Nieuwsbericht

Raad spreekt over beleidsplan Schuldhulpverlening 2020-2024

Gepubliceerd: 20 november 2020Laatste wijziging: 24 november 2020

De Haagse gemeenteraad spreekt woensdag 25 november over het beleidsplan Schuldhulpverlening Den Haag 2020-2024, de nota Stadsnatuur, het Haags Sportakkoord 2020-2022, Voorstellen inzake Binckhorst, het actieprogramma mensenhandel Den Haag 2020-2023, de prostitutienota Den Haag 2020-2022 en de visie op religieus erfgoed.

Beleidsplan Schuldhulpverlening Den Haag 2020-2024

De gemeente spreekt over het voorstel van het college inzake het Beleidsplan Schuldhulpverlening Den Haag 2020-2024(externe link) De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) bepaalt dat de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening. De gemeenteraad stelt dit plan vast voor een periode van ten hoogste 4 jaren. Het “Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019” werd op 29 september 2016 vastgesteld. Er dient daarom een nieuw beleidsplan te worden vastgesteld. In dit beleidsplan wordt aangegeven:

 • welke resultaten beoogd worden;
 • welke maatregelen genomen worden om de kwaliteit te borgen van de wijze waarop de integrale schuldhulpverlening wordt uitgevoerd;
 • het maximaal aantal weken dat de gemeente nastreeft met betrekking tot de wachttijd voor het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld;
 • en hoe schuldhulp in te richten voor gezinnen met inwonende kinderen.

Stadsnatuur

Hierna zou de gemeenteraad spreken over het voorstel van het college inzake de Nota Stadsnatuur. De bespreking hiervan is doorgeschoven naar een volgende vergadering.

Haags Sportakkoord 2020-2022

De raad vervolgt de vergadering met een bespreking van het voorstel van het college inzake het Haags Sportakkoord 2020 - 2022. Voor alle Hagenaars is het belangrijk om te bewegen en te sporten. Als je sport, werk je aan je gezondheid, je ontmoet andere mensen en sport geeft plezier. In het Haags Sportakkoord staat hoe de gemeente samen met veel andere partijen in de stad de komende jaren zoveel mogelijk Hagenaars in beweging krijgt.

Voorstellen inzake Binckhorst

De gemeenteraad vervolgt haar beraadslaging met het agendapunt ‘voorstellen inzake Binckhorst’. Vlakbij de binnenstad is een moderne, creatieve en innovatieve stadswijk in aanbouw: de Binckhorst. Nu nog het gebied van creatieve ondernemers en stadspioniers, maar dat verandert snel. De nieuwe Binckhorst is volop in ontwikkeling. Het wordt een stadswijk met een industrieel karakter voor wonen en werken.

Actieprogramma mensenhandel Den Haag 2020-2023

Het voorstel van het college inzake het actieprogramma mensenhandel Den Haag 2020-2023(externe link) staat hierna geagendeerd. In dit actieprogramma staat beschreven hoe de gemeente Den Haag mensenhandel de komende vier jaar gaat aanpakken. Mensenhandel is ‘het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten’. De dwang die bij deze vorm van criminaliteit gebruikt wordt, kan de vorm hebben van (dreigen met) fysiek geweld, maar ook van misleiding, chantage, fraude of misbruik van een kwetsbare positie.

Prostitutienota Den Haag 2020-2022

De raad vervolgt haar vergadering met een bespreking van het voorstel van het college inzake Prostitutienota Den Haag 2020-2022. Het doel van het Haagse prostitutiebeleid is dat sekswerkers veilig en gezond kunnen werken. De gemeente zet zich in om de positie van sekswerkers te verbeteren en pakt misstanden, zoals mensenhandel, hard aan.

Visie op religieus erfgoed

Op 5 september 2018 is een concept-visie op religieus erfgoed besproken in de raadscommissie ruimte. Naar aanleiding van deze bespreking is de visie geactualiseerd. Met voorstel van het college inzake Visie op religieus erfgoed wordt voorgesteld om deze geactualiseerde visie vast te stellen en de voorgestelde procesafspraken van toepassing te verklaren op alle vrijkomende kerkgebouwen.

Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve

De commissie vervolgt met bespreking van het raadsvoorstel Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve. Het doel van het opknappen van de drie wijken is het wegwerken van achterstallig onderhoud. Tegelijkertijd wordt gekeken naar het verbeteren van de openbare ruimte in verband met veranderend klimaat, veiligheidsbeleving en om ontmoeting te stimuleren.

Afronding commissiedebatten

Tot slot worden nog tien commissiedebatten afgerond over de volgende onderwerpen:

 • Informatie over "Vliethoeve Park" een kleinschalig verblijfs- en dagrecreatiebedrijf en de realisatie van twee woningen in het kader van een Algemene verklaring van geen bedenkingen
 • Commissiebrief Nota van uitgangspunten Twickelstraat-Zijpendalstraat
 • Raadsmededeling aanbevelingen commissie Integriteit
 • Brief Capaciteitsgebrek Haagse politie
 • Gedachtewisseling over coronacrisis
 • Vervolgvragen Kunstpost Tarwekamp
 • Afdoening motie: Hou perronopgangen in de fietstunnel bij HS open
 • Omzetting kraagregeling Laakkwartier-Oost
 • Het nut en gebruik van elektrische laadpalen
 • Beperken van de gevolgen van de coronacrisis voor het openbaar vervoer

De vergadering volgen?

De raadsvergadering begint om 10.00 uur en is live te volgen op Den Haag TV en op denhaag.nl/uitzendingenraad. Deze vergadering vindt vanwege de coronamaatregelen met een quorum en zonder publiek plaats. Bij de beraadslagingen is één woordvoerder per fractie aanwezig. Stemmen gebeurt door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering die op woensdag 25 november om 20.00 uur plaatsvindt.