Nieuwsbericht

Raad spreekt over locatie Sacramentskerk

Gepubliceerd: 13 april 2018Laatste wijziging: 13 april 2018

De nieuwe gemeenteraad komt donderdag 19 april voor het eerst bij elkaar voor een raadsvergadering. Er wordt onder meer gesproken over de locatie Sacramentskerk, de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en over een wijziging van de Afvalstoffenverordening.

Sacramentskerk

De raad vangt aan met de bespreking van Vaststelling bestemmingsplan Vogelwijk, 1e herziening (Locatie Sacramentskerk). Op het perceel Sportlaan 125 bevindt zich een in onbruik geraakt kerkgebouw. Het perceel wordt door Kavel Vastgoed herontwikkeld door het realiseren van 12 grondgebonden woningen. Daarnaast bevindt zich in het plangebied een vrijstaande eengezinswoning. Hieraan wordt in het ontwerp-bestemmingsplan ook een woonbestemming toegekend. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan 'Vogelwijk', vastgesteld op 29 september 2016 waarin de gronden worden aangewezen met de bestemming 'Maatschappelijk – 2'. Omdat deze ontwikkeling niet past in het vigerende bestemmingsplan is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Om de herontwikkeling planologisch mogelijk te maken is, met toepassing van de Haagse Coördinatieverordening (2013), besloten om met onderhavig plan een bestemmingsplanwijziging naar wonen mogelijk te maken onder gelijktijdige afstemming met de af te geven omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden voor Geluid (Wgh).

Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed

De raad vervolgt met de bespreking van het Voorstel van het college inzake Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed. De gemeente Den Haag gaat haar vastgoedportefeuille de komende jaren stap voor stap verduurzamen om daarmee bij te dragen aan de gemeentelijke ambitie om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Deze ambitie past bij de afspraken die in Parijs zijn gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Het uitgangspunt bij de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is om minimaal aan te sluiten bij de kaders van het landelijk energieakkoord. Dit betekent dat in 2020 alle gebouwen gemiddeld twee energielabelstappen gemaakt moeten hebben. Vervolgens dienen vóór 2030 gemiddeld alle gebouwen ten minste label A te hebben. Ten slotte dient volgens het energie akkoord in 2050 een klimaat neutrale gebouwde omgeving bereikt te worden. De gemeente Den Haag heeft deze ambitie aangescherpt door reeds in 2040 een klimaat neutrale gebouwde omgeving te willen realiseren. Als aanvulling op de stappen uit het energie akkoord heeft de rijksoverheid daarnaast in het bouwbesluit opgenomen dat alle kantoorgebouwen vóór 2023 minimaal een energielabel C hebben.

Wijziging afvalstoffenverordening

Hierna bespreekt de raad de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2010. In december 2015 is door de raad het Huishoudelijk Afvalplan (HAP) 2016-2020 vastgesteld. In de brief van 21 juni 2016 aan de Commissie Leefomgeving over de uitwerking en uitvoering van het HAP is aangegeven dat de Afvalstoffenverordening 2010 aanpassing behoeft om enkele maatregelen uit het HAP uit te kunnen voeren. Deze verordening voorziet daarin. Daarnaast worden enkele technische wijzigingen doorgevoerd.

De vergadering start om 19.30 uur en is online en op Den Haag TV te volgen.