Persbericht

Extra miljoenen voor nieuwe inburgeringsstelsel

Gepubliceerd: 28 april 2020Laatste wijziging: 28 april 2020

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn overeengekomen om zowel incidenteel als structureel meer budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe inburgeringsstelsel. Per 1 juli 2021 gaat de regie over inburgering van het Rijk over naar gemeenten. Zij krijgen structureel € 35,2 miljoen extra voor de taken die uitgevoerd zullen worden onder de nieuwe wet Inburgering en eenmalig € 36,5 miljoen voor de invoeringskosten voor het nieuwe stelsel. De G4 gemeenten zijn positief over de uitkomst van de intensieve onderhandeling.

De maatschappelijke doelstelling van het nieuwe stelsel, dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, juich ik toe. Met de extra middelen vanuit het rijk zijn wij beter in staat om de nieuwe wet uit te voeren, zegt de Haagse wethouder Bert van Alphen (Integratie)
Maarten van Ooijen, wethouder Asiel & integratie Utrecht: Eind januari schreven we in een brandbrief naar minister Koolmees dat we als G4 grote zorgen hadden over de nieuwe wet inburgering. Met name over de handhaving, voorinburgering, het overgangsrecht, de maatschappelijke begeleiding en de groep gezinsmigranten. De inburgeraar werd in de nieuwe concept wet niet centraal gesteld. En financiële tekorten werden opgelost door de begeleiding van nieuwkomers te verminderen. Met de nieuwe afspraak hebben we er vertrouwen in dat we de inburgeraar centraal kunnen stellen. Wel blijven gezinsmigranten een groep die we goed zullen moeten blijven monitoren in het nieuwe stelsel.

Gemeenten willen dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig kunnen meedoen in de Nederlandse maatschappij, door de taal te leren en het liefst met betaald werk. Essentieel is dat de regierol van gemeenten binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is verstevigd. Gemeenten krijgen een centrale rol bij het Plan Inburgering en Participatie (PIP) voor elke nieuwkomer. Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel kunnen inburgeraars vanaf de start van hun inburgering de Nederlandse taal leren in combinatie met betaald of vrijwilligerswerk.

Kosten inburgeringsstelsel

De eenmalige € 36,5 miljoen voor de invoering van het nieuwe stelsel geeft gemeenten de kans om zich goed voor te bereiden op de nieuwe regietaak. Structureel komt € 35,2 miljoen bovenop de middelen die het kabinet bij het regeerakkoord beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Deze financiële afspraken zijn gebaseerd op het kostenonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de VNG en SZW.

‘en ondertussengroep’

Voor de begeleiding van de inburgeraars die nog onder de huidige wet vallen wordt vanaf 2021 eenmalig een totaalbedrag van € 25,5 miljoen beschikbaar gesteld. Inburgeraars die nog onder de oude wet moeten inburgeren krijgen hierdoor een extra impuls op taal en begeleiding.

Meer informatie op de website van de VNG