Nieuwsbericht

Raad sprak over burgerinitiatief Zwembad Laak

Gepubliceerd: 22 januari 2021Laatste wijziging: 28 januari 2021

In verband met de lockdown-maatregelen vergaderde de gemeenteraad op 21 januari volledig digitaal. In deze eerste raadsvergadering van het jaar sprak de raad over het burgerinitiatief Zwembad Laak. De raad stemde onder andere in met het Actieprogramma Queer en het jaarplan van de Haagse Educatieve Agenda.

Burgerinitiatief Zwembad Laak

Op 25 augustus 2020 heeft mevrouw Chokoud een burgerinitiatief over de realisatie van een zwembad in Laak aan de gemeenteraad aangeboden. De initiatiefnemers zijn van mening dat er in Laak veel behoefte is aan een gemeenschappelijk zwembad. De initiatiefnemers zien mogelijkheden waarbij in het pand aan de Ketelstraat 23 in Molenwijk een zwembad gerealiseerd kan worden en waar ook genoeg ruimte achter het gebouw is om een bad aan te bouwen. Hierbij wordt ook een beweegruimte gecreëerd voor jong en oud. De raad sprak over het burgerinitiatief en de reactie van het college hierop.

De initiatiefnemer, mevrouw Chokoud, gaf toelichting op het burgerinitiatief. Laak verdient een eigen zwembad en de initiatiefnemer pleit voor goed overleg met bewoners.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Bewoners in Laak hebben behoefte aan een zwembad in hun wijk en door het burgerinitiatief laten zij hun stem horen, maar het initiatief wordt door het college van tafel geveegd. Het college erkent volgens de partij de noodzaak voor een zwembad niet. Hart voor Den Haag pleitte voor een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheid voor een zwembad in de Ketelstraat 23 en diende hiertoe een motie in. Ook verzocht de fractie per motie voor een onderzoek voor een mogelijke locatie in Laak voor een zwembad. De zwemvaardigheid neemt af in Laak en daarom diende de partij een motie in om het zwemgedrag en – behoefte in Laak te onderzoeken. De moties werden verworpen.

PvdA

Stadsdeel Laak is voor Den Haag de grootste uitdaging met een lage sportdeelname, grote sociale problemen en nauwelijks sportaanbod. De partij is blij met ruim 1600 bewoners die daar aandacht voor vragen. De PvdA kan zich voorstellen dat het pand aan de Ketelstraat bouwkundig zijn uitdagingen heeft, is de partij teleurgesteld dat het college niet op zoek gaat naar andere mogelijkheden. De PvdA is voorstander van een zwemvoorziening in Laak in de toekomst. Daarom diende de fractie een amendement in om onderzoek te doen naar de noodzaak van een zwembad in Laak. Het amendement is aangenomen.

SP

Ieder stadsdeel verdient volgens de SP een eigen zwembad. De partij is teleurgesteld dat de wethouder niet meedenkt over alternatieve locaties. Toekomstige bewoners van de Binckhorst moeten ook naar een zwembad kunnen en de SP ziet het als een prachtige kans om de bewoners te verbinden en heeft daarom de onderzoeksmotie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos mede ingediend.

D66

Alle initiatieven die oproepen voor het verhogen van sportparticipatie steunt D66 en stemt daarom voor het amendement van de PvdA.

GroenLinks begrijpt dat er behoefte is aan een zwemvoorziening en steunt daarom het amendement van de PvdA.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat er mogelijkheden komen in Laak om te sporten en te zwemmen en steunt daarom het amendement van de PvdA.

NIDA

NIDA vindt de afstand die bewoners nu moeten afleggen om te kunnen zwemmen is niet te doen. Het burgerinitiatief is helder en de partij vindt de reactie van het college teleurstellend. Wat NIDA betreft is het initiatief het begin van realisatie van een zwembad in Laak.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP begrijpt de wensen van de bewoners en steunt daarom het amendement. De partij constateerde verder dat de wachttijd voor zwemles inmiddels tussen de 12 en 17 maanden bedraagt. Daarom diende de partij een motie in om binnen twee maanden met een actieplan te komen om de wachttijd in te lopen, bijvoorbeeld door meer uren per week zwemlessen in de gemeentelijke zwembaden aan te bieden, (tijdelijke) uitbreiding van schoolzwemmen of (ver)snelcursussen in de vakanties. Deze motie is aangenomen.

College

De wethouder dankte de initiatiefnemers. Het college vindt de betrokkenheid van Laak mooi om te zien. Het belangrijkste doel wat komt uit het voorstel is dat er voldoende mogelijkheden zijn om te sporten. Het advies van het college adviseert negatief over de bouw van een zwembad aan de Ketelstraat 23 in verband met de bouwtechnische staat van het pand, vraag en aanbod van het zwemwater in Den Haag en financieel/technische aspect.

Er wordt met de initiatiefnemers bekeken wat er nog meer gedaan kan worden om bewoners in Laak aan het sporten te krijgen. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om te kunnen sporten. Er worst al veel gebruikt gemaakt van de playground en het naschoolse sportaanbod en door middel van buurtsportcoaches wordt bekeken hoe nog meer bewoners te betrekken.

De raad stemde in met het voorstel van het college.

Actieprogramma Queer

De gemeenteraad vervolgde met bespreking van  het raadsvoorstel actieprogramma Queer in Den Haag: veilig, zichtbaar en geaccepteerd 2020-2022. Sommige mensen voelen zich niet prettig bij de bekende benamingen voor geslacht en seksuele voorkeur. De gemeente wil dat iedereen in vrijheid en veiligheid zichzelf kan zijn. Daarom is het actieplan Queer in Den Haag opgesteld.

Partij voor de Dieren

Jezelf kunnen zijn anno 2021 is nog geen vanzelfsprekendheid. In december heeft de partij veel vragen gesteld in de commissie. De partij deed enkele voorstellen om gaten in het voorstel te dichten. Een motie om samen met queer belangenorganisaties richtlijnen op te stellen over queeremancipatie binnen de welzijnsinstellingen. Een motie om queer belangenorganisaties trainingen te laten geven aan zorgmedewerkers in de maatschappelijke- en crisisopvang om zo de queer-sensitiviteit te vergroten en daarmee de zorgverlening te verbeteren. Een motie om bij de uitvoering van het actieprogramma Queer in Den Haag financiële middelen in te zetten voor projecten ingediend door en voor gelovige en biculturele queer jongeren/queer jongeren van kleur. Deze moties werden verworpen. De motie om op korte termijn te onderzoeken welke toiletten op het stadhuis op iedere verdieping tenminste 1 toilet als genderneutraal aan te merken haalde evenveel stemmen voor als tegen. Deze motie wordt een volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht.

GroenLinks is blij met de proef met de trans health kliniek en extra inzet voor 500+ ambassadeurs met roze keurmerk.

PvdA

PvdA is blij met deze nota en vele punten van het stembusakkoord in de nota zitten. Als gemeente ook zoveel uitstralen dat iedereen zichzelf kan zijn en diende daarom een motie in om naast het hijsen van de vlag ook met een plan te komen om op Mupi’s en/of tram en bushaltes aandacht te vragen voor speciale Queer-dagen. Deze motie is verworpen.

PVV

De PVV vindt het belangrijk om de gelijkwaardigheid en gelijkheid te beschermen. De partij zal binnenkort zelf ook met een voorstel komen.


D66

Iedereen moet veilig zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Daar staat D66 voor. Helaas is dat nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Toename van discriminatie van LHTB- gemeenschap. Gevoel van veiligheid, erkenning en herkenning is van groot belang. D66 diende een motie in om te onderzoeken of het Internationale Homomonument officieel de status van gedenkplaats kan krijgen. De motie is aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos verzocht per motie om met een naam te komen voor het actieprogramma die meer draagvlaak heeft in de samenleving en waarbij alle relevante belangenorganisaties worden betrokken. De motie is verworpen.

VVD

De VVD diende 3 moties in. Een motie om er zorg voor te dragen dat alle inburgeraars informatie over seksuele, gender- en seksediversiteit ontvangen tijdens hun inburgering. Een motie om een specifiek actieplan om sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit te vergroten, vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTI+ers aan te pakken. Deze moties zijn verworpen. Een motie met de oproep om de ambitie omhoog bij te stellen met als uiteindelijke doel een Roze Loper keurmerk voor alle Haagse zorg- en welzijnsinstellingen werd aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij deed ook drie voorstellen. Een motie om wanneer er gesproken wordt over queers met een migratieachtergrond voortaan de term queer mensen/personen van kleur te gebruiken. Deze motie haalde het niet. Een motie om samen met Queer belangenorganisaties te onderzoeken op welke manier er behoefte is aan vormen van wonen. En een motie om onderzoek te doen naar de negatieve en positieve ervaringen van queers in welzijnsinstellingen en te komen tot een plan van aanpak om meer veiligheid in de hulpverlening te creëren. Beide moties werden aangenomen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP gaf aan dat acceptatie van ‘queers’ in culturele of religieuze groepen vanuit deze groepen zelf moet komen, en dat dit actieprogramma daar geen aandacht aan besteedt en verzocht per motie om bij de uitvoering en dóórontwikkeling van het actieprogramma deze organisaties te betrekken. De motie werd aangenomen.

Initiatiefvoorstel: Maak Transvaal snel leefbaar

Vervolgens boog de raad zich over het initiatiefvoorstel: Maak Transvaal snel leefbaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Samen met de bewonersorganisaties Parels voor Transvaal en Bewonersorganisatie Transvaal Zuid heeft Hart voor Den Haag / Groep de Mos een wijkschouw en een inventarisatie gemaakt en komt het met een pallet aan maatregelen om de wijk Transvaal snel weer leefbaar te maken.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos lichtte het initiatiefvoorstel toe. Met het initiatiefvoorstel probeert de partij de leefsituatie in Transvaal zo snel mogelijk te verbeteren. Op dit moment is er veel overlast van jongeren in Transvaal, beklagen bewoners zich over de leefsituatie en is er sprake van uitbuiting in de wijk.

SP

De oorzaken van de problemen in Transvaal moeten worden aangepakt, en dat is uitbuiting. Hart voor Den Haag/Groep de Mos stelt daarom voor een meldpunt in te stellen, maar dat gaat de SP niet ver genoeg. In het jaar 2000 kwamen al berichten in de pers over uitbuiting en slechte leefomstandigheden in de wijk. Nu we 20 jaar verder zijn moet er echt iets gebeuren. Teveel dagloners worden door uitzendbureaus onder malafide omstandigheden aan het werk gezet. Daarom dient de SP een motie in om ervoor te zorgen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beter te laten controleren op uitbuiting van werknemers tegen te gaan. De motie werd aangenomen. Daarbij verzoekt de SP over de resultaten van controles te rapporteren aan de raad.

Islam Democraten

Er zijn veel signalen dat het niet goed gaat in Transvaal. Een recente verkrachting van een jong meisje is daar een schrijnend recent voorbeeld van. Malafide uitzendbureaus zijn verantwoordelijk voor de erbarmelijke leefomstandigheden van hun werknemers, omdat zij geen goede huisvesting voor ze regelen. Dit moet worden aangepakt. Daarbij zijn er veel hangjongeren in de wijk, die bij veel inwoners zorgen voor een onveilig gevoel in de wijk. Hierover hebben de Islam Democraten een half jaar geleden al een motie ingediend. Aanvullend dient de partij een nieuwe motie in om strengere eisen te stellen aan het oprichten van een uitzendbureau, zodat uitbuiting en inhumane leefomstandigheden in de toekomst onmogelijk gemaakt wordt. De motie werd verworpen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos sluit zich aan bij het initiatiefvoorstel en hoopt dat er snel verbetering komt voor de bewoners van Transvaal.

GroenLinks sluit zich aan bij het voorstel van de Islam Democraten. De leefbaarheid in Transvaal staat onder druk. Uitbuiting moet te alle tijde voorkomen worden. GroenLinks kijkt uit naar de reactie van het college.

VVD

De VVD sluit zich aan bij de voorgaande opmerkingen en ziet graag dat de leefsituatie in Transvaal verbetert. Maar de VVD ziet niet hoe dat met dit initiatiefvoorstel behaald kan worden. Momenteel wordt er namelijk al gewerkt aan het verbeteren van de situatie in Transvaal. Daarom zullen zij de aanvullende moties niet steunen, omdat ze weinig toegevoegde waarde hebben.

CDA

Het CDA ondersteunt alle voorgaande opmerkingen Uitbuiting en overlast door hangjongeren moet worden aangepakt. Er zijn een hoop ideeën te bedenken hoe Transvaal verbetert kan worden, maar het belangrijkste is dat het ook echt gedaan wordt. Daar zit volgens het CDA het knelpunt. De handhaving moet verbeterd worden, om toe te zien op het voorkomen van overlast en samenscholing. Maar deze harde aanpak moet tegelijkertijd samenvallen met een zachte aanpak van vertrouwen en hulp. Zet daarom in op levensbeschouwelijke organisaties, kerken en moskeeën. Door in te zetten op sociale cohesie kunnen veel problemen verholpen worden. Zo kan de leefsituatie in Transvaal verbeterd worden.

D66

D66 deelt de zorgen van de overige partijen en is blij met de aandacht voor de problematiek in Transvaal. Maar D66 ziet niets in de oplossingen die het initiatiefvoorstel biedt. Er zijn namelijk al genoeg mogelijkheden om uitbuiting en overlast aan te pakken. Zo is er een gemeentelijke ombudsman en een meldpunt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waar men uitbuiting kan melden. Zij hebben ook de bevoegdheid om écht iets te doen aan de problemen. Nog een extra meldpunt, zonder speciale bevoegdheden, maakt het voor bewoners alleen maar onoverzichtelijker en verwarrend. Het knelpunt, stelt D66, zit hem in de handhaving. Daarom sluit D66 zich aan bij het voorstel van de SP om meer in te zetten op het landelijk meldpunt. Er moeten meer inspecties komen. Ook moeten deze meldpunten moeten bekender worden onder burgers, maar het opzetten van weer een nieuw meldpunt helpt niet. Daarbij vindt D66 het van belang dat de promotie voor het meldpunt in verschillende talen gedaan wordt, zodat iedereen op de hoogte is. D66 merkt ook op dat rond de Groente en Fruitmarkt de onderwijsachterstand het grootst is in Den Haag. Dit moet worden aangepakt, om te voorkomen dat mensen met een opleiding vertrekken uit de wijk. Daarom vraagt D66 de wethouder of hij in gesprek is gegaan met bewoners van de Groente en Fruitmarkt. En zo niet, of de wethouder dit middels enquêtes en bijeenkomsten van plan is te gaan doen. Tot slot vraagt D66 hoe de wethouder de aanpak van problemen wil verbeteren.

NIDA

Ook NIDA wil de leefsituatie in Transvaal verbeteren. Maar dit moet met doelmatige oplossingen, die betaalbaar zijn. De vele maatschappelijke partners hebben een rol in het verbeteren van Transvaal, maar het initiatiefvoorstel zal hier geen bijdrage aan hebben. Daarom steunt NIDA het initiatiefvoorstel niet.

ChristenUnie/SGP

CU-SGP vindt dat de inwoners van Transvaal niet in de steek gelaten mogen worden. Daarom moeten de problemen in de wijk worden aangepakt. Een belangrijk onderdeel van de problemen in de wijk is te wijten aan uitbuiting door uitzendbureaus, die werknemers in Transvaal met busjes oppikken. CU-SGP vraagt de wethouder waarom is afgezien van een stopverbod in de wijk voor deze busjes, om overlast tegen te gaan.

Het initiatiefvoorstel haalde geen meerderheid.

Haagse Educatieve Agenda

De raad vervolgde met HEA-Jaarplan 2020-2021. In januari 2018 heeft de raad de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022 ‘Ontwikkel kansen in Den Haag’ (HEA) met zeven ambities vastgesteld. De meeste maatregelen in het onderwijs vragen een langdurige inzet om enig meetbaar effect te sorteren. De maatregelen op basis van de ambities in de HEA bieden daar voldoende ruimte voor. Dat laat onverlet dat er zich elk jaar nieuwe vraagstukken voordoen. Daarom is in het raadsbesluit opgenomen dat het college aanvullend op de HEA jaarlijks een jaarplan vaststelt. Met dit jaarplan kan flexibel(er) ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen, voortschrijdend inzicht en actuele vraagstukken, zodat de voorgenomen maatregelen up-to-date gehouden worden, er ruimte is voor herijking, en vooral om die maatregelen te nemen die op dat moment nodig zijn om te zorgen dat alle Haagse kinderen evenveel kans krijgen op een goede toekomst.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos deed drie voorstellen. Een motie om leraren terug te winnen voor het onderwijs en te inventariseren hoeveel voormalig leraren in Den Haag momenteel geen baan hebben, een andere baan hebben of met pensioen zijn. Deze werd verworpen. Een motie om een Haagse onderwijscode op te stellen met daarin de uniforme gedragsregels, waar leerlingen en ouders zich aan moeten houden en de docenten houvast bieden bij de handhaving van de orde in de klas. Beide moties werden verworpen. Een motie om te onderzoeken welke ouders en kinderen de meeste behoefte hebben om meer begeleiding wanneer ze in conflict komen te staan met de instanties in Den Haag, vaak tegen diverse obstakels aanlopen en op onderwijsmogelijkheden of/of opvang wachten werd aangenomen.

Partij voor de Dieren

De partij diende een motie in om het thema ‘klimaat’ op te nemen in de nieuw op te stellen Haagse Educatieve Agenda. De motie is aangenomen.

Haagse Stadspartij

Door segregatie neemt kansongelijkheid toe in het onderwijs. Dat mag niet gebeuren. De Haagse Stadspartij diende een motie in om een Haagse gedragscode op te stellen in co-creatie met academici, veldwerkers (docenten) en burgers voor een effectieve aanpak van het weerbarstige probleem van onder advisering. Deze motie is aangenomen. Een motie om de aanpak en werving van VVE's door te lichten met het oog op inclusiviteit en diversiteit passend bij een hedendaagse visie op diversiteit in de stad werd na beantwoording van het college aangehouden.

GroenLinks vindt het belangrijk dat er goed zicht is op moeilijk en kwetsbare kinderen in deze coronacrisis. De fractie verzocht per motie om te onderzoeken hoe anderstalige ouders tijdens de coronacrisis beter ondersteund kunnen worden bij de begeleiding van hun kind en de mogelijkheid voor een buddy-oudersysteem in dit onderzoek mee te nemen. Ook diende GroenLinks een motie in te onderzoeken hoe de groep vroegtijdige schoolverlaters zo effectief mogelijk weer aan een studie gekoppeld kan worden en de ervaring met soortgelijke initiatieven ten tijde van de vorige economische crisis hierin mee te nemen. Beide moties zijn aangenomen.

D66

D66 refereerde naar het programma n Rotterdam waar een breed en kwalitatief hoogstaand programma is ontwikkeld voor scholen, genaamd Campusoio, dat aansluit op de bestaande leerlijnen van scholen zonder de scholen met extra werkdruk te belasten. De fractie diende een motie in om onderzoek te doen naar een dergelijk initiatief in Den Haag. Ook moet er meer oog zijn voor tekort en snelle verloop van schoolleiders. Daarom een motie om onderzoek te doen naar het schoolleiderstekort in Den Haag. Beide moties haalden het.

PvdA

PvdA gaf aan dat brede brugklassen een bewezen effectief middel zijn tegen kansenongelijkheid en uiteenlopende schooladviezen van kinderen met verschillende sociaal economische en diende daarom een motie in om te onderzoeken of het aantal brede brugklassen in Den Haag kan worden uitgebreid en welke rol de gemeente kan spelen bij het stimuleren hiervan. Ook verzocht de partij per motie om te onderzoeken hoe we het voor mensen met een MBO-4 niveau makkelijker kunnen maken om als zij instromer hun onderwijsbevoegdheid te halen en daarbij met name te kijken naar hun financiële positie. De moties zijn aangenomen.

Islam Democraten

Islam Democraten verzocht per motie om in gesprek te gaan met de minister van onderwijs en gezamenlijk te onderzoeken naar structurele salaris verhoging voor leerkrachten in het onderwijs, en met name in het basisonderwijs. Ook diende de partij een motie in om te onderzoeken of de prognose om kinderen, wanneer zij dat nodig hebben, naar speciaal onderwijs te sturen in een vroeger stadium kan gemaakt worden. En een verzoek per motie om met een actieplan te komen om leraren en zorgmedewerkers aan te trekken zodat we de leraren- en zorgmedewerkerstekort kunnen dichten. De moties haalden geen meerderheid.

CDA

CDA vindt het belangrijk om achterstanden als gevolg van de coronacrisis in te lopen. Extra hulp in de klas met extra studenten. Ook zet het college in op lerarentekort.

NIDA

NIDA deed verschillende voorstellen op het gebied van onderwijssegregatie, integrale aanpak stage- en onderwijsdiscriminatie en het versterken van de relatie tussen school, kind, ouder en andere (maatschappelijke) partners. Ook diende NIDA moties in voor concrete maatregelen tegen onder advisering, meer diversiteit in onderwijsorganisaties en een meldpunt onderwijsdiscriminatie. Verder diende de partij onder andere moties in voor een pilot onafhankelijke schooladviezen, trainingen voor docenten en het stimuleren van onderwijsinitiatieven. De motie om een pilot uit te voeren samen met onderwijsorganisaties uit het Primair Onderwijs waarbij (onafhankelijke) externe deskundigen betrokken worden bij de schooladviezen van leerlingen die doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs werd aangenomen.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP diende een motie in om de raad zo snel mogelijk, het liefst voor het heropenen van de scholen, te informeren over het aantal scholen in de stad dat 'coronaproof is en hoe de gemeente zich, samen met de scholen inspant, voor het ‘coronaproof maken van de overige scholen. Deze motie is verworpen.

SP

De SP vindt dat het college extra aandacht moet geven aan onder advisering. Ook roept de SP op met corona en economische gevolgen aandacht hebben voor stageplekken voor jongeren, zoals het initiatief in de Binckhorst.

De raad stemde in met het voorstel.

Verordening parkeerbelasting

Daarna sprak de raad over het voorstel Verordening tot wijziging van de verordening Parkeerbelasting 2021. Om de kraagregeling (een tijdelijke betaald parkeerregeling tegen gereduceerd tarief) in Laakkwartier-Oost om te zetten naar een reguliere parkeerregeling, dienst de tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelasting Den Haag 2021 aangepast te worden. Dit raadsvoorstel voorziet hierin. 

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

In Laak oost is de parkeerdruk ontzettend hoog. Dit is al langere tijd zo. Daarom was er enige tijd sprake van de mogelijkheid een parkeergarage te bouwen, maar hier was niet voldoende draagvlak voor omdat bewoners bang waren voor schade aan hun huizen door de bouw. Ter compensatie zouden er 200 parkeerplekken in de buurt bijgebouwd worden, waarin parkeergebieden worden samengevoegd. Dit is nog niet gebeurd en daarom dient Hart voor Den Haag/Groep de Mos een moties in om dit voor elkaar te krijgen. De motie werd verworpen. Daarnaast diende de partij een motie in om de kraanregeling toe te passen bij een parkeerdruk van onder de 90%. De motie werd verworpen. Tot slot vindt de partij het van belang dat de parkeerplekken betaalbaar zijn voor de bewoners. Daarom stelt de partij middels een motie voor bewoners na 18.00 uur gratis te laten parkeren, totdat er meer parkeerplekken beschikbaar zijn. De motie werd verworpen

Islam Democraten

Er bestaan verschillende parkeertarieven voor verschillende wijken. Dit leidt tot een gevoel van ongelijkheid bewoners. Daarom diende de partij een motie in om de kosten voor parkeren in alle buurten gelijk te trekken. De motie werd verworpen.

NIDA

NIDA verwees naar eerdere besprekingen over de parkeerdruk in Laak. NIDA ziet geen reden om de kraakregeling op te heffen en is tegen het voorstel.

De wethouder ging in op de opmerkingen en vragen en merkt daarbij op dat veel zaken eerder al besproken zijn in commissie en raadsvergaderingen. De raad stemde in met het voorstel.

Ruim baan voor de fiets 2020-2025

De fiets heeft een steeds belangrijkere plek in de stedelijke en regionale mobiliteit. Mede dankzij nieuwe fietsen, zoals de E-fiets, de bakfiets en deelfietsen is de fiets voor meer mensen en voor meer verplaatsingen een aantrekkelijke keuze. Fietsen in de stad en de regio biedt vele voordelen. Fietsen draagt bij aan een gezonde levensstijl, fietsers stoten geen schadelijke gassen uit en meer fietsen draagt bij aan de energietransitie. De fiets is een cruciaal vervoersmiddel voor een transitie naar schone, gezonde en ruimte-efficiënte mobiliteit. 

GroenLinks ziet graag dat binnen 40 jaar de fiets het dominante vervoersmiddel wordt in de stad. De partij roept daarom nog eens op: “Ga toch fietsen!”.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren diende een amendement in om natura2000 gebieden te beschermen. Hiermee wil de partij voorkomen dat er nieuwe fietspaden worden aangelegd door natuurgebieden. De motie werd aangenomen. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren voorkomen dat er nieuwe fietspaden aan worden gelegd ten koste van de stedelijke groene hoofdstructuur. Deze motie werd verworpen. Ook dient PvdD een motie in om de fietsveiligheid verder te verbeteren en meer prioriteit voor fietsers bij drukke kruispunten. Deze motie werd aangenomen.

D66

D66 is blij met de ambitie om van Den Haag een echte fietsstad te maken, maar daarvoor moet er nog veel gebeuren. D66 dient twee extra moties in als aanvulling op het fietsplan. De eerste motie gaat over het aanleggen van extra fietsvlonders. Hierin verzoekt D66 het college om te onderzoeken hoe ten alle tijde goed gereageerd kan worden op verzoeken van burgers om een fietsvlonder te realiseren. De motie werd aangenomen. De tweede motie heet ‘Onderzoek de Kijkduin route’. Door het onnodig wegnemen van fietsroutes naar Kijkduin kan het gebruik van de fiets in die richting gestimuleerd worden. Ook deze motie werd aangenomen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP mist voldoende aandacht voor fietsveiligheid, met name voor ouderen. Daarom dient de partij een motie in om het gebruik van een helm op e-bikes te bevorderen. De motie werd aangenomen. Daarnaast signaleert de partij dat in de wintermaanden veel fietspaden glad kunnen zijn door vorst. CU/SGP dient daarom een motie in om meer te strooien op regionale fietsroutes. De motie is aangehouden en hierover wordt dus in de volgende raadsvergadering nogmaals gestemd.

Haagse Stadspartij

Wethouder is met het fietsbeleid goed bezig. Maar het kan nog sneller. Daarom vraagt de partij de wethouder om de fietsvriendelijkheid op een aantal punten in de stad te verbeteren. Tot slot dient de Haagse Stadspartij een motie in om houders van de ooievaarspas fietsen te geven uit het fietsdepot, omdat deze niet gebruikt worden. De motie is aangehouden voor een volgende raadsvergadering.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Er moet ruim baan zijn voor de fiets, maar ook voor de auto. Mensen hebben de auto nodig in de stad, bijvoorbeeld om naar hun werk te gaan. Ondanks veel inzet van de wethouder om het gebruik van de fiets te stimuleren, groeit het fietsgebruik volgens de partij te traag. Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt het belangrijk dat Den Haag voor ieder vervoersmiddel bereikbaar is, maar is van mening dat met dit voorstel van het college de automobilist tegengewerkt wordt. Daarom stemde de partij tegen het voorstel.

PvdA

Er ligt een mooi uitvoeringsprogramma op tafel. De PvdA vraagt de wethouder een reactie op het punt van de fietsersbond over het weren van vrachtwagens op drukke schoolroutes. Daarnaast vraagt de PvdA aandacht voor het fietsvriendelijke maken van de Weimarstraat, door snelheidshobbels weg te halen. Tot slot dient de partij een motie in om in het plan expliciet ruimte op te nemen voor de verantwoordelijkheid van automobilisten mbt verkeersveiligheid. De motie vond net geen meerderheid.

CDA

Het CDA is op hoofdlijnen blij met het programma, maar er is altijd ruimte voor verbetering. In sommige delen van de stad gebruiken te weinig kinderen nog de fiets. Het CDA wil hier op inzetten en ouders die te weinig geld hebben voor een fiets voor hun kinderen tegemoetkomen. Daarom dient het CDA een motie in om mogelijkheden te onderzoeken om voor meer kinderen het gebruik van de fiets mogelijk te maken. De motie werd aangenomen.

VVD

De VVD wil vooruitkijken in het toenemend gebruik van de fiets. Fietsen moeten namelijk ergens geparkeerd worden en dit kan leiden tot overlast. In verschillende vooroorlogse wijken is hier al sprake van en de partij dient daarom een motie in om een passende oplossing te vinden voor de fietsparkeerproblematiek. De motie werd aangenomen.

PVV

In de Grote Marktstraat zitten voetgangers en fietsers elkaar al behoorlijk in de weg. Daarom dient de PVV een motie in om de Marktstraat fietsvrij te maken. De motie werd verworpen.

Uitvoeringsprogramma Vrouwenemanicpatie

Ook in Den Haag ervaren vrouwen nog steeds belemmeringen bij het maken van eigen keuzes, kansen krijgen en pakken, jezelf kunnen zijn en (economisch) zelfstandig zijn. Met het ‘Uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie Gelijke Kansen’ wil de gemeente deze belemmeringen benoemen en tegengaan. De raad spreekt over het Uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie Gelijke Kansen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos verzocht per motie om in samenwerking met kinder- en vrouwenrechten organisaties, een onderzoek te doen naar cijfers van huwelijken onder drang in Den Haag, in al haar verschijningen en hiervoor een anonieme enquête te gebruiken. Deze motie is aangenomen. Ook wil de partij meer samenhang en een meer en betere integrale benadering tot andere beleidsvelden in de uitwerking van het uitvoeringsprogramma en een motie hierover werd verworpen.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren diende een motie in om seksuele emancipatie mee te nemen in het uitvoeringsprogramma en deze werd aangenomen.

PVV

De PVV is van mening dat vrouwenemancipatie ernstig wordt belemmerd door organisaties die genitale verminking van vrouwen aanraden en verzocht daarom per motie om de As Soennah-moskee te sluiten. De motie haalde het niet.

PvdA

PvdA gaf aan dat er nog steeds een grote loonkloof is tussen mannen en vrouwen. De partij diende een motie in om Haagse meisjes, jongens, jonge mannen en vrouwen ieder jaar voor te lichten over hun rechten en plichten op de arbeidsmarkt en over de gelijkheid van man en vrouw in Nederland. De motie is aangenomen. Ook diende de fractie een motie in om met werkgevers in gesprek te gaan over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Deze motie wordt de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.

VVD

Het voorstel van de VVD om vrouwen in uitkering naar werk te bemiddelen om aantal zelfstandige vrouwen in Den Haag te vergroten werd aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij diende 2 moties in. Een motie om een onderzoek naar het tegengaan van gender gerelateerd geweld als speerpunt op te nemen in het nog op te richten Emancipatiecentrum. En een motie om in het kader van vrouwenemancipatie projecten specifiek gericht op positie verbetering van meiden in verschillende domeinen als extra aandachtspunt toe te voegen aan de nota. Beide moties werden aangenomen.

D66

D66 is blij met de aandacht in de nota voor online seksueel geweld wat tegen vrouwen plaatsvindt. Er zijn flinke stappen gezet. Seksueel geweld gebeurt niet alleen online en daarom heeft de fractie een debat aangevraagd. Op verzoek van D66 is ouderschapsverlof voor partners ingevoerd binnen de gemeente en de partij is benieuwd hoeveel mannen hiervan gebruik hebben gemaakt.

NIDA

NIDA mist de aandacht voor alleenstaande moeders en (zorgwekkende) meiden buiten beeld en diende een amendement in voor specifieke aandacht voor deze doelgroep in het uitvoeringsprogramma. Dit amendement is aangenomen.

Afronding commissiedebat

Tot slot werden nog zeven commissiedebatten afgerond over:

 • het Ambitiedocument Dreven-Gaarden-Zichten
 • Uitstel Integratienota
 • Raadsmededeling Startnotitie omgevingsvisie Den Haag
 • Nota van Uitgangspunten ROC Mondriaan Oude Middenweg
 • Planuitwerkingskader Burgemeester Patijnlaan
 • Herinrichting van de Goudsbloemlaan
 • Gedachtewisseling over coronacrisis

  De vergadering terugkijken?

  De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad. Deze raadsvergadering was vanwege de lockdown-maatregelen volledig digitaal. Bij de beraadslagingen nam één woordvoerder per fractie deel aan de vergadering. Stemmen gebeurde door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op woensdag 16 december om 20.00 uur. Ook die vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.