Persbericht

Herstelfonds voor Haagse kunst- en cultuurinstellingen

Gepubliceerd: 15 juli 2020Laatste wijziging: 24 juli 2020

De gemeente Den Haag stelt een herstelfonds van 6 miljoen euro ter beschikking voor culturele instellingen die in de financiële problemen zijn gekomen of zelfs dreigen om te vallen, als gevolg van de maatregelen en inkomstenderving door de corona-crisis. Wethouder Robert van Asten, Cultuur: “Het zijn moeilijke tijden voor de kunst- en cultuurinstellingen in Den Haag. De sector is zwaar getroffen, sommige culturele instellingen staat het water aan de lippen. We willen onze instellingen door deze moeilijke tijd heen helpen en daar waar mogelijk stabiliteit en zekerheid bieden aan een sector, die zo in het bijzonder bijdraagt aan onze mooie stad.”

Eerder werden al maatregelen genomen om de pijn in de culturele sector te verzachten, waaronder bevoorschotting van subsidies en coulance rondom prestatieafspraken. Het geld is aanvullend op de maatregelen die het Rijk heeft genomen en geldt voor instellingen die via het Kunstenplan (MJP) al een subsidierelatie hebben met de gemeente én van waarde worden gezien voor de komende Kunstenplanperiode (2021 – 2024).

Eerder dit jaar heeft de gemeente een financiële inventarisatie gedaan naar de verwachte schade in 2020, bij de door de gemeente gesubsidieerde instellingen in Den Haag. De totale netto schade kwam uit op €6 mln. Hierin blijft wel een grote mate van onzekerheid zitten. De dreun die de coronacrisis aan de cultuursector heeft uitgedeeld, zal de rest van dit jaar en ook in 2021 zeker nog voelbaar zijn.

Wethouder Robert van Asten:

We hebben in Den Haag een prachtig, gevarieerd en bijzonder cultuurlandschap. Er zijn in Den Haag ook instellingen die geen hulp van het rijk krijgen, die daar niet voor in aanmerking komen en die vaak ook geen eigen reserves hebben. Juist ook deze instellingen gaan we met dit herstelfonds helpen. Mijn aanpak is erop gericht om het totale Haagse culturele veld te ondersteunen, daar waar nodig is met de beschikbare financiële middelen. Zo hopen we het cultuurbeleid ook onder de huidige omstandigheden te kunnen blijven uitvoeren.

Het herstelfonds helpt om de eerste impact van de coronacrisis te beperken, maar is geen structurele maatregel. Na het vaststellen van het Kunstenplan zal eind dit jaar opnieuw gekeken worden naar de impact van de crisis op de toekomst van de sector in 2021. Een goede startpositie voor het culturele landschap voor de nieuwe kunstenplanperiode is van belang om het fundament onder de Haagse sector te behouden. Ondertussen blijft de gemeente voortdurend in gesprek met de sector om te horen wat nodig is. Om zo binnen de financiële kaders ervoor te kunnen zorgen dat gezonde instellingen overeind blijven en door kunnen gaan.

Organisaties die in aanmerking komen voor het herstelfonds kunnen vanaf 1 augustus een aanvraag indienen via de website.

Meer informatie

Subsidieregeling herstelfonds cultuur Den Haag 2020 (RIS 305854)

Symphonic Junction  Residentie Orkest Paard - Fotograaf Jan Rijk
Symphonic Junction Residentie Orkest Paard - Fotograaf Jan Rijk