan nog meer maatregelen waar de fractie blij mee is, zoals de verhoging van jaarlijkse bouwambitie en actief grondbeleid en strengere regels voor koopwoningen.  De partij vroeg in het bijzonder aandacht voor starters en jongeren. Om te voorkomen dat er in de geplande woningbouw kleine woninkjes komen diende de fractie een motie in om te onderzoeken hoe - gezien de huidige ervaringen in Den Haag en ervaringen in andere steden- ook in hoogbouw kan worden voldaan aan de betaalbaarheidsdoelstellingen in de Woonagenda en aan de behoefte van huurders op de woningmarkt. Deze motie is aangenomen. Ook verzocht de fractie per motie om bij projecten van meer dan 20 woningen voordat contractuele afspraken gemaakt worden met ontwikkelende partijen de raad te informeren over de wijze waarop wordt voldaan aan de gewenste woningbouw segmenten in de woonagenda. De motie werd na beantwoording van het college aangehouden.

NIDA

NIDA vindt het pijnlijk dat ondanks de afspraak voor 30% sociale bouw keer op keer projecten afvallen. Voor vele gezinnen die op zoek zijn naar woningen is het niet betaalbaar en steunt daarom de motie van de HSP om de grens van betaalbaar wonen te verlagen. De partij sloot zich aan bij de vragen over betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen van zowel sociaal als middelduur.

Partij voor de Toekomst

De Woonagenda schiet volgens de Partij voor de Toekomst te kort. Den Haag is de meest dichtbevolkte stad in de regio en er is nauwelijks plek om bij te bouwen. De woonbehoefte is groter dan het aantal woningen die er bij komen. De partij vindt dat we het niet lokaal kunnen oplossen en is van mening dat er een landelijke oplossing moet komen. De partij steunt de oproep van D66 met betrekking tot de bijzondere woningen die we nodig hebben en het tekort daaraan.

Islam Democraten

Islam Democraten zien een groot probleem bij de huisvesting van arbeidsmigranten. De omstandigheden waarin arbeidsmigranten vaak leven zijn onmogelijk en daarom gaan ze vaak buiten hangen. Dit veroorzaakt veel onrust en de leefbaarheid in deze buurten wordt aangetast. De partij is van mening dat we ervoor moeten zorgen dat ze een redelijke woning krijgen. Daarom diende de partij een motie in waarin wordt opgeroepen om de geïnde boetes door de pandbrigade te gebruiken voor de verbetering van de woonsituatie van gastarbeiders.

Ook wijst de partij op de hoge huurstijgingen en het record aan huurverhogingen. De Minister van Binnenlandse Zaken wil niks weten van huurbevriezing. Hierdoor komen mensen in een moeilijke situatie. Islam Democraten diende daarom een motie in Daarom motie ingediend om de huurstijgingen te bevriezen.

Tot slot noemde de partij een gebrek aan short stay woningen. We werken tegenwoordig veel thuis en kantoorpanden worden niet meer gebruikt. Daarom motie diende Islame Democraten een motie om de lege panden van kantoren en hotels te veranderen in short stay woningen.

Alle drie de moties haalden het niet.

CDA

Het CDA diende een motie in waarin het oproept om in de evaluatie die in 2021 zal plaatsvinden de vraag mee te nemen of woningsplitsing in Den Haag toegestaan kan worden, met als minimale voorwaarde 70m2 woonruimte. Deze motie haalde het niet.

VVD

De Woonagenda is volgens de VVD een manier om te doen wat we lokaal kunnen om de pijn op de woningmarkt te verzachten. Voor de partij is het van belang dat de vinding van middelbare huur te behouden. De partij wil het aanbod op de particuliere woningmarkt vergroten. Dat kan door te bouwen, maar wel op plekken waar de stad er beter van wordt, zoals CID, Den Haag Zuidwest en de Binckhorst. Dat lukt niet door de huurprijs van de vrije sector te reguleren. De VVD zal zeer scherp kijken naar initiatieven op dit gebied. De VVD heeft zorgen over de groei van de bevolking en verdichting. Het is tijd om raadsbreed met elkaar het gesprek aan te gaan, want het knelt in de stad. De VVD kijkt uit naar de werkbespreking over de bevolkingsgroei.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren valt het op dat we al een tijd een nieuw kader hebben maar er continu projecten komen die daar niet aan voldoen. Wel noemt de partij deze Woonagenda beter dan vorige. De partij wil niet dat een project niet aan het kader voldoet als het te laat is en de raad er niks meer aan kan doen. Daarom diende de Partij voor de Dieren een motie in waarin het college wordt gevraagd om uiterlijk dit jaar met een brief te komen waarin wordt aangegeven voor welke projecten, die eerder zijn gestart zal worden afgeweken van de kaders vastgelegd in de woonagenda en voor projecten die niet op de lijst zijn vermeld maar waar wel wordt afgeweken van de kaders na publicatie van de brief met een apart raadsvoorstel per project te komen waarin wordt gemotiveerd waarom wordt afgeweken. Deze motie haalde het.

College

Er ligt een enorme klus op ons te wachten om ervoor te zorgen dat iedere Hagenaar en Hagenees prettig kan wonen en zich thuis kan voelen. De omstandigheden zijn bijzonder uitdagend, zoals weinig grond, stijgende prijzen en afhankelijkheid Rijksoverheid. Het college bouwt aan een woning inclusieve woningmarkt volgens een aanpak gericht op 4 sporen: 1) focus op betaalbaar bouwen voor middeninkomens en lage inkomens, 2) betaalbaar houden van het middensegment, 3) leefbaarheid in wijken versterken en 4) inzetten op alle doelgroepen die extra aandacht behoeven. Dit gebeurt met alle partijen in de stad. De wethouder gaf complimenten aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze agenda.

Voorontwerp President Kennedylaan

De raad vervolgde met de bespreking van het voorontwerp President Kennedylaan (Noordwestelijke Hoofdroute deel 3). Er is bepaald dat voor de Noordwestelijke Hoofdroute deel 3 een kruispuntenaanpak wordt voorbereid. Dit houdt in dat voor de knelpunten in eerste instantie optimalisaties op maaiveldniveau worden gezocht. Primair staan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij dat de derde baan behouden wordt en dat de wethouder gaat kijken naar een andere plek voor de twee laadpalen voor het museum. Dit gaat gebeuren tijdens een werkbespreking en dat wil de partij vaker zien. Daarom dient de partij een motie in waarin wordt gevraagd bij de aanstaande voorontwerpen en voor de vaststelling daarvan altijd een werkbezoek met de desbetreffende raadsleden in te plannen en tevens alle betrokken partijen uit te nodigen, alvorens tot een gedegen besluit te komen. Deze motie haalde het niet.

D66

D66 is erg blij met de plannen en zien deze als een enorme verbetering.

PvdA

PvdA is blij met de plannen die er goed uit zien. Het wordt veiliger voor fietsers en voetgangers en dat is voor de partij belangrijk.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren is tevreden met de plannen want ze voegen veel toe aan de veiligheid. Wel richt de partij zich nog op de ecologische verbindingszone die beschermd moet worden. Daarom dient de partij twee moties in. In de eerste wordt gepleit om de nieuwe stukken groen (met uitzondering van de strook tussen de tramrails) bij de Noordwestelijke Hoofdroute deel 3, die ter compensatie worden aangelegd, in te richten met de inrichtingseisen die zijn opgesteld in de nota Stedelijke Ecologische Verbindingszone en dit gebied ecologisch te beheren. Deze motie haalde het. In de tweede wordt gevraagd om bij het definitieve ontwerp voor de Noordwestelijke Hoofdroute deel 3 op te nemen hoe de ecologische knelpunten door de Houtrustbrug kunnen worden weggenomen. Deze motie haalde het niet.

College

Het college geeft aan dat deze plannen zeer gewenst zijn, omdat ze de omgeving een stuk veiliger maken terwijl de doorstroming goed op orde blijft.

De raad stemde in met het voorontwerp President Kennedylaan.

Voorstellen Central Innovation District/Binckhorst

De raad vervolgde met de bespreking van enkele voorstellen wat betreft Central Innovation District/Binckhorst.

Allereerst de no-regret maatregelen CID Binckhorst. Met de ontwikkeling van het Central Innovation District (CID)/Binckhorst wordt ingezet op een sterke verdichting met woningen, werkgelegenheid en voorzieningen. Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. Dit is ook onderschreven door Rijk en regio en heeft geleid tot een zogenoemd No-regret pakket. Het programma No-regret richt zich op mobiliteitsmaatregelen en is ondersteunend aan de verstedelijking in CID/Binckhorst. De mobiliteitstransitie is daarbij het centrale begrip.

Vervolgens gaat het over parkeren in CID/Binckhorst. In het raadsvoorstel Nota parkeernormen CID en Binckhorst Den Haag 2020 is afkoop van een deel van de parkeereis één van de mogelijkheden voor ontwikkelaars om aan de parkeereis te voldoen. Hiermee wordt ontwikkelaars van nieuwbouw in het CID en de Binckhorst de mogelijkheid geboden om minder parkeerplaatsen aan te (laten) leggen dan de parkeernorm voorschrijft. Hiervoor wordt ter compensatie per niet aangelegde parkeerplaats een bedrag gestort. Het gestorte geld moet worden ingezet voor mobiliteitsmaatregelen, die ten goede komen aan de mobiliteitstransitie in het gebied. Om dit mogelijk te maken wordt de Voorziening parkeren en mobiliteitsmaatregelen Den Haag 2020 gevormd. Beide raadsvoorstellen werden aan de raad voorgelegd.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP stemt voor de drie voorstellen.

D66

D66 is voor de voorstellen en vindt het een mooi inkijkje in de stad van de toekomst.

PVV

PVV vindt het een illusie dat je zonder auto kan en daarom zou de partij niet in deze 'stad van de toekomst' willen wonen. Daarom stemt de partij tegen deze voorstellen.

GroenLinks kijkt tevreden naar deze plannen. Alleen is het wel nog onduidelijk wat er na 5 jaar gebeurt met de deelauto's. Daarom dient GroenLinks een amendement in waarin gevraagd wordt om in de derde nota explicieter te stellen dat de deelauto's behouden blijven. Dit amendement haalde het.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren heeft eerder gevraagd om de LER in te zetten als instrument. Vervolgens is door de wethouder toegezegd met een 0-meting te komen. Om te voorkomen dat de 0-meting er is en niet meer relevant is voor de besluitvorming diende de partij alsnog een motie hierover in. Deze motie is aangenomen. In het voorstel is voor de partij nog niet duidelijk aan welke criteria een project dat aanspraak maakt op de middelen moet voldoen en om te boren dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld en er een duidelijk afwegingskader is wil de Partij voor de Dieren met een amendement inzetten op een nadere uitwerking van deze criteria in de regeling. Het amendement is verworpen.

CDA

CDA ziet dat er nog veel private garages leegstaan in het CID terwijl de parkeerdruk hoog is. De partij diende een motie in om de opbrengsten van de voorziening 'parkeren en mobiliteitsmaatregelen Den Haag 2020' ook te gebruiken voor het financieel aantrekkelijk maken van het gebruik van private parkeergarages. De motie is aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt het jammer dat er met geen woord wordt gerept over de auto en de voorzieningen hiervoor. De partij noemt het niet realistisch om te denken dat 50% van de inwoners in 2040 zich verplaatst met de fiets en wil daarom niet dat er minder parkeerplaatsen komen in het CID. Hart voor Den Haag/Groep de Mos dient daarom een motie in waarin wordt gevraagd om niet te tornen aan de thans geldende parkeernormen in het CID. Verder ziet Hart voor Den Haag/Groep de Mos dit als een mooie kans voor ondergrondse parkeerplaatsen en ongelijkvloerse kruisingen want de auto blijft mee doen in deze maatschappij. Daarom dient de partij een motie in waarin wordt gevraagd om rekening te houden met de autobereikbaarheid in het CID en een deel van het no regret pakket hieraan te besteden. Beide moties haalden het niet.

NIDA

Voor NIDA blijft het vaag waar de raad mee instemt en wat de rol van de raad bij de totstandkoming van de plannen is. Ook is de partij verbaasd dat we nu al een nota parkeernormen willen vaststellen terwijl we nog niet weten wat de samenstelling van de inwoners zal zijn. Autobezit is namelijk ook noodzaak voor sommige gezinnen. Verder heeft NIDA moeite met de beperkte mogelijkheid om bezoekers te ontvangen, want de bezoekersnorm is extreem laag. Al met al is de partij erg kritisch over deze plannen en ziet uitstel wel zitten zodat we dit na de uitkomst van de structuurvisie kunnen behandelen.

Partij voor de Toekomst

De Partij voor de Toekomst stemt niet in met deze plannen. Ouderen zijn namelijk erg afhankelijk van de auto. De partij voelt er daarom niks voor om de parkeernorm naar beneden bij te stellen. Er ligt ook nog niks vast over de realisatie van openbaar vervoer richting het gebied.

VVD

VVD verzocht per motie om regelmatig het aanbod van mobiliteitsvoorzieningen te toetsen aan de vervoersbehoeften van de (toekomstige) inwoners van de CID en Binckhorst en deze in kaart te brengen. De motie is aangenomen.

College

In het CID is het college bezig veel woningen te bouwen om groei te accommoderen. Er is gekozen om dat op een manier te doen wat we echt gaan verdichten. Hiermee loopt het gebied compleet vol als iedereen twee auto’s neemt. Daarom zijn er afspraken met het Rijk gemaakt over ruimte voor de auto en het openbaar vervoer. Om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer er komt moeten deze parkeernormen er zijn. We moeten ze nu vastleggen, want dan kunnen mensen plannen maken met deze voorwaarden. Dit helpt ons een betere stad te worden.

Initiatiefvoorstel Schoon Den Haag

Toen sprak de raad over het initiatiefvoorstel 'Schoon Den Haag'. Al jaren kampen verschillende Haagse wijken met problemen m.b.t. afval, bijplaatsingen en volle of vieze ORAC’s. Vooral in krachtwijken is het probleem. De wijkgerichte aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen, maar blijkt nog niet omvattend genoeg om de problemen aan te pakken. Daarom wordt met dit initiatiefvoorstel van Islam Democraten gepleit voor een effectieve én efficiënte aanpak.

PVV

PVV bedankt Islam Democraten voor de inspanningen en ziet dat dit plan bijdraagt aan een schoon Den Haag.

Haagse Stadspartij

Haagse Stadspartij ziet grote problemen met afval die alleen maar verergeren tijdens de coronacrisis. De partij vindt het te laat om dit alleen met extra maatregelen op te lossen. Er moet meer geld bij komen. Daarom dient de partij een motie in waarin gepleit wordt om de kosten voor de juridische afhandeling van bezwaar en beroep te limiteren op € 600.000 per jaar en de resterende 600.000 per jaar in te zetten voor schonere straten in de zwaarste getroffen wijken. Deze motie haalde het niet.

CDA

CDA geeft complimenten aan de initiatiefnemer en is blij dat Islam Democraten wil nadenken over een schoner Den Haag. De partij steunt het voorstel.

College

De wethouder vindt het mooi dat er een initiatiefvoorstel is gekomen voor een schoner Den Haag. Hij omarmt de plannen in het voorstel.

Initiatiefvoorstel 'Van het lachgas af'

De raad vervolgt met de bespreking van het initiatiefvoorstel 'Van het lachgas af' van de ChristenUnie/SGP. Hierin pleit de fractie voor een gericht verbod op de verkoop en het gebruik van lachgas in de gemeente Den Haag. Lachgas wordt al jarenlang in de medische wereld gebruikt als pijnstiller en narcosemiddel. Het is de gangbare naam voor distikstofmonoxide (N2O). Op festivals en feestdagen wordt lachgas verkocht in ballonnen. Het wordt vervolgens geïnhaleerd door in en uit de ballon te ademen. Door het inademen van lachgas komt de gebruiker terecht in een roes, die maximaal vijf minuten duurt. Men wordt vaak lacherig van het gas, wat de naam ervan verklaart. Het Trimbosinstituut stelt dat lachgas verscheidene gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, waaronder duizeligheid, misselijkheid, verwardheid en hoofdpijn.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos gaf aan al sinds 2018 in de stad en in de raad te verkondigen iets aan het lachgas te doen. Daarom steunt de partij het voorstel. De partij constateerde dat lachgas verkoop op de Grote Markt ook plaatsvindt vanuit (deel)bakfietsen en verzocht daarom per motie om afspraken te maken met deelfietsen, deelbakfietsen of deelscooters zodat lachgasverkopers een ontzegging krijgen voor een bepaalde periode. Ook diende de partij een motie in om actief te handhaven op het lachgasverbod met een vliegende brigade (van handhavers) en een motie om de lachgas hotspots in kaart te brengen. Deze moties werden verworpen. Een motie om de wens voor statiegeld voor lachgaspatronen onder de aandacht te brengen bij de Statiegeldalliantie werd aangenomen.

Met het aan banden leggen van de straathandel zal lachgas niet uit de stad verdwijnen. GroenLinks vindt het belangrijk dat jongeren adequaat worden voorgelicht en diende daarom een amendement in met een oproep aan het college om in samenspraak met GGD Haaglanden een aanpak op te stellen om actief voorlichting te geven over de risico’s van het gebruik van lachgas op scholen, via social media en andere relevante kanalen. Dit amendement is aangenomen.

D66

D66 complimenteert de initiatiefnemer voor het plan. De partij ziet ook de problemen die het gebruik van lachgas oplevert. In de stad ziet de partij de overlast die het veroorzaakt en de gezondheidsschade die het met zich meebrengt. Daarom is de partij positief over dit plan. Wel is D66 kritisch op de handhavingscapaciteit van dit plan en vraagt hierom nadere uitleg. Er moeten geen problemen met de andere taken van de politie komen.

SP

SP bedankt de initiatiefnemer voor het plan. Lachgas is een groot probleem: het zorgt voor vervuiling van de openbare ruimte en is een groot gezondheidsrisico voor de jeugd. De partij is van mening dat lachgas gereguleerd moet worden om de mate waarin het gebruikt kan worden te verminderen. Daarom steunt SP dit plan. De partij maakt zich wel zorgen over de handhaving, omdat het alleen kan waar handhavers al zijn. De partij vraagt zich af wat er gebeurt met de andere plekken waar bewezen veel overlast is.

PvdA

PvdA vindt het geheel verbieden van lachgas niet een oplossing, maar reguleren is zeker gepast. We hebben namelijk handvatten nodig om in te grijpen waar het misgaat. De partij vindt het een goed idee om lachgas op te nemen in de O

piumwet en dat er lokaal een verkoopverbod komt. PvdA stemt voor dit initiatiefvoorstel.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren ziet de handel in lachgas als een serieus probleem en steunt daarom het voorstel. Met dit voorstel is er geen verbod op de totale openbare ruimte en de partij wacht op de discussie over de handhaving  en het verbod op detailhandel.

College

Het college dankt de initiatiefnemer voor de prettige gedachtewisseling. Het is een belangrijk onderwerp om het over eens te worden.

De raad stemde voor het initiatiefvoorstel 'Van het lachgas af'.

Omgevingsvergunning Zichtenburglaan 39

Haag Wonen heeft op 12 november 2019 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor Zichtenburglaan 39. De raad besprak deze omgevingsvergunning.

Staedion, de eigenaar van het pand aan de Noordpolderkade, heeft aangegeven dit pand per 1 oktober 2020 te sluiten in verband met sloop en herontwikkeling. Het pand Zichtenburglaan 39 is sinds 2017 bij Haag Wonen en het Leger des Heils in beeld als vervangende locatie voor 69 bewoners uit de Wenckebach. Het plan is om het pand te splitsen in 69 woningen voor zowel begeleid als beschermd wonen inclusief bijbehorende werkruimten. Vanwege de vertraging van het plan Zichtenburglaan, heeft Staedion de sluiting van de Wenckebach al twee keer uitgesteld.

CDA

CDA is geen fan van het plaatsen van kwetsbare inwoners op een bedrijventerrein. De voorwaarden zijn daarom belangrijk voor deze tijdelijke oplossing. Het belangrijkste is de garantie dat de kwetsbare inwoners goede en voldoende woonruimte hebben. CDA is mede indiener van het amendement van D66 voor een duurzame oplossing in het belang van deze doelgroep.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is niet blij met de gang van zaken omtrent dit plan. De raad kreeg pas een dag van te voren het plan en kon zich daarom niet voorbereiden om een mening te vormen over het plan door bijvoorbeeld met betrokkenen te praten. Omwonenden en het bestuur van het ZKD konden niet inspreken hierover. De partij is van mening dat bedrijventerrein bestemd zijn voor banen en bedrijvigheid. Daarom stemt de partij tegen dit voorstel.

ChristenUnie/SGP

De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting voor kwetsbaren in onze stad. De partij zet vraagtekens bij de totstandkoming van het voorstel, maar is tevreden over het gebalanceerde voorstel wat er nu ligt. Het is wel een tijdelijke oplossing en de partij vindt een structurele oplossing nodig. Daarom diende de partij een motie in met het verzoek de ontwikkeling en/of herstructurering van wijken aan te grijpen als kans en in de prestatieafspraken met woningcorporaties duurzame oplossingen af te spreken voor de structurele huisvesting van doelgroepen maatschappelijke opvang. Deze motie is aangenomen.

PVV

PVV geeft aan dat er nu al een tekort aan bedrijventerreinen is. Daarom snapt de partij deze herbestemming niet. Dit gebied staat al onder druk en wordt nu nog meer belast met mensen die veel ondersteuning nodig hebben. Daarom stemt de partij tegen dit voorstel.

VVD

Het belangrijkste punt wat de VVD wilde maken in de debatten is dat de ruimte in Den Haag beperkt is. De stad raakt vol en de partij maakt de keuze om ruimte geven aan bedrijvigheid. Dat is goed voor onder meer ondernemerschap, werkgelegenheid en innovatie. Daarom heeft de partij begin dit jaar met volle overtuiging de motie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos gesteund (motie Nee, tenzij) om geen niet-bedrijfsmatige activiteiten op bedrijventerreinen toe te staan, tenzij. Wat de VVD betreft is het vanaf nu af aan nee. De VVD wil er naar streven dat deze tijdelijke oplossing zo kort mogelijk duurt en sluit zich daarom aan bij het amendement van D66. Tot slot diende de fractie een motie in om te streven binnen een maand nadat het raadsbesluit is genomen het convenant af te sluiten met de convenantspartners. Deze motie is aangenomen.

PvdA

PvdA noemt het goede werk van het Leger des Heils en vindt het belangrijk dat er een goede locatie wordt gevonden voor de organisatie. Ook snapt de partij de zorgen van de ondernemers. De partij vindt het allerbelangrijkst dat deze mensen goed terecht komen en er een duurzame oplossing komt.

D66

D66 is blij dat er eindelijk duidelijkheid wordt gegeven aan deze kwetsbare doelgroep en aan de ondernemers. D66 verzocht per motie om haast te maken met het samenstellen van het gebiedspaspoort, waarin ook veiligheid, openbare ruimte en de duurzaamheidshub verder worden uitgewerkt. Deze motie is aangenomen. Het voorstel bevat volgens de partij een tijdelijke oplossing en een bedrijventerrein is niet de aangewezen plaats om een leven op te bouwen. Daarom diende de partij een amendement in voor de realisatie van een duurzame oplossing op kortere termijn dan 10 jaar wat in het belang is van de doelgroep, Leger des Heils en de ondernemers. Tevens wordt het college opgeroepen om werk te maken van een duurzame permanente oplossing voor een instelling voor beschermd wonen. Dit amendement haalde het.

GroenLinks bedankt de organisaties die meewerken aan het mogelijk maken van deze optie. Het college en de ondernemers zijn samen aan de slag zijn gegaan om de randvoorwaarden uit te zoeken hiervoor. De partij vindt het belangrijk dat er een structurele oplossing komt voor meerdere zorgdoelgroepen in de stad.

Haagse Stadspartij

Haagse Stadspartij steunt dit voorstel en hoopt op een goede structurele oplossing voor zorgdoelgroepen in het algemeen. De partij wijst op een locatie in Laakkwartier waar nu 69 mensen wonen die moeten verhuizen naar de Zichtenburglaan. Probleem is dat de nieuwe locatie hier nog niet klaar is en het kan nog wel even duren tot ze daar terecht kunnen. Dit terwijl bewoners zo snel mogelijk weg moeten op de plek waar ze nu wonen, omdat Staedion daar wil bouwen. Bewoners moeten dan twee keer verhuizen en de tussentijdse locatie is nog niet bekend. Daarom dient de partij een motie in waarin het verzoekt om al het mogelijke te doen om met Staedion afspraken te maken over een langer verblijf van de bewoners op de Wenkebach totdat de locatie op de Zichtenburglaan gereed is. Deze motie haalde het niet.

Partij voor de Toekomst

Partij voor de Toekomst vindt de plaatsing van deze kwetsbare doelgroep niet bevorderlijk voor de opbouw van een leven op een industrieterrein. De partij hoopt op een duurzame en structurele oplossing.

College

Het is een gecompliceerd en ingewikkeld onderwerp. Er zijn veel belangen en claims op dezelfde schaarse ruimte. Het college is tevreden over de manier waarop de afgelopen weken is gesproken en dankt alle partijen die hieraan hebben bijgedragen. Het is een voorstel waarmee zowel mensen die beschermd wonen nodig hebben die plek kunnen krijgen, maar er ook tempo kan worden gemaakt met de nodige aanpak van het bedrijventerrein. Het college vindt dat er een evenwichtig stuk ligt en heeft ook aangegeven het belangrijk te vinden de afspraken met de partners in een convenant vast te leggen. Er is hard gewerkt met de partners om deze doelgroep toch op het ZKD te kunnen huisvesten. Het college boekt vooruitgang met de huisvesting van zorgdoelgroepen en zal spoedig een voortgangsrapportage naar de raad sturen.

De raad stemde voor de omgevingsvergunning Zichtenburglaan 39.

Actualiteitendebat omgevingsvergunningsaanvraag speelautomatenhal haven Scheveningen

Vervolgens wordt er een actualiteitendebat gehouden over de omgevingsvergunningsaanvraag speelautomatenhal in de haven van Scheveningen, Dr. Lelykade 10.

De aanvrager van het debat, ChristenUnie/SGP kwam deze vergunningsaanvraag tegen. Dat terwijl het college had gezegd dat de haven een haven moest blijven en het speelautomatenhal hier niet zou komen. De partij dient een motie in om ervoor te zorgen dat het college hier zich aan houdt. In deze motie vraagt de partij het college geen omgevingsvergunning af te geven voor een speelautomatenhal aan de Dr. Lelykade 10, en conform het Havenconvenant ervoor te zorgen dat er vanaf heden geen niet-haven gebonden activiteiten in de Haven worden gerealiseerd. Deze motie haalde het.

Afrondingen commissiedebat

Verder rondt de gemeenteraad 12 commissiedebatten af op de volgende onderwerpen:

Vergadering over twee dagen

Vanwege de uitgebreide agenda is deze vergadering over twee dagen gehouden: woensdag 7 oktober en maandag 12 oktober.

    De vergadering terugkijken?

    De vergaderingen zijn online terug te zien: woensdag 7 oktober en maandag 12 oktober.