Persbericht

Gelijke kansen voor alle Haagse vrouwen

Gepubliceerd: 17 december 2020Laatste wijziging: 17 december 2020

Ook in Den Haag ervaren vrouwen nog steeds belemmeringen bij het maken van eigen keuzes, kansen krijgen en pakken, jezelf kunnen zijn en (economisch) zelfstandig zijn. Met het ‘Uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie Gelijke Kansen’ wil de gemeente Den Haag deze belemmeringen benoemen en tegengaan.

De afgelopen jaren is het aandeel economisch zelfstandige vrouwen gestegen, staat een groeiend aantal vrouwen aan de top van organisaties en presteren meisjes steeds beter in het onderwijs. Toch is de emancipatie van vrouwen nog lang niet af. De komende jaren willen we daarom positieve ontwikkelingen in onze stad blijven stimuleren en waar mogelijk versnellen.

In onze stad moeten alle vrouwen dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen . Voor veel vrouwen (en ook mannen) is dat nog niet vanzelfsprekend. Met dit actieprogramma vraag ik aandacht voor de belemmeringen die vrouwen hierbij nog altijd ondervinden, zegt wethouder Bert van Alphen (emancipatie).

Uitvoeringsprogramma Gelijke kansen

De acties uit het uitvoeringsprogramma moeten een bijdrage leveren om vrouwen dezelfde kansen als mannen te geven. Dit doen we aan de hand van de thema’s gelijke kansen, weerbaarheid (op straat, in huis en online), economische zelfstandigheid en bewustzijn.

Kansengelijkheid, zodat vrouwen dezelfde kansen (als mannen) hebben om hun talenten te ontwikkelen; weerbaarheid, omdat we het van belang vinden dat vrouwen voor zichzelf opkomen en grenzen aangeven, economische zelfstandigheid, zodat meer vrouwen aan het werk gaan of meer gaan werken, waardoor zij sterker staan in de maatschappij en maatschappelijke bewustwording, omdat vrouwenemancipatie iedereen aangaat.

Opleiding en onderwijs zorgen voor verrijking en ontwikkeling. Aan de Stedelijke tafel gaan vrouwen in gesprek over hun behoefte aan ontwikkeling, educatie en andere/nieuwe vormen van aanbod t.b.v. kansengelijkheid en economische zelfstandigheid. Daarnaast worden de mogelijkheden voor de moedermavo verkend.

Nog altijd is er sprake van fysiek, psychisch en seksueel grensoverschrijdend gedrag naar meisjes en vrouwen. Dit gebeurt zowel thuis, als op straat, als online. De aard en omvang van straatintimidatie en de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte wordt onderzocht. Hiervoor is een enquête uitgezet onder ruim 10.000 inwoners van Den Haag. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2021 verwacht. Wijkcontactvrouwen worden getraind en de GGD geeft voorlichting om verborgen vrouwen te signaleren.

Meer vrouwen aan het werk betekent dat zij sterker staan in de maatschappij en beter eigen keuzes kunnen maken. Met de Vrouwenacademie worden er werkontwikkeltrajecten aangeboden, empowerment- en taaltrainingen gegeven. Hiermee willen we een stijging van het aandeel economisch zelfstandige vrouwen in Den Haag van 52% naar het landelijke percentage van 55% brengen.

Samen met lokale partners richten wij het Haags Emancipatiecentrum op. Hiermee vergroten we het netwerk van vrouwen en vrouwenorganisaties en brengen we kennis, expertise en initiatieven bij elkaar.

Samen met de stad

Het actieplan is tot stand gekomen samen met belangenorganisaties en inwoners. De komende jaren blijven we deze gesprekken voeren, om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom vrouwenemancipatie. Deze samenwerking blijft ook de komende jaren hard nodig om ons allemaal alert te houden.

Meer informatie