Nieuwsbericht

Raad sprak over fietsenstalling Koningin Julianaplein

Gepubliceerd: 6 november 2020Laatste wijziging: 16 november 2020

De gemeenteraad sprak dinsdag 3 november over de voortgang van de fietsenstalling Koningin Julianaplein. Ook besprak de raad het gewijzigd Initiatiefvoorstel "Winkels open fietsers lopen". Verder rondde de raad twee commissiedebatten af.

    Herdenking mevrouw Blokpoel-Lotsy

    De raad ving aan met een herdenking van oud-raadslid mevrouw Blokpoel-Lotsy. Mevrouw Blokpoel-Lotsy is enige tijd geleden op 92-jarige leeftijd overleden.

    Voortgang fietsenstalling Koningin Julianaplein

    De raad vervolgde met de bespreking van de voortgang Koningin Julianaplein. Het afgelopen jaar is doorgewerkt aan de fietsenstalling en zijn technische en financiële oplossingen gevonden. In een voortgangsbrief wordt de commissie geïnformeerd over de afbouw en de exploitatie van de fietsenstalling, de verbindingstunnel, de financiële prognose van het project, de samenloop met de bovenbouw en de herinrichting openbare ruimte. De belangrijkste boodschap op dit moment is dat de fietsenstalling naar verwachting eind maart 2020 in exploitatie kan worden genomen.

    Partij voor de Dieren

    De Partij voor de Dieren gaf aan dat naast het geldelijke aspect ook inwoners al 5 jaar worden geconfronteerd met een bouwput. Iedereen wist dat het een risicovol project was en toch is hier onvoldoende op gelet. 5,5 miljoen extra voor een fietsenstalling en een bouwput er bovenop. En dan is er niet eens een verbinding met het station. De fractie verzocht het college met een plan van aanpak te komen om het contractmanagement van grote gemeentelijke bouwprojecten te verbeteren en diende hiervoor een motie in. Deze motie is verworpen. Ook gaf de fractie aan het onwenselijk te vinden dat het college afspraken met projectontwikkelaars maakt die de bevoegdheid van de gemeenteraad en juridische of financiële gevolgen aan de uitoefening van deze raadsbevoegdheden verbindt. Daarom diende de fractie een motie in om deze afspraken niet meer te maken. Deze motie werd verworpen. Tot slot diende de fractie een motie in om geen verder onderzoek te doen naar het maken van een nieuwe tijdelijke ingang door in het huidige dak van de fietsenstalling te zagen. Deze motie is aangenomen.

    Hart voor Den Haag/Groep de Mos

    Hart voor Den Haag/Groep de Mos benadrukte dat het bouwprogramma niet aan de door de gemeente zelf gestelde kaders voldoet. Geen 30%, maar 13% sociale huurwoningen en een belegger neemt de sociale woningen af. Het vertrouwen van Arcade in de gemeente Den Haag zo is geschaad dat zij zich afvraagt of het maken van prestatieafspraken voor 2021 wel zin heeft. In de Woonagenda 2019- 2023 heeft de gemeente het primaat voor sociale woningen aan de corporaties gegeven en Arcade heeft middels een artikel uit de krant vernomen dat niet zij maar een belegger 51 sociale woningen in de markt mag wegzetten. De fractie diende een motie in om alles in het werk te stellen om de ontstane vertrouwensbreuk met Arcade te herstellen. Deze motie werd aangenomen.

    SP

    Het college heeft op 30 oktober 2020 de raad schriftelijk laten weten dat ontwikkelaar OCKJ al in 2019 had besloten de geplande sociale huurwoningen onder te brengen bij een belegger in plaats van Arcade. De SP vindt het uiterst onbevredigend dat de gemeenteraad pas een jaar later kennis heeft kunnen nemen van deze ingrijpende wijziging in het woningbouwprogramma van een belangrijke ontwikkellocatie. De SP diende een motie in om de raad aan de hand van gespreksverslagen uit de periode 2019-2020 tussen gemeente, OCKJ en Arcade een schriftelijke reconstructie te geven van het besluit van OCKJ om de sociale huurwoningen op het KJ-plein te verkopen aan een belegger. Deze motie is aangenomen. De SP vindt het verder schrikbarend dat tijdens de laatste commissievergadering is gezwegen over de oorsprong van de 2,8 miljoen euro meerkosten van de fietsenstalling, maar dat deze meerkosten wel in de begroting van een dag eerder zijn genoemd. De SP vroeg de wethouder om een schriftelijke onderbouwing hierover.

    Haagse Stadspartij

    De Haagse Stadspartij was in januari dit jaar verbluft over de kostenoverschrijdingen van de fietsenstalling. Ook was de partij onthutst over de vertragingen, het vervallen van de verbindingstunnel naar de stationshal en de problemen van de ontwikkelaar met de aanbesteding van de bouw van de woontorens. De partij baalt ervan dat de interne verbinding niet mogelijk is. Dit was het grote pluspunt van het plan en daarom diende de Haagse Stadspartij een motie in om een passende herinnering aan de verbindingstunnel te schilderen op de muur waar de tunnel moest komen. Ook diende de fractie een motie in om vast te houden aan de afspraken die destijds zijn gemaakt met betrekking tot het sociale woningbouwprogramma op het KJ-Plein. Tot slot diende de Haagse Stadspartij een motie van treurnis in over de gang van zaken rond de planontwikkeling van het KJ-plein, met name als het gaat om het financieel tegemoet komen van de ontwikkelingscombinaties en het niet actief en tijdig informeren van de raad door het college. Alle moties werden verworpen.

    VVD

    De VVD sprak haar steun uit voor de gesloten deal en hoopt dat er een architect wordt ingehuurd die een prachtig gebouw met allure en een plein met uitstraling realiseert aan de entree van de stad. De afspraak voor realisatie van sociale woningen staat, alleen wordt hij op een iets andere manier uitgevoerd. De fractie vindt het jammer dat het niet mogelijk was dit door een corporatie te laten uitvoeren. Verder gaf de VVD aan blij te zijn dat de lucht met Arcade is geklaard. De kaders zijn helder, de afsopraken blijven staan, dus nu wordt het tijd voor bouwen, bouwen, bouwen aldus de fractie.

    D66

    Het Koningin Julianaplein zou een stadsentree moeten worden waarbij we met elkaar hadden bedacht dat daar sociale huurwoningen komen pleitte de fractie D66. Nu komt er sociale woningbouw, maar niet via een woningcorporatie, maar via een belegger. Weer een gevalletje van: ze komen er wel, ze komen er niet en dan een inspanningsverplichting elders, aldus de fractie. Deze stad heeft behoefte aan betaalbare woningen. En het kan niet zo zijn dat iedere keer als het even complex wordt die sociale huurwoningen uit een project vallen. De fractie gaf aan op zoek te zijn naar de daadkracht van het college voor sociale huurwoningen.

    ChristenUnie/SGP

    ChristenUnie/SGP gaf aan zich aan te sluiten bij de betogen van de fracties PvdD, SP, HSP en had graag een reactie gehad van de verantwoordelijk wethouder die inmiddels het college heeft verlaten.

    PvdA

    De PvdA is niet te spreken over de gang van zaken. De fractie pleitte voor het bouwen van sociale huurwoningen door corporaties, want dat geeft de beste garanties voor betaalbaarheid nu en in de toekomst. Verder vroeg de fractie onder meer of er nog zicht is op aan wie de verhuur van de woningen plaatsvindt. Geldt het woonruimte verdeelsysteem? In welke prijscategorie gaan deze woningen vallen en onder welke voorwaarden worden zij verhuurd? De fractie gaf aan de motie van de SP te steunen om een reconstructie te maken en lessen te trekken uit de situatie die is ontstaan tussen de gemeente en Arcade.

    GroenLinks gaf aan geconfronteerd te zijn met een duivels dilemma dat leidt tot het schrappen van de sociale huurwoningen voor de corporatie en een gat zagen in het dak van de fietsenstalling om de bovenbouw in het eerste jaar te kunnen gebruiken. De verbindingstunnel komt nog steeds niet komt en de raad is geconfronteerd met een aantal tegenvallers, waaronder een tekort van 5,5 miljoen. De fractie is erg teleurgesteld over besluit dat de sociale woningen aan een belegger verkocht mogen worden. De fractie riep het college op de 51 sociale woningen elders te realiseren voor de openstelling van de bovenbouw. Ook verwacht de fractie dat de gemeente afspraken maakt met de belegger dat de huurprijs de komende 20 jaar onder de liberalisatiegrens blijft.

    College

    Het college beantwoordde de vragen en gaf aan dat het KJ-plein al 20 jaar onderwerp van discussie is en er steeds niet gebeurt. Het is een plek in de stad waar we al lang iets willen, maar waar niets van de grond komt. Dat is ook het dilemma van het college. We komen in een situatie van als het niet kan zoals we willen, moet het zoals het kan, helaas. Dat is de situatie waarin we zitten. Dat kost extra geld en het college had dat ook liever anders gezien.

    Initiatiefvoorstel 'Winkels open, fietsers lopen'

    De commissie vervolgde met de bespreking van het gewijzigd initiatiefvoorstel 'Winkels open, fietsers lopen' van de VVD. De indieners willen dat Den Haag een fietsvriendelijke stad is, blijft en in de toekomst de meest fietsvriendelijke stad van de regio wordt. Fietsen is gezond en draagt bij aan een beter milieu. Echter, het samenspel en de veiligheid tussen de voetganger, de toerist en het winkelend publiek, vraagt meer zorg en aandacht dan tot op heden is geboden. Met dit initiatiefvoorstel willen de indieners enkele winkelstraten aanwijzen, waar de veiligheid voor de fietsers en voetganger vergroot wordt en waar het winkelend publiek weer de ruimte krijgt . Daarnaast willen de indieners het gesprek tussen bewoners, winkeliers en de gemeente initiëren over de omliggende straten die maatwerk vragen. 

    Hart voor Den Haag/Groep de Mos

    Hart voor Den Haag/Groep de Mos gaf aan dat aanbod fietsen sinds hun motie over dit onderwerp in 2017 is uitgebreid met e-bikes en bakfietsen. De impact van deze nieuwe fietsmodellen zijn vele malen groter al ze in aanraking komen met voetgangers. De partij pleit voor het initiatiefvoorstel voor het hele centrum en vooral ook voor de Grote Marktstraat geldt en diende een amendement in voor het aanpassen van de tijden naar een begintijd van 9.00 uur ’s ochtends tot een half uur na sluitingstijd van de winkels voor alle dagen van de week. Dit amendement is verworpen.

    Haagse Stadspartij

    De Haagse Stadspartij gaf complimenten over ontwikkeling van het initiatiefvoorstel en de goede samenspraak met bewonersorganisaties, ondernemers en de fietsersbond waarmee dit tot stand is gekomen. De partij sprak de hoop uit dat dit vaker op deze manier wordt toegepast.

    PVV

    De PVV dankt de initiatiefnemer voor het voorstel. De partij snapt alleen niet waarom de Grote Marktstraat niet in het voorstel is opgenomen. Daar ligt wat de partij betreft het grootste knelpunt en de PVV hoopt dat het alsnog snel in de plannen wordt opgenomen.

    ChristenUnie/SGP

    De ChristenUnie/SGP vindt het een mooi afgewogen voorstel. Het is van belang dat mensen veilig door winkelstraten kunnen lopen en stelde ook vragen over de Grote Markstraat.

    PvdA

    De PvdA is van mening dat het de juiste keuze is om ervoor te zorgen dat het voor fietsers en voetgangers duidelijker en veiliger wordt. De partij is blij dat op het stukje langs het Kerkplein langs het oude stadhuis gefietst mag worden. De PvdA vroeg de wethouder of er gekeken kan worden naar fietsen op de grote Halstraat. Hetzelfde geldt voor het Buitenhof waar het druk is met trams. De PvdA vroeg verder aandacht voor de communicatie over de veranderingen.

    Voor een fietspartij als GroenLinks is het lastig om het voorstel te steunen waarbij het de vrijheid van de fietsers beknot. Tegelijkertijd ziet de partij dat het onderzoek aangeeft dat er relatief veel ongelukken gebeuren. GroenLinks kan leven met het voorstel en hoopt dat het nieuwe regime duidelijker zal zijn dan het huidige regime. De fractie vindt de begintijd van 11.30 uur wel vroeg en pleit voor een begintijd van 13.30 uur. GroenLinks vroeg de wethouder of het fietstraject van het Noordeinde naar het station Hollands Spoor door het centrum verbeterd kan worden.

    D66

    D66 vindt dat het voorstel duidelijkheid schept voor de fietsers. De verkeersveiligheid wordt vergroot voor winkelend publiek. De partij gaf aan dat in het centrum veel overlast is van verkeerd geparkeerde fietsen en dat voetpaden in het centrum voor mensen met een beperking of ouders met kinderwagens niet toegankelijk zijn door hierdoor. D66 verzocht daarom per motie om in overleg met Voorall fietslabels te laten maken met aan de voorzijde de oproep de stoepen vrij te houden voor mensen met een beperking en aan de achterzijde een verwijzing naar de gratis Biesieklette-stallingen in de binnenstad. Deze motie is aangenomen.

    College

    Het college gaf complimenten voor het initiatiefvoorstel en is er inmiddels voortvarend mee aan de slag gegaan. De komende maanden wordt gekeken of de gekozen tijdstippen en routes de beste zijn. Ze lijken op dit moment de meest logische, maar de tijdstippen en routes kunnen nog wijzigen als de komende maanden blijkt dat dit nodig is.

    Het initiatiefvoorstel 'Winkels open, fietsers lopen' is aangenomen.

    Afrondingen commissiedebat

    Verder rondde de gemeenteraad twee commissiedebatten af op de volgende onderwerpen:

    Stemmingen

    Op 3 november werd niet gestemd over amendementen, moties en voorstellen. Stemmen gebeurde digitaal tijdens de raadsvergadering van 5 november, zodat alle raadsleden hun stem konden uitbrengen.

    Ingediende moties raadsvergadering 3 november 2020 (PDF, 590,3 kB)

    De vergadering terugkijken?

    De volledige vergadering is online terug te zien.