Nieuwsbericht

Raad sprak overleg eindverslag verkenners Bredenoord en Sneller

Gepubliceerd: 13 mei 2022Laatste wijziging: 13 mei 2022

De Haagse gemeenteraad sprak donderdag 12 mei over het eindverslag van de verkenners mevrouw Annelien Bedenoord en de heer Joost Sneller.

Er was 1 inspreker tijdens de raadsvergadering.

Eindverslag tweede verkenningsronde

De heer Sneller lichtte de tweede verkennende ronde voor de verkenning van een gedragen meerderheidscoalitie toe. De afgelopen weken zijn 24 gesprekken gevoerd waarin een groot aantal varianten voor een meerderheidscoalitie is verkend. Acht varianten zijn nader uitgediept. Alle mogelijke coalities stuitten vroeg of laat in het verkenningsproces op een blokkade van één of meerdere mogelijke deelnemers. Daarbij gaf hij dat de verkenners constateren dat er in algemene zin een grote mate van bereidheid is om (bestuurs)verantwoordelijkheid te dragen, dat er een grote mate van overeenstemming bestaat over de opgaven voor Den Haag en dat er bij voorbaat geen inhoudelijke blokkades zijn opgeworpen. Toch constateerden zij ook dat het op dit moment, bijna twee maanden na de verkiezingen, bij partijen nog altijd ontbreekt aan de politieke wil om de keuzes te maken die nodig zijn om echt te gaan onderhandelen over de vorming van een meerderheidscoalitie. In het licht van de grote en urgente uitdagingen waar de mooie stad Den Haag en haar inwoners voor staan, is dit een teleurstellende conclusie.

Debat over het formatieproces

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag geeft aan niet met de verkenner te hebben kunnen spreken omdat er niet aan hun voorwaarden is voldaan. De fractie vindt dat een driepartijen coalitie van VVD, D66 en Hart voor Den Haag recht zal doen aan de verkiezingsuitslag. Samen zijn zij goed voor 24 zetels. De partij staat klaar om te besturen en wil recht doen aan de verkiezingsuitslag. Hart voor Den Haag gaf aan dat de verkenners terecht stellen dat de grote verschillen in Den Haag, de lage opkomst en de grote opgaven waar de stad voor staat, vragen om bruggen te slaan en over partijpolitieke schaduwen heen te stappen. De fractie riep daarom met een motie op om het advies dat partijen oproept om zich over hun blokkades heen te zetten, over te nemen zodat de daadwerkelijke onderhandelingen voor de vorming van een meerderheidscoalitie kunnen aanvangen. Deze motie is verworpen.

D66

D66 is teleurgesteld dat de verkenners hebben moeten constateren dat er op dit moment nog geen ruimte is voor een gedragen meerderheidscoalitie. We moeten voort en wel zo voortvarend mogelijk gezien de grote uitdagingen zoals de klimaatcrisis en gebrek aan betaalbare woningen, zei D66. D66 stelde voor iemand aan te stellen die op basis van een ronde gesprekken met alle partijen een voorstel doet welke partijen nu eens echt over de inhoud zouden moeten spreken.

VVD

De VVD bedankt de verkenners voor hun werk en vindt het teleurstellend dat uit deze verkenning geen mogelijkheid is gevonden om over te gaan tot onderhandelingen voor de vorming van een meerderheidscoalitie. Er zijn genoeg problemen in de stad om te rechtvaardigen dat er snel een college komt. Wat de VVD betreft waren en zijn er voldoende mogelijkheden om te komen tot een stabiele en evenwichtige coalitie met zo min mogelijk partijen, waaraan zij graag een constructieve bijdrage levert om samen te werken aan de toekomst van onze stad.

Alle mooie gesprekken ten spijt is er twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen nog geen zicht op gedragen meerderheidscoalitie. GroenLinks is daar erg teleurgesteld over. We staan voor een hele grote opgave in de stad: de klimaatcrisis, de wooncrisis de enorme kansenongelijkheid en de toenemende bestaansonzekerheid. Wat duidelijk uit de gesprekken naar voren is gem=komen is dat de gemeenteraad moet investeren in de onderlinge verhoudingen. GroenLinks wil bouwen aan een daadkrachtig stadsbestuur op basis van vertrouwen en gemeenschappelijke waarden. Het rapport van de verkenners biedt wel degelijk aanknopingspunten voor een vervolg. De fractie vindt het een logische vervolgstap om op basis van inhoud een basis te vinden voor samenwerking en vertrouwen onder leiding van een onafhankelijke adviseur.

Partij voor de Dieren

We zijn bijna twee maanden verder en er is nog niet gesproken over problemen die in de stad spelen. Dit is gênant zei de Partij voor de Dieren. Na twee maanden is nog niet inhoudelijk gesproken over de problemen die in de stad spelen. Het mag wat meer over de inhoud gaan en hoe de problemen rond de klimaatcrisis en woningcrisis in de stad aangepakt moeten worden. De Partij voor de Dieren zei dat GroenLinks, de Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij en de SP tijdens hun gesprekken hebben aangegeven dat hun voorkeur een progressieve 7 partijen coalitie is. Omdat D66 heeft geen blokkade over deze coalitie heeft uitgesproken, DENK heeft aangegeven in het belang van de stad bereid te zijn om verder te spreken over deze variant en er geen andere coalitievarianten zijn zonder blokkades, verzocht de fractie informateur(s) of adviseur(s) aan te stellen die in elk geval ook inhoudelijke gesprekken faciliteren tussen de genoemde partijen om verder te onderzoeken of een progressieve coalitie met zeven partijen mogelijk is. De motie die hiervoor werd ingediend is verworpen.

PvdA

Veel partijen hebben we ingewikkelde tijd achter de rug, maar de uitdagingen van inwoners in de stad vragen om een stabiel stadsbestuur dat snel aan de slag kan. Een bestuur dat rekening houdt met alle inwoners, arm en rijk, gestudeerd of praktisch opgeleid, zand en veen en verschillende culturele achtergronden. Een stadsbestuur dat verbinding maakt met de stad en ook onderling verbindend is. PvdA pleitte voor snelheid en schaart zich achter het voorstel om de lopende verkenning in een volgende fase te brengen met het aanzoeken van een onafhankelijke verkenner. Met de inhoudelijke thema’s die de verkenningsfase heeft opgeleverd is er wat betreft de fractie al een mooie inhoudsopgave voor het coalitieakkoord.

CDA

Het CDA is zeer teleurgesteld over de conclusie van de verkenners dat er op dit moment geen meerderheid is om de stad te besturen. De fractie stelt dat in plaats van blokkades op te werpen naar elkaar, ze graag doorgaat met het werk als bestuurder van de stad, in welke rol dan ook. Het CDA gaf aan daar veel handreikingen voor gedaan te hebben en ingrediënten voor aangeleverd te hebben. De fractie ziet veel handvatten in het verslag van de verkenners zij mee verder kan en meent dat de partijen de positieve inhoudelijke zaken in het verslag tot zich moeten nemen en daarmee verder moeten gaan aan de hand van een onafhankelijke adviseur, die de partijen daar doorheen leidt. Daarbij kan de verkennende weg van de verkenners worden gevolgd. Dit kan vervolgens het CDA leiden tot een advies, waarmee de formatieronde kan starten. De fractie diende dan ook een motie in om als raad na gedegen overleg, een boven de partijen staande, met gezag opererende en door een meerderheid van de raad gesteunde adviseur aan te stellen, met als opdracht het zoeken naar een oplossing voor de ontstane impasse in de formatie en hierover tot een voordracht te komen in een vertrouwelijk fractievoorzittersoverleg en dat overleg zo spoedig mogelijk uit te schrijven. Een meerderheid van de raad steunt de motie. De raad stemt in met het overleg van fractievoorzitters op vrijdag 13 mei om 16.00 uur.

DENK

DENK stelde vast dat we twee maanden verder zijn na de verkiezingen en het nog steeds niet over inhoud kunnen hebben. De fractie betreurt ten zeerste dat de tweede verkennende ronde is mislukt en vindt dat hiermee een verkeerd signaal afgegeven wordt aan de samenleving. DENK zei dat er een slechte verstandhouding is tussen individuen en vraagt zich af wat er de afgelopen jaren gedaan is om dit te verbeteren. Dit betekent namelijk dat er vier jaar lang eilandjes waren in het bestuur. De fractie noemt de verschillende opties, vier, vijf, zes partijen en stelt dat, nu blijkt dat een zeven partijen-optie weer op tafel ligt, in het belang van de stad weer gesprekken moeten worden gevoerd. DENK meent dat we nu vooruit moeten kijken en acht het belangrijk dat er een onafhankelijke adviseur komt, zodat de raad verder kan. Tot slot benadrukt DENK dat het gemeentebestuur hier in het belang van de Hagenaars zit.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij noemt het triest dat de optie over links niet echt serieus is onderzocht.  De fractie denkt dat er veel overlappingen zijn in de programma’s van zeven partijen en noemt het een gevoelig gezichtsverlies naar burgers toe, dat men meer met elkaar bezig was. De Haagse Stadspartij steunt de motie van het CDA omdat we verder moeten, stappen moeten zetten. Ook wilde de fractie graag van de verkenners weten wat er nog meer is gedaan, dan alleen gesprekken met partijen voeren, bijvoorbeeld om elkaar meer te vinden.

SP

De SP noemt het bedroevend dat het nog zo weinig over de inhoud is gegaan en heeft grote vraagtekens bij de diepgang van de verkenning. De fractie heeft het beeld dat voornamelijk mogelijke clusters tegen de muur zijn gegooid en gekeken is wat bleef plakken. De SP krijgt weinig nieuwe inzichten over de uitdagingen voor de stad en las vrijwel niets wat we niet gewoon uit de verkiezingsprogramma’s en campagnes hadden kunnen opmaken. Zoals over de sociale huur, of dat de gemeentefinanciën onder druk staan. Interessanter was geweest of partijen inhoudelijk naar elkaar toe bewegen, of heilige huisjes omver gaan. De fractie betreurt nog het meeste dat er geen beeld is of onderlinge blokkades kunnen worden weggenomen.

PVV

De PVV vindt dat er inhoudelijk geen enkel licht zit tussen partijen en pleit ervoor dat een formateur transparant openbaar wordt aangewezen. De fractie pleit ook voor een rechts college.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP mist een concrete aanbeveling voor een volgende stap in het verslag van de verkenners. De fractie stelt dat de kloof tussen de stad en het bestuur ‘De Apenrots’, groter wordt, alsook de uitdagingen voor de stad, zoals op het vlak van de woningnood en armoede. ChristenUnie/SGP roept alle partijen op om over hun schaduw heen te stappen in het belang van de stad en steunt dan ook de motie van het CDA.

De vergadering terugkijken?

De volledige raadsvergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.