Nieuwsbericht

Raad hield algemene politieke beschouwingen

Gepubliceerd: 17 september 2021Laatste wijziging: 17 september 2021

De gemeenteraad hield op donderdag 16 september de algemene politieke beschouwingen.

Algemene politieke beschouwingen

De gemeenteraad hield op donderdag 16 september de algemene politieke beschouwingen. De fracties gaven op hoofdlijnen hun visie op de programmabegroting 2022-2025. Hierin laat de gemeente zien waaraan zij geld uitgeeft. De beschouwingen zijn een aftrap voor de bespreking van de programmabegroting in de raadsvergadering van 4 november 2021.

Voor aanvang van de algemene beschouwingen stond burgemeester van Zanen stil bij het vertrek van de wethouder van Sociale Zaken en Werk, de heer van Alphen eerder deze week. Hij diende maandag zijn ontslag in vanwege de ontstane situatie en het rapport over de stichting Energie Academie. Hij was een boegbeeld van de diverse en veelzijdige stad die Den Haag is. Een zeer betrokken mens en zeer betrokken wethouder die met zijn wortels in onze stad, in de Schilderswijk zich met hard en ziel heeft ingezet voor de stad. Daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De situatie in onze stad is zo zorgelijk dat het nauwelijks lukt de begroting sluitend te krijgen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos steunt het college, ook per motie, in de opvatting dat deze precaire situatie mede te wijten is aan het feit dat de gemeente te weinig geld van het Rijk krijgt voor alle taken die moeten worden uitgevoerd. Zowel het college als meerdere partijen in de raad hebben aangegeven dat het Rijk de (dreigende) tekorten in de begroting moet opruimen. De fractie is van mening dat de lobby van de gemeente voor meer geld ver beneden de maat is en diende een motie in om het aantal lobbyisten voor de gemeente op het niveau van lobbykampioen Rotterdam te brengen, zodat zij bij het Rijk en binnen de EU meer fondsen aan kunnen boren.

De kosten voor bijstand drukken enorm op de begroting. De fractie doet een oproep om mensen zonder baan te koppelen aan sectoren die schreeuwen om personeel. Elders zijn zeer positieve ervaringen zijn met het Amerikaanse model van open hiring, waarbij mensen zonder CV en zonder opleiding toch een baan kunnen krijgen, Dit concept is ideaal voor de 38.000 mensen in Den Haag die een baan zoeken, vindt de fractie. Daarom werd een motie ingediend om in samenwerking met werkgevers en ambtelijke ondersteuning het systeem open hiring actief in te voeren.

Aan polarisatie is geen gebrek in de Haagse gemeenteraad is Hart voor Den Haag/Groep de Mos van mening. Bevolkingsgroei is een onderwerp dat we bij horens moeten vatten. Den Haag groeit tot 2040 met ruim 80.000 mensen. Het absorptievermogen is bereikt en het voorzieningenniveau staat ernstig onder druk. Dit heeft volgens de fractie ernstige gevolgen voor de huidige inwoners. De fractie riep daarom in een motie op om het remmen van bevolkingsgroei tot beleid te maken.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos gaf verder aan het onwenselijk te vinden dat de bouw van duizenden woningen onder druk komt te staan vanwege een tekort aan voldoende kundige ambtenaren op wonen. De fractie diende een motie in om, naar voorbeeld van de provincie Gelderland, te onderzoeken of een flexpool van planjuristen, onderhandelaars en mensen met specifieke kennis op het gebied van wonen ook voor de Haagse regio geschikt kan zijn.

Den Haag heeft te kampen met een snelgroeiende bevolking, die bovendien vergrijst. Zorgexperts stellen dat het sluiten van o.a. spoedeisende hulpposten en huisartsenposten leidt tot achteruitgang van de kwaliteit van de acute zorg en de toegankelijkheid daartoe onder druk zet. Daarom riep de fractie per motie op om proactief op te komen voor de zorgbelangen van bewoners en richting het Rijk te strijden voor het volwaardige behoud van ziekenhuis Bronovo, met spoedeisende hulp en intensive care.

Ook deed de fractie een oproep om de horeca- en cultuursector direct te helpen door niet actief te handhaven op de controle door deze sectoren op de coronapas. Tot slot gaf de fractie aan dat Bouwend Nederland stelt dat lokale overheden niet genoeg personeel hebben om bouwplannen te beoordelen. Een gebrek aan voldoende kundige ambtenaren bij gemeenten vertraagt de bouw van duizenden huizen. Gezien de enorme woningnood is dit onwenselijk, daarom verzocht de fractie te onderzoeken of het ambtelijk apparaat genoeg in staat is om de bouwopgave te faciliteren.

VVD

Wat hebben veel mensen afgelopen zomer genoten van alle moois dat Scheveningen te bieden heeft. Dat was een groot contrast met vorig jaar toen het op de slechte dagen een chaos was en op hele slechte dagen nog veel erger. Begon de VVD haar algemene beschouwingen. Dit jaar is zeker niet alles goed gegaan, maar de fractie vindt het mooi dat de gemeente afgelopen zomer heeft laten zien dat veiligheid en leefbaarheid van Scheveningen op 1 staat en dat we dit samen met bewoners doen. De fractie wil graag meer van dit soort prestaties van de gemeente en het gemeentebestuur zien. Maar daarvoor is het wel noodzakelijk om keuzes te maken, want de donkere financiële wolken hangen bijna boven ons. Het is nog onzeker hoe hoog de tekorten oplopen maar het is vrijwel zeker dat we het niet droog houden en dat er keuzes moeten worden gemaakt.

Belastingverhogingen zijn geen oplossing volgens de VVD. Als je het in een gemeente over belastingen hebt, dan heb je het over huiseigenaren zei de fractie. Natuurlijk zijn er huiseigenaren met sterke schouders die iets kunnen missen, maar vele tienduizenden Hagenaren met hypotheken van ver onder de 200.000 euro kun je niet vragen meer belasting te betalen omdat de gemeente de begroting niet op orde heeft, weigert prioriteiten te stellen en het Rijk niet over de brug komt. Dat is onrechtvaardig.

We moeten als gemeente regelmatig kijken of we de goede dingen doen en of we de dingen die we doen ook goed doen. Dat hebben we de afgelopen tijd op de beleidsterreinen zorg en welzijn gedaan. Goed kijken waar je kunt besparen zonder dat je de dienstverlening slechter maakt. Dat kan volgens de fractie bijvoorbeeld ook voor de beleidsterreinen sociale zekerheid, stadsdelen of integratie. Nadenken over wat voor ons echt belangrijk is, is nodig. Voor de VVD is het belangrijk om, als we uit deze crisis komen, te investeren in leefbaarheid, veiligheid, woningbouw en een groene stad.

Haagse Stadspartij

Vorig jaar bevonden we ons midden in een pandemie met allerlei beperkingen voor de volksgezondheid. En nu lijkt daar langzamerhand een einde aan te komen, althans voor de kapitalistische maatschappij, zie de Haagse Stadspartij. De tweedeling is vergroot en nog steeds zijn er duizenden mensen die nog gevaar lopen. Daarom begrijpt de fractie het pleiten voor het vrijgeven van de nachthoreca niet zo goed. Natuurlijk is het fijn als dit mogelijk is, maar we hebben nog niet gehoord hoe bijvoorbeeld kinderen van echt kwetsbare groepen aan fatsoenlijk en veilig onderwijs kunnen komen.

Verder gaf de Haagse Stadspartij aan dat de aanpak van onder advisering in het onderwijs erg teleurstelt. Daarvoor moeten we de niet altijd bewuste racistische blik op zwarte of arme kinderen aan de kaak stellen. En dat is blijkbaar ongemakkelijk, maar het moet gaf de fractie aan. Dat gaat dit college niet meer doen en past alleen nog op de winkel zei de Haagse Stadspartij.

De wethouder Financiën stelt dat de gemeente armlastig is. Maar de cijfers spreken dit tegen. Zo liggen de inkomsten en uitgaven 130 miljoen hoger dan de vorige begroting. Vorig jaar werden we bang gemaakt met de financiële gevolgen van Corona, maar uiteindelijk haalden we een positief resultaat van 84 miljoen. Natuurlijk krijgen we structureel te weinig geld van het Rijk, maar er zijn gelukkig ook meevallers.

De Haagse Stadspartij staat hier vandaag om de belangen van de kwetsbare en armste groepen in de stad te vertegenwoordigen. De woningbouw heeft nieuwe desastreuze grens bereikt. In Den Haag alleen staan meer dan 100.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, zijn er studenten die nergens terecht kunnen en is er een onmenselijk urgentiesysteem. Tegelijkertijd staan er duizenden woningen en gebouwen leeg. Dit is het moment om op te staan en hier werk van te maken. De huisvesting van daklozen, arbeidsmigranten, zorgbehoeftigen en woonwagenbewoners is nog steeds niet goed op orde. Het college wijst veel naar het Rijk voor het oplossen van de wooncrisis, maar kan zelf ook al veel doen: stop met uitzondering maken op de eigen norm van 30% sociale woningbouw, maak gebruik van de aangenomen motie van de Haagse Stadspartij om als gemeente zelf woningen te bouwen en stop met het slopen van sociale woningen.

De cultuursector is hard getroffen door Corona. Gelukkig staat er een concreet plan in de begroting. En hoe staat het met de leefbaarheid vroeg de fractie zich af. Voor de chaos in de Grote Marktstraat is er nog altijd geen oplossing. Verder is de Vaillantlaan het afvoerputje van de centrumring zei de fractie. De verkeersveiligheid en de schadelijke lucht eigen hun tol van de bewoners. Wanneer komt het college in co-creatie met de bewoners met concrete plannen wilde de fractie weten. En wanneer gaan de bewoners van Transvaal, de Schilderswijk en Laak eens wat merken van de aanpak van de rotzooi op straat? Waarom trekt het college geen extra geld uit voor aanpak van leefbaarheidsproblemen op het gebied van afval, verkeeroverlast en groen in de kwetsbare wijken? Ook vervoersarmoede vind je in de meest kwetsbare wijken van de stad. Bij de transitieplannen van het OV zie je dat tijdelijk nog meer haltes geschrapt gaan worden

Op gebied van Energiearmoede geldt hetzelfde: geen beleid en middelen om energiearmoede tegen te gaan. Ook de klimaatambities zijn niet dichterbij, maar juist verderop geraakt.

Met dit beleid en deze begroting wordt de tweedeling alleen maar groter en dat zal de Haagse Stadspartij nooit accepteren.

D66

Het Binnenhof en Den Haag zijn onlosmakelijk met elkaar te maken. Dat heeft niet alleen te maken met de renovatie van het Binnenhof. Maar zoals de renovatie van het Binnenhof hard nodig is, is ook de renovatie van de stad Den Haag keihard nodig om de uitdagingen van vandaag en van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Bijvoorbeeld als het gaat om de woningnood. D66 vindt het van belang dat alle inwoners van Den Haag een passende woning vinden. En dan met name starters, studenten en mensen met een beperking.

D66 is blij om te zien dat ook op het gebied van bestuurlijke vernieuwing stappen worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de invoering van het burgerforum. Het is belangrijk dat inwoners kunnen meepraten over hoe hun buurt eruit moet komen te zien. De werkgroep Participatie en Democratie werkt momenteel aan een inspiratienota, waarin het kijkt hoe de Haagse democratie verder verbeterd kan worden. De drempel voor inwoners om mee te doen en denken in besluitvorming moet laag zijn.

D66 wil de financiële middelen van de gemeente slim inzetten. Bijvoorbeeld om het lerarentekort op te lossen en de toelatingseisen van de Pabo te veranderen. Ook op het gebied van veiligheid kan er nog veel gebeuren. De helft van de vrouwen heeft wel eens te maken met straatintimidatie. D66 vindt het belangrijk dat zulke problematiek bij de wortel wordt aangepakt, door middel van voorlichting op scholen.

Daarnaast wil D66 meer groen in de stad en beter geïsoleerde huizen. Over minimaal 5 jaar verhuist het parlement weer terug naar het Binnenhof. Het Binnenhof is dan verduurzaamd en toekomstbestendig. De vraag is of Den Haag dat tegen die tijd ook is. D66 hoopt daarom dat er bij de verkiezingen in maart volgend jaar gekozen wordt voor een duurzame en toekomstbestendige toekomst.

Partij voor de Dieren

Een college dat al uitblonk in vooruitschuiven, heeft er nu een waar huzarenstukje van gemaakt vindt de Partij voor de Dieren. Eerst de spaarpot leegroven en dan tegen een volgend college zeggen: je moet nog 19 miljoen bezuinigen. De fractie vraag of het college enig idee heeft hoe het tekort structureel wil aanpakken. Ook de aanpak van de klimaatcrisis en de ecologische crisis schuift het college voor zich uit.

De druk op de leefomgeving van dieren neemt toe, afval wordt nog grotendeels verbrand en energie onzuinige woningen worden niet aangepakt. Er is geen verandering op het gebied van duurzaamheidsbeleid gekomen. Er zijn geen duidelijke doelen, er is geen energietransitie fonds en geen een wijkenergieplan. Wat de fractie betreft moet volgend college meer doen aan klimaatprobleem door bewoners te informeren, ontzorgen en waar nodig te ondersteunen. Ook het groen kan een belangrijke rol spelen in het aanpakken van de klimaatcrisis en het tegengaan van een ecologische crisis. Ook hier is de fractie met voorstellen gekomen, zoals het vergroenen van daken en pleinen. Bewoners worden steeds vaker opgeschrikt door een bomenkap en de ecologische zone staat vaak gelijk aan een braakliggend terrein.

Waarom staat college niet voor de ecologische zone en kiest het steeds voor bebouwing ervan. In de meest recente begroting zien we zelfs dat dit college grasvelden wil laten plastificeren. Ook voor de stikstofcrisis geeft college niet thuis. Hoe lang wachten we al op maatregelen vroeg de fractie zich af. De fractie vindt dat er veel meer ingezet moet worden op vergroening.

Iets positiever is de Partij voor de Dieren over dierenwelzijnsbeleid. Wel ziet de fractie nog mogelijkheden om dierenwelzijn in Den Haag te verbeteren, zoals het stoppen met hengelen, fokken op stadsboerderijen kunnen we verbieden en hondenlosloopgebieden kunnen veiliger. De Partij voor de Dieren pleitte voor het fundamenteel anders omgaan met dieren, de natuur en de planeet.

GroenLinks

GroenLinks begon haar bijdrage aan de algemene beschouwingen met een citaat uit het lied ‘Stand’ van R.E.M. Een tekst over zien wat er daadwerkelijk aan de hand is en er ook iets aan willen doen. Niet wegkijken, staan voor je zaak. Wethouder van Alphen stond voor zijn zaak. Het opkomen voor de meest kwetsbaren in de stad. Mensen die het moeilijk hebben, of gewoon pech, een perspectief te bieden. Het is een hard gelach dat juist hij de noodzaak voelde de verantwoordelijkheid te nemen voor een debacle waarbij duidelijk was vanaf het eerste begin dat dit rolvermengingen, onduidelijke afspraken en de weinig zakelijke contracten gedoemd was te mislukken. Hij is ook iemand die staat voor zijn verantwoordelijkheid en deze dus ook genomen heeft. Dat is moedig en daar heeft de fractie diep respect voor. Hij stond voor zijn principes en hield daaraan vast. Daar kunnen we van leren. De fractie bedankte wethouder van Alphen voor zijn buitengewone inzet voor de stad.

De fractie mist standvastigheid in de manier waarop in onze stad beleid gemaakt en uitgevoerd wordt. We hebben te maken met beperkte financiële middelen. GroenLinks heeft veel waardering voor dit college dat doet wat kan met de steeds meer beperktere financiën en daarbij stevig inteert op de al opgedroogde reserves. We nemen daarmee een stevig voorschot op de komende jaren en het komende coalitie. Natuurlijk moet het Rijk snel en structureel over de brug komen. De kosten die we maken op het sociale domein en andere terreinen moeten vergoed worden. Het is onhoudbaar dat we zelf onze inkomsten weigeren te verhogen en iets extra’s vragen van de grote groep mensen met wie het financieel goed gaat en die volop profiteren van de steeds stijgende huizenprijzen.

GroenLinks is standvastig als het de aanpak van ongelijkheid betreft. Kinderen die een taalachterstand hadden zijn tijdens Corona in het onderwijs nog vel verder achter geraakt. Jongeren met tijdelijke contracten en zzp’ers vlogen er als eerste uit en zien hun kansen op een eigen woning nog verder afnemen. Ouderen zijn verder vereenzaamd. Dat tij moeten we keren.

De fractie is voorstander van het verder verbreden en uitbreiden van opvangmogelijkheden voor vluchtelingen, statushouders en dak- en thuislozen. En wil experimenteren met een basisinkomen. Hiervoor wekt GroenLinks de komende tijd concrete voorstellen uit. De fractie staat voor het recht op een woning voor iedereen. Wonen is een recht en geen verdienmodel en de fractie zet zich in voor een eerlijkere woningmarkt met een betere bescherming van huurders en het aan banden leggen van woningen als beleggersobject.

Standvastig is de partij ook over de aanpak van de klimaatcrisis. Er gebeurt al heel veel op dit gebied, maar er moet meer gebeuren om de ambities in 2030 te halen en de stad moet nog veel groener. We moeten meer in gesprek gaan met onze stadsgenoten en laten zien wat ze zelf al kunnen doen en bewoners zeggenschap geven over de te maken keuzes. De versnelde plannen voor het aanpakken van de klimaatcrisis moet ook leiden tot concrete plannen voor isoleren of duurzame warmte en financieringsmogelijkheden waar woningeigenaren individueel, met een blok of met een straat op kunnen instappen.

PVV

De PVV heeft het gevoel dat de Haagse gemeenteraad alle soevereiniteit overgeheveld heeft aan het rijk. De wethouder financiën ziet niet dat hij zelf in de uitgaven van de begroting kan snijden, als er tekorten zijn. De wethouder wonen klaagt dat er te weinig woningen zijn, maar ziet niet dat er jaarlijks tweeduizend internationale studenten naar de stad verhuizen. Daarnaast zijn er partijen die de gevolgen van de massamigratie niet onder ogen willen zien. En zijn er partijen die roepen dat er meer moet worden bijgebouwd, maar die niet zien dat het steunen van de stikstofmaatregelen dit onmogelijk maakt. En een partij die praat over bestuurlijke vernieuwing, maar die vervolgens zelf het referendum afschaft. Zo kan de PVV nog wel even doorgaan. Alle partijen in de raad lijken te zeggen “Daar zou de politiek iets aan moeten doen”. Het bewijst hun onvermogen om keuzes te maken.

Dit college maakt voortdurend de verkeerde keuzes als het gaat om wonen, veiligheid en cultuur. Terwijl er steeds meer mensen in de bijstand belanden, komen er als maar meer migranten in de stad Den Haag. De PVV wil een einde aan subsidie voor kunst, groene daken en mislukte integratie feestjes. Zo houden we enorm veel geld over om te investeren in de stad. Het huishoudboekje moet weer op orde en de belastingen voor de inwoners moeten omlaag.

Ook vindt de PVV dat de gemeente moet stoppen met uitkeringen verstrekken aan inwoners die de Nederlandse taal niet machtig zijn. In plaats van gesubsidieerde festivals, moet de integratie worden aangepakt. De PVV maakt het tegengaan van bevolkingsgroei in de stad tot beleid. De criminaliteit in Den Haag moet keihard worden aangepakt. “No more mister nice guy”, zegt de PVV. Mensen moeten zich weer veilig voelen op straat. Den Haag moet weer gezellig worden en niet volgestouwd. Er moeten volgens de PVV keuzes moeten worden gemaakt. Daarvoor zijn onafhankelijke idealen nodig.

CDA

De vraag die boven de algemene politieke beschouwingen hangt is: gaan we de goede kant uit? Voor de gekte van de campagnes losbarst hebben we een rustig moment om bij deze vraag stil te staan. Het CDA wil drie onderwerpen benoemen die volgens de partij van belang zijn. Ten eerste wonen en volkshuisvesting. Ten tweede wapens, drugs en criminaliteit. Ten derde duurzaamheid en rentmeesterschap.

Het CDA Den Haag wil dat gewone mensen weer in de stad kunnen wonen. Maar de leefbaarheid staat onder druk. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Er is een gebrek aan geschikte en betaalbare woonruimte. Tegelijkertijd is er ook een tekort aan ruimte om te bouwen. Daarom moeten we steeds meer de lucht in. Daarmee verliezen we veel werkende gezinnen in de stad, terwijl juist deze groep de ruggengraat is van de Haagse samenleving. Wat het CDA betreft moet er meer worden ingezet op het behouden van gezinnen in Den Haag.

Daarnaast groeien jongeren in Den Haag op in een cultuur waar alles zomaar moet kunnen. Drugs en criminaliteit zijn normaal geworden. Tegelijkertijd worden de schadelijke maatschappelijke effecten weggehoond. Daar wil het CDA paal en perk aan stellen. Dat zal stap voor stap moeten. Daarom is het goed dat er samenwerking wordt gezocht met bijvoorbeeld scholen. Maar de samenwerking kan dieper in de haarvaten van de samenleving. We hebben iedereen nodig om jongeren op het rechte pad te houden.

Als derde en laatste: duurzaamheid. Het CDA is van mening dat wij deze stad in bruikleen hebben voor volgende generaties. De kernwaarde van rentmeesterschap is een belangrijke waarde in de coalitie geworden. Maar het CDA vindt het jammer dat het duurzaamheidsdebat teveel gaat over radicale ingrijpen, terwijl kleine stappen al een hoop kunnen bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door woningen te verduurzamen. Afsluitend stelt het CDA dat de uitdagingen groot zijn, maar door samenwerking een hoop bereikt kan worden.

Islam Democraten

Het nieuwe politieke jaar is weer begonnen met een vernietigend rapport waardoor wethouder van Alphen heeft moeten opstappen. De zoveelste wethouder die er een zooitje van gemaakt heeft. Islam Democraten hoopt van harte dat de periode na de verkiezingen wat betreft het opstappen van wethouders een stuk rustiger wordt. De coronacrisis heeft veel uitdagingen geboden, maar inmiddels veert de economie weer terug.

Tegelijk hebben veel inwoners uit de lagere inkomens klassen het heel moeilijk gehad. En nog altijd hebben zij het moeilijk. In het afgelopen anderhalf jaar zijn er uit deze klasse veel mensen die te kampen hebben met psychische problemen, en daar moet een oplossing voor komen. Islam Democraten ziet helaas dat de polarisatie in de politiek ook in Den Haag toeneemt. Polarisatie leidt tot angst en bemoeilijkt samenwerking. Angst leidt tot een gevoel van machteloosheid. Daarom moet de politiek het goede voorbeeld geven. In de samenleving zijn veel grote tegenstellingen. Daarom is nuance en redelijkheid het antwoord.

Islam Democraten vindt het van belang dat criminaliteit moet worden aangepakt, maar ziet tegelijkertijd dat in een wijk als Transvaal onevenredig veel gehandhaafd wordt. Alle wijken in Den Haag moeten gelijke aandacht, investering en kansen krijgen. De inwoners van de wijken in Den Haag beoordelen het leven in hun wijk op dit moment totaal verschillend.

PvdA

De PvdA is blij dat de stad langzaam weer opengaat. Maar de gevolgen van de pandemie worden langzaam zichtbaar. Met name jongeren zijn hard getroffen door de coronacrisis. Daarom vindt de PvdA het van belang dat zij meer ondersteund worden. Bij het woonprotest, afgelopen zondag, kwamen veel mensen bijeen om te protesteren tegen het enorme woontekort. De woningmarkt is mede verziekt door beleggers en dit heeft grote maatschappelijke gevolgen. Het aantal daklozen is enorm toegenomen en starters vinden nauwelijks een woning. Daarnaast hebben veel mensen ook nog eens te maken met racisme in de woningmarkt.

Van de coronacrisis moet worden geleerd. De basis voor het sociale welzijn moet op orde worden gebracht. Ook moet de stad worden verduurzaamd. Als het aan de PvdA ligt moet er in de komende periode meer geïnvesteerd worden in achtergestelde wijken. De coronacrisis heeft ook op sociaal vlak een hoop teweeg gebracht. Veel kinderen hadden niet de ruimte om thuis onderwijs te volgen. Tegelijkertijd is het lerarentekort alleen maar verder toegenomen. Daarom moeten de scholen in Den Haag worden bijgestaan.

De PvdA wil dat de gemeente zich verder gaat inzetten om ongelijkheid te bestrijden en discriminatie aan te pakken. De PvdA merkt ook op dat in Haagse wijken grote verschillen zitten tussen mensen die zich laten vaccineren. In sommige buurten ligt de vaccinatiegraad laag. Volgens de PvdA is wantrouwen van inwoners tegenover de overheid een groot probleem hierin. Daarom moet de raad werken aan het terugwinnen van vertrouwen in deze buurten. Er moet meer diversiteit komen bij de politie. De raad moet zichtbaar zijn in de wijken. Tegelijkertijd baart de financiële toestand van de gemeente de PvdA zorgen, omdat het bang is dat bij bezuinigingen de meest kwetsbaren uit de stad het hardst getroffen zullen worden.

ChristenUnie/SGP.

Bijna twee jaar geleden presenteerde dit college het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’. De coronapandemie heeft echter roet in het eten gegooid met betrekking tot veel plannen en dat maakt een terugblik op de plannen ook lastig. Toch is de komende fase een belangrijk moment om keuzes te maken. Het vertrouwen van de burgers in de landelijke en de lokale overheid is de laatste tijd sterk gedaald. Ook in Den Haag is dit aan de orde. Het rapport over de energieacademie, wachttijden bij de loketten en de diensten bij de schuldhulpverlening. Het zijn tekenen dat de gemeente de basis niet op orde heeft.

Ook heeft het college de prioriteiten niet op orde. Te vaak staan de regels centraal en niet de mens. Dat moet anders. Want regels kun je loslaten, maar mensen nooit. Participatie moet geen vinkje zijn, maar een belangrijk onderdeel in het democratisch proces. Er moet hard gewerkt worden om het vertrouwen te herstellen in de wijken waar het minder goed gaat. ChristenUnie/SGP staat voor een dienstbare overheid, die inwoners helpt.

De pandemie heeft gelukkig ook de veerkracht van Hagenaren laten zien. Mensen kijken naar elkaar om. Het is de taak van de overheid om dit te faciliteren. Het college kijkt terecht in de begroting niet alleen naar de crisis, maar ook naar de crisis na de crisis. Maar er moet meer gebeuren om kwetsbaren te helpen. Bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg. Het vertrouwen in de overheid laag is, maar de onderlinge bereidheid om elkaar te helpen niet. ChristenUnie/SGP wil bouwen aan een overheid die recht doet aan de bloei van het volk.

SP

De grootste wens van de SP voor de stad is dat meer inwoners van Den Haag kunnen leven in plaats van overleven. Helaas stapelen de problemen in veel wijken zich op. Achterstallig onderhoud, overbewoning, te weinig zorg en zo gaat het nog even door. De SP speelt veel betrokken inwoners, maar helaas worden ook zij vaak cynisch. Dat komt doordat de gemeente tekortschiet. Daarom moeten keuzes gemaakt worden.

Als er in het centrum al sociale huurwoningen worden gebouwd, gaat het vaak om tijdelijke en schrale woningen. Dat maakt de verschillen in Den Haag helaas nog groter. Het centrum van de stad moet inclusiever gemaakt worden. Naar mening van de SP is business as usual precies wat we nu niet nodig hebben. Het college moet keuzes durven maken. In plaats van allerlei overbodige projecten, zou het college zich meer moeten richten op de basisbehoeften van inwoners. Maar er moet ook verder worden gekeken dan de materiële kloof tussen burgers en tussen burgers en de overheid. Het vertrouwen in de stad is gedaald. Daarom zouden burgers meer echte inspraak moeten krijgen in de lokale democratie. Dat is de enige remedie om de kloof te dichten en daar maakt de SP zich hard voor.

NIDA

NIDA vindt het een tekortkoming van partijen in de gemeenteraad om zich neer te leggen bij smeekbedes aan het rijk om de problemen in de stad op te lossen. De raad zou zich meer moeten richten op de signalen die het krijgt van bewoners. Er moeten andere keuzes gemaakt worden om tegemoet te komen aan die signalen. De oplossing ligt er niet in om deze signalen door te geven naar het andere Den Haag. De gemeente moet problemen zelf proberen op te pakken. De prioriteiten van het college liggen verkeerd.

Kinderen en jongeren missen perspectief. Inwoners kunnen geen woning vinden. Versteende wijken zijn niet meer leefbaar. De straten zijn onveiliger geworden. Tegelijk mist het college de daadkracht en de wil om deze problemen aan te pakken. Zolang de basis niet op orde is, kunnen wij niet de stad van vrede en recht zijn. Er zijn voorbeelden te over waar het college van alles belooft, maar niet levert. Dat voedt het wantrouwen in de overheid. Hoe lang moeten inwoners nog wachten op verbeteringen?

NIDA is van mening dat er politieke keuzes nodig zijn om verandering te weeg te brengen. Maar als het college blijft bij mooie woorden en weinig daden, ziet NIDA de toekomst somber in.

College

Voor nu is de begroting sluitend gemaakt, maar de financiële rek is eruit. Er dreigt zwaar weer. We hebben een begroting van 2,9 miljard. Dit is de laatste begroting van het college in deze samenstelling en daarom is hij vooral ook beleidsarm. Er zijn grote onzekerheden. Te lage uitkeringen vanuit het Rijk voor de bijstand, de jeugdzorg en Wmo. Het is onduidelijkheid hoe een nieuw kabinet omgaat met de overheidsfinanciën en bijvoorbeeld de opschalingskorting. We weten niet hoe lang Corona nog blijft ons blijft en of we daarvoor gecompenseerd blijven worden. Daarnaast zijn er ook specifiek voor Den Haag onzekerheden, zoals de herijking van het gemeentefonds wat kan leiden tot een structurele achteruitgang van 33 miljoen. En de algemene reserve is te laag.

Het wordt steeds lastiger om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Wat dreigt is dat volgend jaar harde en onwenselijke keuzes onvermijdelijk worden. Tot die tijd doet dit college er alles aan om het Rijk te doordringen van onze gespannen financiële situatie en de belangen van onze stad.

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is online terug te zien.