Nieuwsbericht

Raad sprak over afsluiting Neherkade en initiatiefvoorstel De Beatrijs

Gepubliceerd: 20 januari 2023Laatste wijziging: 20 januari 2023

De gemeenteraad van Den Haag sprak donderdag 19 januari over de afsluiting van de Neherkade en het initiatiefvoorstel De Beatrijs. De raad stemde in met het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026, het Regionaal beleidsplan van de coalitie voor veiligheid, het raadsvoorstel over het rekenkameronderzoek naar het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie, het definitief maken van de Transitievisie Warmte en het voorontwerp Kijkduin Bad voor het Deltaplein en omgeving. Tot slot werden er een aantal commissiedebatten afgerond.

Raadzaal gemeenteraad Den Haag. Foto: Martijn Beekman.
Raadzaal gemeenteraad Den Haag. Foto: Martijn Beekman.

  Stad in de raad

  Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er insprekers over de volgende onderwerpen: 

  • Afsluiting Neherkade
  • Initiatiefvoorstel De Beatrijs
  • Definitief maken Transitievisie Warmte

  Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op http://denhaag.nl/stadinderaad.

  Beëdiging raadslid en fractievertegenwoordiger

  Tijdens deze raadsvergadering werd de beëdiging voor raadslid Samir Ahraui hernieuwd. Hij vervangt opnieuw voor 4 maanden het raadslid Mikal Tseggai die met ziekteverlof is. Ook werd Philip van Houten beëdigd als fractievertegenwoordiger voor Forum voor Democratie.

  Actualiteitendebat Afsluiting Neherkade

  Onder de rijbanen van de Neherkade ligt één van de grotere watertransportleidingen van Dunea. Door een nog onbekende oorzaak is een lek ontstaan ter hoogte van de 1e Laakdwarsweg. Om de herstelwerkzaamheden die door Dunea worden uitgevoerd, te faciliteren is vanaf vrijdag 13 januari de Neherkade in beide rijrichtingen afgesloten. De werkzaamheden duren naar verwachting 1,5 week tot 2 weken.

  Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn geen moties aangenomen.

  Initiatiefvoorstel De Beatrijs

  Op 11 mei 2022 hebben de gemeenteraadsleden Faid, Arp, Gerritsen, Vavier en Holman van de fracties van de Haagse Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA het initiatiefvoorstel ‘De Beatrijs’ ingediend. Met dit voorstel vragen zij het college om te onderzoeken welke mogelijkheden het college ziet om De Beatrijs als culturele broedplaats te behouden en om in kaart te brengen welke mogelijke alternatieve locaties er zijn.

  Het Initiatiefvoorstel "De Beatrijs" werd door de gemeenteraad verworpen. Wel zijn bij de bespreking van dit onderwerp de volgende moties aangenomen:

  Motie Met spoed aan de slag met vrijplaatsenbeleid (Partij voor de Dieren, SP, Haagse Stadspartij, GroenLinks)

  Motie Tijdelijke locatie voor de Samenscholing (Partij voor de Dieren, SP, Haagse Stadspartij)

  Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 en Regionaal beleidsplan 2023-2026 'Coalitie voor veiligheid'

  Bij de start van een nieuwe raadsperiode is het gebruikelijk om het beleid en de prioriteiten voor de komende jaren met betrekking tot de openbare orde en veiligheid vast te leggen in een nieuw Integraal Veiligheidsplan. Hierin staat ook de lokale uitwerking van het Regionaal beleidsplan van de ‘Coalitie voor Veiligheid’. Dat het beleidsplan van de politie-eenheid Den Haag, waarin de gezamenlijke ambities van gemeenten, Openbaar Ministerie (OM) en politie zijn opgenomen.

  Het college kiest voor de komende periode voor intensivering op 3 thema’s:

  1. Een gebiedsgerichte, integrale aanpak van onveiligheid in wijken met een informatiegestuurde, probleemgerichte inzet.
  2. Een langdurige aanpak van ondermijnende criminaliteit
  3. De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

  Daarnaast krijgen ook de thema’s maatschappelijk ongenoegen, digitale veiligheid, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit bijzondere aandacht.

  Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het gewijzigd voorstel van het college inzake aanbieding Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 en het voorstel van het college inzake aanbieding Regionaal beleidsplan 2023-2026 'Coalitie voor veiligheid' beiden aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties en een amendement aangenomen:

  Motie Werk maatregelen tegen drugsoverlast verder uit (ChristenUnie/SGP, VVD, CDA)

  Motie Geen onvrijwillige vervroegde sluiting coffeeshops (SP, Haagse Stadspartij)

  Motie Verhoog aangiftebereidheid MKB (Hart voor Den Haag)

  Amendement Pak dierenmishandeling aan! (Partij voor de Dieren)

  Rekenkameronderzoek Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie

  In 2020 heeft de rekenkamer de Handreiking Revolverende Fondsen gepubliceerd. Het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie is het eerste revolverende fonds dat de gemeente heeft opgericht sinds de publicatie van deze Handreiking. De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre het college bij de oprichting van het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie rekening heeft gehouden met de aandachtspunten uit de Handreiking. Samengevat concludeert de rekenkamer dat het college bij de opzet van de pilot voor het fonds Lokale Initiatieven voor Schone Energie een aantal aspecten zorgvuldig heeft uitgewerkt en toegelicht aan de gemeenteraad. Tegelijkertijd heeft het college een aantal andere aspecten onvoldoende of onvoldoende zichtbaar overwogen. Daarnaast leidt een aantal door het college gemaakte keuzes tot een inperking van rechten van burgers, het optreden van juridische risico’s bij de geldstromen en een beperking van de controlerende rol van de gemeenteraad. Naar aanleiding van dit onderzoek doet de rekenkamer aanbevelingen die de gemeenteraad kan betrekken bij de besluitvorming over het vervolg op de pilot. Voor deze besluitvorming is het nodig dat het college overwegingen die ten grondslag liggen aan keuzes voor de inrichting van het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie transparanter maakt. Het college neemt twee van de vijf aanbevelingen over.

  Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie aangenomen. Daarbij zijn een motie en een amendement aangenomen:

  Amendement Bespreek dicta IV en V op een later moment (VVD, Hart voor Den Haag, CDA, GroenLinks, PvdA, D66)

  Motie GeHEID transparant (Partij voor de Dieren)

  Definitief maken Transitievisie Warmte

  De transitievisie warmte is een visiedocument waarin de plannen staan waarmee Den Haag de komende periode overstapt naar een schone energievoorziening. Deze visie werkt de uitgangspunten van het Stedelijk Energieplan Den Haag nader uit in wat voor elke buurt in Den Haag een goede duurzame warmteoptie is. Daarnaast wordt aangegeven welke buurten waarschijnlijk voor 2030 een schone warmtevoorziening kunnen hebben en welke waarschijnlijk na 2030 kunnen overgaan op een schone warmtevoorziening. Hierna volgen uitvoeringsplannen per buurt, wijk of gebied met een concreter plan van aanpak. Bij het opstellen hiervan worden alle belanghebbenden betrokken. De transitievisie warmte wordt minimaal elke vijf jaar herijkt.

  Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Het voorstel van het college inzake Definitief maken transitievisie warmte is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties aangenomen:

  Motie Vergeet lokale bronnen niet (Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP)

  Motie Representatieve participatie borgen bij uitvoeringsplannen (PvdA)

  Motie Wie doet wat en wanneer (CDA, GroenLinks, D66, Haagse Stadspartij, VVD)

  Motie Benut de energie van de buurtbatterij (ChristenUnie/SGP)

  Motie Kijk ook naar waterstof (Hart voor Den Haag, PVV, VVD)

  Voorontwerp Kijkduin Bad - Deltaplein & omgeving

  In het ‘Masterplan Kijkduin’ is de ambitie uitgesproken om Kijkduin te ontwikkelen tot een levendige, ontspannen familiebadplaats met unieke groenstedelijke woonmilieus. Het voorliggende ontwerp bestaat uit het Deltaplein, lage Deltaplein, de boulevard, straat Deltaplein en de kop van de Kijkduinsestraat. Belangrijkste uitgangspunt voor het Deltaplein is de route naar zee welke begeleid wordt door groen. Naast de functie van duinovergang heeft het Deltaplein ook een integrerende functie, het Deltaplein is de verbinding tussen stad strand en alle onderdelen van Kijkduin Bad. De vuurtoren, speelboot en draaimolen zijn onderdeel van de visie van Kijkduin Bad en zijn een belangrijk onderdeel van Kijkduin als familiebadplaats. De boulevard wordt opgespannen tussen twee pleinen met elk een nautisch object. De nautische objecten die op deze pleinen worden (terug) geplaatst zijn de herkenbare iconen van Kijkduin: de vuurtoren en de speelboot.

  Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het voorstel van het college inzake vaststelling voorontwerp Kijkduin Bad - Deltaplein & omgeving aangenomen. Daarbij zijn ook een motie en een amendement aangenomen:

  Amendement Just Kiss and Ride (Partij voor de Dieren)

  Motie Houd rekening met bestaande ondernemers Kijkduin-Bad (SP, CDA, VVD, Hart voor Den Haag)

  Besluitenlijst

  De gemeenteraad heeft ook ingestemd met:

  Voorstel van het college inzake opheffing geheimhouding

  Voorstel van het college inzake benoeming leden Welstands- en Monumentencommissie

  Voorstel van het college inzake herbenoeming voorzitter raad van toezicht De Haagse Scholen

  Voorstel van het college inzake Aanvraag herziening omgevingsplan Binckhorst (Grote Beerstraat 32-34)

  Afronding debat commissie

  • Verkeersveiligheid kruispunt Waldorpstraat/Viaductweg
  • Jaarverslag 2019-2020 Welstands- en Monumentencommissie
  • Laak
  • Aangekondigde blokkade van de A12
  • Wijkberaad Leyenburg stopt
  • Eindrapport Jeugdombudsman leerlingenvervoer
  • Inclusie mbo-studenten Haagse Introductieweek

  Herstemming

  Tot slot vond er een herstemming plaats over een motie waarbij de stemmen in de raadsvergadering van 21 december staakten. Deze motie werd aangenomen:

  Motie Spreek uit: Realisatie Islamitische begraafplaats in Den Haag is een prioriteit (DENK)

    De vergadering terugkijken?

    Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad.