Nu:
Coronavirus
Laatste update: 12:43 uur

Nieuwsbericht

Raad sprak over burgerinitiatief Rivierenbuurt

Gepubliceerd: 17 januari 2020Laatste wijziging: 27 januari 2020

De gemeenteraad sprak op donderdag 16 januari over het burgerinitiatief voorrangsregeling voor huisvesting in de Rivierenbuurt. Ook stemde de raad in met de verkoop aandelen Eneco. Tot slot rondde de raad 2 commissiedebatten af.

Beëdiging

De gemeenteraad ving aan met beëdiging van Marije Mostert (D66). Zij vervangt Hanneke van der Werf tijdens haar zwangerschapsverlof. Abid Boutkabout is beëdigd als fractievertegenwoordiger voor D66.

Burgerinitiatief Rivierenbuurt

De raad sprak over het burgerinitiatief voorrangsregeling huisvesting in de Rivierenbuurt. Op 1 maart 2019 ontving de gemeenteraad een burgerinitiatief waarin mevrouw Verwaal vraagt dat kinderen die geboren en getogen zijn in de wijk Rivierenbuurt voorrang krijgen wanneer er een woning vrijkomt. De initiatiefnemer heeft haar initiatief op 29 mei in de commissie Ruimte toegelicht. Wethouder Revis zegde toe in gesprek te gaan met woningcorporaties en heeft de commissie geïnformeerd met een brief met terugkoppeling over de gesprekken met corporaties. Op 4 december heeft de commissie hier opnieuw over gesproken.

De initiatiefnemer, mevrouw Verwaal, gaf een toelichting op het burgerinitiatief. De bewoners gaf dat er geen betaalbare woning meer in de buurt is te krijgen en gelooft niet in de uitspraak van het college dat er nieuwe woningen worden gebouwd in de sociale sector. De initiatiefnemer vindt dat het college geen oog heeft voor de bewoners. Kinderen vertrekken noodgedwongen naar een woning buiten de wijk en gezinnen worden uit elkaar gerukt. De bewoners voelen zich vluchteling in eigen stad.

ChristenUnie/SGP snapt dat de bewoners willen dat hun kinderen voorrang krijgen in hun wijk. Maar er staan wetten in de weg en praktische bezwaren. De rechten van het individu wordt beschermd, de rechten van de gemeenschap niet. De partij diende een motie in om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om binnen de kaders van de Huisvestingswet recht te doen aan de waarde van gemeenschappen en tegemoet te komen aan de wens van woningzoekenden zich binnen een specifiek stadsdeel of wijk te vestigen. Ook verzocht de fractie per motie om zolang het aangescherpte beleid ten aanzien van kamerbewoning nog niet van kracht is, de vergunningverlening voor woningonttrekkingen ten behoeve van kamerverhuur te bevriezen. Beide moties zijn verworpen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is gegrepen door het voorstel. De behoefte om met naasten in harmonie samen te zijn en ervoor te zijn waar het nodig is. Tekort aan sociale woningen in onze stad. De bewoners vragen om een verzetje in de rug. In de ons omliggende gemeenten gelden ook voorrangsregelingen, dus waarom hier niet. De partij diende een motie in voor het opzetten van een pilot om uit huis gaande jongvolwassenen uit de Rivierenbuurt waarvoor de inschrijfduur niet meer dan 6 maanden verschilt in vergelijking met woningzoekenden uit andere wijken voorrang te verlenen bij vrijkomende woningen in hun wijk. De motie is verworpen.

PVV steunt het initiatief van harte. Den Haag vangt de halve wereld op, maar voor eigen Haagse jongere is geen woning te krijgen. De PVV wil dat Hagenaars voorrang krijgen.

GroenLinks vindt het terecht dat deze mensen aandacht vragen voor de wooncrisis. Er worden te weinig sociale huurwoningen gebouwd en de partij snapt dat er geen begrip is. Het initiatief is op lange termijn geen oplossing, het is een verantwoordelijkheid voor de hele stad. De partij ziet wel iets in het idee voor woningen bij het Schenkviaduct.

Haagse Stadspartij is geen voorstander van een voorrangsregeling. Op die manier komen er geen extra woningen bij. De partij diende een motie in om de 88 geschrapte sociale woningen in het Spuikwartier alsnog te bouwen. Deze motie is verworpen.

SP gaf aan dat thuiswonende jongeren klem zitten in meerdere wijken en de wachtlijsten langer worden. De SP snapt dat bewoners boos zijn dat er geen betaalbare woningen bijkomen. Maar regels gelden er voor de hele stad, niet alleen voor een wijk. De partij diende een motie in om te onderzoeken of de urgentieverklaring voor mantelzorgers, zoals vastgelegd in de huisvestingsverordening artikel 4:6, ook beschikbaar gesteld kan worden voor woningzoekenden die het ouderlijk huis willen verlaten. Ook vroeg de motie bij woningcorporaties en private ontwikkelaars na te gaan of bij de oplevering van starterswoningen voortaan een aandeel gereserveerd kan worden voor jongvolwassenen uit de wijk die mantelzorg verlenen aan familie in diezelfde wijk. Deze motie haalde het niet.

NIDA vindt het niet alleen een probleem van de Rivierenbuurt, maar een stadsbreed probleem. Jongeren die binnenkort gaan trouwen, worden de stad uit gejaagd en de partij maakt zich hier zorgen over. Het initiatief is een signaal wat het college wel serieus moet oppakken en te kijken hoe we betaalbare woningen kunnen creëren.

50PLUS steunt de motie voor een pilotproject om op kleine schaal iets te proberen. Ouderen hebben veel steun aan familieleden, kinderen en kleinkinderen die in de buurt wonen.

Het college heeft waardering voor mevrouw Verwaal en voor de bewoners. Er moet meer gedaan worden met elkaar aan betaalbaar wonen in de stad. Bij ontwikkelingen moet er veel meer uitgaan van zittende bewoners met modaal inkomen. Het burgerinitiatief legt ook bloot hoe jongeren het moeilijk hebben om aan een woning te komen. Het is broodnodig dat we de stad betaalbaar houden en betaalbare woningen bouwen. Het burgerinitiatief lost de druk op de woningmarkt niet op en leidt niet tot een goed verdeelsysteem. Er moeten vooral veel meer betaalbare woningen worden gebouwd.

De raad stemde tegen het burgerinitiatief voorrangsregeling huisvesting in de Rivierenbuurt.

Moties burgerinitiatief Rivierenbuurt (PDF, 2 MB)

Verkoop aandelen Eneco

De stuurgroep Eneco, bestaande uit de wethouders Financiën van de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Dordrecht en drie afgevaardigden van Eneco, heeft een consortium, van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. geselecteerd als beoogd koper van Eneco. Het college is positief over het bod en legt het definitief besluit met dit voorstel tot verkoop van de Haagse aandelen voor aan de gemeenteraad. De verkoop wordt definitief als 75% van de aandelen door de aandeelhoudende gemeenten ter koop worden aangeboden en de toestemming van de verschillende mededingingsautoriteiten is verkregen. De verwachting is dat dit in het voorjaar 2020 gebeurt. Dan volgt een separaat voorstel om de opbrengst van circa 675 miljoen euro te verwerken in de begroting. De raad sprak over het voorstel inzake de verkoop van aandelen Eneco.

VVD vindt dat er voor de overheid geen rol is weggelegd voor energieproductie. Door de verkoop van het bedrijf investeren in de stad. Uitgangspunt voor de VVD is dat geld gaat naar structurele investeringen. Er zijn afspraken gemaakt op hoofdlijnen waaraan het geld wordt uitgegeven en daar staat de VVD achter. Over Stichting Japanse ereschulden zegt de VVD dat de nabestaanden erkenning moeten krijgen voor het leed dat hen is aangedaan. Het kan niet als een voorwaarde voor verkoop worden gesteld, maar de partij denkt dat het goed is om dit onderwerp bij de koper aan de orde te stellen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij met het behalen van dit belangrijke speerpunt. De partij diende een motie in om een speciale pagina op de gemeentelijke website in te richten waar de stad de besteding van het Eneco geld 'live' kan volgen en hierop inzichtelijk te maken door wie en wanneer tot uitgaven is besloten. Deze motie is verworpen. Ook diende de fractie een motie in om, zodra de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco gestort is, de ondernemers van de Haagse Markt die in de periode 2016-2019 in totaal twee miljoen euro huur te veel betaald hebben te compenseren, inclusief rente en inflatiecorrectie. Deze motie werd door de voorzitter van de raad buiten de orde van de vergadering verklaard.

Haagse Stadspartij vindt de energievoorziening een belangrijke nutsvoorziening. Eneco is een belangrijke partner voor de energietransitie en het stadsverwarmingsnet is strategisch cruciaal voor onze ambitie om klimaatneutraal te zijn. De partij vindt het voor de energietransitie en vanwege het monopolistische karakter van de warmtenetten het van groot strategisch belang is dat de warmtenetten in publieke handen komen. De fractie verzocht daarom per motie te onderzoeken op welke wijze de Haagse stadsverwarmingsnetten van Eneco kunnen worden teruggekocht. Deze motie is verworpen.

ChristenUnie/SGP vindt de verkoop een strategische fout. De partij noemde Mitsubishi een verkoper met een donker oorlogsverleden en vindt het nodig om excuses aan te bieden aan de oorlogsslachtoffers en nabestaanden. De partij diende een amendement in. Met dit amendement wordt geregeld dat na verkoop van de Haagse aandelen in Eneco het college zich tot het uiterste inspant om de Haagse warmtenetten van Eneco terug te kopen. Het amendement is verworpen. Ook diende de fractie een motie in om in elk van de aangekondigde rapportages over de uitputting van de Eneco-middelen inzichtelijk te maken in hoeverre de voorgenomen investeringen van de Eneco-opbrengst niet alleen renderen voor de stad, maar ook voor de gemeentelijke financiën. Deze motie haalde het niet.

PVV is over de besteding nog minder tevreden dan over de verkoop van de aandelen van Eneco. Wat de PVV betreft gaan de opbrengsten direct naar de Haagse burgers.

SP vindt het onbegrijpelijk dat we zeggenschap verliezen in energietransitie. De verkoop is extra wrang omdat Nederland in Europa achteraan bungelt in percentage duurzame energie. Deze inhaalslag leggen we nu volledig in handen van multinationals.

CDA is voorstander van de verkoop aandelen Eneco. Investeringen komen in de infrastructuur en huisvesting in de stad. De partij ziet graag dat het proces voortvarend wordt opgepakt.

Partij voor de Dieren gaf aan dat er een oorlogsverleden aan het bedrijf kleeft. En hoewel die oorlog inmiddels 75 jaar geleden is, heeft het nooit excuses aangeboden. De fractie diende een motie in om Mitsubishi, mede namens de gemeenteraad van Den Haag, te verzoeken om excuses aan te bieden aan de (nabestaanden van) Nederlandse krijgsgevangenen bij de verkoop van Eneco. Deze motie is verworpen.

Islam Democraten wil meer investeren in duurzame gebiedsontwikkeling, maar wil ook de Eneco-gelden gebruiken als kans om de meest kwetsbaren in de stad een steuntje in de rug te geven. De partij vindt transparantie belangrijk en vindt dat de Hagenaars betrokken moeten worden bij de besteding van het geld.

Het college gaf aan dat Den Haag de eerste gemeente is die het besluit voorlegt aan de raad om over de verkoop te beslissen. Het college benadrukte dat met de verkoop van het bedrijf de gemeente niet gelijk uit de financiële zorgen is. Het is een eenmalige inkomstenbron. Het college maakte duidelijk dat het graag ziet dat het bedrijf in gesprek gaat met de Stichting Japanse Ereschulden en is voornemens om het oorlogsverleden te betrekken bij de nationale herdenking.

De raad stemde in met het voorstel inzake de verkoop aandelen Eneco.

Moties verkoop aandelen Eneco (PDF, 2,2 MB)

Afronding commissiedebatten

Tot slot rondde de gemeenteraad 2 commissiedebatten af over:

  • Invulling van de voorgenomen bezuinigingsopgave op Zorg en Jeugd
  • Leefbaarheidseffectrapportage inzake Leefbaarheidseffect rapportage LER
Moties afronding commissiedebatten (PDF, 730,9 kB)

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is online terug te zien.