Persbericht

Raad sprak over formatie en geluidsmaatregelen Fokker Terminal

Gepubliceerd: 9 september 2022Laatste wijziging: 9 september 2022

De gemeenteraad van Den Haag sprak donderdag 8 september onder meer over de formatie en de planning van het begrotingsproces. Ook de werkzaamheden mbt de wateroverlast in de Keizerstraat, de geluidsmaatregelen Fokker Terminal en het initiatiefvoorstel Studenten huisvesting op orde werden besproken. Tot slot werden er achttien commissiedebatten afgerond. 

In Memoriam Ger Ebbeling 

Bij aanvang van de raad stond de burgemeester stil bij het overlijden van oud-ombudsman Ger Ebbeling. Hij was de eerste onafhankelijke gemeentelijke ombudsman van Den Haag, en ook van ons land. De gemeenteraad benoemde hem in april 1980 met algemene stemmen. Daarmee liep Den Haag voorop in Nederland. Dhr. Ebbeling bekleedde de functie van gemeentelijk ombudsman tot 1989. De burgemeester memoreerde zijn pioniersrol en zijn onafhankelijke, scherpe en kritische houding ten opzichte van het gemeentebestuur.

Stad in de raad 

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er insprekers over de volgende onderwerpen:  

 • Ontwikkelingen Kijkduin Bad 
 • Urgentiebrief Bedrijfshuisvesting 
 • Madestein 

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op http://denhaag.nl/stadinderaad.

Onderhandelingsproces 

Op 23 mei maakte dhr. J.P.H. Donner bekend dat hij de fracties van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA, heeft geadviseerd om onderhandelingen te starten over een nieuwe samenwerking, beleidsprogramma en financieel kader. Afgelopen maandag ontving de gemeenteraad van Den Haag het bericht dat de vijf onderhandelende partijen verwachten op korte termijn een coalitieakkoord te kunnen presenteren. 

DENK: 

DENK klaagde over het gebrek aan duidelijkheid over de onderhandelingen, en vroeg zich af welk signaal daarmee wordt afgegeven aan de kiezer. De partij memoreerde tevens dat in het begin van het onderhandelproces de belofte is gedaan dat de input van oppositiepartijen zou worden meegenomen. Daar heeft DENK tot op heden echter niks van gemerkt. Ook wees DENK op de vele problemen in de stad, die om een stabiel bestuur vragen, zoals de stijgende energieprijzen, toename van mensen met problematische schulden, grote groepen arbeidsmigranten die hun baan en woning dreigen te verliezen. De partij wilde weten welke stappen de onderhandelaars hebben genomen om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Tot slot stelde DENK voor om de begroting voor komend jaar gezamenlijk als raad op te stellen, zodat de onderhandelaars in de tussentijd werken aan een nog gezonder akkoord.

Hart voor Den Haag: 

Hart voor Den Haag benadrukte dat de stad bestuurd moet worden en wilde weten wanneereen akkoord verwacht kan worden. Ook zette de partij vraagtekens bij de afwezigheid van dhr. Donner en wilde Hart voor Den Haag duidelijkheid over of hij nog in functie was als procesbegeleider van de onderhandelingen. Tot slot stelde de partij dat de VVD haar verkiezingsbeloftes inlevert met deelname aan een nieuwe linkse coalitie.

Partij voor de Dieren:  

De Partij voor de Dieren benoemde dat veel mensen verbaasd zijn dat het zolang duurt, terwijl het gaat om de zittende coalitie. De partij vroeg zich af wat dit zegt over hoe het er de komende 3,5 jaar aan toe zal gaan. Ook vroe de Partij voor de Dieren zich af hoeveel vertrouwen we kunnen hebben in deze coalitie waarin alles dichtgetimmerd wordt. De partij stelde dat voor de zomer is aangegeven dat er geen tijd is om input op te halen uit de stad en van de raad, en vond dat het proces niet meer uit te leggen is aan de Hagenaars. Ook deze partij vroeg om duidelijkheid over hoe ver de onderhandelende partijen nou  precies zijn. Tot slot sprak de Partij voor de Dieren de vrees uit dat Den Haag met deze coalitie zal blijven hangen in systeem waarin woningcrisis, klimaatcrisis en ecologische crisis niet opgelost gaan worden.

SP:

De SP sprak van een bizarre situatie. Na maanden radiostilte moesten ze in de krant lezen dat het hommeles was. Het hete hangijzer bleek lastenverlichting. Daarom wilde de SP weten of er inmiddels een akkoord over een totaalpakket aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. De partij sprak ook haar verbazing uit over het feit dat zulke kwesties blijkbaar nu pas op tafel liggen. De SP had ook vragen over het vertrek van de heer Donner, zoals wie nu leiding geeft aan de onderhandelingen. Volgens SP vinden de onderhandelingen teveel met de rug naar de stad plaats.

PVV:  

De PVV diende een motie in ‘kamperen is makkelijker dan formeren’. Daarmee riep de partij de onderhandelaars, die na zes maanden nog steeds geen coalitieakkoord hebben, op de stad te verlaten, te gaan kamperen en de onderhandelingen aan anderen over te laten. Deze motie werd verworpen.

ChristenUnie/SGP:  

De ChristenUnie/SGP benoemde dat de stad bijna 6 maanden na de verkiezingen nog steeds zonder nieuw college zit, en stelde dat de stad niet op ons wacht, maar om bestuurders vraagt die verantwoordelijkheid nemen. De partij complimenteerde de onderhandelende partijen voor het nemen van verantwoordelijkheid, maar benadrukte ook dat het nu wel erg lang duurt, zeker voor bewoners en organisaties die behoefte hebben aan duidelijkheid en perspectief. 

D66:

D66 beaamde dat het inderdaad lang duurt. De partij gaf aan dat de onderhandelaars keihard aan het werk zijn en binnenkort een akkoord hopen te presenteren. D66 stelde ook dat onderhandelaars de nodige tijd hebben genomen, daar diverse problemen een enorme druk leggen op de onderhandelingen. De partij heeft er vertrouwen in dat Den Haag een stabiel bestuur zal krijgen. 

Proces programmabegroting 2023-2026 

In de planning voor de programmabegroting 2023-2026 stond opgenomen dat de gemeenteraad komende week een technische begroting zou ontvangen, wanneer er uiterlijk 31 juli nog geen coalitieakkoord zou zijn. Een technische begroting is een begroting waarin geen nieuw beleid (met bijbehorende financiële consequenties) wordt verwerkt maar de begroting van het voorgaande jaar wordt doorgetrokken naar de nieuw jaar (staand beleid). 

Recentelijk heeft de gemeente een overleg gehad met de provincie Zuid-Holland, die toezicht houdt op de gemeentefinanciën. Daarin sprak de provincie de voorkeur uit voor een volwaardige begroting inclusief nieuw beleid (coalitieakkoord) in plaats van een technische begroting, en heeft de provincie enkele weken uitstel verleend op de deadline voor het aanleveren van een goedgekeurde begroting. Het college kiest ervoor om hierin mee te gaan en verwacht dat de geboden ruimte van enkele weken voldoende is om een begroting inclusief coalitieakkoord tijdig aan de raad en de provincie te kunnen aanbieden. 

Partij voor de Dieren: 

De Partij voor de Dieren wilde weten waarom het college nu terug komt op de planning die met de raad was afgesproken. Het lijkt nu volgens de partij alsof het college zich verschuilt achter de wensen van de provincie, maar een technische begroting is niet verboden. De partij wil ook weten wat de consequenties zijn van het wachten met het presenteren van een begroting tot de nieuwe coalitie rond is, bijvoorbeeld voor het kunnen organiseren van een goede winteropvang voor daklozen komende winter.

Hart voor Den Haag: 

Hart voor Den Haag memoreerde dat de partij tijdens de vorige raadsvergadering nog heeft gevraagd of de planning behouden blijft, en dat het college daar destijds bevestigend op heeft geantwoord. Daarom was de partij nogal overvallen door de brief. De partij wilde weten waarom de raad niet eerder geïnformeerd is en stelde dat wat hen betreft wordt vastgehouden aan de oude planning tot er een nieuwe planning ligt, die is afgestemd met de raad. Hart voor Den Haag maakte zich zorgen over het feit dat gemeentelijke organisatie en ook de gemeenteraad nu niet weten waar ze aan toe zijn, en datzelfde geldt ook voor alle organisaties die van de gemeente afhankelijk zijn. Omdat de wethouder in zijn beantwoording weigerde nu met een bijgestelde planning te komen, deed Hart voor Den Haag in haar tweede termijn een verzoek aan het presidium van de raad om tot een nieuwe planning te komen waarin rekening gehouden wordt met behandeltermijnen voor raad.

SP:  

De SP was niet verrast door de brief van de wethouder, want wat daarin stond was immers dagen eerder al in het AD aangekondigd. De partij vroeg zich af waarom de raad niet direct geïnformeerd was. Ook de SP was benieuwd naar de gevolgen van de vertraging voor bijvoorbeeld de winteropvang en ook voor planning van de gemeenteraad mbt de behandeling van de begroting. De partij benadrukte dat dit niet afgeraffeld moet worden.

Werkzaamheden wateroverlast Keizerstraat 

De Keizerstraat heeft al langer te kampen met wateroverlast bij hevige regenbuien. Bij deze regenbuien komt een flinke hoeveelheid water op straat te staan en daardoor traden ook inpandig bij diverse woningen en bedrijven problemen op. Daarom heeft de gemeente een ontwerp voor een aangepast klimaatbestendig rioleringssysteem gemaakt. De uitvoering is hiervan gepland voor de tweede helft van 2022, maar ondernemers maken zich zorgen over de bereikbaarheid van hun bedrijven tijdens de werkzaamheden en de omzetderving die de werkzaamheden met zich mee gaan brengen.

Hart voor Den Haag: 

Hart voor Den Haag stelde dat er erg veel fout is gegaan bij de planning van een grootscheepse verbouwing van de Keizerstraat, die minimaal 6 maanden van gevel tot gevel open moet. De partij benadrukte dat de ondernemers hier het al moeilijk genoeg hebben na de afgelopen coronajaren. De partij had het liefst voorgesteld de werkzaamheden een jaar uit te stellen, maar dat is helaas niet haalbaar. Daarom diende Hart voor Den Haag samen met VVD, D66, PVV en ChristenUnie/SGP een motie in om het college op te roepen zo snel mogelijk in overleg te treden met ondernemers over de voortgang van het project, om te zorgen voor steun bij het aanbrengen van noodzakelijke voorzieningen en in overleg met de aannemer en ondernemers te zorgen voor het beperken van de overlast voor het winkelend publiek. Ook diende Hart voor Den Haag samen met de ChristenUnie/SGP een motie in met het verzoek om de keuze voor het uiteindelijke ontwerp met grote spoed te behandelen, zodat de werkzaamheden aan ‘de kop van de Keizerstraat’ bij de overige werkzaamheden worden betrokken. Ook wordt het college verzocht in overleg met de aannemer en ondernemers te zorgen voor het beperken van de overlast voor het winkelend publiek. Beide moties werden aangenomen.

VVD: 

Volgens de VVD zitten de ondernemers in de Keizerstraat met de handen in het haar, want de straat gaat voor 6 maanden op de schop en eerste berichten over vertragingen zijn al binnen. De partij benoemde dat op dit moment ook de coronasteun moet worden terugbetaald en ze bovendien ook nog geconfronteerd worden met de stijgende energieprijzen. De VVD benadrukte dat er beter geluisterd moet worden naar ondernemers, volgens hen is er een hoop fout gegaan in de communicatie. Tot slot benoemde de partij dat veel ondernemers moeite hebben met het proces rondom het aanvragen van nadeelcompensatie. Daarom diende de VVD samen met Hart voor Den Haag, D66 en de ChristenUnie/SPG een motie in met het verzoek hierbij ambtelijke ondersteuning te bieden voor de getroffen ondernemers. Deze motie werd aangenomen.

D66: 

Ook D66 voelde de noodzaak om in deze vergadering aan de bel te trekken namens de ondernemers in de Keizerstraat. De partij vond dat de gemeente hen waar mogelijk moet helpen. 

ChristenUnie/SGP: 

De ChristenUnie/SGP noemde de geplande werkzaamheden een goed voorbeeld van een situatie waar onvrede ontstaat omdat de gemeente niet eerst met betrokkenen om de tafel ging. De partij riep het college op dit voortaan wel te doen. 

Voorstel inzake geluidsmaatregelen Fokker Terminal 

De Fokker Terminal is een gemeentelijk monument in de Trekvlietzone. Het gebouw is tijdelijk verhuurd en in gebruik als congreslocatie. In de directe omgeving van de Fokker Terminal zijn 380 woningen gepland. De vergunningen voor de bouw van deze woningen kunnen op korte termijn worden afgegeven als er voldoende geluidsmaatregelen worden getroffen aan de Fokker Terminal en de bedrijfsvoering in beperkte mate wordt aangepast. De gemeente is eigenaar van het pand en verantwoordelijk voor het doorvoeren van de geluidreducerende maatregelen. Het totaal van geluidreducerende maatregelen is berekend op 1,75 miljoen euro.

Partij voor de Dieren: 

Volgens de Partij voor de Dieren wordt in de Haagse gemeenteraad vaak gesproken over bouwblunders, en elke keer weer is de vraag: hoe kan dat nou? Dat is volgens de partij ook hier weer het geval. Voor de Partij voor de Dieren is verduurzaming het belangrijkst, en de partij was van mening dat de gemeente op dat vlak een enorme kans laat liggen door nu alleen geld uit te geven aan geluidsisolatie terwijl klimaatcrisis en energiecrisis steeds groter worden. Daarom diende de Partij voor de Dieren samen met de Haagse Stadspartij een amendement in waarmee het besluit zodanig zou worden aangepast, dat de werkzaamheden alleen uitgevoerd worden wanneer zij tevens bijdragen aan het reduceren van het gasverbruik van de locatie. Dit amendement werd verworpen.

SP: 

De SP vroeg zich af waarom de raad nu plotseling geconfronteerd wordt met dit voorstel, terwijl dit een gevolg is van een plan voor woningbouw dat er al geruime tijd ligt. De partij vond het ook bizar dat de gemeente nog geen garantie heeft dat de exploitant akkoord gaat met de nieuwe huurvoorwaarden. Daarom diende de SP samen met de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP een amendement in met de opdracht om de geluidreducerende maatregelen aan het gebouw niet uit te voeren voordat er afspraken zijn gemaakt met de exploitant over de huurovereenkomst en de randvoorwaarden voor de bedrijfsvoering. Daarnaast stelde de SP dat het in de praktijk moeilijk is gebleken voor de congresbranche om haar eigen vastgoed te bezitten en exploiteren, zoals blijkt uit de geschiedenis van het World Forum. Daarom diende de SP samen met de Partij voor de Dieren een motie in met het verzoek om een visie op congreslocaties, inclusief een kosten-batenanalyse van het in eigen bezit houden van congreslocaties als gemeente. Zowel amendement als motie werden aangenomen.

PvdA:  

De PvdA vond het goed dat er geïnvesteerd wordt om wonen en werken naast elkaar mogelijk te maken. Voor de partij is het wel van belang om te weten of ontwikkelaars mee kunnen betalen. Ook vroeg de partij zich af wanneer de raadmeer duidelijkheid krijgt over de verduurzaming van het pand.

ChristenUnie/SGP: 

Volgens de ChristenUnie/SGP heeft de gemeenteraad het al vaak over dit onderwerp gehad maar toch is er nog veel onduidelijkheid. De partij deed de oproep om zo snel mogelijk opheldering te geven over alle vragen die er nog liggen. De ChristenUnie/SGP benadrukte dat de gemeente bijna anderhalf miljoen moe investeren voor geluidreducerende maatregelen is omdateen fout uit het verleden moet worde hersteld, en op dit punt mist de ChristenUnie/SGP nog reflectie van het college.

Initiatiefvoorstel Studenten huisvesting op orde

Op 16 september 2021 is het initiatiefvoorstel ‘Studenten huisvesting op orde’ van toenmalig gemeenteraadslid de heer De Blok van Hart voor Den Haag/Groep de Mos aan de gemeenteraad aangeboden. In het initiatiefvoorstel worden vier maatregelen voorgesteld om de huisvesting van internationale studenten te bespoedigen. Deze voorstellen zijn: 

 • Het oprichten van een Haagse tafel studentenwoningen, waar belanghebbenden het overeenkomstig doel nastreven om voldoende studentenhuisvesting te realiseren. De belanghebbenden bestaan uit bedrijven, onderwijsinstellingen, corporaties en de gemeente; 
 • Opzetten meldpunt ongewenst verhuur gedrag en steunpunt bemiddelingskosten voor studenten; 
 • Een campagne starten om ‘kamerverhuur in eigen huis’ voor zowel internationale studenten als woning eigenaren als tijdelijke woonvorm onder de aandacht te brengen; 
 • In aangewezen gebieden, bestemmingswijzigingen van winkel-, bedrijfs- en kantoorpanden naar studentenhuisvesting positief beoordelen en alle procedurele en vergunning technische aspecten met spoed afhandelen.

PVV: 

De PVV was van mening dat het niet goed voor de stad is dat buitenlandse studenten in Den Haag komen studeren. De partij pleitte ervoor om te voorkomen dat Den Haag een studentenstad wordt.

Afronding debat commissie 

 • Commissiebrief: Ontwikkelingen Kijkduin Bad 
 • Commissiebrief: Aanbiedingsbrief Monitor Toerisme 2020 
 • Afdoening motie: Echte banen voor buurtconciërges 
 • Brief inzake Inkomenssteun bij energiearmoede 
 • Brief inzake Urgentiebrief Bedrijfshuisvesting 
 • Brief inzake Voortgang Living Lab Scheveningen 
 • Beantwoording schriftelijke vragen stop gaslevering door Gazprom 
 • Brief inzake duurzame impuls winkelcentrum Loosduinen 
 • Brief inzake afspraken over planning uitrol glasvezel in heel Den Haag 
 • Brief inzake Binnenhof renovatie update februari 2022 
 • Brief inzake Resultaat onderzoek betere compensatie ecologische verbindingszone 
 • Brief inzake Voorgenomen besluit Shell verplaatsen fiscale vestiging naar Verenigd Koninkrijk 
 • Madestein 
 • Raadsmededeling: Tweede voortgangsrapportage arbeidsmigranten 2021 
 • Brief inzake Start vaccinatie apenpokkenvirus regio Haaglanden 
 • Commissiebrief: Fase 1 verbetering fietsroute en verblijfsklimaat Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal 
 • Commissiebrief: Voortgangsrapportage actienota ‘Vanzelfsprekend Toegankelijk 2020-2022' 
 • Voorstel inzake Vaststelling Voorontwerp onderdoorgang Trekvlietbrug voor langzaam verkeer (onderdeel No-Regret) 

  De vergadering terugkijken?

  De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.