Nieuwsbericht

Raad hield algemene politieke beschouwingen

Gepubliceerd: 17 september 2020Laatste wijziging: 21 september 2020

De gemeenteraad hield op woensdag 16 september de algemene politieke beschouwingen. Verder is Anne Mulder beëdigd als wethouder en nam de raad afscheid van zijn voorganger Boudewijn Revis.

Beëdiging wethouder

De raadsvergadering ving aan met het afscheid van wethouder Boudewijn Revis, die directeur terreinbeheer en ontwikkeling wordt bij Staatsbosbeheer. Vervolgens werd zijn opvolger Anne Mulder als wethouder geïnstalleerd.

Algemene politieke beschouwingen

Toen volgden de algemene politieke beschouwingen. De fracties gaven in hoofdlijnen hun visie op de programmabegroting 2021-2024. Hierin laat de gemeente zien waaraan zij geld uitgeeft. De beschouwingen zijn een aftrap voor de bespreking van de begroting in de eerstvolgende raadsvergadering.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil meer directe invloed voor de Haagse burgers deed zes voorstellen hiervoor. Een voorstel om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 niet alleen op een politieke partij te stemmen, maar tegelijk ook op een aantal onderwerpen. Ook pleit de partij voor burgertops die afgesloten worden met een (dwingend) burgerbesluit. Verder stelt de partij voor om Haagse burgers in de gelegenheid te stellen een burgerbegroting over de hele 100% van de begroting op te stellen. De uitkomst is niet bindend, maar dient als spiegel voor de volksvertegenwoordiging. Verder wil Hart voor Den Haag een burgerjury instellen en het maatschappelijk vraagstuk centraal stellen in plaats van de regels. De voorstellen werden door middel van het initiatiefvoorstel ‘Gooi die luiken open’ ingediend bij de voorzitter.

Verder constateerde de partij dat het college voornemens is om elk jaar vier miljoen euro te bezuinigen op het economisch budget en diende daarom een motie in om pas op de plaats te maken en de besteding van de vier miljoen euro aan incidentele (corona)compensatie voor de bezuinigingen op economie mét de branchepartijen in te zetten, teneinde voor de voor 2021 geplande bezuinigen met een jaar op te schuiven. Ook verzocht Hart voor Den Haag per motie om voor de definitieve behandeling van de begroting duidelijkheid te geven over de plannen van het stadsbestuur om een Museumkwartier te realiseren en het pand van de Amerikaanse ambassade cultureel te bestemmen, waarbij recht wordt gedaan aan de uitspraak van het college dat ook zij graag een Escher Museum ziet. Tot slot diende de fractie nog een motie in om  voor de definitieve behandeling van de begroting te komen met een haalbaarheidsonderzoek Plopsa. De moties haalden geen meerderheid.

Ook vroeg de partij aandacht voor veiligheid. De partij wilde met name weten hoe het zit met het beveiligen van de monumenten in de stad en de camerabewaking voor het Indisch monument. Een andere zorg van de partij is het politietekort. De partij haalde ook de rellen en ongeregeldheden op Scheveningen en de Schilderswijk aan en wilde ook weten welke stappen het stadsbestuur gaat ondernemen om influencers die oproepen tot geweld strafrechtelijk te vervolgen.

VVD

De VVD maakt zich door corona veel zorgen over of mensen hun baan wel behouden, over het welzijn van inwoners en over de staat van Den Haag. Zo noemt de partij de rellen en demonstraties in de stad. De partij is van mening dat deze aanstichters van geweld hard moeten worden aangepakt. De VVD wil een goed stadsbestuur die ervoor zorgt dat de dingen die de gemeente moet oppakken, goed worden opgepakt. Zo vindt de VVD dat de gemeente de financiën op orde moet hebben. Er moet geen onnodige lastenverhoging komen. Ook moet de gemeente ruimte geven aan ondernemers. Verder wil de VVD dat de gemeente er alles aan moet doen om aanstichters van geweld op te sporen en aan te pakken. Ook moeten we opkomen voor hulpverleners en hen goed uitrusten om hun werk te doen, zoals door BOA's een korte wapenstok te geven.

Verder moet de gemeente zorgen voor meer bouwprojecten, want dat levert werkgelegenheid, meer woningen en een betere bereikbaarheid op. Maar vooral een goede economie brengt meer werkgelegenheid met zich mee. Daarom pleit de VVD voor minder rompslomp voor bedrijven, terrassen in de winter, betere bedrijventerreinen en maakindustrie aan te trekken naar onze stad. We moeten ook meer woningen bouwen, maar de grens van de groei in de stad is in zicht. Daarom is de VVD van mening dat er een grens moet worden gesteld aan deze groei.

Haagse Stadspartij

Den Haag is een corona brandhaard en kent hierdoor veel problemen. De partij vraagt zich af wat het college en de veiligheidsregio doen om besmettingen in te dammen.

In deze tijd staat de gezondheid centraal en niet de economie. Zorg, onderwijs, huisvesting en voedselvoorziening blijken onmisbare basisvoorzieningen. Mensen verliezen door de crisis hun werk en komen op straat te staan. Het belang van deze basisvoorzieningen dringt nu pas door en de partij mist dat in de begroting. Wel zijn de effecten van corona meegenomen in de begroting. De Haagse Stadspartij vraagt zich daarom af waarom ook nog eens een aparte buffer moet worden ingesteld. Deze coronabuffer is gevuld door een greep uit de algemene reserve. Maar dit wordt in deze begroting niet opgelost, maar vooruitgeschoven door speculaties op verkoop van gemeentelijk vastgoed. Verder zadelde het Rijk de gemeente ook nog op met bezuinigingen. We moeten dus rekening houden met een structureel financieel probleem en zorgen voor een structurele oplossing, zoals de verhoging van de OZB of andere belastingen. Maar dit gebeurt niet.

Het college wil haar leven beteren wat betreft integriteit. Dingen moet bespreekbaar en transparant worden. De Haagse Stadspartij roept op tot meer openheid van het college. De partij zal niet rusten voordat er een raadsonderzoek komt naar vastgoedperikelen in de stad.

Ook op economisch gebied moet er veel veranderen. Toerisme en horeca dragen niet structureel bij aan de economie en dat zien we nu. Ook moet de openbare ruimte anders ingericht worden door corona. De partij wil veel meer groenonderhoud en vergroening, want dat is belangrijk in deze tijd. Ook maakt de partij zich zorgen over minder sociale woningbouw. Wonen krijgt steeds meer de overhand in Binckhorst, zo wordt het een saaie nieuwbouwwijk en verliest de wijk z’n industriële karakter. Verder vraagt de partij zich af waar de plannen voor energietransitie blijven en wat de gemeente doet tegen racisme.

D66

D66 riep op om als gemeenteraad beter naar de bewoners te luisteren. In het onderzoek De Staat van de Stad blijkt dat er nog veel te winnen is op participatie, inspraak en democratie. Waarom zou je het met zijn 45-en doen, als het met een half miljoen kan, vroeg de fractie zich af. D66 wil met de raad nadenken over nieuwe manieren waarmee we bewoners betrekken en betrokken houden, nieuwe manieren waarop de raad hun inbreng betrekken bij besluiten en nieuwe manieren waarop die besloten worden genomen. Van groot belang daarbij, zijn heldere spelregels vooraf. D66 deed het voorstel, samen met ChristenUnie/SGP, om samen met de raad een werkgroep Democratie te starten.

Partij voor de Dieren

Volgens Partij voor de Dieren zijn we de afgelopen jaren in meerdere crises beland; een coronacrisis, een klimaat- en ecologische crisis en een eigen Haagse bouwcrisis. Partij voor de Dieren concludeerde dat er weinig is gebeurd om de crises aan te pakken. De partij ziet duurzaamheidsplannen van het college nog steeds hetzelfde zijn als 10 jaar geleden. Er zijn weinig concrete documenten zonder tussendoelen. De partij vraagt zich af waarom er nog geen plan ligt wat te doen met de Enecomiddelen. De partij ziet genoeg ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld de treinreizen. Dit soort keuzes moet het college vaker zelf doen. De partij wilde weten hoe het verkopen van het vastgoed zich verhoudt met de duurzaamheidsplannen. De partij voor de Dieren verwacht dat het college maatregelen neemt voor het vergroenen en onderhoud. De natuur staat onder druk en de fractie ziet daarbij dat het college inzet op meer evenementen maar over de overlast wordt door het college niet gesproken. De partij snap niet dat dat er nog wordt ingezet op het binnenhalen van toeristen in deze tijd.

Partij voor de Dieren heeft honderden punten aangedragen op het gebied van dierenwelzijn, zoal het inkopen van proefdiervrije producten. De partij wilde weten of de gemeente met deze punten aan de slag gaat. Het college neemt volgens de Partij voor de Dieren geen verantwoordelijkheden als het gaat om het falen bij de bouwplannen. Noemde het busplatform en Legoland als voorbeelden. Partij voor de Dieren hoopt dat schoonschip wordt gemaakt door het college en de partij deed drie voorstellen. De partij wil verbetering van het contractmanagement op grote gemeentelijke bouwprojecten met een plan van aanpak, de partij wil het budget voor externe inhuur verlagen en als uitgangspunt te hanteren om niet meer onderhandse projectontwikkelaars grond te geven.

GroenLinks wijst erop dat de groeiende ongelijkheid leidt tot veranderingen in de samenleving. Ook corona leidt tot een grotere kloof in de samenleving, want de grootste klappen vallen bij mensen die al kwetsbaar zijn. Daarom vindt GroenLinks dat er geld moet gaan naar de mensen die het echt nodig hebben. Ook maakt de partij zich hard voor meer sociale woningbouw en een oplossing voor de grote groep arbeidsmigranten in onze stad. Ook vindt GroenLinks dat we het gesprek over de betekenis van racisme voor ons allen persoonlijk met elkaar in deze stad voeren, ook al is dat soms ongemakkelijk. 

Ook noemt GroenLinks de klimaatcrisis een groot probleem. Iedereen moet voordeel hebben van de energietransitie en de partij kijkt uit naar de plannen in de begroting hiervoor. Verder vindt GroenLinks dat er maatregelen moeten komen tegen vieze voertuigen die de lucht vervuilen.

Tot slot maakt GroenLinks zich zorgen over de afstand tussen inwoners en bestuur. Sommige partijen zien ombudspolitiek als oplossing voor het verdichten van deze kloof, maar hier is de partij op tegen. Je gaat namelijk alleen in op individuele kwesties en niet voor het bredere en algemene maatschappelijke belang. Ook kan het zorgen voor een verdieping van de kloof, want niet iedereen is zo mondig dat ze bij een politieke partij aankloppen. De partij wil burgers structureel bij planvorming en besluitvorming gaan betrekken.

PVV

Er komen veel immigranten bij in Den Haag dankzij dit college en dit kost ons bakken met geld. Het resultaat hiervan zien we dagelijks bijvoorbeeld tijdens de rellen in de Schilderswijk. De PVV noemt sommigen in de politiek wegkijkers want zij zien dit niet. De partij is verder van mening dat er door de politie met twee maten gemeten wordt: in de Schilderswijk werd er weinig gedaan aan de rellen, maar in Duindorp en bij de boeren wel. De politie is het gezag kwijt, omdat beleidsmakers en politici niet de vinger op de zere plek willen leggen en de politie telkens de schuld krijgt.

De PVV vindt dat het stadsbestuur er niet meer voor de Hagenaar is. Het college heeft namelijk de belastingen verhoogd. Het college geeft het geld vervolgens alleen maar uit aan voor de partij onzinnige dingen zoals aan migranten, werklozen en cultuur. Hierdoor wordt Den Haag een onleefbare en onveilige stad.

Verder maakt de PVV zich zorgen over de financiën. De partij vertrouwt er niet op dat het Rijk met geld over de brug komt. Het college weigert verder ook de Enecogelden terug te geven aan de Hagenaars, maar uit te geven aan de energietransitie.

CDA

Het CDA wil samen op zoek naar een nieuw evenwicht tussen markt, overheid en samenleving. De markt en de overheid  zouden weer meer ten dienste moeten staan van die sterke Haagse samenleving. Dat betekent volgens het CDA een overheid als krachtig schild, waarop je kunt vertrouwen. Zo moet het weer gaan over een overheid die de regie neemt door middel van volkshuisvesting. Het gaat namelijk niet om een Haags tekort, maar om een tekort van de regio Haaglanden. Aan de oplossing zouden alle  gemeenten die deel uitmaken van deze regio een bijdrage moeten leveren. De partij wil dat het college meer nadenkt over wat we als stad aankunnen met de faciliteiten die we hebben. Goed luisteren naar onze inwoners zou op nummer één moeten staan. Het CDA stelde vragen over de participatie en de rol van de partijen hierin.

Op het gebied van duurzaamheid waarschuwt het CDA voor experimenten: zet op weg naar die duurzame stad de stappen waarvan we weten dat ze werken, zoals het isoleren van de woningvoorraad. Het CDA vindt dat dure en riskante experimenten op kosten van de inwoners achterwege gelaten moet worden. In het verleden zijn in goede tijden de financiële reserves van de gemeente Den Haag opgebouwd, waardoor nu in moeilijke tijden de druk op inwoners wat verlicht kan worden. Het CDA wil ook in de toekomst blijven bouwen aan dit fundament van financiële verantwoordelijkheid.

Islam Democraten

De Islam Democraten uitten haar ongenoegen over het bestuur. Er zijn aangenomen moties die nog niet zijn uitgevoerd, zoals de motie over het aanpak van hangmannen in Transvaal. Er nog steeds geen oplossing en aanpak en nog steeds geen extra toezicht en handhaving. Ook het initiatiefvoorstel Den Haag Schoon ligt al een jaar op tafel, maar er is nog geen vooruitgang. Daarnaast weet de islamitische gemeenschap nog steeds niet waar het aan toe is als het gaat om islamitische begraafplaatsen. De fractie is verder de integriteitskwesties zat die steeds op tafel komen. Er moet sneller betere controle komen op bepaalde cruciale plekken. De fractie deed een oproep aan het college om aan de slag te gaan met integriteit.

Met name bewoners van achtergestelde wijken zijn de dupe van de crisis en verwachten dat de gemeente met plannen komt om de ravage op te ruimen. In Den Haag worden de huren wel verhoogd, in andere delen van Nederland niet. De partij wil het Eneco geld gebruiken om de meest kwetsbaren te gebruiken. De partij vroeg verder aandacht voor eenzaamheid en depressiviteit. De Islam Democraten vindt het verder belangrijk om de dialoog aan te gaan en als raad een voorbeeld zijn hiervoor.

Het afvalprobleem is een doorn in het oog en is benieuwd naar de status van het initiatiefvoorstel. De straten zijn nog steeds vuil en oracs zijn nog vol. Ook het tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten is een aandachtspunt voor de partij. De leefbaarheid worden door overbewoning en verloedering aangetast. De verkamering moet stoppen. De groei van de stad moet eerlijk verdeeld over de wijken in de stad. Tot slot vroeg de fractie aandacht voor de wegafsluiting van de Paralelweg en de Hoefkade.

PvdA

Het coronavirus zette alles op z’n kop. Mensen in de zorg werken heel hard om de stad draaiende te houden. De PvdA vindt het bijzonder hoe iedereen er voor elkaar is in tijden van crisis. De crisis is meer dan alleen een gezondheidscrisis, want ook werkloosheid en armoede dreigen. De PvdA kijkt uit naar het sociaal-economisch herstelplan zodat mensen aan het werk worden gehouden. De partij maakt zich zorgen om de daklozen, want het aantal wordt steeds groter. Verder vraagt de PvdA aandacht voor armoedevoorzieningen, waarbij het oproept tot flexibel armoedebeleid voor de werkende armen. Ook pleit de PvdA voor goed welzijnswerk om eenzaamheid te voorkomen en jongeren op weg te helpen. Ook noemt de partij goede zorg heel belangrijk. De zorgkosten stijgen namelijk, maar het Rijk komt onvoldoende over de brug. Jongeren voelen de klappen het meest en de PvdA vraagt zich af hoe we jongeren gaan helpen met het vinden van een baan en stage. Verder moeten betaalbare woningen in de stad geborgd worden en hoopt de partij dat de energietransitie niet op de achtergrond raakt door corona. Ook maakt de PvdA zich zorgen over de kansenongelijkheid in de stad. Den Haag heeft namelijk het grootste kansengelijkheid in Nederland. De gemeente heeft daar veel aangedaan en de partij wil niet dat dit werk door corona ongedaan wordt gemaakt. Ook maakt de partij zich zorgen om racisme en vraagt zich af wat er hier tegen wordt gedaan door de gemeente. Tot slot vindt de PvdA dat we de kunst- en cultuursector moeten beschermen.

ChristenUnie/SGP

De coronapandemie houdt ons een spiegel voor: deze toont de werkelijkheid zoals deze is, de ware staat van de stad, het omzien naar elkaar, het harde werk in zorg en onderwijs, maar ook onzekerheid, eenzaamheid en kwetsbaarheid. De ChristenUnie/SGP vroeg aandacht voor de arbeidsmarkt en de werkloosheid onder jongeren en arbeidsmigranten. De partij wilde weten of het college voorbereid is om de verwachte verdubbeling van de werkloosheid in onze stad het hoofd te bieden. Ook wilde de ChristenUnie/SGP weten waarom kansenongelijkheid geen topprioriteit van het college is en er 2 miljoen minder beschikbaar is voor 2021. Ook vroeg de partij reactie op de bezuinigingen op het welzijnswerk. Het college doet volgens de partij verstandige dingen: geen extra bezuinigingen of extra lastverzwaringen. Maar vroeg het college wel welke les zij trekt uit het feit dat de algemene reserve nu ineens 72 miljoen te laat blijkt. De partij diende samen met D66 een initiatiefvoorstel in getiteld: ‘Een spiegel naar het verleden’. Door het plaatsen van een spiegel en QR-code bij een aantal monumenten worden bezoekers uitgenodigd om na te denken over de reflectieve vraag: wat zou jij doen? Tot slot vindt de partij dat er een overheid nodig is die en werk maakt van versnelde investeringen en tegelijk niet bezuinigt op welzijnswerk en het aanpakken van onderwijsachterstanden.

SP

De SP constateerde dat sociale huurwoningen tegenover het centraal station en in het Spuikwartier alleen op papier hebben bestaan, om prestigieuze bouwplannen een sociaal randje te geven. De partij vindt een schone en betaalbare stad de basis voor een menswaardig bestaan en riep de wethouders daarom op om voortaan vanuit een visie te bouwen aan de stad. Maar er is volgens de partij meer nodig om eensgezind uit de crisis te komen, namelijk andere politiek. De verbinding zoeken in plaats van verdelen. De partij vroeg aandacht voor kwetsbare jongeren en hoopt dat het college ervoor kiest bij haar sociaal-economisch herstelplan en bij de besteding van de Enecogelden hun kansen centraal te stellen. Door bijvoorbeeld leer- en ontwikkelkansen voor jongeren als rode draad op te nemen in ieder bestedingsplan en keiharde banenafspraken te maken voor deze jongeren.

NIDA

NIDA noemde Den Haag lek-stad nummer 1 voor vertrouwelijke gesprekken of documenten. Maar ook in de portemonnee is Den Haag lek-stad nummer 1 volgens NIDA. De partij noemde de miljoenen overschrijdingen bij projecten, zoals Amare, KJ-plein, en Legoland. Wat de partij betreft kunnen deze miljoenen beter worden besteed aan kwetsbaren in onze stad en aan het verbeteren van het klimaat. Er is veel armoede in de stad, maar sinds coronacrisis is de partij duidelijk geworden hoeveel verborgen armoede er is. De problemen van leefbaarheid in wijken als Transvaal zijn dagelijks zichtbaar, maar de verbeteringen blijven uit. De partij heeft kritiek op de burgerparticipatie, met name in kwetsbare wijken. NIDA noemde de afsluitingen van de Schilderswijk als goed voorbeeld van het niet luisteren naar burgers en niet weten hoe bewoners te betrekken bij ingrijpende maatregelen. Ook noemde de partij de Vaillantlaan snelweg. De partij wil niet nog meer verkeer richting deze weg. NIDA komt binnenkort met een plan voor ondertunneling van de Vaillantlaan. Ook vroeg de partij aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de partij komt met concrete voorstellen voor vergroening. Verder ziet de partij geen concrete voorstellen voor de aanpak van racisme en vindt NIDA duurzaamheid belangrijk, maar wel betaalbaar.

Partij voor de Toekomst

De Partij voor de Toekomst vindt het goed dat racisme en discriminatie werden aangekaart in de troonrede. Maar de partij wil ook aandacht vragen voor leeftijdsdiscriminatie. Zo heeft de partij gemerkt dat mensen op leeftijd door quarantaine eenzaam zijn geworden. Verder wil de partij dat ouderen goed worden opgevangen op het gebied van werk, welzijn en zorg. De partij is blij dat er in de begroting aandacht wordt gegeven aan Den Haag als seniorvriendelijke stad. De partij is blij dat er meer aandacht wordt gegeven aan werk maken van participatie. De partij wil verder dat alle kinderen zwemles krijgen in Den Haag zodat de zee voor hen veilig is. Tot slot wil de Partij voor de Toekomst dat er meer wordt gedaan aan het wapenprobleem.

Partij van de Eenheid

De Partij van de Eenheid wil af van de verspilling van subsidies in Transvaal. Deze subsidies gaan volgens de partij naar vage subsidieclubs met nihil resultaat. Er worden vele miljoenen gegeven aan deze clubs, maar er is niet minder onvrede onder de inwoners en heeft de rellen niet voorkomen. De doelgroep zelf wordt niet bereikt want deze komen niet naar de activiteiten die worden georganiseerd door deze clubs. De partij wil dat er geld gaat naar activiteiten die door wijk zelf worden georganiseerd. Daarom diende de partij een motie in waarin het oproept om op zeer korte termijn met een duidelijk actieplan te komen om de vele onzinnige projecten niet meer te subsidiëren en de vrijkomende gelden beschikbaar te stellen aan wijkbewoners en ondernemers, die eigen initiatieven ontplooien. Deze motie haalde het niet.

Verder maakt de partij zich zorgen over het afsluiten van de Hoefkade en Parallelweg. Bewoners voelen zich namelijk niet gehoord. De partij wil een grondige evaluatie over een half jaar en bewoners daarin wel meenemen. De situatie moeten worden herzien als er geen draagvlak is bij hen. Tot slot noemt de Partij van de Eenheid het enorme afvalprobleem. Hiervoor heeft de partij al eerder maatregelen voorgesteld zoals de frequentie van het legen te verdubbelen en handhaving in burger en in de nacht.

College

Het college presenteert een sluitende begroting van 2,7 miljard euro. De wethouder noemt dat een prestatie want dat was niet makkelijk. De coronacrisis heeft de stad namelijk op z’n kop gezet. Niet alleen op financieel gebied, maar ook op sociaal gebied. Er zijn veel negatieve zorgen, maar het college ziet ook kansen en ondernemerschap. Het college wil de stad sterker maken en de ambities van het coalitieakkoord doorzetten en dat is een flinke klus. Want er is een stijging van gemeentelijke uitgaven en er zijn minder inkomsten. Er is een financiële buffer van 80 miljoen euro om de klappen op te vangen. Verder komt er ook een herstelplan bij de voorjaarsnota. De algemene reserve is fors geslonken en moet worden aangevuld. Daarom gaat de gemeente gemeentelijke vastgoed verkopen. De gemeente heeft natuurlijk een eigen verantwoordelijk om met een gezonde begroting te komen, maar het college blijft bij het Rijk hameren op goede financiële steun.

Moties Algemene politieke beschouwingen (PDF, 123,8 kB)

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is online terug te zien.