Persbericht

Haagse begroting in teken Coronacrisis

Gepubliceerd: 8 september 2020Laatste wijziging: 8 september 2020

Het Haagse college presenteert een sluitende begroting van 2,7 miljard, helpt inwoners en bedrijven in de stad bij het lenigen van de acute nood door Corona en wil sociaal-economisch herstel en werkgelegenheid realiseren door waar mogelijk versneld te investeren. Dat blijkt vandaag bij de presentatie van de Haagse programmabegroting 2021-2024, een verdere uitwerking van het eind december gepresenteerde coalitieakkoord ‘Samen voor de Stad. Maar die sluitende begroting betekent niet dat er achterover geleund kan worden. De algemene reserve, bedoeld om incidenteel moeilijke tijden (zoals de Coronacrisis) zo goed mogelijk door te komen, is fors geslonken en moet worden aangevuld. Daarnaast is een extra vergoeding van het Rijk voor de gemaakte Coronakosten hard nodig. 


Wethouder Boudewijn Revis: “Een sluitende begroting opleveren is in de huidige tijd al een prestatie. Het is Den Haag daarnaast gelukt om koers te houden en onze ambities niet uit het oog te verliezen. Daar ben ik trots op.” De uitbraak van het Coronavirus heeft ook Den Haag op de kop gezet. Mensen hebben dierbaren verloren, werden zelf ziek of zijn nog herstellende. Veel mensen verloren hun baan of hun bedrijf en het leven buitenshuis staat onder druk vanwege de impact op cultuur, sport en economie. De gemeente Den Haag wil ook in deze ongewone tijd de stad sterker maken voor de toekomst en zoveel mogelijk ambities uit het coalitieakkoord gewoon doorzetten. Maar dat is een flinke klus. Bij de Voorjaarsnota 2020 leek de gemeente nog uit te gaan komen op een structureel tekort van € 6,7 mln. Dit door enerzijds de gevolgen van de coronacrisis en anderzijds tekorten op onder meer Wmo en jeugdzorg vanwege een aanhoudend te lage rijksvergoeding.

Financiële onzekerheid door Corona

De coronacrisis leidt tot een stijging van de gemeentelijke uitgaven, bijvoorbeeld aan extra bijstandsuitkeringen of het anders inrichten van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er ook minder inkomsten, omdat er minder parkeergeld of dividend binnenkomt en omdat er minder belasting wordt geïnd. Vanwege de financiële onzekerheid door Corona doet de gemeente Den Haag het volgende. Met behulp van een ‘Coronabuffer’ wordt allereerst acute nood geledigd. Verder maakt het college bij de najaarsnota een sociaaleconomisch herstelplan bekend. De gemeente kijkt daarbij of investeringen kunnen worden versneld en naar voren gehaald om zo investerend door de crisis te komen. En tenslotte wil de gemeente kijken hoe de stad kan blijven groeien en weerbaar blijft op de lange termijn. In het herstelplan is er onder andere aandacht voor het versnellen van de ondersteuning van het mkb, de verandering van de bezoekerseconomie, het stimuleren van werkgelegenheid en het versnellen van innovaties. Daarnaast moet de algemene reserve zo snel mogelijk weer worden aangevuld. Het voornemen is om daarvoor onder meer vastgoed van de gemeente te verkopen. 

Vergoeding van de Coronakosten door het Rijk

Om de pijn te kunnen verlichten en de coronakosten te kunnen opvangen kan de gemeente niet zonder het Rijk. Het Rijk heeft een goede eerste stap gezet door tot twee keer toe een Rijksbijdrage aan te kondigen voor gemeentes, provincies en waterschappen. Het is op dit moment nog niet bekend waar Den Haag op kan rekenen, maar de verwachting is dat dat deel uiteindelijk niet voldoende is. De gemeente heeft uiteraard een eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde begroting, maar blijft daarnaast bij het Rijk hameren op de noodzaak van aanvullende steun. 

Rijk moet dieper in de buidel tasten

Het Rijk heeft verantwoordelijkheden naar lokale overheden geschoven, maar onvoldoende bijgedragen in de kosten. De gemeente Den Haag lost de tekorten in de zorg op, omdat iedereen de zorg moet krijgen die hij of zij nodig heeft. Het gevolg is dat een door het Rijk veroorzaakt bekostigingsprobleem nu wordt opgelost door de gemeente. Het verwezenlijken van de ambities van Den Haag komt zo meer en meer in gevaar. Het is onvermijdelijk dat het Rijk dieper in de buidel zal moeten tasten. De scheefgroeiende financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten wordt een steeds groter probleem en is niet houdbaar. 

Eneco-verkoop

In deze begroting staat ook hoe het college de opbrengsten van de Eneco-verkoop inzet voor verbeteringen waar de stad niet alleen vandaag of morgen iets aan heeft, maar ook op de lange termijn voor stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en duurzaamheid. Het college wil dit geld verantwoord besteden. Wethouder Boudewijn Revis: “De inwoners van Den Haag mogen erop rekenen dat er langdurig voordeel is van deze verkoop, bijvoorbeeld door het realiseren van betaalbare woningen, betere bereikbaarheid en de overstap naar schone energie. Bovendien heeft ook dat een langdurig positief effect op de economie.”