Persbericht

Mega investering in bereikbaarheid en woningbouw

Gepubliceerd: 15 november 2022Laatste wijziging: 23 november 2022

Groen licht voor een snelle OV-verbinding over de Binckhorst. Kabinet en gemeente Den Haag investeren samen met regiopartners, MRDH, provincie Zuid-Holland en gemeente Leidschendam-Voorburg een bedrag van bijna 600 miljoen in het voorgenomen voorkeursalternatief van een tramverbinding van Den Haag Centraal over de Binckhorst richting Rijswijk en Delft. De OV-verbinding maakt straks de bouw van zeker 35.000 woningen hier mogelijk. Daarnaast komt er bijna 80 miljoen van het Rijk om versneld en bereikbaar bouwen in Laakhavens, Binckhorst en Zuidwest mogelijk te maken en kan het station Laan van NOI voor tientallen miljoenen op de schop. Deze afspraken zijn afgelopen donderdag gemaakt in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) en vandaag naar buiten gebracht in een brief aan de Tweede Kamer.

Wethouder Robert van Asten, Stedelijke Ontwikkeling:

“Het CID en de Binckhorst is het economische hart van de Haagse regio met een groot regionaal en nationaal belang. We creëren hier een nieuwe autoluwe stadswijk waarin lopen, fietsen en openbaar vervoer centraal staan en mensen makkelijk kunnen komen en fijn kunnen wonen en werken. De groei van de regio en onze stad zorgt er voor dat de druk op de woningmarkt en op het openbaar vervoer verder toeneemt. Meer woningen betekent meer reizigers. Hoogwaardig openbaar vervoer is hier absoluut een voorwaarde. Ik ben dan ook heel blij dat we samen met het rijk en regio een mega miljoenen bedrag investeren in de combinatie van woningbouw en betere bereikbaarheid van onze stad en regio.”

HOV over de Binckhorst

Afgelopen donderdag 10 november 2022 vond het jaarlijkse bestuurlijk overleg tussen Rijk en regio over de ruimtelijke investeringen plaats. Op dit zogenoemde BO MIRT zijn verschillende belangrijke besluiten over investeringen voor Den Haag genomen. Allereerst is het volledige bedrag waarmee het voorgenomen voorkeursalternatief van een tramverbinding van Den Haag Centraal over de Binckhorst bekostigd kan worden, nu rond. Rijk en regio leggen samen 575 miljoen euro hiervoor op tafel. Voornemen is dat de verbinding loopt via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. Hierin zit ook een pakket aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen waarmee wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit in de Binckhorst en de bestaande woongebieden in Voorburg west en Rijswijk. Het doel is om in 2023 dit voorgenomen voorkeursbesluit voor te leggen aan de raden van Den Haag, en de regionale partners, voor definitieve vaststelling.

Oude Lijn – Station Laan van NOI

Verder heeft het Rijk besloten om gezamenlijk met de regiopartners te werken aan de verkenning van de zogenoemde Oude Lijn. Dit is het spoor tussen Leiden Centraal en Dordrecht. Door de toenemende verstedelijking groeit het aantal reizigers. Om die snel en comfortabel te blijven vervoeren is beter, frequenter hoogwaardig OV nodig, en moeten bestaande stations verbeterd worden. Dit betekent dat ook Laan van NOI op de schop gaat. Er wordt 90 miljoen uitgetrokken om een volwaardige OV-knoop en mobiliteitshub voor OV, fiets en deelmobiliteit, met sterk verbeterde overstap- en transfervoorzieningen, te realiseren. Station Laan van NOI zal dan voor zowel een groot deel van Den Haag als voor Leidschendam-Voorburg en de kust als een volwaardige toegangspoort fungeren.

Versnellingsafspraken woningbouw en mobiliteit

Den Haag ontvangt een financiële bijdrage van bijna 80 miljoen van het rijk voor mobiliteitsmaatregelen voor de prioritaire verstedelijkingsgebieden Laakhavens, Binckhorst en Zuidwest, waardoor bijna 10.000 woningen versneld gebouwd kunnen gaan worden. De maatregelen variëren, van mobiliteitshubs tot fietspaden en ontsluitingswegen.

Het Rijk heeft in totaal € 1,5 miljard gereserveerd voor de versnelde ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties binnen heel Nederland. Gemeenten konden hiervoor een aanvraag indienen, waarbij ze moesten aantonen dat de woningbouw op deze locaties binnen 5 jaar zou starten.

Mobiliteitspakket Binckhorst

Tot slot reserveert het Rijk reserveert middelen voor een aanvullend mobiliteitspakket Binckhorst. De bijdrage van het Rijk is € 59 miljoen. In de komende periode werken Rijk en regio aan de uitwerking van dit mobiliteitspakket.


Het volledige overzicht aan afspraken treft u aan in de bijgevoegde afsprakenlijst bij de brief van het Kabinet aan de Tweede Kamer over de Bestuurlijke Overleggen MIRT van november 2022. Deze, en andere aanverwante stukken rondom het BO MIRT, zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.