Persbericht

Raad sprak over formatie en overkluizing Utrechtsebaan

Gepubliceerd: 1 juli 2022Laatste wijziging: 4 juli 2022

De gemeenteraad van Den Haag sprak donderdag 30 juni onder meer over de voortgang van het formatieproces, de gewijzigde scope en ontwerp overkluizing Utrechtsebaan, de bouw van twee woontorens met de naam The Grace en de doorontwikkeling jeugd- en gezinshulp. Daarnaast besprak de gemeenteraad de wijziging van de Afvalstoffenverordening en de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting. Ook werden twee initiatiefvoorstellen besproken, over het Zuiderpark als stadspark voor alle inwoners en over het weren van fossiele reclame uit de openbare ruimte. Tevens besprak de raad de verkoop van Titaan. Tot slot werden er een aantal commissiedebatten afgerond.

Utrechtsebaan ter hoogte van de Grotiusplaats. Foto: Jurriaan Brobbel
Utrechtsebaan ter hoogte van de Grotiusplaats. Foto: Jurriaan Brobbel

In memoriam Constance Bogers 

Bij aanvang van de raad stond de burgemeester stil bij het overlijden van oud-raadslid Constance Bogers. Zij zat van 1998 tot 2002 in de gemeenteraad van Den Haag namens GroenLinks en van 2010 tot 2012 namens de Haagse Stadspartij. De burgemeester memoreerde onder andere haar initiatiefvoorstel voor het instellen van een jaarlijkse Kinderrechtendag in Den Haag, dat unaniem werd aangenomen en haar rol als ideeënmakelaar en actieve bewoonster van de Stationsbuurt.

Stad in de raad 

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er insprekers over de volgende onderwerpen:  

 • De formatie 
 • De bouw van The Grace  
 • Doorontwikkeling Jeugd- en gezinshulp  
 • Initiatiefvoorstel Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte 
 • Beantwoording schriftelijke vragen inzake Minimaal 14 euro, ook voor mensen die in opdracht werken 

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op http://denhaag.nl/stadinderaad.

Beëdiging fractievertegenwoordigers 

Tijdens deze raadsvergadering zijn er 2 nieuwe fractievertegenwoordigers beëdigd: Beytullah Ҫelik voor DENK en Charlotte Cammelbeeck voor de PvdA. 

Voortgang formatie 

Op advies van dhr. J.P.H. Donner onderhandelen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA over een nieuwe samenwerking, beleidsprogramma en financieel kader. Dhr. Donner begeleidt de formatie en was tijdens deze raadsvergadering aanwezig om vragen over het proces te beantwoorden. 

Hart voor Den Haag 

Hart voor Den Haag spraak haar grote zorgen uit over de traagheid van het formatieproces. De partij vroeg zich af of dhr. Donner wel regie heeft, en wilde ook graag horen wat hij vond van het uitsluiten van de grootste partij en de betekenis daarvan voor het vertrouwen in de politiek. Uiteraard was de partij ook benieuwd naar wanneer er een coalitieakkoord verwacht kan worden. Hart voor Den Haag diende twee moties in. Met de eerste motie verzochten zij aan zittende wethouders om hun raadszetel op te geven zodat zij al hun tijd en energie kunnen besteden aan onderhandelingen. Met hun tweede motie verzochten zij de onderhandelaars om de financiële inzichten, waar dhr. Donner en de onderhandelaars volgens de toelichting van dhr. Donner zo van geschrokken waren, zo snel mogelijk te delen met de raad. Beide moties werden verworpen.

PVV 

De PVV dankte dhr. Donner voor zijn aanwezigheid. De partij vond het apart dat de onderhandelende partijen geschokt zijn over de problemen en financiële tekorten die zijn geconstateerd. Daar was PVV dan weer geschokt over, omdat deze partijen momenteel ook aan de knoppen zitten. Volgens de PVV zijn zij zich kennelijk niet bewust van de schade die deze partijen de stad hebben aangedaan. Wat de PVV betreft is er geen haast geboden met de onderhandelingen, want beter geen college dan zo'n college.

Partij voor de Dieren 

De Partij voor de Dieren stelde dat hun standpunt over de formatie duidelijk is en niet herhaald hoefde te worden. Wel deed de partij de oproep om in het nieuwe college en collegebeleid een voedselstrategie te verankeren zoals de inspreker over het formatieproces ook bepleitte. De Partij voor de Dieren was ook benieuwd of er al meer bekend was over de wijze waarop oppositiepartijen betrokken worden bij het tot stand komen van het coalitieakkoord. Tevens was ook de Partij voor de Dieren verrast over de opmerkingen van dhr. Donner over de reserves, dat er sprake is van een tekort mag volgens deze partij geen verrassing zijn, want het vorige college heeft bewust alle reserves opgemaakt.

DENK 

DENK noemde dit debat een herhaling van zetten en gaf aan vooral benieuwd te zijn naar de beantwoording van dhr. Donner. De partij sloot zich aan bij de vragen van de Partij voor de Dieren.

SP 

De SP benoemde dat de schok van de onderhandelaars met betrekking tot het beeld van de financiën de partij zorgen baart. Volgens de SP zitten er een aantal wethouders aan tafel, en daarnaast heeft de raad vóór de onderhandelingen ook onderzoek laten doen naar de mogelijkheden op dit vlak. Daaruit is de zogenoemde menukaart gekomen waarin de verschillende opties voor bezuinigingen en inzet van de gemeentelijke financiën op staan opgenomen.  

Raadsvoorstel gewijzigde scope en ontwerp overkluizing Utrechtsebaan met bijbehorende financiële besluiten 

In 2017 heeft de gemeente Den Haag een overeenkomst gesloten met Pro-Vastgoed BV, waarin is vastgelegd dat de gemeente de Utrechtsebaan, ter hoogte van de Grotiusplaats, zal overkappen. Het doel hiervan is onder andere het terugdringen van de geluidbelasting en het realiseren van een groene buitenruimte. In 2019 is berekend dat de constructie van de overkluizing met een groene inrichting ongeveer € 12 miljoen euro zou kosten. De oplossing die toen bedacht is bleek echter niet haalbaar. De investeringen die horen bij de nu voorgestelde oplossing bedragen € 25 miljoen. Dit is substantieel meer dan de eerder gebudgetteerde kosten. Dat komt naast de extra eisen op het gebied van techniek en veiligheidsvoorschriften ook doordat de bouwkosten de afgelopen jaren flink zijn gestegen. 

PvdA 

De PvdA was niet te spreken over het voorstel. De partij noemde het duur, zonder fatsoenlijke bomen, en miste perspectief over hoe het voorstel past in de groenplannen voor de omgeving. Dit voelt voor de partij als een moetje, en de PvdA hield daar een nare nasmaak aan over. De PvdA is voorstander van een stadspark boven de Utrechtsebaan, maar niet op deze manier waarbij de raad onder juridische druk worden gezet om in te stemmen met dit voorstel. Daarom diende de partij samen met D66 en GroenLinks een amendement in waarin wordt vastgelegd dat er geen definitief akkoord wordt gegeven op de gewijzigde scope maar eerst onderzoek gedaan moet worden naar de andere mogelijkheden en dat er pas een definitief voorstel komt als dat onderzoek is afgerond. De PvdA benoemde ook dat de partij zich overvallen voelde door dit project waarin de gemeente alle controle is verloren. De onvolledige informatievoorziening aan de raad lijkt volgens de PvdA een patroon te worden. Daarom vroeg de partij met een motie om betere sturing op risicoanalyses bij grote stadsprojecten. In de motie werd voorgesteld om bij voorstellen voor investeringen vanaf 2,5 miljoen euro standaard een gedegen analyse op de financiële, juridische en constructieve elementen toe te voegen aan raadsvoorstellen, en deze bij investeringen vanaf 10 miljoen euro standaard door een externe partij te laten toetsen. Deze motie werd mede ingediend door D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP. De motie en het amendement werden allebei aangenomen. 

PVV 

De PVV noemde dit project een grote aanfluiting, de gemeente gaat met dit plan voor miljoenen het schip in. De partij stelde dat de gemeente Eneco niet hiervoor heeft verkocht, en hoopte dat de wethouder dat inzicht inmiddels ook had. Maar de PVV waarschuwde ook om nu niet in reflex gaan vervallen om alles vanaf nu te gaan micromanagen. 

Partij voor de Dieren 

De Partij voor de Dieren memoreerde dat er in de commissie uitgebreid gesproken is over dit project. De partij noemde het een grote prestatie om een project van oorspronkelijk 2,5 miljoen zo uit de klauwen te laten lopen. Wat leren we hiervan, vroeg de partij zich af. De Partij voor de Dieren diende samen met de SP een motie in voor het uitvoeren van een second opinion naar een minimale variant van een (tijdelijke) overkluizing waarbij wordt bekeken wat de kosten zouden zijn van een variant waarbij niet (overal) gebruiksruimte ontstaat. Deze motie werd aangenomen. Ook had de Partij voor de Dieren vragen over wat de implicaties van huidige plannen zijn mocht er besloten worden om de Utrechtsebaan in de toekomst verder te overkappen. De partij diende een motie in om in kaart te brengen welke aanpassingen daarvoor nodig zijn en wat hiervan de technische en financiële implicaties zijn. Deze motie werd verworpen. 

Haagse Stadspartij 

De Haagse Stadspartij benoemde dat de kosten van het project vertienvoudigd zijn: van 2,5 miljoen via 12 miljoen naar 25 miljoen. De partij vond het onverantwoord dat deze package deal met de projectontwikkelaar is gemaakt, en benoemde dat de gemeente blijkbaar ook niet kan plannen en budgetteren. De Haagse Stadspartij vond het belangrijk om te weten waar het mis is gegaan, zodat de gemeente dit in de toekomst kan voorkomen. Daarom diende de partij een motie in met het verzoek om met een uitgebreid feitenrelaas te komen. Deze motie werd verworpen. 

GroenLinks benoemde het belang van goede leefbaarheid voor de bewoners van de woningen aan de Grotiusplaats, die is volgens de partij nog niet op orde. Daarom moet de overkluizing Utrechtsebaan goed worden ingericht. Nu deze overkluizing veel duurder wordt dan begroot is het voor GroenLinks belangrijk dat de gemeente waar voor haar geld krijgt. GroenLinks diende samen met de PvdA een motie in met het verzoek om bij het definitief voorlopig ontwerp voor de overkluizing van de Utrechtsebaan inzichtelijk te maken hoe een toekomstig stadspark en een mogelijke ondertunneling zich planologisch en technisch verhouden tot de voorgestelde overkluizing en hierbij duidelijk te maken welke ruimtelijke, technische en financiële keuzes er nodig zullen zijn om deze toekomstige ontwikkelingen te faciliteren. Deze motie werd aangenomen. 

Hart voor Den Haag 

Volgens Hart voor Den Haag is de voorgestelde overkluizing te duur en biedt deze minder kwaliteit dan afgesproken. De partij is teleurgesteld dat er geen mogelijkheid is om een volwaardig park te realiseren en betreurt dat het voorstel nu met een beroep op boetes en juridische clausules door de raad wordt gedrukt. Hart voor Den Haag is zich ervan bewust dat er afspraken zijn gemaakt hierover, maar benadrukte dat er ook afspraken zijn gemaakt met de raad en de bewoners. Die afspraken moeten óók worden nagekomen. Hart voor Den Haag vond dat hier een lijn moet worden getrokken. Daarom stelde de partij voor om te kiezen voor een goedkope overkluizing zonder groen, om daarmee enorme geldsmijterij te voorkomen. 

SP 

De SP herhaalde dat de wethouder er in de commissie geen doekjes om wond en ronduit stelde dat het college heeft geblunderd. Dat blunderen past volgens de partij helaas in een patroon. De wethouder heeft ook gezegd dat het niet goedkoper kan dan in het huidige voorstel. Daar had de SP twijfels bij na de bespreking van het geheime deel in de commissievergadering. De partij wilde van het college weten of de gemeente echt gebonden is aan het huidige plan en of er echt geen mogelijkheden waren voor een goedkopere variant. 

CDA 

Het CDA stelde de vraag hoe aan Den Haag uitgelegd kan worden dat dit project maar liefst 25 miljoen gaat kosten, met het risico dat het zelfs nog meer wordt? De partij vroeg zich ook af je een betrouwbare overheid bent als je een overkluizing aankondigt die er niet op tijd is, terwijl de woontorens er nu wel staan naast een drukke verkeersader? Wat het CDA betreft moet de gemeente niet langer wachten maar vaart maken. De partij steunt de motie van GroenLinks over de aansluiting van de overkluizing op toekomstige ontwikkelingen. 

D66 

D66 benoemde dat kosteninschattingen en risico-inschattingen complex zijn. Dat blijkt ook uit dit dossier. Toch moeten raadsleden uit kunnen gaan van de inschattingen van het college. En die blijken in dit dossier niet te kloppen. De overkluizing is volgens D66 een verplichting die de gemeente is aangegaan. Voordat wordt ingestemd met een definitief ontwerp wil de partij wel graag inzicht hebben in welke mogelijkheden de gemeente heeft om aan de juridische verplichting te voldoen. Daarom sprak D66 steun uit voor motie en het amendement van de PvdA. 

ChristenUnie/SGP 

De ChristenUnie/SGP stelde dat de raad een draak van een besluit moest nemen, slikken of stikken. Als de raad het voorstel zou verwerpen staan de bewoners van de Grotiusplaats met lege handen en krijgt gemeente een flinke claim. Als de raad het voorstel goedkeurt is de gemeente 30 miljoen kwijt voor een overkluizing waar geen volwaardig stadspark op kan worden gerealiseerd. De afdronk die de ChristenUnie/SGP hieraan overhoudt is dat de raad niet betrokken is bij de afwegingen die zijn gemaakt en nu geconfronteerd wordt met compromis waar niemand echt gelukkig mee is.  

Het raadsvoorstel over de gewijzigde scope en ontwerp overkluizing Utrechtsebaan met bijbehorende financiële besluiten is aangenomen. 

Verklaring van geen bedenkingen (Wabo) t.a.v. de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woontorens met ruimten voor commerciële voorzieningen (The Grace) t.p.v. het te slopen kantoorgebouw Rijswijkseweg 60 t/m 86A 

In 2020 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 2 woontorens, genaamd The Grace, op de plek van het te slopen kantoorgebouw Rijswijkseweg 60 t/m 86A. De twee woontorens hebben een hoogte van circa 150 en 180 meter en bevatten 1.411 huurwoningen, waarvan 30% sociale huurwoningen en 20% middeldure huurwoningen. Binnen het project zijn ook circa 2.000 m² ondersteunende voorzieningen opgenomen die voor alle bewoners, onafhankelijk van het segment of doelgroep, vrij toegankelijk zijn. Deze voorzieningen liggen in de plint van het gebouw en bestaan uit lichte horeca, dienstverlening en andere commerciële voorzieningen, die verbonden zijn door een atrium. Het bouwplan is gemeld in de commissie Ruimte van 6 januari 2021. Voor dit bouwplan is gezien de aard van het plan een specifieke verklaring van geen bedenkingen vereist. In deze vergadering bespreekt de gemeenteraad de definitieve Verklaring van geen bedenkingen, en na afloop van de bespreking wordt daar ook een besluit over genomen. 

D66 

D66 noemde het plan voor de bouw van The Grace een mooi plan, dat past in de visie dat Den Haag de kern is van de regio Haaglanden en dat in het CID verdicht wordt. De afspraken met de ontwikkelaar dateren nog van de vorige woonagenda. Goed bestuur is volgens D66 om je aan die afspraken te houden.  Overlast van windhinder is volgens de partij beperkten weegt niet op tegen het toevoegen van ruim 1400 woningen. De partij was blij dat er geen sprake is van grote windhinder voor de sterfietsroute. D66 vond het jammer dat voorzieningen en groen niet gelijktijdig ingetekend zijn maar volgens de partij kunnen deze wel meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van de Laakhavens. 

PVV 

De PVV schamperde dat D66 enkel focust op het toevoegen van 1400 woningen, en geen enkel oog heeft voor de problemen rondom dit plan. De partij memoreerde dat de raad heeft vastgesteld dat voorzieningen eerst moeten zijn ingetekend voordat er besluiten worden genomen over grote ontwikkelingen. Dat is nu echter weer niet gedaan. Volgens de PVV is er geen woningnood, andere partijen staren zich blind op het vergroten van het woningaanbod en daardoor gaan we niet goed om met de inwoners van onze stad. Ook wilde de partij dat er een oplossing wordt bedacht voor de mensen die een auto hebben. Tot slot noemde de PVV op deze manier omgaan met de stad en haar inwoners een disgrace.  

Partij voor de Dieren 

De Partij voor de Dieren benoemde dat alle gemeentelijke kaders weer het raam uit gegooid worden. Waarom hebben we die dan eigenlijk, vroeg de partij zich af. Ook betreurde de partij de druk die op de gemeenteraad werd gelegd. De raad moet duizenden pagina's in een paar dagen behandelen, en toezeggingen worden met de voeten getreden. Datzelfde geldt volgens de Partij voor de Dieren voor de voorzieningen, het groen en de windeisen. De duidelijke conclusie uit het TU-rapport is dat de windhinder onacceptabel is. Daarom is er een duidelijk plan nodig om hier wat aan te doen. Daarvoor diende de Partij voor de Dieren samen met de SP een amendement in waarmee de ontwikkelaar verantwoordelijk gemaakt wordt voor de te maken kosten om de toegenomen windhinder te beperken. Volgens de partij er zou in 2019 een voorzieningenkaart komen, die is er echter nog steeds niet. Daarom diende de Partij voor de Dieren samen met de SP en Hart voor Den Haag een amendement in om binnen een half jaar concreet vast te leggen welke voorzieningen wanneer en waar gerealiseerd worden en hoe deze voorzieningen gefinancierd worden voor de nieuwe bewoners van The Grace. Tot slot was de Partij voor de Dieren ook niet te spreken over de afspraken op het gebied van duurzaamheid. Volgens de partij heeft het college tot 3x toe toegezegd dat er een hoge GPR-score zou worden gehaald, en die blijkt nu toch ineens een stuk lager. Daarom diende de partij ook op dit punt een amendement in om te zorgen dat de GPR-score uit de Haagse hoogbouwnota als eis gehanteerd wordt. Alle amendementen werden verworpen. 

Hart voor Den Haag 

Hart voor Den Haag gaf aan dat de partij voor de 1411 woningen zal stemmen. Dat was voor de partij een vreselijke afweging om te maken, maar omdat woningen prioriteit 1, 2 en 3 waren uit hun verkiezingsprogramma voelde de partij zich genoodzaakt om voor te stemmen. Dat betekent echter niet dat de partij enthousiast is over het voorstel. Volgens Hart voor Den Haag kan het project in plaats van The Grace beter de Stormhoek heten. De partij is teleurgesteld dat er niets is geregeld over het aantal vierkante meters groen, voorzieningen, parkeergelegenheid en de verkeersontsluiting. Eisen en normen die eerder toegezegd zijn worden nu afgedaan met: het zijn slechts streefcijfers. Daar is Hart voor Den Haag niet over te spreken en daarom heeft de partij het amendement van de Partij voor de Dieren over het concreet maken van de voorzieningen meegetekend. Keer op keer heeft de partij geprobeerd de bespreking en besluitvorming uit te stellen, maar dat is niet gelukt. Volgens Hart voor Den Haag had dit voorstel beter meegenomen kunnen worden in de ontwikkelingsvisie Laakhavens. Het zou bijdragen aan herstel van vertrouwen als voorstel wordt teruggenomen en pas behandeld wordt als alle randvoorwaardelijke zaken uitgewerkt zijn. Daarom diende de partij een motie in met het verzoek om de bouwactiviteiten in het Laakhavengebied pas te starten nadat de raad de financiering heeft vastgelegd van de diverse noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen en het ingetekende stadspark. Deze motie werd verworpen. 

CDA 

Voor het CDA is het belangrijk dat Den Haag blijft bouwen aan de toekomst van de stad. Dit plan past volgens de partij bij de ontwikkeling die zij voor zich zien in de stationsgebieden. Maar de partij ziet ook dilemma's. Bouwen voor de toekomst gaat voor het CDA niet alleen over woningen toevoegen maar ook over het creëren van gemeenschappen. En de woonomgeving in dit gebied is nu al zorgelijk; veel steen, weinig voorzieningen, en een problematische verkeerssituatie met veel bijna-ongelukken. Na reces bespreekt de raad de ontwikkelvisie voor het hele gebied, maar het CDA vindt het belangrijk om nu ook al stappen nemen. Daarom diende de partij samen met GL twee moties in. Met de eerste motie werd gevraagd om een overzicht van de voorzieningen die specifiek nodig zijn voor The Grace en Laakhavens, daarbij te vermelden welke stappen zijn ondernomen om deze te realiseren, en met de ontwikkelaar afspraken te maken over de maximale huurprijzen van de commerciële ruimtes. Met de tweede motie werd de oproep gedaan om de ontwikkeling van groene buitenruimte bij de Laakhavens te versnellen. Beide moties werden aangenomen. 

PvdA 

De PvdA stelde dat we te maken hebben met een wooncrisis. Er zijn te weinig woningen en mensen met essentiële beroepen verlaten de stad. De eerste reactie van de PvdA op originele plan was: dit is niet goed. De partij vond het dan ook goed dat men terug is gegaan naar de tekentafel. Voor de PvdA blijft het wel een bittere pil dat de sociale huurwoningen na 20 jaar vrije huur worden. Daarom diende de partij samen met de SP een motie in om de compensatie van 250 sociale huurwoningen in de omgeving beter te verankeren. Hoewel huidige plan een flinke verbetering is ten opzichte van het oorspronkelijke plan blijft dit voor de PvdA een aandachtspunt.  

GroenLinks sloot zich aan bij de terechte woorden van de PvdA over de voorgeschiedenis van dit dossier. De partij benadrukte dat fijn wonen meer is dan een dak boven je hoofd. GroenLinks sprak steun uit voor de demonstrerende huisartsen, en zou gezien het tekort aan huisartsen in Laak ook graag zien dat er een huisartsenpost wordt gerealiseerd in dit plan. De partij hamerde op het belang van een groene leefomgeving en noemde het daarnaast net zo belangrijk dat je de huurprijs kunt opbrengen. Daarom steunt de partij moties van het CDA en de SP. 

SP 

Volgens de SP moet de ontwikkeling van hoogbouw rond de stations gepaard gaan met ontwikkeling van broodnodige voorzieningen en groen. Uit de vele opmerkingen en voorstellen hierover van collega's bleek volgens de partij dat het huidige plan hierin tekortschiet. De grootste tekortkoming in het huidige voorstel is volgens de SP het tijdelijke karakter van de sociale huurwoningen. Daarom diende de partij samen met de PvdA een motie in met het verzoek om snel mogelijk een overeenkomst te sluiten over de ontwikkeling van The Embrace, waarin afspraken worden vastgelegd over het realiseren van ten minste 50% sociale huurwoningen. Daarnaast diende de SP samen met de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren een amendement in waarmee ze wilden regelen dat de projectontwikkelaar, met oog op de noodzaak van langdurig sociale huurwoningen, meer zekerheid geeft over de ontwikkeling van extra sociale huurwoningen in The Embrace alvorens de gemeente meewerkt aan de realisatie van The Grace. De motie werd aangenomen, het amendement werd verworpen. 

VVD 

Voor de VVD gaat dit plan over een lelijke plek in de stad die mooier en groener kan worden. Bovendien komen er hiermee meer dan 1400 woningen bij, dat is volgens de partij een goede ontwikkeling voor de stad. De VVD vond het belangrijk dat ook de bijbehorende voorzieningen worden gerealiseerd, daarom steunde de partij een aantal moties van collega's. 

ChristenUnie/SGP 

De ChristenUnie noemde Amazing Grace een bekend en oud lied uit christelijke geschiedenis. Maar dit plan voor The Grace is volgens de partij verre van amazing. Op zich is de ChristenUnie/SGP blij met het toevoegen van een grote hoeveelheid woningen. Maar dan moeten de randvoorwaarden goed zijn en daar ontbreekt het aan in dit project. De partij gaf als voorbeeld de problemen met wind- en zonhinder. Ook leefden er bij de ChristenUnie/SGP zorgen over het tekort aan voorzieningen voor huidige en toekomstige bewoners. Bovendien is een deel van de voorzieningen die zijn opgenomen in de plannen, zoals sportvoorzieningen en een bioscoop, niet toegankelijk voor buurtbewoners. Daarom diende de ChristenUnie/SGP samen met de SP en de Haagse Stadspartij een motie in met het verzoek om alle voorzieningen vrij toegankelijk te maken. Deze motie werd aangenomen. Een andere zorg van de ChristenUnie/SGP is de huurprijs van de sociale huurwoningen. Meer dan de helft van deze woningen zit in het plan al tegen de liberalisatiegrens aan, met bijkomende servicekosten gaat men daar overheen en dan hebben de betreffende huurders wellicht geen recht meer op huurtoeslag. Daarom diende de partij samen met de SP en de Haagse Stadspartij een motie in met het verzoek om te borgen dat de hoogte van de servicekosten er niet toe zal leiden dat huurders van de sociale huurwoningen geen recht meer hebben op huurtoeslag. Deze motie werd verworpen. In de tweede termijn diende de partij een amendement in om vast te leggen dat de ontwikkelaar alle noodzakelijke fysieke maatregelen in de openbare ruimte betaalt om de windhinder tegen te gaan. Het amendement werd aangenomen. 

DENK 

DENK stelde dat de partij niet persé tegenstander is van hoogbouw, en het volgens hen belangrijk is om vaart te maken met het bouwen van extra woningen, maar daar moet dan wel goed over nagedacht worden. Mensen die langs The Grace lopen moeten niet in openbare skydive terecht komen. Voor DENK was het belangrijk dat de windhinder goed wordt aangepakt worden en niet halfslachtig. Ook maakte de partij zich zorgen om de parkeerdruk, want veel mensen hebben een auto nodig. In de plannen zijn 150 parkeerplaatsen in de Laakhavengarage opgenomen als alternatieve parkeergelegenheid. Maar hoeveel mensen kunnen dat nou daadwerkelijk betalen? DENK vroeg zich ook af of het gebouw inclusief genoeg is. Het is een mooie toren, maar gaan alle Hagenaars hier profijt van hebben? Zijn gezinnen met kinderen of inwoners met een minimuminkomen wel welkom? 

Het raadsvoorstel over de verklaring van geen bedenkingen (Wabo) t.a.v. de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woontorens met ruimten voor commerciële voorzieningen (The Grace) t.p.v. het te slopen kantoorgebouw Rijswijkseweg 60 t/m 86A is aangenomen. 

Doorontwikkeling jeugd- en gezinshulp  

Op 25 november 2021 heeft de gemeenteraad het Haags Toekomstperspectief Jeugd- en Gezinshulp besproken en vastgesteld. Daarbij zijn ook 5 moties aangenomen. De afgelopen maanden heeft het college gebruikt om deze moties uit te werken en de uitgangspunten van het Toekomstperspectief naar een concreet plan op hoofdlijn te vertalen. Op basis van dit plan wil de gemeente Den Haag de komende jaren in dialoog met de partners in de stad bouwen aan een toegankelijk, effectief en betaalbaar jeugdstelsel. De gemeenteraad neemt in deze vergadering een definitief go of no-go besluit voor deze doorontwikkeling van de jeugd- en gezinshulp in Den Haag.  

SP 

De SP diende een motie in met de oproep om de aanbesteding voor jeugd- en gezinshulp zo in te richten dat de coöperatieve samenwerkingsverbanden een streepje voor hebben. Deze motie werd verworpen. 

PvdA

De PvdA sprak haar steun uit voor het voorstel. De partij heeft wel zorgen over de toegang tot specialistische zorg en ontschotting. De PvdA vond het daarom belangrijk daar als raad bij betrokken te blijven en wilde weten hoe de wethouder hier invulling aan gaat geven.  

ChristenUnie/SGP 

De ChristenUnie/SGP noemde de doorontwikkeling van de jeugd- en gezinszorg een van belangrijkste projecten in onze stad. De partij diende samen met de Haagse Stadspartij een amendement in om te regelen dat de rol van de raad in de doorontwikkeling jeugdhulp wordt verankerd. Dit amendement werd aangenomen. 

D66 

D66 was blij met de koers die het college inslaat. De partij stelde wel dat de wachtlijsten lang zijn en de regie zoek is. Dat moet volgends D66 anders. De partij zag graag een gebiedsgerichte aanpak en vindt het belangrijk dat de raad hier goed en op tijd bij wordt betrokken. Ook pleitte D66 voor het betrekken van ervaringsdeskundigen bij dit traject.  

GroenLinks was positief over de doorontwikkeling van de jeugd- en gezinszorg. De partij vond wel dat jeugdigen en gezinnen meer betrokken moeten worden en pleitte ervoor de inspraak van jongeren te vergroten. De partij ziet graag meer integrale samenwerking en vond dat ook scholen betrokken moeten worden bij de aanpak. Bureaucratie en administratieve druk zijn volgens GroenLinks belangrijke knelpunten. Daarom diende de partij een motie in om te achterhalen waar zorgaanbieders de meeste administratieve lasten ervaren en de uitkomsten hiervan mee te nemen in de verdere uitwerking van de inkoopleidraad. Deze motie werd aangenomen. 

Het raadsvoorstel inzake de doorontwikkeling van de jeugd- en gezinshulp is aangenomen. 

Wijziging van de Afvalstoffenverordening 2010 

Met dit voorstel wordt de Afvalstoffenverordening uit 2010 op twee punten gewijzigd. De eerste is een technische wijziging: de term ‘groente-, fruit- en tuinafval’ wordt vervangen door ‘bioafval’. De tweede wijziging komt voort uit de evaluatie van de invoering van het opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk (ja/ja-sticker). Huis-aan-huisbladen vallen niet onder de opt-inregeling. Van een huis-aan-huisblad is onder andere sprake indien tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, niet zijnde reclame. In Den Haag worden, net als in onder andere Amsterdam, sinds de invoering van het opt-in systeem nieuwe huis-aan-huisbladen verspreid die voldoen aan het absolute minimum van 10% en voor het overige gevuld zijn met reclame. Vandaar het wijzigingsvoorstel om in de Afvalstoffenverordening het percentage van 10% naar 30% aan te passen. 

GroenLinks diende een amendement in om ervoor te zorgen dat frituurolie en matrassen worden opgenomen in de verordening. Op dit moment worden deze al ingezameld, maar de verordening is daar nog niet op aangepast. De partij vindt het belangrijk dat de verordening en praktijk overeenkomen en daarmee ook gegarandeerd wordt dat olie en matrassen blijvend worden ingezameld in de stad. Dit amendement werd aangenomen. 

Het voorstel tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2010 is aangenomen. 

Wijziging van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Den Haag 2022

In zowel de Vruchtenbuurt als de Bloemenbuurt geldt nu nog een kraagregeling. De tijdelijke kraagregeling heeft als doel de extra parkeerdruk, welke veroorzaakt is door de invoering van betaald parkeren in de naastgelegen woongebieden, te verminderen. In het verleden zijn deze kraagregelingen ingesteld omdat er nog extra parkeerplaatsen moesten worden aangelegd. In de Bloemenbuurt is dat inmiddels gebeurd. Voor de Vruchtenbuurt waren de extra parkeerplaatsen voorzien op de Mient. Uit een vergelijking van parkeertellingen uit verschillende jaren blijkt dat de parkeerdruk onverminderd hoog is en op sommige plekken zelfs is toegenomen. Daarom wordt voorgesteld de kraagregelingen in de Bloemenbuurt en Vruchtenbuurt met ingang van 1 oktober 2022 om te zetten in een reguliere parkeerregeling. 

Hart voor Den Haag 

Volgens Hart voor Den Haag is het onzeker of het omzetten van de kraagregeling naar een reguliere betaald parkeerregeling gaat leiden tot een lagere parkeerdruk. Daarom diende de partij een motie in om gelijktijdig met het opheffen van de kraagregelingen in Bloemen- en Vruchtenbuurt, de vergunningsgebieden 35 en 36 samen te voegen en daarbij te voegen het deel van vergunninggebied 23 gelegen tussen de Mient en de Oude Haagweg/Loosduinsekade. Daarnaast vroeg de partij om na uiterlijk een half jaar de gevolgen hiervan op de parkeerdruk in de wijken te meten en bij een gestegen parkeerdruk te komen met een pakket aan maatregelen om deze te verlagen en de uitkomsten te betrekken bij eventuele nieuwe plannen voor de herinrichting van de Mient. Deze motie werd aangenomen. 

Het voorstel tot wijziging van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Den Haag 2022 is aangenomen. 

Initiatiefvoorstel Het Zuiderpark als Haags stadspark voor alle inwoners  

Met dit voorstel presenteert Hart voor Den Haag veertien voorstellen voor een beter, veiliger, schoner en mooier Zuiderpark.  

D66 

D66 noemde het belangrijk dat het Zuiderpark voor iedereen toegankelijk en veilig is. De partij diende daarom samen met de ChristenUnie/SGP een amendement in om te onderzoeken hoe de (sociale) veiligheid in het hele park verbeterd en geborgd kan worden, bijvoorbeeld door het verbeteren van de verlichting. Dit amendement werd aangenomen. 

PVV 

De PVV sprak haar steun uit voor het amendement van D66.  

Hart voor Den Haag 

Hart voor Den Haag noemde een schone opgeruimde omgeving een visitekaartje voor de stad. De partij stelde dat mensen vaak afval naast afvalbakken plaatsen. Dat trekt ratten en meeuwen aan. Daarom diende Hart voor Den Haag een motie in voor plaatsing van extra grote verrijdbare afvalbakken gedurende de zomermaanden. Deze motie werd verworpen. Met het oog op de veiligheid van bezoekers diende Hart voor Den Haag ook een motie in met het voorstel om gedurende het zomerseizoen te onderzoeken of flexibel cameratoezicht geplaatst kan worden bij in entrees van het Zuiderpark. Deze motie werd aangenomen. 

HSP 

De Haagse Stadspartij sprak haar steun uit voor het voorstel.  

ChristenUnie/SGP 

De ChristenUnie/SGP gaf aan zowel het voorstel als de bijbehorende moties en amendementen te steunen. 

SP 

De SP gaf aan blij te zijn met de aanpassingen van het voorstel, dat de partij nu steunt. 

Het initiatiefvoorstel Het Zuiderpark als Haags stadspark voor alle inwoners werd aangenomen. 

Initiatiefvoorstel Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte 

Met dit voorstel willen de indienaars uitingen van fossiele reclame uit het Haagse straatbeeld te weren met als uiteindelijk doel dat inwoners en bezoekers van Den Haag minder fossiele producten afnemen en beseffen dat de fossiele industrie nog steeds een grote rol speelt in het verergeren van klimaatverandering. 

PvdA 

De PvdA sprak haar steun uit voor het voorstel. 

D66 

D66 sprak haar steun uit voor de geest van het voorstel, maar gaf daarbij wel aan dat de financiële impact daarbij van essentieel belang is voor de partij. D66 diende daarom samen met het CDA een motie in met het verzoek om met reclame-exploitanten in gesprek te gaan over de gevolgen van de voorgestelde aanpassing van de APV en hen te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze motie werd verworpen. 

GroenLinks vroeg naar de stand van zaken rond het nieuwe reclamebeleid. De partij deed de suggestie om het voorstel op te schorten tot het einde van het jaar, in afwachting van het nieuwe reclamebeleid.  

CDA 

Het CDA gaf aan het idee te steunen om duurzame diensten en producten te promoten. De partij vond het wel belangrijk dat goed wordt gekeken naar de financiële gevolgen, en wil geen onbetrouwbare overheid zijn. Ook stelde het CDA dat we niet naar losse voorstellen moeten kijken, maar een bredere discussie moeten voeren over ongewenste reclame. Daarom diende de partij een motie in om zowel bij het nieuwe reclamebeleid als bij het in kaart brengen van wat de exacte financiële gevolgen gaan zijn van een aanpassing van de APV, ook het verbieden van reclames voor vreemdgaan en gokken hierin mee te nemen. Deze motie werd verworpen. 

VVD 

De VVD stelde dat er een risico bestaat dat er een soort meningenpolitie komt. De enige manier om dat te voorkomen, geen reclame, is volgens de partij onwenselijk. Volgens de VVD is het voorstel niet uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het ontzettend moeilijk te controleren is. De partij stelt ook dat het lastig is te definiëren wat fossiele reclame is. Als voorbeeld noemde de VVD avocado's of andere producten die per vliegtuig vanuit het buitenland worden ingevlogen. 

Het initiatiefvoorstel Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte werd verworpen.

Voorstel van het college inzake Verkoop Titaan en inzet Reserve 

In 2018 heeft de gemeenteraad besloten tot het ontwikkelen van De Titaan in de Binckhaven aan de Saturnusstraat 95. De combinatie van aanwezige creatieve bedrijvigheid in de Binckhaven en de industriële uitstraling van het gebied maken dit een ideaal vestigingsklimaat voor nieuwe creatieve en innovatieve bedrijvigheid. In maart 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen van het college om de Titaan in de Binckhorst te verkopen door middel van een kwalitatieve tender. Inmiddels is de tenderprocedure doorlopen waarbij de Unknown Group, naar oordeel van een onafhankelijke commissie, de maximale score heeft gehaald.  

Hart voor Den Haag 

Hart voor Den Haag gaf aan de nodige reserves te hebben over de verkoop. De partij stelde dat het pand wordt verkocht onder de huidige marktwaarde en dat daarmee feitelijk subsidie wordt verstrekt aan een commerciële partij. Daarom diende Hart voor Den Haag een motie in met het verzoek om een evaluatie van de beleidsmatige doelen die de gemeente heeft met de verkoop van de Titaan. Deze motie werd aangenomen. 

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij diende samen met de SP een amendement in om de financiële reserves voor kleinschalige bedrijfsruimtes in te zetten voor het realiseren van daadwerkelijk betaalbare, kleinschalige bedrijfsruimte op plekken die zich daarvoor lenen. Dit amendement werd verworpen. 

SP 

De SP gaf aan een bittere nasmaak over te houden aan de verkoop van de Titaan. De partij vroeg de wethouder zich in te spannen voor een gelijk speelveld voor bedrijven, die er een plek willen huren. 

Het voorstel inzake de verkoop van de Titaan en inzet Reserve is aangenomen. 

Herstemming Initiatiefvoorstel Parkeergarage Bezuidenhout 

Dit voorstel stelt als pilot een parkeergarage voor in de wijk Bezuidenhout als eerste stap naar het veel vaker en veel regelmatiger ontwikkelen van ‘buurt-parkeergarages’. Dit voorstel is besproken in de gemeenteraadsvergadering van 9 juni 2022. Tijdens de stemming staakten de stemmen. Daarom werd er in deze raadsvergadering opnieuw over gestemd. Het initiatiefvoorstel Parkeergarage Bezuidenhout werd aangenomen. 

Afronding debat commissie 

 • Brief van wethouder Sociale Zaken en Werk inzake Voortgang armoedebestrijding en financiële hulpverlening Den Haag 2021-2022 
 • Beantwoording schriftelijke vragen inzake Minimaal 14 euro, ook voor mensen die in opdracht werken 
 • Binckhorst 
 • Beantwoording schriftelijke vragen inzake MKB-vriendelijkste gemeente 
 • Commissiebrief: Prestatieafspraken 2022 met woningcorporaties en huurdersorganisaties 
 • Beantwoording schriftelijke vragen inzake Ondernemers Hofkwartier zijn fietschaos spuugzat 
 • Beantwoording schriftelijke vragen inzake La Cantina 
 • Beantwoording schriftelijke vragen inzake Informatie over openbare ruimte besluiten? 
 • Commissiebrief: Protocol sparen van bomen bij rioolvervanging 
 • Nieuwe hoofdsponsor ADO 
 • Wonen 
 • Brief van wethouder Financiën en Stadsontwikkeling inzake 15e voortgangsbericht Rotterdamsebaan 
 • Commissiebrief: B&W besluit zienswijze splitsing Vestia 
 • Brief wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening, inzake Locatiebeleid evenementen 
 • Toelichting bij aanpassing bijlage Regeling parkeerregulering en parkeerbelasting 2022 
 • Beantwoording schriftelijke vragen inzake Broedplaatsen Beatrijsstraat 

  De vergadering terugkijken?

  De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.