Persbericht

Raad sprak onder andere over demonstraties op de A12

Gepubliceerd: 10 maart 2023Laatste wijziging: 10 maart 2023

De gemeenteraad van Den Haag sprak donderdag 9 maart over de demonstraties van Extinction Rebellion op de A12. De raad stemde in met de zienswijzen op de Strategische Agenda van de MRDH en voor vliegveld Rotterdam The Hague Airport en de Verordening Scheveningen Haven. Daarnaast stemde de raad in met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de projecten Binck Blocks en BinckPARK en de verordening werkgeverscommissie Gemeentelijke Accountantsorganisatie. Het initiatiefvoorstel Den Haag loopt los! werd verworpen. Tot slot werden er een aantal commissiedebatten afgerond.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er insprekers over de volgende onderwerpen: 

 • Demonstratie A12
 • Zienswijze Concept Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Omgevingsvergunning projecten 'Binck Blocks' en 'BinckPARK' 
 • Initiatiefvoorstel (PvdD) Den Haag loopt los!
 • Haagse aanpak stikstof en bouwen
 • Milieuvervuiling door sigarettenpeuken
 • Evaluatie de permanente winteropvang

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op http://denhaag.nl/stadinderaad.

Beëdiging fractievertegenwoordigers

Tijdens deze raadsvergadering werden twee nieuwe fractievertegenwoordigers voor het CDA geïnstalleerd: Astrid Frey en Jolijn Standhardt. 

Demonstratie A12 

Op zaterdagmiddag 28 januari heeft Extinction Rebellion voor de 5e keer actiegevoerd op de Utrechtsebaan/A12. Deze demonstratie is door de politie beëindigd. Daarbij zijn 768 demonstranten aangehouden. Voor 11 maart is er weer een nieuwe demonstratie aangekondigd op deze plek. 

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij werd één motie aangenomen: 

Motie Informeer bewoners bij demonstraties (ChristenUnie/SGP, DENK, VVD)

Zienswijze Concept Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken sinds 1 januari 2015 23 gemeenten in deze regio samen met als doel versterking van het economisch vestigingsklimaat en verbetering van de bereikbaarheid. De Strategische Agenda beschrijft de gezamenlijke koers van de MRDH-gemeenten voor de periode 2023-2026. De Strategische Agenda zet vier opgaven centraal voor de komende bestuursperiode, waarop de MRDH vanuit haar kerntaken op wil inzetten: 

1. Groei van de regio met ongeveer 400.000 inwoners de komende twintig jaar die willen kunnen wonen, werken en recreëren.  

2. Vernieuwing van de regio door innovatie van economie en mobiliteit stelt nieuwe eisen en biedt nieuwe kansen voor de economie en de mobiliteit.  

3. Kwaliteit van de regio: de groei van de economie, de bevolking en de mobiliteit moet samengaan met meer kwaliteit en leefbaarheid.  

4. Herstel van de regio. De nasleep van de coronacrisis blijft dwingen scherpe keuzes te maken om kwalitatief OV aan te blijven bieden binnen beperkte financiële mogelijkheden. 

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Het gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze Concept Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag is aangenomen. Daarbij zijn ook het volgende moties en amendementen aangenomen: 

Amendement Meer inspraak in MRDH als prioriteit (Partij voor de Dieren, SP, Hart voor Den Haag)

Amendement Definieer brede welvaart bij MRDH (GroenLinks)

Motie Milieuzone in MRDH regio (GroenLinks)

Motie Rekenkameronderzoek MRDH (Hart voor Den Haag, SP)

Zienswijze conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft het voornemen om een aanvraag voor een luchthavenbesluit in te dienen bij het rijk. Ten behoeve daarvan wordt een milieueffectrapport voorbereid met een conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De gemeenteraad bespreekt in deze vergadering het voorstel om als gemeente Den Haag in onze zienswijze kenbaar te maken dat er geen sprake zou kunnen en mogen zijn van een toename van het aantal vluchten. Ook zou de geluidscontour moeten krimpen door het gebruik van stillere vliegtuigen. Daarnaast wordt er in de zienswijze expliciet aandacht gevraagd voor de hinder en overlast voor omwonenden. 

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Het voorstel van het college inzake Zienswijze conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport is aangenomen.

Verordening Scheveningen Haven Den Haag 2023

In verband met nieuwe ontwikkelingen, zowel op nautisch, milieu-hygiënisch als op technisch en ordeningsgebied, is het noodzakelijk de Verordening Scheveningen Haven 2008 te herzien. De Verordening Scheveningen haven Den Haag 2023 dient ter bevordering van een goed havenbeheer, daaronder begrepen de ordening, de veiligheid en het milieu van de haven. De Verordening Scheveningen haven Den Haag 2023 heeft primair tot doel het scheepvaartverkeer in de haven in goede banen te leiden. Daarnaast zijn er bepalingen opgenomen die een veilige haven tot doel hebben: voor de scheepvaart, de rederijen en ook voor omwonenden en bezoekers van de haven.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Het voorstel van het college inzake Verordening Scheveningen Haven Den Haag 2023 is aangenomen. Daarbij werd ook één motie aangenomen: 

Motie Van de wal in het schip graag (Hart voor Den Haag)

Omgevingsvergunning projecten 'Binck Blocks' en 'BinckPARK' Trekvlietzone  

Eind 2020 heeft VORM Ontwikkeling B.V. een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van Binck Blocks, een woontoren met 294 woningen, detailhandel en ruimte voor maatschappelijke dienstverlening, en BinckPARKS, een (semi-openbare) parkeergarage met in de plint 9 woningen en voldoende stallingsplaatsen voor fietsen en scootmobielen voor de bewoners op de locatie tussen de Binckhorstlaan 249 en de Capellalaan. Het bouwplan is in strijd met het omgevingsplan Binckhorst omdat geen 30% sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Daarom is voor deze aanvraag een specifieke verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig is. In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over het concept voor deze verklaring. Deze wordt daarna ter inzage gelegd.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Het voorstel van het college inzake Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (Wabo) ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning projecten 'Binck Blocks' en 'BinckPARK' Trekvlietzone 1A en Trekvlietzone 1B tussen de Binckhorstlaan 249 en de Capellalaan is aangenomen.

Verordening werkgeverscommissie Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag 2023 

Eind 2021 heeft de Haagse gemeenteraad besloten tot een herpositionering van de Gemeentelijke  

Accountantsdienst (GAD). Tot nu toe was de GAD onderdeel van de ambtelijke organisatie onder aansturing van de gemeentesecretaris. Dit heeft mede tot gevolg dat de raad feitelijk de werkgever wordt van de Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag. Via een werkgeverscommissie zal invulling gegeven worden aan het werkgeverschap van de gemeenteraad. 

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Het voorstel van het Presidium inzake vaststellen van de Verordening werkgeverscommissie Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag 2023 aangenomen. Daarbij werd één amendement aangenomen: 

Amendement Wijziging samenstelling werkgeverscommissie GAD (Hart voor Den Haag)

Initiatiefvoorstel Den Haag loopt los! 

Op 14 maart 2022 heeft het raadslid Robin Smit van de Partij voor de Dieren het initiatiefvoorstel “Den Haag loopt los!” ingediend. Hierin worden een aantal inzichten en suggesties gepresenteerd om het hondenbeleid in Den Haag te verbeteren. De suggesties voor betere losloopgebieden moeten zorgen voor een diervriendelijke, duurzame en groene stad waar het zorgeloos loslopen van honden vanzelfsprekend is.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Het gewijzigd initiatiefvoorstel Den Haag loopt los! van de Partij voor de Dieren werd verworpen.

Informatieverzoek ontwerp AZ Fisheries en Simonis

Naar aanleiding van het debat in de commissievergadering van 1 februari 2023, inzake de bespreking van de voortgangsrapportage De Kust Gezond (RIS312901), hebben de raadsleden de heer Barker en mevrouw Arp aansluitend een informatieverzoek ingediend m.b.t. nader inzicht in de ontwerpen van AZ Fisheries en Simonis op grond van artikel 32 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Met deze brief wordt u geïnformeerd over de afdoening van dit verzoek.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij werd één motie aangenomen: 

Motie Informeer de raad over Scheveningen (Partij voor de Dieren, SP)

Besluitenlijst

De gemeenteraad heeft ook ingestemd met:

 • Bekrachtiging geheimhouding
 • Verordening fractieondersteuning 2023
 • Verordening tot wijziging van de Verordening Rekeningencommissie 2014
 • Verordening tot wijziging van de Controleverordening Den Haag 2014
 • Verordening tot wijziging van de Organisatieverordening van de raad van de gemeente Den Haag
 • Benoeming van een plaatsvervangend lid Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH
 • Benoeming van een lid voor de Financiële Adviescommissie veiligheidsregio Haaglanden

Afronding debat commissie 

 • Halfjaarrapportage 2022 WMO 
 • GGD Evaluatie de permanente winteropvang 2021-2022 
 • Red het KNRM reddingshuisje
 • Vierde stand van zaken energiecrisis 
 • Aanwezigheid zwarte pieten in de stad 
 • Instemming gebruik Binnenhof-complex 
 • Milieuvervuiling door sigarettenpeuken

De volgende onderwerpen die stonden geagendeerd voor een afronding commissiedebat konden wegens tijdgebrek niet worden behandeld. Deze onderwerpen worden geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering van 30 maart:

 • Regio Deal 4e tranche Den Haag Zuidwest  
 • Omgevingsvergunning voor woongebouw met stallingsgarage aan de Treublaan   
 • Haagse aanpak stikstof en bouwen 
 • Evaluatie Verbonden Partijen 2022 
 • Lerarentekort primair onderwijs 2022

Herstemming 

Aan het einde van de vergadering werd opnieuw gestemd over twee moties waarbij de stemmen in de vorige raad staakten. Daarbij is de volgende motie aangenomen: 

Motie Degelijke natuuronderzoeken (Partij voor de Dieren)

De vergadering terugkijken?

Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad.