Persbericht

Haags samen wonen: betaalbaar wonen in de stad

Gepubliceerd: 8 juli 2020Laatste wijziging: 8 juli 2020

Den Haag gaat meer en betaalbaarder huizen bouwen. Dit staat in de vandaag verschenen Woonagenda en brief ‘Haags samen wonen’ die door het stadsbestuur aan de gemeenteraad zijn verzonden.

Haags samen wonen

Den Haag staat voor een grote bouwopgave, in een buitengewoon ingewikkelde tijd en met buitengewoon uitdagende omstandigheden.

Verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “We gaan voor een inclusieve woningmarkt. Iedereen moet fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen in Den Haag. Betaalbaar wonen moet de standaard zijn voor starters, ouderen, studenten én gezinnen. Haags samen wonen, is het credo”.

Jaarlijks 5000 inwoners erbij

Den Haag is prachtige stad om in te wonen. Het is echter een ingewikkelde tijd op de woningmarkt. De komende jaren stijgt het aantal inwoners met 5000 per jaar.

Wethouder Balster licht toe: “Er heerst een absolute woningnood in Den Haag, de stad heeft weinig grond en de woningcorporaties in de regio staan er financieel het slechtst voor van heel Nederland. Daar komt de coronacrisis nog bovenop. De impact daarvan is al duidelijk zichtbaar in de kwetsbare wijken. Het maakt dat investeringen in betere en betaalbare huizen en verbeteringen van de woningvoorraad, harder dan ooit nodig zijn”.

Den Haag heeft de woningbouwambitie opgeschroefd van 2500 naar 4000 woningen per jaar. Er is 50 miljoen uitgetrokken voor betaalbare woningbouw en nog eens ruim 100 miljoen voor gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw. Naast bouwprojecten rond de drie stations, in de Binckhorst en Den Haag Zuidwest worden nieuwe kansen in de stad verkend, via een urgentieprogramma, waarmee op korte termijn extra betaalbare woningen moeten worden toegevoegd. Bij nieuw te bouwen woningen is 30 procent een corporatiewoning en 20 procent middeldure huur. Daarnaast is het streven om 20 procent van het bouwprogramma in de betaalbare koop te realiseren.

Wethouder Balster: “Om aan deze ambitie te voldoen, haalt de gemeente alles uit de kast, in goede samenwerking met de bouwsector, ontwikkelaars, woningcorporaties en niet te vergeten onze huurders, eigenaren en omwonenden. We trekken de portemonnee, halen de gehele gemeentelijke gereedschapskist van stal om goede afspraken te kunnen maken, starten een urgentieprogramma, richten een aanjaagteam in en komen met onze partners tot gezamenlijke afspraken. Nadrukkelijk doen we ook een beroep op onze regio, de provincie en het rijk. Want onze ambities reiken verder dan het komend begrotingsjaar. De woningnood bestrijden is een kwestie van lange adem.”

Samen leven
Het stadsbestuur stelt tot slot ook leefbaarheid centraal. Naast het geld voor de te bouwen woningen is er een stevig budget beschikbaar voor het betaalbaar houden van huurwoningen, investeringen in de kwaliteit van bestaande woningen en de ondersteuning van bewoners. Denk hierbij aan het intensiveren van de schimmelaanpak en de woning-APK, het onderzoek naar de kwaliteit van de Haagse woningvoorraad en de uitbreiding van de VVE-balie met een huurdersbalie. Het stadsbestuur neemt maatregelen om grootschalige woninghandel / -opkoop (“Buy to let”) tegen te gaan en de positie van de huurder wordt versterkt. Tot slot wordt ingezet op het huisvesten van zorgdoelgroepen en arbeidsmigranten en een evenwichtige spreiding van specifieke doelgroepen in de stad.

Meer informatie: