Persbericht

Reactie wethouder Anne Mulder op rapport Rekenkamer over Amare

Gepubliceerd: 6 november 2020Laatste wijziging: 6 november 2020

Vandaag is het rapport van de Rekenkamer over het Onderwijs- en Cultuurcomplex Amare gepubliceerd. Hier leest u de reactie van wethouder Anne Mulder.

Vandaag is het rapport van de Rekenkamer over het Onderwijs- en Cultuurcomplex / Amare (RIS306611) gepubliceerd. De Rekenkamer heeft zich de afgelopen periode verdiept in dat project en ook in de grondexploitatie Spuikwartier. Het college is de Rekenkamer dankbaar voor het onderzoek, omdat het nog meer inzicht geeft in de samenhang tussen de nieuwbouw van Amare en de grondexploitatie Spuikwartier. Ook geeft het onderzoek met aanbevelingen handvatten om te leren en dergelijke projecten en grondexploitaties in de toekomst nog beter te doen.

In de conclusies van de Rekenkamer zitten ook concrete leerpunten. Ik noem de twee voornaamste. Ten eerste verdient, met name in projecten met een lange historie, zoals ook de nieuwbouw van Amare en de grondexploitatie Spuikwartier, de structurering en opzet van de verschillende (elkaar opvolgende) raadsvoorstellen aandacht. In dergelijke gevallen kan de overzichtelijkheid worden verbeterd, waarmee de grip van de gemeenteraad op projecten wordt vergroot. Ten tweede zal in de toekomst nadrukkelijker worden stilgestaan bij de contractvorm, die voor een project het meest passend is.

Het college en de Rekenkamer verschillen van inzicht over de wijze waarop de kosten zijn gepresenteerd en de raad hierover is geïnformeerd. De Rekenkamer presenteert een optelling van kosten die naar het oordeel van het college niet juist is. De betreffende kosten zijn wel gemaakt, maar als onderdeel van andere projecten. Dit wordt toegelicht in de brief van het college aan de Rekenkamer, zoals opgenomen in bijlage 1 van het rapport van de Rekenkamer (pagina 254 e.v. voor de reactie van het college op deelconclusie 1).

Het college vindt het daarbij van belang dat een en ander in historisch perspectief wordt geplaatst. Dat maakt ook dat in bestuurlijke reactie aan de Rekenkamer een uitgebreide uiteenzetting hierover te vinden is. (pagina 250 e.v. van het rapport van de Rekenkamer).

Namens het college dank ik tot slot nogmaals de Rekenkamer voor het uitvoerige onderzoek. Het college zal daar in dit project en in volgende projecten zijn voordeel mee doen.

Meer informatie

- Rekenkameronderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex