Nieuwsbericht

Raad sprak over coalitieakkoord 2019-2022

Gepubliceerd: 20 december 2019Laatste wijziging: 31 december 2019

De gemeenteraad sprak op donderdag 19 december over het coalitieakkoord 2019-2022. Ook stemde de raad in met de Monumentenverordening 2019, het initiatiefvoorstel 'Duurzaam voedsel, nog een tandje bijzetten' en met de tariefvoorstellen. Tot slot rondde de gemeenteraad 4 commissiedebatten af.

Afscheid Daniëlle Koster

De gemeenteraad stond stil bij het vertrek van Danielle Koster van het CDA Den Haag. Cees Pluimgraaff is beëdigd als raadslid voor het CDA.

Actualiteitendebat

De raad ving aan met een actualiteitendebat over de openbare orde en veiligheid in december 2019. De afgelopen weken is in tal van Haagse wijken door brandstichting, vuurwerkvandalisme en intimidatie de veiligheid bedreigd. De fractie 50PLUS wilde weten of de handhaving op orde is en of er extra preventie mogelijk is tussen nu en de jaarwisseling. Vooral slecht weerbare en mobiel beperkte ouderen zijn hier angstig door en durven nauwelijks meer de straat op, om hun dagelijkse boodschappen te doen en bijvoorbeeld hun hondje uit te laten. De fractie diende een motie in met het verzoek om kwetsbare ouderen in de laatste 2 weken van het jaar extra te beschermen en behulpzaam te zijn in samenwerking met buurthuizen en te adverteren in de lokale media met een telefoonnummer waar mensen in nood terecht kunnen. Waarnemend burgemeester Remkes antwoordde dat de zorgen ook leven onder bevolking en bij de burgemeester zelf. De burgemeester heeft verschillende bewoners gesproken, ook ouderen, in Duindorp, Scheveningen en andere delen van de stad. Er zijn zorgen over hun kinderen, hun auto of hun huis bijvoorbeeld. De jongeren die onrust veroorzaken komen niet alleen uit Duindorp, Scheveningen of Escamp maar ook uit andere gemeenten. Met deze groep valt niet te praten. Ind e preventieve sfeer gebeuren er een hoop dingen. Er vinden een groot aantal welzijnsachtige activiteiten plaats, gericht op jongeren en deel op ouderen. De kerk op Duindorp is eerder gesloopt dan gepland. De aandacht is gericht op containerverhuurbedrijven, er is een extra fondsen voor jeugdactiviteiten en er is een voorziening gratis parkeren in parkeergarages. Na beantwoording van de burgemeester, trok 50PLUS de motie in.

Motie Openbare orde en veiligheid december 2019 (PDF, 303,5 kB)

Samen voor de stad: coalitieakkoord 2019-2022

De politieke partijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA hebben samen een nieuw coalitieakkoord gemaakt. Het akkoord heet ‘Samen voor de Stad’ en is maandagmiddag 9 december 2019 gepresenteerd in Sportcampus Zuiderpark.

Bouwen en Wonen, Mobiliteit en Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Energietransitie en Kansen voor Iedereen en Veiligheid zijn de kernthema’s van de nieuwe coalitie. De ruim 650 miljoen euro die de gemeente heeft ontvangen door de verkoop van Eneco-aandelen, investeert de coalitie in duurzame investeringen in de stad: in het bereikbaar houden van de stad en in beter openbaar vervoer, in het verduurzamen van de stad en in stadsontwikkeling en woningen. Integriteit is ook een onderwerp in het akkoord. Het herstel van vertrouwen is 1 van de belangrijkste prioriteiten van deze coalitie. De gemeenteraad bespreekt het coalitieakkoord.

Nieuwe coalitie

In oktober had de coalitie van VVD, D66, GroenLinks en Hart voor Den Haag/Groep de Mos geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Nu is er een nieuwe coalitie met de partijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA.

VVD

De VVD dankte namens de onderhandelaars Tom de Bruijn als formateur van de onderhandelingen. Het coalitieakkoord is stabiel, gezond en sober. De fractie sprak waardering uit voor het CDA en de PvdA om de continuïteit van het stadsbestuur te garanderen. De stad wordt mooier en veiliger. De fractie noemde het opknappen van Loosduinse wijken, de investeringen in veiligheid en om mensen weer aan het werk te krijgen. VVD is verder blij dat de Eneco-gelden niet gebruikt worden om gaten te dichten, maar voor investeringen in een mooiere stad. Het punt van de lastenverhoging ligt zwaar op de maag bij de VVD. De fractie is wel trots op de minimale structurele uitgaven in het akkoord.

D66

D66 is opgelucht en blij dat er nu een nieuw coalitieakkoord is. D66 licht een aantal onderwerpen in het coalitieakkoord uit die volgens de partij extra inzet nodig hebben: veiligheid, democratisering en toegankelijkheid. Op het gebied van veiligheid wil de partij meer aandacht voor criminele ondermijning en met name de Weimarstraat. Ook wil de partij ervoor zorgen dat de stem van de Hagenaar beter gehoord wordt. Samen met de stad moeten we op zoek gaan om de Haagse kracht te blijven gebruiken. D66 is verder erg trots op het feit dat er 3,5 miljoen is vrijgemaakt om de stad toegankelijker te maken. Ook is de partij blij dat er meer geld vrijkomt voor betaalbare woningbouw, zodat starters een kans krijgen om een eigen huis te kopen in Den Haag. Ook wordt het geld uit de verkoop van Eneco gebruikt om van Den Haag een duurzame stad te maken. D66 wordt minder vrolijk van de lastenverhoging, maar dit is nodig voor een sluitende begroting. Toch is deze lastenverhoging te rechtvaardigen, gelet op het feit dat met de verhoging van de OZB Den Haag nog steeds een van de goedkoopste steden is om in te wonen. Wel is het even wennen dat de wethouder onderwijs van een andere partij is. Den Haag wordt een betere en veiligere stad met dit coalitieakkoord en de partij is blij en trots om hieraan een steentje te hebben bijgedragen.

GroenLinks

Met dit akkoord wordt het Haagse beleid meer groen en links. De fractie vindt het teleurstellend dat het noodzakelijk was om de samenwerking met Hart voor Den Haag/Groep de Mos op te zeggen. De fractie vindt het pijnlijk om te zien dat hoe onbescheiden Hart voor Den Haag met de beschuldigingen omgaat, hoe weinig de fractie reflecteert en de afwezigheid van de fractie tijdens dit debat. Dat neemt niet weg dat bij integriteitsproblemen binnen het stadsbestuur naar jezelf moet kijken. De fractie vindt dat de grip op integriteit collectief is verslapt en hier moet hard aan gewerkt worden. In dit akkoord stappen voor groene en sociale stad waarin iedereen meetelt. Dit akkoord is vergeleken met het vorige akkoord een stuk beter voor mensen die het moeilijk hebben. Mensen met schulden zijn beter af. Jongeren die afhankelijk zijn van de jeugdzorg zijn beter af. De stad is met dit stadsbestuur beter af.

CDA

Het was geen makkelijke klus om met een coalitieakkoord te komen, maar het CDA is erg trots op wat er bereikt is. Het akkoord is sterk en evenwichtig. Ook is er voldoende ruimte voor het college om plannen uit te werken. Het was voor de partij niet vanzelfsprekend om deel te nemen aan de coalitie, want het CDA wilde verandering in het beleid zien. Het geld van de verkoop van Eneco wordt besteed aan de duurzame ontwikkeling van de stad. Dit geld is van de stad en generaties na ons moeten hieraan mee kunnen verdienen. Ook was er voorheen te weinig aandacht voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de buitenruimte in bepaalde gebieden in de stad. In dit coalitieakkoord komt hier verandering in. Op het gebied van mobiliteit worden goede stappen gezet, maar gebieden aan de rand van de stad verdienen extra aandacht. Verder is de partij blij met de extra aandacht voor volkshuisvesting, starters moeten een woning kunnen kopen in Den Haag. Het CDA was verder kritisch op de voorgenomen betuigingen op het gebied van de zorg. Bij de partij heerste er twijfel over de kwaliteit van de zorg na de voorgenomen bezuinigingen door de vorige coalitie. In dit coalitieakkoord wordt de klap verzacht, maar er moet wel nog steeds bezuinigd worden. De partij wil het Rijk een signaal geven dat er meer geld moet komen voor de zorg. Toch constateert het CDA een aantal pijnpunten in het coalitieakkoord, zoals de verhoging van de OZB. Het CDA vond dit noodzakelijk om minder te bezuinigen. Toch is de partij blij dat Den Haag nog steeds de laagste woonlasten van de grote steden heeft.

PvdA

De Partij van de Arbeid is trots op het gesloten coalitieakkoord. Het is sterk en sociaal. Met een ambitieuze aanpak van de grootste uitdagingen: betaalbaar bouwen, huizen betaalbaar houden en opknappen, 50 miljoen voor sociale woningbouw en starters. De broodnodige verduurzaming, de investeringen in het openbaar vervoer. In de economie, die banen moet opleveren voor mensen die graag aan de slag willen. In de maakindustrie, de duurzaamheidssector, de zorg. Maar ook via onze Stip-banen, waarmee mensen de al langer aan de kans zitten perspectief krijgen. Het akkoord is sociaal en menselijk. Mensen kunnen zeker zijn van goede zorg dichtbij. En het akkoord laat mensen met de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen. Er is ook aandacht voor mensen in armoede en schulden. We willen dat elk kind een kans heeft op goed onderwijs en gebruik kan maken van huiswerkbegeleiding. Dat er taalaanbod is voor zij die de taal niet of onvoldoende spreken. En het welzijnswerk kan een nieuwe start maken. Het akkoord is van de grote ontwikkelingen, maar ook van de tastbare resultaten, zoals de Oracs die sneller geleegd zullen worden geleegd, ondermijning steviger wordt aangepakt en het slavernijmonument dat wordt gerealiseerd. Het coalitieakkoord bevat tal van voornemens om samen de stad te maken. De partij vroeg aandacht voor mensen die niet altijd vooraan staan, of minder bedreven zijn in inspraakprocessen of digitale formulieren. De stad vraagt om verantwoordelijkheid van een ieder. PvdA kijkt uit naar de constructieve samenwerking in het stadsbestuur, met de stad en de collega’s in de raad.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij vindt het een compliment waard dat er een coalitie is gevormd na de gebeurtenissen van afgelopen oktober. Integriteit is essentieel voor het functioneren van een stadsbestuur en daarom is extra aandacht hiervoor hard nodig. Op dit gebied worden goede stappen gezet met bijvoorbeeld de integriteitsscreening van wethouders en het meldpunt integriteit. De Haagse Stadspartij had het verstandiger gevonden als er een bredere coalitie was gevormd, maar dat was niet mogelijk. De partij is blij met het voornemen van de coalitie om beter met de raad samen te werken. Verder is het van groot belang voor de stad om met snel begroting te komen. De partij is verder van mening dat het akkoord inhoudelijk aanzienlijk beter is dan het vorige akkoord. De opbrengst van de verkoop van Eneco wordt gebruikt voor duurzaamheid, maar toch is duurzaamheid in dit akkoord er op achteruit gegaan. Ook is de partij niet blij dat er geen extra geld is vrijgemaakt voor de aanpak van het lerarentekort. Daarnaast wordt er wordt nog steeds fors bezuinigd op zorg en welzijn, terwijl de vraag hiernaar alleen maar toe neemt. Deze bezuinigingsmaatregelen zijn onverantwoord, want veel kwetsbare mensen hebben deze voorzieningen juist nodig. De partij is blij dat er samen met de stad wordt gewerkt aan de ruimtelijke ontwikkeling. Dat zie je aan de versterking van bewonersparticipatie, de positie van huurders en het experiment met bewonersfora. Ook is de Haagse Stadspartij positief over de woonparagraaf. De partij vindt het goed dat er extra geld komt voor sociale woningbouw en starterswoningen, maar wijst er wel op dat het van groot belang is dat er helder woonbeleid komt en dat dit voor de langere termijn is. De partij is kritisch op de ambitie van deze coalitie op het gebied van uitgaan en cultuur. Zo is er geen extra geld voor de cultuursector, met uitzondering van geld voor de bibliotheek. De partij ziet dat er minder ruimte is voor de auto, en daarmee is de uitbreiding van betaald parkeren logisch. HSP pleit ervoor dat betaald parkeren wordt uitgebreid naar heel de stad. Op financieel gebied vindt de partij de huidige begroting meer solide dan de conceptbegroting van de gevallen coalitie. De partij vindt het goed dat de ozb is verhoogd om zo te zorgen voor goede voorzieningen voor kwetsbare groepen. De lasten gaan zo naar de sterkste schouders. De Haagse Stadspartij zal zich inzetten voor een constructieve samenwerking met de coalitie. Maar het bestuur heeft ook recht op een goede oppositie en daar zal de HSP voor zorgen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren mist in dit akkoord aandacht voor dier, natuur en milieu. Het akkoord is minder groen. Van het onderwerp dierenwelzijn is weinig over, vindt de fractie. Het vorige akkoord gaf aan dat bij de inrichting van de stad rekening wordt gehouden met dieren en dat hard wordt opgetreden tegen verwaarlozing en mishandeling. In het nieuwe akkoord is dit verdwenen. Nog maar één zin is gewijd aan dierenwelzijn. Daarom diende de fractie een motie in met het verzoek aan de onderhandelende partijen te komen met een visie over wat dit college de komende periode gaat doen voor alle dieren in Den Haag. Deze motie is verworpen. Wat de fractie ook verbaast is dat er 18 miljoen minder wordt uitgetrokken voor duurzame oplossingen voor de stad. Er staan een aantal goede punten in het akkoord wat betreft verduurzaming. De fractie zet vraagtekens bij die mooie woorden als er intussen minder geld voor vrijkomt. Wel is er meer aandacht voor duurzaamheid bij inkoop, subsidies en verlichting.

PVV

De PVV vindt het jammer dat er nu partijen in de coalitie zitten die tijdens de vorige verkiezingen verloren hebben, terwijl de grootste partij is buitengesloten. Ook betreurt de partij dat de structurele bezuinigingen op de zorg doorgaan. De OZB gaat omhoog, hondenbelasting blijft en er komt meer betaald parkeren, dat allemaal terwijl er wordt bezuinigd op economie. In het akkoord mist de aandacht voor de gevolgen van de massa-immigratie. De partij vraagt zich af waar migranten moeten wonen en hoe zij zich bewegen in de stad. Er zijn nu al geen woningen voor de huidige Hagenaars. Ook wijst de partij op de financiële gevolgen van immigratie: er gaat veel geld uit naar uitkeringen en armoedebeleid. PVV wilt dat de problemen in de stad worden opgelost, voordat er nieuwe mensen binnen worden gehaald. Volgens de partij is Den Haag vol en daarom moeten er maatregelen genomen worden om bevolkingsgroei tegen te gaan. Tot slot uit de partij haar twijfels over de nieuwe wethouders.

Islam Democraten

De Islam Democraten vinden het niet meer dan vanzelfsprekend dat integriteit het woord van 2020 moet worden. De fractie kijkt uit naar de verbeterde samenwerking tussen raad en college. De fractie vindt dat een deel van de Eneco-gelden naar inwoners moeten die het hardste nodig hebben. De fractie spoort het college aan extra aandacht te schenken aan schuldhulpverlening. De fractie is verder benieuwd hoe de wijken zijn gekozen voor een opknapbeurt en hoe andere wijken in aanmerking kunnen komen hiervoor. De partij is te spreken over de investeringen in duurzaamheid en de kwaliteitsverbetering van de woningbouw. Den Haag kent nog steeds gebieden waar armoede overheerst en hoopt dat college deze gebieden en inwoners erkent. De fractie vroeg aandacht voor racisme en discriminatiebestrijding. Er zijn genoeg manieren om misstanden te melden. In Schilderswijk zijn verkeersmaatregelen ingrijpend en bezoekers worden ontmoedigd door parkeergelden. De Islam Democraten vroegen verder aandacht voor de bezuinigingen op het  migratiemuseum en het Turks museum. Er gaan wel miljoenen naar cultuur en musea waar groepen uit bepaalde wijken gebruik van maken. De fractie is wel te spreken over de toezegging voor facilitering van islamitische begraafplaatsen.

ChristenUnie-SGP

De fractie vindt het goed dat het college hard blijft lopen om Zuidwest, één van de meest kwetsbare delen van onze stad, te laten opbloeien. Maar alleen met meer aandacht brengt oplossingen nog niet dichterbij. De fractie noemde de beschimmelde woningen en de rattenplaag in de omgeving. De fractie is blij dat het college zich heeft geïnspireerd door tal van de voorstellen van de ChristenUnie-SGP van de afgelopen jaren, zoals een forse tempering van de bezuinigingen op zorg en welzijn en een investering in extra handhavers en betere bestrijding van ondermijning. Ook de voorstellen van de fractie vergunningplicht voor kamerverhuur aan meer dan twee personen en het verbod op de verkoop van lachgas. De pijnpunten voor de fractie zijn de bezuinigingen op zorg en jeugd en de invulling van het prostitutiebeleid. De fractie diende een motie in om bij het opstellen van de nieuwe programmabegroting 2020-2023 meer duidelijkheid te bieden over de maatregelen behorend bij de voorgenomen bezuinigingen dan in de ingetrokken begroting en daarin duidelijk te maken hoe de € 6 miljoen ter verzachting van de jeugd- en zorgtekorten wordt aangewend. Deze motie is

De fractie vroeg of er bereidheid is bij het college om, als verplaatsing van de raamprostitutie een feit wordt, iedere sekswerker een op maat gesneden aanbod aan te bieden om uit te stappen. De fractie is blij op de punten van wonen en drugs. Eerder heeft de fractie al gepleit voor een scherpere aanpak van particuliere beleggers die schaarse koopwoningen voor de neus van starters wegkapen en om de ongecontroleerde groei van verkamering aan banden te leggen. De twee uitdagingen voor het college zijn de integriteit en de uitdaging om er voor de hele stad te zijn. De fractie deed de oproep om iedereen de hand te reiken, ook aan de raad.

SP

SP ziet dit akkoord als een sluitstuk van een roerig politiek jaar en hoopt dat er in 2020 meer aandacht is voor de inhoud en de politieke keuzes die in de raad gemaakt worden. De partij is blij dat het leed is verzacht op het gebied van de bezuinigingen op de zorg. Toch moet er nog steeds 20 miljoen per jaar hierop worden bezuinigd. SP is blij met het feit dat het resultaatgericht indiceren wordt geëvalueerd en dat er alleen in zee wordt gegaan met de beste zorgaanbieders. De partij kan er niet op vertrouwen dat geen enkele zorgbehoevende zal worden benadeeld door deze bezuinigingen. De partij mist een cijfermatige onderbouwing hiervoor en daarom dient ze een motie in waarin de SP oproept om begin 2020/voor het besluitvormingstraject van de begroting een nadere onderbouwing van de bezuinigingsopgave op Zorg & Jeugd aan de raad te doen toekomen. Deze motie is aangenomen. SP is verder positief over de investeringen in sociale woningbouw. Hiervoor was het geld van de verkoop van de Eneco nodig, maar de partij wil wel dat de raad betrokken wordt bij de besteding van de opbrengst hiervan. De partij wijst op de politieke onrust van de afgelopen tijd, met als gevolg dat bewoners en ondernemers niet weten waar ze aan toe zijn. Dit is vooral het geval als het gaat om de Haagse markt. Voor de partij is onduidelijk wat ondernemers te wachten staat. Verder is de partij verbaasd over de conclusies van het onderzoek op het gebied van integriteit.

NIDA

NIDA wijst erop dat er deuken in het vertrouwen in de lokale politiek zijn geslagen. We moeten er samen uit zien te komen om het vertrouwen te herstellen. Het nieuwe coalitieakkoord is geen achteruitgang, integendeel: de accenten in dit akkoord doen meer recht aan deze stad dan in het vorige akkoord. De partij vindt het goed dat er ook een rol wordt weggelegd voor religieuze instellingen en dat er iets wordt gedaan tegen discriminatie. NIDA vindt het jammer dat in het vorige college niet over integriteit kon worden gesproken. De nieuwe coalitie moet integriteit in praktijk brengen in alle lagen van het bestuur en de partij is daarom benieuwd naar de uitkomsten van de interne onderzoeken. De partij vraagt zich af of de gemeenteraad nu echte antwoorden op gestelde vragen krijgt. De partijen werden soms gedwongen om een WOB verzoek in te dienen, omdat het vorige college de informatiepositie van de raad niet altijd serieus nam. NIDA hoopt op verbetering. De partij is verder erg blij met de eigen punten die terugkomen in het coalitieakkoord zoals de facilitering van islamitische begraafplaatsen en rolstoeltoegankelijke speeltoestellen. In het coalitieakkoord staan veel verbeteringen, maar er is wel een en ander te zeggen over bepaalde punten. Investeringen op het gebied van armoede en woningbouw zijn welkom, maar niet voldoende. Ook is er te weinig ambitie op het gebied van leefbaarheid. De partij vindt het goed dat er geïnvesteerd wordt op duurzaamheid, maar vraagt zich wel af wat er wordt er gedaan aan dagelijkse problemen zoals afval. Oplossingen blijven hiervoor uit. Leefbaarheid is een probleem en er is te weinig aandacht voor de buitenruimte. Voor deze coalitie is leefbaarheid in de achterstandswijken geen prioriteit. Er zijn nog veel problemen waaraan gewerkt moet worden om te zorgen voor een stad die voor iedereen is, een schone stad waar kinderen veilig kunnen opgroeien.

50PLUS

De fractie mist Hart voor Den Haag in de raad en het college. Hart voor Den Haag / Groep de Mos is buiten de besprekingen gehouden over de formatie van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. Hart voor Den Haag / Groep de Mos is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 de grote winnaar en is de grootste partij in de gemeenteraad. Volgens de fractie is het al decennia in Nederland goede democratische mores om bij de formatie van bestuurscolleges (als burgemeester en wethouders) rekening te houden met het vorenstaande, de wens van de kiezer. De fractie diende een motie van treurnis in dat bij de reformatie geen mogelijkheid is geboden aan Hart voor Den Haag / Groep de Mos om mee te praten, en deel te blijven uitmaken van het college van Burgemeester en Wethouders. Deze motie is verworpen.

Partij van de Eenheid

De fractie heeft het idee dat bevolking een stadsbestuur wordt opgedrongen. Er zijn zorgen bij de achterban over de gebeurtenissen. Democratie lijkt farce in ogen van veel kiezers. De legitimiteit van het college is twijfelachtig en de kloof tussen burger en politiek is groter geworden. Voor het college de zware taak om het geschonden vertrouwen terug te winnen.

Moties Coalitieakkoord 2019-2022 (PDF, 1,5 MB)

Beëdiging

Boudewijn Revis, Kavita Parbhudayal, Robert van Asten, Saskia Bruines, Liesbeth van Tongeren en Bert van Alphen blijven wethouders. Voor het CDA Den Haag is Hilbert Bredemeijer benoemd als wethouder en voor PvdA Den Haag is dat Martijn Balster. Bülent Aydin is hierna beëdigd als raadslid voor de PvdA.

Monumentenverordening 2019

De gemeenteraad kan een monumentenverordening vaststellen. De verordening ziet op het beheer en behoud van monumenten gelegen binnen de gemeente Den Haag die van bijzonder belang zijn voor de stad vanwege hun cultuurhistorische betekenis. De gemeente Den Haag heeft sinds 1920 een monumentenverordening. Per 1 juli 2016 is de Erfgoedwet ingevoerd. De Monumentenverordening Den Haag 2010 is daarmee juridisch achterhaald en wordt vervangen door de Monumentenverordening Den Haag 2019. De raad besprak deze verordening. De Haagse Stadspartij diende een amendement in om een artikellid toe te voegen. Met het toevoegen van dit artikellid wordt de in de Algemene Wet Bestuursrecht beschreven voorbereidingsprocedure verplicht bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Het voornemen tot aanwijzing moet dan gepubliceerd worden wat goed is voor de transparantie en het geeft belanghebbende monumentenorganisaties de kans om te reageren op het voornemen tot aanwijzing. Wethouder Van Asten begrijpt dat de Haagse Stadspartij het transparanter te maken en zegde toe dat het college hierop toeziet. Door deze toezegging heeft de Haagse Stadspartij het amendement ingetrokken. De raad stemde vervolgens in met de Monumentenverordening.

Amendement Monumentenverordening 2019 (PDF, 282,1 kB)

Initiatiefvoorstel duurzaam voedsel

De raad vervolgde met bespreking van het initiatiefvoorstel 'Duurzaam voedsel: nog een tandje bijzetten' van de Partij voor de Dieren. Den Haag heeft als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bewerkstelligen is adequaat voedselbeleid noodzakelijk. De productie van ons voedsel veroorzaakt namelijk een fors deel van de totale broeikasgassenuitstoot. De gemeente Den Haag heeft al een voedselstrategie. Met dit initiatiefvoorstel wordt hierop voort gebouwd en in het voorstel staan handvatten om de noodzakelijke voedseltransitie te stimuleren. De raad stemde in met het initiatiefvoorstel.

Tariefvoorstellen

De raad stemde vervolgens in met de tariefvoorstellen van het college voor binnenhavenbelasting, rioolheffing, hondenbelasting, algemene leges, begraafrechten, omgevingsvergunning, onroerend-zaakbelasting, liggeld woon- en bedrijfsschepen, parkeerbelasting, toeristenbelasting, marktgelden en afvalstoffenheffing.

Moties en amendementen Tariefvoorstellen (PDF, 1,5 MB)

Afronding commissiedebatten

Tot slot rondde de gemeenteraad 4 commissiedebatten af over de volgende onderwerpen:

  • PUK Hoek Slachthuislaan en Neherkade
  • Het CETA-verdrag
  • Programmabrief duurzaamheid 2020
  • Concrete duurzaamheidscriteria evenementen
Moties PUK Hoek Slachthuislaan en Neherkade (PDF, 570,4 kB)
Motie Het CETA-verdrag (PDF, 392 kB)
Moties Programmabrief duurzaamheid 2020 (PDF, 1,4 MB)

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is online terug te zien.