Persbericht

Raad sprak over formatie en bouwprojecten

Gepubliceerd: 10 juni 2022Laatste wijziging: 26 juli 2022

De gemeenteraad van Den Haag sprak donderdag 9 juni over het formatieproces, de Nota van Uitgangspunten Steenwijklaan 40, de vastgoedexploitatie Twickelstraat-Zijpendalstraat, het concept-Planuitwerkingskader (PUK) herontwikkeling Binnenklingen en het concept-Planuitwerkingskader (PUK) herontwikkeling KPN-locatie Mgr. Nolenslaan. Ook werd gesproken over de herziening grondexploitatie Trekvlietzone, zienswijze ontwerpbegroting Omgevingsdienst Haaglanden, het initiatiefvoorstel Parkeergarage Bezuidenhout en WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag. Tot slot zijn dertien commissiedebatten afgerond.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er negen insprekers over de volgende onderwerpen:

 • Het formatieproces
 • Concept-Planuitwerkingskader herontwikkeling Binnenklingen
 • WarmtelinQ

Beëdiging fractievertegenwoordigers

Tijdens deze raadsvergadering zijn er 4 nieuwe fractievertegenwoordigers beëdigd: Monique van Stuijvenberg en Damien Zeller voor Hart voor Den Haag, Eline van Halsema voor de Partij voor de Dieren en Rick de Vries voor Forum voor Democratie.

Actualiteitendebat verkeerschaos en OV

De raad ging als eerst in debat over de verkeerschaos en het OV in Den Haag. Dit actualiteitendebat werd aangevraagd door Hart voor Den Haag.

Hart voor Den Haag

De partij sprak haar onvrede uit over de vele wegopbrekingen in de stad en diende vier moties in. In de eerste motie werd het college verzocht om de routering van en naar de Rotterdamsebaan te verbeteren. In de tweede motie werd het college verzocht om in overleg te treden met Leidschendam-Voorburg teneinde de verkeersellende voor Leidschenveen door bezoekers van de Mall of the Netherlands tot het verleden te laten behoren en om te onderzoeken of de aanhoudende geluidsoverlast voor Leidschenveen ook aangepakt kan worden. Met de derde motie werd het college verzocht het speciale regieteam wegwerkzaamheden weer op scherp te stellen. Met de vierde motie werd het college verzocht om pas met een volgend project aan de infrastructuur te beginnen als het aantal projecten is afgerond tot een maximum van 16 opbrekingen (2 per stadsdeel). Geen van deze moties behaalde een meerderheid.

Formatieproces

Op 23 mei maakte dhr. J.H.P Donner bekend dat hij de fracties van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA, oftewel de huidige coalitiepartijen, heeft geadviseerd om onderhandelingen te starten over een nieuwe samenwerking, beleidsprogramma en financieel kader. Op verzoek van de fracties van de Haagse Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren, DENK en ChristenUnie/SGP werd dit onderwerp geagendeerd voor deze raadsvergadering.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij deed een beroep op de onderhandelende partijen om actief ideeën op te gaan halen uit de stad. De partij diende samen met een aantal andere partijen een motie in om ervoor te zorgen dat de stad goed wordt betrokken bij de formatie. De Haagse Stadspartij wil dat doen door naast een (in)formateur ook een stadsverkenner aan te stellen die op korte termijn in alle stadsdelen gesprekken organiseert om ideeën op te halen en problemen te signaleren, zodat deze in de formatie kunnen worden meegenomen. Daarnaast zou dan bij het coalitieakkoord een bijlage aangeleverd moeten worden waarin het nieuwe stadsbestuur aangeeft hoe zij met deze inbreng is omgegaan in de onderhandelingen. Deze motie werd verworpen.

SP

Volgens de SP is praten over welke partijen wel of niet met elkaar zouden moeten onderhandelen een gepasseerd station. De partij benadrukte dat het nieuwe college kiezers van andere partijen, die niet deelnemen aan de coalitieonderhandelingen, wel het gevoel zou moeten geven dat zij niet buiten de boot vallen en dat hun inbreng ook wordt meegenomen bij het opstellen van een nieuw coalitieakkoord. Ook voor de SP is het belangrijk om de stad een plek aan tafel te geven.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren stelde dat we allemaal figureren in een slechte B-film. De partij hekelde politieke partijen die zeiden progressief te zijn en een progressief college te willen, en vervolgens progressieve partijen links lieten liggen. Ook stelde de partij dat dhr. Donner als adviseur met betrekking tot de coalitievorming niet neutraal is. Nadat de raad hem de opdracht had gegeven om de impasse te doorbreken kwam hij volgens de Partij voor de Dieren met een advies voor een doorstart van de huidige coalitie, zonder dat andere opties goed onderzocht zijn. De Partij voor de Dieren benoemt ook dat dhr. Donner nooit als informateur is aangesteld, maar wel zo functioneert. Dat zorgt voor onduidelijkheid voor inwoners, sommigen wachten met het insturen van hun input voor de onderhandelingen omdat ze denken dat ze beter kunnen wachten tot er wél een informateur is.

DENK

DENK gaf aan dat de partij tijdens gesprekken met dhr. Donner duidelijk heeft gemaakt dat zij bereid is om te besturen, maar daarna nauwelijks wat gehoord heeft over het vervolg. De partij benoemde dat de Haagse bestuurscultuur moet veranderen. DENK maakt zich zorgen over de relatie burger-overheid. Vanuit hun ervaring is het vertrouwen in de overheid met name geschaad omdat de lokale politiek geen oog heeft voor uitdagingen waar bewoners in het dagelijks leven mee te maken hebben. DENK deed beroep op onderhandelende partijen om te komen tot een akkoord dat recht doet aan de hele stad. De partij hield een pleidooi voor minder politiek schouwspel, en wees erop dat de situatie in de volkswijken onhoudbaar is en alleen vanuit lokale politiek hersteld kan worden. Volgens DENK moet het voornemen om te werken aan vertrouwen ook blijken uit de afspraken die nu gemaakt worden, met ruimte voor oppositie. De partij gaf aan ook niet goed te weten waar en wanneer ze zelf hun input kunnen leveren. Daarom hebben ze onlangs een brief verzonden aan de onderhandelende partijen.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP benoemde dat dit al de derde keer was dat de gemeenteraad over het formatieproces sprak. De partij is blij dat er nu een doorbraak is van een impasse, en spreekt haar dank uit aan dhr. Donner. Ze vindt het goed dat er nu gewerkt kan worden aan oplossingen voor diverse crises in onze stad en het overbruggen van de kloof tussen burger en overheid. Uit de verslagen blijkt ook dat iedere fractie heeft uitgesproken dat dat een belangrijke opgave is voor het nieuwe stadsbestuur. De ChristenUnie/SGP benoemt dat de raad in de afgelopen jaren ook vele malen van gedachten heeft gewisseld over burgerparticipatie, hierover stond ook veel opgenomen in de diverse verkiezingsprogramma’s. Daarom is de partij teleurgesteld dat zij daar afgelopen weken weinig van gezien heeft bij de onderhandelende partijen. De eerste stap die genomen moet worden om het vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen is met elkaar in gesprek gaan. Daarom steunde ChristenUnie/SGP de motie van de Haagse Stadspartij.

D66

D66 gaf een korte samenvatting van het proces tot nu toe. Twee weken terug maakte dhr. Donner het advies bekend om met 5 partijen te gaan onderhandelen, en deze 5 partijen hebben ook besloten dat te gaan doen. Zij streven ernaar om snel maar wel goed en kwalitatief tot een akkoord komen. D66 benoemde dat het niet eenvoudig is om tot een coalitieakkoord te komen, de financiële positie van de gemeente en problematiek uit de stad zijn pittig, maar bij de onderhandelende partijen leeft wel hoop en optimisme dat ze eruit gaan komen. De vraag die in deze vergadering voorlag is volgens D66: hoe wordt input die de stad geeft meegewogen en hoe wordt die opgehaald? De partij benoemt dat de onderhandelende partijen prima worden bereikt, want er zijn al 75 brieven binnengekomen via het emailadres coalitie2022@denhaag.nl. Bovendien is het volgens de partij ook niet alsof de onderhandelende partijen nog nooit van een burger gehoord hebben. Maar onderhandelende partijen willen ook geen verwachtingen wekken die ze niet waar kunnen maken. D66 vindt het wel belangrijk dat er een akkoord komt dat ruimte biedt voor debat in de raad en een uitgestoken hand naar de stad om samen in gesprek te gaan over de uitdagingen die voorliggen.

PVV

De PVV stelde dat het partijkartel via de media de mensen wijs maakt dat het van belang is dat er snel een college wordt gevormd. De nepoppositie zit volgens de partij ook in dit frame, maar wil daarbij wel een stadsverkenner. Wat de PVV betreft is het juist de bedoeling om oppositie te voeren in plaats van mee te denken met de onderhandelende partijen. Deze partijen proberen het huis van de democratie te stutten, maar de fundering is rot. De PVV suggereerde gewoon maar het vorige collegeakkoord uit te voeren, omdat daar tot nu toe niets van terecht is gekomen. De partij deed de oproep te stoppen met onderhandelen, een aantal wethouders te benoemen en de hand te rijken aan de oppositie, zodat ze de problemen echt kunnen gaan oplossen.

CDA

Het CDA bedankte dhr. Donner voor zijn rol. De partij benoemde ook blij te zijn met de constructieve houding van alle partijen met betrekking tot het proces om uit de impasse te komen. Het CDA hoopt dat dat zo blijft, want ze willen graag gebruik maken van uitgestoken hand van andere partijen. De partij kijkt uit naar de periode die voor ons ligt en het oplossen van de problemen in de stad.

PvdA

De PvdA memoreerde dat alle collega’s hebben opgeroepen om de lage opkomst centraal te stellen in het formatieproces, en gaf aan dat dit ook onderdeel wordt van het coalitieakkoord. Ze nodigden alle partijen uit om input te leveren zoals DENK al heeft gedaan. De partij vindt het ook belangrijk dat er nagedacht wordt over hoe we het vertrouwen in de overheid weer kunnen herstellen. Daarin moeten raad en toekomstig college samen optrekken.

VVD

De VVD dankte dhr. Donner voor zijn bijdrage in het doorbreken van de impasse. Volgens de partij is het voor iedereen in de raad belangrijk om inwoners te betrekken bij wat ze doen. Daarom heeft de VVD dat ook een plek gegeven in hun verkiezingsprogramma. De partij ziet het als opdracht aan de hele raad om te zorgen dat het opkomstpercentage omhoog gaat.

Ook GroenLinks bedankte dhr. Donner voor zijn inzet in de afgelopen weken. Wat deze partij betreft zijn de onderhandelende partijen nu aan zet om te zorgen voor een goed akkoord voor de stad. GroenLinks gaf ook aan dat de partij zich verantwoordelijk voelt om goede afspraken te maken over hoe de stad de komende jaren bestuurd wordt en betrokken wordt bij alle ontwikkelingen. De partij gaf aan dat mensen hen goed weten te vinden, niet alleen via het officiële emailadres van de formatie maar ook via al hun eigen mailboxen. Wat betreft het betrekken van bewoners bij de lokale politiek benadrukte GroenLinks ook dat het belangrijk is om te beseffen dat we niet opnieuw beginnen, afgelopen jaren is er al heel veel in gang gezet, en GroenLinks vindt het belangrijk dat we de komende periode doorgaan op de ingezette weg.

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie vertelde dat de partij is opgericht om het partijkartel te doorbreken. Daarmee richt deze partij zich op de politieke cultuur waarin aantal gevestigde machtspartijen die al sinds jaar en dag aan de macht zijn, onderling de baantjes verdelen en nieuwe ideeën en talenten nauwelijks de kans krijgen. Uiteindelijk is de kiezer volgens Forum voor Democratie de dupe van dit systeem, en dat is volgens hen de hoofdoorzaak van het ondermijnen van het vertrouwen in de democratie. De partij memoreerde dat zij al bij het eerste formatiedebat in april de verwachting heeft uitgesproken dat er een doorstart zou komen van de huidige coalitie. De partij pleitte voor de vorming van een zakencollege met een openbare sollicitatieprocedure voor wethouders in plaats van onderhandelingen in achterkamertjes.

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag sprak uit teleurgesteld te zijn in de werkzaamheden van dhr. Donner. In de motie die een maand geleden werd aangenomen in de raad werd gesproken over de aanstelling van een onafhankelijke adviseur die met gezag opereert. Maar volgens Hart voor Den Haag is dhr. Donner geen onafhankelijk adviseur maar slippendrager, ingehuurd door het huidige college om hun belangen te behartigen en hun pluche te behouden. Zij stelden benieuwd te zijn naar de volgende verkiezingen als de kiezer deze achterkamertjespolitiek gaat beoordelen. Ondanks alles is Hart voor Den Haag positief over de toekomst. Zij zijn van plan om nu lekker oppositie te voeren tegen een links college. De partij diende ook twee moties in. In de eerste motie stelde de partij dat de stad behoefte heeft aan een collegeakkoord op hoofdlijnen. Daarom worden de onderhandelende partijen verzocht om zo snel mogelijk, in ieder geval voor het zomerreces het akkoord te presenteren en het gesprek aan te gaan met de stad en de raad. In de tweede motie stelde de partij dat er ook veel beter geluisterd moet worden naar de mensen in de stad. Daarom worden de onderhandelende partijen verzocht om ook een plan te ontwikkelen en voor te leggen aan de raad om inspraak bij collegeonderhandelingen structureel te regelen. Beide moties werden verworpen.

Vaststelling Nota van Uitgangspunten Steenwijklaan 40

Met de Nota van Uitgangspunten Steenwijklaan 40 worden de kaders vastgelegd voor een mogelijke sloop en het bouwrijp maken van een voormalig schoolgebouw aan de Steenwijklaan 40 in Escamp. De locatie Steenwijklaan 40 is door de Taskforce Huisvesting Zorgdoelgroepen aangemerkt voor realisatie van huisvesting van zorgdoelgroepen, specifiek sociale huurwoningen ten behoeve van uitstroom intramuraal Maatschappelijke Opvang.

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag bracht in herinnering dat de Schilderswijk, Moerwijk, Bouwlust, Vredenrust en Morgenstond te maken hebben met een overconcentratie aan kwetsbare bewoners. De partij vond het apart dat met dit plan toch weer tientallen woningen voor kwetsbare bewoners worden gerealiseerd midden in Morgenstond.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren diende een amendement en een motie in om een stap te zetten richting een groen en leefbaar Den Haag. Met het amendement werd een besluit voorgelegd om in afwijking van de Nota van Uitgangspunten slechts het aantal parkeerplaatsen aan te leggen dat vereist is volgens de parkeernorm. De ontstane ruimte kan dan groen worden ingericht. Met de motie verzoekt de partij het college om in de vervolgfase de mogelijkheden te onderzoeken om de volgens de huidige parkeernorm overbodige parkeerplaatsen te gebruiken om het aantal reguliere huurwoningen te laten stijgen en de parkeerplekken die niet nodig zijn om te voldoen aan de parkeernorm in plaats daarvan als groen te bestemmen. Zowel het amendement als de motie werden verworpen.

CDA

Het CDA stelde dat Den Haag onbetaalbaar is geworden voor middeninkomens en starters. De partij is ook van mening dat er een overconcentratie is van zorgwoningen in Moerwijk. De partij vroeg zich af waarom in dit plan niet is gekozen voor half zorgwoningen en half middeldure huur. Samen met D66 diende het CDA een motie in om te onderzoeken hoe de gemeente bij toekomstige projecten tot een betere mix kan komen en hierover met ontwikkelaars en woningcorporaties in gesprek te gaan. De motie werd aangenomen.

SP

De SP noemde het positief dat het gaat om gewone woningen en geen containerwoningen of tiny houses. De partij ziet ook mogelijkheden voor het toevoegen van een extra bouwlaag. Ook vindt de SP het belangrijk de komende jaren de vinger aan de pols te houden.

Voor GroenLinks is het van groot belang dat cliënten uit intramurale instellingen worden begeleid bij de overgang naar een eigen woning. De partij zou graag meer groen willen in de buitenruimte, en dat lijkt er ook te komen. De partij gaf aan graag te horen hoe bewoners betrokken worden bij het realiseren van dit extra groen in de wijk.

D66

D66 gaf aan dat er behoefte is aan extra woningen, de markt schreeuwt om nieuw aanbod. Hier is ruimte voor extra woningen, en dat had wat D66 betreft nog wel iets meer gemogen dan nu in het plan is opgenomen. Elders lukt het wel om projectontwikkelaars te vinden die een goede mix kunnen realiseren, ook dat had hier beter gekund. Daarom heeft de partij de motie van het CDA meegetekend.

Het raadsvoorstel inzake de vaststelling Nota van Uitgangspunten Steenwijklaan 40 is aangenomen.

Vastgoedexploitatie Twickelstraat-Zijpendalstraat

In de raadsvergadering van 9 februari 2022 is afgesproken om een apart voorstel op te stellen voor de herontwikkeling van het schoolgebouw tot bedrijfshuisvesting. Dat voorstel wordt in deze raadsvergadering besproken. Het gehandhaafde deel van het schoolgebouw zal worden verbouwd tot een bedrijfsverzamelgebouw, bedoeld voor kleinschalige bedrijvigheid. Hierbij zal de gemeente niet de opdrachtgever zijn voor het verbouwplan. Het schoolgebouw zal met een verbouwverplichting met een tenderprocedure op de markt wordt gezet voor gebruik voor kleinschalige bedrijvigheid. De kosten voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw zijn hoger dan de (huur-) opbrengsten na de verbouw: dit betreft een nadelig saldo van €673.000,- nominaal. Voor dit tekort zal de gemeente een bijdrage leveren aan de tenderwinnaar.

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag gaf aan te hebben gebeld met ondernemers in de kazerne. De partij wil weten wat de uitspraak van de Raad van State voor deze ondernemers betekent, en op welke wijze zij worden geholpen bij de verhuizing naar de Twickelstraat.

PvdA

De PvdA is blij met de ontwikkelingen in dit plan en hoe de bewoners hierbij worden betrokken.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij stelde dat bij de verkoop niks geregeld is over de waarde van de locatie voor de buurt en de mogelijkheid om te komen tot een non-profit exploitatie voor de locatie. Daarom diende de partij een amendement in met het voorstel om aan het raadsvoorstel toe te voegen dat in de tenderprocedure non-profit exploitatie en maatschappelijke binding met de wijk als kwalitatieve beoordelingscriteria voor de gunning opgenomen worden. Dit amendement werd aangenomen.

Ook GroenLinks vroeg aandacht voor het pleidooi vanuit de wijk om te kijken naar huisvesting voor initiatieven vanuit de wijk. Volgens de partij moeten we deze initiatieven koesteren en gemeentelijk vastgoed inzetten om hen te faciliteren en een ankerplek in hun eigen wijk te bieden.

Het voorstel van het college inzake de Vastgoedexploitatie behorend bij projectdocument Twickelstraat-Zijpendalstraat is aangenomen.

Concept-Planuitwerkingskader (PUK) herontwikkeling Binnenklingen

De zorglocatie van Middin aan de Binnenklingen ligt in het westelijke deel van Den Haag en bevindt zich aan de binnenduinrand ten zuiden van de Haagse Beek. De huidige locatie Binnenklingen is dicht bebouwd, de buitenruimte is weinig gedifferentieerd en sluit niet goed meer aan op de behoeften van de verschillende doelgroepen. De bestaande huisvesting is zowel technisch als bouwkundig sterk verouderd en past bovendien qua opzet niet meer binnen de visie van Middin op het wonen. Het plan biedt ruimte voor sociale woningbouw voor zorgdoelgroepen.

Het programma betreft drie woonblokken met een maximale bouwhoogte van drie bouwlagen voor circa 130 zorgwoningen. Het plan sluit aan op het beleid van de Woonagenda 2019-2023 voor Den Haag, waarin als beleidsuitgangspunt wordt genoemd, dat ook voor cliënten van zorginstellingen passende woonruimte beschikbaar komt die hun de kans biedt zo zelfstandig mogelijk te wonen. Er is geen sprake van een uitbreiding van het aantal zorgwoningen.

Het college legt het concept PUK voor de herontwikkeling Binnenklingen voor aan de raad. Een PUK heeft als doel om de ruimtelijke en functionele voorwaarden, waaraan de herontwikkeling dient te voldoen, in beeld te brengen en te beschrijven. De inhoud van het PUK is tot stand gekomen op basis van integrale samenwerking tussen de verschillende afdelingen en diensten van de gemeente.

Hart voor Den Haag

De fractie van Hart voor den Haag noemde dit raadsvoorstel niet fatsoenlijk. Middin komt met dit voorstel in conflict met de belangen van omwonenden, die hiermee volgens de partij oneerlijk worden benadeeld. Daarom diende de partij een motie in met het verzoek om de bouwhoogte aan de kant van de Buitenklingen en de Duinslag om te draaien en het bouwplan hierop aan te passen. Deze motie werd verworpen.

PvdA

De PvdA gaf aan dat de partij zich kan vinden in deze ontwikkeling en zal daarom instemmen met het voorstel.

GroenLinks bedankte Middin voor de uitnodiging om op locatie een kijkje te komen nemen. Daarbij heeft de partij met eigen ogen gezien dat huisvesting van cliënten momenteel te wensen overlaat. GroenLinks gunt de bewoners betere huisvesting met eigen sanitair. De partij vindt het pijnlijk om te constateren dat de belangen van de bewoners en omwonenden zo ver uit elkaar liggen en moeilijk te rijmen zijn. Daarom riep GroenLinks de wethouder op te kijken naar mogelijkheden van mediation.

D66

D66 benoemde dat de zorg die hier geleverd wordt een belangrijke en noodzakelijke voorziening vormt. Ook deze partij benadrukt dat de bewoners fatsoenlijke huisvesting verdienen. De partij vond de geplande 3 bouwlagen ook wat mager, voor Den Haag is dit vrij weinig. Daarnaast zou D66 de participatie voortaan graag anders zien. Alle ontevredenheid en zorgen wegnemen is waarschijnlijk niet mogelijk, maar het kan wel een stuk beter dan het nu gegaan is. Dat is een leerpunt voor de toekomst. Tot slot gaf de partij aan dat ze hoopt dat er snel gestart kan worden met de bouw.

Het voorstel van het college inzake Concept-Planuitwerkingskader (PUK) herontwikkeling Binnenklingen is aangenomen.

Concept-Planuitwerkingskader (PUK) herontwikkeling KPN-locatie Mgr. Nolenslaan

De KPN-locatie is gelegen op de hoek van de Thorbeckelaan en de Monseigneur Nolenslaan. Het gebouw, in gebruik geweest als telefooncentrale, is sinds 2019 buiten gebruik. Woningcorporatie

Staedion heeft het bedrijfsgebouw in 2018 aangekocht om de locatie te herontwikkelen tot woningbouw, bedoeld voor de sociale sector. Het KPN-gebouw wordt daarvoor gesloopt.

Het college legt het concept PUK voor de herontwikkeling KPN-locatie Mgr. Nolenslaan voor aan de raad. Een PUK heeft als doel om de ruimtelijke en functionele voorwaarden, waaraan de herontwikkeling dient te voldoen, in beeld te brengen en te beschrijven. De inhoud van het PUK is tot stand gekomen op basis van integrale samenwerking tussen de verschillende afdelingen en diensten van de gemeente.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren benoemde dat dit wederom een plan is waarvoor bomen worden gekapt, die niet terugkomen. Wat hen betreft hoort het uitgangspunt andersom te zijn. Vandaar dat zij een amendement indienen samen met de SP en de Haagse Stadspartij om dit te corrigeren en in afwijking van de plannen het bouwvlak of bouwmethode aan te passen zodat minder bomen op gemeentegrond hoeven te worden gekapt. Het amendement werd verworpen.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP gaf aan moeite te hebben met de voorgestelde parkeeroplossingen. Er worden nu helemaal geen plekken gecreëerd voor bezoekersparkeren. De partij diende een motie in met het verzoek de parkeereisen voor bezoekers van de verschillende ontwikkelingen in de Driehoek Loosduinen in samenhang te bezien en te komen tot een integrale visie en oplossing voor bezoekersparkeren in dit gebied. Deze motie werd verworpen.

SP

De SP gaf aan niets dan lof te hebben voor de realisatie van veel betaalbare woningen en de manier waarop de buurt geraadpleegd is. Daarentegen maakt de partij zich wel zorgen om de voorgenomen bomenkap en het gebrek aan plaatsen voor bezoekersparkeren.

Het voorstel van het college inzake Concept-Planuitwerkingskader (PUK) herontwikkeling KPN-locatie Mgr. Nolenslaan is aangenomen.

Herziening grondexploitatie Trekvlietzone

De Trekvlietzone is een van de deelgebieden van de Binckhorst. De komst van de Rotterdamsebaan heeft voor dit gebied nieuwe perspectieven geopend. Om de kansen die zijn ontstaan ook daadwerkelijk te kunnen benutten, heeft de raad middels het kostenverhaal, dat verbonden is aan het Omgevingsplan Binckhorst gedurende de looptijd van het omgevingsplan in totaal bijna 69 miljoen euro geborgd voor investeringen in de buitenruimte.

De herziening van de grondexploitatie heeft te maken met de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV-regels) omtrent grondexploitaties. Hierdoor is het noodzakelijk om de openbare parkeergarage uit de grondexploitatie te halen. Daarnaast is dat een mooi moment om het gehele document te actualiseren naar de huidige inzichten. Hierbij moet gedacht worden aan aanleg openbare ruimte (meer dan eerst werd voorzien), kleine grenscorrecties (Fokkerstraatje) en bijvoorbeeld de mogelijkheid om in de toekomst meer woningen toe te kunnen voegen. Daarnaast is er met het vaststellen van het Omgevingsplan Binckhorst de planregel m.b.t. de soorten woningen vastgesteld op: 30% sociaal, 20% middeldure huur en 50% vrije markt.

D66

D66 gaf aan dat de partij organisch ontwikkelen belangrijk vindt, maar ook wil praten over de grenzen hiervan. Daarom diende de partij een motie in om met de raad te bepalen waar de flexibiliteit van ‘organisch ontwikkelen’ ligt, strakkere kaders vast te stellen waarbinnen deze flexibiliteit gaat gelden, en dit overleg in het traject van de doorontwikkeling van het omgevingsplan mee te nemen. Deze motie werd aangenomen.

Het voorstel van het college inzake Herziening grondexploitatie Trekvlietzone is aangenomen.

Omgevingsdienst Haaglanden: Zienswijze ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026

In april is de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024–2026 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan de gemeente Den Haag toegestuurd. Conform de Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeenteraad van Den Haag de mogelijkheid een zienswijze ten aanzien van de voorgestelde begroting in te dienen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren gaf aan dat in de begroting niet duidelijk wordt hoe de omgevingsdienst bijdraagt aan een klimaat neutrale regio. Daarom diende de partij een amendement in waarmee wordt bepaald dat in de begroting moet worden ingezet op een klimaat neutrale regio en hierbij wordt aangegeven welke acties de omgevingsdienst hiervoor neemt. Dit amendement werd verworpen.

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag diende een amendement in om in navolging van Amsterdam en Rotterdam de handhaving van de landelijke geluidsnormen te verminderen in de vijf uitgaanskernen (rondom Plein, Grote Markt, Buitenhof, deel Spui en boulevard Scheveningen) en deze enkel plaats te laten vinden bij grote excessen. Dit amendement werd verworpen.

Het voorstel van het college inzake Omgevingsdienst Haaglanden: Zienswijze ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 is aangenomen.

Initiatiefvoorstel Parkeergarage Bezuidenhout

Dit initiatiefvoorstel van de VVD stelt als pilot een parkeergarage voor in de wijk Bezuidenhout als eerste stap naar het veel vaker en veel regelmatiger ontwikkelen van ‘buurt-parkeergarages’.

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag stelde alleen vóór het initiatiefvoorstel te kunnen stemmen als dit aangepast wordt. Daarom diende de partij een amendement in waarmee zou worden afgesproken dat er met de realisatie van deze ondergrondse parkeergarage niet meer parkeerplekken verwijderd worden dan nodig voor de bouw ervan. Dit amendement werd verworpen.

PvdA

De PvdA complimenteerde de indienaars voor het schrijven van initiatiefvoorstel, maar steunde dit voorstel niet. Volgens de partij zijn er andere buurten die meer behoefte hebben aan een oplossing voor de parkeerdruk, zoals Rustenburg, Oostbroek en Spoorwijk. Het doel van meer ruimte op straat deelde de PvdA, maar de partij ziet meer in het inzetten op een mobiliteitstransitie dan in het bouwen van een parkeergarage.

GroenLinks sloot zich aan bij de bijdrage van de PvdA en benoemde daarnaast nog dat het altijd een goed idee is om te gaan fietsen.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP gaf aan dat de partij de nodige vragen en twijfels heeft over de aanleg van de parkeergarage. De partij is echter ook benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek dat in het raadsvoorstel is opgenomen.

Met betrekking tot het initiatiefvoorstel Parkeergarage Bezuidenhout staakten de stemmen in de gemeenteraad. Dat betekent dat er tijdens de volgende raadsvergadering nogmaals over wordt gestemd.

WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag; terugkoppeling Wensen & Bedenkingenprocedure

WarmtelinQ is een leiding voor warm water tussen de haven van Rotterdam en Den Haag. Industriële restwarmte, die nu in zee verdwijnt, kan via ondergrondse leidingen worden ingezet om gebouwen en woningen in de zuidelijke randstad van warmte te voorzien. Het afgekoelde water wordt via hetzelfde stelsel teruggeleid. Initiatiefnemer is staatsbedrijf Gasunie, mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gasunie voert dit project uit in een aparte entiteit, die Leiding door het Midden CV (LdM CV) heet.

In februari 2022 heeft de raad wensen & bedenkingen meegegeven met betrekking tot de overeenkomsten met LdM CV. In deze vergadering bespreekt de raad de voortgang in de overeenkomsten met LdM CV, de verwerking van de wensen en bedenkingen van de raad hierin, en de toezeggingen en voorgenomen stappen van het college hierover.

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag gaf aan dat veel bewoners zich nauwelijks herkennen in het label Stad van Vrede en Recht. Volgens de partij heerst er juist een sterk gevoel van onvrede en onrecht bij veel bewoners met betrekking tot de aanleg van de WarmtelinQ-leiding. Hart voor Den Haag stelde dat zij wél de belangen van de bewoners vooropzetten en de partij vond het dan ook onbestaanbaar dat het college van plan is de overeenkomsten te gaan tekenen. De partij diende een motie in met de opdracht om geen overeenkomsten aangaande de WarmtelinQ te ondertekenen voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Deze motie haalde geen meerderheid.

Na de beantwoording van de wethouder werd een motie van treurnis ingediend. Deze motie werd ook verworpen.

D66

D66 stelde dat dit een dossier is waarbij de emoties hoog oplopen, en vindt het belangrijk om niet het schijnbeeld op te wekken dat Den Haag kan ontkomen aan het aanleggen van deze leiding. D66 benadrukte dat we onderscheid moeten maken tussen het willen van de leiding en het steunen van het inpassingsplan. Volgens de partij gaat de leiding er hoe dan ook komen. Daarom is het van groot belang de overeenkomsten te ondertekenen, zodat de gemeente de participatie en nadeelcompensatie van onze inwoners en ondernemers kan borgen. Da zou recht doen aan de werkelijkheid zoals die nu is. D66 riep het college daarom op om de overeenkomsten zo snel mogelijk te tekenen.

Ook GroenLinks benoemde dat de discussie over WarmtelinQ al lange tijd loopt. Voor GroenLinks is niet veel veranderd ten opzichte van de vorige bespreking. Volgens de partij was de vraag die nu voorligt hoe we ons verhouden tot overeenkomst met LdM CV. Ook had de partij vragen over bomenkap in Moerwijk en communicatie richting laaggeletterde inwoners van Den Haag.

CDA

Het CDA concludeerde in haar bijdrage dat de discussie gaat over de leiding door het midden, die dwars door kwetsbare wijken zoals Transvaal en Moerwijk zal lopen. Volgens de partij is niet voldaan aan de voorwaarden van de gemeenteraad, zoals voorrang voor lokale duurzame initiatieven. De partij wilde graag weten wat de wethouder precies heeft binnengehaald in de onderhandelingen. Ook wilde het CDA duidelijkheid over de urgentie en zekerheid dat instemmen met het besluit het beste is voor de stad, en weten in hoeverre het überhaupt nog mogelijk zou zijn de aanleg tegen te houden.

PvdA

De PvdA benoemde dat het hele proces om tot schadevergoedingsovereenkomst te komen niet ideaal verlopen is. Ondanks de uitspraak van de raad om geen overeenkomsten te tekenen dat de rechter een uitspraak heeft gedaan liggen er volgens de PvdA nu feiten op tafel waaruit blijkt dat we onze bewoners te kort doen door hieraan vast te houden.

Partij voor de Dieren

Volgens de Partij voor de Dieren zit Den Haag in een fossiele fuik, en elke keer zwemt de stad daar weer een stukje verder in. De partij vroeg de wethouder wat zij vindt van de opstelling van Gasunie en co? De Partij voor de Dieren stelde ook dat de warmteleiding ons afhankelijk maakt van fossiele energie, en duurzame bronnen wegduwt. Bovendien moeten er veel bomen worden gekapt voor de aanleg. De partij vindt het onverstandig dat het college nu wil tekenen en verschillende inpassingsbesluiten wil nemen. Daarom werd er een motie ingediend met het verzoek om niet publiekrechtelijk mee te werken aan de realisatie van de WarmtelinQ tenzij de raad hiermee heeft ingestemd. De motie werd verworpen.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP bracht in dat de wethouder In de laatste commissievergadering heeft gezegd dat het mogelijk zou zijn alleen de samenwerkingsovereenkomst te tekenen en dan verder te onderhandelen over andere overeenkomsten. De partij vraagt of het mogelijk is daarmee te wachten tot de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij benadrukte dat de raad voorwaarden heeft gesteld over wanneer de wethouder wel of niet mag tekenen. Daar moet college zich aan houden. De partij diende twee moties in. In de eerste motie werd het college opgedragen in verzet te gaan tegen WarmtelinQ Rijswijk-Leiden en geen overeenkomsten over de realisatie van deze fossiele warmteleiding aan te gaan zonder expliciete goedkeuring van de gemeenteraad voorafgaand aan de ondertekening. Met de tweede motie werd nogmaals benadrukt dat er twee aangenomen amendementen liggen waarin wordt opgeroepen niet te tekenen. Beide moties werden verworpen.

DENK

DENK gaf aan dat hun visie helder is: zij zijn en blijven tegen WarmtelinQ. DENK wil de leiding niet, bewoners willen hem niet en gevolgen zijn aanzienlijk. Verder sloot de partij zich aan bij inbreng van de Partij voor de Dieren.

Afronding commissiedebatten

Tot slot zijn dertien commissiedebatten afgerond over de volgende onderwerpen:

 • Brief burgemeester, Van Zanen, inzake Beantwoording openstaande vragen burgemeester over cameratoezicht en accounthouders veiligheid
 • Brief van wethouder van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid inzake Haags Hitteplan
 • Aanbesteding doelgroepenvervoer
 • Commissiebrief: uitbreiding Campus Universiteit Leiden Den Haag
 • Raadsmededeling: Tweede tranche projecten doorbraakplan
 • Commissiebrief: Woningbouwafspraken Parnassia
 • Afdoening motie: Verken lokaal verbod op straatintimidatie
 • Afdoening motie: Haags Jongeren OMT
 • Afdoening motie: Groene heffingskorting
 • Raadsmededelingen inzake Badplaats Scheveningen
 • Opgeheven tramhaltes snel weer open
 • Emissieloze bevoorrading Natura 2000
 • Participatiestrategie Mobiliteitsvisie Transvaal en Schilderswijk

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.