Nieuwsbericht

Raad sprak over vreugdevuren

Gepubliceerd: 29 november 2019Laatste wijziging: 29 november 2019

De gemeenteraad sprak donderdag 28 november over de stand van zaken vergunningaanvraagprocedure vreugdevuren. Ook sprak de raad over Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Apeldoornselaan en Dierenselaan en over Optimalisatie Voorontwerp Middenboulevard. Verder rondde de raad een commissiedebat af over de Aanpak schoon vervoer.

Herdenking

De raad ving aan met een herdenking van oud-raadslid en oud-wethouder, de heer Gerard van Otterloo. De heer Van Otterloo is enige tijd geleden onverwachts op 69-jarige leeftijd overleden.

Vreugdevuren

Vervolgens besprak de raad de Vreugdevuren. Voor komende jaarwisseling moet een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd voor een plan voor een vreugdevuur. De vergunningaanvragen van Scheveningen en Duindorp zijn op dit moment in behandeling genomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos staat voor het behoud van de vreugdevuren in Laak, Escamp, Scheveningen en Duindorp. Deze vreugdevuren zorgen voor rust in de wijken. Deze traditie is erkend nationaal erfgoed. De fractie is van mening dat een legaal vreugdevuur zorgt voor een veiligere jaarwisseling. De fractie diende daarom een motie om strikt te handhaven op de voorwaarden in het advies van de brandweer en de aansprakelijkheid van de vergunningshouder voor schade aan derden als gevolg van de vreugdevuren over te nemen of de dekking te regelen voor de kosten van de verzekering. Deze motie werd verworpen. Ook verzocht de fractie per motie de gevolgen van dit besluit inzichtelijk te maken op het aspect van openbare orde en veiligheid en de raad daarover te informeren. Deze motie is verworpen. Tot slot riep de fractie in 2 moties op om in Escamp en Laak een blusbaar vuur toe te staan en in gesprek te gaan met de vrijwilligers van deze vuren. Beide moties zijn verworpen.

PVV

PVV vindt dat de vreugdevuren moeten doorgaan als de hulpdiensten een positief advies geven over de ingediende plannen en diende daartoe een motie in. Deze motie is verworpen. De fractie vindt dat veiligheid bovenaan moet staat en vindt het absurd dat alle milieuregels uit de kast worden getrokken.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij vindt dat de vreugdevuren fundamenteel anders moeten en dat is ook gebeurd door met vergunningen te werken. Maar dit betekent wel dat er tijd nodig is om de vergunning aan te vragen en alles hieromheen te organiseren. Destijds heeft de partij een motie ingediend om meteen al met de voorbereiding van de vreugdevuren te beginnen, maar dat wilde de toenmalige burgemeester niet. Deze wilde het rapport afwachten. Toen pleitte de burgemeester voor een verkorte vergunningsprocedure en daarop diende de partij een motie in om een jaar over te slaan. Vervolgens kwam er laatst een brief van de huidige burgemeester die glashelder was. Hierin stond wat er nodig was om voor elkaar te krijgen om de vreugdevuren te organiseren en dat zou hoogstwaarschijnlijk niet lukken. Er moet hierover een beslissing genomen worden door het college en de raad adviseert het college hierover tijdens deze vergadering.

GroenLinks

GroenLinks stelt vast dat, ondanks alle inspanningen van de bouwers, de aanvraag niet in de buurt komt van een te vergunnen veilig evenement. Het wijst uit dat de hulpdiensten een negatief advies uitgeven, er niet wordt voldaan aan milieu-eisen, er geen professionele organisatie is en dat er zorgen zijn van de omwonenden. Al met al is er niet voldoende garantie voor veiligheid. De partij vindt dat we als overheid duidelijkheid moeten geven, zodat de organisatoren kunnen zorgen voor een andere feestelijke en veilige invulling van het eindejaar. GroenLinks vindt het goed als de gemeente hierin een actieve rol speelt en hiervoor budget vrijmaakt. Zonder vreugdevuren besparen we op kosten zoals voor het opruimen van het strand die gebruikt kunnen worden voor deze andere invulling. Het garanderen van de openbare orde en veiligheid zonder vreugdevuren verdient extra aandacht. De partij vraagt zich af hoe het college ervoor gaat zorgen dat het niet uit de hand loopt. De partij constateert dat de afwezigheid van de vreugdevuren een teleurstelling is, maar wel onvermijdelijk. Samen moeten we zorgen voor een feestelijke en veilige jaar wisseling.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP is voor het in stand houden van de vreugdevuurtraditie op het Scheveningse Noorderstrand en Duindorpse Zuiderstrand, mits veilig, vakkundig en verantwoord. De adviezen van brandweer en politie wegen zwaar en neemt de fractie zeer serieus. Maar het betreffen kritiekpunten op zaken als crowdcontrol, bereikbaarheid en mobiliteit. Wat de ChristenUnie/SGP betreft hoeven deze kritiekpunten niet de showstoppers te zijn. De fractie diende een motie in met het verzoek aan het college zich bereid te tonen te voorzien in de extra kosten als gevolg van de aanvullende eis betreffende het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Deze motie is verworpen. Volgens de fractie zijn de kritiekpunten van politie- en brandweer en aansprakelijkheid best op te lossen. Een motie om, indien er vergunningen voor de vuren worden verstrekt, de locatie van de vuurstapels, de bouwtijden, de opbouw en ontsteking van de stapels te monitoren haalde het niet. Tot slot diende de fractie een motie in met het verzoek er zorg voor te dragen dat op Scheveningen, in Duindorp, Leyenburg en Laak tijdens de jaarwisseling voldoende hulpdiensten zichtbaar aanwezig zijn. Deze motie is verworpen.

Partij voor de Dieren

Voor de partij is de brief van de burgemeester zonneklaar, maar de conclusie hierin mist. De hulpdiensten zijn tegen, er is geen verzekering en hiermee zijn vergunningen onbereikbaar. Er is dus maar een conclusie: de vreugdevuren kunnen niet doorgaan. Er is wel moeite gedaan door de bouwers om het goed te laten verlopen, maar dat is niet genoeg gebleken. In de plannen wordt niet ingegaan op de milieu effecten of op stikstof. Ook kunnen de bouwers geen verzekering krijgen, wat zou betekenen dat als het weer misgaat de belastingbetaler de kosten moet dragen. De partij vraagt zich af waarom er geen duidelijke conclusie getrokken wordt door het college, want juist nu kan de gemeente laten zien dat zij het OvV-rapport serieus neemt. Wat de partij betreft is er geen discussie mogelijk of de vreugdevuren door moeten gaan.

SP

SP begrijpt dat de brief vast een bittere pil moet zijn geweest voor bouwers. Onder grote tijdsdruk moesten de bouwers een vergunning regelen. De omslag van een gedoogcultuur naar een vergunning vraagt veel van vrijwilligersorganisaties. We moeten de feiten nu onder ogen zien. SP neemt de kritiek van de hulpdiensten uiterst serieus. De tijd dringt dus we moeten concluderen dat de vreugdevuren overgeslagen moeten worden dit jaar. Iedereen moet zich voorbereiden op de nieuwe situatie. De partij is van mening dat de bouwers ruim van te voren moeten kunnen aankloppen bij de gemeente voor advies, want er is duidelijk een professionaliseringslag nodig. Ook vindt de partij dat het geld dat gereserveerd was nu besteed moet worden aan alternatieve evenementen. Tot slot pleit de SP voor hard optreden tegen relschoppers. Want er moet een veilige en feestelijke jaarwisseling komen.

CDA

Het CDA snapt dat de overgang van een gedoogcultuur naar een vergunningsprocedure lastig is. Maar Scheveningen ontsnapte aan een ramp en dit mag niet nogmaals gebeuren. Het rapport van de OvV was snoeihard en gaf meerdere aanbevelingen. Hierin stond dat de hulpdiensten gevraagd en ongevraagd advies moeten kunnen geven. De hulpdiensten waren van oordeel dat de ingediende plannen onvolledig zijn. Ook moeten bouwers verantwoordelijkheid tonen door bijvoorbeeld het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekering. Het CDA verwijst naar de Paasvuren in het oosten van het land, waar er wel een professionaliseringslag heeft plaatsgevonden inclusief een aansprakelijkheidsverzekering. Als het daar kan, kan het hier ook. Wat het CDA betreft moet er in de toekomst geen gedoogcultuur zijn. We moeten nu een conclusie trekken: het is jammer, maar de bouwers kunnen niet voldoen aan de eisen. Daarom moeten we nu de knoop doorhakken: er moet een alternatief programma worden georganiseerd, want we willen geen onrustige jaarwisseling.

PvdA

PvdA sprak waardering uit voor de wilskracht vanuit Duindorp en Scheveningen om deze traditie door te laten gaan. Maar vorige jaarwisseling en het afgelopen jaar is er helaas een andere werkelijkheid ontstaan. De fractie vraagt zich af of we doorgaan met wat de Onderzoeksraad ons verweet of trekken we een lijn. Wat de PvdA betreft is het duidelijk: bij twijfel, niet ontsteken. Veiligheid gaat boven alles. Er is hard gewerkt door de organisaties om het in orde te krijgen, maar het is niet gelukt. Er is geen sprake van een aantoonbare professionele organisatie, er is geen evenementen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, er zijn veel kritische bewoners die bezwaar hebben, de natuurbeschermingsvergunning is niet compleet, er is een negatief advies van zowel de politie als van de brandweer. De waarborgen voor een veilig vreugdevuur zijn er niet. De fractie deed een oproep voor een actieve houding van de gemeente in het faciliteren van een feestelijke evenement op het strand.

D66

D66 gaf aan dat we niet eerst achter de bevindingen van de OvV moeten staan, om vervolgens te gaan marchanderen. De hulpdiensten zijn kritisch, bewoners bezorgd en we moeten het milieu niet ontzien. De deadline van 3 december nadert snel en daarmee is de kans groot dat de vuren dit jaar van de baan zijn, maar dit is ook de consequentie van het in acht nemen van het algemeen belang.

VVD

VVD sprak ook waardering uit voor de bouwers die er alles aan hebben gedaan om het door te laten gaan. Tegelijkertijd gaat veiligheid boven alles en de fractie vindt dat de vreugdevuren alleen doorgang kunnen vinden als het op een veilige en verantwoorde manier kan. De VVD gaat er vanuit dat er nog voldoende animo is voor een vreugdevuur bij jaarwisseling na 2020 en vinden dat de gemeente zich moet inzetten om deze op een verantwoorde manier door te laten gaan. Daarom verzocht de fractie per motie om haar uiterste beste te doen om, binnen de kaders en de aanbevelingen van de OvV en in afstemming met de hulpdiensten, de bouwers te begeleiden bij het organiseren van de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp voor de jaarwisseling2020-2021 en zo snel mogelijk te beginnen met deze voorbereidingen. Deze motie werd verworpen.

NIDA

Tradities zijn mooi, maar volgens NIDA moeten we niet blind zijn voor de schadelijke effecten hiervan. De partij is van mening dat de wijze waarop de jaarwisseling wordt gevierd de komende jaren moet veranderen. NIDA ergert zich aan de wijze waarop men zegt dat de vreugdevuren koste wat het kost moeten doorgaan. Dit laat zien dat men het rapport van het OvV niet serieus neemt. Een veilige jaarwisseling is er volgens NIDA één zonder vreugdevuren. Ook moet de gemeente de bewoners serieus nemen, want er zijn bij hen veel zorgen. De partij heeft de goede hoop dat dit jaar de vreugdevuren worden overgeslagen. De gemeente moet goed kijken naar mogelijke overlast die het niet houden van vreugdevuren met zich meebrengt en het gesprek aangaan met de bouwers. De partij roept de bouwers op om het dit jaar rustig en feestelijk te houden. Hiermee laat je zien dat de vrees voor onrust onterecht is en dwing je respect af. De partij vraagt de bouwers om hun mankracht en energie in wijken te steken.

50PLUS

50PLUS is blij met alle stukken die de raad heeft gekregen over de vreugdevuren, maar deze stukken gaven ook de bureaucratie hieromheen weer. De partij hoopt dat er nog een eindsprint mogelijk is om er toch voor te zorgen dat de vreugdevuren door kunnen gaan. De partij heeft zorgen over de openbare orde en veiligheid, die worden gedeeld door de achterban van de partij die bestaat uit ouderen. Het is veiliger om gecontroleerde vreugdevuren te houden, dan niks te doen. De partij vreest voor toestanden die we in de loop der decennia hebben afgebouwd toen er niks werd georganiseerd. De politie is kritisch over bepaalde aspecten op het gebied van bereikbaarheid en inrichting van het evenementterrein, beveiliging en crowd control management. Dit soort dingen kan je niet aan een onprofessionele organisatie overlaten en hiervoor heb je de deskundigheid en het advies van de politie nodig. Hier zou de politie zelf voor moeten zorgen, volgens 50PLUS. De partij is van mening dat politie dit niet mag gebruiken als argument voor een negatief advies voor het evenement.

Partij van de Eenheid

De Partij van de Eenheid vindt dat de organisatie zich constructief heeft opgesteld. De partij vindt het een mooie traditie en verzoekt het college om alles op alles te zetten om de vreugdevuren door te laten gaan. De partij sluit zich aan bij de inbreng van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

College

Waarnemend burgemeester Johan Remkes herhaalde dat de uiteindelijke beslissing over een evenementenvergunning 3 december door het college wordt genomen. De burgemeester sprak waardering uit voor wat de organisatoren in een korte tijd voor elkaar hebben gekregen. De burgemeester gaf aan dat de tijd heel krap was, misschien wel té krap.

Aan de vergunning zitten volgens de burgemeester eisen waaraan voldaan moet worden. De hulpdiensten hebben aangegeven wat er concreet nog ontbreekt. Volgens de burgemeester was er eerder deze week geen sprake van een negatief advies van de hulpdiensten, maar ze konden nog geen positief advies geven. Zo’n positief advies is wel nodig voor het afgeven van de vergunning. Vanaf het begin is de organisatoren aangegeven dat een aansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk is. Ook aan andere randvoorwaarden zoals een milieuontheffing zal wat de burgemeester betreft moeten worden voldaan.

Moties Vreugdevuren (PDF, 3,2 MB)

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Apeldoornselaan 240-242 en Dierenselaan 195

Op 26 november 2015 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de nieuwe algemene verklaring van geen bedenkingen (Wabo). Een verklaring van geen bedenkingen is een instemming van een ander bestuursorgaan voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Zonder de verklaring van geen bedenkingen kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning niet verlenen. Met dit besluit in 2015 heeft de raad bepaald in welke gevallen het college gebruik kan maken van de algemene verklaring van geen bedenkingen en in welke gevallen er sprake is van de noodzaak van een specifieke verklaring van geen bedenkingen. De onderhavige aanvraag voor Apeldoornselaan 240-242 en Dierenselaan 195 valt, gezien de aard en de omvang, onder de categorie waarvoor een specifieke verklaring van geen bedenkingen is vereist. De raad besprak dit onderwerp.

De locatie waarop deze aanvraag betrekking heeft, is gelegen in het stadsdeel Escamp in Den Haag Zuidwest. De Sint Teresia van Lisieuxkerk op de splitsing van de Apeldoornselaan en de Dierenselaan in Den Haag staat leeg sinds juni 2007. Omdat lang gezocht is naar een nieuwe gebruiker voor de kerk, maar deze zich niet heeft aangediend, worden de kerk en de bijbehorende pastorie leeg overgedragen aan de initiatiefnemer en vervolgens gesloopt. Op de vrijgekomen locatie wordt een woongebouw gerealiseerd, waarin detailhandel (supermarkt) en 17 woningen worden gevestigd met bijbehorende parkeervoorzieningen.

CDA

CDA sprak van een mooi staaltje burgerparticipatie. De prijs zal bepalend zijn voor de haalbaarheid van de plannen. De fractie deed een oproep aan Kavel B.V. om in gesprek te gaan met de bewoners die de kerk willen behouden en vraagt of er een mogelijkheid bestaat dat de gemeente hierin een bemiddelende rol heeft.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren vindt dat de alternatieve plannen beter aansluiten voor de wijk. In de commissie Ruimte van 20 november is geconcludeerd dat het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen door de raad niet wenselijk is. Om zekerheid te geven aan belanghebbenden voor het behoud van de Theresiakerk, is van belang dat deze conclusie op schrift wordt onderbouwd. Een amendement hierover is aangenomen.

Haagse Stadspartij

Een jaar geleden leek het erop dat de Theresiakerk gesloopt zou worden, maar de situatie is gekeerd door inzet van de bewoners. De kerk kan nu behouden blijven en er is hiermee laten zien dat nieuwbouw niet veel toevoegt aan de wijk. De Haagse Stadspartij wil de raad complimenteren, omdat de raad zich niet heeft laten intimideren door contracten en beloften. Nu moeten de goede plannen worden gerealiseerd. De partij dient een motie in waarin het college wordt opgeroepen om bij nieuwe planvorming behoud van de Theresiakerk als uitgangspunt te hanteren. Deze motie is aangenomen.

D66

D66 heeft bedenkingen bij het plan. Het grote aantal insprekers laat zien dat er geen draagvlak is voor het plan is. De plannen van de bewoners kunnen een aanvulling zijn voor de wijk, doordat meer starters en studenten worden aangetrokken. Een vierde supermarkt in die wijk is geen succes en zorgt alleen maar voor nog meer problemen op het gebied van verkeer. De partij hoopt dat het bisdom zich bezint over de plannen van Kavel die er liggen waarin wordt gepleit voor de sloop van de kerk, want deze doen geen recht aan wat de wijk nodig heeft. De partij dient een motie in die oproept om tussen alle betrokken partijen te bemiddelen om tot een oplossing te komen die draagvlak geniet. Deze motie is aangenomen.

SP

Bewoners hebben volgens SP een bijzondere prestatie geleverd door binnen een half jaar met twee alternatieve plannen voor de Theresiakerk te komen. Iedere wijk mag zich rijk rekenen met zulke betrokken bewoners. De raad was het eens dat de plannen voor de sloop van de kerk onwenselijk was. SP zou het erg betreuren als de eigenaar van de kerk er alsnog voor de sloop van het gebouw zou kiezen. De partij vraagt zich waarom het klooster onderdeel uitmaakt van de sloopmelding en hoopt dat de bewoners hier duidelijkheid over kunnen krijgen.

GroenLinks

GroenLinks gaf complimenten aan bewoners voor de betrokkenheid om in zo’n korte tijd met alternatieven te komen voor het plan wat er lag. Er waren vooral zorgen voor het verdwijnen van groen en de verkeersafwikkeling.

PvdA

PvdA gaf aan dat de alternatieve plannen met behoud van bestaande karakteristieke kerkgebouw niet alleen betere invulling vormt van locatie, maar ook een betere mogelijkheid voor ontmoeting in de wijk. Er is geen behoefte in de wijk voor nog een grote supermarkt en verstening in de wijk.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende een motie in met het verzoek ambtelijke expertise in te zetten bij begeleiding van het verdere traject. Deze motie is aangenomen.

NIDA

NIDA uitte waardering voor de inzet van alle betrokkenen. Er zijn in de laatste jaren veel panden met een maatschappelijke bestemming verdwenen de fractie hoopt dat de maatschappelijke bestemming voor dit pand behouden blijft.

College

Het college handelt binnen kaders die raad stelt. De wethouder heeft compassie met het bisdom en waardering voor hoe ver bewoners zijn gekomen met plannen. Deze plannen kunnen haalbaar worden.

Amendement en moties Verklaring van geen bedenkingen (Wabo) ten aanzien van aanvraag omgevingsvergunning ter plaatse van Apeldoornselaan 240-242 en Dierenselaan 195 (PDF, 2,2 MB)

Optimalisatie voorontwerp Middenboulevard

Vervolgens besprak de raad de optimalisatie voorontwerp Middenboulevard. De gemeenteraad heeft op 15 december 2016 de voorlopig ontwerpen vastgesteld voor de herinrichting van de Noordboulevard, Middenboulevard en Kurhaus en omgeving, samen het voorlopige ontwerp Noordelijke Boulevard genoemd. Ook nam de raad een motie aan die verzocht te onderzoeken hoe het ontwerp voor de Middenboulevard geoptimaliseerd kon worden qua strekkende meters voor de strandpaviljoens. Het voorontwerp voor de Middenboulevard is in nauwe samenwerking met betrokken stakeholders uitgewerkt en geoptimaliseerd. De raad bespreekt dit voorontwerp, waarin de optimalisaties in het ontwerp worden toegelicht voor de openbare ruimte van de Middenboulevard in termen van de keuzes in kwaliteit en kosten.

Voor de Middenboulevard zijn vooral van belang:

  • Versterken van de samenhang met de zuidelijke, door Morales ontworpen boulevard.
  • In het bijzonder, het accentueren van de bijzondere positie van het Kurhaus, als hart van de badplaats.
  • Het verbeteren van de doorsteken tussen Gevers Deynootweg en de boulevard.
  • Het zoveel mogelijk vergroenen van de badplaats.
  • Een betere relatie tussen Boulevard en strand door herschikking van de strandpaviljoens, waarbij aantal en oppervlakte van de exploitatievlakken niet ter discussie staat.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos verzocht per motie om de zichtlijnen van het terras naar de zee in het Voorontwerp Middenboulevard te onderzoeken en als blijkt dat de bezoekers van de terrassen op de middenboulevard tegen het helmgras aankijken en daardoor geen zeezicht hebben, voor een andere lagere grassoort te kiezen. Deze motie is verworpen. Een motie om onderzoek te doen naar goede locaties voor fietsnietjes op de fietsroute Midden Boulevard zonder dat dit ten koste gaat van auto parkeerplekken haalde het wel.

D66

D66 vroeg aandacht voor betrokkenheid van de ondernemers bij het kurhaus bij het pand van Legoland  bij planvorming voor de trap naar de bovenste verdieping van het pand. Helaas kon fase 2 niet worden meegenomen, maar de fractie kan zich er in vinden dat het wordt meegenomen in de ontwikkeling van Pier en Palace Promenade.

50PLUS

50PLUS is blij dat de Scheveningse middenboulevard opgeknapt gaat worden en hoopt op een mooie 2e fase. De fractie vroeg aandacht voor mensen die afhankelijk zijn van scootmobiel en diende een motie in met het verzoek te zorgen dat scootmobielgebruikers de boulevard goed kunnen bereiken en goede stallingen hiervoor worden gerealiseerd. Er waren net zoveel stemmen voor als tegen, de motie wordt daarom in de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht.

GroenLinks

GroenLinks vroeg de wethouder naar de stapel hout op de boulevard. Ook wees de fractie erop dat er behoefte is aan een scherm om de carrousel op de boulevard.

VVD

VVD wilde weten of er meer duidelijkheid is over de gecombineerde vuilophaal.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de kosten, maar is blij met de toezegging over groen. De fractie vraagt of de wethouder bereid is in gesprek te gaan met de ondernemer van de carrousel. 

Moties Optimalisatie Voorontwerp Middenboulevard (PDF, 1 MB)

Afronding commissiedebat

Tot slot rondde de gemeenteraad een commissiedebat af over de Aanpak schoon vervoer.

Moties Aanpak schoon vervoer (PDF, 2,9 MB)

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is online terug te zien.